Dobar prijem na koji je naišlo prvo izdanje Priručnika, kako u školama tako i u laboratorijama istraživačkih i proizvodnih organizacija, obavezao nas je da posvetimo posebnu pažnju pripremi drugog izdanja.

U novim izdanjima sličnih publikacija, koja su u međuvremenu objavljena u hemijskoj literaturi, zapaža se permanentan napor da se izbor podataka prilagodi razvoju obuhvaćenih disciplina. Nastojali smo da drugo izdanje Priručnika preradimo i dopunimo vodeći računa ne samo o racionalnom odnosu novih saznanja i podataka koji su postali sastavni deo klasične literature, nego i o potrebama koje nameću uslovi rada naših stručnjaka koji će koristiti Priručnik.

Proširujući prvo izdanje do obima koji još može da bude pristupačan širokom krugu korisnika, unete su sledeće izmene u sadržini: znatno je povećan broj neorganskih i organskih jedinjenja u tablicama fizičkih konstanti, obim pojedinih tablica je povećan ili smanjen, premci iskustvu o korišćenju prvog izdanja i uneta su neka nova poglavlja. Vrednosti atomskih masa date su prema masi 12C. Navođenjem literaturnih izvora na kraju svakog poglavlja olakšano je nalaženje podataka koji nisu mogli biti uneti u Priručnik.

Nadamo se da će i ovo drugo izdanje, korisno poslužiti i da će primedbe i sugestije doprineti daljem uklanjanju neizbežnih nedostataka.

I ovom prilikom zahvaljujem svim autorima i saradnicima, a posebno izdavaču „Tehničkoj knjizi“ na dobroj i veoma ugodnoj saradnji.

jul, 1966.
N. R.

SADRŽAJ

I. MATEMATIKA (Obradili: Dragan Trifunović, dipl. math. i Nenad Radošević, dipl. inž. tehn.)

Numeričke tablice
Obim i površina kruga prečnika n. Tablica stepenovanja i korenovanja
Briggsovi logaritmi
Prirodne vrednosti trigonometrijskih funkcija
Numeričke vrednosti eksponencijalne funkcije
Tablice Beselovih funkcija
Numeričke vrednosti integrala Φ (z)
Tablice t distribucije
Tablice hemijske termodinamike
Matematički znaci i operatori
Aritmetika – algebra
Geometrija
Ravna trigonometrija
Analitička geometrija
Diferencijalni i integralni račun
Obrada rezultata eksperimenta
Literatura

II. JEDINICE ZA MERENJE FIZIČKIH I HEMIJSKIH VELIČINA (Obradio: Nenad Kadošević, dipl. inž.
tehn.)

Označavanje jedinica za merenje raznih fizičkih veličina
Odnosi između hemijskih i drugih jedinica
Jedinice mase
Jedinice koncentracije
Preračunavanje izraza za koncentraciju
Prefiksi za obrazovanje množina i delova mernih jedinica
Sistemi mernih jedinica
1. Merne jedinice SFR Jugoslavije
2. Međunarodni sistem jedinica (SI)
3. Fizički ili CGS sistem jedinica mehaničkih veličina
4. Tehnički sistem jedinica mehaničkih veličina
Odnosi među nekim mehaničkim veličinama međunarodnog, tehničkog i CGS sistema jedinica
Jedinice energije i njihovi ekvivalenti
5. Anglo-američki sistem jedinica mehaničkih veličina
Sistem anglo-američkih jedinica mehaničkih veličina
6. Različite anglo-američke i metričke jedinice mehaničkih veličina
A. Jedinice dužine i njihove vrednosti u metrima
B. Jedinice površine i njihove vrednosti u kvadratnim metrima
C. Jedinice zapremine i njihove vrednosti u kubnim metrima
D. Jedinice mase i njihove vrednosti u kilogramima
E. Jedinice gustine i njihove vrednosti u kg/m3
F. Jedinice sile i njihove vrednosti u njutnima
G. Vrednosti kinematičke viskoznosti u različitim jedinicama
H. Jedinice snage i njihove vrednosti u vatima
7. Faktori za preračunavanje nekih anglo-američkih jedinica u metričke i obratno
a) Preračunavanje anglo-američkih jedinica u metričke
b) Preračunavanje metričkih jedinica u anglo-američke
c) Preračunavanje °F u °C i obratno
Standardna sita
a) Uporedne vrednosti raznih standardizovanih serija laboratorijskih sita
b) Uporedne vrednosti raznih standardizovanih serija laboratorijskih rešeta
c) Tajlorova serija standardnih sita
d) Američka serija standardnih sita
e) Engleska serija standardnih sita
f) Nemačka serija standardnih sita
g) Francuska serija standardnih sita
Literatura

