Reklama

Na osnovu člana 111a stav 2. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05 i 30/10),

Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

o hrani za životinje s posebnim potrebama

  

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi koje mora da ispuni hrana s posebnim namenama koja se koristi za ishranu životinja s posebnim potrebama (u dalјem tekstu: hrana za životinje s posebnim potrebama), kao i način deklarisanja hrane za životinje s posebnim namenama.

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) hraniva jesu proizvodi bilјnog ili životinjskog porekla u svom prirodnom obliku, u svežem ili prerađenom stanju, proizvodi koji potiču iz industrijske prerade, kao i organske i neorganske materije, koji se koriste pojedinačno ili u mešavini i mogu a ne moraju da sadrže aditive, a namenjeni su za oralnu ishranu životinja;

2) smeša jeste hrana za životinje koja nastaje mešavinom hraniva i može a ne mora da sadrži aditive, a koja je namenjena za oralnu ishranu životinja kao potpuna ili dopunska hrana za životinje;

3) hrana za životinje s posebnim potrebama jeste smeša, koja se zbog svog posebnog sastava ili načina proizvodnje jasno razlikuje od potpune ili dopunske hrane za životinje, kao i medicinirane hrane za životinje i koja je pripremlјena sa namenom da ispuni posebne nutrititivne potrebe životinja;

4) posebno nutritivno dejstvo jeste dejstvo na procese asimilacije, apsorpcije ili metabolizma pasa, mačaka ili domaćih životinja koji su privremeno ili trajno narušeni a kojim se postiže zadovolјavanje posebnih nutritivnih potreba tih životinja, tako da se ishranom ovom vrstom hrane za životinje njihovo stanje popravlјa;

5) osnovne nutritivne karakteristike jesu skup osnovnih svojstava hraniva kojima se postiže posebno nutritivno dejstvo hrane za životinje s posebnim potrebama;

6) uslovi u pogledu deklarisanja jesu svi podaci (osnovne nutritivne karakteristike, vrsta ili kategorija životinja, podaci o deklarisanju, preporuka o dužini korišćenja i ostali zahtevi, uklјučujući i posebno nutritivno dejstvo) koji moraju da se unesu u deklaraciju hrane za životinje s posebnim potrebama.

Član 3.

Hrana za životinje s posebnim potrebama može da se stavi u promet ako ispunjava uslove u pogledu posebnog nutritivnog dejstva i deklarisanja, kao i ako nema štetno dejstvo na zdravlјe životinja ili lјudi i životnu sredinu, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, hrana za životinje s posebnim potrebama mora da ispunjava i uslove u pogledu dozvolјenih štetnih materija u hrani za životinje u skladu sa posebnim propisom.

Član 4.

Uslovi koje mora da ispuni hrana za životinje s posebnim potrebama u pogledu posebnog nutritivnog dejstva i deklarisanja dati su u Tabeli.

Tabela

Uslovi u pogledu posebnog nutritivnog dejstva i deklarisanja hrane za životinje s posebnim potrebama

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Posebno nutritivno dejstvo

Osnovne nutritivne
karakteristike

Vrsta ili
kategorija
životinja

Podaci o deklarisanju

Preporuka
o dužini
korišćenja

Ostali zahtevi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pomoć radu bubrega u slučaju hronične bubrežne insuficijencije(1)

Nizak nivo fosfora kao i ograničen nivo proteina ali visoke biološke vrednosti koji je visokog kvaliteta

Psi i mačke

-Izvori proteina

-kalcijum

-fosfor

-kalijum

-natrijum

-sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako je dodato)

Početno do šest meseci(2)

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara”.

U uputstvu za upotrebu navesti:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

Otapanje struvitnog kamenca(3)

Svojstvo zakiselјavanja mokraće, nizak nivo magnezijuma i ograničen nivo proteina ali visoke biološke vrednosti

Psi

-Izvori proteina

-kalcijum

-fosfor

-natrijum

-magnezijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

-supstance koje su zakiselјivači mokraće

Pet do 12 nedelјa

U uputstvu za upotrebu navesti:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

U deklaraciju uneti:

„Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Svojstvo zakiselјavanja mokraće i nizak nivo magnezijuma

Mačke

-Kalcijum

-fosfor

-natrijum

-magnezijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

-ukupni taurin

-supstance koje zakiselјavaju mokraću

Sprečavanje ponovnog nastajanja struvitnog kamenca(3)

