Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 6.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Upotreba briketa za zagrevanje objekata u poljoprivredi

Brkić Miladin, Janić Todor

U radu je obrađena linija za briketiranje slame istočno-nemačke firme „Forschritt“, koja je instalirana na PD „Labudnjača“ u Vajskoj. Presa je u obliku prstenaste matrice. Oblik briketa je valjkast, prečnika 20 mm i dužine 30 – 70 mm. Kapacitet linije je 0,6-1,2 t/h briketa. Brikete se koriste za sopstvene potrebe, tj. za zagrevanje Farme pilića. Kapacitet farme je 12 objekata sa 15-17 hiljada pilića po objektu. Jedan vodogrejni kotao „EMO“, Celje, termičke snage 465 kW, zagreva dva objekta preko kalorifera. Loženje kotlova obavlja se ručno, te stoga značajno varira temperatura vazduha u objektima. Prema mišljenju stručnjaka na imanju proces briketiranja i upotrebe briketa za sopstvene potrebe je na granici ekonomičnosti.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj mikroklimatskih i klimatskih uslova na projektovanje kotlovnice na biomasu za zagrevanje zaštićenog prostora

Babić Mirko, Babić Ljiljana

U radu je prikazana analiza uticaja tehnoloških parametara (zahtevane mikroklime) zaštićenog prostora i klimatskih uslova njegove okoline na operativni režim rada kotlovnice. Analiza kotlovnice na biomasu je specifična sa aspekta potrebne fleksibilnosti. Poznato je da pri sagorevanju biomase poseban problem predstavlja teškoća promene toplotnog opterećenja. Kao rezultat analize u radu je dato tehničko rešenje koje zadovoljava zahteve zagrevanja zaštićenog prostora. Taj rezultat analize primenjen je na konkretnom slučaju zagrevanja zaštićenog prostora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kinetika sagorevanja balirane pšenične slame

Janić Todor

Ovaj rad predstavlja integralni deo teorijskih i eksperimentalnih istraživanja u cilju iznalaženja matematičkog modela, koji bi na zadovoljavajući način predstavio kinetiku procesa sagorevanja bala pšenične slame na ravnoj horizontalnoj rešetki. Za merodavne faktore na osnovu kojih je istraživanje vršeno usvojeno je: sabijenost bala pšenične slame i količina vazduha u procesu sagorevanja (koeficijent viška vazduha). Analiza rezultata istraživanja potvrdila je polazne hipoteze koje su predstavljene odgovarajućim matematičkim modelima (u analitičkom i grafičkom obliku).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Materijali za pokrivanje visokih tunela, plastenika i staklenika

Ponjičan Ondrej, Bajkin Anđelko, Somer Deže

Visoki tuneli, plastenici i staklenici su objekti u kojima se organizuje proizvodnja u toku cele godine. Posebno je važno izabrati odgovarajući materijal za njihovo pokrivanje. Koriste se polimerni materijali u vidu folija i ploča, i staklo. Folije za pokrivanje objekata se najčešće proizvode od: polietilena (PE), polivinilhlorida (PVC) i etilenvinilacetata (EVA). Za proizvodnju ploča se najčešće koristi: poliester (FRP) polikarbonat (PC), acrilik (PMMA), polivinilhlorid (PVC) i polietilen (PE). Materijali za pokrivanje su najčešće slojevite strukture čime se unapređuju njihove osobine.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Brzina sagorevanja biobriketa

Mitić Dragan, Mihajlović Emina, Janković Slobodanka

Geotermalna energija je jedan od obnovljivih izvora energije. Procenjuje se da su respoloživi resursi geotermalnih voda u Republici Srbiji značajni tako bi se intenziviranjem istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda do 2010. godine mogao postići nivo zamene i do 500.000 tona tečnih goriva godišnje. Ovaj vid energije u svetu već koristi oko 42 miliona. ljudi, a procenjuje se da će do 2010. godine ovaj oblik energije koristiti oko 800 miliona ljudi. Stoga se može konstatovati, da primena i korišćenje geotermalne energije u privredi, a pre svega u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji može da bude značajan izvor energije. Pošto je korišćenje ovog vida energije kod nas još u fazi razvoja, postoji mogućnost da se u eksploataciji ovog vida energije kod nas koriste i najsavremenije metode eksploatacije koje obezbeđuju i najmanji oblik zagađenja životne okoline. Zato bi bilo neophodno da nadležna ministarstva u Republici Srbiji sačine „Strateški atlas geotermalnih resursa“ i „Program mogućeg korišćenja geotermalne energije“ sa svim preduslovima vezanim za eksploataciju i oblike primene geotermalne energije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Resursi geotermalne energije u Srbiji i mogućnosti korišćenja

