Reklama

Mljekarstvo, Vol. 54 No. 3
Datum izdavanja: Lipanj 2004.
.

.

Kvaliteta travne silaže na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Marina Vranić, Mladen Knežević, Goran Perčulija, Josip Leto, Krešimir Bošnjak, Ivana Rupić

Istraživanje je provedeno u okviru primijenjeno-istraživačkog projekta: «Uspostava sustava analize krme NIR spektroskopijom» kojim je praćena kvaliteta travne silaže, kukuruzne silaže i sijena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u RH tijekom šest mjeseci hranidbe (od studenog 2003. do svibnja 2004.). Siliranje travne mase u Hrvatskoj se počelo intenzivnije provoditi prije 15-ak godina, a danas je travna silaža gotovo jednako zastupljena u hranidbi muznih krava kao i druge, tradicionalno konzervirane vrste voluminozne krme. Svrha ovog istraživanja bila je pratiti hranidbenu vrijednost travne silaže na 19 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), većih proizvođača mlijeka iz 5 županija. Uzorci travne silaže s OPG su analizirani jedan puta mjesečno NIRS aparatom (Foss, Model 6500), a na osnovu rezultata analize savjetnici HZPSS-a su davali preporuku hranidbe muznih krava. Korištenjem škotskih kalibracijskih modela procijenjeni su sljedeći parametri: korigirana suha tvar (ST), sirovi proteini (SP), razgradivi sirovi proteini (RSP), neutralna vlakna (NDF), metabolička energija (ME), kiselost (pH), amonijski dušik (NH3-N), šećer, probavljivost organske tvari u suhoj tvari (D-vrijednost) i faktor konzumacije za goveda (FK). Rezultati analiza pokazuju velike varijacije prosječne hranidbene vrijednosti svih ispitivanih parametara uzoraka. Najveće varijacije su dobivene za udjel ST (od 166-785 g kg-1), SP (60-220g kg-1ST), NDF (300-605 g kg-1ST) i NH3-N (61-530 g N kg-1 ukupnog N). Statistički značajne razlike (P<0,05) između pojedinih OPG su dobivene za sadržaj ST, NDF, ME, šećera i D-vrijednosti.
.

Kvaliteta kukuruzne silaže na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Marina Vranić, Mladen Knežević, Goran Perčulija, Darko Grbeša, Josip Leto, Krešimir Bošnjak, Ivana Rupić

Istraživanje je provedeno u okviru primijenjeno-istraživačkog projekta: «Uspostava sustava analize krme NIR spektroskopijom» kojim je praćena kvaliteta travne silaže, kukuruzne silaže i sijena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u RH tijekom šest mjeseci hranidbe (od studenog 2003. do svibnja 2004.). U ovom istraživanju je praćena hranidbena vrijednost kukuruzne silaže na 19 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), većih proizvođača mlijeka iz 5 županija. Analiziranje uzoraka je vršeno jedanput mjesečno NIRS aparatom (Foss, Model 6500), a na osnovu rezultata analize, savjetnici HZPSS-a su davali preporuku hranidbe muznih krava. Korištenjem škotskih kalibracijskih modela utvrđeni su sljedeći parametri kvalitete: korigirana suha tvar (ST), organska tvar (OT), sirovi proteini (SP), neutralna vlakna (NDF), metabolička energija (ME), kiselost (pH), fermentirajuća metabolička energija u ME (FME/ME), škrob i probavljivost organske tvari u suhoj tvari (D-vrijednost). Prosječni rezultati analiza ispitivanih silaža pokazuju visoki udjel ST (391,78 g kg-1), visoki udjel škroba (335,13 g kg-1 ST) i NDF (425,33 g kg-1 ST). Silaža je u prosjeku bila stabilna (pH 3,7), dobrog udjela FME/ME (0,81) i vrlo dobre probavljivosti (D-vrijednost 71,6%), ali niskog udjela proteina (65,19 g kg-1). Statistički značajne razlike između pojedinih OPG su dobivene za udjel ST (P<0,05), SP (P<0,05), NDF(P<0,05), pH (P<0,05), škroba (P<0,05), OT (P<0,05) i FME/ME (P<0,05).
.

Kvaliteta sijena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Marina Vranić, Mladen Knežević, Goran Perčulija, Josip Leto, Krešimir Bošnjak, Ivana Rupić