III. ANALITIČKA HEMIJA (Obradili: Petar Hrabar, dipl. inž. tehn. i Miloš Milenković, dipl. inž. tehn.)

1. Kvalitativna neorganska analiza
Odvajanje i dokazivanje katjona
Odvajanje i dokazivanje anjona
Specifični reagensi za dokazivanje katjona i anjona
Hromatografija na hartiji
Rf vrednosti za katjone
Rf vrednosti za anjone
Odvajanje pojedinih grupa katjona i anjona hromatografijom na hartiji
Dokazivanje jona u hromatografiji na hartiji
Reakcije u plamenu
Probe sa biserkom
2. Kvalitativna organska analiza
Dokazivanje elemenata
Određivanje vrste plastične mase
3. Kvantitativna neorganska analiza
Gravimetrijska i volumetrijska određivanja i gravimetrijski faktori
Primarni volumetrijski standardi
Imlikatori
Neutralizacioni indikatori
Oksidaciono-redukcioni indikatori
Fluorescentni indikatori
Mešani indikatori
Korekcija zapremina vode i vodenih rastvora u zavisnosti od temperature
Korekcije zapremine staklenih volumetrijskih posuda
Pravilo mešanja
Titrimetrijski ekvivalenti
Tvrdoća vode
Redukcija zapremine gasova na normalne uslove
Korekcija očitavanja na barometru
Kapilarna depresija žive u torima
Napon vodene pare nad vodom i rastvorima KOH i NaCl
Logaritmi izraza R za t od 6° do 35 °C i p od 701 do 770 tora
4. Polarografija
Potencijali polutalasa neorganskih jona
Potencijali anodne depolarizacije neorganskih anjona
Potencijali polutalasa organskih jedinjenja
Literatura

IV. FIZIČKE OSOBINE ELEMENATA I JEDINJENJA (Obradili: Predrag Bojović, dipl. inž. tehn., dr hem. Jovan Ćirić, dr hem. Dragoslav Jeremić, Nenad Radošević, dipl. inž. tehn., dr Nenad Rajšić, dipl. inž. tehn.)

Atomske težine elemenata
Periodni sistem elemenata po Mendeljejevu
Elektronske konfiguracije elemenata
Tablica izotopa
Efektivni preseci za termalne neutrone
Fizičko-hemijske konstante elemenata i neorganskih jedinjenja
Organska jedinjenja
Nomenklatura organskih jedinjenja
Imena važnijih prefiksa i radikala
Numerisanje cikličnih sistema
Tablica za izračunavanje molekulske težine organskih jedinjenja
Fizičko-hemijske konstante organskih jedinjenja
Bruto formule organskih jedinjenja
Tačke topljenja organskih jedinjenja
Literatura