Ivić Milica, Andrin Olivera, Jorović Branko

U uslovima zatvorenog, intenzivnog smeštaja svinja, životinje nisu u stanju da sebe zaštite, tako da svaki izuzetak od normativa spoljne sredine dovodi do stresa. Posledice su manja produktivnost, zdravstveni poremećaji, i u ekstremnim slučajevima, uginuće životinje. U radu su prikazani efekti mikroklimatskih uslova na reproduktivne i produktivne osobine i na radnike kao i mogućnosti uštede energije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekat mikroklimatskih uslova na reproduktivne i produktivne osobine svinja

Teodorović Milan, Radović Ivan

U radu su prikazani rezultati ispitivanja grejanja prasadi u prasilištu. Uporedno su analizirana dva sistema grejanja: montažni pod grejan toplom vodom i električna infracrvena lampa. Znatno bolje rezultate je pokazao topli pod grejan toplom vodom.Toplim podom ostvarena je temperatura ležišta za prasad u intervalu 35 – 37oC, a sa IC lampom prosečno 18 – 19 0C (maksimalno 25 0C) pri udaljenosti IC lampe od poda 60 cm.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Lokalno grejanje prasadi u prasilištu

Potkonjak Vlado, Zoranović Miodrag, Karadžić Branislav

U ovom radu dati su ključni parametri koji omogućuju uvid u probleme ventilacije proizvodnog dela stočarskih farmi. Iste su godinama koristili VOS-ovi konstruktori i projektanti ventilacionih elemenata i sistema, kao i uređaja za kontrolu i regulaciju brzine ventilatora. Dati su šematski prikazi krovne i bočne ventilacije. Na kraju, prikazana je merna skica i Q-P dijagrami VOS-ovih industrijskih ventilatora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ventilacija proizvodnih objekata na stočarskim farmama – iskustvo VOS-a

Prošić Drago

U radu su prikazani ambijentalni uslovi u stajama mlečnih krava, junica teladi i tovnih goveda sa preporučenim vrednostima za temperaturu, relativnu vlažnost, opseg ventilacije i temperaturu vode za piće. Većina navedenih faktora prouzrokovanih niskim i visokim temperaturama utiču na proizvodnju mleka i performanse tovnih goveda sa respektom na prirast žive mase i faktorom iskorišćenja hrane. Takođe, prikazane su granične količine štetnih gasova.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ambijentalni uslovi u objektima za goveda

Antov Georgi S., Čobić Timotej, Plavšić Miroslav

U radu su prikazani ambijentalni uslovi u stajama mlečnih krava, junica teladi i tovnih goveda sa preporučenim vrednostima za temperaturu, relativnu vlažnost, opseg ventilacije i temperaturu vode za piće. Većina navedenih faktora prouzrokovanih niskim i visokim temperaturama utiču na proizvodnju mleka i performanse tovnih goveda sa respektom na prirast žive mase i faktorom iskorišćenja hrane. Takođe, prikazane su granične količine štetnih gasova.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj temperature na performanse živine

Perić Lidija, Milošević Niko, Supić Boriša

Temperatura kao faktor spoljašnje sredine ima izuzetno veliki uticaj na proizvodne performanse živine. To se naročito odnosi na uticaj visokih temperatura koje izazivaju toplotni stres i mogu naneti značajne štete proizvođačima, posebno u oblastima koje su u toku godine duže vreme izložene dejstvu visokih spoljašnjih temperatura. U radu je opisan način na koji toplotni stres utiče na produktivnost živine, kao i osnovni mehanizmi kojima se može redukovati njegov negativan uticaj.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza sistema ventilacije objekata za tov svinja na farmi AD ‘Neoplanta’ – Čenej

Nikolić Mira, Janić Todor, Brkić Miladin

U radu je obrađeno stanje konstrukcionih i eksploatacionih karakteristika objekata za tov svinja, stanje i funkcionalnost sistema ventilacije (prinudne, prirodne i kombinovane), kao i uslova rada zaposlenih radnika na farmi prema odredbama Zakona zaštite na radu. Na osnovu utvrđenog stanja zaključeno je da postojeći sistem ventilacije objekata za tov svinja nije funkcionalan.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Prašina kao parametar mikroklime u stočarskim objektima

