Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 8.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Savremeni sistemi za proizvodnju biogasa i struje – tehnički, ekonomski i ekološki aspekti

Gronauer Andreas, Efenberger Mathias, Kissel R., Tešić Miloš

Postoji široka paleta koncepta rada i izgradnje poljoprivrednih biogas postrojenja u području snaga niske i srednje klase. I pored znatnog napretka tehnike tokom poslednjih godina još uvek postoji potreba za optimizacijom naročito u području mešanja supstrata, biološkog odstranjivanja sumpora sušenja gasa, primene gasa i dimenzionisanja postrojenja. Razmatranje ekonomičnosti rada i rentabilnosti biogas postrojenja mora da se obavlja za svaki slučaj ponaosob, vodeći računa o njegovim specifičnostima uslova gradnje i eksploatacije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Povoljna mikroklima u grejanom plasteniku kao uslov kvalitetne proizvodnje

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Karadžić Branislav, Pavkov Ivan, Ponjičan Ondrej

Položaj grejnih cevi bitno utiče na temperaturno polje vazduha u zaštićenom prostoru. Istraživan je model zagrevanja plastenika pomoću tople vode. Fleksibilne plastične cevi za grejanje postavljene su na zemljište između biljaka. Fiksirane čelične cevi postavljene su uz granice plastenika neposredno iznad zemlje (sl. 1). Merenjem temperatura vazduha u različitim tačkama tokom vremena (sl. 2) i analizom rezultata zaključeno je da je projektovani model položaja grejnih cevi prihvatljiv. Taj model potrebno je korigovati u smislu povećanja grejne površine fiksnih cevi uz granice plastenika.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Merenje koeficijenta provođenja i temperaturne provodnosti EDPS metodama

Božikova Monika, Malinarič Svetozar

Razvoj novih materijala, kao i napredak na planu njihovog korišćenja zahteva iznalaženje novih metoda merenja fizičkih osobina. Termofizičke osobine su među važnijim. Napredak u elektronici i razvoju moćnijih računarskih tehnika omogućio je lakši prelaz sa stacionarnih na nestacionarne metode merenja. Razvijeno je nekoliko metoda sa različitim tehnikama merenja. U radu se izlažu mogućnosti korišćenja EDPS (dinamički izvor toplotne energije sa ravne površine) metoda za merenja koeficijenta provođenja i koeficijenta temperaturne provodnosti uzoraka. Razvijen je sistem-metod za poređenje rezultata merenja dobijenih različitim metodama na laboratorijskom nivou prilikom rada sa referentnim materijalom „perspex“. Prednost EDPS tehnika merenja je u nepretencioznosti. Omogućeno je dobijanje pouzdanih rezultata merenja navedenih fizičkih veličina na osnovu samo jedne probe. Razvijeni sistem-metod se zasniva na pretpostavci idealnog ravnog toplotnog izvora koji ima istu ulogu kao i sonda. Metod omogućava merenje zavisnosti povišenja temperature ravne površine od vremena. U radu se prikazane modifikovane EDPS metode, a promene su se odnosile na činjenicu da je teško održavati konstantnost jačine električne struje kao izvora energije. Na taj način se uz pomoć EDPS metoda mogu brzo i olakšano meriti termofizičke osobine različitih materijala.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Doprinos zaštiti životne sredine korišćenjem biogasa

Efenberger Mathias, Gronauer Andreas, Bukurov Maša

U poređenju sa tehnikama proizvodnje električne struje iz drugih obnovljivih i fosilnih biogenih energenata, korišćenjem biogasa iz osoke ostvaruje se znatno smanjenje emisije CO2. Brojni pozitivni sporedni efekti fermentacije omogućuju, u poređenju sa uobičajenim skladištenjem i iznošenjem neobrađene osoke, pod predpostavkom pravilne primene u poljoprivredi, značajno manje zagađenje životne sredine. Napori istraživača i razvojnih jedinica pre svega koncentrišu se na tehnologije obrade pripreme biogasa radi njegove primene u energetske svrhe, te za pogon gorivih ćelija za efikasnu proizvodnju električne struje uz male emisije štetnih materija.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uslovi i zakonski okviri za proizvodnju biogasa i električne struje biogasom u tri razvijene zemlje Evrope

