Reklama

U prvoj knjizi STROJEVI U POLJOPRIVREDI FNRJ obuhvaćeni su traktori, motori, prikolice i strojevi koji se upotrebljavaju u tzv. vanjskoj mehanizaciji, tj. u polju. Međutim, ako posmatramo tehnološki proces proizvodnje bilo koje poljoprivredne kulture, vidimo da se u većini slučajeva proces ne završava na polju, nego se nastavlja u raznim vidovima na ekonomskom dvorištu, u skloništima, podrumima i stajama,-mljekarama i dr. Uzmimo na primjer kukuruz ili zelenu krmu, namijenjeno ishrani stoke. U mnogo slučajeva kukuruz nakon berbe treba sušiti, kako bi se mogao sigurno uskladištiti, odnosno kruniti. Okrunjeni se kukuruz dalje usitnjava, miješa s drugom stočnom hranom i tek onda daje stoci za hranu. Slično je sa zelenom krmom, koja. se sprema u silose da bi se tokom zime ili početkom proljeća mogla koristiti za ishranu stoke. Za sve spomenute i mnoge druge poslove oko pripreme stočne hrane potrebni su odgovarajući strojevi i oprema.

S obzirom na vrlo snažan napredak u stočarstvu (proizvodnja mlijeka i mesa), gdje se ide putovima suvremene proizvodnje, težnja je da se postigne što više kvalitetnog i jeftinog mesa i mlijeka, a to nije moguće bez raznovrsnih strojeva i opreme, kako bi se potrebna radna snaga svela na minimum, a uz suvremeni tehnološki proces proizvodnja postavila na odgovarajući nivo.

Neosporno je da smo u ratarskoj proizvodnji u vrlo kratkom vremenu postigli ogroman napredak, no za racionalnu realizaciju dobivenih proizvoda u polju potrebno je da najveću pažnju posvetimo raznim tehnološkim procesima na ekonomskom dvorištu, u gospodarskim zgradama i stajama, te u prerađivačkoj industriji. U tom pogledu nismo išli paralelno s ratarskom proizvodnjom i tako još uvijek trošimo previše radne snage u stočarstvu, za čuvanje i preradu mlijeka, preradu voća, povrća i grožđa itd. Da se što brže riješe navedeni problemi zajednica ulaže velika sredstva i napore; domaća industrija poljoprivrednih strojeva i opreme usvojila je čitav niz novih proizvoda, tako da se posljednjih godina osjeća velik napredak, s perspektivom još bržeg razvitka. Kako su spomenuti strojevi i oprema širokom krugu poljoprivrednih proizvođača manje poznati od ratarske mehanizacije, već se dulje vremena osjeća potreba da se i na tom području posveti veća pažnja stručnoj literaturi.

Od Vladisiava Mancea primila je redakcija »Tehničke knjige« opsežan rukopis u vidu kataloga i tehničkih podataka o tim strojevima. Da bi se taj materijal mogao koristiti za potrebe naše poljoprivredne prakse i za izobrazbu stručnih kadrova, prerađio je dr ing. Brčić Josip, docent Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu, spomenuti rukopis, sistematizirao ga i s odgovarajućim tumačenjima pripremio za štampu.

Knjiga STROJEVI I OPREMA U POLJOPRIVREDI FNRJ — II DIO, obuhvaća strojeve i opremu u stočarskoj proizvodnji, uključujući komplet strojeva za mljekarstvo, montažne zgrade za stoku, transportne uređaje na ekonomskom dvorištu, opremu u skladištima, uređaje i strojeve za preradu grožđa i čuvanje vina, za preradu maslina, voća, povrća, zatim uređaje za hlađenje, mlinsku opremu, pčelarski pribor i dr.

Posebna painja posvećena je radionicama, radioničkom alatu i opremi.

Za svaku grupu strojeva i opreme, pored iscrpnih tehničkih podataka, izneseni su i osnovni principi primjene i sistematika strojeve, što će odlično posluliti kao orijentacija poljoprivrednim dobrima, ekonomijama i poljoprivrednim organizacijama u pianiranju opreme, nabavci i korištenju za konkretne potrebe. Mnogi opisani strojevi i oprema nisu dovoljno poznati širim poljoprivrednim krugovima. tako da će im knjiga poslužiti i kao informator, odnosno dati im uvid u mogućnosti proširenja proizvodnje i racionalizacije mnogih radova na ekonomskom dvorištu, u mljekarama, podrumima, u mogućnost prerade poljoprivrednih produkata itd.

Najopširnije je obrađeno poglavlje o opremi i ulozi servisnih radionica. U tome nas je rukovodilu činjenica da 7ia tom području postoje vrlo velike poteškoće, koje često proizlaze iz nedovoljne obavještenosti. U tom poglavlju, pored radioničkog alata i instrumenata, kompletno je iznesena oprema za pojedine tipove servisnih radionica, koje su baš sada u najintenzivnijem periodu izgradnje. Posebno je iznesena oprema za pokretne servisne radionice. Smatramo da će taj dio knjige vrlo dobro poslužiti kao stručna orijentacija za ekipiranje servisnih radionica.

S obzirom na ograničenost prostora u knjizi su obuhvaćeni odgovarajući strojevi i oprema domaće proizvodnje, a od inostranih proizvoda samo oni koje mi uvozimo i koristimo.

Ako pođemo od činjenice da knjiga obuhvaća kompletan pregled strojeva i oprema potrebnih na ekonomskom dvorištu, u servisnim radionicama dužoj prerađivačkoj industriji, uvjereni smo da će odlično poslužiti poljoprivrednim stručnjacima svih kalegorija, trgovačkoj mreži i korisnicima poljoprivrednih strojeva i opreme. Nadamo se da će se knjiga moći upotrijebiti za razne kurseve, poljoprivredne škole i fakultete, te kao pomoćni udžbenik koji pruža širok pregled strojeva i opreme, što se koristi u našoj poljoprivrednoj praksi.

 

Sadržaj

OPREMA I STROJEVI U STOCARSKOJ PROIZVODNJI
APARATI ZA MEHANIČKU MUŽNJU I MLJEKARSKA OPREMA
TRANSPORTNI UREĐAJ NA EKONOMSKOM DVORIŠTU
OPREMA I STROJEVI U SKLADIŠTIMA, ŠUPAMA I MONTAŽNE ZGRADE
VOCARSKO-VINOGRADARSKA OPREMA I ALAT
PODRUMSKI UREĐAJI ZA PRERADU GROŽĐA I POSTUPAK S VINOM
STROJEVI I UREĐAJI ZA PRERADU MASLINA
STROJEVI I UREĐAJI ZA PRERADU I KONZERVIRANJE VOCA I POVRCA
UREĐAJI ZA HLAĐENJE
MLINSKI I PEKARSKI UREĐAJI
KOŠNICE I PCELARSKI PRIBOR
PRIBOR, UREĐAJI I STROJEVI ZA PRERADU MESA
VAGE
RADIONIČKI ALAT I OPREMA SERVISNIH RADIONICA
PRILOG
OGLASNI DIO

Unapređenje stočarske proizvodnje doseglo je već takav stepen, da pored brojčanog i kvalitetnog povećanja mcramo najozbiljnije voditi račun i o što jeftinijoj i rentabilnoj proizvodnji mlijeka, mesa i drugih proizvoda. Period razvitka stočarstva u kojem se nalazimo znači početak temeljlte modernizacije i autcmatizacije, čija je karakteristika sve šire korištenje suvremene opreme i strojeva s težnjom za povećanom, ali jeftinijom i ekonomičnom tržnom proizvodnjom. Povećana ratarska proizvodnja, u ovom slučaju stočna hrana (sijeno, silaža i drugo), stvara nam preduslove za ostvarenje novih koncepcija u razvitku stočarstva, tj. držanje znatno većeg broja uslovnih grla po jedinici površine, kao štp je to već slučaj u praksi na nekim poljoprivrednim dobrima. Znatno povećani broj stoke ne može se zamisliti zadržavanjem dosadašnjeg tehnološkog procesa na ekonomskom dvorištu, koji zahtijeva mnogo ljudske radne snage, što pored slabijih kvaliteta rezultira i visokom cijenom stočarskih proizvoda. Pored jeftine proizvodnje stočne hrane na poljoprivrednim pogonima treba osigurati industrijsku pripremu hrane; što je više moguće automatizirani i mehanizirani proces svih radova oko stoke i svinja. Ako uočimo činjenicu da se kod pune mehanizacije u proizvodnji sijena i silaže u polju više od 80% ljudske radne snage troši na manipulaciju sa spomenutom stočnom hranom unutar ekonomskog dvorišta i u stajama, onda vidimo važnost mehanizacije i automatizacije raznovrsnih radova na ekonomskom dvorištu i u stajama.

Slična je situacija u proizvodnji mlijeka, jaja mesa, i drugog. Danas, kad se pristupa izgradnji novog stočarskog objekta, treba prilaziti sa sličnim koncepcijama kao što se prilazi izgradnji nekog industrijskog objekta, a to znači osigurati što veću i rentabilniju proizvodnju uz š.to manji utrošak ljudske radne snage. Proizvodnja na stočarskom objektu sastoji se zapravo od toka (kretanja — kolanja) životinja, prebacivanja, i doturania stočne hrane, vode, dobivanja i prebacivanja stočnih produkata (mlijeko, jaja i drugo), odstranjivanja gnoja i kretanja ljudi. Ako tome dodamo, kao daljnje zahtjeve, optimalni smještaj stoke, uskladišteniji proizvoda i hrane, zatim higijenske i sigurnosne mjere za ljude i životinje, viditno da se čitava uspješna stočarska proizvednja bazira na dobro planiranim i izvedenim tehničkim rješenjima navedenih zahtjeva.

Da bi se ostvarili spomenuti principi stočarske proizvodnje postavljaju se veliki zahtjevi na industriju; ona treba da nam osigura niz tehničkih uređaja i strojeva pomoću kojih se može organizirati spomenuta proizvodnja mesa, mlijeka, jaja i drugih stočarskih proizvoaa. Domaća industrija nije donedavno ovim problemima posvećivala dovoljno pažnje jer je gotovo isključivo bila orijentirana na proizvođnju strojeva za tzv. vanjsku (ratarsku) mehanizaciju. Da se ostvare željeni ciljevi potrebni su mnogi novi strojevi, materijal za ekonomičnu izgradnju montažnih zgrada i staja, veća primjena električne energije, tj. potrebno je stočarsku proizvodnju postaviti na racionalni industrijski nivo.

Podrumski uređaji za preradu grožđa i postupak s vinom

Osnivanje velikih podruma i napredak tehnike proizvodnje grožđa prisilio nas je da zamijenimo stari, ručni način prerade grožđa i čuvanje vina novim industrijskim načinom proizvodnje. U velikom broju industrijskih podruma imamo već najsuvremeniju opremu i strojeve kojima je ručni rad (prerada i drugo) sveden na minimalnu mjeru, jer se velika većina poslova obavlja strojevima, pa su se troškovi prerade grožđa i čuvanje vina smanjili na racionalnu mjeru. U borbi za postizanjem maksimalnih količina grožđa po jedinici površine, logički se nameće pitanje jeftine i kvalitetne prerade grožđa, manipulacije i raznih tehničkih postupaka s vinom. Ovdje ćemo ukratko opisati opremu i postupak pri preradi grožđa u velikom podrumu.

Iz vinograda do podruma grožđe se transpoirtira kamionima ili kiper-prikolicama. Grožđe se istovaruje iskretanjem kamiona ili kiper-prikolice u prijemni betonski bazen kojemu je dno koso, tako da samo klizi do otvora na muljači, kod čega je dovoljan jedan radnik. U preradi se obično upotrebljavaju ovi strojevi:

 • muljača-ruljača s pumpom za kljuk
 • komipresioni ocjeđivač
 • ontinuirana preša
 • trijer za odjeljivanje sjemenke
 • pumpa s razvodnim cijevima za mošt.

Ogrozdina

Kuljača − ruljača

Fermentacija kuljaka → Samoto

Preša → Prešovina

Pumpa

Tiha fermentacija vina
↓→
Dozrijevanje vina
↓→
Bistrenje vina

Filtriranje droždine → Droždina → Striješ

Filtracija vina

Vino

Fermentacija komine

Destilacija komine

Trierisiranje

Grožđane sjemenke

Komina (trierisana destilirana)

Komovica

Pri dobroj organizaciji čitav je proces potpuno automatiziran i kontinuiran, tj. materijal se od jednog do drugog stroja prebacuje pumpama ili elevatorima. U organizaciji rada važno je da se za preradu upotrebe strojevi takvog kapaciteta, da se svi mogu maksimalno iskoristiti i postići što veći učinak. Kapaciteti velikih podruma kreću se oko 15 i više vagona prerađena grožđa na dan.

Postoje izvjesni prigovori obzirom na kvalitetu vina nastalih industrijiskom preradom grožđa. Međutim, ako se u potpunosti provodi propisani i iskušani proces vinilikacije kod prerade grožđa (vidi sheme vinitikacija crnog vina na slici) i kasniji postupak s moštom i vinom, može se postići potpuno zadovoljavajuća kvaliteta vina. Budući da su u Jugoslaviji u nekim predjelima (Dalmacija, Istra, sjeverna Srbija, dunavski bazen, Makedonija, Slovenija) odlični klimatski i zemljišni uslovi za proizvodnju kvalitetna grožđa, sistemom industrijskih podruma možemo postići dobre standarde vina za eksport. To osobito dolazi do izražaja u podrumima gdje se godišnje prerađuju velike količine otkupljena grožđa (Istra, Dalmacija) i gdje se baš industrijskom preradom i spremanjem mogu dobiti vina odgovarajućeg standarda za eksport i domaće tržište.

Muljače i muljače-ruljače

Prije prešanja grožđe prelazi najprije proces muljanja (eventualno i ruljanja), čime se olakša i ubrza proces prešanja. Muljanje se sastoji u drobljenju bobica, a ruljanje je istovremeno odstranjivanje peteljkovine. Kod prerade grožđa za crna vina (preporučuje se 1 za bijela) peteljkovinu treba svakako odstraniti. Crna vina naviru. na masulju, pa bi se iz peteljkovine izlužila prevelika količina tanina i drugih sckova, štc vinu daje neugodan i jak trpfci cfcus. I pri iprešanju pođ visokim pritiskom izlučuju se iz peteljkovine tanin ,i drugi sokovi. Zbog toga suvremena vinifikacija upotrebljava tzv. muljače-ruljače, koje pored muljenja odstranjuju i peteljkovinu. Kljuk se za vrijeme muljanja i ruljanja mora zaštititi od oštećivanja, tj. da se peteljkovina i sjemenke grožđa ne drobe, jer u protivnom dobijemo previše gorkih sokova koji kvare okus vinu.

Muljanje se vrši na ižljebljenim valjcima na kojima se rasprskuju, a da se pritom ne drobe peteljke ni sjemenke. Ruljače obično rade na principu perforiranog lima s osovinom i lopaticama, koje se polagano okreću. Muljače i ruljače redovito rade u agregatu.

Kod nekih muljača-ruljača postoji i uređaj za sušenje te automatsko odstranjivanje peteljki. U praksi imamo raznovrsnih muljača i muljača-ruljača, na ručni i motorni pogon.

Muljače na pogon rukom
 • Tip i proizvođač OLT-Osijek
  MGP MGL
  Težina kg 75 105
  Učinak kg/h 500 1000
  »Zmaj« Zemun
  Težina kg 75
  Učinak kg/h 2000
 • Tip i proizvođač »Metalna«
  Maribor GMN-1
  Težina kg 60
  Učinak kg/h 500
  »Metalna« Maribor
  Težina kg 74
  Učinak kg/h 800
 • Tip i proizvođač »Pobeda« Novi Sad »87«
 • Težina kg 1500
 • Učinak kg/h 78
 • Težina kg
  Učinak kg/h
 • Tip i proizvođač »Metalac«
  Vršac Metalac
  Težina kg —-
  Učinak kg/h 1000
  Težina kg
  Učinak kg/h

Muljače MGL, OLT, Osijek, osim za muljanje, mogu se upotrebiti i za mljevenje voća, uz dodatak posebnog rešeta. Izrađuju se sa željeznim valjcima i produženom osovinom, tako da se mogu postaviti na bure ili »tacu«. M u l j a č e MGP imaju posebni dodatak za odvajanje peteljkovine i to su muljače-ruljače koje se mogu osobito dobro upotrebiti kod prerade crnoga grožđa u manjim podrumima.

Muljače GMN-1, »Metalna« — Maribor, imaju drvene valjke za drobljenje grožđanih bobica. Mogu se postaviti na bure ili kacu, a za prenošenje imaju ručke.

Muijače 87 »Pobeda« — Novi Sad, sastoje se od drvenih valjaka, prenosive su i postavljaju se na burađ ili kace.

Muljače Metalac, »Metalac« — Vršac, sastoje se od prenosivog postolja, koša za ubacivanje grožđa, valjaka i pogonskog kotača s ručicom.

Muljače »Zmaj« — Zemun, izrađene su od bukovine i željeza. Valjci su od ljevena željeza rebraste površine, a okreeu se različitam brzinom. Pogon se dobiva od zamašnjaka preko zupčanika. Razmak između valjaka može se podešavati u granicama od 2 do 12 mm.

Muljača-kombinirana, »Metalne« — Maribor, sastoji se od dva dijela i to za muljanje i odvajanje peteljkovine. Kombinirana je za ručni i motorni pogon. Kod motomog pogona učinak joj je oko 1800 kg/h, a kođ pogona rukom oko 800 kg/h.

Motorne muljače

Muljača za grožđe JASTREBAC »Jastrebac« — Niš, ima motorni pogon od 4 kW i učinak na sat oko 5000 kg. Zatim uređaj za odvajanje peteljkovina i pumpu za prebacivanje kljuke na željeno mjesto. Obzirom na kapacitet namijeojena je srednje velikim podrumima.

Centrifugalne horizontalne muljače, tip DC/M

Proizvođač: Giuseppe Garolla -— Limena — Padova, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

 • Tip 1
  težina kg 250
  pogonska snaga KS 1—2
  učinak t/sat 4
 • Tip 2
  težina kg 365
  pogonska snaga KS 2
  učinak t/sat 6
 • Tip 3
  težina kg 395
  pogonska snaga KS 3
  učinak t/sat 8
 • Tip 4
  težina kg 495
  pogonska snaga KS 4
  učinak t/sat 12
 • Tip 5
  težina kg 590
  pogonska snaga KS 5
  učinak t/sat 17
 • Tip 6
  težina kg 740
  pogonska snaga KS 6
  učinak t/sat 25

Muljače, tip DC/M, Garolla, Italija, imaju uređaj za muljanje i odjel.iivanje peteljkovine. Rade s 500 o/min. Sastoje se od valjkasta horizontalnog željeznog okvira obložnog drvetom, sita i mlatilice. Sito se okreće polagano, a podešava se lančanim regulatorom. Obzirom na kapacitet namijenjene su podrumima različite veličine.

Centrifugalne vertikalne muljače-ruljače, tip DCV

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena, Padova, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

 • Tip DCV/1
  Visina cm 130
  snaga za pogon KS 4
  učinak t/h 9—11
 • Tip DCV/2
  Visina cm 140
  snaga za pogon KS 7—10
  učinak t/h 30—40

Ove muljače-ruljače pogodne su tamo gdje ima manje pmstora za smještaj. Istovremeno s ruljanjem odvajaju i peteljkovinu. Djelovanjem centrifugalne sile grožđe ulazi u gornji dio stroja kroz široki lijevak. Mošt teče iz unutarnjeg donjeg dijela, dok se peteljkovina izbacuje sa strane. Postoje kontrolna vratašca na gornjem i donjem dijelu. Muljače tipa DCV/1 postavljene eu na kolica s tri kotača za premještanje, dok se tip DCV/2 montira na stalno mjesto.

Muljače-ruljače COQ

Proizvođač: C. Coq-Cie, Aix-en-Provence, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« —Zagreb

Tehničke karakteristike

 • Tip 1
  pogonska snaga KS učinak t/h 8 35—40
 • Tip 2
  pogonska snaga KS učinak t/h 5 15—20
 • Tip 3
  pogonska snaga KS učinak t/h 3 7—10

Muljanje se vrši između cilindara kojima se može mijenjati razmak, a time i intenzitet muljanja. Ako naiđe kakav veći strani predmet stroj se automatski zaustavlja. Proces odjeljivanja peteljkovine obavlja se preko periorirainog cilindričnog lima s četkicama. Pomoću vijčanog transportera kljuk se odnosi do pumpe za dalje prebacivanje. Pumpa za kljuk vezana je u agregatu s muljačom-ruljačom. Namijenjena je velikim podrumima.

Muljače-ruljače sa susilicom peteljkovine COQ

Tehničke karakteristike

 • Tip 1
  broj cilindra 4
  pogonska snaga s pumpom KS 10
  pogonska snaga bez pumpe KS 6
  učinak t/h 40
 • Tip 1
  broj cilindra 2
  pogonska snaga s pumpom KS 8,5
  pogonska snaga bez pumpe KS 5
  učinak t/h 25
 • Tip 2
  broj cilindra 2
  pogonska snaga s pumpom KS 7
  pogonska snaga bez pumpe KS 4
  učinak t/h 15—20

Ove se muljače-ruljače dosta upotrebljavaju u našim velikim industrijskim podrumima (najviše tip 2) u kontinuiranom pnoeesu prerade grožđa. Stroj se sastoji od usipnog koša s valjcima za muljanje, cilindrične ruljače s letvicama, spirale za transport kljuka do pumpe, pumpe, cilindra za sušenje i uređaja za odstranjivanje peteljki na 4—5 metara visine.

Muljanje se vrši između ižljebljendh valjaka kojima se može podešavati razmak, a time i jačina muljanja. Razmak između valjaka podešava se prema karakteristikama grožđa, odnosno tako da ne nastane jače drobljenje peteljkovine.

Peteljkovina se odvaja na perforiranom cilindru s osovinom i lopgticama koje se polagano okreću. Sušenje peteljki obavlja se u drugom dijelu cilindra sa sitnim rupicama za prolaz zaostalog mošta. Osušene peteljke prebacuju se kroz cijev na 4 do 5 metara visine (što je potrebno zbog toga jer se muljača nalazi redovno u nižem položaju od ostalih strojeva za preradu).

Stroj se isporučuje s pumpom za kljuk ili bez nje (u većini slučajeva pumpa je potrebna radi nižeg smještaja muljače-ruljače od preše i ocjeđivača). Pogon svih dijelova stroja i pumpe dobiva se od jednog motora preko odgovarajuće transmisije.

Ista tvornica izrađuje i muljače bez uređaja za odvajanje peteljkovine, kapaciteta 4—75 t/h.

Muljača-ruljača egrappiston NO 2

Proizvođač: Pressoirs Mabille, Amboisse, Francuska

Zastupnik za Jugoslaviju: Jugokomerc, Sarajevo

Muljača-ruljača EGRAPPISTON sastavljena je od muljače s valjcima s nastavkom ruljače na principu perforiranog cil’indra i klipne pumpe za kljuk. Ovaj kombinirani stroj dolazi u obzir za podrume s kontinuiranom preradom grožđa.

Pumpa za podizanje kljuke COQ radi s 250 o/min, a kapacitet joj je usklađen prema muljači. Građena je tako da je omogućen prolaz 1 najkrupnijoj peteljkovini.

Ocjeđivači

Da bi se olakšao rad presa i povećao randman grožđa, prije preše kljuk dolazi na ocjeđivač, gdje se odstrani oko 70’Vo mošta (samotok), Ocjeđivači se upotrebIjavaju pri vinifikaciji bijelih i crnih vina, tj. za svježi kljuk i provrelu kominu. Rade na principu Arhimedova vijka, gdje se može podešavati pritisak. U praksi je važno da se uskladi kapacitet ocjeđivača i preše, kako bi se prerada nesmetano odvijala. Prema želji mošt iz ocjeđivača može se posebno prerađivati u vino, tj. da ga se ne miješa s prešavinom.

Kompresioni ocjeđivači

Tip i proizvođač «Jastrebac« — Niš JASTREBAC

 • Potreba pog. snaga KS 10
  Učinak t/h 10
  Tip i proizvođač COQ »400«
  Potreba pog. snaga KS 6
  Učinak t/h 12—18
  Tip i proizvođač Francuska »500«
  Potreba pog. snaga KS 8
  Učinak t/h 25—30

Ocjeđivač JASTREBAC radi na principu beskonačnog vijka, a služi za ocjeđivanje komine ili svježega kljuka.

Kompresioni ocjeđivač COQ, izrađuje se u dvije veličine: s promjerom vijka 400 i 500 mm. Iz ocjeđivača pada materijal direktno u prijemni lijevak kontinuirane preše.

Podešavamja kod ocjeđivača s vijkom 500 mm

Postoje tri razne brzine Arhimedova vijka, jer motor ima triostepenu remenicu. Kompresiona komora može se namjestiti na tri razne duljine postavljanjem odnosnog rukavca, na koji se način vijak osovine može postaviti u tri razna položaja. Kočnica na izlazndm vratima, koja regulira rad ocjeđivača, može da ima 1 do 3 utega. Podešavanjem na spomenutim mjestima mijenja se jačina ocjeđivanja, tj. da li će se ocjediti veći ili manji postotak mošta.

Podešavanja kod ocjeđivača s vijkom 400 mm.

Vijak može da radi s dvije različite brzine, a i broj protutegova na izlazu može se mjenjati, čime se mijenja i količina ocjeđivanja.

Ocjeđivač egoutfor NO 2

Proizvođač: Pressoirs Mabille, Amboise — Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: Jugokomerc, Sarajevo

Ocjeđivači EGOUTFOR izrađuju se u četir.i veličine učinka 5—40 000 kg/h. Na ocjeđivaču postoji mogućnost podešavanja pritiska, a time i količine ocjeđivanja, već prema zahtjevima i karakteristikama sorte grožđa.

