Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP,
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Uticaj tehnologije sušenja i skladištenja na mehaničke osobine soje

Babić Mirko, Turan Jan, Babić Ljiljana, Lazić Veselin, Molnar Vukica, Zarić Borislav

Čvrstoća na pritisak zrna soje je veoma važna sa aspekta prerade. Zrno soje velike čvrstoće je nepogodno za gnječenje. U fabrici ‘Sojaprotein’, u Bečeju, uočen je ovaj problem. Definisano je istraživanje sa ciljem da se utvrde uzroci ove pojave. Pretpostavljeno je da vlažnost zrna soje utiče na mehaničke osobine. Preliminarna istraživanja, koja su prikazana u ovom radu, potvrdila su hipotezu da vlažnost (presušenost) utiče nepovoljno. Pored toga, konstatovano je da tehnologija sušenja (toplotni tretman soje) i sorta, takođe, utiču na čvrstoću. Istraživanja, koja će se nastaviti biće usmerena na utvrđivanje kvantitativne zavisnosti čvrstoće na pritisak od vlažnosti, sorte i toplotnog režima sušenja zrna soje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Otprašivanje (aspiracija) prijemnih mesta za zrno na silosima

Lukić Milan, Knežević Suzana

U radu je prikazana mogućnost otprašivanja prijemnog koša za drumski pretovar zrnastih materijala uz objekte za sušenje i skladištenje u poljoprivredi. Otprašivanjem se ekološki razrešava problem povećane koncentracije prašine (preko MDK), a naročito u ljetujem periodu, kada zrno sa njive pristiže sa oko 14% vlažnosti. U radu je prikazano otprašivanje pri pretovaru zrna pšenice na prijemnom košu dužine 18m sa hidrauličnom istovarnom platformom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološki postupak ekstrudiranja soje na uređaju ‘Miltenz’ tip 501-SP 6

Sakač Marijana, Filipović Slavko, Ristić Milutin, Kormanjoš Šandor

Ekstrudiranje je jedan od termičkih postupaka obrade sojinog zrna koji se koristi za poboljšanje nutritivnih, higijenskih i fizičko-hemijskih karakteristika sirove soje, odnosno njime se inaktiviraju termolabilni antinutritienti, povećava hranljiva urednost nutritienata, poboljšavaju senzorna svojstva zrna i obezbeđuje mikrobiološka ispravnost proizvoda. Ekstrudiranje sojinog zrna vršeno je na uređaju ‘Miltenz’, tip 501-SP. Optimizacija primenjenog termičkog tretmana pri obrađivanju zrna soje na uređaju ‘Miltenz’, tip 501-SP, podrazumevala je praćenje nekih pokazatelja kvaliteta ekstrudata merodavnih u proceni uspešnosti reduciranja antinutritienata – nivoa aktivnosti ureaze, sadržaja tripsin inhibitora i indeksa rastvorljivosti azota (Nitrogen Solubility Index – NSI). U procesu optimizacije variranje niz tehnoloških parametara (temperatura, stepen ispunjenosti ekstrudera, sadržaj pare u kondicioneru i drugi) i praćena njihova korelacija sa navedenim pokazateljima kvaliteta u cilju postizanja optimalnog kvaliteta finalnog proizvoda – punomasnog ekstrudiranog sojinog griza.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kinetika sagorevanja bala pšenične slame

Janić Todor, Brkić Miladin, Kurunci Zoltan

U radu su prikazani eksperimentalni rezultati ispitivanja kinetike sagorevanja bala pšenične slame. Za merodavne faktore na osnovu kojih je istraživanje obavljeno su usvojeni: količina vazduha u procesu sagorevanja, srazmera u njegovoj raspodeli i rastrešenost bala pšenične slame. Rezultati navedeni u radu pokazuju da izabrani faktori značajno utiču na brzinu sagorevanja pšenične slame. U narednom periodu treba istraživanja usmeriti u istom pravcu, pošto je to dobar put za širenje upotrebe biomase u energetici.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Produkcija CO i CO2 pri sagorevanju biobriketa od biomase

Mitić Dragan, Milanović Batrić, Stanković Predrag, Mihajlović Emina, Janković Slobodanka

Za procenu emisije polutanata kao i matematičko modeliranje procesa sagorevanja biomasa u obliku biobriketa od velikog interesa je poznavanje produkcije CO/CO2. Veći deo rezultata, dostupnih u literaturi, odnosi se na produkciju CO/CO2 i to uglavnom za heterogeni deo sagorevanja uglja. Za biomase su, međutim, karakteristični: veliko prisustvo volatila i mali procenat fiksno vezanog ugljenika. Iz tih razloga je kod biobriketa validnije modeliranje homogenih reakcija. U ovom radu su prikazani rezultati emisije ispitivanja produkcije CO i CO2 za sagorevanje nekih vrsta biobriketa. Takođe je izvršena analiza rezultata i date su analitičke zavisnosti produkcije CO/CO2.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehničko-tehnološke odlike mešalica i mešaona koncentrovane stočne hrane

