Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Sušenje kajsija

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Karadžić Branislav, Stanivuković Borislav

U zemlji postoji značajna proizvodnja kajsije. Ona se prerađuje na više načina, uglavnom tradicionalno se koristi kao sirovina za alkoholna pića, sokove i pekmeze. Tehnologijom sušenja kajsije koja treba da obezbedi standardni kvalitet za domaće i inostrano tržište nije ovladano. Slična je situacija i sa odgovarajućim tehničkim rešenjima. Zbog toga se u ovom radu čini napor da se prezentuju neka dostignuća koja postoje u stranoj literaturi zemalja poznatih proizvođača sušene kajsije. Takve informacije, zajedno sa rezultatima sopstvenih istraživanja poslužiće kao osnova za projektovanje industrijskog postrojenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Korišćenje električnih osobina kod prerade hrane

Hlavačova Zuzana

Električne osobine materijala se koriste u mnogim oblastima ljudske delatnosti. Najveću primenu su našle kod instrumenata za merenje vlažnosti. Pri istraživanju nekih osobina materijala i merenju vlažnosti koriste se elektromagnetni talasi širokog spektra koji treba da posluže za kontrolu procesa i poboljšanje rada u mnogim granama kao što su industrija, šumarstvo i prerada drveta, građevinarstvo, poljoprivreda, trgovina, ali i u industriji hrane ili polu luksuzne hrane, kao na primer za određivanje kvaliteta mesa, voća, kafe i sl. Osobine poljoprivrednih materijala se određuju i na osnovu njihove sposobnosti kvašenja. Merenja konduktivnosti materijala se koriste za određivanje različitih osobina poljoprivrednih materijala i hrane, na primer određivanje otpornosti na smrzavanje, merenje klijavosti semena, mehaničkih oštećenja, pasterizacije, kao i drugih osobina zrna, semena, mesa, šećera, mleka, drveta, voća i povrća i dr. Dielektrične osobine se takođe koriste pri definisanju kvaliteta poljoprivrednih materijala i hrane (sadržaj vlažnosti, zrelost voća, starost jaja, kontrola insekata u semenu, odnos frekventnog zagrevanja i td).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena fraktalne analize u poljoprivredi

Kubik Lubomir

Svrha ovog rada je da se izlože, prodiskutuju i pokažu karakteristike strukture i teksture zemljišta korišćenjem fraktalne analize. Opisan je metod određivanja dimenzije fraktala, koji je zasnovan na Siepinskom modelu prostiranja i brojanju kvadratića (boksova). Ravni uzorci zemljišta od ilovaste gline su ocenjivani metodom analize slike i površine fraktalnih dimenzija čvrstih delova i pora zemljišta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Energetski bilans zaštićenog prostora na bazi zagrevanja biomasom

Babić Mirko, Babić Ljiljana

U poljoprivredi Vojvodine proizvode se velike količine biomase zbog dominantne ratarske proizvodnje. Ova biomasa može biti u velikoj meri iskorišćena kao biogorivo. Biogorivo je izvanredna energetska baza za zagrevanje zaštićenog prostora u slučaju kada ono postoji u okolini. Obim i struktura proizvodnje u zaštićenom prostoru zavisni su od količine i strukture biomase koja može biti upotrebljena kao gorivo. Opšta analiza koja je data u radu simulirana je na jednom konkretnom primeru. Ovaj primer može poslužiti kao model proizvodnje na bazi sopstvene biomase kao goriva za veliki broj slučajeva u Srbiji. Ovakvi modeli proizvodnje doprinose povećanje stepena energetske samodovoljnosti poljoprivrede.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza stanja i pravci razvoja briketiranja biomase

Brkić Miladin, Janić Todor

U radu je dat pregled dosadašnjih iskustava u radu sa postrojenjima za briketiranje biomase. Ustanovljeno je da brikete mogu da zadrže svoj oblik ako presa ostvaruje visok pritisak od 150 do 200 bara i povišenu temperaturu od 90 do 95oC. Optimalni sadržaj vlage za presovanje usitnjenog materijala je 14 do 18%. Konstatovano je da cena briketa iznosi od 60 do 75 EVRA/t materijala. U radu je naglašeno da su brikete od biomase vrlo pogodno gorivo i stočna hrana za tržište. Energetske brikete su ekološki čistije gorivo od domaćeg uglja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Novi pristup i tendencije pri korišćenju toplotnih pumpi u procesu sušenja

Topić Radivoje M., Topić Goran R.