Rotacioni ocjeđivači

Proizvođač: C. Coq — Cie-, Aix-en — Provence, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Tehničke karakteristike

 • Tip 1
  Promjer cilindra cm 120
  Dužina cilindra cm 400
  Težina kg 1470
  Pogon KS 3
  Učinak t/h 24
 • Tip 2
  Promjer cilindra cm 80
  Dužina cilindra cm 300
  Težina kg 880
  Pogon KS 2
  Učinak t/h 15
 • Tip 3
  Promjer cilindra cm 60
  Dužina cilindra cm 200
  Težina kg 380
  Pogon KS 1,5
  Učinak t/h 9

Rotacioni se ocjeđivači upotrebljavaju prvenstveno za vinifikaciju bijelih vina. Sastoje se od mjedenog perforiranog cilindra. Unutar cilindra nalaze se nagnute mjedene četkice. Kljuk ulazi u sredinu cilindra kroz cijev. Četke zahvaćaju kljuk i odbacuju ga tako da se mošt cijedi, a ocijeđeni materijal izlazi postepeno napolje. Stepen cijeđenja, tj. koliko će se ovdje odijeliti mošta, podešava se nagibom čitavog cilindra. Mošt koji prođe kroz cilinđar skuplja se u zđjelu ispod cilindra. I ovaj ocjeđivač radi u kontinuiranom procesu s muljačom s jedne strane i prešom s druge strane.

Ocjeđivači Garolla, tip TS-B

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena, Padova, Italdja Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

Tehničke karakteristike

 • Tip TS 1/B
  težina kg 620
  pogonska snaga KS 2,5
  učinak hl/h 70—100
 • Tip TS 2/B
  težina kg 800
  pogonska snaga KS 3
  učinak hl/h 150—170

Ocjeđivači, tip Garolla TS/B rade obično istovremeno s muljačom. Cilj je da se iz kljuka (izmuljani materijal) iždvoji što više mošta, kako bi se olakšao i skratio proces prešanja.

Preše za grožđe i voće

U prešu dolazi grožđe ili voće nakon muljanja, a pri kontinuiranom procesu u velikim podrumima iza ocjeđivača. Zadatak je preše da se njenom pomoći dobije što veći postotak mošta i da prešanje ne traje predugo. Učinak rrešanja ovisi o prirodnim svojstvima grožđa, o specifičnom tlaku i o stalnosti tlaka za vrijeme prešanja, o obliku, kvaliteti i množini materijala koji se preša, o dužini puta koji treba da prevale sokovi od mjesta prešanja do izlaza iz košare itd. Najveći utjecaj ima specifični tlak (kg/cm2). Pri većem specifičnom tlaku, uz ostale jednake uvjete, dobije se više mošta. Veličina specifičnog tlaka ovisi prvenstveno o promjeru košare (kod promjera košare 50 cm 2 atm, 70 cm 4 atm 80 cm 6 atm, 100 cm 10 atm i za 120 cm 15 atm.). Iz posuda manjeg promjera sokovi istječu lakše i brže nego kod košara većeg promjera. Smatra se da specifični tlak ne smije preći granicu od 15 atm, jer postoji opasnost od istiskanja gorkih sokova iz koštica iii peteljkovine. U principu je najbolje prešanje ako se u početku upotrebi manji pritisak da sokovi lakše isteku, a onda se pritisak postepeno povećava.

U praksi ima više vrsti preša:

— preše s balvanom ili stare preše (više se ne proizvođe, pa ih ne ćemo ni opisivati)
— preše s vijkom
— hidraulične preše
— kontinuirane preše

Potrebno je spomenuti još jednu vrst preše — pneumatska, koja se posljednjih godina koristi u nekirn zemljama (naziva se Willmensovom). Pneumatska se preša sastoji od produžene horizontalne košare s pojačanim čeonim stranama. Za punjenje ima poseban otvor. Aksijalnp po sredini nalazi se gumeni mjeh koji se puni zrakom iz komipresora pomoću elektromotora. Gumeni mijeh se nadune i stišće materijal na sve strane prerna stijenama i tako se istiskuje mošt. Najprije se udesi pritisak od pola atmosfere, pa se koš okreće da se materijal izmiješa i onda se postupak ponavlja s 3, 4 i 6 atmosfera. Glavna prednost ovog sistema je ta što se znatno skraćuje put mošta s povećanjem pritiska (materijal se sve više stišće prema krajevima koša) i na taj ,se način skraćuje trajanje prešanja. Pokusima je ustanovljeno da se Willmensovom prešom mogu postići odlični rezultati prešanja s manjim specifičnim pritiscima nego hidrauličnim prešama. Ovaj sistem prešanja ne može se za sada uključiti u kontinuirani proces prerade u velikim industrijskim podrumima.

Preše na vijak

Preše na vijak mogu imati vijak u košari ili izvan košare za prešanje. Preše s vijkom izvan košare su bolje jer se koš lakše puni i prazni ,i čelik ne dolazi u dodir s moštom. Manipulacija punjenja i pražnjenja je lakša ako je baš na nosačima pomoću kiojih se čitav može maknuti. Pokretanje vijka kod manjih preša izvodi se rukom, a kod većih elektromotorom. Ove preše najviše su u primjeni na manjim polj oprivrednim gazdinstvima.

Ručne preše za grožđe OLT

Proizvođač: OLT — Osijek
Tehničke karakteristike

 • Sadržaj koša lit 115
  Vanjski promjer cm 55
  Promjer vijka cm 5
  Visina koša cm 57
  Promjer tanjura cm 86
 • Sadržaj koša lit 170
  Vanjski promjer cm 58
  Promjer vijka cm 5
  Visina koša cm 60
  Promjer tanjura cm 86
 • Sadržaj koša lit 220
  Vanjski promjer cm 70
  Promjer vijka cm 5,5
  Visina koša cm 75
  Promjer tanjura cm 99
 • Sadržaj koša lit 350
  Vanjski promjer cm 79
  Promjer vijka cm 6,5
  Visina koša cm 82
  Promjer tanjura cm 106

Pritisak se dobiva pomicanjem glave preše preko dvije ručice. Tanjur za prijem mošta izrađen je od ljevena željeza, a koš od tvrdog idrveta s tri čelična obruča. Čitava preša postavljena je na tri noge od ljevena željeza.

Ručne preše za grožđe mobile

Proizvođač: »Metalac« — Vršac

 • Tip preše 6 a
  Sadržina koša lit 110
  Promjer koša cm 55
  Promjer vretena-cm 5
  Visina bošare cm 50
  Težina kg 180
 • Tip preše 5 a
  Sadržina koša lit 200
  Promjer koša cm 67
  Promjer vretena-cm 5,5
  Visina bošare cm 62
  Težina kg 275
 • Tip preše 4 a
  Sadržina koša lit 330
  Promjer koša cm 78
  Promjer vretena-cm 6,5
  Visina bošare cm 72
  Težina kg 450
 • Tip preše 4 aa
  Sadržina koša lit 455
  Promjer koša cm 90,5
  Promjer vretena-cm 7,5
  Visina bošare cm 81
  Težina kg 600
 • Tip preše 3a
  Sadržina koša lit 650
  Promjer koša cm 100,5
  Promjer vretena-cm 8
  Visina bošare cm 91
  Težina kg 740

Ove se preše upotrebljavaju za prešanje grožđa, a mogu se upotrebiti i za voće. U sredini tanjura ugrađen je vertikalni vijak koji nosi napravu za prešanje. Na tanjuru je postavljena i dvodjelna košara izrađena od hrastovih letvica, učvršćena s dva čelična obruča. Tanjur preše izrađen je od Ijevena željeza, a čitava preša pastavljena je na tri noge također od ljevena željeza.

Ručne prese za voće RSS

Proizvođač: Metalna, Maribor

 • Sadržaj koša lit. 120
  Promjer koša cm 46
  Visina koša cm 65
  Promjer vijka cm 5
  Težina kg 180
 • Sadržaj koša lit. 180
  Promjer koša cm 57
  Visina koša cm 70
  Promjer vijka cm 5,5
  Težina kg 220

Preše tip RSS, upotrebljavaju se za prešanje voća i grožđa. Tanjur preše izrađen je od ljevena željeza, a dvodjelna košara od hrastovih letvica pričvršćenih s dva željezna obruča.

Mlinovi za voće

Tip i proizvođač ŠENTJUR Šentjur pri Celju

 • Promjer valjka cm —
  Težina kg 160
  Učinak kg/h 400
  Snaga za pogon jedan radnik
  Tip i proizvođač Hoče pri Mariboru
  OM-240
 • Promjer valjka cm 22,5
  Težina kg 140
  Učinak kg/h 430
  Snaga za pogon jedan radnik
  Tip i proizvođač Hoče pri Mariboru
  OM-310
 • Promjer valjka cm 30
  Težina kg 200
  Učinak kg/h 630
  Snaga za pogon jedan radnik

Mlin ŠENTJUR upotrebljava se za sječenje voća uz istovremeno gnječenje između valjaka. Valjci su kameni, okreću se različitom brzinom i može im se mijenjati međusobni razmak. Postolje je izrađeno od tvrda drveta.

Mlinovi za voće OM-240 i 310 mogu biti na ručni ili motorni pogon. Kod moitornog pogona učinak im je 850 do 1250 kg/h. Postolje je izrađeno od tvrda drveta, a ostali dijelovi od ljevena željeza. Razmak između valjaka podešava se pomoću posebnog vijka.

Hidraulične preše

Hidraulične preše rade na fizikalnom zakonu da se apecifični pritisak na tekućine prenosi na sve strane jednako. Pritisak se postiže pomoću dva cilindra i klipa, preko ulja. U malom se oilindru klip pokreće rukom (kod velikih preša elektromotorom) i pritisak se prenosi na veliki klip iznad pokrova na košu preše. Ukupni pritisak u košu bit će toliko puta: veći koliko je veća površina velikog klipa od površine malog klipa. Ukupni pritisak u kotlu preše prema veličini kreće se od 50—300 tisuća kg. Veće hidraulične preše imaju mehanički uređaj kojim se pri pražnjenju makne črtav koš.

Hidraulične preše za grožđe i voće HS i Jastrebac

 • Tip i proizvođač HS-250 »Metalna« Maribor
  Sadržaj koša lit 250
  Širina koša cm 140
  Dužina koša cm 290
  Specifični pritisak u glavi kg/cm2 280
  Ukupni pritisak i kg 33.000
  Težina kg 1.100
 • Tip i proizvođač HS-300 »Metalna« Maribor
  Sadržaj koša lit 300
  Širina koša cm 270
  Dužina koša cm 290
  Specifični pritisak u glavi kg/cm2 300
  Ukupni pritisak ikg 25.000
  Težina kg 600
 • Tip i proizvođač JASTREBAC »Jastrebac« — Niš
  Sadržaj koša lit 1.500
  Širina koša cm —
  Dužina koša cm —
  Specifični pritisak u glavi kg/cm2 200
  Ukupni pritisak ikg 172.000
  Težina kg 4.500

Hidraulične preše HS 250 i 300, »Metalna« — Maribor, koriste se za prešanje grožđa i voea, a namijenjene su srednje velikim imanjima s vdnogradarskim pogonima. Okvir preše izrađen je od profilinog željeza. Na gornjem horizontalnom nosaču izrađena je matica kroz koju prolazi vertikalni v.ijak, tako da ‘Su to zapravo hidraulične preše s vijkom. Vijak nosd hidrauldčnu glavu opremljenu ručnom purppom. Košare su izrađene od tvrda drveta, učvršćene s tri čelična obruča. Preše tipa HS-250 imaju dvije prevozne košare na četiri kotačića koje se kod punjenja i pražnjenja izmjenjuju raa tračnieama. Koa preša tipa HS-300 obruči koša vezani su na dizalicu pomoću koje se po završenom prešanju čitava košara podigne, zaokrene za 180° i lagano isprazni. Specifični pritisak od 280 ili 300 fcg/cm2 ne odnosi se na pritisak u košu, već je to pritisak u pomoćnom cilindru nad poklopcem koša. Specifični pritisak u fcošu kreće se od 10 do 12 kg/cm2.

Hidraulična preša JASTREBAC, Niš. Pumpa se pogoni motorom od 1,1 kW.

Elektromotor se postavlja na okvir preše, tjera jednu manju hidrauličnu pumpu, a pritisak se pomoću ulja povećava u košu na oko 172 000 kg. Specifični pritisak u Samom košu iznosi oko 13 kg/cm2. Košare su izrađene od dva dijela radi lakšeg pražnjenja, a postavljene su na kolica za izmjenjiivanje. Ukoliko se želi istisnuti sav sok prešani se materijal baca u specijalni rastresivač iz kojeg se nakon rastresanja prebacuje u drugu košaru koja se ponovno postavlja pod prešu.

Hidraulične preše Garolla, tipovi TIM/A, TIM/B, TIM/C i TIM/E

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena-Padova, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

 • T i p TIM./A
  Promjer košare od — do cm 80—110
  Visina košare od — do cm 100—110
  Sadržaj košare od – do lit 500—1050
  Ukupni pritisak od — do kg 72 000 210 000
  Specif. pritisak od – do kg/cm2 14—22
  Snaga za pogon od — do KS 1,5—3
 • T i p TIM/B
  Promjer košare od — do cm 80—110
  Visina košare od — do cm 100—110
  Sadržaj košare od – do lit 500—1050
  Ukupni pritisak od — do kg 72 000 210 000
  Specif. pritisak od – do kg/cm2 14—22
  Snaga za pogon od — do KS 1,5—3
 • T i p TIM/C
  Promjer košare od — do cm 80—110
  Visina košare od — do cm 100—110
  Sadržaj košare od – do lit 500—1050
  Ukupni pritisak od — do kg 65 000 100 000
  Specif. pritisak od – do kg/cm2 270—320
  Snaga za pogon od — do KS 1,5—2,5
 • T i p TIM/E
  Promjer košare od — do cm 70—110
  Visina košare od — do cm 80—110
  Sadržaj košare od do lit 300—1050
  Ukupni pritisak od — do kg 40 000 100 000
  Specif. pritisak od do kg/cm2 270—320
  Snaga za pogon od — do KS 1,5—2,5

Preše GAROLLA sastoje se od jakih čeličnih okvira, dvaju kolica s košarama koje se izmjenjuju kod prešanja (dok se jedna košara preša, druga se puni) radi kontinuiranog procesa. Košare su izrađene od hrastovine, a povezane s četiri čelična obruća. Za pogon pumpe služi elektromotor odgovarajuće snage, a okretanje se prenosi preko remena i remenice. Za ‘kontrolu pritiska služi manometar. Prerna posebnoj narudžbi tvornica isporučuje specijalne košare za hrzo otvaranje i zatvaranje s jednog mjesta. Preše imaju d sigurnosni uređaj da se ne prekorači maksimalno dopušteni pritisak.

Hidraulične preše COQ

Proizvođač: C. Coq-Cie, Aix-en-Pr,ovence, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • T i p 1
  Promjer košare cm 120
  Visina košare cm 105
  Sadržaj košare lit 1 150
  Snaga za pogon KS 0,5
  Težina kg 5 500
 • T i p 2
  Promjer košare cm 110
  Visina košare cm 105
  Sadržaj košare lit 950
  Snaga za pogon KS 0,5
  Težina kg 4 000
 • T i p 3
  Promjer košare cm 90
  Visina košare cm 105
  Sadržaj košare lit 650
  Snaga za pogon KS 0,5
  Težina kg 2 200
 • T i p 3 bis
  Promjer košare cm 75
  Visina košare cm 105
  Sadržaj košare lit 450
  Snaga za pogon KS 0,25
  Težina kg 1 500

Hidraulične preše COQ sastoje se od čeličnih okvira, motora, manometra te dvaju kolica na tri kotača s košarama od hrastovine, koje su pričvršćene s četiri čelična obruča.

Tvornica COQ izrađuje i hidraulične preše s rotirajućim košarama sadržaja 5 000 i 3 300 lit. Za pogon trebaju motor od 2, odnosno 2,5 KS. Ove preše namijenjene su većim podrumima gdje nema kontinuiranih preša. Svaka se preša sastoji od tri koša na rotirajućem okviru. Jedna košara je u položaju punjenja, druga prešanja, a treća pražnjenja. U tome je i prednost sistema, s rotirajućim košarama, jer je proces skoro kontinuiran i troši se razmjerno malo radne snage.

Hidraulične prese Colin, tipovi P. H. R. A. 2, 3, 4, 5

Proizvođač: Pressodrs Colin, Montreuil-Sous-Bois (Seine) Francuska

Tehnički podaci

 • T ip P. H. R. A. 2
  Sadržaj hl 10
  Trajanja ciklusa h 2
  Ufcupni pritisak t 40
  Pogonska snaga za pražnjenje KS —
  Za isprešavanje KS —
 • T ip P. H. R. A. 3
  Sadržaj hl 18
  Trajanja ciklusa h 2
  Ufcupni pritisak t 55
  Pogonska snaga za pražnjenje KS 3,5
  Za isprešavanje KS 1
 • T ip P. H. R. A. 4
  Sadržaj hl 24
  Trajanja ciklusa h 2
  Ufcupni pritisak t 70
  Pogonska snaga za pražnjenje KS 4,5
  Za isprešavanje KS 1,5
 • T ip P. H. R. A. 5
  Sadržaj hl 35
  Trajanja ciklusa h 2
  Ufcupni pritisak t 135
  Pogonska snaga za pražnjenje KS 5
  Za isprešavanje KS 2

Hidraulične preše COLIN, tipovi P. H. R. A. 5 i 6 (ovi tipovi se uvoze), imaju ukupni pritisak 135 t, a specifični 12 kg po cm2. Šasija preše izrađena je od željeznih profila, a koš od letvica od tvrdog drveta, s dvoja vrata. Vsodoravni vijak ima sa svake strane dva jaka poklopca kojima se vrši prešanje. Miješanje materijala obavlja se pomoću lanaca, a konačni pritisak postiže se hidrauličnom pumpom. Ispražnjavanje komine obavlja se Arhimedovim vijkom. Jedno prešanje traje oko dva sata. Izvođenje pojedinih radnja p>ri prešanju je automatizirano. Ove >su preše namijenjene vinifikaciji kvalitetnih bijelih vina.

Centrifugalne drobilice COQ i Garolla

Proizvođači: COQ — Cie, Aix-en Provence, Francuska Giuseppe Garolla, Limena, Italija

Zastupnici za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb
»Jugoikomerc« — Sarajevo

Drobilice COQ i GAROLLA upotrebljavaju se za drobljenje provrele komine ili svježega kljuka koji su već prošli kroz prešu. Drobilice rade pomoću lopatica i istovremeno prebacuju zdrobljeni materijal u koš preše (hidraulične) na ponovno prešanje. Pogon dobivaju od elektromotora snage 3 KS, a uoinak im je 25—30 hl/h. Strojevi su izrađeni od željeza i lima, postavljeni na tri kotača za transport. Pri radu se učvršćuju specijalnim nogama.

Kontinuirane preše

Kontinuirane preše majviše se upotrebljavaju u velikim industrijskim podrumima u sklopu ostalih strojeva za preradu grožđa, gdje se dnevno prerađuju vrlo velike količine. Zahtjevi moderne vinifikacije na industrijskoj osnovi vrlo su veliki, pa su suvremene konstrukcije kontinuiranih preša prilagođene tim zahtjevima. Ove preše rade na principu Arhimedova vijka. Materijal stalno ulazi u prešu s ocjeđivača (ili direktno s muljače — runjače) i pomoću Arhimedova vijka se preša i transportira do izlaza. Za kvalitetu isprešavanja važna je brzina okretanja Arhimedova vijka te kut navoja, kaiko ne bi dašlo do drobljenja grožđanih dijelova i istiskanja nepoželjnih sokova. Posebnu zađaću u radu kontinuiranih preša imaju zvjezdasti zapušači, (obturateri). U prešama bez ovog uređaja nastaje vraćanje komine u predkompresioni prostor, pri čemu nastaje nepoželjna kaša od pokožice, sjemenki i peteljkovine. Budući da razne sorte grožđa imaju razlioite karakteristike kod isprešavanja, neke nove kontinuirane preše imaju tzv. varijabiine kompresione komore u kojima se može mijenjati pritisak isprešavanja. Ako duljinu kompresione komore smanjujemo manji je otpor u prolazu komine i manji pritisak, pa dobivamo slabije isprešanu kominu. Abo želimo pritisak povećati, skraćujemo Arhimedov vijak da bismo povećali kompresioni prostor i pojačali proces prešanja. Ova podešavanja Arhimeđova vijka i pritiska na izlazu vrši se na nekim prešama pomoću hidraulike. Veličina pritiska kontrolira se pomoću manometra. Nabrojanim elementima mogućnosti podešavanja na kontinuiranim prešama postaju one šire primjenljive i otklanjaju dobrim dijelom prigovore organoleptičara na račun kontinuiranih preša.

Kontinuirana preša metalac

Proizvođač: »Metalac« — Vršac

 • T i p I
  Promjer vijka cm 15,5
  Pogonska snaga KS 1,5
  Broj ofcretanja remenice o/m,in 172
  Učinak hl/h 6—10
 • T i p II
  Promjer vijka cm 22,5
  Pogonska snaga KS 3
  Broj ofcretanja remenice o/m,in 116
  Učinak hl/h 20—25
 • T i p III
  Promjer vijka cm 30,7
  Pogonska snaga KS 6
  Broj ofcretanja remenice o/m,in 89
  Učinak hl/h 35—40

Kontinuirane preše METALAC, koriste se za prešanje grožđa i za prešanja u industriji škroba. ižrađuju se od sivog mašinskog i mjedenog lijeva i lima. Tip II važe oko 1000 kg. Postavljene su na četiri kotača za transportiranje.

Kontinuirane prese Garolla, tipovi PV-400 i S. P. C. 1954

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena, Padova
Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« J— Sarajevo

 • T i p PV-400
  Promjer vijka cm 40
  Poganska snaga KS 8
  Učinak hl/h 30—40
  Dužina cm 230
  Sirina cm 72
  Visina cm 120
 • T i p SPC-400
  Promjer vijka cm 40
  Poganska snaga KS 5
  Učinak hl/h 15—20
  Dužina cm 230
  Sirina cm 90
  Visina cm 155
 • T i p SPC-500
  Promjer vijka cm 50
  Poganska snaga KS 8
  Učinak hl/h 50—70
  Dužina cm 320
  Sirina cm 105
  Visina cm 170
 • T i p SPC-500 M
  Promjer vijka cm 50
  Poganska snaga KS 7,5—10
  Učinak hl/h 85—100
  Dužina cm 355
  Sirina cm 115
  Visina cm 165

Kontinuirane preše GAROLLA, tip PV-400, prvenstveno su načinjena za prešanje svježeg, nefermentiranog kljuka pri vinifikaciji bijelih vina. Koriste se za srednje velike podrume. Sastoje se cđ lijevka za prijem materijala, vijka za prešanje, reduktora, cilindra, regulatora pritiska s tri utega, kolica na tri kotača, elektromotora s klinastim remenom i 10 m kabla s priključkom.

Kontinuirane preše GAROLLA, tipovi SPC 400, 500 i 500 M vrlo su slične bfonstrukcije. Tip SPC-500 M ima cikloidalni reduktor potpuno zatvoren u uljnoj kupci.

Kontinuirane prese COQ, TIP 1954, i s automatskim podešavanjem

Proizvođač: COQ-Cie, Aix-en Provence, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • T i p Tip 1954
  400
  promjer vijka cm 40
  broj zapušača 1
  snaga KS 6
  učinak hl/h 125—130
 • T i p Tip 1954
  500
  promjer vijka cm 50
  broj zapušača 2
  snaga KS 10
  učinak hl/h 200
 • T i p Tip 1954
  600
  promjer vijka cm 60
  broj zapušača 2
  snaga KS 15
  učinak hl/h 350
 • T i p S automatskim podešavanjem
  500
  promjer vijka cm 50
  broj zapušača 2
  snaga KS 10
  učinak hl/h 200—250
 • T i p S automatskim pcdešavanjem
  600
  promjer vijka cm 60
  broj zapušača 2
  snaga KS 13
  učinak hl/h 350—400

Kontinuirane preše,COQ 4GD, 500 i 600, upotrebljavaju se za prešanje kljuka i provrele komine. Stroj se sastoji od lijevka za punjenje (ulaz) materijala, cilindra-filtra u dva djela od specijalne bronce te velike kcmpresione bomore. Vijak od dva dijela u preši tipa 600 omogućuje promjenu dužine kcmpresione komore. Upravljanje elisom-reduktorcm s iplanetamo ureizanim zupčanici’ina, ikoji se cfereću u uljnoj feupci, osigurava tihi rad. Ko’d preša tipova 500 i 600 moguće su tri brzine Arhimedova vijka, a kcd tipa 400 dvije. Kombinacija s tri brzine s tri đuljine vijka omogućuje devet raznih kombinacija pcdešavanja, a da ne uzimamo u obzir moguća podešavanja djelovanja utega na zaptivnim vratima na izlazu. Ove se preše dosta koriste u mnogim našim većim podrumima.

Kontinuirane preše COQ s hidrauličnim podešavanjem pritiska na izlasku za kominu koriste se u Jugcslaviji od 1959. 1 ipckazale su se vrlo dobrim. Kontinuirane preše COQ s varljabilnom kompresic-accn korhcrcm karakterizira posebni uređaj za automatskiO pcdešavanje kretanja Arhimedova vijka i pritiska na izlasku komine hidraulikom. Hidrauličkim pođešavanjem možemo postići pomicanje Arhimedova vijka do 25 cm, a time i sva podešavanja pritiska i fevalitete prešanja. Jednostavnim pokretom ‘poluge u toku sarnog rada mijenja se položaj Arhimedova vijka (nema protutegova) i postiže se željeni stepen iscjeđivanja kljuka ili provrele komine, odnosno usklađuje se sa zahtjevima pojedinih sorti grožđa. Pomoću dva manometra kcntrolira se pritisak na vijak i hidraulik. Ispitivanja pri prešanju žilavke istovremeno ručncm prešom i ovom kontinuiranom pokazala su potpuno zađovoljavajuće rezultate u korist ijfcntinuirane preše. Prilikom degustacije vina omo je imalo dobar buke, tipičan sorti. Budući da je žilavka sorta koja zahtijeva dobru vinifikaciju, ovi rezultati govore u kcrist primjene kontinuirane preše s hidraiuličn.im podešavanjem.

