Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 4, br. 1-2, 2000. god.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Kvalitet jabuka tokom skladištenja predviđen na osnovu merenja čvrstoće ploda

Dobrzanski Bohdan, Rybczynski R.

Kvalitet jabuke pri trgovini, kao i pri konzumiranju zavisi od stepena zrelosti, odsustva mehaničkog oštećenja i trulih mesta. Jabuke varijeteta ‘ajdared’ su bile predmet istraživanja za vreme skladištenja. Određivane su mehaničke osobine koje su u vezi sa čvrstoćom ploda na osnovu različitih merenja. Mehanička otpornost i čvrstoća ploda generalno opadaju u zavisnosti od dužine skladištenja i zrelosti. Najveće razlike u elastičnosti su primećene pri obavljanju testova zatezne čvrstoće mesa jabuke i pokožice nakon određenog perioda skladištenja.Pokazano je da je čvrstoća ploda u izrazitoj korelaciji sa modulom elastičnosti pokožice jabuke.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Električna provodljivost semena amaranta s obzirom na merenje vlažnosti

Hlavačova Zuzana

U ovom raduje opisan uticaj sadržaja vlage i nasipne gustine na električnu provodnost i otpornost semena amaranta (štir, neuvenljiva biljka). Grafički prikaz karakteristike voltampermetra za ispitivane uzorke ima linearni ili zakrivljeni karakter. Predstavljeni su grafički prikazi provodnosti, provodljivosti i otpornosti u zavisnosti od sadržaja vlage i nasipne gustine. Sa povećavanjem nasipne gustine u rastresitim uzorcima povećavanjem kontaktne površine između semena, naglo se povećava provodnost sloja. Slična zavisnost, takođe, bila je ustanovljena za provodljivost. Zavisnost između provodljivosti semena i sadržaja vlage ima karakteristiku povećavanja zakrivljenosti funkcije. Danas, ne postoji posebna norma za određivanje sadržaja vlage semena amaranta. Na bazi sprovedenog merenja za određivanje sadržaja vlage, preporučuje se korišćenje gravimetrijske metode sušenjem ne samlevenog semena mase 5 g na temperaturi 103PC +- 2PC za 4 časa. Uticaj temperature i nasipne gustine na električne osobine rezultira u greške na električnom vlagometru.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Izbor ventilatora za aktivnu ventilaciju poljoprivrednih proizvoda

Babić Mirko, Babić Ljiljana

Aktivna ventilacija je važan tehnološki postupak tokom skladištenja poljoprivrednih materijala. Za adekvatan izbor ventilatora potrebno je obaviti proračun karakteristika strujanja. Najvažnije karakteristike su protok i pad pritiska vazduha duž strujanja. U radu se daju matematički modeli za najčešće slučajeve: aksijalno i radijalno prostrujavanje vazduha u skladištima. Dati modeli su pogodni za inženjerske proračuna bitne za izbor ili proverà rada, ventilatora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena Šeflerovog dijagrama za procenu zavarljivosti nerđajućih čelika

Fišl Julija, Sabo Bela, Glavardanov Ivan, Šiđanin Leposava

U radu je dat osvrt na zavarljivost nerđajućih čelika uz analizu problema koji se javljaju pri zavarivanju tih čelika. Primena poboljšane varijante metode pravila poluge u Šeflerovom dijagramu daje vrednosti kemijskog sastava materijala šava ukoliko se zna hemijski sastav osnovnog i dodatnog materijala, stepen iskorišćenja legirajućih elemenata i udeo osnovnog materijala u materijalu šava. Visok, stepen korelacije dijagramski i eksperimentalno određene količine d-ferita ukazuje na korektno određene jednačine za izračunavanje Cre i Nie.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Promene mase zrna od prijema do isporuke

Babić Ljiljana, Babić Mirko

Promena mase zrna, kao i drugih fizičkih osobina su neminovne posledice tehnoloških operacija sušenja i skladištenja. Najznačajnije promene svih fizičkih veličina dešavaju se pri sušenju, kao i izrazita promena mase. Međutim, tokom čišćenja vlažnog i suvog zrna, prilikom skladištenja kako zbog disanja tako i manipulacije sa zrnom, takođe se menja masa. Sve ove činjenice se imaju u vidu prilikom izrade materijalnog bilansa centra za sušenje i skladištenje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza efikasnosti i kvaliteta rada sušara za semenski kukuruz