V. FIZIČKO-HEMIJSKE TABLICE

1. Gustina (Obradili: dr Paula Putanov, dipl. inž. tehn. i dr Sreten Mladenović, dipl. inž. tehn.)
Odnos između Baume-ovih stepena i relativne gustine
Gustina elemenata
Relativna gustina gasova i para
Gustina gasova u tečnom i čvrstom stanju
Gustina suvog vazduha
Gustina vlažnog vazduha
Relativna gustina vode
Koeficijent kompresije vode
Gustina lake i teške vode
Relativne gustine vodenih rastvora
Aluminijumhlorid
Aluminijumsulfat
Aluminijumsulfat 18-hidrat
Amonijumhidroksid
Amonijumhlorid
Amonijumnitrat
Amonijumsulfat
Azotna kiselina
Bakar(II)hlorid
Bakar(II)nitrat
Bakar(II)sulfat
Bakar(II)sulfat pentahidrat
Barijumhlorid
Barijumhlorid dihidrat
Cinkhlorid
Cinknitrat
Cinksulfat
Cinksulfat heptahidrat
Fluorovodonična kiselina
Fosforna kiselina
Gvožđe(IlI)hlorid
Gvožđe(lII)nitrat
Gvožđe(III)sulfat
Gvožde(II)sulfat
Gvožđe(II)sulfat heptahidrat
Hlorovodonična kiselina
Hromna kiselina
Hrom(III)sulfat (zelen)
Hrom(lII)sulfat (ljubičast)
Kadmijumnitrat
Kalaj(II)hlorid
Kalaj(II)hlorid dihidrat
Kalaj(IV)hlorid
Kalaj(IV)hlorid pentahidrat
Kalcijumhlorid
Kalcijumhlorid heksahidrat
Kalijumbromid
Kalijumhidroksid
Kalijumhlorid
Kalijumhromat
Kalijumhromsulfat
Kalijumhromsulfat 24-hidrat
Kalijumjodid
Kalijumkarbonat
Kalijumnitrat
Kalijumtartarat
Kalijumtartarat hemihidrat
Limunska kiselina
Magnezijumhlorid
Magnezijumhlorid heksahidrat
Magnezijumsulfat
Magnezijumsulfat heptahidrat
Mravlja kiselina
Natrijumbromid
Natrijumbihromat
Natrijumhidrogensulfat
Natrijumhidroksid
Nalrijumhlorid
Natrijumhromat
Natrijumkalijumtartarat
Nalrijumkarbonat
Natrijumkarbonat dekahidrat
Natrijumnitrat
Natrijumnitrit
Natrijumsilikat
Nalrijumsulfat
Natrijumsulfat dekahidrat
Natrijumsulfid
Natrijumsulfit
Natrijumtartarat
Natrijumtartarat đihidrat
Natrijumtiosulfat
Natrijumtiosulfat pentahidrat
Nikalhlorid
Nikalnitrat
Nikalsulfat
Oksalna kiselina
Oksalna kiselina dihidrat
Perhlorna kiselina
Silicijumfluorovodonična kiselina
Sirćetna kiselina
Sumporna kiselina
Vinska kiselina
Relativna gustina vodenih rastvora šećera
Relativna gustina vodenih rastvora alkohola
Etilalkohol
Glicerin
Metilalkohol
Gustina raznih tečnosti
Gustina žive
Srednji koeficijent kompresije žive
Nasipne težine nekih čvrstih materija
Literatura

2. Rastvorljivost (Obradio dr Sreten Mladenović, dipl. inž. tehn.)
Rastvorljivost gasovitih elemenata i jedinjenja u vodi
Azot, kiseonik i vodonik
Argon, brom, helijum i hlor
Rastvorljivost gasovitih jedinjenja u vodi
Rastvorljivost hlorovodonika u vodi
Rastvorljivost amonijaka u vodi
Rastvorljivost gasovitih organskih jedinjenja u vodi
Rastvorljivost vazduha u vodi
Rastvorljivost gasova u vodi pod pritiskom
Rastvorljivost azota
Rastvorljivost ugljendioksida
Rastvorljivost vodonika
Rastvorljivost amonijaka
Rastvorljivost gasova u organskim rastvaračima
Međusobna rastvorljivost parova rastvarača
Rastvorljivost neorganskih jedinjenja u vodi
Proizvod rastvorljivost teško rastvornih jedinjenja
Rastvorljivost organskih jedinjenja u vodi
Rastvorljivost neorganskih jedinjenja u organskim rastvaračima
U apsolutnom acetonu
U apsolutnom etilalkoholu
U apsolutnom glicerinu
U apsolutnom metilalkoholu
U piridinu
Rastvorljivost neorganskih jedinjenja u vodenim rastvorima etilalkohola
Rastvorljivost sumpora u organskim rastvaračima
Rastvorljivost joda u organskim rastvaračima
Rastvorljivost Ca(OH)2 u vodenim rastvorima šećera
Rastvorljivost neorganskih jedinjenja u vodi. Trojni i višekomponentni sistemi
H2SO4 – FeO – H2O
H2SO4 – FeSO4 – H2O
NaCI — Na2SO4 – H2O
NaCI-NaOH-H2O
NaCl – NH4HCO3 – NH4Cl – NaHCO3 – H2O
Na2CO3 – NaOH – H2O
NaOH – AI(OH)3 – H2O
Literatura

