Pravilnik o količinama pesticida, metala i metaloida i drugih otrovnih supstancija, hemioterapeutika, anabolika i drugih supstancija koje se mogu nalaziti u namirnicama

Službeni list SRJ, 5/1992-67, 11/1992-151, 32/2002-2, РС 25/2010-16 (др. правилник), РС 28/2011-9