Topisirović Goran, Radivojević Dušan

Ovaj rad predstavlja pregled različitih aspekata problema prašine u stajskom vazduhu. U našim uslovima ova je oblast malo istraživana i gotovo nepoznata. Na osnovu rezultata istraživanja većeg broja autora, prašina je predstavljena kroz načine nastajanja, sastav, dimenzije i prirodu čestica. Zatim su naglašeni negativni uticaji prašine i pratećih pojava na zdravstveno stanje ljudi i životinja i funkcionisanje opreme u staji. Posebna pažnja posvećena je iskustvima u primeni pojedinih postupaka za redukciju koncentracije prašine u stajskom vazduhu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Postupci i oprema za optimalni mikroklimat u živinarstvu

Đurić Saša

U radu je predstavljena najsavremenija tehnologija klimatizacije živinarskih objekata. Navedeni su problemi savremene živinarske proizvodnje vezani za nove vrste hibrida živine i globalnog zagrevanja. Opisani su osnovni principi koji se koriste za postizanje optimalnog mikroklimata u objektima i oprema koju nudi vodeći svetski proizvođač opreme za živinarstvo “ Big Dutchman International GmbH “ iz Nemačke.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mikroklimatski zahtevi proizvodnje u zaštićenom prostoru

Đurovka Mihal, Lazić Branka, Vujasinović Vuk

Zaštićeni prostor sa plastikom treba da obezbedi optimalne uslove za gajenje biljaka u jesenje-zimsko-prolećnom periodu, koji omogućuju planiranu berbu u vreme manje ponude na tržištu. To osigurava veću cenu, jer je prvo sveže povrće najskuplje. Zato ekonomičnost proizvodnje u zaštićenom prostoru zavisi pre svega od vremena pristizanja na tržište. Klimatski uslovi i tržište uslovljavaju izbor vrste zaštićenog prostora, vrstu i sortu povrća i vreme proizvodnje. Pri tome nedostatak sunčeve, prirodne toplote, moguće je nadoknaditi dodatnim zagrevanjem objekta, a nedostatak sunčeve svetlosti (kod nas je minimum od novembra do februara) dodatnim osvetljenjem za vrste koje zahtevaju veći intenzitet svetlosti (paradajz, paprika, krastavac lubenica) ili pomeranjem rokova proizvodnje. U odnosu na zemlje toplije klime kod nas je utrošak energije veći za 15-20% a ona učestvuje sa 30-70% u troškovima proizvodnje, zavisno od grejanja i vrste energije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Štednja električne energije upotrebom elektronskih pumpi ‘Wilo’

Lolić Aleksandar, Bukvić Milan

U radu je prikazan princip rada, polje primene i prednosti elektronski regulisanih pumpi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Infracrveni grejači na gasovito gorivo za zagrevanje radnih prostora

Stefanović Miloš, Munižaba Lazar

U radu su opisane tehničke karakteristike i oblast primene infracrvenog grejača na gasovito gorivo za zagrevanje radnih prostorija.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kotlovi za sagorevanje oklaska od kukuruza

Janjušević Slobodan

Ukupna ušteda za preduzeće Agrocoop Novi Sad sagorevanjem oklaska od kukuruza iznosi po sezoni oko 200.000 € što je velika ušteda. Investicija je oko 59.000 € što znači da se isplati za 4 meseca! Komentar je suvišan.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Savremena tehnologija proizvodnje rasada u zaštićenom prostoru

Ilin Žarko, Đurovka Mihal, Marković Vladan, Mišković Anđelko, Vujasinović V.

Rasad je mlada biljka sa 4-10 dobro razvijenih listova i sa 4-5 proteklih faza organogeneze generativnih organa. Dobro razvijenog korenovog sistema čvrstog, elastičnog i temeljnog stabla sa visokim sadržajem suve materije odgovarajuće starosti za pojedine povrtarske vrste. Tokom 2000 i 2002 godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu je ispitivan uticaj različitih supstrata na kvalitet rasada paradajza u kontrolisanim uslovima. Dobijeni rezultati upućuju da je u 2000. godini najbolji supstrat bio kompost+glistenjak 1:1, a u 2002. godini se najbolje pokazao gotov supstrat firme Klasmann Deilmann.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">