3. Napon pare (Obradila: dr Paula Putanov, dipl. inž. tehn.)
Napon pare elemenata
Napon pare žive
Napon pare vode
Napon pare raznih izotopa vode
Temperatura ključanja vode na različitim pritiscima
Količina vodene pare u vazduhu zasićenom vodenom parom
Napon pare neorganskih jedinjenja
Napon pare organskih jedinjenja
Promena napona pare u zavisnosti od temperature
Elementi i neorganska jedinjenja
Organska jedinjenja
Azeotropni rastvori
Dvokomponentni
Trokomponentni
Četvorokomponentni
Literatura

4. Viskozitet (Obradio: dr Sreten Mladenović, dipl. inž. tehn.)
Viskozitet gasova i para pri pritisku od 1 atm
Organske materije
Neorganske materije
Viskozitet i fluiditet vode
Viskozitet vode (ispod 0°C)
Viskozitet vode (iznad 100°C)
Viskozitet vodenih rastvora
Viskozitet vodenih rastvora alkohola
Viskozitet vodenih rastvora glicerina
Viskozitet vodenih rastvora šećera
Viskozitet žive
Viskozitet rastopljenih jedinjenja
Viskozitet nekih tečnosti
Literatura

5. Površinski napon (Obradila: dr Paula Putanov, dipl. inž. tehn.)
Površinski napon elemenata prema datoj gasnoj fazi
Površinski napon kondenzovanih gasova prema svojoj pari
Površinski napon vode prema vlažnom vazduhu
Površinski napon smeša teške i lake vode prema svojoj pari
Površinski napon na granici između vode i nekih tečnosti
Površinski napon nekih vodenih rastvora prema vazduhu
Površinski napon nekih jedinjenja prema datoj gasnoj fazi
Površinski napon nekih rastopa prema datoj gasnoj fazi
Površinski napon žive prema vodi i nekim vodenim rastvorima
Površinski napon žive prema nekim tečnim organskim jedinjenjima
Adhezioni napon tečnosti prema čvrstim materijama
Literatura

6. Elektrohemijske tablice (Obradili: dr Spasoje Đorđević, dipl. inž. tehn. Ivan Doroslovački, dipl. inž. tehn. i dr Paula Putanov, dipl. inž. tehn.)
Električna provodljivost elektrolita
Objašnjenja
Specifična provodljivost standardnih rastvora
Specifične provodijivosti vodenih rastvora nekih elektrolita
Specifične provodljivosti čistih tečnosti
Specifične provodljivosti rastopljenih elektrolita
Ekvivalentne provodljivosti vodenih rastvora elektrolita
Jonske ekvivalentne provodljivosti pri beskrajnom razblaženju u vodi i temperaturni koeficijenti
Prevodni brojevi katjona u vodenim rastvorima elektrolita
Elektromotorne sile i elektrodni potencijali
Objašnjenja
Standardni (normalni) elementi
Standardne (normalne) elektrode
Standardni (normalni) elektrodni potencijali u vodenim rastvorima
Elektrodni potencijali metala u rastopima halogenida
Elektrohemijski redovi metala u rastopima
Hemijski izvori električne energije
Vrednosti pH i puferski sistemi u vodenim rastvorima
Objašnjenja
Merne elektrode za potenciometrijsko određivanje pH
Vrednosti RT/F
Preračunavanje pH u aH+
Vrednosti pH standardnih puferskih rastvora
Puferski sistemi
Ravnoteže u vodenim rastvorima
Objašnjenja
Konstante jonizacije neorganskih kiselina
Konstante jonizacije neorganskih baza
Konstante jonizacije organskih kiselina
Konstante jonizacije organskih baza
Srcdnji molalni koeficijenti aktivnosti elektrolita u vodenim rastvorima
Konstanta jonizacije vode
Dijagrami elektrodni potencijal —pH za sistem element — voda
Objašnjenja
Aluminijum—voda
Bakar — voda
Cink — voda
Gvožđe — voda
Kalaj — voda
Nikal — voda
Olovo — voda
Elektroliza
Elektrohemijski ekvivalenti hemijskih elemenata
Naponi razlaganja molarnih vodenih rastvora nekih elektrolita
Naponi razlaganja nekih rastopljenih elektrolita
Prenapetost za vodonik na raznim metalima
Prenapetost za vodonik na živi
Prenapetost za kiseonik na raznim metalima
Prenapetost za hlor
Literatura

