Problematika održavanja u industriji proizvodnje hrane dobija na značaju u vreme kada se industrija hrane nalazi pred izazovima savremene proizvodnje bezbedne hrane u dovoljnim količinama, gde pouzdanost tehničkih sistema na kojima se hrana proizvodi postaje od vitalnog značaja. Sprovođenje svih potrebnih mera da bi celokupan proizvodni pogon (tehnički sistemi ali i celokupna infrastruktura) funkcionisao na definisan, željeni način sa traženim učincima i kvalitetom, bez otkaza, a usvajajući principe dobre higijenske prakse koji moraju da važe u svakom trenutku, u svakoj pogonu industrije hrane predstavlja imperativ.

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju je sagledavajući problematiku proizvodnje hrane, uz svoje tri nastavne grupe (Tehnologija ratarskih proizvoda, Tehnologija konzervisanja i vrenja i Tehnologija animalnih proizvoda) prvi put u našoj zemlji a u okviru akademskih, master i doktorskih studija uvela grupu za Upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane. Kroz uvođenje ove nastavne grupe, uveden je čitav niz novih predmeta koji imaju za cilj da približe studentima problematiku proizvodnje hrane iz jednog drugačijeg ugla, gde je fokus na izučavanju upravljačkih mehanizama za proizvodnju bezbedne i kvalitetne hrane. Upravljanje održavanjem u proizvodnji hrane predstavlja jedan od upravljačkim mehanizama koji su veoma važni i koji sve više nalaze svoje mesto u industriji hrane danas.

Udžbenik je koncipiran u sedam poglavlja koja obrađuju sledeće:
-Prvo poglavlje daje uvodna razmatranja sa ciljem da se čitalac uvede u problematiku upravljanja održavanjem tehničkih sistema i infrastrukture kao i značaja održavanja u industriji hrane.
-Drugo poglavlje uvodi čitaoca u osnove efektivnosti i pouzdanosti tehničkih sistema sa primerima statističkih raspodela učestalosti otkaza, pouzdanosti i intenziteta otkaza.
-Treće poglavlje opisuje osnove organizacije održavanja, tehnologije održavanja i metode održavanja sa osnovnim postavkama upravljanja rezervnim delovima.
-Četvrto poglavlje upoznaje čitaoca sa osnovnim alatima upravljanja održavanjem infrastrukture i tehničkih sistema (blok dijagram pouzdanosti, analiza uticaja i posledica grešaka / otkaza i analiza otkaza metodom stabla) i konceptima upravljanja održavanjem (održavanje na osnovu pouzdanosti, upravljanje održavanjem na osnovu učinka i totalno produktivno održavanje).
-Peto poglavlje je posvećeno održavanju infrastrukture – održavanju zgrada, radnog prostora, instalacija, merila, vozila unutrašnjeg i spoljnjeg transporta i objekta u celini.
-Šesto poglavlje upućuje na osnovne međunarodne standarde koji se bave održavanjem i upravljanjem održavanjem.
-Sedmo poglavlje daje osnove termine i definicije iz oblasti upravljanja održavanjem koji su prisutni u međunarodnim standardima.

Poglavlja su ilustrovana studijama slučaja (case studies), koja, uz dodatno približavanje materije čitaocu, predstavljaju smernice za praktičnu primenu upravljanja održavanjem u industriji proizvodnje hrane. Nadajući se da će ovaj udžbenik naći svoje mesto u stručnoj literaturi koja se bavi pitanjima održavanja u proizvodnji hrane, očekujemo dobronamerne i konstruktivne primedbe, predloge i sugestije ne samo studenata, nego i svih koji se bave ovom temom. Verujemo da će na taj način sledeće izdanje biti još bolje. Autori žele da se zahvale preduzećima Siemens d.o.o., Marinković Hoffman d.o.o, ICI d.o.o, Hydac International d.o.o, i Nevija d.o.o na finansiranju izdavanja ovo udžbenika.

U Beogradu, marta 2010.
Autori

SADRŽAJ

UVOD U ODRŽAVANjE TEHNIČKIH SISTEMA I INFRASTRUKTURE

1.1 Uvod u održavanje infrastrukture i objekata
1.1.1 Razvoj koncepta održavanja Prva generacija Druga generacija Treća generacija Nove tehnike -četvrta generacija
1.2 Značaj održavanja infrastrukture u proizvodnji hrane
1.3 Značaj održavanja tehničkih sistema u proizvodnji hrane
1.3.1 Uslovi u kojima se proizvode tehnički sistemi
1.3.2 Karakteristike tehničkih sistema Performanse tehničkih sistema Usaglašenost tehničkih sistema Pouzdanost tehničkih sistema Trajnost tehničkih sistema Amortizacija tehničkih sistema Podrška tehničkim sistemima Estetika tehničkih sistema Ekonomska isplativost
1.3.3 Uslovi u kojima mašina / oprema radi sa aspekta bezbednosti hrane
1.4 Efekti upravljanja održavanjem u proizvodnji hrane
1.5 CASE STUDY – Studija slučaja
1.5.1 Rezime
1.5.2 Ključne reči
1.5.3 Pitanja Literatura