Sušare s toplotnom pumpom su pogodne za sušenje materijala osetljivih na povišene temperature imajući u vidu lakše regulisanje režima procesa sušenja. Pored toga što se ovim rešenjima obezbeđuje ušteda energije ova rešenja sušara su i ekološka. Jedan od izazova koji se danas postavlja pred istraživanje i razvoj je konstrukcija kompaktnog postrojenja, što podrazumeva novi pristup korišćenju toplotnih pumpi i manje dimenzije sastavnih komponenata. U tom cilju prikazane su vrednosti ravnotežnih temperatura za pritiske od 2,5 i 4,0 MPa i odgovarajuće kritične temperature za niz rashladnih fluida. Za iste rashladne fluide analiziran je uticaj vrednosti temperatura vazduha, na ulazu u komoru za sušenje, kao agensa sušenja, na vrednosti specifičnog izdvajanja vlage, -w, i faktora grejanja, -(g, za konvencionalni i transkritični ciklus.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološki postupak ekstrudiranja soje

Filipović Slavko, Prčić Marko, Sakač Marijana B., Kormanjoš Šandor M., Ristić Milutin D., Filipović Jelena S.

Termički postupci tretiranja sojinog zrna koriste se za poboljšanje nutritivnih, higijenskih i fizičko-hemijskih karakteristika sirove soje i za smanjenje koncentracije antinutritivnih (štetnih) materija do nivoa koji nisu štetni u ishrani životinja. U radu je prikazano suvo ekstrudiranje sojinog zrna i utvrđivanje tehničko-tehnoloških parametara u cilju dobijanja kvalitetnog proizvoda – punomasnog ekstrudiranog sojinog griza, čiji nutritivni pokazatelji kvaliteta – nivo aktivnosti ureaze, sadržaj tripsin inhibitora i indeks rastvorljivosti azota (NSI) odgovaraju zahtevima Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje. U toku eksperimentalnih ispitivanja rada ekstrudera proizvođača „Mlinoservis“ iz Novog Sada varirani su parametri (temperatura i sklop ekstrudera) u funkciji kvaliteta finalnog proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Antioksidativni potencijal zrna soje i ekstrudiranje – I. liposolubilni antioksidanti zrna soje

Sakač Marijana B., Filipović Slavko, Ristić Milutin D.

Postupcima ekstruzije sa kondicioniranjem i suve ekstruzije proizvedene su dve vrste kvalitativno i kvantitativno ujednačenih hraniva – punomasnog ekstrudiranog sojinog griza. Lipidi punomasnih hraniva od zrna soje mogu da podlegnu oksidaciji tokom skladištenja sirovine (zrna soje), termičkog tretmana (termička oksidativna degradacija), usled relativno visokih sadržaja katalitički aktivnih metalnih jona (katalitička oksidativna degradacija), kao i tokom skladištenja i distribucije, usled povećane dodirne površine sa vazduhom i pod dejstvom svetlosti (fotooksidacija). Jedan od mogućih načina smanjenja oksidativnih promena lipida punomasnog ekstrudiranog sojinog griza je očuvanje prirodnog antioksidativnog potencijala zrna soje tokom procesa ekstruzije, što podrazumeva primenu odgovarajućih tehnoloških parametara u procesu ekstruzije pri kojima su gubici antioksidanata zrna soje najmanji. Postupci ekstruzije sa kondicioniranjem i suve ekstruzije rezultiraju relativno velikim sniženjem sadržaja nekih liposolubilnih antioksidanata zrna soje – α-tokoferola, β-karotina i ukupnih ksantofila, pri čemu je u tom smislu agresivniji postupak suve ekstruzije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uloga laboratorijske kontrole u ispitivanju kvaliteta brašna i hleba

Filipović Nada K., Šoronja-Simović Dragana, Filipović Jelena S.