Potkonjak Vlado, Ponjičan Ondrej

U radu su obrađeni tipovi mešalica stočne hrane. Razmatrani, su tehničko-tehnološki parametri mešalica na osnovu naučno-stručnih ekspertiza. Dat je kritički osvrt na pojedine tipove mešalica i njihovu proizvodnju u sadašnjim uslovima kod nas. Razmotren je teoretski pristup projektovanju manjih mešaona stočne hrane.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj sušenja u pogonskim i laboratorijskim uslovima na kvalitet zrna pšenice

Šarić Marija, Psodorov Đorđe, Gnip Milan

Danas kada se ide na smanjenje setvenih površina pod pšenicom, bilo u korist industrijskog i krmnog bilja ili iz raznih drugih razloga koji se tiču uslova proizvodnje poznato je da se optimalni prinosi zrna pšenice postižu prvenstveno uvođenjem visokorodnih sorti, odgovarajućom agrotehnikom, žetvom u optimalnoj fazi zrelosti kao i odgovornim skladištenjem. Smanjenje gubitaka zrna pšenice pri žetvi i u toku čuvanja zrnene mase tesno je vezano sa tehnologijom sušenja. Proces sušenja se ne može posmatrati samo kao proces kojim se povišeni sadržaj vlage u zrnu svodi na ravnotežni, već kao veoma složen tehnološki proces u toku koga moraju biti sačuvana biološka i tehnološka svojstva pšeničnog zrna. U skladu sa napred rečenim, cilj rada je bio da se proveri uticaj režima sušenja na biološki i tehnološki kvalitet pšenice. Ispitivanja u radu su tako postavljena da se za relativno konstantne uslove rada pogonskih sušara prate promene biološkog i tehnološkog kvaliteta zrna nakon termičke obrade u poređenju sa uzorcima koji su prirodno sušeni. Paralelno su vršena ispitivanja na laboratorijskoj sušari sa četiri tretmana nivoa temperature agensa, zahvatajući temperaturne oblasti u kojima su. oštećenja moguća, kao i oblasti za koje se očekuje da će izazvati oštećenja. Dobijem rezultati ukazuju da se pravilnim postupkom sušenja u laboratorijskim uslovima i pogonskim sušarama tehnološki kvalitet može sačuvati.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kondicioniranje – važan korak u proizvodnji stočne hrane

Sredanović Slavica, Lević Jovanka

Kondicioniranje stočne hrane je važna faza u procesu proizvodnje visokokvalitetnih peleta. Zadatak kondicioniranja je da se postigne bolji fizički kvalitet peleta, veći kapacitet peletirke, smanji utrošak energije, smanji habanje matrica i rolera peletirke, omogući primena većeg broja sirovina i poveća higijenska ispravnost hrane. U radu su opisane metode kondicioniranja (kondicioniranje vodom, kondicioniranje parom i mehaničko kondicioniranje) i prikazani su različiti uređaji i sistemi kondicioniranja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Laboratorijsko biogasno postrojenje

Sklenka Peter

Biogas je interesantan sa aspekta zaštite okoline, kao i. zbog alternativnog izvora energije. Ovo je najveća produkcija organske materije u poljoprivredi. Pogodan je za alternativne primene. Može se koristiti za direktno sagorevanje (proizvodnja toplotne energije) ili za sagorevanje u motorima sa unutrašnjim sagorevanje (dobijanje mehaničke energije, električne ili toplotne). Zbog učešća slovačkih stručnjaka u stranom projektu INCO-COPERNICUS, pilot postrojenje je napravljeno. Problem zagrevanja fermentora (kapaciteta 5 m3) je prikazan u ovom radu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Prikaz pokretnih sušara malog kapaciteta za sušenje poljoprivrednih materijala

Topić Radivoje M., Stakić Milan B.

U radu su prikazana dva rešenja pokretnih solarnih sušara za sušenje različitih poljoprivrednih materijala (voća i povrća, lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja) direktnim i kombinovanim korišćenjem solarne energije. Prvo je rešenje sa direktnim korišćenjem solarne energije (sa solarnim vazdušnim prijemnikom i fotonaponskim sistemom), a drugo sa kombinovanim korišćenjem solarne energije (sa solarnim vazdušnim prijemnikom i vetromotorom). Takođe je prikazano rešenje infracrvene ekološke univerzalne sušare za sušenje različitih poljoprivrednih materijala infracrvenim zračenjem.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Modelovanje krivih sušenja livadskog sena