Superiiontinuirane prese Nectar EF 50 i 60

Proizvcđač: Pressoirs Mabille, Amboise, Francuska Zastupnik za Jugcslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

Kontinuirane preše MABILLE rade također na pr.incipu Arhimedova vijka, s mogućnosti podešavanja pritiska prešanja pomoću utega na poluzi. Da bi se povećala trenje u ove je preše umetnuta tzv. flotirajuća osovina.

Selektor za sjemenke grožđa

Proizvođač: C. COQ-Cie, Aix-en Provence, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Selektor za sjemenke upotrebljava se za odvajanje sjemenki grožđa iz materijala koji je prošao kroz prešu. Sjemenke grožđa služe kao vrlo dobra sirovina u proizvodnj.i ulja. Učinak stroja je oko 4000 kg materijala na sat, a za pogon treba motor od 6 KS. Stroj radi na principu rešeta, sita, aspiratora i ventilatora. Prema potrebi sita se mogu i mijenjati. Da rad buđe dobar vlaga u materijalu (komini) ne smije prelaziti 40%.

Pumpe za vino

Pumpe za vino služe za manipulaciju vinom u podrumima i za transport. U malim podrumima upotrebljavaju se ručne, a u velikim motorne pumpe raznih veličina.

Ručne klipne i zračne pumpe

 • Tip Klipne pumpe 1 JASTREBAC, Niš ;
  Učinak 1/h I 1500
  Težina kg 20
  Veličina klipa mm 75
 • Tip Klipne pumpe 1 JASTREBAC, Niš ;
  Učinak 1/h II 200
  Težina kg 30
  Veličina klipa mm 100
 • Tip Klipne pumpe 1 JASTREBAC, Niš ;
  TJčinak 1/h III 2500
  Težina kg 40
  Veličina klipa mm 125

Klip pumpi JASTREBAC pokreće se pomoću poluge na samoj pumpi. Svi dijelovi punipe izrađeni su od mjedi zbog otpornosti protiv djelovanja kiselina u vinu.

Pumpe ISTRA za pretakanje vina postavljene su na postolje s dvije ručke. Imaju jedan kotač i vrlo su prikladne za prebacivanje u podrumu. Pogon se vrši vertikalnom polugom vezano’m direktno na klip pumpe. Kućište pumpe i klip izrađeni su od mjeđi, a ostali dijelovi od željeza (samo je postolje od drveta).

Zračna pumpa PRESTO služi za povećanje pritiska u bačvama pri filtriranju i manipulaciji vinom. Pumpa se priključuje pomoću zračnog crijeva i gumenog čepa na bačvu koju treba isprazniti. Nakon toga se zrak polagano tlači u bačvu koja se ispražnjuje, a vino se kroz gumenu cijev tjera u bačvu koja se puni (kod filtriranja vino se tjera kroz filtar). Pumpa je rađena od mjedi, a noge od ljevena željeza.

Motorne klipne pumpe za vino Metalac, Jastuebac

 • T i p Pumpa za vino METALAC
  M e t a l a c
  Učinak lit/h 5000—6000
  Pogon. snaga KS 1,5
  Težina kg 165
 • T i p Pumpa za vodu i vino METALAC
  M e t a l a c — V r š a c
  Učinak lit/h 9000—10000
  Pogon. snaga KS 6
  Težina kg —
 • T i p Pumpa JASTREBAC »Jastrebac« — Niš
  Učinak lit/h 7000
  Pogon. snaga KS 1,5
  Težina kg 120

Motorna pumpa METALAC pokretna je, a služi za pretakanje vina i kiselina. Od elektromotora se snaga prenosi preko pužnog prijenosa i križne glave s klizačem. Pumpa je dvoradna (radi s obje površine klipaj pa ima jednoličan mlaz. Izrađena je od sivog mašinskog i mjedenog lijeva, a čitava je smještena na pokretnim kolicima.

Motorna pumpa za vodu i vino METALAC služi za pretakanje vina i vode (npr. kod pranja bačvi). Pogon dobiva od motora snage 6 KS preko remena i remenice. Remenica pumpe pokreće preko koljenaste osovine pogonsku motku pumpe na koju je vezan klip. Citava pumpa s pogonskim elementima smještena je na masivno postolje, pa služi za pogone na mjestu. Svi važniji diielovi pumpe izrađeni su od mjedi, a ostali od Ijevena željeza. Zbog jednolienog mlaza pumpa ima zračni recipijent.

Motorna klipna pumpa za vino JASTREBAC postavljena je na dva kotača koji služe za transport. Svi važniji dijelovi izrađeni su od mjedena lijeva. Pogonski elektromotor postavljen je na zajedničkom postolju. Pogon se vrši preko zupčanog prijenosa i ekscentra.

Motorne klipne pumpe za vino, tipovi Heros i Volta

Proizvođač: Seitz-Werke G. M. B. H., Kreutznach, Njemačka

Zastupnik za Jugoslaviju: »Agroprogres« — Ljubljana

 • T i p HEROS
  Učinak lit/h 6000
  Pogonska snaga KS 1,5
  Težina kg 160
 • T i p VOLTA 7,5
  Učinak lit/h 7000
  Pogonska snaga KS 1,5
  Težina kg 190
 • T i p VOLTA 15
  Učinak lit/h 14500
  Pogonska snaga KS 3
  Težina kg 340

Motorna klipna pumpa HEROS upotrebljava se za pretakanje vina u srednje velikim podrumima. Pogonski elektromotor vertikalno je smješten na samoj pumpi, a prenos snage vrši se preko zupčanika u uljnoj kupci. Elektromotor je dobro zaštićen protiv vlage. Pumpa je prevozna, jer je postavljena na postolje s dva mala kotača. Prikladna je za uske podrumske prolaze jer je sama pumpa uska.

Motorne klipne pumpe VOLTA dvoredne su, a služe za pretakanje vina. Posebnim uređajem rnože im se smanjiti učinak. Čitav je uređaj postavljen na kolica s dva kotača, pa je prikladan za transportiranje.

Motorne klipne pumpe Garolla

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena. Pakova Zastupnik za Jugaslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

 • Tip pumpe PUM/B
  Učinak od — do hl/h 130—500
  Promjer crijeva od — do mm 50—120
  Pogonska snaga od — do KS 2,5—6
  Okretaja remenice od – do o/min 210—250
 • Tip pumpe PTM
  Učinak od — do hl/h 70—125
  Promjer crijeva od — do mm 40—50
  Pogonska snaga od — do KS 1,5—2
  Okretaja remenice od – do o/min 325—345
 • Tip pumpe PU/C—PU/B
  Učinak od — do hl/h 130—500
  Promjer crijeva od — do mm 50—120
  Pogonska snaga od — do KS 3,5-8,5
  Okretaja remenice od – do o/min 225—250

Motorne klipne pumpe GAROLLA načinjene su za pretakanje vina u srednje velikim i velikim podrumima. Kućište pumpe i svi dijelovi koj-i dolaze u dodir s vinom izrađeni su od specijalne bronce otporne prema rđanju i nagrizanju kiselina. Pumpe su dvoradne, sa sigumosnim ventilom. Pogon pumpe dobiva se od elektromotora, a može i od benzinskog motora. Svi tipovi ovih pumpi su prevozni, postavljeni na kolica s dva ili četiri ikotača.

Motorne klipne pumpe Daubron

Proizvođač: Etablissements Daubron, Paris, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • Tip ETD-2
  Učinak hl/h 50
  Promjer klipa mm 75
  Hod klipa mm 55
  Promjer remenice mm 400
  Težina kg 300
 • Tip ETD-3
  Učinak hl/h 90
  Promjer klipa mm 95
  Hod klipa mm 60
  Promjer remenice mm 400
  Težina kg 360
 • Tip ETD-4
  Učinak hl/h 200
  Promjer klipa mm 105
  Hod klipa mm 100
  Promjer remenice mm 600
  Težina kg 445
 • Tip LB-SIX I
  Učinak hl/h 175
  Promjer klipa mm 95
  Hod klipa mm 140
  Promjer remenice mm 500
  Težina kg 620
 • Tip LB-SIX II
  Učinak hl/h 300
  Promjer klipa mm 125
  Hod klipa mm 140
  Promjer remenice mm 600
  Težina kg 550
 • Tip LB-SIX III
  Učinak hl/h 450
  Promjer klipa mm 155
  Hod klipa mm 140
  Promjer remenice mm 700
  Težina kg 940

Motorne pumpe DAUBRON, tip ETD, upotrebljavaju se za pretakanje vina, s automatskim podešavanjem. Pumpe su horizontalne dvoradne. Svi dijelovi pumpe koji dolaze u dodir s vinom izrađeni su od bronce. Uređaj za automatsko podešavanje omogućuje zatvaranje tlačenja tekućine, a da se pumpa ne mora zaustavljati. Prenosni i pogonski mehanizam pumpe potpuno je zatvoren u uljnoj kupci. Pumpe se isporučuju kao stabilne (za rad na jednom mjestu) ili postavljene na kolica s dva kotača za transportiranje.

Motorne klipne pumpe DAUBRON, tip LD-SIX, su za pretakanje vina, posebno u brodovima koji prevoze vino. Kućište pumpe izrađeno je od bronce. Maksimalna visina tlačenja iznosi do 20 m, što je prikladno za brodove.

Motorne klipne pumpe za vino COQ

Proizvođač: COQ-Cie, Aix-en Provence, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • T i p 40
  Učinak hl/h 80
  Promjer spojnice mm 40
  Promjer remenice mm 350
  Broj okretaja pumpe o/min 400
  Pogonska snaga .elektromotor kW 1,5
  benzinski motor KS 1,75
 • T i p 50
  Učinak hl/h 125
  Promjer spojnice mm 50
  Promjer remenice mm 400
  Broj okretaja pumpe o/min 400
  Pogonska snaga .elektromotor kW 2
  benzinski motor KS 2,5
 • T i p 60
  Učinak hl/h 175
  Promjer spojnice mm 60
  Promjer remenice mm 450
  Broj okretaja pumpe o/min 400
  Pogonska snaga .elektromotor kW 3
  benzinski motor KS 3,5
 • T i p 70
  Učinak hl/h 250
  Promjer spojnice mm 70
  Promjer remenice mm 650
  Broj okretaja pumpe o/min 240
  Pogonska snaga .elektromotor kW 4
  benzinski motor KS 5

Motorne klipne pumpe COQ upotrebljavaju se za pretakanje vina u srednje velikim podrumima. Pogone se elektromotorom ili benzinskim motorom. Isporučuju se i bez motora, postavljene na postolje za stabilni irad na jednom mjestu. Svi dijelovi pumpe koji dolaze u dodir s tekućinom izrađeni su od bronce. Pumpe imaju automatski uređaj za zaustavljanje tlačenja, a da se rad pumpe ne mora prekidati. Prenosni mehanizam potpuno je zatvoren u uljnoj kupci.

Motorne klipne pumpe Kunze, tip Benzin-Beka

Proizvođač: Briider Kunze, Wien, Austrija Zastupnik za Jugoslaviju: »Kletar« — Ljubljana

 • Tip I
  Učinak hl/h 75
  Pogon. motor KS 2
  Težina kg 200
 • Tip II
  Učinak hl/h 120
  Pogon. motor KS 3
  Težina kg 220

Ove prevozne pumpe upotrebljavaju se za pretkanje vina, te u tvornicama octa i piva. Pogone.se benzinskim motorom. Dijelovi pumpe koji dolaze u đodir s tekućinom izrađeni su od fosforne bronce. Pumpa je smještena na fcolicima za prevoženje. Pumpa je smještena na kolicima za iprevoženje. Pumpa je dvoradna.

Centrifugalne rotacione pumpe

Poznato je da centrifugalne pumipe rade na principu centrifugalne sile. Rotor pumpe stvara u sredini podtlak, jer tekućina odlazi u krajeve kućišta i tlači se kroz tlačnu cijev. Centrifugalne pumpe treba prije rada napuniti tekućinom. Izrađuju se kao jednoi dvostepene, već prema broju rotora. Zauzimaju rnanje mjesta od klipnih pumpi, a pogon ‘rotora izvodi se direktno od pogonskog motora preko vratila.

Centrifugalne pumpe za Ving Seitz tipovi Varianta, Simplex

S I — IV, UNIVERSETTE, UNIVERSA I ROBOT

Proizvođač: Seitz-Werke, G. m. b. H. Kreutznach, Njemačka Zastupnik za Jugoslaviju: »Agroprogres« — Ljubljana

 • Tip pumpe Učinak hl/h
  Varianta 100
  Simplex III-1-gtepena 40
  2-stepena 40
  Simplex IV-l-stepena 80
  2-stepena 80
  S-I 25
  S-II 40
  S-III 60
  S-IV 100
  Universette 60
  Universette L 40
  Universa 30 100
  32 100
  40 160
  42 160
  Universa Z 4 120
  Robot 120
 • Tip pumpe Pogon KS
  Varianta 1
  Simplex III-1-gtepena 1
  2-stepena 1,5
  Simplex IV-l-stepena 1,5
  2-stepena 3
  S-I 1,1
  S-II 1,5
  S-III 2
  S-IV 4
  Universette 1,1
  Universette L 0,7
  Universa 30 2
  32 3,5
  40 3,5
  42 6,5
  Universa Z 4 4
  Robot 4
 • Tip pumpe o/min
  Varianta
  Simplex III-1-gtepena 1400
  2-stepena 1400
  Simplex IV-l-stepena 1400
  2-stepena 1400
  S-I —
  S-II —
  S-III —
  S-IV —
  Universette 1425
  Universette L 1425
  Universa 30 1425
  32 1425
  40 1425
  42 1425
  Universa Z 4 1425
  Robot 1425
 • Tip pumpe Težina kg
  Varianta 93
  Simplex III-1-gtepena 51
  2-stepena 60
  Simplex IV-l-stepena 73
  2-stepena 80
  S-I 54
  S-II 64
  S-III 72
  S-IV 85
  Universette 80
  Universette L 80
  Universa 30 115
  32 130
  40 130
  42 160
  Universa Z 4 145
  Robot 220

PUMPE VARIANTA načinjene su za pretakanje vina i drugih tekućina. Motor je potpuno zatvoren i direktno spojen s pumpom. Čitav agregat je prevozni, na dva gumena kotača.

Pumpe SIMPLEX rade se jednostepene i dvostepene, na diirektni pogon elektromotorom. Jednostepene tlače na 18 m, a dvostepene na 30 m visine. Osim za vino, služe za pretakanje octa, voćnih sokova i slično. Prevozne su, na dva gumena kotača.

Pumpe S I-IV osobito isu prikladne za pretakanje vina uz upotrebu slojnih filtara. Pumpni agregat je prevozni, na dva gumena kotača.

Pumpe UMIVERSETTE i UNIVERSA upotrebljavaju se za pretakanje vina, mošta, rakije i voćnih sokova. Pumpe ROBOT služe za punjenje bačava te kod filtriranja. Sve su ove pumpe direktno spojene s pogonskim elektromotorom, a čitav je agregat smješten na kolicama s dva gumena kotača. Rade na principu centrifugalnih puimpi. Opremljene su deset metara dugim kablom, manometrom, te električnom sklopkom za uključivanje. Kućište i ostali dijelovi pumpe izrađeni su od bronce i nerđajućeg čelika, otporni prema djelovanju kiseline.

Centrifugalne pumpe Daubron, tip AM

Proizvođač: Etablissement Daubron, Paris — Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • Tip Učinak hl/h
  AM 7,5 5—10
  AM 8 10—25
  AM 10 25—35
 • Tip Tip
  AM 7,5 AM 17
  AM 8 AM 25
  AM 10 AM 2,25
 • Tip Učinak hl/h
  AM 7,5 50— 70
  AM 8 100—150
  AM 10 200—300

Ove su pumpe namijenjene pretakanju vina, alkohola, voćnih sokova i drugog. Pogoni ih elektromotor ili benzinski motor. Isporučuju se prevozne na kotačima, ili za stacionarni pogon.

Centrifugalne pumpe DAUBRON BE-15 služe za pumpanje gustih tekućina (šire).

Centrifugalne pumpe DAUBRON AM-25 s benzinskim motorom oeobito se upotrebljavaju u primorskim krajevima na trabakulama i manjdm brodovima kojima se prevozi vino.

Pumpe Bertuzzi, tip Gioiello i E. Fridrich Tip Elva Gira

Proizvođač: S. A. Bertuzzi, Milano, Italija
E. Friedrich und Sohne, Morges, Švicarska

Zastupnik za Jugoslaviju: »Interservis« — Novi Sad

 • Tip Bertuzzi
  1020/20
  Učinak hl/h 40—90
  Pogon. motor KS 1
  Težina kg 80
 • Tip gioielloIe.
  4000/20
  Učinak hl/h 60—160
  Pogon. motor KS 3
  Težina kg 115
 • Tip Friiedrich
  1800
  Učinak hl/h 18
  Pogon. motor KS 0.5
  Težina kg 25
 • Tip ELVA-GIRA
  5500
  Učinak hl/h 55
  Pogon. motor KS 1,5
  Težina kg 63

Elektropumipe GIOIELLO prevozne su, a služe za pumpanje raznih tekućina. Pumpe se izrađuju od ljevene bronce ili nerđajućeg čelika.

Elektropumpe ELVA-GIRA služe za pretakanje vina, mošta i drugih tekućina, osobito kod filtriranja.

Centrifugalne pumpe Garolla, tipovi PRM/B i PR/A

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugobomerc« — Sarajevo

 • Tip Učinak hl/h
  PRM/B-50 100
  PRM/B-60 130
  PRM/B-70 . 140
  PRM/B-80 170
  PR/A-50 100
  PR/A-60 130
  PR/A-70 140
  PR/A-80 170
  Tip Motor KS
  PRM/B-50 2
  PRM/B-60 3
  PRM/B-70 3,5
  PRM/B-80 4
  PR/A-50 2
  PR/A-60 3
  PR/A-70 3,5
  PR/A-80 4
 • Tip o/min
  PRM/B-50 350
  PRM/B-60 250
  PRM/B-70 225
  PRM/B-80 200
  PR/A-50 350
  PR/A-60 250
  PR/A-70 225
  PR/A-80 200
  Tip Težina kg
  PRM/B-50 120
  PRM/B-60 150
  PRM/B-70 255
  PRM/B-80 280
  PR/A-50 60
  PR/A-60 90
  PR/A-70 130
  PR/A-80 160

Centrifugalne pumpe GAROLLA načinjene su za pretakanje mošta i vina u srednje velikim podrumima. Isporučuju se prevozne na količina, ili za stacionirani pogon. Pogone se elektromotorom ili benzinskim motorom odgovarajuće snage. Izrađene su od specijalne legure fosforne bronce.

Filtri za vino

Svrha je filtriranja da se iz mutnog vina propuštanjem kroz šupljikave zidove ili stanovite materije uklone razni sastojci koj.i lebde u vinu nerastvoreni ili nepotpuno rastvoreni. Običnim filtriranjem ne postiže se onakova bistrina vina kao što se postiže plavim bistrenjem, ali daljnjim filtriranjem, tzv. polifiltriranjem, postiže se vrlo dobra bistrina.

Bistra droždina je dio tečnosti kcji ostaje na dnu posude kad se gornji dio tečnosti pretoči. Ta se tečnost mcže filtrirati na speoijalnim filtrima. Masa droždine (gusto blago) ne može se više filtrirati pa služi kao sirovina industriji derdvata striježi (tartarata).

Filtriranje vina izvodi se zbog tri glavna razloga:

— VanjiSki izgled (vizuelni efekt) prvenstveno je važan potrošaču;
— Konzerviranje vina. Jednokratnim ili višekratnim filtriranjem iz vina se odstranjuju fermenti i klice raznog vrijenja i bolesti. To dođuše nije streilizacija, ali cdstranjenjem fermenata smanjuje se količina dušika i kasnije sprečava djelovanje fermenata.
— Rekuperacija. U bistroj droždini ima još dosta vina koje se može postepeno odvajati prije nego li se okiseli.

Sastavni dijelovi filtra su ovi:

 1. Podloga (pamučno platno, najlcnsko platno ili fino metalno tkivo) na koju se stavlja masa za filtriranje. Kao masa za filtriranje upotrebljava se azbest ili celuloza (katkada masa može da sačinjava i pođlogu). Ako je masa za filtriranje i pcdloga, mora se nakcn svakog filtriranja odbaciti, a u protivnom slučaju nanovo sastaviti. Kao sredstvo za filtriranje može se upotrebiti i »Kieselguhr«, zdrobljeni silicij i nečistoće koje su se izdvojile iz filtriranog proizvođa.
 2. Aparat, koji obuhvaća sipomenutu podlogu ili filtrirajueu površinu, pumpa za kolmatiranje i stvaranje pritiska, uređaj za pranje, sušenje, kcntrolu i skupina slavina za reguliranje.

Filtri ne smiju da prenose biLo kakav okus na filtrirano vino, te moraju onemogućiti da se željezo, aluminij ili bakar ra’stvara u vinu. Pri filtriranju ne smije doći do zračenja (strujanje zraka) koje bi moglo izazvati sekundarno vrenje ili pretvaranje vina u ocat.

Filtri s azbestnim pločama

Filtri s azbestnim pločama ne samo što bistre vino, nego ga i steriliziraju. Takvi filtri nazivaju se EK-filtrima. Budući da su sterilizacione azbestne ploče skupe i lako se zapušavaju, redovito se prvo filtriranje izvodi s običnim filtrima, pa tek onda se propušta kroz EK-filtar. To se može provesti jednim procesom na kombiniranim filtrima.

Filteri s pločama, tipovi Pilot, Ariston i Zenith

Proizvođač: SEITZ WERKE, GmbH. Kreutznach, Njemačka Zastupnik za Jugoslaviju: »Agroprogres«, Ljubljana

Filtri, tipa PILOT, izrađuju se s 3 do 19 ploča (19 do 20 slojeva), učinka 80—500 lit/h. Težina im je 17—34 kg. Ovi filtri koriste se za male pogone za punjenja boca i bačvi i za sterilizaciju. Pri filtriranju radi bistrenja mogu da rade tzv. padnim pritiskom, a veći se učinak postiže ako se uključi ručna ili motorna pumpa. Ploče filtara i poklopci izrađeni su od specijaine legure lakog metala, a ulazne i izlazne armature od mjedena lijeva.

Filteri Ariston — tehničke karakteristike

 • Tip Broj ploča i Broj slojeva
  ARISTON IV 3 i 4
  ARISTON VIII 7 i 8
  ARISTON XII 11 i 12
  ARISTON 30/4 3 i 4
  ARISTON 30/6 5 i 6
  ARISTON 30/8 7 i 8
  ARISTON 30/10 9 i 10
  ARISTON 30/12 11 i 12
  ARISTON 30/14 13 i 14
  ARISTON 30/16 15 i 16
  ARISTON 30/18 17 i 18
  ARISTON 30/20 19 i 20
  ARISTON Z-3 2 i 3
  ARISTON-Z-5 4 i 5
  ARISTON Z-7 6 i 7
  ARISTON Z-9 8 i 9
  ARISTON Z-ll 10 i 11
  ARISTON Z-13 12 i 13
 • Tip Učinak lit/h
  ARISTON IV 350—600
  ARISTON VIII 700—1200
  ARISTON XII 1000—1800
  ARISTON 30/4 150—220
  ARISTON 30/6 225—330
  ARISTON 30/8 300—440
  ARISTON 30/10 375—550
  ARISTON 30/12 450—660
  ARISTON 30/14 325—770
  ARISTON 30/16 600—880
  ARISTON 30/18 675—990
  ARISTON 30/20 750—1100
  ARISTON Z-3 200—330
  ARISTON-Z-5 330—350
  ARISTON Z-7 450—770
  ARISTON Z-9 580—990
  ARISTON Z-ll 710—1100
  ARISTON Z-13 850—1350
 • Tip Dužina cm i Širina cm i Visina cm
  ARISTON IV 73 i 45 i 75
  ARISTON VIII 73 i 45 i 75
  ARISTON XII 73 i 45 i 75
  ARISTON 30/4 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/6 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/8 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/10 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/12 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/14 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/16 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/18 110 i 52 i 64
  ARISTON 30/20 110 i 52 i 64
  ARISTON Z-3 89 i 74 i 94
  ARISTON-Z-5 92 i 74 i 94
  ARISTON Z-7 95 i 74 i 94
  ARISTON Z-9 98 i 74 i 94
  ARISTON Z-ll 101 i 74 i 94
  ARISTON Z-13 104 i 74 i 94
 • Tip Težina kg
  ARISTON IV 57
  ARISTON VIII 70
  ARISTON XII 83
  ARISTON 30/4 41
  ARISTON 30/6 44
  ARISTON 30/8 47,5
  ARISTON 30/10 50,5
  ARISTON 30/12 54
  ARISTON 30/14 57
  ARISTON 30/16 60,5
  ARISTON 30/18 63,5
  ARISTON 30/20 67
  ARISTON Z-3 110
  ARISTON-Z-5 116
  ARISTON Z-7 122
  ARISTON Z-9 128
  ARISTON Z-ll 134
  ARISTON Z-13 141

Filteri Zenit, tehničke karakteristike

 • Tip Broj ploča i Broj sloj.
  ZENIT-K
  40/10 9 i 10
  40/20 19 i 20
  40/30 29 i 30
  40/40 39 i 40
  40/50 49 i 50
  40/60 59 i 60
 • ZENIT-60
  60/10 9 i 10
  60/20 19 i 20
  60/30 29 i 30
  60/36 35 i 36
  60/40 39 i 40
  60/50 49 i 50
  60/60 59 i 60
 • Tip Učinak 1/h
  ZENIT-K
  40/10 500—850
  40/20 1000—1650
  40/30 1500—2400
  40/40 2000—3300
  40/50 2500—4150
  40/60 3000—5000
  ZENIT-60
  60/10 1600—1800
  60/20 3200—3600
  60/30 4800—5400
  60/36 5760—6840
  60/40 6400—7200
  60/50 8000—9000
  60/60 9600—10800
 • Tip Dužina cm i Širina cm i Visina cm
  ZENIT-K
  40/10 155 i 80 i 108
  40/20 155 i 80 i 108
  40/30 155 i 80 i 108
  40/40 200 i 80 i 108
  40/50 200 i 80 i 108
  40/60 200 i 80 i 108
  ZENIT-60
  60/10 147 i 92 i 136
  60/20 147 i 92 i 136
  60/30 147 i 92 i 136
  60/36 147 i 92 i 136
  60/40 171 i 92 i 136
  60/50 171 i 92 i 136
  60/60 175 i 92 i 136
 • Tip Težina kg
  ZENIT-K
  40/10 150
  40/20 190
  40/30 230
  40/40 310
  40/50 350
  40/60 390
  ZENIT-60
  60/10 434
  60/20 499
  60/30 564
  60/36 603
  60/40 643
  60/50 708
  60/60 784

13 Strojevi i oprema u poljoprivređi FNRJ

Filteri, tip ZENIT, obzirom na kapacitet namijenjeni su velikim podrumima. Osim što bistre, oni i steriliziraju vino. Opremljeni KG-okvirom mogu se koristiti za pročišćavanje »Kieselguhrom« (jabučnom i grožđanog soka i mladih sluzavih vina). Za filtriranje šampanjca radi se s pritiskom od 8 kg/cm.2

Filtri s pločama Kunze

Proizvođač: Briider Kunze, Wien, Austrija Zastupnik za Jugoslaviju: »Kletar« — Ljubljana

Filteri KIJNZE izrađuju se s 2 do 60 slojeva, učinka 50—3600 lit/h. UpotrebIjavaju se za prečišćavanje vina, mošta, piva, ulja, vode i drugog, uz bistrenje i steriliziranje u jednom procesu. Isporučuju se tipovi GNOM (s ručnom pumpom), UNIFILT (za male i srednje pogone), TEMPOFILT (za srednje d velike podrume), VINOBEL (za srednje i veće podrume) i PRIMOFILT (s prevoznim postoljem za velike podrume). Svi filtri imaju centralno vreteno, ploče su izrađene od specijalne legure od lakog metaia, a armatura od ljevene mjedi i kromirana je.