U radu je dat pregled laboratorijskih metoda, koje su propisane Pravilnikom o metodama fizičkih i hemijskih analiza za kontrolu kvaliteta žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa, a detaljnije su analizirane one metode koje tehnolozima daju više informacija o stanju proteinsko-proteinaznog i ugljenohidratno-amilaznog kompleksa. Razlike u tehnološkom kvalitetu tri brašna T-500, kao i uticaj dodatka aditiva na brašno različitog kvaliteta prikazane su kroz najvažnije reološke osobine i pokazatelje kvaliteta sredine hleba.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Poslovni plan – osnova uspešnog biznisa

Novković Nebojša, Paunović Blagoje Ž.

Poslovni plan je neophodan i koristan planski dokument prilikom osnivanja novih ili rasta i razvoja postojećih preduzeća. Značaj poslovnog plana je u definisanju vrednosti, dinamici realizacije i efekata posla i obezbeđenju potrebnih finansijskih sredstava. Poslovni plan ima standardizovanu strukturu i sadržaj, mada pojedine finansijske organizacije propisuju sopstvenu formu plana. U izradi plana, pored vlasnika i menadžmenta preduzeća korisno je angažovati i eksperte van preduzeća.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Nove tehnologije dodavanja tečnosti u hranu za životinje

Sredanović Slavica, Đuragić Olivera, Lević Jovanka

Danas, na tržištu, postoji široka paleta makro i mikro-komponenata u tečnom obliku i raste interes industrije stočne hrane da ih koristi.To su pre svega masti, ulja, melasa, enzimi, probiotici, aminokiseline, derivati aminokiselina, organske kiseline, aromatične materije, biljni ekstrakti, antioksidansi, i vitamini. Da bi se postigao dobar, visok kvalitet hrane za životinje i animalnih proizvoda, neophodna je dobra saradnja u razvoju pogodnih tečnih aditiva i uređaja visokog tehničkog standarda za njihovu primenu. Kvalitet dodavanja tečnosti utiče na uzimanje hrane i na performanse životinja. Razvijene su nove tehnologije dodavanja tečnosti u hranu za životinje sa ciljem da se postigne: bolji kvalitet peleta, veći sadržaj tečnosti u peletama i bolja zaštita termoosetljivih mikro ingredijenata . U radu su prikazane različite tehnološke mogućnosti za kontinualno i diskontinualno dodavanje tečnosti naknadno na aglomerate (pelete, ekspandate, ekstrudat).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ambalža i uslovi pakovanja sušenog voća

Gvozdenović Jasna J., Curaković Milivoje V., Lazić Vera L.

Sušeno voće je prehrambeni proizvod visokog kvaliteta. Održivost nutritivnih vrednosti ovog proizvoda zavisi od vrste primenjenih ambalažnih materijala, ambalaže kao i načina pakovanja. Prehrambeni proizvodi srednje vlažnosti, kao što je sušeno voće od 10–50%, smanjenjem vode tehnološkim postupkom sušenja, dolaze u opseg higroskopnosti i osetljivi su na biohemijske promene. Pogodnim odabiranjem barijernih svojstava ambalaže i procesa pakovanja, sušeno voće, pored kvalitetne prezentacije proizvoda, održava svoj neizmenjen kvalitet do primene od strane potrošača.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Permanentno obrazovanje za struku – primer obrazovanja radnika za rad na sušarama

Petrović Živojin A., Babić Ljiljana, Janković Dejan V.

U ovom radu, na primeru edukacije radnika za rad sa sušarama, ukazano je na značaj permanentnog obrazovanja za struku. U tom smislu naglašen je i značaj profesionalizacije rada u poljoprivredi i izvršena je analiza postojećih empirijskih podataka o socijalnim obeležjima radnika koji su edukovani putem kurseva na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Institutu za poljoprivrednu tehniku.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Granulacija – bitno svojstvo kvaliteta hrane za životinje

