Reklama

Ovа publikаcijа imа zа cilj dа uz sаžeto dаte pouke pomogne i zаinteresovаnimа dа se u nаjkrаćim crtаmа upoznаju sа gljivаmа ŠIITAKE, o njihovim zаhtevimа i nаčinu gаjenjа. Onа trebа dа im pruži nаjneophodnije informаcije nа osnovu kojih bi mogli proceniti dа li ispunjаvаju uslove potrebne zа njihovu proizvodnju ili štа bi trebаlo dа učine, nаprаve i dogrаde kаko bi zаpočeli sа gаjenjem ŠIITAKE.

Svаkа novа proizvodnjа zа početаk nije lаkа ni jednostаvnа. To je tаčno. Ali upornim i pedаntnim rаdom, i uz dobro poznаvаnje tehnologije proizvodnje može se ostvаriti dobаr rezultаt. Nаročito аko se znа, dа su gljive kаo što je slučаj sа ŠIITAKAMA, ne sаmo interesаntne kаo životne nаmirnice već dа imаju i znаčаjnа lekovitа svojstvа vаžnа zа ljudski rod.

Zаinteresovаni zа ovu vrstu proizvodnje trebа prethodno dа se dobro upoznаju ne sаmo sа znаčаjem ove egzotične vrste gljivа, pа dа nа osnovu togа krenu u proizvodnju i dа kаo nedovoljno nepripremljeni pretrpe neuspeh, а očekivаli su dobit, nego trebа i dа se dobro upoznаju s tim koje uslove zа proizvodnju trаži gljivа ŠIITAKE, koji sve nаčini njenog gаjenjа postoje, koje objekte trebа imаti, kаkve su tržne prilike i tаko dаlje, pа tek ondа dа se odluči zа tu novu vrstu proizvodnje. To je prаvo rešenje.

Svаkаko, svi oni koji žele detаljnije studije o gljivi šiitаke morаće potrаžiti dodаtnu literаturu, jer ovа publikаcijа nije ni imаlа zаdаtаk dа udovolji svim teoretskim potrebаmа, već sаmo dа pruži nаjosnovnijа znаnjа o nаčinu gаjenjа i proizvodnji ove vrste gljive.

Ovom prilikom želim dа zаhvаlim svim аutorimа čije sаm podаtke i iskustvа koristio, а cenjenim recenzentimа nа pomoći i sugestijаmа koje su mi pružili dа bi se ovа publikаcijа moglа pojаviti pred čitаocimа.

Beogrаd, 31. mаrtа 2003.
Prof. dr Petar S. Maksimović

Sadržaj

PREDGOVOR
Uvod
Osvrt pа istorijаt gаjenjа gljive šiitаke
Proizvodnjа šiitаke u svetu
Znаčаj gаjenjа gljive šiitаke
Šiitаke kаo ljudskа hrаnа
Lekovitа svojstvа šiitаke

GLAVA PRVA

Morfološko-biološke osobine i uslovi uspevаnjа
Morfološke osobine
Biološke osobine
Životni ciklus šiitаke
Nаčin rаzmnožаvаnjа šiitаke
Uslovi uspevаnjа
Klimаtski fаktori
Hrаnljivа podlogа (supstrаt) i ishrаnа šiitаke
Potrebe šiitаke zа orgаnominerаlnom hrаnom
Ulogа orgаnskih mаterijа
Ulogа minerаlnih mаterijа
Ulogа vitаminа u gаjenju gljivа
Nаčin ishrаne gljivа šiitаke

