Reklama

I. Uvodne odredbe

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način uspostavljanja i organizacija sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane i hrane za životinje (u daljem tekstu: Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja).

Cilj

Član 2.

Cilj ovog pravilnika je da obezbedi uspostavljanje Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja na teritoriji Republike Srbije, kao i uključivanje tog sistema u sistem brzog obaveštavanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje Evropske unije ili na međunarodnom nivou, u skladu sa međunarodnim sporazumom i zakonom kojim se uređuje bezbednost hrane (u daljem tekstu: zakon).

Značenje izraza

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) EU RASFF (eng. Rapid Alert System for Food and Feed) je sistem brzog uzbunjivanja i obaveštavanja za hranu i hranu za životinje, koji je uspostavljen kao mreža za izveštavanje o direktnoj ili indirektnoj opasnosti za zdravlje ljudi koja potiče od hrane i hrane za životinje u Evropskoj uniji;

2) EU RASFF obaveštenje je informacija sa podacima o direktnom ili indirektnom riziku u hrani, hrani za životinje i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom, koju izdaje Evropska komisija;

3) incident je okolnost ili događaj koji se odnosi na utvrđivanje direktne ili indirektne opasnosti koja predstavlja direktan rizik za zdravlje ljudi i životinja;

4) INFOSAN (eng. The International Food Safety Authorities Network) je globalna mreža nacionalnih organa nadležnih za bezbednost hrane koja služi kao mreža za razmenu informacija vezanih za bezbednost hrane, a koja poboljšava saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou;

5) kontakt tačka je organizaciona jedinica u nadležnom organu koja je uključena u Sistem obaveštavanja i uzbunjivanja u skladu sa ovim pravilnikom;

6) Nacionalna kontakt tačka je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstvo i vodoprivrede – Uprava za veterinu, koja upravlja Sistemom obaveštavanja i uzbunjivanja i koja u okviru uspostavljenog centralnog informacionog sistema razmenjuje podatke sa drugim institucijama koje učestvuju u proceni i upravljanju rizikom u Republici Srbiji, kao i relevantnim institucijama u inostranstvu;

7) RASFF obaveštenje je informacija sa podacima o direktnom ili indirektnom riziku u hrani, hrani za životinje i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom koju, u okviru Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, dostavlja Nacionalna kontakt tačka, ili kontakt tačka;

8) opasnost je biološka, hemijska ili fizička opasnost u hrani, hrani za životinje i/ili materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom i hranom za životinje ili stanje hrane, hrane za životinje i/ili materijala koji dolaze u kontakt sa hranom i hranom za životinje, koja može štetno da deluje na zdravlje ljudi i životinja;

9) opoziv hrane je uklanjanje sa tržišta hrane, hrane za životinje ili materijala koji dolaze u kontakt sa hranom ili hranom za životinje, koji nisu bezbedni, uključujući hranu i hranu za životinje koja je stavljena u promet do krajnjeg potrošača;

10) povlačenje je uklanjanje iz prometa hrane, hrane za životinje ili materijala koji dolaze u kontakt sa hranom ili hranom za životinje, koji nisu bezbedni, uključujući uklanjanje iz promet na malo, a u prometu nije došla do krajnjeg potrošača;

11) RAPEX je sistem brze razmene informacija između država članica Evropske unije o merama i aktivnostima koje se preduzimaju u vezi sa ozbiljnim rizikom koje opasan proizvod predstavlja za zdravlje i bezbednost potrošača;

12) RASFF portal je onlajn aplikacija, koja sadrži obaveštenje sa podacima o novim slučajevima o riziku za zdravlje, otkrivenim u hrani i hrani za životinje. Korisnicima su dostupne informacije o vrsti opasnosti i zemlji porekla opasnosti;

13) rizik je faktor verovatnoće štetnog uticaja na zdravlje i ozbiljnost tog uticaja, kao posledice postojanja direktne ili indirektne opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, koji može biti izazvan hranom ili hranom za životinje ili materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom ili hranom za životinje;

14) subjekt u poslovanju hranom ili hranom za životinje je pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjenje zakonskih uslova za poslovanje hranom ili hranom za životinje kojom upravlja.

Primena

Član 4.