Svojstvo zakiselјavanja mokraće i umeren nivo magnezijuma

Psi i mačke

-Kalcijum

-fosfor

-natrijum

-magnezijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

-supstance koje zakiselјavaju mokraću

Do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Sprečavanje nastanka uratnih kamenaca

Nizak nivo purina, kao i nizak nivo proteina ali visoke biološke vrednosti

Psi i mačke

-Izvori proteina

Do šest meseci ili doživotno u slučajevima i reverzibilnog poremećaja metabolizma mokraćne kiseline

U deklaraciju uneti: „Preporučuje je se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Sprečavanje nastajanja oksalatnih kamenaca

Nizak nivo kalcijuma, nizak nivo D vitamina, kao i svojstvo mokraće da postane bazna

Psi i mačke

-Fosfor

-kalcijum

-natrijum

-magnezijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

-ukupni D vitamin

-hidroksi-

prolin

-supstance koje mokraću čine baznom

Do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Sprečavanje nastanka cistinskih kamenaca

Nizak nivo proteina, umeren nivo aminokiselina koje sadrže sumpor, kao i postizanje bazne reakcije mokraće

Psi i mačke

-Ukupne tio- aminokiseline

-natrijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

-supstance koje mokraću čine baznom

Početno do godinu dana

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Smanjenje nepodnošlјivosti na pojedine sastojke i hranlјive materije(4)

Odabrani izvori proteina

i /ili

odabrani izvori uglјenih hidrata

Psi i mačke

-Izvori proteina

-sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)

-izvori uglјenih hidrata

-sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)

Tri do osam nedelјa, a ako znaci nepodno-

šlјivosti nestanu, ova hrana za životinje može se koristiti neograničeno dugo

Sprečavanje akutnih poremećaja resorpcije u crevima

Povećan nivo elektrolita i lako svarlјivih sastojaka

Psi i mačke

-Lako svarlјivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade

-natrijum

-kalijum

-izvori sluzi (ako su dodati)

Jedna do dve nedelјe

U deklaraciju uneti:

– „U toku trajanja i tokom oporavka od akutnog proliva.”

– „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Kompenzacija poremećaja varenja(5)

Lako svarlјivi sastojci, kao i nizak nivo masti

Psi i mačke

Lako svarlјivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade

Tri do 12 nedelјa, a doživotno u slučaju hronične insuficije-ncije gušterače

(pankreasa)

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Pomoć radu srca u slučaju hronične srčane insuficijencije

Nizak nivo natrijuma, kao i povećan odnos kalijuma i natrijuma

Psi i mačke

-Natrijum

-kalijum

-magnezijum

Početno do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Regulacija snabdevanja glukozom (Diabetes mellitus)

Nizak nivo uglјenih hidrata koji brzo otpuštaju glukozu

Psi i mačke

-Izvori uglјenih hidrata

– postupak prerade uglјenih hidrata ako su odgovarajući

-skrob

-ukupni šećer

-fruktoza (ako je dodata)

-sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodate)

-izvor kratko i srednje lančanih masnih kiselina (ako su dodate)

Početno do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Potpora funkciji jetre u slučaju hronične insuficijencije jetre

Proteini visoke biološke vrednosti, umerena količina proteina, visok nivo esencijalnih masnih kiselina, kao i visok nivo lako svarlјivih uglјenih hidrata

Psi

-Izvor proteina

-sadržaj esencijalnih masnih kiselina

-lako svarlјivi uglјenih hidrata, a prema potrebi i način njihove prerade

-natrijum

-ukupni bakar

Početno do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

U uputstvu za upotrebu navesti:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

proteini visoke biološke vrednosti, umerena količina proteina, visok nivo esencijalnih masnih kiselina

Mačke

-Izvor proteina

-sadržaj esencijalnih masnih kiselina

-natrijum

-ukupni bakar

Početno do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporuka je da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

U uputstvu za upotrebu navesti:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

Regulacija metabolizma masti u slučaju hiperlipidemije

Nizak nivo masti i visok nivo esencijalnih masnih kiselina

Psi i mačke

-Sadržaj esencijalnih masnih kiselina,

– sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)

Početno do dva meseca

U deklaraciju uneti: „Preporuka je da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Smanjenje nivoa bakra u jetri

Nizak nivo bakra

Psi

-Ukupni bakar

Početno do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”

Smanjenje prekomerne telesne mase

Nizak nivo energije

Psi i mačke

Energetska vrednost

Do postizanja želјene telesne mase

U uputstvu za upotrebu navesti preporuku za

odgovarajući dnevni unos hrane.