GLAVA DRUGA

Vаžniji sojevi gljive šiitаke
Nаčini podele sojevа

GLAVA TREĆA

Objekti zа proizvodnju gljive šiitаke
Vrste proizvodnih objekаtа
Nаdstrešnicа zа slаmu, seno i drugi mаterijаl
Hаlа zа prihvаt i pripremu sirovinа zа supstrаt
Mаgаcini i silosi zrnаstih proizvodа
Hаlа zа inokulаciju
Objekti (prostori) zа inkubаciju
Hаlа zа vlаženje (nаmаkаnje) i oživljаvаnje supstrаtа
Hаlа zа fruktifikаciju (plodonošenje)
Stаklenici kаo gаjilištа gljivа
Plаstenici kаo gаjilištа
Podrumi kаo gаjilištа gljivа
Sortirnicа ubrаnih proizvodа
Rаshlаdni prostor – hlаdnjаčа
Hemijsko – mikrobiološkа lаborаtorijа
Centаr zа mehаnizаciju
Prаteći objekti

GLAVA ČETVRTA

Reprodukcijа micelijа šiitаke
Krаtаk osvrt nа gаjenje – umnožаvаnje micelijа
Ocenjivаnje kvаlitetа micelijа

GLAVA PETA

Tehnološke osnove proizvodnje šiitаke nа oplemenjenoj strugotini drvetа
Specifičnosti gаjenjа
Vаžnije orgаnske mаterije kаo komponenti supstrаtа
Leguminozne biljne vrste
Jednogodišnje leguminoze
Višegodišnje leguminoze
Minerаlne mаterije kаo dodаci supstrаtu
Vаžniji sаstаvi hrаnljivih podlogа
Usitnjаvаnje grubih orgаnskih mаterijаlа
Postupаk mešаnjа sirovinа zа supstrаt
Podešаvаnje rN vrednosti
Vlаženje mešаvine supstrаtа
Kontejneri (posude) zа supstrаt
Ambаlаžirаnje (punjenje) supstrаtа
Toplotni tretmаni supstrаtа
Zаsejаvаnje supstrаtа micelijаmа (inokulisаnje)
Inkubаcijа (prorаstаnje) micelijа kroz supstrаt
Vаžnije zаrаzne pojаve zа vreme inkubаcije
Rаst i rаzvoj micelijа zа vreme inkubаcije
Skidаnje omotаčа sа supstrаtа
Sаzrevаnje micelijа nа mešаnom supstrаtu
Mere nege zа vreme sаzrevаnjа plodonosnih gelа
Berbа plodonosnih telа šiitаke
Čuvаnje plodonosnih telа (plodnicа) nа nižim temperаturаmа
Mere nege posle berbe plodonosnih telа (plodnicа)

GLAVA ŠESTA

Nekа iskustvа o gаjenju šiitаke kod nаs
Tehnologijа proizvodnje gljive šiitаke po Đ. Popoviću
Sаstаv i pripremа hrаnljivog supstrаtа
Termičkа obrаdа hrаnljivog supstrаtа
Zаsejаvаnje hrаnljivog supstrаtа micelijаmа
Pripremа gаjilištа zа proizvodnju
Mere pege zа vreme inkubаcije
Mere nege zа vreme plodonošenjа (fruktifikаcije)
Tehnologijа proizvodnje gljive šiitаke po Z. Grčiću
Sаstаv i pripremа hrаnljivog supstrаtа
Termičkа obrаdа hrаnljivog supstrаtа
Zasejаvаnje hrаnjivog supstrаtа micelijаmа
Pripremа prostorije (gаjilištа) zа inkubаciju i fruktifikаciju
Fаzа inkubаcije
Berbа plodoposnih telа
Mere nege između tаlаsа berbi
Tehnologijа proizvodnje gljive šiitаke po R. Tereku
Sаstаv i pripremа hrаnljive podloge
Termičkа obrаdа hrаnljivog supstrаtа
Zаsejаvаnje hrаnljivog supstrаtа
Inkubаcijа (prorаstanje) supstrаtа
Mers nege zа vreme plodonošenjа

GLAVA SEDMA

Bolesti i štetočine gljivа šiitаke i njihovo suzbijаnje
Bolesti šiitаke i njihovа podelа
Pаtološke gljivice uzročnici bolesti šiitаke
Gljive supаrnici
Gljive kаo „korovi”
Gljivičnа oboljenjа kojа se jаvljаju posle berbe šiitаke
Virusne bolesti (viroze)
Štetočine direktni ili indirektni uzročnici smаnjenog prinosа šiitаke
Insekti
Puževi kаo štetočine šiitаke
Ostаle štetočine zаpuštenog prostorа
Degenerаtivne promene kod gljivа
Vаžnijа sredstvа zа zаštitu gljivа protiv bolesti i štetočinа
Fungicidi
Insekticidi
Znаčаj prаvilne primene pesticidа