Tešić Miloš, Gronauer Andreas, Bukurov Maša

Zakonima i pratećim propisima koji imaju za cilj smanjenje zagađenja zemljine atmosfere, zaštitu životne sredine, veće korišćenje obnovljivih energenata iz poljoprivrede, te omogućavanje dodatnih izvora prihoda poljoprivrednicima, ali i podsticanje razvoja novih tehnologija, u razvijenim zemljama Evrope, stvoreni su pravna sigurnost i preduslovi za ekonomičnu proizvodnju električne struje od biomase, a posebno biogasom. I pored eksplozivnog porasta broja biogas postrojenja tokom poslednje 3 godine i izvesne euforije za biogas među poljoprivrednicima, treba imati na umu da je ekonomski opravdana eksploatacija postrojenja na biogas danas moguća samo u određenim zakonima projektovanim uslovima okruženja, uz državnu finansijsku podršku.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološka rešenja za aplikaciju oplemenjivača u hranu za životinje nakon osnovnog mešanja

Sredanović Slavica, Lević Jovanka, Đuragić Olivera

Oplemenjivačima se u proizvodnji hrane za životinje mogu nazvati sve vrste sirovina i dodataka, koji svojim osobinama mogu poboljšati hemijska fizička, nutritivna, higijenska i druga svojstva pojedinačnih hraniva ili smeša. Osnovni zahtev je da se proizvede homogena smeša i obezbedi radna tačnost celokupnog procesa proizvodnje. Cilj ovog rada je da ukaže na moguće tehnološke probleme, koji mogu nastati prilikom umešavanja oplemenjivača i da prikaže neka od mogućih tehnoloških rešenja za prevazilaženje tih problema. Tehnologija rinfuznog umešavanja uz primenu nove generacije efikasnih i brzih mešalica i različitih uređaja za naprskavanje tečnih mikro komponenata kao i uređaja za naknadno doziranje masnoća sa ili bez primene vakuuma su raspoloživa rešenja za ublažavanje navedenih problema. U radu su prikazani tehnološki dijagrami procesa rinfuznog umešavanja kao rešenja za projektovanje i vođenje tehnološkog procesa proizvodnje bezbedne hrane za životinje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Modelovanje i upravljanje mikroklimom u plasteniku

Karadžić Branislav, Babić Mirko

U radu su prikazani rezultati modelovanja temperature i vlažnosti vazduha u plasteniku. Primenjene su različite tehnike identifikacije linearnih i nelinearnih modela. Prikazane su šeme inteligentnog upravljanja mikroklimom plastenika, zasnovane na primeni fazi logike, veštačke inteligencije i genetskih algoritama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Higijenizacija hrane za životinje

Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Đuragić Olivera

Proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane za životinje predstavlja jednu od ključnih karika u lancu ishrane ljudi. Rizici koji prete bezbednosti i zdravlju ljudi mogu se svrstati u nekoliko grupa: mikotoksini, infekcije hemijska sredstva i strane primese, a faktori koji uslovljavaju proizvodnju higijenski ispravne hrane za životinje su pre svega upotreba proverenih i ispravnih sirovina, primena odgovarajućih tehnoloških postupaka dekontaminacije hrane i uslovno skladištenje i transport. Problemu higijenske ispravnosti hrane sa tehnološkog aspekta u budućnosti će se, kod nas, morati posvetiti veća pažnja. Cilj ovog rada je da se prikažu osnovni principi higijenizacije, različite tehnološke mogućnosti i rešenja, kao i njihov uticaj na kvalitet hrane za životinje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Nove tehnologije u proizvodnji koncentrisanog soka jabuke