7. Hemijskotermodinamičke tablice (Obradili: dr Spasoje Đorđević, dipl. inž. tehn. i Ivan Doroslovački, dipl. inž. tehn.)
Objašnjenja
Elementi, neorganska jedinjenja i joni
Temperature i molarne toplote procesa transformacije, topljenja, isparavanja i sublimacije
Toplote stvaranja, normalne slobodne entalpije, entropije i molarne toplote
Integralne molalne toplote rastvaranja kiselina i baza
Integralne molalne toplote rastvaranja soli koje obrazuju kristalohidrate
Integralne molalne toplote rastvaranja soli
Specifična toplota vodenih rastvora azotne kiseline
Specifične topiote vodenih rastvora sumporne kiseline i oleuma
Specifična toplota vodenih rastvora nekih neorganskih jedinjenja
Promene normalnih entalpija i normalnih slobodnih entalpija stvaranja jona, normalne entropije jona u vodenim rastvorima
Voda
Objašnjenja
Temperatura ključanja vode na pritiscima iznad 1 at
Specifična toplota vode i vodene pare
Termodinamičke veličine za vodu i zasićenu vodenu paru
Entalpija pregrejane vodene pare
Entropija pregrejane vodene pare
Organska jedinjenja
Temperature i molarne toplote procesa topljenja i isparavanja
Toplote stvaranja, normalne slobodne entalpije, entropije i molarne
toplote
Toplota sagorevanja
Ravnoteže u rastopima
Objašnjenja
Dijagrami stanja nekih binarnih legura
Literatura

8. Razne fizičko-hemijske tablice (Obradili: Petar Hrabar, dipl. inž. tehn. I Miloš Milenković, dipl. inž. tehn.)
Opšte fizičko-hemijske konstante
Toplotna provodljivost metala
Toplotna provodljivost legura
Toplotna provodljivost izolacionih materijala
Linearni koeficijent širenja metala
Linearni koeficijent širenja legura
Linearni koeficijent širenja raznih materijala
Kritične konstante gasova i para
Kritične i Van Der Waalsove konstante tehničkih gasova i para
Dielektrične konstante gasova i para
Dielektrične konstante tečnosti
Dielektrične konstante čvrstih i tečnih materijala
Specifični otpori provodnika
Specifični otpori izolatora i poluprovodnika
Fiksne tačke za kalibrisanje termometara
Galvanski red metala
Potencijalne razlike između metala i legura
Elektromotorne sile termospregova
Relativna vlažnost na 20°C
Relativna vlažnost na 25°C
Efikasnost sredstava za sušenje
Rashladne smeše
Osobine zapaljivih materijala
Dipolni momenat neorganskih jedinjenja (gasova)
Dipolni momenat organskih jedinjenja
Katalizatori
Tanki slojevi
Literatura

VI. OSOBINE TEHNIČKIH MATERIJALA (Obradili: Petar Hrabar, dipl. inž. tehn. i Miloš Milenković, dipl. inž. tehn.)

1. Ulja, masti i voskovi
Fizičke i hemijske karakteristike prirodnih ulja
Osobine sintetskih ulja
Karakteristike mineralnih mazivih ulja (po DIN-u)
Karakteristike mineralnih mazivih ulja po JUS-u
Ulja za privremenu zaštitu od korozije
Fizičke i hemijske karakteristike prirodnih masti
Karakteristike tehničkih masti
Klasifikacije ulja prema SAE i masti prema NLGI
Karakteristike masti po JUS-u
Fizičke i hemijske karakteristike prirodnih voskova
Trgovački kvaliteti bitumena po DIN-u
Karakteristike sintetskih voskova

2. Prirodne i sintetičke smole
Karakteristike prirodnih smola
Katjonski izmenjivači jona
Anjonski izmenjivači jona
Propustljivost plastičnih masa za vodenu paru
Indeks prelamanja plastičnih masa
Specifična težina, upijanje vode i hemijska postojanost plastičnih masa
Mehaničke osobine plastičnih masa
Elekrične (prema VDE 0303) i termičke osobine plastičnih masa
Uticaj temperature na savijanje i žilavost plastičnih masa
Lepkovi za lepljenje plastičnih masa
Koroziona postojanost elastomera i plastičnih masa
Trgovačka imena plastičnih masa i sintetskih smola

