Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2016. godini

Službenom glasniku RS”, broj 08/2016

Uredba o označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda nacionalnom oznakom višeg kvaliteta „SRPSKI KVALITET”

Sl. glasnik RS, br. 90/2016

Pravilnik o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda i testenina

Sl. glasnik RS, br. 68/2016

Pravilnik o posebnim uslovima higijene sitnog voća u svežem i smrznutom stanju u fazi proizvodnje, prerade i prometa

Sl. glasnik RS, 48/2016

Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu

Sl. glasnik RS", br. 62/2006, 65/2008 - dr. zakon i 41/2009 i 2016

Uredbu o uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava prvenstva zakupa

Službeni glasnik 110-5416/2016

Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme u objektima u kojima se drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje

Sl. glasnik RS, 6/2010 i 57/2014

Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima

Sl. glasnik RS, 33/2016

Pravilnik o korišćenju podsticaja u organskoj stočarskoj proizvodnji po košnici pčela

Sl. glasnik RS, 94/2013, 55/2014 i 15/2016

Zakon o zaštiti životne sredine

Sl. glasnik RS 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016

Zakon o zaštiti prirode

Službeni glasnik RS, 36/2009, 88/2010, 91/201 i 14/2016

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi

Sl. glasnik RS, 111/2015 i 9/2016

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla

Sl. glasnik RS, 46/2015 i 111/2015 i 14/2016

Pravilnik o obrascu i sadržini programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja

Sl. glasnik RS, 24/2015 i 111/2015

Pravilnik o kvalitetu meda i drugih proizvoda pčela

Sl. glasnik RS, 101/2015

Pravilnik o kvalitetu voćnih džemova, želea, marmelade, pekmeza i zaslađenog kesten pirea

Sl. glasnik RS, 101/2015

Izmene Pravilnika za podršku investicijama u preradu i marketing u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa

Sl. glasnik RS, 111/15