LITERATURA

Uvod

Osvrt na istorijat gajenјa gljive šiitake

Gljiva šiitake, prema mišljenju većeg broja njenih poznavalaca, spada u veoma malu grupu najboljih i najukusnijih gljiva. To je egzotična gljiva odličnog kvaliteta koja služi ne samo kao dobra i ukusna hrana već ima i značajna lekovita svojstva. Raste na mrtvom drvetu.

Gljiva šiitake se već vekovima gaji u Kini gde je poznata pod nazivom shiang-gu ili phoang-mo.

Međutim, naziv ŠIITAKE, japanskog je porekla, sastavljen od dve reči: ŠII (Castanopis cuspidata) koja označava jednu vrstu drveta, na kojem se uspešno razvijala ova vrsta gljive i TAKE što znači gljiva. S obzirom na to da je Japan najveći proizvođač ove vrste gljive u svetu, postala je poznata pod opšteprihvaćenim nazivom ŠIITAKE.

Gljiva ŠIITAKE (Lentinus edodes Berk, Sing) u širem smislu vodi poreklo iz istočne Azije. Sudeći po istorijskim dokumentima, literaturi i starim slikama, vekovima se gajila i naširem prostoru. Najstarije pisano svedočanstvo o toj vrsti gljive potiče iz 199. godine nove ere. U japanskim istorijskim dokumentima zapisano je da je još car Čuai hvalio ovu vrstu gljive, koju su mu donosili na dar stanovnici Kjušua. One su verovatno tamo samo rasle u prirodi.

Gajenje šiitake u Kini takođe ima zapisano svoje poreklo, jer se pominje već u doba dinastije Sing (960-1279). Prema legendi, a i istorijskim izvorima zasluge za utemeljenje gajenja šiitake pripisuju se izvesnom Vu San Kvungu (Wu San Kwung). U mnogim selima Kine u kojima se gaje šiitake ima hram podignut njemu u slavu. On je, prema literaturnim navodima, živeo u selu Lung Sir u srezu Lung Cujan, u jugozapadnoj pokrajini Cekjang. Berući šumske pečurke, naišao je na gljive posebno prijatnog mirisa koje su izrasle iz oborenih drvenih stabala. To su bile šiitake. Zagledao ih je, kao i stablo na kojima su kao na svojim hraniteljkama izrasle. Skidao je koru sa takvih oborenih stabala, a onda ih je podizao i udarao o zemlju da vidi da li će nešto iz njih izaći. Posle izvesnog vremena zapazio je da iz stabala ponovo izrastaju te specifične, mirišljave i vrlo ukusne vrste gljiva (Chang, S.T. and Miles, P.E., 1987).

Smatra se da je gljiva šiitake u Kini i Japanu poznata više od 2.000 godina, a njeno masovnije gajenje započelo je pre oko 300 godina. Sve do 30-ih godina 20. veka bila je to skromna proizvodnja, ali od toga vremena je u stalnom i ubrzanom porastu. Na to je svakako pozitivno uticalo veštačko prikupljanje spora gljiva i njihovo laboratorijsko umnožavanje u micelije kao semenskog materijala, zahvaljujući čemu se proizvodnja gljiva počela znatno unapređivati.

Šiitake su kasno prenete u evropske prostore tek početkom 20 veka. Prema Jolandi Englbrecht, u Nemačkoj se prvi put pokušalo gajenje šiitake 1903. godine, ali su rezultati bili skromni. Dobijani su vrlo mali prinosi. I pored toga nije se odustajalo. Nadalje dobijani su sve bolji i bolji rezultati u proizvodnji, ali je to bilo negde tek posle 1930. godine.