3. Prirodni i sintetski kaučuk
Karakteristike prirodnog kaučuka
Klase prirodnog kaučuka
Mehaničke osobine gume od prirodnog i sintetskih kaučuka u zavisnosti od punila
Uporedne osobine guma
Tipovi lepkova na bazi prirodnog i sintetskih kaučuka
Uporedne osobine lepkova na bazi prirodnog i sintetskih kaučuka
Fizičke osobine prirodnih i sintetskih kaučuka i gume
Trgovačka imena i tipovi sintetskih kaučuka

4. Pigmenti i punila
Karakteristike pigmenata
Karakteristike belih punila
Fizičke i hemijske karakteristike raznih tipova čađi
Tipovi čađi i njihova trgovačka imena

5. Rastvarači i omekšivači
Fizičke i hemijske konstante važnijih omekšivača
Fizičke i hemijske konstante najvažnijih rastvarača
Moć želiranja nekih omekšivača
Trgovačka imena rastvarača i omekšivača

6. Goriva
Karakteristike čvrstih goriva
Karakteristike tečnih goriva
Karakteristike gasovitih goriva
Karakteristike nekih domaćih ugljeva
Sastav domaćih zemnih gasova

7. Metali i legure
Metali i Iegure sa niskom tačkom topljenja
Sastav i tačke topljenja legura za ležaje
Legure za lemljenje
Legure i metali u elektrotehnici
Legure postojane prema koroziji i stvaranju kovarine
Metali i legure otporni na korodivno dejstvo suvih gasova
Metali i legure otporni na korodivno dejstvo vlažnih gasova
Metali i legure otporni prema hemikalijama

8. Eksplozivne materije
Karakteristike eksplozivnih jedinjenja
Propergoli
Skraćen termohemijski proračun karakteristika propergola po Hiršfelder-Sermanu
Karakteristike najčešćih sastojaka propergola
Karakteristike nitroceluloze
Toplota stvaranja proizvoda sagorevanja propergola
Specifične toplote proizvoda sagorevanja propergola pri ν = const
Specifične toplote proizvoda sagorevanja propergola pri ρ = const
Entalpije proizvoda sagorevanja propergola
Konstante ravnoteže hemijskih reakcija
Entropije proizvoda sagorevanja propergola

9. Pregled jugoslovenskih standarda iz oblasti hemijske industrije

VII. OPŠTI, VULGARNI I I TRGOVAČKI NAZIVI MATERIJALA I HEMIKALIJA (Obradili: Petar Hrabar, dipl. inž. tehn. i Miloš Milenković, dipl. inž. tehn.)
Literatura

VIII. PODACI ZA PRORAČUN DOZA I ZAŠTITE OD ZRAČENJA RADIOAKTIVNIH IZOTOPA
(Obradio: Predrag Bojović, dipl. inž. tehn.)

Objašnjenja
Linearni apsorpcioni koeficijenti za gama zračenje različitih energija
Faktori povećanja doze za tačkasti izvor
Debljine olova u cm potrebne za različite faktore redukcije gama zračenja širokog snopa
Debljine gvožđa u cm potrebne za različite faktore redukcije gama zračenja širokog snopa
Debljine betona u cm potrebne za različite faktore redukcije gama zračenja širokog snopa
Debljine vode u cm potrebne za različite faktore redukcije gama zračenja širokog snopa
Maksimalni domet beta čestica Rmax
Dometi alfa-čestica u vazduhu, biološkom tkivu i aluminijumu
Tablica koncentracija radioaktivnih elemenata u vodi i vazduhu u prostorijama u kojima se radi sa radioaktivnim materijama
Literatura

IX. ZAŠTITA OPASNOSTI PRI RADU U HEMIJSKOJ I RADIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI I INDUSTRIJI (Obradio: dr med. Aleksandar Gala)

Opasnost od trovanja
Opasnost od eksplozije
Opasnost od požara
Ozlede i pružanje pomoći
Opasnost pri radu sa radioaktivnim materijama
Toksične koncentracije gasova, para i aerozola u atmosferi
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">