Filtri s pločama, Bertuzzi

Proizvođač: S. A. BERTUZZI, Milano, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Interservis« — Novi Sad

Filteri BERTUZZI izrađuju se s 20—100 slojeva, a učinak im se kreće od 1000 do 30 000 lit/h. Osobito su prikladni za filtriranje jako mutnih vina i drugih tekućina.

Filtri s pločama Garolla, tipovi FP i SAP

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena, Italija

Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

Filtri GAROLLA, tip FP, za filtriranje i steriliziranje, te za filtriranje »Kieselbuhrom«. Izrađeni su od materijala otpornog protiv kiselina, a ostali su dijelovi od čelika i posrebrene bronce. Učinak im je 400—8000 lit/h. Filteri GAROLLA, tip SAP (licencija GASQUET) služe za filtriranje vina, mošta i voćnih sokova u srednjim i velikim podrumima. Pri prečišćavanju mutnih vina, voćnih sokova i mošta potrebna je centrifugalna pumpa, i platna koja odgovaraju tekućini. Učinak im je 50—20 000 lit/24 h tekućeg dropa, s 80% separiranja.

Filtri s pločama Daubron-Fily

Proizvođač: Etablissements Daubron, Paris, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • Tip Broj ploča
  FILY-1 20
  2 20
  2 25
  3 30
  4 a 30
  5 40
  6 R 40
  3 55
  9 R 55
  10 60
  11 60
 • Tip Površina ploča m2
  FILY-1 1,6
  2 2,0
  2 2,0
  3 13
  4 a 13
  5 32
  6 R 32
  3 67
  9 R 67
  10 102
  11 102
 • Tip Učinak hl/h
  FILY-1 0,5—2
  2 2—5
  2 2—5
  3 5—10
  4 a 5—10
  5 10—20
  6 R 10—20
  3 20—40
  9 R 20—40
  10 40—30
  11 40—30
 • Tip Težina kg
  FILY-1 350
  2 750
  2 850
  3 1400
  4 a 1500
  5 2500
  6 R 2500
  3 7500
  9 R 7500
  10 10000
  11 10000

Filtri DAUBRON-FILY za fiitriranje vina i raznih tekućina kao ulja i tome slično, a ujedno bistre i steriliziraju. Izrađeni su od materijala otpornog prema kiselinama. Pumpa siše zamućeno vino i tlači ga na filtar, bistro se vino odljeva u posudu od emajliranog bakra, a taložno tijelo pada na tlo kad se ploče otvore. Upotrebljavaju se tipovi pumpa PHS ili HM pogonjene elektromotorom. Filtru pripada i grupa potrebnih cijevi i priključaka.

Mali filtri, cilindarski i tlačni cilindarski Seitz

Proizvođač: Seitzwerke, GmbH. Kreutznach, Njemačka Zastupnik za Jugoslaviju: »Agropro-gres« — Ljubljana

Mali filtri SEITZ upotrebljavaju se za prečišćavanje malih količina bijelih i ornih vina, voćnih sokova i drugog.

Cilindrični filtri SEITZ koriste se obično za prečišćavanje ostataka. Za prečišćavanje sokova potrebna je izmjena materijala.

Tlačni filtri SEITZ upotrebljavaju se za tekućine osjetljive na zrak, kao što su fina vina, alkoholne tekućine i slično. Rade s pritiskom od 0,2 atm.

Filtri Daubron, tip B Junior i Alsuper

Proizvođač: Etablisments, Daubron, Paris, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Filtri Daubron, tipa B, malih su kapaciteta (n*pr. B-2 je kapaciteta 300, 600 i 800 lit/h.), a služe za filtriranje bijelog i crnog vina. Na istu moto-pumpu mogu se pričvrstiti dva filtra, B-1 ili B-2, i pritom će jedan raditi pođ normalnim pritiskom, a drugi motofiltriranjem. Prednost im je što nije ipotrebno demontiranje tkiva za filtriranje zbog skidanja prljavštine.

Filtri Daubron -Junior tipovi 3 i 6

JUNIOR 3 učinka je 600—1300 lit/h, a JUNIOR-6 1200—3000 lit/h. Filtri su od najlona, s poluautomatskim pranjem. Filtrirajuće površine se pri pranju ne skidaju. Filtri su izrađeni od crvenog bakra i emajlirani su. Isporučuju se na postolju s kotačima ili na kolicima.

FILTRI DAUBRON-ALSUPER

 • Tip Filtrirajuća površina m2
  ALSUPER-1 30
  ALSUPER-2 45
  ALSUPER-3 80
  ALSUPER-4 90
  ALSUPER-6 140
  ALSUPER Grand 185
 • Tip Broj platna
  ALSUPER-1 16
  ALSUPER-2 24
  ALSUPER-3 40
  ALSUPER-4 24
  ALSUPER-6 36
  ALSUPER Grand 48
 • Tip Učinak hl/h
  ALSUPER-1 12,5—25
  ALSUPER-2 20—40
  ALSUPER-3 30—60
  ALSUPER-4 40—80
  ALSUPER-6 60—120
  ALSUPER Grand 80—160
 • Tip Težina kg
  ALSUPER-1 450
  ALSUPER-2 500
  ALSUPER-3 600
  ALSUPER-4 750
  ALSUPER-6 850
  ALSUPER Grand 950

Filtri DATJBRON-ALSUPER su s potpuno automatskim pranjem platna. Mogu se kolmatirati na tri načina, a to su:

 1. noirmalno kolmatiranje »Kieselguhrom« (ili ETD praš’kom) za odležana vina ili vina koja su izašla iz stabilizatora;
 2. fino kolmatiranje, da se postigne »plavo bistrenje«;
 3. bistrenje azbestnim prahom »Nylndf« za polifiltriranje već bistrih vina, pričemu se postiže rezultat kao i s azbestnim pločama.

Flitri irnaju pumpu za stvaranje tlaka i napravu za automatsko cijeđenje. Izrađeni su odbronce, lakirani i neutralni za najosjetljivija vina.

Aparati za doziranje »Kieselguhra«, Cyklon i Kunze

Proizvođači: Seitz Werke, GmbH. Kreutznach, Njemačka

Briider Kunze, Wien, Austrija

Zastupnici za Jugoslaviju: »Agroprogres« — Ljubljana

»Kletar« — Ljubljana

Tip Cyklon

 • Sadržaj lit 14
 • Sadržaj kieselguhra kg 3,5
 • Učinak lit/h —
 • Težina kg 12
 • Tip K u n z e
 • 1 2 2 D
 • Sadržaj lit 30 i 80 i 160
 • Sadržaj kieselguhra kg 10 i 20 i 40
 • Učinak lit/h 1000 i 3000 i 3000
 • Težina kg 30 i 45 i 90

Aparati CYKLON i KUNZE upotrebljavaju se za doziranje Kieselguhra. Rezervoar se napuni odgovarajućom količinom Kieselguhra kojeg vino za vrijeme prečišćavanja preplavi. Količina Kieselguhra regulira se (dozira) ventilima. Rezervoar je izrađen od bakra, iznutra kalajisan radi zaštite od korozija, a izvana lakiran. Armatura i vodovi izrađeni su od mjedi, brušeni, polirani i niklani. Postolje je izrađeno od ljevena željeza.

Proizvođač: Btablissement, Daubron, Paris, Francuska

Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Prednosti primjene ovog aparata su ove:

— pcstiže se velika filtrirajuća površina,
— troši se znatno manje Kieseiguhra — oko Vs količiiie koju troše filtri s kolmatiranjm,
— automatsko pranje, a da se ne skida platno.

Za vrijeme filtriranja ovim aparatom mogu se dodavati 1 drugi enoioški proizvodi kao što je bistrilo i slično.

Dozir-aparat se sastoji od dva dijela: a) đistributora (aparata za razdjeljivanje) ttp P, koji radi s rotirajuoom plcčom na pogon elektromotorom snage 0,15 KS, s graduiranjem pomoću graduirnog.volana, te b) iz rezervoara s konstantnom razinom, čime je osigurano raspršavanje dotične materije po tekućini. Isporučuju se: tip P (za filtrirajući prah), tip L (za tečnosti) i tip PL (za filtrirajući -prah i tečnositi zajedno).

Materijali za prečišćavanje i slojevi filtara

Proizvođač: Seitz Werke, GmbH. Kreutznach, Njemačka Zastupnik za Jugoslaviju: »Agroprogres« — Ljubljana

U filtrima za plavljenje upotrebljavaju se ovi Seitzovi materijali:

— THEORIT broj 0, 1, 2, 3, 5 i 7, BRILLIANT-THEORIT i BRILLIANT-AZBEST za bistrenje vina, slatkog mošta i sokova bez alkohola.
— KOMET-THEORIT broj 0, 1, 2, 3, 5, i 7 za filtriranje mladog, još mutnog vina.
— TERRA i PERCOLOR masa za filtriranje octa i za voćne sokove.

Za različite potrebe koriste se ovi Seitzovi slojevi:

— EK i EK-SERUM slojevi za steriliziranje.
— K sa stuipnjevima propusta 0, 1, 2, 3, 5, 7 i 10, slojevi za bistrenje.
— US, AW i AS slojevi za specijalna bistrenja.
— 0/400 i 0/400 FA slojevi za prečišćavanje Kieselguhrom.

Pri upotrebi materijala i slojeva za prečišćavanje, odnosno sterilizaciju, treba se pridržavati uputstava tvornice za razne slučajeve filtriranja u vezi sa stanjem tekućine koja se filtrira.

Uređaj za sterilizaciju (pasterizaciju) vina i drugog

Pod sterilizacijom vima, voćnih sokova, šire itd. razumijeva se uništavanje svih živih mikroorganizama. Uništavanje živih mikroorganizama u vinu (vinski kvasac i klice raznih bolesti) obavlja se ponajviše pasteriziranjem. Posljednjih godina vrše se mnogobrojna ispitivanja, a već ise i praktički koriste ipotpuno nove metode sterilizacije vina električnom strujom, p-rimjenom mmjetnih raidio-aktivnih materija (izotopi) te ultrazvučnim valovima (već smo opisali steriliziranje vina EK filtrima).

Pasteriziranjem -se ne uništavaju -samo štetni mikroorganizmi, nego se zaustavlja naknadno vrenje ili kvarenje vin-a, a iz vina -se odstranjuju sastojci kao što su bjelančevinaste tvari te višak b-oje. Mnoga obična stolna vina mogu pasteriziranjem dobiti ugodan okus, buku i izgled starog vina. P-ri pasteriziranju kvalitetnih vina treba biti oprezan, jer ona mogu time izgubiti svoj specifični buke, Pasteriziranje se upotreblj-ava i onda kad hoćemo da spriječimo razvoj bolesti u vinu ili da ubrzamo sazrijevanje vina, osobito a-fco se ono drži u veliki-m bačvama i cisternama. Pa-sterizacija se često pri-mjenjuje i u postupku s moštom. Uslovi da bi pasterizacija vina bila uspješna su ovi:

— Vino treba da je bi-stro (filtrirano).
— Pasteriziranje se mora izvođiti bez prisustva zraka, da vino ne izmijeni okus.
— Zagrijava se do o-dređene temperature, da -se unište svi mikroorganizmi. Slaba i -kisela vina za-grijavaju se na 65°C, s-rednje jaka i kisela na 60°C, a jaka na 55°C. Maksimalna temperatura treba da se održaje najmanje dvije minute, a najdulje četv-rt sa-ta.
— Preporučuje se pasterizacija mladih vi-na.
— Pri pasteriziranju vina u bocama one ne -smiju biti napunjene do čepa, boce u kotlu ne smiju da se dodiruju, mora se zagrijavati postepeno i ne smije se prijeći maksimalno dopuštenu temperaturu zagrijavanja.

Brzi pasterizatori Bertuzzi

Proizvođač: S. A. Bertuzzi, Milano, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Interservis« — Novi Sad

Tehničke karakteristike

 • Tip 2
  Učinak hl/h 1,5—2
  Broj ploča kom 6
  Motor za tekućinu KS 0,45
  Motor za pregri-janu vodu KS 0,45
  Rashladne vode kod + 15 °C lit/h 600
  Grijana površina m2 2
 • Tip 5
  Učinak hl/h 4—5
  Broj ploča kom 12
  Motor za tekućinu KS 0,45
  Motor za pregri-janu vodu KS 1,5
  Rashladne vode kod + 15 °C lit/h 1500
  Grijana površina m2 4
 • Tip 10
  Učinak hl/h 8—10
  Broj ploča kom 24
  Motor za tekućinu KS 0,75
  Motor za pregri-janu vodu KS 2
  Rashladne vode kod + 15 °C lit/h 3000
  Grijana površina m2 6
 • Tip 15
  Učinak hl/h 12—15
  Broj ploča kom 36
  Motor za tekućinu KS 0,75
  Motor za pregri-janu vodu KS 2
  Rashladne vode kod + 15 °C lit/h 4500
  Grijana površina m2 8
 • Tip 20
  Učinak hl/h 18—20
  Broj ploča kom 48
  Motor za tekućinu KS 0,75
  Motor za pregri-janu vodu KS 2
  Rashladne vode kod + 15 °C lit/h 6000
  Grijana površina m2 11

Brzi pasterizatori BERTUZZI upotrebljavaju se za pasteriziranje vina, vermuta, octa, voćnih sokova, u farmaceutskoj industriji itd. Uređaj ima kontrolnu ploču za temperature, s akustičnim i svjetlosnim signalima. Uređaj radi na principu zagrijavanja vina ili drugo na određenu temperaturu, pa onda hlađenje, tako da djeluje na umjetno starenje vina. Ploče su mu od nerđajućeg čelika, postavljene u vodoravno.

Poluautomatski pasterizator Diluvio, tipovi 0 i 00

Proizvođač: Giuseppe Garolla, Limena, Italija Zastupstvo za Jugoslaviju: »Jugokomerc« — Sarajevo

Tehničke karakteristike

 • Promjer Visina
  boca mm boca mm
  90 350
  85 350
  83 301
  83 232
  78 205
  70 180
  63 170
  75 270
  70 310
  65 240
  60 240
  55 240
 • Učinak — boca na sat
 • Promjer boca mm Boce složene u dva reda
  90 240
  85 260
  83 300
  83 300
  78 320
  70 430
  63 520
  75 360
  70 430
  65 490
  60 580
  55 690
  Promjer boca mm Boce složene u tri reda
  90 —
  85 —
  83 —
  83 450
  78 480
  70 645
  63 780
  75 —
  70 —
  65 725
  60 870
  55 1035
  Promjer
  boca mm Boce složene u četiri reda
  90
  85 —
  83 —
  83 —
  78 —
  70 860
  63 1040
  75 —
  70 —
  65 —
  60 —
  55 —

Uređaj DILUVIO upotrebljava se za pasteriziranje vina i drugih artikala. Strojevi su izrađeni po licenciji tvornice GASQUET, a navedeni podaci odnose se na tip 0. (Učinci tipa 00 su dvostruki.)

Uređaj se sastoji od bazena s vodom, koja se grije, a željena temperatura održava se termostatskim reguliranjem. Pumpa pogonjena elektromotorom siše vodu iz bazena i tlači je u gornji bazen s rupičastim dnom, odakle pada kao gusta kiša na boce s vinom koje se pasteriziraju. Boce su složene na kolicima što se gurnu ispod bazena iz kojeg pada voda. Kad se pasterizira tipom 00, radi se dvoma kolicima. Utrošak pare za grijanje vode uređaja tipa 0 iznosi 30—40 kg, a tipa 00 70—80 kg/h.

Uređaj za pasterizaciju isporučuje i tvrtka Alfa-laval.

Opetovanim brzim ugrijavanjem i hlađenjem, pored pasterizacije, vrši i umjetno starenje vina. Pasterizator ima vertikalno postavljene ploče, taj uređaj izrađene od nerđajućeg čelika.

Uređaji za kupažu (križanje, miješanje) vina

Miješanje ili kupaža vina izvođi se u velikim industrijskim podrumima da se đdbiju vel’ike količine vina istoga tipa (egaliziranje vina), te ako je potrebno da se neki sasfojak vina (boja, tanin, aikohol, kiseline i drugo) poveća ili smanji. Općenito -se različita vina međusobno miješaju da se nadopune, kao npr. prekiselo s nedovoljno kiselim, suviše jaka vina s preslabim itd. Prije miješanja (egaliziranja) velikih količina vina treba obavezno izvršiti pokus u malom, jer se neka vina međusobno he podnose.

Uređaj za krizanje u cisternama, sistem Daubron

Proizvođač: Etablissements, Daubron, Paris, Franeuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Taj se sistem upotrebljava za miješanje vina u cisternama od 200 do 10000 hl. Uređaj radi hidraulioki (potpuno automatski), a sastoji se od jedne pumpe na elektromotorni pogon. Može se upotrebiti za miješanje likera i za šampanjska vina.

Uređaji za rashlađivanje mošta

Umjetno rashlađivanje mošta dolazi prvenstveno u obzir u toplim krajevima, jer se vrenje mora obaviti u određenim granicama temperature (ne smije da pređe 21 °C). Ako se vrenje obavlja pod previsokim temperaturama, može se to nepovoljno odraziti na stupanj alkohola i kvalitetu vina.

Rashlađivači mošta Daubron

Proizvođač: Etablissements, Daubron, Paris, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Tehničke karakteristike

 • Tip ALGER
  Broj cijevi 18, 26, 30, 38
  Težina k.g 310—550
  Učinak hl/h 75—150
 • Tip ORAN
  Broj cijevi 19
  Težina k.g 300—2000
  Učinak hl/h 75—450
 • Tip AUTO-R
  Broj cijevi 24, 48, 96
  Težina k.g 5000—9000
  Učinak hl/h 75—30

Uređaj se sastoji od orvenih bakarnih cijevi na metalnom postolju, preko kojih curi svježa voda. Mošt dolazi slobodnim padom u posudu za provjetravanje, odakle ga siše centrifugalna pumpa i potiskuje u cisternu, a na svom putu prolazi kroz uređaj za rashlađivanje. Voda koja se malo ugrije može se koristiti za pranje cisterni, raznih cijevi itd. Jednim protokom snizuje se temperatura mošta za oko 50 °C. Uz uređaj nalazi se posebna centrifugalna pumpa kojom se vrši optok vode između oba rezervoara.

Uređaji za stabilizaciju i koncentraciju vina hlađenjem

Hladnoća, ako ne nastupa previše naglo, koristi svim novim vinima jer potpomaže bistrenje i umanjuje rastvorljivost nekih vinskih sastojaka, naročito sriješa i dušičnih tvari. Sriješ na hladnoei postaje manje rastvorljiv,’ počinje se taložiti, a dušične se materije uz prisustvo tanina zgrušavaju, talože i padajući povlače sa sobom svu mutež iz vina, mikroorganizme i tako se vino bistri. Preporučuje se da hlađenje ne padne ispod —7°C. Smrzavanje je osobito dobro za kvalitetna vina kojima se pune boce, jer se ne će više taložiti u bocama. Smrzavanjem se popravljaju vina slabije jačine, jer što se iz vina izdvoji više leda, to ono postaje bogatije alkoholom. Pri izdvajanju leda iz vina gubitak alkohola nije velik, ali se količina vina znatno smanjuje. Budući da je vinima različite jačine potrebno različito rashlađivanje da se postigne smrzavanje, iznosimo potrebne temperature smrzavanja:

Vino jačine 7 maligana smrzava se kod —3 °C Vino jačine 11 maligana smrzava se kod —4,5 °C Vino jačine 12 maligana smrzava se kod —5,2°C Vino jačine 13 maligana smrzava se kod —5,7 °C Vino jačine 15 maligana smrzava se kod —7 °C

Ako vino s malo alkohola ima mnogo kiseline, treba voditi računa o popravku Tuseline, tim više što se smrzavanjem razmjerno povećavaju kiseline u vinu. Smrzavanje vina koristi se i onda kad se vina ne mogu pojačati kupažom ili izazivanjem naknadnog vrenja.

Uređaji za hlađenje vina i drugog, Frigo-DAUBRON I Mikro-Frigo-Daubron

Proizvođač: Etablissements, Daubron, Paris, Francuska

Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Frigo-Daubron

Tehničke karakteristike

 • Tip 0-H
  Hlađenje u tekućim od 15 na 0 °C-fg h 6000
  Hlađenje u tekućini od 5 na —5 °C-fg/h 5000
  Učinak za 8 sati od 15 na —5 °C s rekuperatorom hl/8 h 50
  Bez rekuperatora hl/8 h 15—20
  Težina uređaja kg 1900
 • Tip 1-H
  Hlađenje u tekućim od 15 na 0 °C-fg h 15000
  Hlađenje u tekućini od 5 na —5 °C-fg/h 12000
  Učinak za 8 sati od 15 na —5 °C s rekuperatorom hl/8 h 100
  Bez rekuperatora hl/8 h 35—50
  Težina uređaja kg 2900
 • Tip 2-H
  Hlađenje u tekućim od 15 na 0 °C-fg h 29000
  Hlađenje u tekućini od 5 na —5 °C-fg/h 25000
  Učinak za 8 sati od 15 na —5 °C s rekuperatorom hl/8 h 200
  Bez rekuperatora hl/8 h 80—100
  Težina uređaja kg 3800
 • Tip 2-HC
  Hlađenje u tekućim od 15 na 0 °C-fg h 29000
  Hlađenje u tekućini od 5 na —5 °C-fg/h 25000
  Učinak za 8 sati od 15 na —5 °C s rekuperatorom hl/8 h 200
  Bez rekuperatora hl/8 h 80—100
  Težina uređaja kg 8000

Uređaji FRIGO-DAUBRON namijenjeni su obradi i koncentraciji vina, jabukovače, voćnih sokova, alkohola i drugog. Uređaj se sastoji od klipnog kompresora za amonijak, hladionika tekućine od emajiiranog ili staklom presvučenog čelika, aparata za transmisiju hladnoće, pumpe za punjenje, s rekuperatorom je ili bez njega. Mlada vina drže se na niskoj temperaturi 4—5 dana, a stara vina, aperativi i drugo 8—10 dana. Istim uređajem mogu se postići tzv. koncentrirani voćni sokovi dobre arome i sačuvanih vitamina, koncentrati za šampanjizaciju u zatvorenim cisternama, za pravljenje pjenušavih jabukovača itd.

Mikro-Frigodaubron

Tehničke karakteristike

 • Dnevni učinak: (8 sati) od 15 na —
 • bez rekuperatora hl 10
 • s rekuperaitorom hl 25
 • Težina uređaja kg 1200

Uređaj MIKRO-FRIGODAUBRON upotrebljava se za specijalnu obradu manjih količina desertnih vina, aperativa, likera, konjaka itd. pomoću hlađenja. Vino postaje umjetno staro, stabilizirano, aromatično i ukuspo. Uređaj se sastoji od kompresora s klor-metilom, kondenzatora na zračnu ventilaciju, rasplinjača, miješalice s gumenim lopaticama, specijalne pumpe, elemenata za kontrolu i reguliranje i metalne šasije s kotačima.

Rekuperatori-mjenjači temperature Daubron, tip s

Tehničke karakteristike

 • Tip S-1
  Površina m2 5,5
  Maks. učinak hl/h 15
  Težina kg 300
 • Tip S-2
  Površina m2 11
  Maks. učinak hl/h 30
  Težina kg 500

Rekuperatori (mjenjači temperature) upotrebljavaju se pri obradi vina hlađenjem, pasterizatorima, za mineralne vode, voćne sokove i u tvornicama octa.