Brajanoski Biljana, Brajanoski Dušanka

U industriji prerade voća i povrća stalan izazov koji se postavlja proizvođačima je finalni proizvod konstantnog i vrhunskog kvaliteta od sirovine različitog kvaliteta i kvantiteta. Od svih tehnoloških postupaka za preradu voća i povrća najviše modifikacija je primenjeno u proizvodnji voćnih sokova. Ostali tehnološki postupci su prilagođavani intenzivnom tehničkom razvoju i mogućnostima povećanja kapaciteta, ekonomske opravdanosti proizvodnje i kvaliteta. Tehnološki postupci proizvodnje voćnih sokova i koncentrata su, na bazi saznanja iz opšte tehnologije biotehnologije i savremenih tehničkih rešenja, uveli u praksu prave revolucionarne novine. Ove novine se pre svega odnose na nova saznanja o membranskim i enzimskim procesima bez kojih se savremena tehnologija proizvodnje sokova i koncentrata ne može zamisliti. U ovom radu je prikazana jedna savremena tehnološka linija za proizvodnju koncentrisanog soka jabuke sa posebnim osvrtom na važnost i prednosti koje donosi upotreba adekvatnih enzimskih preparata i primena najnovijih tehničko-tehnoloških rešenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Korišćenje toplote pri sušenju semenskog graška

Vitazek Ivan, Havelka Juraj

U radu je prikazan i-x-w dijagram vlažnog vazduha gde su i podaci o vlažnosti semena graška. Uz pomoć ovako objedinjenih veličina moguće je pratiti proces sušenja. Istraživanja su obavljena pri sušenju semena graška u Vajnory. Pri radu su iskorišćeni produkti sagorevanja iz motora za zagrevanje radnog medijuma za sušenje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Nova brojila električne energije i problemi u njihovom korišćenju

Vujičić Vladimir, Pejić Dragan

U seoskim područjima električna mreža obično ima epitet „slabe“ mreže. Kako se savremeni elektromotorni pogoni često ugrađuju bez ulaznih filtara, to oni prljaju i napon i struju mreže sadržajem viših, ne samo beskorisnih nego čak i štetnih harmonika. Postavlja se ozbiljno pitanje, u tom slučaju šta brojilo zapravo meri i šta potrošač plaća. To je problem koji se diskutuje u radu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Polje vlažnosti zrna u zoni hlađenja vertikalne gravitacione sušare za zrno

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko, Gligorević Slaviša

Gravitaciona sušara za zrno kao razmenjivač toplote i mase, između radnog fluida I vlažnog poljoprivrednog materijala, treba da obezbedi ravnomernu vlažnost osušenog materijala na izlazu iz uređaja. Da bi se dokazala ova konstatacija obavljena su merenja vlažnosti zrna uzoraka uzetih u jednoj ravni na izlazu iz zone hlađenja. Izračunate vrednosti vlažnosti zrna su prikazane tabelarno i grafički. Na taj način se stiče slika o polju vlažnosti zrna u ravni pre no što napusti sušaru.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Trendovi u korišćenju žitarica

Žeželj Milan, Demin Mirjana

Žitarice, hleb, peciva, pirinač i testenina čine bazu piramide i predstavljaju osnov ishrane. Namirnice iz ove grupe treba konzumirati barem četiri puta dnevno, s tim da se prednost daje integralnim žitaricama, brašnu od celog zrna, integralnoj testenini i pirinču, integralnom hlebu i sl. Žitarice u kombinaciji sa mahunarkama ukoliko se unesu kroz dva obroka dnevno, zadovoljavaju potrebe organizma za neophodnim aminokiselinama. To se može postići i u kombinaciji ove grupe namirnica sa sojom ili manjom količinom namirnica životinjskog porekla.U sredini piramide nalaze se voće i povrće, kao bogat izvor ugljenih hidrata, vode, vitamina, minerala celuloze, vlakana i organskih kiselina. Pravilne ishrane nema bez mleka i mlečnih proizvoda koji predstavljaju glavni izvor kalcijuma za organizam. Potrebno je barem 2 do 4 puta u toku dana uneti u organizam mleko ili neku namirnicu na bazi mleka poput sira ili nekog fermentisanog proizvoda. Zbog punovrednih proteina i masti koje su organizmu neophodne, dva do tri puta dnevno treba konzumirati meso, ribu ili jaja. Pri izboru mesa prednost treba dati nemasnim delovima. Ribe bogate omega-3 masnim kiselinama (sardina skuša, losos i tunjevina) predstavljaju namirnicu kojom se mogu sprečiti različita oboljenja. Masnoće, šećer, so, alkoholna pića i slatkiši se nalaze na vrhu piramide i njih treba izbaciti iz ishrane ili konzumirati u što manjim količinama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Načini racionalizacije potrošnje vazduha pri skladištenju žitarica