Ovaj pravilnik se primenjuje u slučaju pojave direktnog ili indirektnog rizika za zdravlje ljudi i životinja čiji je uzrok hrana ili hrana za životinje (u daljem tekstu: direktni ili indirektni rizik za zdravlje), i to:

1) kada je utvrđena opasnost u hrani ili hrani za životinje;

2) kada nije utvrđena opasnost u hrani ili hrani za životinje, ali postoje odgovarajući naučni podaci koji ukazuju na vezu između njihove upotrebe i pojave štetnog uticaja na zdravlje ljudi, odnosno životinja;

3) radi primene načela predostrožnosti u skladu sa zakonom.

II. Način uspostavljanja i organizacija sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja

1. Cilj uspostavljanja Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja

Član 5.

Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja uspostavlja se na teritoriji Republike Srbije kao mreža za izveštavanje o direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje.

Izveštavanje iz stava 1. ovog člana obuhvata usklađene aktivnosti koje se odnose na kontinuiranu razmenu RASFF obaveštenja i drugih obaveštenja i podataka sa drugim institucijama koje učestvuju u proceni i upravljanju rizikom u Republici Srbiji i sa relevantnim institucijama u inostranstvu.

Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja obezbeđuje brzi protok informacija i dostavljanje podataka o službenim kontrolama i o preduzimanju odgovarajućih kontrolnih aktivnosti i/ili mera.

2. RASFF obaveštenje

Član 6.

RASFF obaveštenje sadrži informacije koje se odnose na:

1) hranu ili hranu za životinje koja je uzrok opasnosti za zdravlje ljudi ili životinja;

2) pojavu ozbiljne bolesti ljudi ili životinja koja može biti povezana sa upotrebom hrane i hrane za životinje;

3) informacije dostavljene od strane subjekta u poslovanju hranom i hranom za životinje u pogledu uslova higijene hrane i hrane za životinje, koje ukazuju na opasnost za zdravlje ljudi i životinja.

Direktan ili indirektan rizik za zdravlje predstavlja hrana ili hrana za životinje iz stava 1. ovog člana, koja sadrži:

1) supstance koje su zabranjene u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju rezidue u oblasti veterinarstva;

2) rezidue sredstava za zaštitu bilja, ili sadrži rezidue koje prelaze maksimalno dozvoljene količine, utvrđene posebnim propisom kojim se uređuju ostaci sredstava za zaštitu bilja;

3) supstance koje su kancerogene, mutagene ili teratogene ili ako sadržaj ovih supstanci prelazi maksimalno dozvoljene količine, utvrđene posebnim propisima kojima se uređuje proizvodnja i promet opasnih materija;

4) plesni, mikotoksine, bakterije, odnosno njihove toksine, alge, parazite, viruse ili njihove matabolite, koji svojom prirodom, količinom ili prisustvom priona mogu predstavljati rizik za zdravlje ljudi;

5) radioaktivne kumulativne elemente koji prelaze maksimalno dozvoljene količine utvrđene posebnim propisom kojim se uređuje zaštita od jonizujućeg zračenja;

6) genetski modifikovanu hranu za koju nije izdata dozvola u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju genetski modifikovani organizmi;

7) novu hranu za koju nije izdata dozvola u skladu sa zakonom;

8) sastojke koji nisu dozvoljeni u dijetetskim proizvodima, dečijoj hrani, dijetetskim suplementima, aditivima, aromama, enzimskim preparatima i pomoćnim sredstvima u skladu sa zakonom;

9) strano telo čije prisustvo konzumacijom hrane može da dovede do fizičke povrede;

10) druge supstance i proizvode za koje nadležni organ smatra da predstavljaju direktan ili indirektan rizik za zdravlje, uključujući i materijale čija je proizvodnja, promet i upotreba utvrđena posebnim propisom kojim se uređuju predmeti opšte upotrebe, a koji dolaze u kontakt sa hranom (u daljem tekstu: materijali koji dolaze u kontakt sa hranom).

Član 7.

