Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada

Službeni glasnik RS, 60/2009, 101/2010, 48/2017 i 80/2017

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjavaju objekti za životinjske otpatke i pogoni za preradu i obradu životinjskih otpadaka

Službeni glasnik RS, 94/2017

Pravilnik o obliku i sadržini žiga, odnosno potvrde o bezbednosti divljači za ishranu ljudi, kao i o načinu i postupku obeležavanja hrane životinjskog porekla

Službeni glasnik RS, 44/2007

Pravilnik o postupku i metodama senzornog ocenjivanja vina, načinu obuke i provere stručne osposobljenosti senzornih ocenjivača

Službeni glasnik RS, 93/2015

Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz uvođenje i sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla

Službeni glasnik RS, 41/2017

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza

Službeni glasnik RS, 137/2004, 109/2009 i 96/2012

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe

Službeni glasnik RS, 3/2005 i 86/2017

Uredba o garanciji porekla

Službeni glasnik RS, 82/2017

Pravilnik o sadržini i obrascu zahteva za izdavanje vodnih akata, sadržini mišljenja u postupku izdavanja vodnih uslova i sadržini izveštaja u postupku izdavanja vodne dozvole

Službeni glasnik RS, 72/2017

Pravilnik o korišćenju podsticaja za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Službeni glasnik RS, 72/2017

Pravilnik o načinu evidentiranja podataka o laboratorijskim ispitivanjima, rokovima i načinu obaveštavanja o dobijenim rezultatima

Službeni glasnik RS, 73/2017

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu

Službeni glasnik RS, 79/2017

Pravilnik o sadržini i načinu vođenja vinarskog registra, kao i o obrascu zahteva za upis u vinarski registar

Službeni glasnik RS, 67/2011 i 61/2017

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Službeni glasnik RS, 84/2017

Pravilnik o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu

Službenom glasniku RS, 84/17

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

Službeni glasnik RS, 30/2017

Pravilnik o vrsti, obliku i načinu stavljanja državnih žigova koji se upotrebljavaju pri overavanju merila

Službeni glasnik RS, 57/2011 i 77/2013

Pravilnik o korišćenju podsticaja za organsku stočarsku proizvodnju

Službeni glasnik RS, 41/2017

Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Službenom glasniku RS, 29/17

Pravilnik o dokumentaciji koja se dostavlja ovlašćenoj kontrolnoj organizaciji radi izdavanja potvrde, kao i o uslovima i načinu prodaje organskih proizvoda

Službeni glasnik RS, 88/2016

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2017. godini

Službeni glasnik RS, 8/2017, 53/2017 i 67/2017