Istraživanje je provedeno u okviru primijenjeno-istraživačkog projekta: «Uspostava sustava analize krme NIR spektroskopijom» kojim je praćena kvaliteta travne silaže, kukuruzne silaže i sijena na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u RH tijekom šest mjeseci hranidbe (od studenog 2003. do svibnja 2004.). U ovom istraživanju je praćena hranidbena vrijednost sijena na 18 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), većih proizvođača mlijeka iz 5 županija. Uzorci su analizirani jedanput mjesečno NIRS aparatom (Foss, Model 6500), a na osnovu rezultata analize savjetnici HZPSS-a su davalipreporuku hranidbe muznih krava. Suha tvar (ST) je dobivena klasičnim načinom, a pomoću škotskih kalibracijskih modela utvrđeni su sljedeći parametri kvalitete: sirovi proteini (SP), neutralna vlakna (NDF), metabolička energija (ME), ugljikohidrati topljivi u vodi (UTV) i probavljivost organske tvari u suhoj tvari (Dvrijednost).Obzirom na dobivene rezultate, analizirani uzorci sijena su u prosjeku imali poželjan udjel ST (873,75 g kg-1), visok udjel NDF (677,56 g kg-1ST), nizak udjel UTV (77,46 g kg-1 ST), SP (65,74 g kg-1 ST), ME (8,64 MJ kg-1 ST) i D-vrijednosti (57,67%). Utvrđene su visoke varijacije za SP (40-209 g kg-1 ST), ME (6-12 MJ kg-1ST), UTV (20-203 g kg-1 ST) i D-vrijednost (40-80%). Statistički značajne razlike između pojedinih OPG-a su dobivene za sadržaj ST (P<0,05) i UTV (P<0,05).
.

Funkcionalna svojstva α-laktalbumina i β-laktoglobulina

Zoran Herceg, Vesna Lelas, Anet Režek

Proteini sirutke, zbog visoke nutritivne vrijednosti te pozitivnih funkcionalnih svojstava, često se upotrebljavaju u prehrambenoj industriji. Najvažnija funkcionalna svojstva proteina sirutke su topljivost, viskoznost, sposobnost vezanja vode, sposobnost stvaranja pjene i emulgirajuća svojstva. Svrha ovoga rada bila je odrediti funkcionalna svojstva najzastupljenijih proteinskih frakcija sirutke ( β-laktoglobulina i α-laktalbumina) koji u konačnici, u najvećoj mjeri, utječu na funkcionalna svojstva istih. Raspodjele veličine čestica i specifična površina α-laktalbumina i β- laktoglobulina određena je «Mie-ovom teorijom» tzv. light scateringa upotrebom instrumenta «Malvern Mastersizer X», pri čemu je uočeno da β- laktoglobulin ima veću specifičnu površinu kao i veličinu čestica. Ispitivanjem funkcionalnih svojstava (topljivost, disperzibilnost, emulgirajuća svojstva – indeks aktiviteta emulzije i indeks stabilnosti emulzije te svojstva pjenjenja) α-laktalbumina i β-laktoglobulina, utvrđeno je da β-laktoglobulin ima veću topljivost, disperzibilnost te stvara stabilnije emulzije kao i da posjeduje bolja svojstva pjenjenja od α-laktalbumina. Reološka svojstva proteinskih suspenzija određena su pomoću rotacionog reometra, Brookfield DV-III, na temperaturi od 25 °C. Reološki parametri, indeks tečenja (n) i koeficijent konzistencije (k) određeni su pomoću modela potencijalne funkcije. Rezultati ispitivanja pokazuju da 10%-tne suspenzije α- laktalbumina i β-laktoglobulina imaju nenewtonske značajke te da pokazuju pseudoplastična svojstva.
.

Važnost i korištenje kolostruma

Rajka Božanić

Kolostrum je prirodni koncentrat hranjivih i obrambenih tvari, imunoglobulina i faktora rasta. Kako jedinstveni sastojci i osobine kolostruma nisu specifične za vrstu, on može biti ljudima svih dobi izuzetna dopuna prehrani. Stoga je u ovom radu razmotren sastav kravljeg i humanog kolostruma, te glavni imunofaktori i faktori rasta koje kolostrum sadrži. Poseban je naglasak stavljen na terapijsko djelovanje kolostruma u prevenciji i liječenju nekih poremećaja.
.

Primjena i značaj mikrofiltracije u mljekarskoj industriji

Ida Drgalić, Ljubica Tratnik

U ovom radu prikazana su najnovija dostignuća tangencijalne “crossflow” mikrofiltracije u mljekarskoj industriji. Kombinacijama jednoličnog transmembranskog tlaka (UTP), različitih načina recirkulacije mikrofiltrata te poroznosti novih keramičkih membrana, moguće je postići separaciju mliječnih sastojaka većih od proteina sirutke. Korištenjem mikrofiltracije kao prethodne obradbe mlijeka moguće je postići 3-5 puta duže vrijeme trajnosti konzumnog mlijeka uz aromu sličnu sirovom mlijeku. Mikrofiltracijom je moguće ukloniti iz mlijeka ili sirutke patogene bakterije ili njihove spore pa je samim time higijenska kvaliteta takvih proizvoda besprijekorna. Uz pravilan odabir membrana i optimiranjem procesnih uvjeta mikrofiltracija omogućava pročišćavanje sirutke i salamure, separaciju somatskih stanica iz sirovog mlijeka, odvajanje većih globula masti, frakcioniranje proteina mlijeka ili proteina sirutke i obogaćivanje mlijeka micelama kazeina u proizvodnji sira. Jedna od novijih primjena mikrofiltracije je u procesu proizvodnje kazeina u prahu. Stoga, korištenjem proizvoda dobivenih na obje strane MF- keramičkih membrana (koncentrata ili permeata) mljekarska industrija može ne samo poboljšatim prinos i kvalitetu brojnih mlječnih proizvoda nego i kreirati proizvode nove teksture.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">