Đuragić Olivera, Sredanović Slavica, Lević Jovanka

Veličina i raspodela veličine čestica su značajne osobine sirovina (komponenti) u proizvodnji hrane za životinje, kako sa stanovišta nutritivnih zahteva životinja, tako i zbog specifičnih zahteva tehnološkog procesa proizvodnje i kasnijeg transporta i distribucuje. Iznalaženje najboljeg stepena redukcije veličine čestica ili finoće mlevenja hraniva (gotove hrane) je izazov od samog početka proizvodnje hrane za životinje. Zbog toga, mlevenje je jedna od najvažnijih tehnoloških operacija u industriji hrane za životinje. Pravilno isprojektovan sistem mlevenja treba da obezbedi: najveći mogući izbor sirovina, željenu finoću i strukturu u saglasnosti sa potrebama životinja, optimalnu veličinu i uniformnu raspodelu čestica pogodnu za dalju proizvodnju, skladištenje i transport, najniže moguće troškove i lako rukovanje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekti nekih faktora na transportne pojave u nasutom zrnu

Vozarova Vlasta

Ovaj rad je u vezi sa transportnim pojavama u nasutom zrnu. Transportne pojave u biološkim materijalima su opisane sa jednačinama transporta. Znanje o transportnim pojavama (termičke provodljivosti i koeficijenta difuzije itd.) je suštinski uslov za objašnjenje transporta toplote i mase (vlage). Rad je usredsređen na određivanje termičke provodljivosti zrna kukuruza. Vrednost termičke provodljivosti je određena kao funkcija sadržaja vlage, temperature i specifične gustine. Istraživanje promena je vršeno standardnom metodom korišćenjem tople žice (hot wire), kao mernom tehnikom. Merenje je obavljano u temperaturnim uslovima sredine, gde je pritisak vazduha bio ispod atmosferskog ili na temperaturskom nivou gde je temperatura sredine bila do 100oC. U radu je pokazano da su temperatura, sadržaj vlage, vlažnost i struktura materijala među najvažnijim faktorima, koji direktno utiču na termičku provodljivost i transportne pojave u nasutom zrnu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uslovi čuvanja i kvalitet osnovnog semena kukuruza

Đukanović Lana, Sabovljević Radovan, Stojadinović Jasmina, Tošić Jasna

U radu su prikazani sedmogodišnji rezultati ispitivanja kvaliteta semena samooplodnih linija kukuruza čuvanih u standardnim (magacin) i kontrolisanim uslovima (hladna komora). Seme je proizvedeno u 1992 godini, a ispitivanja su obavljena u 1993, 1996, 1998 i 2000 godini. Ispitivana je vlaga semena i klijavost standardnom metodom i Cold test-om Dobijeni rezultati pokazuju da su se polazne razlike u osobinama samooplodnih linija zadržale tokom čuvanja i da genotip predstavlja najvažniji faktor promena, a da se tokom čuvanja menjaju ispitivane osobine u zavisnosti i od uslova čuvanja (relativna vlažnost vazduha i temperatura).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj žetve i dorade na kvalitet semena soje

Ćurčić Nikola, Srebrić Mirjana, Tošić Jasna

Žetva i dorada semena soje su od presudnog značaja za očuvanje kvaliteta semena soje. Soja, kao biljna vrsta, je posebno osetljiva na mehaničke povrede pri različitim načinima manipulacije semenom. Proučavan je kvalitet semena tri sorte soje, različitih grupa zrenja u zavisnosti od načina žetve i dorade. Najbolja klijavost je konstatovana posle ručne dorade semena soje. Razlike između sorti su bile izraženije nego razlike između postupaka žetve i dorade. Sorta Bosa, sa najnižom klijavošću, je takođe pokazala da je i najosetljivija na mehanizovan postupak žetve i dorade u odnosu na druge dve proučavane sorte.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Visokovredna hrana i Novi tehnički proizvodi na bazi kukuruza i soje

Radosavljević Milica, Božović Irina, Jovanović Rade, Bekrić Vitomir, Žilić Slađana, Terzić Dušanka

Istraživački rad na unapređenju upotrebe i prerade kukuruza i soje u Odseku za tehnološka istraživanja usmeren je ka stvaranju novog asortimana kvalitetne biljne hrane i tehničkih proizvoda primenom savremenih tehničko-tehnoloških postupaka prerade sa relativno malom potrošnjom energenata, vode, rada i bez hemikalija. Kao rezultat dosadašnjeg naučno-istraživačkog rada razrađene su tehnologije proizvodnje i dobijanja novih proizvoda: celgran, mikro-ex soja, enbel-18 i drugi mikronizovani i ekstrudovani proizvodi od kukuruza, soje i drugog zrnevlja. U većem broju ranije objavljenih radova diskutovani su savremeni tehničko-tehnološki procesi prerade kukuruza i soje, dok su u ovom radu detaljno opisani i zbirno prikazani dosadašnji rezultati višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada, odnosno konkretni novi visokovredni proizvodi namenjeni tržištu. Pored toga, dat je i veoma kratak prikaz osnovnih principa primenjenih tehnologija i osvrt na stanje i perspektive razvoja prerade ove dve veoma važne ratarske kulture u našoj zemlji i u svetu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj mehanizovane berbe na kvalitet semena ZP hibrida