EFEKTIVNOST I POUZDANOST TEHNIČKIH SISTEMA
2.1 Efektivnost sistema
2.1.1 Funkcija gustine pojava stanja u otkazu
2.1.2 Kumulativna funkcija gustine pojava stanja u radu
2.2 Pouzdanost sistema
2.2.1 Uzroci otkaza i greške
2.2.2 Otkazi opreme
2.3 CASE STUDY – Studija slučaja
2.3.1 Statističke raspodele i grafički prikazi učestalosti otkaza, pouzdanosti i intenziteta otkaza
2.3.2 Rezime
2.3.3 Ključne reči
2.3.4 Pitanja Literatura

UPRAVLJANjE ODRŽAVANJEM INFRASTRUKTURE I OPREME
3.1 Upravljanje održavanjem infrastrukture i opreme
3.2 Organizacija održavanja infrastrukture i opreme
3.3 Tehnologija održavanja infrastrukture i opreme
3.3.1 Upravljanje informacijama u procesu održavanja
3.3.2 Klase informacija
3.4 Metode održavanja
3.4.1 Korektivno održavanje
3.4.2 Preventivno održavanje
3.4.3 Program i plan preventivnog održavanja Osnovno održavanje Preventivne zamene Održavanje prema stanju Preventivno održavanje u utvrđenim rokovima Preventivno održavanje u podesivim rokovima
3.4.4 Pregledi i ispitivanja opreme
3.5 Životni ciklus infrastrukture i opreme
3.5.1 Tipične aktivnosti koje stvaraju troškove
3.5.2 Troškovi garancije i odgovornosti
3.5.3 Procenjivanje i utvrđivanje troškova
3.6 Upravljanje rezervnim delovima
3.6.1 Predviđanje zahteva za rezervnim delovima
3.6.2 Dimenzionisanje skladišta rezervnih delova
3.7 CASE STUDY – Studija slučaja
3.7.1 Primeri dokumentacije u procesu održavanja
3.7.2 Rezime
3.7.3 Ključne reči
3.7.4 Pitanja Literatura

ALATI I TEHNIKE UPRAVLjANjA ODRŽAVANjEM
4.1 Alati upravljanja održavanjem infrastrukture i opreme
4.1.1 Blok dijagram pouzdanosti (Reliability Block Diagram)
4.1.2 Analiza uticaja i posledica grešaka / otkaza – FMEA – Failure Mode And Effects Analysis
4.1.3 Analiza otkaza metodom stabla FTA (Fault Tree Analysis)
4.1.4 Ostale metode
4.2 Koncepti upravljanja održavanjem
4.2.1 Analiza rizika
4.2.2 Tipovi i tehnike analize opasnosti
4.2.3 Održavanje na osnovu pouzdanosti – Reliability-Centered Maintenance (RCM)
4.2.4 Upravljanje na osnovu učinka – Performance Maintenance Management
4.2.5 Totalno produktivno održavanje (TPO) – Total Productive Maintenance (TPM)
4.3 CASE STUDY – Studija slučaja 4-68 4.3.1 Izračunavanje ukupne efikasnosti opreme (OEE)
4.3.2 Izračunavanje najveće pouzdanosti
4.3.3 Rezime
4.3.4 Ključne reči
4.3.5 Pitanja Literatura

ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE
5.1 Održavanje infrastrukture
5.1.1 Održavanje zgrada
5.1.2 Održavanje radnog okruženja
5.1.3 Ispitivanje uslova radne okoline
5.1.4 Održavanje komunalne instalacije
5.1.5 Održavanje merila
5.1.6 Održavanje vozila unutrašnjeg i spoljnjeg transporta
5.1.7 Održavanje celog objekta
5.1.8 Održavanje puteva za evakuaciju
5.2 CASE STUDY – Studija slučaja
5.2.1 Rezime
5.2.2 Ključne reči
5.2.3 Pitanja Literatura

STANDARDI I PROPISI U OBLASTI ODRŽAVANjA
6.1 Standardi i propisi u oblasti održavanja
6.1.1 Standard EN 13460:2004 Dokumentacija održavanja
6.1.2 Standard ENV 13269:2002 – Ugovori o održavanju
6.1.3 Standard EN 13306:2002 terminologija održavanja
6.2 CASE STUDY – Studija slučaja
6.2.1 Ugovori o održavanju
6.2.2 Rezime
6.2.3 Ključne reči
6.2.4 Pitanja Literatura

TERMINI I DEFINICIJE
7.1 Termini i definicije
7.1.1 Osnovni termini povezani sa upravljanjem održavanjem
7.1.2 Izrazi vezani za elemente
7.1.3 Termini povezani za svojstvima elemen(a)ta
7.1.4 Termini povezani sa otkazima i događajima
7.1.5 Termini povezani sa kvarovima i stanjima
7.1.6 Termini povezani sa vrstama i strategijama održavanja
7.1.7 Termini povezani sa aktivnostima održavanja
7.1.8 Termini povezani sa vremenskim izrazima
7.1.9 Termini povezani sa podrškom održavanju
7.1.10 Ekonomski i tehnički indikatori
7.1.11 Termini povezani sa ugovaranjem održavanja
7.1.12 Termini iz nekoliko standarda koji su često u upotrebi

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">