Koeficijent izmjene temperature direktna je funkcija vodljivosti metala, karaktera tekućine, stanja čistoće površina, a obrnuta njihovoj debljini. Rekuperator se sastoji od dobro vodljivog metala načinjenog od mnogo lamela kojima se tekućina hladi ili grije. Da bi se temperatura mogla brzo izmijenjivati uređaj treba da izdrži visoke pritiske. Sastoji se od uskih spiralnih listića u viđu cijevi. Jedna tekućina prolazi kroz te listićeve cijevi u jednom pravcu, a druga između iistića u suprotnom pravcu i tako nastaje sistem protustrujanja, a time i brzo izjednačavanje (izmjenjivanje) temperature obiju tekućina.

Prema tome vidimo da uređaj za stabilizaciju vina hlađenjem (sistem DAUBRON) čine ovi elementi:

1. strojevi za proizvodnju hladnoće: Mikro-frigodaubron ili Frigodaubron, tdp 1-H
2. rekuperator (udvostručuje kapacitet instalacije)
3. filtar za drožddnu
4. izolirani filtar za vino
5. armatura i izolacija cisterni

Kryo-ekstraktor za koncentraciju vina hlađenjem, daubron

Ovaj se aparat upotrebljava za koncentraciju vina pomoću hladnoće, tj. smrzavanjem se iz vina izvlači voda u obliku leda, čime se postiže koncentracija vina smanjenjem njegova volumena. Stroj se obično upotrebljava uz uređaje za stabilizaciju, tipovi 1-H i 2-H, i to i ponajviše u velikim trgovačkim podrumima;

Čitav uređaj za kioncentraciju ,vina smrzavanjem djeluje na ovaj način: vino se pumpom najprije tlači u prvi izmjenjivač temperature (rekuperator) u kojem kruži voda nastala taljenjem leda ekstrahiranog iz vina, temperature 2—3 „C. Zatdm vino prelazi u drugi izmjenjivač temiperature u kojem kruži p’rotustruja koncentriranog vina koje dolazi iz KRYO-ekstraktora. Na taj se način ohladd vino na nekoliko stupnjeva iznad nule. Konačno dolazi vino u konželator gdje se jeda.n đio njegova volumena pretvara u led, izlazi iz njega u obliku tijesta koje se sastoji ođ bezbroj malih kristala pomiješanih s koncentriranim vinom i odvodi se pod tlakcm kroz cijev u KRYO-ekstraktor. Taj radi na principu pumpe i filtra, pod tlakom, pretvara kristale snijega u led oslobađajući na taj način veliku površinu koju su pokrivali brojni mali. kristali u đodiru s koncentriranim vinom. Iz KRYO-ekstraktora izlazi s jedne strane koncentrirano vino, koje prolazi kroz drugi rekuperator u bačve ili cisterne. S druge strane KRYO-ekstraktora izlazi led koji pada u rezervoar pun vođe. Voda se iz rezervoara siše pumpom, tlači u prvi rekuperator, iz kojeg izlazi ugrijana i ponovno izaziva topljenje leda.

Koncentracija vina smrzavanjem može se vršiti zbog više razloga:

— radi podizanja alkoholnog stepena vinima slabe kvalitete,
— u svrhu umanjenja stepena obligatnog destiliranja,
— zbog poboljšanja vina za loših godina,
— zbog povećanja kvalitete dobrog vina i sposobnosti njegova starenja,
— poboljšanja održavanja vima i njegove otpornosti na toplotu i hladnoću, odnosno sposobnosti za izvoz (eksport),
— umanjenjem volumena ušteđuju se troškovi uskladištenja i transporta.

Super rashladni uređaj, tip Gasquet

Kombinirani uređaj GASQUET upotrebljava se za stabilizaciju, karbonizaciju i koncentraciju vina hlađenjem, te za hlađenje mošta. Cijevi i drugi dijelovi koji dolaze u dodir s tekuoinom izrađeni su od nerđajućeg čelika s dodatkom niklkrom molibdena.

Proizvođač: Garolla, Limena, Padova, Italija Zastupnik za Jugoslaviju: »Jugokomerc« -— Sarajevo

Tehničke karakteristike

 • T i p o v i G 3
  Broj elemenata ultrahlađenja 1
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 12
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 3
  Učinak pri koncentra-ciji vina od lOVo na 15% hl/h 0,5
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim kondenzatorom hl/h
  Utrošaik vode hl/h 5
  Filtar ploče kom 5
  Pogonska snaga za kompresor KS 2
  mješalica za stabilizator KS 0,5
  mješalica za kondenzaciju KS 1,5
  pumpa KS 0,5
  Ukupna težina kg 1300
 • T i p o v i G 5
  Broj elemenata ultrahlađenja 1
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 20
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 5
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 0,85
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim konden-zatorom hl/h
  Utrošaik vode hl/h 10
  Filtar ploče kom 8
  Pogonska snaga za kompresor KS 4
  mješalica za stabili-zato>r KS 0,75
  mješalica za kondenza-ciju KS 1,5
  pumpa KS 0,5
  Ukupna težina kg 1300
 • T i p o v i G 10
  Broj elemenata ultrahlađenja 1
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 40
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 10
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 1,5
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim konden-zatorom hl/h
  Utrošaik vode hl/h 15
  Filtar ploče kom 15
  Pogonska snaga za kompresor KS 6
  mješalica za stabili-zato>r KS 0,75
  mješalica za kondenza-ciju KS 1,5
  pumpa KS 0,75
  Ukupna težina kg 1600
 • T i p o v i G 15
  Broj elemenata ultrahlađenja 1
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 60
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 15
  Učinak pri koncentra-ciji vina od lOVo na 15% hl/h 3
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim kondenzatorom hl/h 22
  Utrošaik vode hl/h 25
  Filtar ploče kom 18
  Pogonska snaga za kompresor KS 8
  mješalica za stabilizator KS 0,75
  mješalica za kondenzaciju KS 1,5
  pumpa KS 0,75
  Ukupna težina kg 200
 • T i p o v i G 20
  Broj elemenata ultrahlađenja 2
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 80
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 20
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 3,35
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim kondenzatorom hl/h 35
  Utrošaik vode hl/h 30
  Filtar ploče kom 25
  Pogonska snaga za kompresor KS 10
  mješalica za stabilizator KS 1
  mješalica za kondenzaciju KS 2
  pumpa KS 0,75
  Ukupna težina kg 2750
 • T i p o v i G 25
  Broj elemenata ultrahlađenja 2
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 100
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 25
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 4,15
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim kondenzatorom hl/h 50
  Utrošaik vode hl/h 40
  Filtar ploče kom 30
  Pogonska snaga za kompresor KS 12
  mješalica za stabilizator KS 1
  mješalica za kondenzaciju KS 2
  pumpa KS 1,5
  Ukupna težina kg 2800
 • T i p o v i G 30
  Broj elemenata ultrahlađenja 2
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 120
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 30
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 6
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim konden-zatorom hl/h 75
  Utrošaik vode hl/h 50
  Filtar ploče kom 60
  Pogonska snaga za kompresor KS 15
  mješalica za stabilizator KS 1
  mješalica za kondenzaciju KS 3
  pumpa KS 2
  Ukupna težina kg 3000
 • T i p o v i G 40
  Broj elemenata ultrahlađenja 3
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 160
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 40
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 8
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim konden-zatorom hl/h 90
  Utrošaik vode hl/h 60
  Filtar ploče kom —
  Pogonska snaga za kompresor KS 17
  mješalica za stabilizator KS 2
  mješalica za kondenzaciju KS 3
  pumpa KS 2
  Ukupna težina kg 3800
 • T i p o v i G 50
  Broj elemenata ultrahlađenja 3
  Učinak pri stabilizaciji vina od +15 na —5°C hl/8 h 200
  Učinak pri karboniza-ciji ohlađenog vina od +15°C na +5°C hl/h 50
  Učinak pri koncentra-ciji vina od 10% na 15% hl/h 10
  Hlađenje mcšta od 30 na 20°C dvostrukim konden-zatorom hl/h 100
  Utrošaik vode hl/h 80
  Filtar ploče kom —
  Pogonska snaga za kompresor KS 21
  mješalica za stabilizator KS 2
  mješalica za kondenzaciju KS 3
  pumpa KS 2
  Ukupna težina kg 4200

Uređaji za pranje, sterilizaciju, punjenje, zacepljivanje, kapsultiranje i etiketiranje boca

Visokokvalitetna sortna vina u nekim se podrumima buteljiraju i etiketiraju. Na etiketi, pored porijekla, ima i oznaka isorte grožđa d godište. Za punjenje boca i druge radove koriste se specijalni strojevi i uređaji, tako da je čitav proces potpuno automatiziran, osobito ako se radi o većim količinama.

Pranje, čišćenje i sterilizacija boca

Boce određene za buteljiranje najprije se stavljaju u vodu s rastvorom vinske kiseline ili u rastvor sumporne kiseline, odnosno kuhinjske soli, sode ili potaše. Nakon močenja boce se ispiru specijalnim četkama rukom ili kod većih količina automatski na odgovarajućim uređajima. Zatim se boce ispiru čistom vodom,

U većim je podrumima opisani proces automatiziran, tj. boce se kreću na beskonačnom transporteru, peru se, četkaju i steriliziraju prije punjenja. Mi imamo takovih uređaja različite veličine i kapaciteta, a opisati ćemo samo najglavnije.

Strojevi za močenje boca, Seitz i Kunze

Proizvođači: Seitz Werke, GmbH. Kreutznach, Njemačka

Briider Kunze, Wien, Austrija

Zastuipnici za Jugoslaviju: »Agroprogres« — Ljubljana, »Kletar« — Ljubljana

 • Tipovi
  Klein Golf
  Broj komora 7
  Učinak boca/h 400
  Težina kg 205
 • Tipovi S e i t z
  Golf II
  Broj komora 7
  Učinak boca/h 850
  Težina kg 335
 • Tipovi Golf I
  Broj komora 10
  Učinak boca/h 2000
  Težina kg 725
 • Tipovi K u n z e
  I i II
  Broj komora 7 i 7
  Učinak boca/h 600 i 1200
  Težina kg 220 i 350

Ovi se strojevi upotrebljavaju za močenja jače uprljanih boca prije nego što odlaze na četkanje i pranje. Boce se smještaju s otvorom prema sredini stroja, čime je osigurano dobro isplahivanje tijela boce i skidanje etiketa. Okretanjem bubnja skinuta se prljavština i etikete dovode na ipovršinu i odstranjuju. Voda se grije pomoću manjeg kotla niskog pritiska ili električki. Bubanj se okreće rukom ili malim elektromotorom snage 0,6 KS.

Strojevi za četkanje boca, Seitz i Kunze

Strojevi POLFRAM I i II, SOLO I RAPID služe za četkanje i čišćenje boca sadržine od jedne četvrtine do dvije litre. Rade na principu vertikalnog četkanja, opremljeni su unutrašnjom i vanjskom četkom te četkom za dno (tipovi Solo i Rapid prskaju se i iznutra).

Tipovi POLFRAM 8 i KUNZE s 15 i 30 cijevi imaju i uređaj za naknadno prskanje. Stroj se sastoji od posude u obliku bubnja u kojoj se nalaze unutrašnje rotirajuće četke. Okretanje se povremeno prekida da se omogući skidanje opranih i stavljanje prljavih boca. Četkanje jedne booe traje 12 do 16 sekundi.

Tvornica SEITZ izrađuje i rotirajuće strojeve za prskanje, četkanje i pranje boca, tipove BS 1500, 2000 i 2500. Za pogon treba elektromotor snage 7,5—12 KS. Ista tvornica izrađuje i potpuno automatske strojeve za čišćenje boca, tipove REGA i FONTA.

Tehničke karakteristike

 • Tiipovi Seitz Klein Polfram
  Učinak boca kom/h 300—400
  Pogonski motor KS 0,25
  Utrošak vode lit/h 150—180
  Težina kg 85
  Tipovi Kunze Solo
  Učinak-boca kom/h 400—500
  Pogonski motor KS 0,5
  Težina kg 140
  Tiipovi Seitz Polfram I
  Učinak boca kom/h 250—400
  Pogonski motor KS 0,5
  Utrošak vode lit/h 150—180
  Težina kg 125
 • Tipovi Kunze Rapid
  Učinak-boca kom/h 600—1000
  Pogonski motor KS 0,75
  Težina kg 210
  Tiipovi Seitz Polfram II
  Učinak boca kom/h 500—900
  Pogonski motor KS 0,5
  Utrošak vode lit/h 250—380
  Težina kg 200
 • Tipovi Kunze 15 cijevi
  Učinak-boca kom/h 650—850
  Pogonski motor KS 0,4
  Težina kg 270
  Tiipovi Seitz Polfram 8
  Učinak boca kom/h 900—1200
  Pogonski motor KS 1,5
  Utrošak vode lit/h 750
  Težina kg 850
  Tipovi Kunze 30 cijevi
  Učinak-boca kom/h 1000—1200
  Pogonski motor KS 0,4
  Težina kg 280

Strojevi za četkanje boca, tip VG

Proizvođač: Viery-Garnder, Nogent-Sur-Marne, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

 • Tip VG 1
  Učinak boca kom/h 400
  Pogonski motor KS 0,5
  Težina kg 100
  Broj četki kom 1
 • Tip VG 2
  Učinak boca kom/h 600—800
  Pogonski motor KS 1
  Težina kg 230
  Broj četki kom 2

Strojevi VG rade na principu četkanja boca izvana i iznutra pod vođenim mtazom. Dno boca četkaju specijalne podesive četke koje se mogu upotrebiti i za boce s dzdubljenim dnom.

Automatski strojevi za čišćenje boca, tip LC

Proizvođač: Etabtissement Chelle, Alfortville, Paris, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Tehničke karakteristike

 • Tip LC-6
  Učinaik boca kom/h 1500—2000
  Broj košara kom 78
  Broj boca kom 468
  Pogonska snaga KS 6
  Težina kg 9000
 • Tip LC-8
  Učinaik boca kom/h 2500—3500
  Broj košara kom 78—100
  Broj boca kom 624—800
  Pogonska snaga KS 8—10
  Težina kg 11500
 • Tip LC-10
  Učinaik boca kom/h 4000—5000
  Broj košara kom 78—100
  Broj boca kom 780—1000
  Pogonska snaga KS 10—13
  Težina kg 14000
 • Tip LC-12
  Učinaik boca kom/h 5000—6000
  Broj košara kom 78—100
  Broj boca kom 936—1200
  Pogonska snaga KS 12—15
  Težina kg 15000
 • Tip LC-16
  Učinaik boca kom/h 6000—8000
  Broj košara kom 114
  Broj boca kom 1856
  Pogonska snaga KS 13,5
  Težina kg 15000

Boce se slažu na stolu za šaržiranje, grlom okrenutim prema naprijed, ne treba ih prevrtati, čime se uklanja mogućnost razbijanja boca. Prije ulaska u kupku za močenje boce prolaze kroz mlaku vodu od 40 °C. U kupoi za močenje voda se postepeno ugrijava, a nakon toga se prazne boce ocjeđuju, ispiru iznutra ili izvana vrućom i mlakom vodom i ponovo se ocjeđuju. Rad stroja kontrolira se s jednog mjesta.

Strojevi za pranje boca, Girondine

Proizvođač: La Girondine, Le Bouscat, Gironde, Francuska

Učinak — boca/h 500—800
Količina vode lit 400
Pogon. snaga KS 3
Težina stroja kg 850

Stroj za pranje boca s beskonačnom trakom, La Girondine-Hydro i Normandie

Tehničke karakteristike

LA GIRONDINE-HYDRO

 • Učinak boca/h Broj boca u pranju 1000
  u rastopini sode kom Broj prskanja rastopinom 42
  lužine Količina vode s lužinom lit
  Trajanja pranja u vodi 650
  s rastopinom sode min Trajanje čitavog ciklusa 2’40”
  pranja min Pogonska snaga 6’45”
  za pumpu KS 4
  za transp. traku KS 1
 • Učinak boca/h Broj boca u pranju 1500
  u rastopini sode kom Broj prskanja rastopinom 74
  lužine Količina vode s lu- 12
  žinom lit Trajanja pranja u vodi 1200
  s rastopinom sode min Trajanje čitavog ciklusa 2’40”
  pranja min Pogonska snaga 7
  za pumpu KS ‘ 6
  za transp. traku KS 1,5
 • Učinak boca/h Broj boca u pranju 2000
  u rastopini sode kom Broj prskanja rastopinom 90 lužine
  Količina vode s lužinom lit
  Trajanja pranja u vodi 1650
  s rastopinom sode min Trajanje čitavog ciklusa 2’40”
  pranja min Pogonska snaga 6’40”
  za pumpu KS ‘ 6
  za transp. traku KS 2
 • Učinak boca/h Broj boca u pranju 2500
  u rastopini sode kom Broj prskanja rastopinom 134
  lužine Količina vode s lu- 22
  žinom lit Trajanja pranja u vodi 2100
  s rastopinom sode min Trajanje čitavog ciklusa 3’
  pranja min Pogonska snaga 6’
  za pumpu KS ‘ 6
  za transp. traku KS 2
 • Učinak boca/h Broj boca u pranju 3000
  u rastopini sode kom Broj prskanja rastopinom 152
  lužine Količina vode s lu- 25
  žinom lit Trajanja pranja u vodi 2400
  s rastopinom sode min Trajanje čitavog ciklusa 3’
  pranja min Pogonska snaga 6’
  za pumpu KS ‘ 7
  za transp. traku KS 3

NORMANDIA

 • Učinak boca/h 1200
  Broj boca u ormariću kom 4
  Broj ormarića u stroju 50
  Broj boca u stroju kom 200
  Trajanja ciklusa pranja min 10
  Količina vode lit 1500
  Pogonska snaga KS 6
 • Učinak boca/h 1600
  Broj boca u ormariću kom 4
  Broj ormarića u stroju 67
  Broj boca u stroju kom 268
  Trajanja ciklusa pranja min 10
  Količina vode lit 2000
  Pogonska snaga KS 7

Automatski stroj za pranje boca la, GIRONDINE-HYDRO, radi na principu beskonačnog lanca (konvejera) kojirn se boce nose kroz.sistem pranja prskanjem vodom u kojoj je rastopljena lužina. Konvejer se pokreće na prakiđe da bi se mogle staviti prljave i skinuti oprane boce. Ovaj se stroj može uključit’i u kompletni sistem pranja d punjenja boca vinom.

Stroj za pranje boca, NORMANDIE, odlikuje se time što boce prolaze kroz vodenu kupelj gdje se skinu grube nečistoće, etikete itd., a nakon toga kroz sisteme prskanja vodom razne temperature gdje se boee temeljito operu.

Sprave i strojevi za sumporiranje i sterilizaciju boca

Proizvođači: SEITZ WERKE GmbH. Njemačka Briider Kunze, Wien, Austrija,

Zastupstvo za Jugoslaviju: »Agroprogres« — Ljubljana, »Kletar« — Ljubljana

 • Tip S e i t z
  Spriih — Stella 1
  Učinak boca/h 500
  Težina kg 12
 • Tip
  Spriih-Stella 2
  Učinak boca/h 1000
  Težina kg 12
 • Tip Kunze — Sterillo
  Učinak boca/h 120
  Težina kg 10

Sprave za isumporiranje boca SPRUH-STELLA rade s 2 postotnom sumpornom kiselinom. Količina sredstava podešava se sapnicom.

Sprave STERILLO (Kunze) izrađene su od nerđajuća čelika, a sastoje se od kape s raspršivačem, tanjura za polaganje, rezervoara sadržaja 5 lit, priključne armature i postolja. Za rad je potreban pritisak vode 1,5—5 atm (vodovod ili pomoću komprimirana zraka).

Okretna sprava za sterilizaciju boca, Seitz tip Stella

Tehničke karakteristike

 • Tip Stella 12
  Učinak boca/h 450
  Težina kg 80
 • Tip Stella 24
  Učinak boca/h 900
  Težina kg 106

Ova se siprava upotrebljava za sterilizaciju boca sumporastom kiselinom. Boce se okretanjem kotača pune kiselinom i automatski prazne. Osim za sterilizaciju, ova sprava može se koristiti i za pranje boca određenim kiiselinama.

Sprave i strojevi za punjenje boca

Punjenje boca kvalitetnim vinom treba izvršiti što brže, kako bi vino bilo što manje u kontaktu sa zrakom. U tpraksi postoje razni tipovi strojev-a, jednostavni za manje količine boca i potpuni automati za velike pogone.

Kružni strojevi za punjenje boca, tipovi Fulla i Dekant

Proizvođači: SEITZ WERKE GMBH. Njemačka BRUDER KUNZE, Wien, Austrija

 • Tip S e i t z
  6-Fulla i 12-Fulla
  Učinak boca/h 500—600 i 600—1200
  Težina kg 72 i 360
 • Tip K u n z e
  Prenosni i Prevozni
  Učinak boca/h — —
  Težina kg 42 i 62

Strojevi se upotrebljavaju za punjenje boca različitih veličina vinom itđ. Tip 12-FULLA (12 mjesta za punjenje) ima tri mogućnosti primjene: Za bestlačno punjenje tihim tekućinama, tekućinama koje sadrže malo ugljične kiseline pod malim pritiskom do 1,5 atm, i mogućnost punjenja protutlakom tekućinama s velikim sadržajem ugljične kiseline do 4 atm (npr. sok jabuka, grožđa i dr.)

Strojevi DEKANT imaju osam mjesta za punjenje, a upotrebljavaju se za veće pogone.

Poluautomatski strojevi za punjenje i zacepljivanje boca

Proizvođači: Briider Kunze, Wien, Austrija

Etablissements Chelle, Alfortville, Paris, Francuska

Zastupnik za Jugoslaviju: »Kletar« — Ljubljana, »Merkur« — Zagreb

 • Tip K u n z e 8 i 12
 • Učinak boca/h 900 i 1400
  Pogon. snaga KS 0,5 i 0,5
  Težina kg 360 i 425
  Tip Mercure (Chelle)
  Učinak boca/h 800
  Pogon. snaga KS 1
  Težina kg 280

Strojevi KUNZE načinjeni su za punjenje boca u velikim pogonima. Imaju podesive nosače boca, uređaj za punjenje i automatsko zatvaranje (začepljivanje). Defektne boce automatski ise isključuju prije punjenja, pri čemu se uređaj za punjenje zatvara.

Strojevi MER.CURE (Chelle) upotrebljavaju se za punjenje i začepljivanje boca. Imaju osam mjesta za punjenje boca veličine 1/4 do 1 lit. Aparat za začepljivanje radi automatski, a izrađen je od bronce. Štitnik za grla boca načinjen je od nerđajuća čelika. Raspodjela čepova obavlja se također automatski. Citav stroj smješten je na postolju s četiri mala gumena kotača.

Proizvođač Seitz Werke GmbH. Njemačka Zastupnik za Jugoslaviju; »Agrcprogres« — Ljubljana

 • Tehničke karakteristike
 • Broj mjesta za punjenje 12
 • Učinak boca/lj 1200
 • Pogcnska snaga KS 1,5
 • za kompresor KS 2,5
 • za stroj za zatvaranje KS 0,5

Uređaj se sastoji cd stroja za punjenje, trodjelnog stroja za začepljivanje plutenim i krunskim čepovima te trodjelnog stroja za kapsuliranje. Može se upotrebiti za protutlačno punjenje do 6 atm. Čitav stroj pcslužuje jeđari radnik koji stavlja prazne boce na transportnu vrpcu, a dstovremeno skida napunjene, začepljene i kapsulirane boce. Zbog steriiizacije strojevi za punjenje i začepljivanje obavijeni su plaštem s pomičnim vratima i staklenim prozorom.

Proizvođač: Seitz Werke GmbH. Njemačka

Sprave i strojevi za zacepljivanje boca

Strojevi STOP koriste se za začepljivajije boca malim i srednjim čepovima promjera 34 mm, dužine 38 mm. .

Strojevi SCHWERMODELL služe za začepljivanje boca tvrdim i drugim čepovima. Oba tipa su prevozna.

Univerzalni strojevi NEUES MODELL upotrebljavaju se za začepljivanje plutenim čepovima boca od 0,7 1 i 2 litre s normalnim otvorom grla. Mogu se začepljivati boce s razlikom u dužini do 8 cm, jer nema mogućnosti podešavanja tanjura za držanje boca.

Strojevi SEITZ za zatvaranje boca s krunom rade se raznih veličina, učinka na sat 3500 do 6000 booa. Čepovi dolaze automatski preko bubnja za sortiranje u žlijeb za čapove, a zatim padom do zatvorenih glava. Čepovi se steriliziraju, a prije ulaska u zatvorenu glavu dezinfeciraju se plinskim plamenom. Moguća su podešavanja u svrhu začepljivanja boca različitih Veličina.

Strojevi za kapsuliranje

Stroj za kapsuliranje, Primus

Proizvođač: Etablissements, Chelle, Allfortville, Francuska Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Kapacitet stroja za kapsuliranje PRIMUS iznosi 800—1000 boca/h. Izrađuje se u dva tipa: PRIMUS 10 i 20.

Strojevi za kapsuliranje boca Seitz

Proizvođač: Seitz Werke, GmbH. Njemačka

Strojevi se upotrebljavaju za kaipsuliranje boca od 0,5 i 1 lit, a rade s uljnim ’pritiskom. Mogu izrađivati kapsule dužine 60, 50 i 40 mm (kapsule služe za zaštitu čepova i sadržaja boca).

Ista tvornica izrađuje i stroj za kapsuliranje na rolama boca staniolom ili aluminijskim kapsulama. Mogu ise upotrebljavati i stožaste kapsule. Jednostruk’i stroj isporučuje se kao ležeći, a dvostruki kao stajeći.

Automatski stroj za punjenje, zacepljivanje i kapsuliranje boca, Bretage

Proizvođač: La Girondine, Le Bouscat, Gironde, Francuska Ovim .strojem obavlja se automatski:

— punjenje boca vinom, octom, farmaceutskim produktima itd,
— začepljivanje raznim vrstama čepova,
— kapsuliranje staniolom ili aluminijskim kapsulama. Učinak stroja iznosi 1000 boca/h.