Uspostavlјanje nutritivne ravnoteže,

oporavak (6)

Visok nivo energije, visoka koncentracija esencijalnih i visoko svarlјivih hranlјivih materija

Psi i mačke

-Visoko svarlјivi sastojci, a prema potrebi način njihove prerade

-energentska vrednost

-sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodate)

Do oporavka

Ako se hrana daje sondom u deklaraciju uneti: „Davati pod nadzorom veterinara.”

Regulisanje funkcija kože u slučaju dermatoze ili prekomernog gubitka dlake

Visok nivo esencijalnih masnih kiselina

Psi i mačke

-Sadržaj esencijalnih masnih kiselina

Do dva meseca

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara.”.

Smanjenje rizika pojave mlečne groznice

Nizak nivo kalcijuma

i/ili

nizak odnos katjona/anjona

ili

visok nivo zeolita (sintetički natrijum aluminijum silikat)

ili

visok nivo kalcijuma u obliku visoko svarlјivih kalcijumovih soli

Mlečne krave

-Kalcijum

-fosfor

-magnezijum

-Kalcijum

-fosfor

-natrijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

Sadržaj sintetičkog natrijum aluminijum silikata

Ukupan sadržaj kalcijuma,

-izvori kalcijuma

-količina iz pojedinih izvora

Jedna do četiri nedelјe pre telenja

Jedna do četiri nedelјe pre telenja

Dve nedelјe pre telenja

Početi sa prvim znacima telenja do dva dana nakon telenja

U uputstvu o načinu upotrebe navesti:

„Prestati hraniti nakon telenja.”

U uputstvu o načinu upotrebe navesti:

„Prestati hraniti nakon telenja.”

U uputstvu o načinu upotrebe navesti:

-„Restrikcija unosa hrane na dnevnom nivou trebalo bi da bude smanjena do 500 g natrijum aluminijum silikata po životinji.”

-„Prestati hraniti nakon telenja.”

U deklaraciju uneti:

– instrukciju za upotrebu odnosno broj aplikacija i vreme pre i posle telenja;

-„Preporučuje se da se pre upotrebe zatraži mišlјenje nutricioniste.”

Smanjenje rizika od pojave ketoze(7) i (8)

Sastojci koji daju glukogene izvore energije

Mlečne krave i ovce

-Sastojci koji služe kao izvor energije bogati prekurzorima glukoze

-propan-1,2-diol (ako je dodat kao prekurzor glukoze)

-glicerol (ako je dodat kao prekurzor glukoze)

Tri do šest nedelјa nakon telenja(9)

Poslednjih šest nedelјa pre telenja i prve tri nedelјe posle jagnjenja(10)

Smanjenje rizika od pojave pašne tetanije

(hipomagnezijemija)

Visok nivo magnezijuma, lako svarlјivi uglјenohidrati, umeren nivo proteina i nizak nivo kalijuma

Preživari

-Skrob

-ukupni šećeri

-magnezijum

-natrijum

-kalijum

Tri do deset nedelјa tokom razdoblјa brzog rasta trava

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kako se upotreblјava ta hrana ako se balansira dnevni obrok u pogledu celuloze i lako dostupnih izvora energije.

U deklaraciju uneti: „Naročito za priplodne ovce u laktaciji”, ako se koristi kao hrana za ovace.

Smanjivanje rizika od pojave acidoze

Nizak nivo brzo fermentirajućih uglјenih hidrata i visoki puferski kapacitet

Preživari

-Skrob

-ukupni šećeri

Najviše dva meseca(11)

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kako se upotreblјava ta hrana ako se balansira dnevni obrok u pogledu celuloze i brzo fermentirajućih izvora uglјenih hidrata.

U deklaraciju uneti:

„ Naročito za visoko mlečne krave”, ako se koristi kao hrana za mlečne krave.

U deklaraciju uneti:

„Naročito za intenzivnu ishranu preživara”(12), ako se koristi kao hrana za preživare u tovu.

Očuvanje ravnoteže vode i elektrolita

Pretežno elektroliti i lako rastoplјivi uglјeni hidrati

Telad

prasad

jagnjad

jarad

ždrebad

-Izvor uglјenih hidrata

-natrijum

-kalijum

-hloridi

Jedan do sedam dana (jedan do tri dana u slučaju isklјučive ishrane ovom hranom za životinje)

U deklaraciju uneti:

– „U slučaju opasnosti od pojave i tokom trajanja oporavka od poremećaja varenja (proliva).”