RASFF obaveštenje sačinjava se na osnovu informacija o incidentu, odnosno direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje, koje može da dostavi organ nadležan za sprovođenje službene kontrole, laboratorija koja obavlja poslove u oblasti bezbednosti hrane, kao i subjekt u poslovanju hranom i hranom za životinje, u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

RASFF obaveštenje sačinjava se i na osnovu EU RASFF obaveštenja u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

3. Organizacija Sistema brzog obaveštavanja i upozoravanja

Nacionalna kontakt tačka

Član 8.

Sistemom brzog obaveštavanja i upozoravanja upravlja Nacionalna kontakt tačka u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

Upravljanje iz stava 1. ovog pravilnika, obuhvata:

1) primanje informacija o incidentu, odnosno direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje;

2) obradu obaveštenja i traženje mišljenja o proceni rizika od Stručnog saveta za procenu rizika u oblasti bezbednosti hrane (u daljem tekstu: Savet), ako je to potrebno;

3) pripremu, izdavanje i dostavljanje obaveštenja, odgovornoj kontakt tački;

4) sakupljanje podataka od strane kontakt tačaka, kao i stručnih mišljenja od strane Saveta iz oblasti koja je predmet obaveštenja;

5) koordinaciju aktivnosti koje se sprovode preko kontakt tačke.

Aktivnosti iz stava 2. tačka 5) ovog člana odnose se na:

1) dostavljanje primljenih obaveštenja od strane Nacionalne kontakt tačke nadležnoj inspekciji;

2) dostavljanje obaveštenja stručnjacima iz odgovarajuće oblasti, koji predlažu potrebne aktivnosti i mere, ako je to potrebno;

3) prikupljanje podataka za pripremu obaveštenja i izveštaja i njihovo dostavljanje Nacionalnoj kontakt tački;

4) sprovođenje potrebnih kontrolnih aktivnosti i/ili mera u vezi primljenog obaveštenja.

Kontakt tačka

Član 9.

Kontakt tačke u Sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja u okviru ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i ministarstva nadležnog za poslove zdravlja, jesu:

1) za hranu životinjskog porekla i hranu za životinje – veterinarska inspekcija i granična veterinarska inspekcija;

2) za hranu biljnog porekla – poljoprivredna inspekcija, fitosanitarna inspekcija i granična fitosanitarna inspekcija;

3) za materijale koji dolaze u kontakt sa hranom, kao i za hranu koja je u skladu sa zakonom pod kontrolom ministarstva nadležnog za poslove zdravlja – sanitarna inspekcija.

Kontakt tačka je i ministarstvo nadležno za poslove trgovine – poslovi tržišne inspekcije i povezivanje sa RAPEX, u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje opšta bezbednost proizvoda.

U slučaju potrebe u okviru Sistema brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, uspostavlja se i saradnja sa ministarstvom nadležnim za unutrašnje poslove, ministarstvom nadležnim za odbranu, ministarstvom nadležnim za poslove carine, u skladu sa posebnim propisima.

4. Razmena obaveštenja i podataka

a) Način razmene obaveštenja

Član 10.

Razmena obaveštenja, u zavisnosti od rizika, obavlja se između Nacionalne kontakt i kontakt tačaka preko RASFF obaveštenja, i to kao:

1) RASFF – Upozorenje;

2) RASFF – Informacija;

3) RASFF – Odbijanje na granici;

4) RASFF – Novosti;

5) RASFF – Dodatno obaveštenje.

RASFF – Upozorenje

Član 11.

U slučaju da se stavi u promet hrana i hrana za životinje koja predstavlja direktan ili indirektan rizik za zdravlje, pri čemu je potrebno hitno preduzimanje kontrolnih aktivnosti i/ili mera, dostavlja se RASFF – Upozorenje na obrascu koji je dat u Prilogu 1 – RASFF – Upozorenje (u daljem tekstu: Prilog 1), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana Nacionalna kontakt tačka, bez odlaganja, dostavlja nadležnoj kontakt tački kao i u slučaju da to obaveštenje ne sadrži sve podatke iz Priloga 1. ovog pravilnika.

Podaci koji moraju odmah da se dostave su informacije o hrani ili hrani za životinje na koju se odnosi obaveštenje, kao i podaci o riziku koji identifikovana opasnost predstavlja za zdravlje ljudi i životinja.