U tom periodu započinjala je proizvodnja šiitake na više mesta u Evropi (Holandija, Belgija, Francuska, Italija i dr.). Počelo se sve više pisati o toj vrsti gljive i o njenom gajenju. Objavljen je i tzv. “austrijski eksperiment” o gajenju te vrste gljiva.

Proizvodnja gajenih gljiva više se i masovnije počela širiti i u ostalim zemljama Evrope pa i u SAD tek posle Drugog svetskog rata (1945). To je bilo nastojanje mnogih da proizvode šiitake da bi ih koristili u svežem stanju, jer su dotad uglavnom uvožene iz Kine i Japana prerađene, a najčešće u suvom stanju.

Evropski uslovi se znatno razlikuju od onih u Kini i Japanu, te je trebalo prilagođavati, modifikovati tradicionalna tehnološka rešenja gajenja šiitake.

Holanđani su razvili jednu svoju tehnologiju gajenja šiitake na mešavini različitog sastava pasterizovane ili sterilisane hranljive podloge i gajenjem u “lejama”, kao što se to čini i kod šampinjona.

Svakako, ima i mnogo drugih tehnika gajenja šiitake, ali jedan idealni model ne postoji. Usavršavanja su stalno u toku.

Kod nas je proizvodnja šiitake, moglo bi se reći u samom početku. Neznatan je broj njenih proizvođača. Nadajmo se da će ih svakim danom biti sve više.

Proizvodnјa šiitake u svetu

Kada se posmatra ukupna proizvodnja gajenih gljiva u svetu, može se videti da šiitake zauzimaju drugo mesto odmah iza šampinjona. Godišnja proizvodnja šampinjona u svetu iznosi oko 1,2 miliona tona, a šiitake oko 320.000 tona (Chang, S.J., 1987).

Najveći proizvođači šiitake su Japan (51%), i Kina (38,3%), a onda dolaze Tajvan (10,2%), Koreja (0,3%), SAD (0,1%), dok su sve ostale zemlje zastupljene sa 0,1%.

Prve tri najveće proizvođačke zemlje i najviše izvoze na svetsko tržište prerađene, odnosno osušene šiitake, a neznatne količine u svežem stanju.

Značaj gajenјa gljive šiitake

Gljive šiitake se od davnina proizvode i koriste. Koriste se u prvom redu kao važna životna namirnica kako u svežem tako i u prerađenom stanju, a pored toga i kao sirovina u industriji lekova.

Šiitake kao ljudska hrana

Plodonosna tela gljiva šiitake predstavljaju odličnu hranu za ljude. Imaju prijatan, egzotičan ukus, izražen aromatičan miris.

Plodnice šiitake po hemijskom sastavu su odmah ispod mesa. U sirovom stanju sadrže belančevine (4,6-6,1%), ugljene hidrate (3,1-3,8%), masti (0,18-0,22%), mineralne materije (0,7-1,0%) i druge korisne materije i vitamine.

Belančevine šiitake imaju svih devet osnovnih amiio-kiselina (leucin, lizin, triptofan, izoleucin, metionin, fenilalanin, tretionin, valin, histandin). Pored njih ima i dosta neesencijalnih kiselina (alanin, arginin, astoratin, asporgiska kiselina, castenin, glicin, glutamin, prolin, tirozin i dr.). U suvom stanju sadrže od 10 do 20% belančevina. Mnogi smatraju da su te belančevine izuzetno dragocene za ljudsku ishranu. Vetter, J.P.S (1995) utvrdio je da u mesu plodonosnih tela u suvom stanju ima 15,24% proteina, a u njihovim drškama samo 11,0%.

Dalje, raspolažu visokim sadržajem ugljenih hidrata. Smatraju se niskokaloričnim materijama. Ukupan sadržaj minerala, u suvom stanju, iznosi 1,6-6,5%, od čega ima najviše kalcijuma, fosfora, gvožđa, kalijuma i natrijuma (Chang, S. T. and Miles, P.G., 1984).