Pavlov Milovan T., Đukanović Lana, Milićević Miloš, Stojadinović Jasmina

Mehanizovana berba sa što više komušine ima veliko opravdanje i treba je primenjivati kad god je to moguće. Kvalitet rada komušača zavisi od genotipa i vlage klipa. Gubitak semena zavisi od momenta početka berbe tj. od početne vlage kao i od stepena oplodnje. Svako zakašnjenje sa berbom negativno utiče na gubitak semena i kvalitet rada komušača.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Menadžment u gradnji skladišnih objekata zrnastih poljoprivrednih proizvoda

Janić Todor, Brkić Miladin, Borenović Vojislav, Popov Dragan

Način ulaganja sredstava u poljoprivredi je sigurno drugačiji od načina investiranja u drugim ekonomskim sverama. To je razlog zašto planiranju i predinvesticionim studijama u gradnji silosnih centara mora biti posvećena naročita pažnja sa posebnom težnjom da se izbegnu promašaji u gradnji, kao i neadekvatan izbor opreme. Pri svemu tome menadžment je neophodan činilac u realizaciji projekta. U radu su navedene neke preporuke i nedoumice koje se javljaju prilikom donošenja odluka kod gradnje silosnih centara, koje be trebale pomoći investitorima u donošenju odluka.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj količine vode i tipa mašine na kvalitet tretiranja semena pšenice

Almaši Šamuel, Almaši Radmila

Zaštita semena ratarskih i povrtarskih biljaka spada u najefikasniju i najekonomičniju meru u zaštiti bilja. U svetu se ovoj meri pridaje prvenstveni značaj, jer da bi se iskoristio potencijal stvorene biljke , genetski visokovredno seme treba maksimalno zaštiti (semenske kuće u svetu izrađuju sopstvene recepte za zaštitu semena).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kalibracija semena suncokreta

Đilvesi Karlo, Prole Siniša, Simić Slobodan, Lončarević Velimir, Pataki Imre

Za mogućnost povećanja prinosa po jedinici površine vezan je i proces kalibracije. Svakako se mora konstatovati da je kalibrisanje semena poljoprivrednih kultura aktuelno više od pola veka. Istraživanja vezana za upotrebu kalibrisanog semena ne daju kod svih kultura istovetne rezultate. Istraživači nisu saglasni u tome da li kalibrisano seme utiče na povećanje prinosa kukuruza, jer su od slučaja do slučaja dobijali različite rezultate.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Poboljšanje tačnosti merenja mase lucerkinog brašna i peleta

Lapadat Dorel

Kako je na teritoriji Srbije instaliran veliki broj ovakvih vaga smatra se da bi, obzirom na relativno nisko ulaganje za ovaj uređaj i velike uštede koje se postižu njegovom primenom, veliki broj vlasnika vaga bio je zainteresovan za ugradnju ovog uređaja. U tom smislu, autor rada se nada da je ovaj rad jedan mali korak u inoviranju naše privrede. Konkertan rezultat ugradnje “pneumatskog amortizera” na poluautomatsku vagu vidi se kod stavljanja vreća odmerenih na njoj i na kontrolnu-mehaničku vagu, sa kružnom skalom tačnosti 100 g. U približno 90% slučajeva se nije golim okom mogla ustanoviti razlika u odnosu na podešenu težinu. U ostalih 10% odstupanje je bilo i dijapazonu do 50 g. Analiza odstupanja odvage obaveljena je na partiji od 100 vreća, masa koja je podešena na vagi bila je 50 kg -150 g.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Održavanje, sanacije i ojačavanja građevinskih objekata u veku trajanja eksploatacije

Trivić Boško

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">