Ako se RASFF – Upozorenje dostavlja van radnog vremena, obavezan je kontakt svih učesnika u Sistemu brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, i to putem telefona predviđenog za hitne situacije.

Po prijemu obaveštenja iz stava 1. ovog člana, nadležni organ hitno vrši opoziv hrane, kao i kontrolne aktivnosti i/ili mere u skladu sa zakonom.

RASFF – Informacija

Član 12.

Kada se u hrani i hrani za životinje utvrdi direktan ili indirektan rizik za zdravlje, a ta hrana nije stavljena u promet, dostavlja se RASFF – Informacija na obrascu koji je dat u Prilogu 2 – RASFF – Informacija (u daljem tekstu: Prilog 2), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana Nacionalna kontakt tačka, bez odlaganja, dostavlja nadležnoj kontakt tački i u slučaju da to obaveštenje ne sadrži sve podatke iz Priloga 1. ovog pravilnika.

U slučaju da se Nacionalnoj kontakt tački dostavi EU RASFF obaveštenje, i to kao RASFF – informacija o direktnom ili indirektnom riziku za zdravlje ljudi i životinja u državi članici Evropske unije, prosleđuje se kontakt tačkama, ali se ne zahteva hitno preduzimanje mera.

Ako Nacionalna kontakt tačka, u slučaju iz st. 1. i 3. ovog člana, ima dodatne informacije da hrana ili hrana za životinje predstavlja direktan ili indirektan rizik za zdravlje i da je potrebno hitno preduzimanje kontrolnih aktivnosti i/ili mera, može da umesto RASFF – Informacija dostavi RASFF – Upozorenje.

RASFF – Odbijanje na granici

Član 13.

Kada se na graničnom prelazu Republike Srbije zabrani uvoz pošiljke hrane ili hrane za životinje, za koju je ispitivanjem utvrđeno da predstavlja rizik za zdravlje, dostavlja se RASFF – Odbijanje na granici, na obrascu koji je dat u Prilogu 3 – RASFF – Odbijanje na granici (u daljem tekstu: Prilog 3), koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostavlja Nacionalna kontakt tačka svim graničnim prelazima, kako bi se pojačala kontrola i sprečio ulazak pošiljke na drugom graničnom prelazu.

Ako granična inspekcija na graničnom prelazu ispitivanjem utvrdi da pošiljka hrane ili hrane za životinje predstavlja rizik za zdravlje ljudi, preko kontakt tačke dostavlja se Nacionalnoj kontakt tački odgovarajuća dokumentacija.

RASFF – Novosti

Član 14.

U slučaju da Nacionalna kontakt tačka dobije novu informaciju koja se odnosi na bezbednost hrane ili hrane za životinje za koju se smatra da je od interesa za sprovođenje službene kontrole, takva informacija se dostavlja kao RASFF – Novosti.

RASFF – Dodatno obaveštenje

Član 15.

Kada se pojave bilo kakve dodatne informacije koje se odnose na bezbednost hrane ili hrane za životinje, a u vezi su sa izdatim prvim obaveštenjima iz čl. 11, 12. i 13. ovog pravilnika (u daljem tekstu: prvo obaveštenje), dostavlja se RASFF – Dodatno obaveštenje na obrascima iz Priloga 1, 2 i 3. ovog pravilnika, koji sadrže te dodatne informacije.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se, bez odlaganja, kontakt tački.

Ako su po prijemu prvog obaveštenja, nadležni organi preduzeli određene aktivnosti i/ili mere u skladu sa zakonom, o tome šalju detaljne podatke u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Ako su aktivnosti i/ili mere iz stava 3. ovog člana obuhvatale zadržavanje ili vraćanje hrane ili hrane za životinje u zemlju porekla, nadležni organ dostavlja odgovarajuće informacije o vraćenoj hrani, odnosno hrani za životinje, osim ako te informacije nisu već uključene u prvo obaveštenje.

b) Način verifikacije obaveštenja

Član 16.