– „Preporučuje se da se pre upotrebe zatraži savet veterinara.”

Smanjenje rizika od pojave mokraćnih kamenaca

Nizak nivo fosfora i magnezijuma i zakiselјivanje mokraće

Preživari

-Kalcijum

-fosfor

-natrijum

-magnezijum

-kalijum

-hloridi

-sumpor

-supstance koje zakiselјavaju mokraću

Do šest nedelјa

U deklaraciju uneti:

„Naročito za intenzivnu ishranu mladih životinja.”

U uputstvu o načinu upotrebe navesti:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

Smanjenje reakcije na stres

Visok nivo magnezijuma

i/ili

Lako svarlјivi sastojci

Svinje

-Magnezijum

-Lako svarlјivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade

-Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)

Jedan do sedam dana

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje upotreba te hrane.

Uspostavlјanje fiziološkog varenja

Nizak puferski kapacitet i lako svarlјivi sastojci

Prasad

-Lako svarlјivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade

-puferski kapacitet

-izvor adstrigenata (ako su dodati)

-izvor sluzi (ako je dodata)

Dve do četiri nedelјe

U deklaraciju uneti:

„U slučaju opasnosti od pojave i tokom trajanja oporavka od poremećaja varenja (proliva).”

Lako svarlјive sirovine

Svinje

-Lako svarlјivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade

-izvor adstrigenata (ako su dodati)

-izvori sluzi (ako je dodata)

Smanjenje opasnosti od pojave zatvora

Supstance koje podstiču motilitet creva

Krmače

– Supstance koje podstiču motilitet creva

10 do 14 dana pre prašenja kao i 10 do 14 dana posle prašenja

Smanjenje opasnosti od sindroma masne jetre

Nizak nivo energije uz visok udeo metaboličke energije iz lipida, kao i visok nivo polinezasićenih masnih kiselina

Nosilјe

-Energetska vrednost

(izračunata prema EC metodu)

-udeo metaboličke energije iz lipida

-sadržaj poli-nezasićenih masnih kiselina

Do 12 nedelјa

Poremećaj varenja

Nizak nivo zasićenih masnih kiselina i visok nivo vitamina topivih u mastima

Živina osim gusaka i golubovi

Procenat zasićenih masnih kiselina u odnosu na ukupne masne kiseline,

-ukupni vitamin A

-ukupni vitamin D

-ukupni vitamin K

U toku prve dve nedelјe nakon izleganja

Uravnoteženje hranlјivih supstanci prilikom konačnog smanjenja funkcije tankog creva

(kompenzacija hronične insuficijencije tankih creva)

Uglјeni hidrati, proteini i masti visoke predcekalne svarlјivosti

Kopitari(13)

Izvor predcekalno visoko svarlјivih uglјenih hidrata, proteina i masti, a prema potrebi i način njihove prerade

Početno do šest meseci

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje upotreba te hrane, način na koji se daje, a naročito da se dnevno daje u većem broju manjih obroka.

U deklaraciju uneti:

„Preporučuje se da se pre upotrebe zatraži savet veterinara.”

Uravnoteženje hranlјivih supstanci prilikom hroničnog smanjenja funkcije debelog creva

(kompenzacija hronične insuficijencije debelog creva)

Lako svarlјiva vlakna celuloze

Kopitari

-Izvori celuloze

-sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)

Početno do šest meseci

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje upotreba te hrane i način na koji se daje.

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara”.

Smanjenje reakcije na stres

Lako svarlјive sirovine

Kopitari

-Magnezijum

-lako svarlјive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade

-sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodate)

Dve do četiri nedelјe

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje upotreba te hrane.

Nadoknada elektrolita u slučaju njihovog gubitka pojačanim znojenjem

Pretežno elektroliti i lako resorptivni uglјeni hidrati

Kopitari

-Kalcijum

-natrijum

-magnezijum

-kalijum

-hloridi

-glukoza

Jedan do tri dana

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje upotreba te hrane.

Kada ova hrana za životinje čini značajan udeo dnevnog obroka, mora biti pripremlјeno uputstvo o načinu promene obroka.

Navesti u uputstvu o načinu upotrebe:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

Uspostavlјanje nutritivne ravnoteže,

oporavak

Visok nivo esencijalnih hranlјivih materija i visoko svarlјivih sastojaka

Kopitari

-Lako svarlјivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade

-sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodate)

Do postizanja oporavka

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje upotreba te hrane.

Ako se hrana daje sondom, u deklaraciju uneti:

„Davati pod nadzorom veterinara.”

