Reklama

Imajući u vidu da je osoblju kontrolnih tela od najvećeg značaja pravilno tumačenje primene zahteva standarda ISO/IEC 17020, obuka je koncipirana tako da obuhvata:

  • objašnjenje zahteva standarda na aktivnostima u telu koje obavlja kontrolisanje (kontrolnom telu),
  • veliki broj praktičnih primera i vežbi koji se odnose na ključne zahteve standarda (6. Zahteve za resurse i 7. Zahteve za proces),
  • interne provere i vežbe na praktičnim primerima i konkretnim situacijama, koje se odnose na planiranje, sprovođenje i izveštavanje o rezultatima internih provera svih zahteva standarda.

Vreme održavanja obuke: 16-17.12.2023. (obuka traje dva dana i održava se prema Programu i planu obuke, datom u nastavku)

Mesto održavanja: Tehnološki fakultet Novi Sad, Bulevar cara Lazara br. 1, 21000 Novi Sad

Kotizacija za obuku je 24.000 dinara i obuhvata:

  • Ekspertska predavanja
  • Materijal za obuku i realizaciju vežbi (dobija se na početku obuke)
  • Priručnik za polaganje ispita (šalje se elektronskom poštom odmah po primljenoj uplati kotizacije)
  • SERTIFIKAT Sertifikacionog tela za sertifikaciju osoba Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
  • Osveženje za vreme pauza (sendviči, sokovi, kafa…)

Kotizaciju možete uplatiti kao fizičko ili kao pravno lice. Nakon prijave firmama se šalje predračun, a fizičkim licima pravilno popunjena uplatnica.

Kandidatima koji ne polože ispit biće omogućeno ponovno polaganje.

Zainteresovani polaznici mogu da se prijave, telefonom na broj: +381 63 839 8439 i/ili slanjem potrebnih podataka, odnosno popunjene prijave na e-mail adresu: predragdupalo@gmail.com

Osoba za kontakt: Predrag Dupalo

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, JMBG, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko kotizaciju za obuku plaćate preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresu.

Obrazac za prijavu nalazi se u prilogu.

PROGRAM I PLAN OBUKE

DAN 1 (16.12.2023.)

Vreme Aktivnost
9.00 – 9.15 Predstavljanje polaznika i predavača. Upoznavanje sa načinom rada na obuci.
9.15 – 9.30 Predavanje 1 Menadžment u raznim tipovima tela za ocenjivanje usaglašenosti (TOU).
9.30 – 10.00 Predavanje 2 Struktura i zahtevi standarda ISO/IEC 17020.
10.00 – 10.15 Vežba 1
10.15 – 10.45 Vežba 2
10.45 – 11.00 Pauza
11.00 – 11.15 Predavanje 3 Organizacija tela koja obavljaju kontrolisanje (kontrolnih tela).
11.15 – 11.30 Predavanje 4 Obim akreditacije tela koja obavljaju kontrolisanje (kontrolnih tela).
11.30 – 11.45 Vežba 3
11.45 – 12.30 Vežba 4
12.30 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.15 Predavanje 5 Metode i procedure kontrolisanja. Podugovaranje ispitivanja i kontrolisanja.
13.15 – 13.45 Predavanje 6 Postupanje sa predmetima i uzorcima kontrolisanja.
13.45 – 14.15 Vežba 5
14.15 – 14.45 Vežba 6
14.45 – 15.00 Rezime 1. dana

DAN 2 (17.12.2023.)

Vreme Aktivnost
9.00 – 9.15 Podsetnik na aktivnosti 1. dana
9.15 – 9.30 Predavanje 7 Kompetentnost osoblja koje obavlja kontrolisanje.
9.30 – 10.00 Predavanje 8 Postrojenja i oprema koja se koriste za kontrolisanje.
10.00 – 10.15 Vežba 7
10.15 – 10.45 Vežba 8
10.45 – 11.00 Pauza
11.00 – 11.15 Predavanje 9 Zapisi, izveštaji i sertifikati o kontrolisanju.
11.15 – 11.30 Vežba 9
11.30 – 12.00 Predavanje 10 Interna provera
12.00 – 12.30 Vežba 10 Program i plan provere
12.30 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.30 Vežba 11 Izrada liste pitanja i intervjuisanje
13.30 – 14.00 Vežba 12 Definisanje neusaglašenosti i prihvatanje predloženih korektivnih mera
14.00 – 14.15 Rezime 1. dana
14.15 – 15.00 Ispit

Napomena: U planu su moguće manje izmene u zavisnosti od predznanja i broja prijavljenih polaznika, dinamike izrade vežbi i dr.