Pre dostavljanja obaveštenja iz člana 10. ovog pravilnika vrši se:

1) provera podataka u obaveštenju (da li su odgovarajući, potpuni i čitki);

2) provera pravnog osnova navedenog u obaveštenju za utvrđenu neusaglašenost sa propisima iz člana 6. stav 2. ovog pravilnika;

3) provera usklađenosti tih obaveštenja sa zahtevima navedenim u ovom pravilniku;

4) identifikacija subjekta u poslovanju hranom, i/ili opasnosti i/ili zemlje, koji se ponavljaju u odnosu na prvo obaveštenje.

v) Dobijanje EU RASFF obaveštenja i drugih podataka

Član 17.

U slučaju da Nacionalna kontakt tačka dobije EU RASFF obaveštenje i druge podatke od strane relevantnih institucija iz inostranstva, vrši se njihova obrada i, ako je to potrebno, traži mišljenje o proceni rizika.

Na osnovu obaveštenja i podataka iz stava 1. ovog člana sačinjava se odgovarajuće RASFF obaveštenje iz člana 10. ovog pravilnika i dostavlja se nadležnoj kontakt tački.

g) Dobijanje obaveštenja o incidentu i RASFF obaveštenja

Član 18.

U slučaju incidenta na teritoriji Republike Srbije, kada hrana ili hrana za životinje predstavlja direktan ili indirektan rizik za zdravlje, a stavljena je u promet i napustila je, odnosno postoji mogućnost da napusti teritoriju Republike Srbije, na osnovu informacija od strane subjekta iz člana 7. stav 1. ovog pravilnika, sačinjava se RASFF obaveštenje od strane kontakt tačke.

Obaveštenje o incidentu iz stava 1. ovog člana dostavlja se Nacionalnoj kontakt tački u vidu RASFF – Upozorenja.

U slučaju potrebe, Nacionalna kontakt tačka u saradnji sa kontakt tačkom prikuplja podatke koji se odnose na:

1) hranu ili hranu za životinje (vrsta/kategorija hrane, naziv hrane, trgovački naziv, rok upotrebe, oznaka proizvodne partije/lota, poreklo hrane i hrane za životinje, lista distribucije vrste i broja pakovanja proizvoda, količina, sertifikati za uvezenu hranu i hranu za životinje);

2) subjekte u poslovanju hranom (naziv, adresa, zemlja porekla, telefon, faks), uključujući broj odobrenja, odnosno registracije objekta);

3) rezultate laboratorijskih ispitivanja;

4) prirodu i obim bilo koje bolesti povezane sa hranom ili hranom za životinje koja je predmet obaveštenja;

5) kontrolne aktivnosti i/ili mere koje je preduzeo organ nadležan za sprovođenje službene kontrole;

6) aktivnosti i mere preduzete od strane subjekta u poslovanju hranom ili hranom za životinje;

7) ostale relevantne informacije.

Na osnovu obaveštenja iz stava 2. ovog člana, odnosno podataka iz stava 3. ovog člana, dostavlja se Evropskoj komisiji odgovarajuće obaveštenje iz člana 10. ovog pravilnika od strane Nacionalne kontakt tačke.

d) Povlačenje, izmene i dopuna obaveštenja

Član 19.

Svako obaveštenje može da bude povučeno, ako je neosnovano ili netačno.

đ) Prestanak direktnog ili indirektnog rizika za zdravlje

Član 20.

O prestanku direktnog ili indirektnog rizika za zdravlje, kao i o preduzetim potrebnim kontrolnim aktivnostima i/ili merama, obaveštavaju se kontakt tačke od strane Nacionalne kontakt tačke.

e) Način prosleđivanja obaveštenja i podataka

Član 21.

Komunikacija i razmena obaveštenja i podataka u okviru uspostavljenog centralnog informacionog sistema obavlja se putem elektronske pošte.

U slučaju nefunkcionisanja sistema obaveštavanja putem elektronske pošte, obaveštenja i podaci razmenjuju se putem telefaksa i telefona.

Nacionalna kontakt tačka i kontakt tačka su dostupne za komunikaciju i razmenu obaveštenja i podataka 24 sata, sedam dana u nedelji.

III. Završna odredba

Član 22.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Prilog 1 – Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje RASFF – UPOZORENjE

Prilog 2 – Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje RASFF – INFORMACIJA

Prilog 3 – Sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja za bezbednost hrane ili hrane za životinje RASFF – ODBIJANjE NA GRANICI

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">