Strojevi za etiketiranje boca

Stroj za etiketiranje boca, La Lutece

Proizvođač: Etablissements — Chelle, Fortville, Francuska

Zastupnik za Jugoslaviju: »Merkur« — Zagreb

Stroj radi četkicama i gladilom koji se mogu podešavati po širini. Odstojanje između četkica daje mogućnost da se stavlja samo potrebna količina Ijepila prema širini etikete. Osim toga na taj način se može etiketirati boce raznih promjera, uz odgovarajući pritisak.

Odstojanje između gladila također je promjenljivo prema promjeru boca, tako da se umanji trenje pri prolazu boca između gladila. Stroj se može upotrebiti za etikete širine 55—195 mm. Udaljenost između četkica-lopatica može se mijenjati od 25—41 mm.

Strojevi za etiketiranje LUTECE izrađuju se i s pedalom kojim se upravlja pokretanje stroja dok bocu prati ruka, čime se znatno smanjuje težina rada rukom.

Poluautomatski stroj za etiketiranje Seitz

Tehničke karakteristike

Učinak boca/h 800—1000
Pogonski motor KS 0,25
Najmanje dimenz. etiketa mm 80 X 45
Najveće dimenz. etiketa mm 145 X 140
Težina bez postolja kg 50

Stroj se uipotrebljava za lijepljenje etiketa na boce cilindričkog oblika. Pri pologanju boce automatski se odvaja jedna etiketa, prolazi preko dva valjka, od kojih je drugi s ljepilom. Tri gumena valjka pritiskuju tada etiketu na bocu koja rotira. Prema narudžbi stroj se isporučuje i s prevoznim postoljem na gumenim kotačima.

Stroj za proizvodnju čepova, Straž

Proizvođač: Tvornioa stakla STRAŽA, Rogatec — Jugoslavija

Ovaj se stroj upotrebljava za proizvodnju staklenih čepova raznih veličina i oblika.

Vrsta boca

U podrumarstvu i industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića upotrebljavaju se različite vrsti boca.

 • Baloni od 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 i 50 lit
 • Botiljoni od 2, 3, 5 i 10 lit
 • Bordo-boce od 1, 0,7, 0,5, 0,35, 0,33 lit
 • Butelje od 0,7 i 0,35 lit
 • Boce za šampanjac od 0,8 i 0,4 lit
 • Boce za mineralnu vodu od 1 i 0,5 lit
 • Boce za pivo od 1, 0,5 i 0,3 lit
 • Porter-boca za pivo od 0,5 lit
 • Boce za šabeso od 0,3 i 0,25 lit
 • Boce za Jugococtu i Rogašku 1953 od 0,25 lit
 • Boce za konjak od 1, 0,7, 0,35, 0,75 i 0,15 lit
 • Džepne boce za konjak od 0,2 i 0,1 lit
 • Elegant-boce od 0,3 lit
 • Boce za Benediktin od 1, 0,5 i 0,25 lit
 • Boce za Charry Brandy od 1, 0,7 i 0,5 lit
 • Boce za gorke likere od 1 i 0,5 lit
 • Trapist-boce od 1, 0,7 i 0,5 lit
 • Boce za mastiku od 0,25 lit
 • Boce za vermut od 1 i 0,9 lit
 • Boce za rum od 1, 0,7 i 0,5 lit
 • Half-boce od 1 lit
 • Koantro-boce od 1, 0,5 i 0,25 lit
 • Hobe-boce od 1, 0,5 i 0,25 lit
 • Dalmacija-boce ođ 1, 0,5 i 0,25 lit
 • Graničar-boce od 1 lit
 • Grand-boce od 1, 0,5 i 0,25 lit
 • Čuture od 1, 0,5 1 0,25 lit
 • Čuture Navip od 1, 0,5 lit
 • Čuture s čepom od 0,75 lit
 • Boce za šljivovicu od 1, 0,5 i 0,25 lit
 • Danica-boce od 1, 0,5 i 0,25 lit

Strojevi i uređaji za preradu i konzerviranje voća i povrća

Povećana proizvodnja u voćarstvu i povrtlarstvu s perspektivom daljnjeg brzog proširenja, kao i ozbiljna nastojanja i uspjesi da se na tržište dade što veći i toolji asortiman raznih prerađevina vooa i povrća, zajrtijeva i odgovarajuću proizvodnju strojeva i opreme. I u tom je pravcu domaća industrija učinila vrlo brz kvalitetan i kvantitetan napredak, što nam dokazuje priličan broj većih i manjih postrojenja za proizvodnju raznih prerađevina od voća i povrća, kao što su voćni sokovi, koncentrati rajčica,. đemovi, kompoti itd. Uspjeh je utoliko veoi što smo s mnogim takvim postrojenjima već gotovo potpuno neovisni u uvozu, a neka čak i izvozimo.

S obzirom na odlične klimatske i zemljišne uslove za proizvodnju kvalitetnog voća i povrća tim granama poljoprivredne proizvodnje treba posvetiti još veću pažnju, a paralelno i dalje razvijati odgovarajuću prerađivačku industriju.

Strojevi i uređaji za pranje i sortiranje

Stroj za pranje voća i povrća jedinstvo

Proizvođač: »Jeđinstvo« — Zagreb
Širina trake — mm 800

Maksimalna visina stroja mm 1400 Pogonski motor kW 1

Taj stroj osobito je priikladan za pranje sitnog voća kao jagođa, mialina, kupina, borovice, višanja, trešanja, šljiva itd. Pranje se obavlja tuširanjem pod laganim mlazovima vode (pranje mekanih plodova — maldna, kupina i sl.), odnosno prethodnim močenjem u bazenu, a tek onda tuširanjem mlazovima vode (tvrdi plođovi).

Stroj se sastoji od bazena za vodu, beskrajne transportne trake od žičanog pletiva i sistema mlaznica za tuširanje. Bazen je limene konstrukcije, s ispustom za nečistoće prelijevanjem. Transportna traka malo je nagnuta da ne đođe do kotrljanja plodova natrag u bazen. Mlaznice za vodu smještene su na gornjem dijelu trake. Pogon izvođi elektromotor preko reduktora, lanaca i zupčanika.

Stroj za probiranje voća i povrća Jedinstvo

Proizvođac: »Jedinstvo« — Zagreb

Učinak stroja kg/h 500—10000
Dužina stroja mm 3000
Širina trake mm 800

Stroj se upotrebljava za probiranje sitnih plodova kao jagoda, malina, kupina, višanja d dr. Upotrebljava se u industriji mutnih i homogeniziranih sokova voća i povrća.

Sastoji se od beskonačne trake od pocinčanog žičanog pletiva na pogon pomoću lanaca i lančanika od elektromotora preko reduktora.

Mi imamo manji broj strojeva za pranje i probiranje talijanskih tvrtki LUCIANI i MANZINI.

Strojevi za odvajanje sjemenki

Proizvođač: »Jeđinstvo« — Zagreb

Tvornica Jedinstvo proizvodi strojeve za odvajanje sjemenki, koji ulaze u sklop uređaja za pripremu soka od rajčice. Odvajanje se izvodi na tom principu da se rajičice najprije zdrobe, a zatim se prešaju pomoću pužne preše da bi se izdvojio sok od sjemenki. Na pasirki se sok odijeli od sjemenki i odlazi u bazen za puljpu. Odvojene sjemenke su čiste i gotovo potpuno suhe.

Predgrijači

Drobilica-Pkedgrijac Jedinstvo

 • Tehničke karakteristike
 • Učinak kg/h 2—3000
 • Pritisak pare atm 1—2
 • Zagrijavanje °C 95
 • Utrošak pare kg/h 200—250
 • Pog. motor kW 1,6
 • Zapremina m3 5
 • Težina kg 790

Stroj se upotrebljava za drobljenje i predgrijavanje voća i povrća takvim tehnološkim procesom da se sačuva vitamin C (zagrijavanjem uz prethodno drobljenje istisnu se stanične čestice zraka koje mogu razoriti vitaminski sastav ploda). Upotrebljava se za preradu kruški, kajsija, breskvi, šljiva, rajčica, jagoda itd. Pri zagrijavanju krupno koštičavog voća preporučuje se da se nož zamijeni posebnim limom koji ne razbija koštice.

Stroj se sastoji od vodoravne cijevi s pužnicom za miješanje i transport mase. Zagrijavanje se vrši parom. Za vrijeme rada cijev treba da je do vrha ispunjena masom zbog ravnomjernog zagrijavanja, odnosno hlađenja. Hladi se na prednjem dijelu vodom, a zagrijava na stražnjem parom. Čitav stroj smješten je na limeno . postolje zajedno s elektromotorom i opremljen je posebnom armrdurom i instrumentima za kontrolu temperature i pritiska.

Agregat za rafiniranje i pasiranje Luciani

Proizvođač: Oreste Luciani, Parma, Italija

Tehničke karakteristike

 • Učinak lit/h 2000—2500
  Ukupna težina kg 550
  Stroj za pasiranje
  Okretaja o/min 850
  Otvori sita mm 12/10
  Elektromotor za pogon KS 7
  Stroj za rafiniranje
  Okretaja o/min 950
  Otvori sita mm 6/10
  Elektromotor za pogon KS 2,5
 • Učinak lit/h 3000—3500
  Ukupna težina kg 750
  Stroj za pasiranje
  Okretaja o/min 800
  Otvori sita mm 12/10
  Elektromotor za pogon KS 10
  Stroj za rafiniranje
  Okretaja o/min 900
  Otvori sita mm 6/10
  Elektromotor za pogon KS 3,5
 • Učinak lit/h 4500—5000
  Ukupna težina kg 950
  Stroj za pasiranje
  Okretaja o/min 700
  Otvori sita mm 12/10
  Elektromotor za pogon KS 12
  Stroj za rafiniranje
  Okretaja o/min 900
  Otvori sita mm 6/10
  Elektromotor za pogon KS 3,5

Agregat se upotrebljava za pasiranje i rafiniranje rajčica. Oba stroja (rafiniranje i pasiranje) sastoje se od cilindričnog sita, unutar kojega se okreću tri lopatice radd pospješenja izdvajanja soka. Izrađeni su od bronce zbog otpornosti protiv rđanja. Oba oilindra pogone se zasebnim elektromotorima preko klinastih remena.

Koncentratori uređaj za koncentraciju i hvatanje arome voćnih sokova Jedinstvo

 • Pogonski elektromotor kW 6,6
 • Potrošak pare kg/h 80
 • Potrošnja rashladne vode m3/h 13
 • Pritisak pare atm 1

Koncentratori

Poznato je da se prilikom prerade i konzervdranja voćnih sokova pri toplinskom tretiranju gubi veći dio aromatskih sastojaka. Uređaj JEDINSTVO načinjen je za koncentraciju i hvatanje arome voćnih sokova.

Uređaj -se sastoji od ekspanzionog isparivača, rektifikacione kolone, kondenzatora, hladionika, nisko hlađene kolone, spremišta koncentrata, rashladnog agregata, tri pumpe, cjevovoda i armature. Svi dijelovi koji dolaze u kontakt sa sokom izrađeni su od nerđajućeg čelika s 18% kroma i 8% nikla. Za kontrolu i kvalitetan rad uređaj je opremljen ovim instrumentima: rotametrima, manometrom, termometro, vakuumetrom i sigurnosnim ventilima.

Svjež sok pumpa se u ekspanzioni isparivač gdje se vrši isparavanje određenog postotka soka. S parama ishlape svi aromatski sastojoi koji imaju niže vrelište od vode, odnosno soka. Pare se odvode u rektifikacionu kolonu na preradu u koncentrat, dearomatizirani sok .se izvlači pomoću posebne pumpe i šalje na koncentraciju. Iz rektifiikacione kolone pare se odvođe u kondenzator, gdje se kondenziraju u aromu koja se upušta u nisko hlađenu fcolonu i konačno u spremište arome.

Koncentrirana aroma dodaje se u konačni produkt pri zatvaranju limenki, boca i dr. Eventualni suvišak arome koristi se za proizvodnju gaziranih pića i drugih proizvoda. Koncentracijom sokova mnogo se ušteđuju ambalaža, skladišni prostor i transportni troškovi, a kvaliteta se sokova može čak i poboljšati.

Kontinuirana i automatska isparna stanica s prisilnom CIRKULACIJOM Jedinstvo

Proizvođač: »Jedinstvo« — Zagreb

 • Tip uređaja AC 50
  Kapacitet — 30a/o-tni koncentrat kg/h 2000
  Potrošnja pare kg/h 950
  Potrošnja vode m3/h 18
  Pogonski motor kW 17,5
 • Tip uređaja AC 100
  Kapacitet — 30a/o-tni koncentrat kg/h 4000
  Potrošnja pare kg/h 1850
  Potrošnja vode m3/h 35
  Pogonski motor kW 28,5
 • Tip uređaja AC 200
  Kapacitet — 30%-tni koncentrat kg/h 8000
  Potrošnja pare kg/h 3700
  Potrošnja vode m3/h 68
  Pogonski motor kW 49

Uređaj je načinjen za ukuhavanje soka rajčice. Glavni sastavni dijelovi isparne stanice su ovi:

— Vertikalni brzostrujni isparivač s termosifonskom cirkulacijom.
— Protustrujni ipolubarometrički kondenzator s pumpama za vodu i zrak.
— Pumpe za cirkulaciju koncentrata.
— Refraktometri za mjerenje gustoće koncentrata.
— Podesta.
— Cijevi i armatura.
— Mjerni i sigurnosni instrumenti za registriranje.

Kompletna linija za preradu rajčica sastoji se iz ovih strojeva:

— Stroj za pranje i probiranje sa zračnim kompresorom i transporterom za otpadne plodove.
— Odvajač sjemenki s drobilicom, pužnom prešom, pasirkom za sjemenke i prihvatnim bazenom za pulpu.
— Cijevni praoniik.
— Grube, fine i superfine pasirke.
— Podesta kaskade.
— Bazen za sok.
— Kompletna isparna stanica.
— Termodozator.
— Stroj za zatvaranje limenki.
— Stroj za etiketiranje.

Isparna stanica radi na tom principu da se sok rajoica uvlafii pomoću vakuuma na isparavač preko nivo-regulatora, koji dozira potrebne količine soka za održavanje optimalne cirkulacije. Nakon sterilizacije soka u prvom isparivaču on ođlazi u drugi, gdje se ugušćuje do željene koncentracije. Koncentracija se određuje pomoću refraktometra, a kad je dovoljna, koncentrat se odvcđi na sterilizaciju i đoziranje. Temperature potrebne za tehnološki proces održavaju se automatski. Temperatura ukuhavanja rajčica iznosi oko 40 °C, a kod optimalnih radnih uslova 32 °C. Proces ugušćivanja traje oko 35 minuta.

Uređaj za koncentraciju i pasterizaciju ventilator

Tehničke karakteristike

 • Učinak — suhe tvari kg/h 1000
 • isparene vode kg/h _ 1200
 • Maksimalna koncentracija % 80
 • Temperatura pasterizacije od — do °C 65—95
 • Temperatura isparivanja °C 45
 • Utrošak pare kg/h 1000
 • Utrošak vode m3/h 30—35
 • Pogonski motori kW 20

Uređaj VENTILATOR, tip 15 V-10, izveden je za proizvodnju kvalitetnih pasteriziranih i koncentriranih voćnih i povrtnih sokova (bistri i mutni — od jabuka, krušaka, šljiva, kupina, malina, višanja, šipaka, rajčica, kupusa i dr.)

Da bi se zadržala prirodna svojstva i aroma svježe sirovine i dobili kvalitetni sokovi, zadržavanje na visokim temiperaturama vrlo je kratko (omogućeno je primjenom centrifugalnih pumpi i izmjenjivača topline).

Svi dijelovi koji dolaze u kontakt sa sokovima i materijalom prerade izrađeni su od nerđajućeg čelika. Uređaj je opremljen automatikom za kontrolu i pođešavanje koncentracije proizvoda, temperatura pasterizacije i koncentracije. Upravljanje strojevima vrši se s komandne ploče.

Pločasti izmjenjivač topline jedinstvo

Proizvođač: »Jedinstvo« — Zagreb

 • T i p IT 3
  Učinak s visokim temperaturama i kratkim vremenom li.t/h 350—3000
  Hlađenje i zagrijavanje od lit/h 7000
 • T i p IT 6
  Učinak s visokim temperaturama i kratkim vremenom li.t/h 2500—6000
  Hlađenje i zagrijavanje od lit/h 15000
 • T i p IT 10
  Učinak s visokim temperaturama i kratkim vremenom li.t/h 5000—10000
  Hlađenje i zagrijavanje od lit/h 20000

Pločasti izmjenjivač topline JEDINSTVO upotrebljava se pri proizvodnji sokova, u vinarstvu, ‘pivarstvu, tvornicama ulja, mljekarstvu i dr., gdje se vrše procesi zagrijavanja, sterilizacije, pasterizacije, hlađenja i podhlađivanja.

Izrađeni su s pastoljem od đebelih čeličnih limova, presvučeni nerđajućim limom ili pečenom srebrnasto-zelenom bojom. Ploče, i pregradne stijerne, priključci, vodilice ploča i podesiva stopala izrađeni su od nerđajućeg čelika. Pritezanje blokova i ploča vrši se centralno jednim vijkom sa zglobom.

Osim opisane, izrađuju se i zidne konstrukcije, osobito ipri običnim zagrijačima i aparatima za hlađenje tekućine.

Strojevi za zatvaranje limenki automatski stroj za zatvaranje limenih kutija

Proizvođač: »Ivo Lola Ribar«, Zeleznik — Beograd

Tehničke karakteristike

Učinak kutija/h 1000—1200
Za najveći promjer kutije mm 120
Za najmanji promjer kutije mm 30
Pogonski motor KS 2
Dužina cm 120
Širina cm 80
Visina cm 170
Težina kg 650

Taj automatski stroj zatvara limene kutije raznih veličina 1 ofolika, a upotrebljava se u prehranbenoj industriji koja proizvodi konzerve rajčica, voća, povrća, mesa i dr. Sastoji se od jakog ljevenog postolja izrađenog od kvalitetnog materijala, na kome je postavljen uređaj za automatsko zatvaranje konzervi.

Proizvođač: Oreste Luoiani, Parma — Italija

Zastupnik za Jugoslaviju: »Interservis« — Tehničke karakteristike Novi Sad

T i p LINDA
Učinak/h 500—800
Za najveći promjer limenki mm 260
Za najmanji promjer limenki mm 30
Najveća visina limenki mm 2
Najmanja visina limenki mm 320
Pogonski motor KS 24
Težina kg 600
T i p LINDA/B
Učinak/h 800—1000
Za najveći promjer limenki mm 250
Za najmanji promjer limenki mm 75
Najveća visina limenki mm 2
Najmanja visina limenki mm 320
Pogonski motor KS 25
Težina kg 600

Poluautomatski strojevi LUCIANI upotrebljavaju se za zatvaranje limenih kutija i to tip LINDA za limenke različitih oblika, a tip LINDA/B za okrugle limenke.

Radi na tom principu da se limenka sa svojim poklopcem stavi.na donji tanjurić podizača, a pritiskom pedala vrši se zatvaranje. Na kraju operacije tanjurić koji drži limenku automatski se sipušta, tako da se lako skida.

Sterilizatori

Autoklavi Jedinstvo

Proizvođač: »Jedinstvo« — Zagreb
Autoklavi JEDINSTVO upotrebljavaju se za sterilizaciju u industriji konzervi. Vertikalnog su tipa, zapremnine 40—5000 lit. Unutrašnji plašt i miješalica izrađeni su od odgovarajućeg čelika. Autoklavi od 40—63 1 imaju stožasti reduktor, od 100 do 630 1 pužni, a od 1000—5000 planetarni reduktor.

Pretlačni autoklavi Jedinstvo

Tehnički podaei

T i p KL-A 10
Zapremina gornjeg kolta 1 2700
Zapremina donjeg kotla 1 2700
Korisna zapremina limenki 1000
Pritisak pare atm 4
Potrošnja pare kg/h 250
Ukupna težina autoklava kg 3850
T i p KL-1546
Zapremina gornjeg kolta 1 2700
Zapremina donjeg kotla 1 2 X 2700
Korisna zapremina limenki 2 X 1000
Pritisak pare atm 4
Potrošnja pare kg/h 250
Ukupna težina autoklava kg 5580

Pretlačni autoklavi JEDINSTVO upotrebljavaju se u industriji konzervi, za sterilizaciju. U odnosu na klasične autoklave, njima se postiže ušteda svježe pare i tople vode, deformacija limenki svedena je na minimum, mogu se upotrebljavati limenke s tanjim stijenkama itd. Rade zagrijavanjem na 120 °C za vrijeme 15 minuta, a hlađenje traje 15—20 minuta. Pritisak i temperature podešavaju se automatski.

Razni kotlovi

Proizvođač: »Jedinstvo« — Zagreb

Tvorniea Jedinstvo izrađuje kotlove za kuhanje hrane, veličina 150 i 300 lit. Zagrijavaju se direktno parom iz parnog kotla ili indirektno posebnim ložištem. Svi dijelovi izrađeni su od nerđajućeg čelika.

Kotlovi za pečenje rakije

Proizvođač: »Metalac«, Vršac — Jugoslavija

Tvornica »Metalac« izrađuje kotlove za pečenje rakije sadržaja 100 do 300 lit. Kotao je postavljen na pokretna kolica. Izrađeni su od mašinskog lijeva, mjedi i bakra, a hladnjak je iznutra kalajisan.

Tvornica dzrađuje i blazen uređaj za pravljenje komine šljiva, vina i dr. i pečenje rakije, učinka 115 hl za 24 h. Uređaj poslužuju tri radnika.

Ostali uređaji i pribor

Ljuštilica za krumpir Proleter

Proizvođač: »Proleter« — Beograd

Tehničke karakteristike

Učinak pri jednom punjenju kg 12—15
Učinak kg/h 300
Visina mm 1000
Promjer mm 675
Promjer ploče za ljuštenje mm 425
Broj okretaja o/min 300

Stroj je načinjen za ljuštenje krumpira, a sastoji se od komore za Ijuštenje, nosača komore, postolja i pogona. Svi glavni dijelovi izrađeni su od silumina, a neki sitni dijelovi od čelika.

Ljuštilica dobiva pogon preko zupčanika od vertikalnog elektromotora. Operacija ljuštenja vrši se u komori pomoću pioče koja je tako konstruirana da mogu biti oljuštene i nepravilne površine krumpira. Na ploču su s gornje strane pričvršćene lopatiee za odvođenje. vode i Ijuski.

Deaerator Jedinstvo

 • Tehničke karakteristike
 • Pogonski elektromotor kW 5
 • Potrošnja rashladne vode m3/h 5
 • Kapacitet lit/h 1500
 • Težina bg 1300

U savremenoj proizvodnji kvalitetnih voćnih sokova od osobitog je značenja odstranjivanje čestica zraka, čije prisustvo štetno djeluje na rastvaranje vitamina C, time se pogoršava kvalitet i dobivaju se tamniji sokovi.

Deaerator JEDINSTVO je vertikalna cilindrična posuda konstruirana za visoki vakuum od 740 mm stupca žive. U gornjem dijelu te posude smješten je posebni patentirani sistem za rasprskavanje soka. Da bi se zbog primjene visokog vakuuma spriječilo prekomjerno isparivanje, a time i gubici na količini i kvaliteti soka, uređaj ima cijevni kondenzator koji kondenzira isparene pare i vraća ih natrag, već deaeriranom soku. Na taj kondenzator, koji se hladi običnom vodom, priključena je vakuum pumpa koja odvodi nekondenzirane plinove i stvara potreban vakuum.

sušare ZA VOĆE I POVRĆE ventilator

Proizvođač: »Ventilator« — Zagreb

Tehnički podaci

 • T i p SV-2
  Broj kolica u tunelu kom 10
  Hezervnih kolica kom 2
  Broj mjesta u tunelu 240
  Broj rezervnih mjesta 48
  Efektivna površina sušenja m2 250
  Toplinski učinak kcahh 100—-200000
  Potrošak nafte kg/h 14
  Pogonski elektromotor KS 9
  Potrošak pare — za tip P-SV kg/h 300
 • T i p SV-3
  Broj kolica u tunelu kom 12
  Hezervnih kolica kom 2
  Broj mjesta u tunelu 324
  Broj rezervnih mjesta 54
  Efektivna površina sušenja m2 500
  Toplinski učinak kcahh 200—300000
  Potrošak nafte kg/h 28
  Pogonski elektromotor KS 19
  Potrošak pare — za tip P-SV kg/h 600

Sušar PS-2 i 3 rade na principu direktnog sagorijevanja lakog plinskog ulja (pokazalo se je da pri potpunom izgaranju nema dima i mirisa i da miješanjem sa svježim zrakom zbog sniženja temperature topli zrak može doći u direktan dodir s plodovima koji se suše).

Sušara se sastoji od željezne konstrukcije izolirane staklenom vunom i komore za izgaranje s plamenikom. Proces sušenja je kontinuiran, jer je sušara tunelskog tipa. Kolica s osušenim materijalom se dzvlaiče, a kolica sa svježim postavljaju u tunel kontinuiranim procesom. Strujanje toplog zraka suprotno je ođ smjera kretanja materijala koji se suši. Na taj način već skoro suho voće i dr. dolazi u kontakt s jako vrućim zrakom, jer se je na putu postepeno osušilo toplim i zatim sve vrueim zrakom.

Sušara se može upotrefoitd za sušenje raznovrsna voća, povrća, ljekovita bilja, kukuruza u klipu itd.

Za sušenje se umjesto plinskog ulja može upotrebiti i vodena para pritiska 4 atm (u tom se slučaju umjesto plamenika postavi parni grijač). Taj način sušenja dolazi u obzir tamo gdje rasipolažemo slobodnom parom. Za rad s par.om sušara ostaje nepromijenjena, a dobiva oznaku P-SV, odnosno P-SV-3.