Vitazek Ivan, Havelka Jurij

Autori u radu predstavljaju analitički model krive sušenja za livadsko seno. U tu svrhu je upotrebljeni-x dijagram stanja vlažnog vazduha u koji je preneta linija ravnotežnog sadržaja vlage vlažne osnove za livadsko seno. Autori su proračun obavili sa specifičnom karakteristikom sušenja- ‘sušni m potencijalom ‘. Predstavljen je analitički model krive kinetike sušenja livadskog sena pri sušenju sa zagrejanim vazduhom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Pouzdanost sušare DVSK-3 u sezoni sušenja 1999. godine

Živković Dragan

U radu su prikazani određeni rezultati ispitivanja ponašanja mašina u sklopu sušare DVSK-3 u eksploatacionim uslovima – sušenja kukuruza 1999. godine. Ispitivanja su obuhvatila prvenstveno parametre pouzdanosti dobijene na osnovu snimljenih podataka o pojavi otkaza mašina. Utvrđeni su kritični elementi, tzv. ‘slaba mesta’, koja s obzirom da mašine nisu ušle u rekonstrukciju sušare 1998. godine već samo agregat i toranj sušare, treba da budu predmet generalnog remonta 2000-te godine, tako da ukupno vreme otkaza sa sadašnjih 20 % bude na nivou ispod 10%.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Savremeni prilaz rešavanju podova u prasilištima

Prica Nikola, Nadazdin Milivoje, Radivojević Radenko, Pušić Milovan, Jakovljević Ljubivoje

U radu se tretiraju aktuelni problemi vezani za rekonstrukciju dotrajalih rešetkastih podova u prasilištima na većim farmama svinja u Srbiji. Pored značajnog poboljšanja ambijenta prasadi, ponuđena su originalna rešenja koja omogućavaju maksimalno korišćenje elemenata postojećih podnih rešetki i obezbeđuju dugotrajnost njihovog korišćenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Planiranje u preduzećima za doradu semena

Radin Milivoj, Vulić Borislav

Sve aktivnosti vezane za proizvodnju, prijem, skladištenje, doradu i isporuku semena u semenskom preduzeću moraju se planirati. Za izradu dobrog plana moraju se obezbediti i obavezno dokumentovati potrebni podaci o prethodnoj proizvodnji, sadašnjem stanju opreme, kadrova i finansijskih sredstava i marketinški obrađenih zahteva kupaca za buduće potrebe. Realizaciju planova pratiti kroz unapred projektovan sistem kontrole sa jasno razgraničenim ovlašćenjima i odgovornostima. U toku procesa a naročito na njegovom kraju mora se izvršiti upoređenje plana sa njegovim ostvarenjem radi kontrole procesa i efekta njegovog odvijanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Iskustvo u sušenju i skladištenju soje

Čomor Nandor, Peče Zoltan

Preuzimanje, sušenje, prečišćavanje i skladištenje zrna soje roda 1999. godine, obavilo se sa dosta problema različite prirode. Ovaj posao bio je često otežavan zbog zagušivanja transportnih linija, usled veće količine primesa grube frakcije i to pri kraju kampanje prijema zrna.Zbog nedostatka smeštajnog prostora došlo je do suvišnih operacija oko sređivanja zrna (sušenje, prečišćavanje i eleviranje), koje se moglo izbeći. Sušenje zrna soje je često prekidano i ometano zbog lošeg vremena (padavine, magla, itd), pa se ceo proces otegao. Radi očuvanja kvaliteta zrna soje bilo je potrebno obavljati dodatne operacije (prečišćavanje i eleviranje), da bi sirovinu doveli do skladišne kondicije. U principu se ne preporučuje sušenje sojinog zrna sa direktnim sušarama, zbog velike opasnosti od požara.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Organizacija i efikasnost rada silosa za pivski ječam

Samardžić Dušan, Tišma Milan, Šijakov Vasa, Žabaljac Sanja

U radu je obrađena problematika prijema, sušenja i skladištenja pivskog ječma, vrsta i tehničke karakteristike opreme na silosu, organizacija rada i efikasnost u radu silosnog centra. Primenjenom tehnologijom rada ispunjava se osnovni zadatak da se sačuva kvalitet pivarskog ječma, u prvom redu njegova klijavost. To znači, da se ispunjava osnovni uslov za kvalitetnu proizvodnju pivskog slada.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Sušenje semenske pšenice i ječma u silosima tipa ‘Kongskilde’

Simić Slobodan, Lončarević Velimir, Pataki Imre, Đilvesi Karlo

Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad organizuje proizvodnju ishodnog semena novosadskih sorti pšenice i ječma na 600 ha. Proizvodi se seme linija, super elite i elite pšenice i ječma. Ukupan broj sorata koji se nalazi u proizvodnji kreće se oko 50 i kod većine su zastupljene sve tri kategorije semena. Ovako veliki broj sorti i kategorija iziskuje da se obrati velika pažnja kod žetve, skladištenja i dorade kako bi se sačuvala sortna čistoća.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ljiljana Babić, Mirko Babić: Sušenje i skladištenje, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 2000

anon

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">