Potpora funkciji jetre u slučaju hronične insuficijencije jetre

Nizak nivo proteina koje moraju biti visoke biološke vrednosti, kao i visoko svarlјivi uglјeni hidrati

Kopitari

-Izvori proteina i celuloze

-visoko svarlјivi uglјeni hidrati,

a prema potrebi i način njihove prerade

– metionin

– holin

-sadržaj n -3 masnih kiselina (ako su dodate)

Početno do šest meseci

U uputstvu o načinu upotrebe navesti kada se preporučuje
upotreba te hrane, način na koji se daje, a naročito da se dnevno daje u većem broju manjih obroka.

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara”.

Potpora radu bubrega u slučaju hronične bubrežne insuficijencije

Nizak nivo fosfora, kao i nizak nivo proteina ali visoke biološke vrednosti

Kopitari

– Izvor proteina

– kalcijum

-fosfor

-kalijum

-magnezijum

-natrijum

Početno do šest meseci

U deklaraciju uneti: „Preporučuje se da se pre upotrebe ili produženja korišćenja zatraži savet veterinara”

Navesti u uputstvu o načinu upotrebe:

„Voda mora da bude stalno dostupna.”

(1) Prema potrebi, proizvođač može da preporuči upotrebu kod privremene insuficijencije bubrega.

(2) Kada se hrana za životinje s posebnim potrebama upotreblјava kod privremene insuficijencije bubrega, preporuka o dužini korišćenja je dve do četiri nedelјe.

(3) Ako se hrana za životinje s posebnim potrebama koristi u ishrani mačaka proizvođač može da preporuči upotrebu kod bolesti donjeg urinarnog trakta mačaka ili urološkog sindroma mačaka (U.S.M.).

(4) Umesto reči: „pojedine sastojke i hranlјive materije”, mogu da se navedu tačno određene nepodnošlјivosti.

(5) Proizvođač može da dopuni upotrebu kod egzokrine insuficijencije gušterače (pankreasa).

(6) Ako se hrana za životinje s posebnim potrebama koristi u ishrani mačaka, proizvođač može da preporuči upotrebu kod jetrene lipidoze mačaka.

(7) Termin: „ketoza” može da se zameni terminom: „acetonemija”.

(8) Prema potrebi, proizvođač može da preporuči upotrebu u slučaju oporavka od ketoze.

(9) Kada se hrana za životinje s posebnim namenama koristi u ishrani mlečnih krava.

(10) Kada se hrana za životinje s posebnim namenama koristi u ishrani ovaca.

(11) Kada se hrana za životinje s posebnim namenama koristi u ishrani mlečnih krava preporuka o dužini korišćenja je najviše do dva meseca od početka laktacije.

(12) Navesti vrstu ili kategoriju preživara.

(13) Ako se hrana za životinje s posebnim namenama koristi u ishrani starih životinja (hrana sa lako svarlјivim sirovinama), obavezno se pored vrste ili kategorije životinje, stavlјa napomena: „za stare životinje”.

Član 5.

Hrana za životinje s posebnim potrebama deklariše se na način propisan ovim pravilnikom i u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje deklarisanje hrane za životinje i deklarisanje hrane za kućne lјubimce.

Kada je u Tabeli kolona 2, navedeno više od jednog skupa osnovnih nutritivnih karakteristika koje su označene rečima i/ili, za postizanje istog posebnog nutritivnog dejstva proizvođač može da koristi jedan ili sve skupove osnovnih nutritivnih karakteristika da bi postigao posebno nutritivno dejstvo koje je navedeno u Tabeli kolona 1.

U zavisnosti od skupova osnovnih nutritivnih karakteristika proizvođač mora da ispuni posebne uslove za deklarisanje navedene u Tabeli kolona 4.

Kada su u Tabeli kol. 2. i 4. navedeni aditivi, ti aditivi moraju da budu odobreni za upotrebu u skladu sa posebnim propisom.

Ako se u Tabeli kolona 4. zahteva izvor sastojaka i analitički sastav, proizvođač mora da sačini preciznu deklaraciju sa podacima navedenim u toj koloni na osnovu kojih može da se utvrdi da li hrana za životinje s posebnim potrebama odgovara osnovnim nutritivnim karakteristikama te hrane.