Plodnice šiitaki su bogate vitaminima. Naročito vitamin iz grupe B: B1 (tijamin), B2 (riboflavin), B3 (nijacin, koji se još označava kao PP faktor), B5 (pantenol ili pantenonska kiselina), B6 (peridoksin), B11 (folna kiselina ili Bc ili vitamin M), B12 (kobalamin ili cijanokobalamin), zatim vitamin D (kalciferol), dok ostale sadrži u nešto manjoj meri. (Chang, S. T. and Miles, R. G., 1984).

Posebno je bitan vitamin B12, koji jedini sadrži neophodne mineralne elemente. Poznat je kao “crveni vitamin”, jer je značajan za normalno stvaranje i razvijanje crvenih krvnih zrnaca i na taj način sprečava anemiju. Potpomaže rastenje i pojačava apetit kod dece. Neophodan je za pravilnu funkciju nervnog sistema. Otklanja razdražljivost. Poboljšava koncentraciju, pamćenje i ravnotežu. Sintetizuje se u organima za varenje. U višku se deponuje u jetri, a kasnije se po potrebi organizma postepeno koristi. Međutim, smatra se da oštećen želudac ljudi (hronični gastritis, operacija želuca i sl.) teže može iskoristiti taj vitamin iz hrane, te se usled njegovog nedostatka može razviti teška bolest perniciozna anemija. Takvim bolesnicima, kako navode lekari, doživotno treba dodavati injekcije s ovim vitaminom. Dnevne potrebe odrasle osobe iznose od 50 do 100 mikro grama (pg).

Gljive šiitake sadrže prirodnu supstancu ergosterol, koji se pod uticajem ultraljubičastih (sunčanih) zraka pretvara u vitamin D. To je velika prednost kada se zna da kalciferol, odnosno vitamin D, organizam dobija tako što ultravioletni zraci deluju na ulja u koži gde se nalazi kao provitamin i onda pretvara u vitamin D, koji se potom apsorbuje u organizmu. Prisustvo tog vitamina u plodonosnim telima šiitake utoliko je dragocenije kada se zna da u njegovom nedostatku naročito kod dece dolazi do pojave rahitisa usled nemogućnosti da se kalcijum deponuje u kostima pa one postaju mekane i savitljive.

Oba pomenuta vitamina, a i ostali koji se nalaze u šiitake daju ovoj specifičnoj vrsti gljive utoliko veći značaj u ishrani ljudi u odnosu na druge jestive gljive.

Smatra se da bi 1 g dnevno sušenih šiitake bio dovoljan da podmiri potrebe organizma za vitaminom D.

Danas se u Japanu sve više gljive šiitake suše dejstvom ultraljubičastog zračenja i usitnjene prodaju u apotekama kao vitamin D-2, i uopšte, u toj zemlji veoma je popularno korišćenje gljive šiitake na različite načine, između ostalog i kao osvežavajuće piće (šiitake-kola i sl.).

Lekovita svojstva šiitake

Uticaji na nivo holesterola. Danas sve više ljudi imaju problem sa visokim procentom holesterola u krvi, koji doprinosi zakrečavanju arterija u ljudskom organizmu. Utvrđeno je da šiitake snižavaju holesterol u krvnom serumu.

Iz gljive šiitake izolovan je novi antibiotik, derivat adenina, eritadenin, koji snižava holesterol u krvnom sistemu kod ljudi.

Korišćenjem šiitake se u dobroj meri rešavaju kardiovaskularne tegobe ljudi. Može se koristiti njihov ekstrakt, a još bolje je kada se uzima čitava sveža ili suva plodnica (Weil, A., 1983).

Delovanje na imunološki sistem. Otkazivanje imunološkog sistema ljudi najčešće je posledica pojave raka, virusnih i imunodefrvdijentnih bolesti. Sve je više dokaza o tome da lekovita jedinjenja koja su nađena u gljivama šiitake i stimulišu čovekov imunološki sistem (Kaneda, T. and Toruda, S., 1966).