Mlinski i pekarski uređaji

Napredak poljoprivredne proizvodnje, posebno proizvodnje žitarica, kao i povećane potrošnje bijela brašna, pa sve veći zahtjevi potrošača obzirom na kvalitetu, postavljaju pred mlinarsku industriju sve opsežnije i složenije zahtjeve. Savremenoj tehnologiji mlinarstva postavljaju se ozhiljni uslovi u pogledu kvaliteta, kao i oijene koštanja po jedinici prerađenog žita u brašno ili druge produkte. I tehnološki postupci također su veoma različiti, oni su znatno drugačiji npr. u postupku s domaćim sortama pšenice, a drugačiji s mljevenjem mekanih pšenica.

Na osnovu iznesenih i drugih razloga doinaća je industrija učinila napredak u proizvodnji i na osnovu licencije renomirane inostrane tvrtke usvojila proizvodnju kompletne mlinarske opreme za manja, srednja i velika postrojenja. Prerada pšenice i drugih žitarica kod nas se je u kratkom periodu izmijenila, iz pogona nestaju mlinarska postrojenja sa zastarjelim tehnološkim procesom, a podiže se nova s najsavremenijom opremom, koja odgovara cjelokupnom razvoju poljoprivrede, ukusu potrošača i zahtjevima prehrambene industrije.

Da bismo dobili kvalitetan proizvod o»d pšenice »nju treba dobro uskladištiti i osušiti na skladišnu vlagu, a prije mljevenja temeljito očistiti i eventualno oprati. Ovdje ćemo tretirati tehnološki proces, odnosno opremu, počevši od čišćenja (aspiracije).

Prije nego što pšenica dođe na konačno čišćenje prolazi kroz postrojenja za tzv. prethodno čišćenje, gdje se odstranjuju grube nečistoće (kamenčići, špaga, trešćice, komadići slame i slično). Postoji više sistema čišćenja žita i to:

 • prosijavanje (sistem rešeta i sita) da »se odvoje primjese mnogo krupnije ili mnogo sitnije od »pšenice;
 • aspiracija se primjenjuje u svrhu odvajanja laganih primjesa, čija je brzina letenja veća od brzine letenja pšenice;
 • ćelijaste površine (sistem trijera) služe za odvajanje primjesa koje su dulje ili kraće od pšenice, npr. zob i ječam;
 • spiralni trijeri služe za odvajanje o»kruglih primjesa;
  magnetski aparati odvajaju komadiće metala;
 • pranje, da se odvoje kamenčići.i nalijepljene nečistoće.

Uređaji za čišćenje i pripremu pšenice za mljevenje

Aspiratori

Sistemom aspiraoije odvajaju se lagane primjese čije se dimenzije podudaraju s dimenzijama zrna ipšenice (ne može ih se odvojiti nikakvim drugim načinom), te prašina i druga strana tijela.

Aspiratori za mlinove i silosi, tipovi SEM-II i SES-D

Proizvođači: »Zmaj« — Zemun i »Pobeda« — Novi Sad, po licenciji talijanske tvrtke OCRIM

Tehničke karakteristike — metalni aspiratori SEM

Oznaka stroja Dimenzija sita mm
dužina i širina
512 1200 500
612 1200 600
812 1200 800
1012 1200 1000
1212 1200 1200
Oznaka stroja
Učinak kg/h
512 10—15
612 15—20
812 20—25
1012 30—40
1212 40—50
Oznaka stroja
Okretaja a/min
512 400
612 400
812 400
1012 400
1212 400
Oznaka stroja
Pog. motar KS
s ventil. i bez vent.
512 0,8 i 2,8
612 0,8 i 2,8
812 1,1 i 3,9
1012 1,3 i 4,4
1212 1,5 i 5,5
Oznaka stroja
Težina kg
512 440
612 470
812 515
1012 560
1212 620

Čelični aspiratori, tip SES
Oznaka stroja Dimenzija sita mm
dužina i širina
615 1500 i 600
815 1500 i 800
1015 1500 i 1000
1215 1500 i 1200
Oznaka stroja
Učinak kg/h Okretaja o/min

615 75—100 i 400
815 125—150 i 400
1015 175—200 i 400
1215 225—250 i 400
Oznaka stroja
Pog. motor KS
s ventil. i bez vent.
615 0,8 i 2,8
815 1,2 i 4,0
1015 1,4 i 5,5
1215 1,6 i 5,6
Oznaka stroja Težina kg

615 510
815 550
1015 595
1215 650

Dvostruki aspiratori, tip SEM

Oznaka stroja Dimenzija sita mm
dužina i širina
512 2X1200 i 2X500
612 2X1200 i 2X600
812 2X1200 i 2X800
1012 2X1200 i 2X1000
1212 2X1200 i 2X1200
Oznaka stroja
Učinak kg/h Okretaja o/min

512 20—30 400
612 30—40 400
812 40—50 400
1012 60—80 400
1212 80—100 400
Oznaka stroja
Pog. motor KS
s ventil. i bez vent.
512 1,5 i 5,0
612 1,5 i 5,0
812 2,0 i 6,0
1012 2,4 i 8,1
1212 2,9 i 9,4
Oznaka stroja Težin kg

512 920
612 980
812 1090
1012 1160
1212 1300

Dvostruki aspiratori, tip SEM

Oznaka stroja Dimenzija sita mm
dužina širina
615 2X1500 i 2X600
815 2X1500 i 2X800
1015 2X1500 i 2X1000
1215 2X1500 i 2X1200
Oznaka stroja Učinak kg/h

615 150—200
815 250—300
1015 350—400
1215 450—500
Oznaka stroja Okretaja o/min

615 400
815 400
1015 400
1215 400
Oznaka stroja
Pog. motor KS
s ventll. i bez vent.
615 1,5 i 5,0
815 2,2 i 7,1
1015 2,6 i 8,2
1215 3,0 i 9,6
Oznaka stroja Težina kg

615 1050
815 1150
1015 1260
1215 1340

Aspiratori SEM i SES izrađeni su od drveta ili metala. Sastoje se od komore za ventilaciju, zračnog kanala i oscilirajućeg tijela s tri sita. Okvir sa sitima obješen je preko čeličnih opruga na postolju stroja. Sita se čiste pornoću gumenih kuglica koje se slobodno kreću ispod njih. Pogon se dobiva preko ekscentra. Jačina zračne struje podešava se s 3 zasuna.

Aspiratori za mlin TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stuipnik, Zagreb

Tehničke karakteristike

Tip as-piratora Učinak kg/h
pšenica i ječam i zob
410 520 i 400 i 240
510 650 i 500 i 300
512 1375 i 1100 i 750
612 1650 i 1320 i 900
712 1925 i 1540 i 1050
812 2200 i 1760 i 1200
Tip as-piratora Težina kg

410 180
510 200
512 350
612 470
712 600
812 660

Aspiratori TMS načinjeni su za mlinove, tvornice piva i dr. Izrađeni su od čtilika, Ijevena željeza i drveta, otporni protiv vlage. Imaju tri sita s pet različitih veličina otvora, koja se prema kulturi i potrebi mijenjaju. Aspitatori TVS izgrađuju se sa ugrađenim ventilatorom ili bez njega.

Aspiratori za silose TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stopnik, Zagreb

Ovi se aspiratori upotrebljavaju u silosima i većim skladištima, za grubo čišćenje žitarica od raznih primjesa. Izrađeni su od čelika, ljevena željeza i drveta. Imaju tri sita sa šest limova različitib veličina otvora. Izrađuju se u ieset raznih veličina, a kapacitet im je 7,5—60 tona na sat.

Trijeri

Cilindarski trijeri rade na principu odvajanja ipo obliku, odnosno dužini zrna (izdvajaju se zrna dulja i kraća od osnovne kulture-pšenice).

TRIJERI VISOKOG UClNKA, tipovi MSCV, MCSA, MCRU i MCRA

Proizvođač: »ZMAJ« — Zemun, »POBEDA’ nice »OCRIM«, Cremona, Italija

Tehničke karakteristike

Tipovi MSCV i MCSA

 • Broj stroja Dimanzije cilindra nam
  promjer i dužina
  3080, 300 i 800
  3010, 300 i 1000
  4010, 400 i 1000
  4015, 400 i 1500
  5015, 500 i 1500
  5020, 500 i 2000
  6020, 600 i 2000
  6025, 600 i 2500
  7025, 700 i 2500
  7030, 700 i 3000
 • Broj stroja — Novi Sad — po licenciji tvor-
  Učinak m3/h i Okretaja o/min
  3080, 5—5,5 i 50
  3010, 6—7 i 50
  4010, 8—9,5 i 48
  4015, 13—15 i 48
  5015, 19—21,5 i 46
  5020, 25—28 i 46
  6020, 38—42 i 44
  6025, 48—52,5 i 44
  7025, 53—57 i 42
  7030, 60—65 i 42
 • Broj stroja — Novi Sad — po licenciji tvor-
  Težina kg
  3080 127
  3010 137
  4010 152
  4015 184
  5015 225
  5020 260
  6020 351
  6025 390
  7025 516
  7030 559

Tipovi MCRU i MCRA

 • Broj stroja Dimenzije cilindra mm piromjer dužina
  4080, 400 i 800
  5080, 500 i 800
  5010, 500 i 1000
  5012, 500 i 1250
 • Broj stroja Učinak mtc/h Okretaja o/min
  4080, 10—20 i 24
  5080, 25—35 i 23
  5010, 40—50 i 23
  5012, 55—65 i 23
 • Broj stroja Težina kg
  4080 127
  5080 170
  5010 182
  5012 197

Prema že-lji korisnika trijeri se isporučuju s direktnim pogonom ili prenosom preko zupčaniika. Trijerski cilindri mogu se formirati u bateriju ugrađenu u postolje od profilnog željeza. Na taj se način može postići visok učinak i odličan kvalitet čišćenja, jer se kombiniraju cilindri s različitom veličinom i đubinom rupica. U gornje cilindre žito se diže, a nakon prolaska spušta se kroz cijevi slobodnim padom u donje cilindre.

Spiralni trijeri, tip MSE

Proizvođač: »ZMAJ« — »POBEDA«, po licenciji OCRIM

Visina trijera mm 1880
Maksiimalni promjer mm 500
Minimalni promjer mm 320
Učinak kg/h 100
Težina kg 30

Spiralni trijer upotrebljava se pri ponovnom čišćenju izdvojaka nakon cilindarskog trijera. Radi na principu centrifugalne sile. Izrađuju se od pocinčanog lima sa spiralnim elipsastim površinama.

Okrugla zrna (npr. grahorica) izdvajaju se od ostale smjese odlazeći vanjskim rubom spiralnih površina da izađu ikroz posebni otvor. Dugoljasta zrna odlaze sredinom spiralnih površina, a prašina i druge lagane nečistoće male brzine padaju duž centralne osovine i izlaze kroz posebne otvore.

Praonice za žito

Priljepljene nečistoće na površini pšeničnog zrna odstranjuju se pranjem ili trenjem. Neke vrsti površinskih nečistoća ne mogu se skinuti ljuštenjem ili četkanjem, a druge opet — kao kamenčići, komađići metala i grudice nalijepljene zemlje i blata — ne mogu se odvojiti prosijavanjem, ako su veličinom jednake pšeničnim zrnima. U tom je slučaju pranje jedini praktični način čišćenja. Voda rastvara grudice zemlje i omogućava da se kamenčići i metalni komadići odvoje od pšenice tonjenjem. Pranjem se smanjuje i onečišćenje bakterijama.

Kombinirana praonica žita TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik, Zagreb

Praonica se sastoji od korita i centrifuge. Oba su dijela izrađena od čeličnog lima i čeličnih profila. Pogon se dobiva od ugrađenog elektromotora, preko transmisije. Učinak joj je 2—3000 kg/h.

Prljava pšenica dolazi u korito u struju vode koja je pere, a pužnicom se prenosi dalje u centrifugu. Teške primjese padaju na dno, a pužnica ih odnosi u posebnu kutiju. Lagane primjese kao slama, pljeva, lagana zrna i dr. ostaju na površini i odlaze u drugu kutiju, suše se, i koriste za stočnu hranu. Oista se pšenica prebacuje pužnicom u donji dio centrifuge, gdje je zahvaćaju posebne lopatice rotora i dižu prema gore. U centrifugi se od pšenice izdvaja voda koja izlazi napolje kroz rupičasti lim, dok se pšenica prebacuje elevatorom u druge strojeve.

Kombinirana praonica žita MGL-0

Tehničke karakteristike

Broj Dimenzije bubnja mm
stroja promjer visina
0 450 1100
1 505 1157
2 500 1575
3 700 1657
4 700 1657
Broj Učinak Ut-rošak vode lit/h
stroja mtc/h
0 3—4 400
1 5—8 600
2 11—15 9C0
3 19—26 1400
4 30—40 1800
Broj Pc-gon Okret.
stroja KS o/min
0 2,0 550
1 3,0 600
2 4,1 600
3 5,4 500
4 5,6 500
Broj Težina
stroja kg
0 460
1 620
2 1000
3 1990
4 2080

Stroj se sastoji od korita za izdvajanje kameneića i stuba za sušenje, sve od ljevena željeza. Korito ima ulazni otvor sa sp-rovodnom cijevi koja se može produžiti ili skratiti, čime se mijenja i vrijeme pranja, a to ovisi o steipenu nečistoće i vlazi u zrnu. Tip 4 ima dva para pužev-a, dok tipovi 1, 2 i 3 imaju dva jednostavna puža, jedan iznad drugoga. Gomja pužnica služi za transport zrna u stup za sušenje, a donja za sakupljanje stranih tijela u posebnu posudu.

Stup za sušenje je okomit, obavijen limenim plaštom. U unutrašnjosti ima tri zvijezde s perajama za podizanje zrna. Unutra se nalazi i uređaj z-a pranje plašta. Na gornjem je dijelu otvor za izlaz pšenice, i pogonski elektromot-or.

Podešavanje vlažnosti pšenice

Postotak vlažnosti često je vrlo različit, a da se dobije kvalitetno brašno potrebno je da pšenica ima tačno određeni postotak vode (pojedine vrste zahtijevaju različit -postotak vlage). Osim toga, pri pranju pšenice upije se u z-rno 1—39/o vode, pa se na centrifugi mora osušiti na željenu vlažnost. Ako je pšenica vrlo suha ona pri procesu pranja ne upije dovoljno vlage pa se mora upotreb-iti specijelani aparat za močenje (kvašenje).

AUTOMATSKA KVASILICA (MOCILICA) MBT

Proizvođač: »POBEDA« — »ZMAJ«, po licenciji OCRIM

Aparat se sastoji od kotača koji se okreće pod djelovanjem pšenice koja prolazi kroz stroj. Željeni nivo vode održava se pomoću plovka -koji automatski regulira ulaz vode, Uč-inak aparata za močenje iznosi 2—3000 kg/h.

Zamagljivač služi za fino ublaženje (zamagljivanje) ljuske jpšenice prije prvog krupljenja. Zamagljivanjem se olakšava i pospješuje mljevenje i dobiva se meko brašno is malim postotkom pepela.

Stroj ima automatski regulator za vodu i pužnicu za transport pšenice. Preko specijalnog ventila voda 5e pretvara u maglu koja ispunjava tijelo cilindra kroz koji prolazi pšenica i tako se jednolično ovlažuje po površini. Kapacitet stroja je oko 3000 k’g/h ovlažene pšenice, a za pogon ima elektromotor snage 1,5 KS.

Zamagljivač pšenice TMS

Proizvođač: Tvornica mliniskih strojeva Stupnik — Zagreb

Učinak kg/h 3000
Elektromotor KS 0,61

Žito prolazi kroz ulaznd otvor u jednostavnu napravu i u tom se momentu otvara mlaz vode. Zatim žiito prolazi na prvi tanjur i tu se razbacuje po unutrašnjosti zaobljenog dijela glave stroja. Istovremeno se na drugi tanjur dovodi voda, raspršuje u maglu i miješa sa žitom. U vrtložnom kretanju žita u magli vode zma se jednolično ovlaže po površini i preko lijevka odlaze na treći tamjur. Tu se još jednom žito izmiješa i sabirniim lijevkom odlazi iz stroja.

Kad se puštaju veće količine vode taj stroj radi kao aparat za vlaženje — kvasilica i može se koristiti u čistionicama mlina za pripremu žita. Stroj je izrađen od ljevena željeza li čelika.

Čišćenje žita trenjem

Za čišćenje pšenice tranjem upotrebljavaju se ljuštilice i četkalice. Ljuštenje se vrši udarcima u vodoravnom cilindru obloženom metalom. Trenjem se skidaju prilijepljene nečistoće, prašina i snjet, a đjelomično i dlakavi kraj pšenice. Odvojena nečistoća odnosi se strujom zraka, a drugom sipiraoijoim očisti se još jedamput pšenica pri izlasku iz ljuštilice. Četkalicamsa se glačaju pšenične lju-ske prije nego što pšenica ide na mljevenje. Struja zraka upotrebljava se kao i kod ljuštilice.

Ljuštilica visokog učinka TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagrefo

Tip Kapacitet kg/h
865 Lj 600—900
1065 Lj 900—1500
1080 Lj 1900—2500

Stroj se sastoji od rotirajućeg plašta sa šmirkovim slojem, sastavljen od segmenata koji se mogu mijenjati. Između segmenata nalaze se dva uloška od rupičastog lima, čime je omogućena dobra aspiracija. Postoji mogućnost podešavanja udaljenosti rupičastog lima prema plaštu, kao i postavljanja pod kutom 40—60c, pa se stroj može koristiti za ljuštenje različitih žitarica.

Ljuštilica visokog učinka Msgard

Proizvođači: »POBEDA« — »ZMAJ«, po licenciji OCRIM

Broj stroja Dimenzije plašta mm
promjer i dužina
3570 350 i 700
5010 600 i 1200
712 700 i 1000
714 700 i 1400

Broj stroja Učinak kg/h
paralel. bubnjevi i serijski bubnjevi
3570 1000 i 500
5010 1600 i 800
712 3000 i 1500
714 4000 i 2000
Broj stroja Okretaja o/min

3570 700
5010 300
712 300
714 300

Ova se ljuštilica upotrebljava pri mlinskim uređajima srednjeg i velikog učinka, poslije pranja i odležavanja pšenice. Stroj se sastoji od dva bubnja od metalna pletiva, u unutrašnjosti se nalazi rotor. Sve je zatvoreno u željeznoj aspiracionoj komori. Specijalni ventili za klasifikaciranje, raspoređeni u unutrašnjosti aspiracione komore, omogućavaju izdvajanje otpadaka (nečistoća) prema težini i promjeru. Na posebnu narudžbu isporučuje se i stroj od drveta.

Aparati za miješanje pšenice i vaganje

Različite vrsti pšenica zahtijevaju različite načine pripremanja, pa je uobičajeno da se one pomiješaju nakon pranja, čišćenja i pripremamja. Međutim, uvijek nije potrebno da se neke vrsti pšenice peru i pripremaju zasebno, pa se mogu pomiješatl i prije pripremanja. Prema tome treba postojati mogućnost da se miješanje može izvršiti prije ili poslije pripremanja. Mogućnost naknadnog miješanja ipak je mnogo važnija. Danas se za miješanje najviše upotrebljavaju sinhronizirane automatske vage kojima se postiže tražena ujednačenost i tačnost po težini.

Aparat za procentualno miješanje MMI

Učinak kg h po broju okretaja u minuti

Broj
stroja 6 i 8
15 432 i 576
20 1350 i 1800
Broj
stroja 10 i 12
15 720 i 864
20 2250 i 2700
Broj
stroja 14 i 16
15 1008 i 1152
20 3150 i 3600
Broj
stroja 18 i 20
15 1296 i 1440
20 4050 i 4500
Broj Težina
stroja kg
15 45
20 115

Aparat se postavlja na odvođima silosnih ćelija i komora za odležavanje pšenice. Sastoji se od ljevena kućišta u kojem se okreće bubanj. Željeni procent regulira se ođgovarajućim otvaranjem dovodnih poklopaca i brzinom okretanja bubnja (vidi tabelu).

Automatska vaga GW

Proizvođači: »POBEDA« — »ZMAJ«, po licenciji OCRIM Tehničbe karakteristike

Broj vage Težina svakog mjerenja kg
5 5
10 10
15 15
20 20
30 30
50 50
75 75
100 100
150 150
200 200
Broj vage Kapacitet mtc/h
5 16,5
10 28
15 38
20 50
30 70
50 110
75 160
100 200
150 260
200 330
Broj vage Težina kg
5 80
10 95
15 130
20 135
30 210
50 220
75 390
100 410
150 700
200 825

Automatska vaga GW upotrebljava se u silosima i mlinovima. Može se postaviti ispod aspiratora (kontrola sirovine kojom ulazi u čistionicu), prije odlaska sirovine na prvo krupljenje (kontrola pšenice koja se šalje na mljevenje).

Sastoji se od mehanizma za mjerenje, posuđe za prijem i istovar, sklopa za podešavanje i kontrolu broja sipanja. Vaga je vrlo osjetljiva d precizna. Prema želji kupca može se opremiti posudom za mjerenje ostataka, sklopom za automatsko zaustavljanje i za sipanje pšenice u naprijed određene količine, kao i kučištem od lima radi zaštite stroja.

Magnetni aparati

U čistionici treba pšenica da pređe najmanje preko dva magnetna aparata (poželjno ih je i više). Prvi je aparat smješten na početku pšeničnog protoka, a ostali na drugim mjestima, ispred valjaka za krupljenje. Magnetnim aparatima treba da se sigurno izdvoje svi strani čelični i željezni predmeti, jer oni predstavljaju veliku opasnost oštećenja strojeva za mrvljenje i opasnost stvaranja iskri, a. time i mogućnost požara u brzohodnim strojevima.

Magnetni aparat tip MAM

Proizvođači: »POBEDA« — »ZMAJ«, po licenciji OCRIM

Broj aparata 2 i 3
Učinak kg/h 600 i 900
Težina kg 8 i 9
Broj aparata 4 i 5
Učinak kg/h 1200 i 1500
Težina kg 10 i 12
Broj aparata 6 i 7
Učinak kg/h 1900 i 2200
Težina kg 15 i 18
Broj aparata 8 i 9
Učinak kg/h 2510 i 2900
Težina kg 22 i 25
Broj aparata 10 i 11
Učinak kg/h 3300 i 3900
Težina kg 29 i 34

Aparat je izrađen od jakog magneta. Dužina aparata ovisna je o količini pšenice koja prolazi preko magneta. Pšenica prolazi preko magneta polagano, kako bi se sigurno izdvojdle sve metalne čestice.

Strojevi za mljevenje

Svrha je mljevenja da se pšenica piretvori u brašno koje će odgovarati raznim zahtjevima potrošača; pekara, domaćica, slastičara, te za pravljenje sušena tijesta i makarona. Sporedni proizvodi treba da istovremeno zadovolje zahtjevima ishrane stoke (probavljivost, ukus, hranjiva vrijednost i dr.).

U procesu mljevenja svako se pšenično zrno otvori da se izvadi jezgra, kako bi se od nje što bolje odstranile čestice Ijuske i da se što čistija jezgra samelje u brašno. Poslije mljevenja materijal se prosijava da bi se odvojile krupne čestice jezgre potrebne za daljnje mljevenje, a zatim da se izdvoje klice i mekinje: Budući da su te čestice žilavije od jezgre one se tijekom mljevenja ne usitne na finoću brašna i radi toga postoji mogućnost da se veći dio izdvoji prosijavanjem. Mljevenje se prema tome sastoji od usitnjavanja i razdvajanja.

Mlinski valjci

Tri su glavna razdjela mljevenja: krupljenje, mljevenje okrajaka i usitnjavanje. Krupljenjem se jezgra u đosta krupnim komadima odvoji od ljuske, a proizvode se što manje mektnjaste prašine i stvarnog brašna. Mljevenjem okrajaka odstrane se komadići Ijuski i klica koje prianjaju za jezgru. Usitnjavanjem se jezgra samelje u brašno željene finoće, a da se pri tom ne oštete škrobne ćelije, a drobIjenje klica ili ijuski je minimalno.

Glavni valjci izrađeni su od sitnozmastog Ijevtuog željeza, koje je ,s vanjske strane duboko ukaljeno da bi dobilo što tvrđu i izdržljiviju površinu. Glavni se valjci ne okreću istom brzinom, jer bi se mlivo spljoštilo ili zdrobilo. Valjci za krupljenje i za mljevenje okrajaka treba da djeluju na rezanje i odvaljivanje, a valjci za usitnjavanje treba da djeluju na mljevenje. Radi toga se gornji valjak okreće znatno brže od donjeg (odnos je 2,5 — 1,5 :1).

Za usitnjavanje potrebni su glatki valjci, ali njihove površine ipak nisu posve glatke da se materijal ne dzgnječi i ne pretvori u pahuljice. Ponešto hrapava površina daje potreban učinak pri mljevenju.

Proizvođači: »POBEDA — »ZMAJ« po licenciji OCRIM
Valjci, tip LM

 • Broj stroja Dimenzije
  Dužina
  692 600
  822 800
  1022 1000
  12522 1250
  625 600
  825 800
  1025 1000
  12525 1250
  15025 1500
  Broj stroja cilindra mm
  Promjer
  692 220
  822 220
  1022 220
  12522 220
  625 250
  825 250
  1025 250
  12525 250
  15025 250
  Broj stroja Broj okretaja o/min
  izžljebljeni glatki
  692 350 i 280
  822 350 i 280
  1022 350 i 280
  12522 350 i 280
  625 310 i 250
  825 310 i 250
  1025 310 i 250
  12525 310 i 250
  15025 310 i 250
  Broj stroja Težina kg
  692 2136
  822 2456
  1022 2840
  12522 3170
  625 2350
  825 2700
  1025 3000
  12525 3250
  15025 3820
  Valjci, tip LP
  Broj
  stroja Dimenzije
  Dužina
  422 400
  522 500
  622 600
  Broj
  stroja cilindra mm
  Promjer
  422 220
  522 220
  622 220
  Broj
  stroja Broj okretaja o/min
  izžljebljeni glatki
  422 350 280
  522 350 280
  622 350 280
  Broj
  stroja Težina
  kg
  422 1130
  522 1270
  622 1410

Bostolje valjka izljeveno je u jednom komadu. Čitav uređaj ima ove dijelove: automatski uređaj za hranjenje, dvostruke valjke za hranjenje, dva para valjaka za krupljenje i mljevenje, automatski uređaj za uključivanje i isključivanje, zupčanike, signalne uređaje i dr. Ravnomjerno hranjenje (veoma važno radi stvaranja uslova za ravnomjerno mljevenje u tankom sloju) osigurano je specijalnim uređajem i s dva para valjaka.

