Zakon o inspekcijskom nadzoru

Službeni glasnik RS, 36/2015, 44/2018 - dr. zakon i 95/2018

Pravilnik o posebnim elementima, odnosno kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti jonizujućih zračenja

Službeni glasnik RS, 60/2018

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, posebnim kriterijumima za procenu rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora iz delokruga sanitarne inspekcije

Službeni glasnik RS, br. 94/2018

Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora u oblasti poljoprivredne inspekcije

Službeni glasnik RS, 85/2018

Pravilnik o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata

Službeni glasnik RS, 56/2012

Pravilnik o kvalitetu jaja

Službeni glasnik RS, 07/2019

Pravilnik o kakao i čokoladnim proizvodima namenjenim za ljudsku upotrebu

Službeni glasnik RS, 24/2019

Pravilnik o proizvodima sličnim čokoladi, krem proizvodima i bombonskim proizvodima

Službeni glasnik RS, 24/2019

Pravilnik o vrsti hrane i načinu vršenja službene kontrole, kao i listi mešovite hrane i načinu vršenja kontrole te hrane

Službeni glasnik RS, 29/2019