Ako je u skladu sa Tabelom kolona 4. neophodno u deklaraciju uneti supstancu, koja je istovremeno i aditiv, a navedena je reč: „ukupno”, podaci o supstanci (aditivu) uneti u deklaraciju moraju da se odnose na ukupnu količinu navedene supstance koja je prirodno prisutna u hranivima, kao i na količinu koja je u vidu aditiva dodata u hranu za životinje s posebnim potrebama.

Ako su u Tabeli kolona 4. navedene reči: „ako je dodato”, u deklaraciju mora da se unese sastojak ili aditiv koji je dodat ili mu je povećana količina da bi se postiglo posebno nutritivno dejstvo.

Analitički sastav koji se odnosi na sastojke i aditive navedene u Tabeli kolona 4, mora da bude unet u deklaraciju količinski (kvantitativno).

Preporuka o dužini korišćenja koja je navedena u Tabeli kolona 5. označava vremenski period u kome posebno nutritivno dejstvo može normalno da se postigne. Proizvođači mogu da navedu precizniji vremenski period korišćenja, ali samo u okviru vremenskog perioda navedenog u Tabeli kolona 5.

Ako je hrana za životinje s posebnim potrebama predviđena za više posebnih nutritivnih dejstava navedenih u Tabeli kolona 1, ona mora da zadovolјi svaki uslov koji se odnosi na ta posebna nutritivna dejstva.

Ako je hrana za životinje s posebnim potrebama proizvedena kao dopunska smeša, proizvođač u deklaraciju unosi uputstvo za pripremu dnevnog obroka sa tom hranom.

Član 6.

U deklaraciju hrane za životinje s posebnim potrebama:

1) posle trgovačkog imena, kod naziva hrane za životinje s posebnim potrebama unosi se oznaka: „dijetetska”, navodi vrsta ili kategorija životinje na koju se ta hrana odnosi, kao i posebno nutritivno dejstvo te hrane;

2) u delu koji se odnosi na način upotrebe unose se precizna uputstva za pravilnu upotrebu, a naročito naglašava posebno nutritivno dejstvo te hrane na vrstu ili kategoriju životinje odnosno deo tela ili organ životinje;

3) u delu koji se odnosi na druge podatke od značaja za proizvodnju unose se osnovne nutritivne karakteristike te hrane;

4) u delu koji se odnosi na sirovine upotreblјene u proizvodnji odnosno u delu koji se odnosi na garantovane analize unose se analitičke vrednosti iz Tabele kolona 4. kojima se postiže odgovarajuće nutritivno dejstvo;

5) u delu koji se odnosi na način upotrebe, unosi se preporuka o dužini korišćenja i ostali zahtevi (ako postoje), a posebno naznaka: „Preporučuje se da se pre upotrebe zatraži savet stručnog lica.”, ako ona postoji kao uslov u Tabeli kolona 6.

Kada je odredbama čl. 4. i 5. ovog pravilnika propisano da se u deklaraciju hrane za životinje s posebnim potrebama unose određeni podaci onda se, pored podataka iz stava 1. ovog člana, i ti podaci unose na određeno mesto u deklaraciju u skladu sa posebnim propisom.

Član 7.

Kod hrane za životinje s posebnim potrebama može da se istakne prisutnost supstanci i/ili odobrenih aditiva koji daju posebnu važnost ili specifičnost toj hrani (osim kod hrane za životinje s posebnim potrebama koja se koristi u ishrani pasa i mačaka) tako što se u deklaraciju unosi minimalan ili maksimalan udeo tih supstanci i/ili odobrenih aditiva.

Kod hrane za životinje s posebnim potrebama može da se istakne da neka supstanca i/ili odobreni aditiv nisu prisutni u toj hrani (osim kod hrane za životinje s posebnim namenama koja se koristi za ishranu pasa i mačak) tako što se u deklaraciju unosi taj podatak, čime se ističe važnost ili specifičnost te hrane.

Kod hrane za životinje s posebnim potrebama može da se istakne prisustvo ili nizak nivo jednog ili više analitičkih sastojaka koji su bitni jer daju posebnu važnost toj hrani tako što se u deklaraciju u procentima unosi njihov minimalan ili maksimalan udeo.

U deklaraciju hrane za životinje s posebnim namenama mogu da se unesu specifična patološka stanja iz Tabele kolona 1.

Za deklarisanje, odnosno označavanje hrane za životinje s posebnim namenama koristi se isklјučivo oznaka: „dijetetska” i nije dopušteno korišćenje drugih opisnih oznaka.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

  

Broj 011-00-00119/2010-09

U Beogradu, 27. jula 2010. godine

Ministar,

dr Saša Dragin, s.r.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">