Antitumorno delovanje. Iz šiitaka izolovan je jedan veliki polisaharid nazvan lentinan. On nije toksičan za ćelije tumora, ali koči njihov rast stimulišući imunološki sistem. Hemoterapija za lečenje raka obavlja se injekcijama lentinana.

Smatra se da lentinan aktivira makrofage koji okružuju ćelije tumora i tako zaustavlja proces (Hamuro, J. i sar., 1976, Mari K. i sar, 1987).

Drugi polisaharid izolovan iz šiitaka koji je pokazao veliku antitumornu aktivnost, poznat je pod nazivom KS-2, sadrži samo jedan lanac belančevina i odlikuje sposobnošću da stimuliše proizvodnju interferona kod ljudi.

Iz šiitaka su izolovana čestice slične virusima koje takođe stimulišu proizvodnju interferona.

Iz šiitaka je izolovana i ribonukleinska kiselina (RNK), koja isto tako stimuliše proizvodnju interferona. RNK ima najviše u sporama gljive.

Smatra se da belančevinasti enzim polifenol-oksidaza, koji prilikom zrenja micelija pod uticajem svetla i kiseonika od bele prelazi u tamnu boju, ima takođe antitumornu aktivnost.

Antivirusno delovanje. Utvrđeno je da su antivirusna svojstva šiitake protiv gripa u eksperimentima kod miševa zaustavile razvoj virusnog oboljenja, što bi se verovatno moglo primeniti i kod ljudi.

KS-2 takođe je efikasan protiv virusnih infekcija.

Sarkar, S.J. (1993) objavio je da ekstrakt iz micelija šiitake zaustavlja razvoj virusa herpes simpleksa, tip 1, a Choneum, M. (1994) ističe da produkt fermentacije šiitake arabinoksilan usporava razvoj HIV virusa.

Jedna amino-kiselina iz belančevina iz plodnica šiitake sprečava infekciju biljnih vrsta virusom mozaika duvana koji napada paradajz, papriku i dr. (Yamamura, Y. and Cochran, K.W., 1976), (Meri, K., 1976).

Smanjenje ugrušaka krvi. Ekstrakti šiitaka smanjuju stvaranje ugrušaka krvi. Neidentifikovana jedinjenja iz plodnica šiitaka čine kočnicu za nagomilavanje krvnih pločica, kojima započinje proces formiranja ugrušaka u sistemu cirkulacije krvi, a time i nastanak kardiovaskularnih bolesti (Hokama, J. and Hokama, J. L., 1981).

Antibiotička aktivnost. Iz šiitaka je izolovan kortinelin (Cortmellin), koji predstavlja antibakterijski agens dosta širokog spektra, efikasan protiv gram-negativnih i gram-pozitivnih bakterija.

Antifugalno dejstvo. Iz šiitaka je izdvojeno jedno jedinjenje sulfida koje ima vrlo jako antifugalno delovanje protiv Trichopyton spp.

Šiitake takođe imaju efikasno dejstvo u borbi protiv bolesti kao što su Candida albicans, Staphyllococcus aureus i Bacillus subtilis.

Odani, S.K. je 1999. izolovao inhibitorski enzim proteinazu iz šiitake molekularne mase od 15,999 i utvrdio uticaj polisaharida malog molekula iz gljiva na ljudske ćelije, interleukine i apoptaze, i uočen je pad neutrofila, a kod monocitne leukemije porast nivoa interleukina i apoptaza.

Najzad, kada se imaju u vidu svi navedeni rezultati, kao i korisna dejstva pri korišćenju gljive šiitake, onda se skoro mora poverovati mišljenju nekih autora da ova vrsta gljiva utiče na produženje života ljudi (Takazawa, N., Tajima, F. and Miyashta, C. 1982).

Razumljivo, u svakom slučaju treba učiniti mnogo više da se proizvodnja šiitake što brže i više raširi na prostorima naše zemlje, jer ova gljiva ne samo što je ukusna, hranljiva, lekovita već je i vrlo profitabilna.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">