Žeželj Milan, Demin Mirjana

U silosima se koriste velike količine vazduha što za potrebe izdvajanja lakih primesa što za aspiraciju. Izrađeni vazduh je sa velikom koncentracijom prašine i kao takav ne sme se puštati u okolinu. Potrebna čistoća vazduha ne može se postići centrifugalnim odvajačima (ciklonima) već se moraju koristiti platneni filtri. Za prečišćavanje velike količine vazduha potrebna je ogromna filterska površina što je veoma skupo i u pogledu investicija a isto tako i u eksploataciji. Kao najracionalnije rešenje nameće se potpuna ili delimična recirkulacija sa čim se količina vazduha koju treba prečišćavati na filtrima drastično smanjuje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Berba, sušenje i dorada hibridnog semena kukuruza u funkciji kvaliteta

Pavlov Milovan T., Đukanović Lana, Milićević Miloš

Otkrivanjem fenomena heterozisa i njegove praktične primene u proizvodnji hibridnog semena prinosi kukuruza su nekoliko puta uvećani. Prva proizvodnja hibridnog semena kod nas organizovana je 1954 g. (Rosić, 1965), na 100 ha pod američkim hibridima. Početkom šezdesetih godina počinje proizvodnja semena domaćih hibrida od kada prestaje uvoz. Od 1971 godine Srbija proizvodi prve količine semena za izvoz. U ovom radu pokušaćemo da ukažemo na faktore koji značajno utiču na proizvodnju visokokvalitetnog semena kukuruza. Zbog velike osetljivosti linija na mehanička oštećenja posebnu pažnju treba obratiti na berbu, sušenje i doradu kako bi se maksimalno sačuvao kvalitet semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Dorada hibridnog semena kukuruza u ZP sistemu

Đukanović Lana, Pavlov Milovan T., Vujinović Jasna, Milićević Miloš

Najveći deo proizvodnje hibridnog semena kukuruza koncentrisan je na području Vojvodine. Seme se proizvodi u različitim agroekološkim uslovima a sušenje i dorada semena obavljaju se na centrima koji su snabdeveni različitom opremom. Berba semenskog kukuruza je mehanizovana kod najvećeg broja proizvođača, dok se samo kod nekih proizvođača obavlja ručno (najčešće kada je slaba oplodnja). Neki doradni centri su snabdeveni komušačima, dok se na drugim centrima komušanje obavlja ručno. U radu je učinjen pokušaj da se odgovori na pitanje kako načini berbe, komušanja i dorade utiču na kvalitet hibridnog semena kukuruza kao i na učestalost i tip oštećenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ispitivanje mikrobioloških kvaliteta hrane za životinje

Radišić Mirjana, Maksimović V.

Rezultati dobijeni ovim ispitivanjima ukazuju da je neophodno permanentno kontrolisati mikrobiološku ispravnost svih sirovina za proizvodnju hrane za životinje, kao i samih hraniva a sve to uz sprovođenje odgovarajućih higijensko sanitarnih mera u procesu proizvodnje, skladištenju pa i transportu, jer posledice korištenja mikrobioloških neispravnih hraniva mogu vrlo često biti pogubne za životinje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Gravitacioni separatori u funkciji kvaliteta semena

Simić Slobodan, Đilvesi Karlo, Lončarević Velimir, Pataki Imre, Čapelja Vladimir

Za kvalitetan rad separatora neophodno je obezbediti kontinualan dotok semena, kako bi cela površina platforme bila ispunjena slojem određene debljine. Gravitacioni separator je idealan uređaj za odvajanje semena po težini, ali zahteva izuzetno fino i stručno podešavanje. Iako rade na istom principu svaki od navedenih tipova ima svoje specifičnosti (način podešavanja nagiba, vetra, različiti oblici perforacija i dr). Novije izvedbe gravitacionih separatora karakteriše određena automatika u smislu podešavanja za rad i merenja određenih parametara. Za podešavanje režima rada ovih mašina potrebno je kako znanje tako i veliko iskustvo.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">