Tipovi valjaka LM nalaze se u industrijskim mlinovima, dok su valjci tipa LP prilagođeni našim mlinovima, sa željeznim postoljem i uređajima raspoređenim na dva kata.

Mlinski valjci TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

Kućište valjka izrađeno je od ljevena željeza, a unutarnje strane obložene su vrlo kvalitetnim drvetom. Trupci su izrađeni od kokilnog elektroliva. Prenosni zupčanici smješteni su u uljnoj kupci.

Debljina sloja mliva podešava se ručno ili automatski. Mlinski valjak ima napravu za automatsko iskapčanje. Struja zraka ulazi u mlinski valjak s donje strane gornjeg prozora i širi se jednoldčno po cijeloj duljini trupaca.

Rastresilice — Detaseri

RASTRESILICE — DETAŠERI, tipovi MDI i TMS

Proizvođači: »ZMAJ« — »POBEDA«, po licenciji OCRIM

Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

Rastreslice, tip MDI

Broj Kapacitet
stroja mtc/h
0 5—6
1 10—12,5
Broj Okretaja
stroja o/min
0 500
1 400
Broj Pogon
stroja KS
0 1,0
1 1,5
Broj Težina
stroja kg
0 50
1 90

Dvojni iskijučivači

0 10—12
1 20—25
0 500
1 400
0 1,9
1 2,8
0 100
1 180

Rastresilice se normalno .koriste poslije mljevenja. Zađatak dm je da se razbiju listići od brašna koji se javljaju poslije pritiska glatkih valjaka. Rastresivanje se izvodi prije prosijavanja, pa se rastresilice postavljaju na izlazu iz valjaka.

Rastresdlica MDI izrađena je od Ijevena željeza u jednom komadu. Sastoji se od dvije ploče od kojih je jedna stabilna, a druga pokretna u pravcu osovine. Rastresilice TMS izrađuju se jednostruke i dvostruke. Rastresivanje čestica vrši se na tanjuru s prstenastim brazdama. Posebno krilo služi za potiskivanje i stavljanje produkta i vrtložno gibanje.

Strojevi za prosijavanje

Obično se prosijavanje sastoji od predprosijavanja, razvrstavanja, odbrašnjivanja i prosijavanja. Predprosdjavanjem se odvajaju, jezgre od mliva. Razvrstavanjem se odvajaju sastojci prema krupnoći čestica. Odbrašnjivanje je odjeljivanje brašna i drugog sitnog materijala iz mliva, prije nego što ono ode na čistilice. Prosijavanje je odvajanje krupnih čestica od gotova brašna.

Planska sita

Plansko sito je zapravo viišestruko obrtno sito jer se sastoji od većeg broja površina za prosijavanje postavljenih jedna iznad druge, a sve zajedno rotiraju. Površine su potpuno ravne.

Planska sita, tipovi MBPG-MBPN-BS

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«i, po licenciji OCRIM Veliko plansko sito MBPG

Veliko plansko sito MBPG

 • Broj stroja Broj kanala
  68 6
  88 8
  610 6
  810 8
  612 6
  812 8
  814 8
  816 8
  Broj stroja Broj sita
  68 2X8
  88 2X8
  610 2X10
  810 2X10
  612 2X12
  812 2X12
  814 2X14
  816 2X14
  Broj stroja Površina prosijava-nja m2
  68 35,5
  88 34,8
  610 44,2
  810 43,5
  612 53,0
  812 52,3
  814 61,2
  816 70,0
  Broj stroja Broj četki
  68 48
  88 64
  610 60
  810 80
  612 72
  812 96
  814 112
  816 128
  Broj stroja Težina kg
  68 2000
  88 2000
  610 2200
  810 2120
  612 2400
  812 2450
  814 2600
  816 2990

Normalno plansko sito MBPN

 • Broj stroja Broj kanala
  48 4
  48 4
  68 6
  410 4
  610 6
  810 8
  412 4
  412 4
  612 6
  612 6
  812 8
  Broj stroja Broj sita
  48 2X8
  48 2X8
  68 2X8
  410 2X10
  610 2X10
  810 2X10
  412 2X12
  412 2X12
  612 2X12
  612 2X12
  812 2X12
  Broj stroja Površina prosijava-nja m2
  48 13,5
  48 17,8
  68 25,5
  410 30,0
  610 33,0
  810 33,0
  412 26,5
  412 35,5
  612 29,5
  612 39,5
  812 39,5
  Broj stroja Broj četki
  48 32
  48 32
  68 48
  410 40
  610 60
  810 80
  412 48
  412 48
  612 72
  612 72
  812 96
  Broj stroja Težina kg
  48 1150
  48 1250
  68 1650
  410 1650
  610 1700
  810 1700
  412 1500
  412 1700
  612 1550
  612 1750
  812 1800

Plansko sito BS za mlinove SUPERIOR

Broj stroja Broj kanala
BS2 46s 4
BS2 48s 4
BS3 66s 6
BS3 68s 6
BS4 88s 8
BS4 810s 8
Broj stroja Broj sita
BS2 46s 2X6
BS2 48s 2X8
BS3 66s 2X6
BS3 68s 2X8
BS4 88s 2X8
BS4 810s 2X10
Broj stroja Površina prosijavanja m2
BS2 46s 13.2
BS2 48s 17,6
BS3 66s 19,7
BS3 68s 26,5
BS4 88s 34,8
BS4 810s 43,5
Broj stroj a Broj četki
BS2 46s 24
BS2 48s 32
BS3 66s 36
BS3 68s 48
BS4 88s 64
BS4 810s 80
Broj stroj a Težina kg
BS2 46s 690
BS2 48s 740
BS3 66s 1330
BS3 68s 1380
BS4 88s 1710
BS4 810s 1710

Plansko sito se sastoji od dva ormara koji su pričvršćeni masivnim željeznim okvirom. Svaki ormar formira jednu grupu nezavisnih sita.

Pogon daje elektromptor preko vertikalne osciiirajuće osovine. Na donjem su dijelu osovine ekscentrične mengele s protuutezima na stožeru, što cijelom uređaju daje oscilirajuće kružno kretanje. Okviri su od lipovine, naslagani jedan preko drugog u horizontalnom položaju, snabdjeveni opremom od metalnog plašta ili svile, s dnom od pocinčana lima. Okviri su obavezno međusobno povezani držačem.

Piansko sito vezano je s centralnom aspiracijom mlina (struja vjetra služi za hlađenje produkta i da se izbjegne začepljivanje otvora).

Planska sita za mlin SUPERIOR imaju kao dodatak jedan sabirni kanal.

Planska sita TPS

Proizvođač: Tvomica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

Grade se kao 2—4 i 6-djelna. Sijaći ormari sastoje se od 8, 10 ili 12 vanjskih okvira u kojima su smješteni uložnl okviri i četke koje se kreću po vodilicama. Uložni okviri ne čine s vanjskim jednu cjelinu, već se mogu vaditi i mijenjati, Pogon tih postrojenja vrši se pojedinačno elektromotorom ili preko transmisije.

Strojevi za čišćenje krupice (griza)

Da bi čistilice krupica mogle dobro raditi, treba da su ispunjeni ovi uslovi:
— Prije čišćenja treba mlivo biti razvrstano i temeljito odbrašnjeno.
— Gustina prevlake treba da odgovara krupnoći čestioa.
— Mlivo mora pokrivati sito ravnomjerno.
— Pravilan odnos između horizontalnog i vertikalnog kretanja sita.

ČISTILICE KRUPICE-GRIZA MPD, MBQ, CK-35 i CK-40

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«, po licenciji OCRIM

Tvornica mlinskih strojeva Stupnik — Zagreb

Čistilice krupice MPD i MPQ

 • Tip stroja Broj sita
  MPD 35 2X4
  MPD 45 2X4
  MPQ 25 4X4
  MPQ 35 4X4
  MPQ 45 4X4
  Tip stroja Dimenzije sita mm
  MPD 35 390X690
  MPD 45 450X590
  MPQ 25 250X485
  MPQ 35 350X590
  MPQ 45 450X590
  Tip stroja Pogon KS
  MPD 35 0,7
  MPD 45 0,8
  MPQ 25 0,8
  MPQ 35 1,5
  MPQ 45 1,7
  Tip stroja Kapacite mtc/h
  MPD 35 5,5—8
  MPD 45 7,5—11
  MPQ 25 4—5
  MPQ 35 5,5—8
  MPQ 45 7,5—11

Čistilica krupice tip MPD sastoji se od dva reda sita, ,a tip MPQ četiri reda. Sita su međusobno povezana i opremljena četkama za čišćenje prevlake. Ispod sita nalaze se dva vibrirajuća transportera-sakupljača. Kut pod kojim se transportira može se podešavati čeličnim polugama. Čitav uređaj smješten je u okvi-ru od bukovine i ima aspiraciju. Sito i vibrirajući transporter pokreće osovina s dvostrukim ekscentrom. Količina zraka aspiracije podešava se ventiiima, posebno za svako sito. Dvostruki prosijavači upotrebljavaju se u mlinovima koji melju meku pšenicu, a četvrtasti za tvrdu pšenicu.

Čistilice-krupice, tipovi ČK-35 i 40, lizrađuju se u posve metalnoj izvedbi, s dvostrukom širinom sita 350 ili 400 mm. Pogon je izveden pojedinačno elektromotorom ili od remenice preko plosnatog remena.

Otresivači posija (mekinja)

Otresivač posija skida s košuljice posija sav ostatak brašna, a da se pri tome ne usitne čestice posija. Stroj se obično ugrađuje između zadnjih krupljenja.

Otresivači posija, tipovi MFCARD i OP

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«, po lioenciji OCRIM

Tvornica mlinskih strojeva Stupnik — Zagreb

Otresdvači posija, tip MFCARD

Broj stroja Kapacitet mekinje kg/h
3570 110—155
3060 75—110
3570 110—155
5080 250—310
Broj stroja Kapacitet brašno kg/h
3570 45—65
3060 35—45
3570 45—65
5080 110—145
Broj stroja Pogon KS
3570 1,5—2
3060 2,5—3,5
3570 3—4
5080 4,5—5,5
Broj stroja Težina kg
3570 230
3060 340
3570 430
5080 850

Otresivači posija MFCARD načinjeni su od željeza s jednim ili dva bubnja. Pogonski elektromotor nalazi se na vrhu stroja. Da bi bolje radio, uz otresivač djeluje aspiracioni uređaj.

Otresivači posija OP vertikalne su izvedbe i zauzimaju mali prostor: 1-struki 0,20 m2, a 2-struki 0,42 m2. Izvedeni su od metala, a pogon se vrši pomoću pri-građenog elektromotora. Promjer rupica na sitima može biti 0,6, 0,8, 1 i 1,25 mm.

Miješalice brašna

Tržište ponekad zahtijeva da se svi protoci brašna smiješaju u jednolično brašno, a često postoji i potražnja za posebnim brašnima raznih osobina, naročito što se tiče stepena onečišćenja mekinjama ili klicama, što su tzv, standardna brašna. Izjednačavanje i miješanje razlioitih vrsta brašna, koja se dcbivaju istovremeno pri meljavi, ili za miješanje drugih tipova, upotrebljavaju se miješalice.

Dvostruke miješalice za brašno, tipovi MMF i TMS

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«, po licenciji OCRIM

Tvornica mlinsikih strojeva Stupnik — Zagreb

 • Dvostruke miješalice MMF
 • Broj stroja Pogon KS
  310 1,5
  320 2,5
  330 3,5
  4830 4,0
  Broj stroja Težina kg
  310 255
  320 410
  330 660
  4830 700
 • Dvostruke miješalice TMS
  Broj stroja Tip
  310 20 dn
  320 25 dn
  330 30 dn
  4830 35 dn
  40 dn
  Broj stroja Duljina rastresivača mm
  310 2000
  320 2510
  330 3000
  4830 3500
  4000
  Broj stroja Pogon KS
  310 1,4
  320 1.75
  330 2.1
  4830 2,45
  2,8

Dvostruka miješalica MMF podijeljena je na dva dijela, a sastoji se od sanduka s okvirima od parene bukovine. Na gomjem dijelu sanduka jedan pokretač s lopaticama na osovini pokreće brašno i omogućuje mu prolaz kroz izlazni otvor. Svaki bđjeljak ima odijeljeni pogon preko lanca i posebne poluge za podešavanje.

Dvostruka miješalica brašna TMS proizvodi se s dvostrukim rastresivačima. Postolje je načinjeno od profilnog željeza, a korito od borovine. Rastresivači se pogone preko lanaca i lančanika. Razna brašna dolaze na dvostruke rastresivače koji ih rastresuju miješaju) 1 transportiraju pužnicom na daljnje maješanje i ujedno transportiranje prema izlazu iz stroja.

Pneumatski i drugi transporteri

Pneumatski transport mliva d dr. u mliinovima ima velike prednosti. To su:

— smanjeni troškovi izgradnje (potrebne manje dimenzije zgrada),
— aspiracija; cijelo je postrojenje pojedncstavnjeno, jer nije potrebna posebna aspiracija valjaka i planskih sita,
— održavanje i opasnost od požara svedeni su na minimalnu mjeru,
— čistcća; budući da se najveći dio postrojenja nalazi pod usisavanjem nema u mlinu prašine, a pro’tjecanjem zraka cijevi se čiste same,
— .onečišćenje štetnicima svedeno je na minimum, jer se štetnici ne razvijaju u cijevima krO’Z koje prolazi zrak,
— provjetravanje mliva od velike je prednOiSti za dobro uskladištenje brašna.

Centrifugalni ventilator niskog pritiska, TIP MV

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«, po licenciji OCRIM

 • Broj stroja Promjer ulaznog otvora mm
  25 250
  35 350
  45 450
  55 550
  65 650
 • Broj stroja Okretaja o/min
  25 2100
  35 1400
  45 1120
  55 1000
  65 80
 • Broj stroja Zraka m3/min
  25 53,5
  35 102,0
  45 170,0
  55 266,0
  65 370.0
 • Broj stroja Pritisak mVS
  25 75
  35 75
  45 75
  55 75
  65 75
 • Broj stroja Težina kg
  25 54
  35 102
  45 152
  55 226
  65 310

Ventilator se sastoji od ljevena postolja i kućišta od željezna lima u kojem se okreće rotor. Rotor je izbalansiran statički i. dinamieki, a okreće se kugličnim ležajevima. Ventilatori imaju podešavajuće kućište s izlazom zraka desno ili lijevo. Koriste se u čistionicama za odstranjivanje prašine, a u mlinovima za transport produkata s istovremenim hlađenjem.

Pneumatski transporter Zmaj — Pobeda

Ovaj pneumatski transporter srednjeg je pritiska. Dolazi do dobrog miješanja produkata sa zrakom, čime je osigurano i hlađenje produkata koji se transportiraju, a nema ni mogućnosti zastoja začepljivanjem cijevi.

Napojni višecijevni prečistač MFP

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«, pb licenciji OCRIM

 • Broj stroja Filtar površina m2
 • 68 32
  88 43
  810 54
  1010 68
  1012 80
  1014 95
  1214 110
  1215 120
  1020 135
  1220 160
 • Broj stroja Ciljevi
  dužina širina ukupno
  68 8 6 48
  88 8 8 44
  810 10 8 80
  1010 10 10 100
  1012 12 10 120
  1014 14 10 140
  1214 14 12 168
  1215 15 12 180
  1020 20 10 200
  1220 20 12 240
  Broj stroja Težina kg
 • 68 280
  88 350
  810 380
  1010 400
  1012 450
  1014 490
  1214 530
  1215 550
  1020 600
  1220 650

Višecijevni prečistač MFP zadržava izdvojenu brašnenu prašinu od zračne aspiracione struje na čdstilici krupice (griza). Upotrebljava se i za pročišćavanje zraka koji .siuži za pneumatski transport produkata pri mljevenju (zrak se očisti od čestica prašine u specijalnim ciklonima). Prečistač se sastoji od dva drvena ormara — sanduka (gornjd i donji) koji su međusobno povezani platnenim cijevima za propuštanje zraka. Čišćenje cdjevi obavlja pokretni okvir za sopdranje brašna s platnenih cijevi. Okvir se pokreće pomoću E;wart-lanca. U donjem ormaru nalazi se uređaj za pokretanje lanca i pužnica za sakupljanje i automatsko izvlačenje prašine.

Upojni precistač TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva Stupnik — Zagreb

Izrađuje se kao 2do 8-djelni, površine prečišćavanja 23,4—93,6 m2. Upotrebljava se za »bijelu« aspiraciju u mlinskim čistionicama, za aspiraciju mlinskih valjaka, planskih sita i čistilica krupice. Uređaj je izveden potpuno metalne konstrukcije. Za pogon služi elektromotor snage 0,1 KS.

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

 • Tip izvedba i kapacitet tona/h
  36/12 drveni ili limeni 3,2
  40/14 drveni ili limeni 6
  50/18 drveni 12
  50/20 drveni 15
  50 24 drveni 18
  50/14 drveni 2X10
  63/14 drveni 10 do 15
  63/17 drvetli 15 do 20
  63/20 drveni 25
  63/23 drveni 30
  63/26 drveni 40 do 50
  80/20 drveni 25 do 30
  80 23 drveni 40
  80/26 drveni 50
  80/35 drveni 50 do 60
  63/35 drveni 60

Elevatori TMS služe za vertikalni transport brašna, žitarica i dr., u mlinovima, silosima, skladištima i sl. Izrađuju se od drveta ili željeza. Drveni su od borovine, a žeijezni od čel’ičnog lima. Drveni elevatori pogone se ugrađenim elektromotorom ili preko remenice, a željezni preko remenice ili reduktora.

Mlinski Redleri TMS (drveni i zeljezni)

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

Drveni redleri izrađuju se kao 1—4-đjelni, za visinu dizanja 30—50 m, kapaciteta 1,7—61 tona/h. Služe za vodoravnd transport u mlinovima, velikim skladištima žita i sl. Pogon idobivaju od elektromotora, obično preko reduktora. Pogonska i zatezna glava izrađene su od čeličnog lima i borovine, a korita od borovine.

Željezni redleri upotrebljavaju se također u skladištima, silosima i mlinovima, za vodoravni transport do 100 m udaljenosti. Izrađuju se raznih velioina, a kapacitet pri transportu pšenice iznosi 10—121 tona/h. Najpovoljniji im je pogon preko reduktora.

Umanjivači okretaja (reduktori) TMS

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

 • Tip o/min na izlaznoj. osovini
  25 50—100
  35 22—80
  40 22—80
  45 22—50
  50 22—100
  60 22—100
  70 28—100
  80 22—100
 • Tip Snaga na izlaznoj osovini KS
  25 0,56— 0,98
  35 1,50— 4,78
  40 2,59— 6,72
  45 3,55— 6,72
  50 4,85— 9,79
  60 9,79—13,06
  70 14,40—17,66
  80 16,99—31,39

Umanjivači okretaja (reduktori) upotrebljavaju se za različite pogone u mlinovima i dr., a ponajviše za pogone elevatora.
Izrađuju se u cjelini s elektromotorom. Kućište je od ljevena željeza, a zupčaniei od čelika. Izlazna osovina predviđena je za prijenos snaga pomoću elastične spojnice. Smjer okretanja može biti u oba pravca.

Izrađuju se za redukciju broja okretaja od 10—100 o/min i za prijenos snage od 0,5—30 KS.

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

Upotrebljava se u mlinskim i drugim skladištima za spuštanje vreća iz viših katova. Dopušteno je spuštanje vreća do težine 100 kg. Izvedena je od lima, a klizna staza od limenih segmenata. Izrađuje se u dijelovima, visine je 2,8 m, širine 1,56 m.

Vaga za uvrećavanje MBA

Proizvođači: »Pobeda« — »Zmaj«, po licenciji OCRIM

Vaga za uvrećavanje MBA radi obično u kombinaciji sa miješalicom za brašno. Kapacitet joj je 120 vreća na sat, a za pogon ima elektromotor snage 1,8 KS.

Sastoji se od okvira od mašinskog liva u koji su ugrađeni: uređaj za dovod brašna, cijev za uvrećavanje s mehanizmom za zatvaranje i brojače vreća. Vaga je konstruirana za vreće od 50—150 kg.

Proizvođač: Tvornica mlinskih strojeva, Stupnik — Zagreb

Učinak stroja iznosi 250 kom vreća na sat, a za pogon služi motor od 1 KS. Upotrebljava se u mlinovima, pekarama, skladištima itd. Zatvorene je izvedbe, a radi potpuno automatski. U stroju je ugrađen prečistač s ventilatorom koji vrši aspiraciju prašine i nečistoća od vreća i taloži je u posebnu ladicu.

Razni strojevi za mlinarstvo

Proizvođač: »Metal« — Osijek

Ove godine tvornica »Metal« u Osijeku izrađuje prema narudžbi neke mlinarske strojeve i uređaje. Evo ih:

— mlinski valjci, veličine 600X250 do 1000X250 mm
— čistilice krupice, veličine osi 300—400X2000 mm
— kombinirane praonice, 1000—2000 kg/h
— punilice vreća, kapaciteta 80 vreća na sat
— mlinske čekićare, kapaciteta 200 do 500 kg/h
— kvasilice pšenice, do 2000 kg/h
— ciklone, 600—1000 mm
— aspiratoire, veiioine 700—1000X1200 mm
— miješalice brašna, veličine 250X2500 mm
— ventilatore različitih kapaciteta
— upojne filtre, 4-ro i 6-rodjelne
— planska sita, 4-ro i 6-rođjelna.

Pekarski strojevi i uređaji

Centrifugalno sito, TIP CS-1

Proizvođač: Fabrika mašina, Novi Sad

Centrifugalno sito CS-1 upotrebljava se za prosijavanje brašna u pekarijama. Kapacitet mu je 1500 kg/h, a za pogon treba elektromotor od 1 KS. Elektromotor je direktno spojen na sito.

Stroj za gnječenje tijesta Gorica (TIP 1952)

Proizvođač: Goriške strojne tovarne in livarne, Nova Gorica

Gnječilica tijesta GORICA upotrebljava se u pekarijama, velikim kuhinjama i restoranima. Kotao je izrađen od sivog liva. Učinak mu je 30 kg/min tijesta, a za pogon služi elektromotor snage 1,9 KS.

Ista tvornica izrađuje i gnječilice tijesta GORICA tip 1954 (isti učinak kao i GORICA tip 1952) i GORICA 1955, učinka 20 kg/mdn tijesta.

Stroj za gniječenje tijesta, tipovi Rema 175 I 300

Proizvođač: »Remont«, Tovarna strojev, Maribor

Tehničke karakteristike

 • Tip REMA 175
  Učinak kg/h 1400
  Pogonski elektromotor KS 3,5
  Prostor za rad cm 130X92
  Visina em 112
  Sadržaj kazana kg 175
  Težina kg 625
 • Tip REMA 300
  Učinak kg/h 2400
  Pogonski elektromotor KS 4
  Prostor za rad cm 150X103
  Visina em 123
  Sadržaj kazana kg 300
  Težina kg 800

Kotao stroja naeinjen je ođ Ijevena ili kovana aluminijuma, glavni ležajevi su kuglični, a pužasta osovina podmazuje se u uljnoj kupci. Vanjski dijelovi stroja premazani su emajlndm lakom.

Strojevi za gniječenje tijesta PM-3 i Jedinstvo

Proizvođač: Fabrika mašina, Novi Sad

 • Tip PM-3
  Učinak kg/h 1600
  Elektromotor KS 3
  Težina kg 500
 • T i p JEDINSTVO
  Učinak kg/h 2500
  Elektromotor KS 5
  Težina kg 1400

Gnječilica PM-3 načinjena je za manje d srednje pekare, dok je tip JEDINSTVO za veće pekare. Uz stroj se isporučuju dva ili više prevoznih kotlova, eime je omogućen gotovo kontinuiran rad. Strojevi su izrađeni od ljevena željeza i čelika, a kotlovi od pokositrena čeličnog lima.

Stroj za izradu peciva KN-1

Proizvođač: Fabrika mašina, Novi Sad

Učinak stroja iznosi 6000 kom peciva za sat, težine po komadu 30—500 grama, Pogoni ga elektromotor snage 1 KS. Stroj služi za brzu izradu raznih vrsta peciva. Uređaj je pokretan, postavljen na kotače.

Pekarske peći Remont

Proizvođač: »Remont«, tovarna strojev — Maribor

Tvornica »Remont« izrađuje dvoetažne peći različnih veličina (na posebnu narudzbu izrađuje d jednoetažne). Peći troše 15—20 kg lignita na 100 kg ispečena kruha.

Tehničke karakteristike

 • Veličina peei Dužina i širina pećišta — m i
  1,5 X2,2
  2 1,5 X 2,6
  3 1,75X2,2
  4 1,75X2,5
  5 2 X 2,6
  6 2 X2
  7 2,2 X3,2
  8 2,5 X3,2
  9 2,5 X 3,5
  10 2,5 X4
  Veličina peći
 • Minimalni prostor za postavljanje peći u — m
  širina dubina
  i 3,47 i 3,30
  2 3,47 i 3,60
  3 3,72 i 3,30
  4 3,72 i 3,60
  5 3,97 i 3,70
  6 3,97 i 4,10
  7 4.17 i 4,30
  8 4,17 i 4.30
  9 4,17 i 4,60
  10 4,17 i 5,10
 • Veličina peći
  Kapacitet ispečenog kruha kg/8 h
  1 950
  2 1080
  3 1109
  4 1260
  5 1498
  6 1728
  7 2027
  8 2304
  9 2520
  10 2880
Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">