Brkić Miladin, Janić Todor

Postojeće sušare za sušenje semenskog kukuruza u klipu su zastarele. Izbor nove sušare i dizajna (projekta) obuhvata više različitih faktora u zavisnosti od planirane proizvodnje semena, inžinjeringa, ekonomičnosti i očekivanog kvaliteta semena. Zahtevi za proizvodnjom semena generalno posmatraj ući utiču na kapacitet sušare, veličinu komora (binova) i dužinu vremena sušenja, a otežavaju faktor korišćenja tipa sušare. Inženjering ograničava efekte celog projekta sušare, uključujući u obzir, kao što je: izbor ventilatora i gorionika, raspodela vazduha, kontrola temperature i osnovne strukture projekta. Ekonomski faktori, kao što su: početna cena, uloženi rad i troškovi energije će, normalno, diktirati vrstu sušare, korišćenje izvora energije, tipa sistema za manipulaciju sa materijalom i stepena automatizacije, koja je realna za date uređaje i opremu. Ovi faktori variraju u širokim granicama između lokacija, sprečavajući jednostavnu primenu projekta sušare za sve uređaje i opremu, u cilju proizvodnje što kvalitetnijeg semena kukuruza.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Razvoj postrojenja za sušenje u laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta ‘Vinča’

Stakić Milan, Turanjanin Valentina, Nemoda Stevan

Laboratorija za termotehniku i energetiku Instituta ‘Vinča’ u Vinči je svojim dugogodišnjim radom u oblasti procesne tehnike dala veliki doprinos domaćoj naučnoj i stručnoj javnosti. Kratak pregled rezultata istraživanja je dat u ovom radu. On se pre svega odnosi na opisivanja eksperimentalnih aparatura koje su sopstveno vlasništvo uz pomoć kojih se došlo do dragocenih podataka. Pored toga dat je pregled primenjenih naučnih metoda pomoću koji se došlo do određenih modela procesa sušenja različitih poljoprivrednih materijala.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehničke inovacije na sušarama za zrno u cilju eliminisanja opasnosti od požara

Poljak Mihajlo

Sušenje zrnastih poljoprivrednih proizvoda u vertikalnim indirektnim sušarama povezano je sa rizicima od pojavljivanja požara. Prisustvo poljoprivrednih proizvoda na grejnim površinama i oko njih, neadekvatni nivometri na stubu sušare i slaba efikasnost u radu četaka na stubu za odvođenje plevice uzrokuju paljenje proizvoda u samom stubu sušare i gubljenja kontrole nad procesom sušenja. Uklanjanje uzroka požara nije se moglo postići usled nedovoljno stručnog održavanja i fabričkih nedostataka u izradi sušara. U radu je predstavljen način otklanjanja uzroka pojavljivanja požara na sušarama IVSK-50 ‘CER’ Čačak i IVS ‘SU’ IMP-Slavonska Požega koji je proizišao iz dosadašnjeg iskustva i istraživanja.Tehničke inovacije su dale odlične ekonomske efekte, kao i izuzetnu protivpožarnu zaštitu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Racionalizacija potrošnje energije u sušarama sa pneumatskim transportom materijala

Tolmač Dragiša, Lambić Miroslav

Troškovi energije predstavljaju važnu stavku u ceni proizvoda. Svaka rekuperacija otpadne toplote utiče na smanjenje troškova proizvodnje. Ušteda energije može se postići ugradnjom izmenjivača toplote – rekuperatora. Postavljanje izmenjivača toplote na pneumatskim sušarama, u cilju smanjenja toplotnih gubitaka, spada u savremenija tehnička rešenja. U okviru rada dat je: proračun toplote za rekuperaciju, kao i tehnološka šema sušare. Takođe je prikazan postupak proračuna relevantnih parametara, primenom h-x, dijagrama. Prikazani su rezultati istraživanja i mogućnosti uštede energije na pneumatskoj sušari za škrob – prehrambena industrija i pneumatskoj sušari za kukuruznu mekinju (stočna hrana) – agroindustrija. Na osnovu toga sledi analiza rezultata.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Upravljanje masom i energijom kao element sistema kvaliteta

Vulić Borislav, Bukvić Branka, Radin Milivoj

Za svaku delatnost, planiranje utroška količine i. vrste energije i mase tokom proizvodnog procesa predstavlja osnovu sistema obezbeđenja kvaliteta. Upravljanje procesima predstavlja stalni nadzor i delovanje na svaku pojedinu fazu procesa. Podaci koje prikupimo upravljajući masom i energijom tokom izvođenja procesa mogu korisno poslužiti za unapređenja koja procese čine boljim, bezbednijim ili racionalnijim, a proizvode kvalitetnijim.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Skladištenje stočne hrane u ćelijama

Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Lević Ljubinko

Skladištenje je kompleksan problem o kome se mora voditi računa i u tehnološkom procesu proizvodnje stočne hrane. Oblik i konstrukcija silo ćelija zavise od kapaciteta, broja komponenata i gotovih proizvoda, lokalnih uslova i zahteva korisnika u pogledu funkcionalnosti, fleksibilnosti, nivoa tehničke opremljenosti, bezbednosti, čvrstoće itd. Posebna pažnja mora se obratiti na karakteristike materijala koji se skladišti, a koje utiču na protočnost. U radu su pobrojane osobine materijala koje utiču na protočnost, navedeni su specifični primer i proticanja i prikazani različiti oblici silo ćelija za skladištenje u industriji stočne hrane.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Problematika rada i rukovođenja na centru za sušenje, skladištenje, doradu semena i proizvodnju stočne hrane

Ivanišević Slavko

Prethodna analiza predstavlja pokušaj da se ukaže na ukupnu problematiku rada i rukovođenja na jednom centru za sušenje, skladištenje, doradu semena i proizvodnju stočne hrane. Očigledno je da je problematika prilično kompleksna. Ovu činjenicu prvenstveno treba da sagledaju oni koji vode ovakve centre i da postupaju u skladu sa njom. Ova analiza bi trebalo da pomogne u sagledavanju ukupne problematike odnosno da pomogne iznalaženju bolje organizacije posla i smanjenju troškova.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Podzemne vode kao elementarna nepogoda

Trivić Boško

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza tehničke opremljenosti silosa u Braničevskom i Podunavskom okrugu u cilju izvoza – uvoza

Živković Dragan

Na osnovu obilaska centara za skladištenje i sušenje u Braničevskom i Podunavskom okrugu i razgovora sa rukovodiocima prikazana je vremenska slika stanja opreme. Cilj rada je bio da se sagledaju mogućnosti obezbeđenja kvaliteta i kvantiteta zrna (kukuruz, ječam, pšenica, i dr) koji bi zadovoljio domaće ali i visoke izvozne zahteve. Rečni saobraćaj sa postojećim kapacitetima (luka Smederevo) i planiranim (pretovarna stanica Veliko Gradište) treba da daju rešenja za brzi utovar i istovar dok centri za sušenje i skladištenje treba da otklone nedostatke u pogledu opreme koja utiče na kvalitet zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Savremeno tehničko-tehnološko rešenje pogona za proizvodnju premiksa

Filipović Slavko, Kormanjoš Šandor, Ristić Milutin, Sakač Marijana

Savremena industrijska proizvodnja krmnih smeša zahteva preko 50 različitih ingredijenata za izradu smeše, u cilju poboljšanja hranljive urednosti i iskorišćavanja hrane, terapeutskog i preventivnog dejstva i drugo. Ovi proizvodi visoke koncentracije mineralnih materija, vitamina, aminokiselina i drugih dozvoljenih sredstava proizvode se kao premiksi. U ovom radu prikazano je suvremeno tehničko-tehnološko rešenje pogona za proizvodnju premiksa za potrebe industrije stočne hrane i sva kompleksnost ove odgovorne proizvodnje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Inovacija na sušari u cilju racionalnijeg sušenja

Šuvakov Sava, Dedić Pero, Molnar Tibor

Na osnovu poboljšanja rada, koji je proistekao kao rezultat inovacije na sušari, zaključuje se sledeće: 1. Kontinualnim radom sušare povećan je kapacitet sušare. 2. Specifična potrošnja goriva se smanjila za oko 15%, što je izuzetan rezultat, ako se zna koji je problem u obezbeđivanju goriva. 3. Kvalitet osušenog zrna se znatno poboljšao. 4. Ovom inovacijom upravljanje sušarom je dosta uprošćeno i olakšano, tako da osoblje koje upravlja sušarom ima mogućnost da na lak način vodi proces sušenja i time snizi troškove sušenja uz povećan kvalitet zrna kukuruza. 5. Kontinualnim izuzimanjem zrna postiže se efikasnije hlađenje zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Sušenje, skladištenje i dorada semena

Mirić Mladen, Brkić Miladin, Babić Ljiljana, Babić Mirko, Malinović Nedeljko

Rad sadrži sinopsis za udžbenik ili monografiju o ubiranju, sušenju, doradi, skladištenju i čuvanju semena poljoprivrednog bilja. Publikacija treba da ima šest poglavlja, i to: Seme u tehnološkom kontekstu, Ubiranje i setva semena, Procesi sušenja i kondicioniranja semena, Objekti i oprema za skladištenje semena, Čuvanje i Manipulacija semenskom robom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ostaci rezidbe u voćarstvu i vinogradarstvu kao izvor energije

Novaković Dragan, Đević Milan

Velike količine biomase iz poljoprivrede predstavljaju potencijal koji se može uspešno koristiti kao energetski izvor. Energetska vrednost ostataka rezidbe u voćarstvu i vinogradarstvu do sada nije bila predmet posebne pažnje. Cilj rada je da ukaže na energetski potencijal ove vrste biomase i mogućnost njenog sakupljanja u valjkaste bale radi efikasnijeg manipulisanja i sagorevanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">