Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 9.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Termofizičke osobine materijala pri preradi hrane

Vozarova Vlasta

Modifikovane linije imaju svoje mesto u proizvodnji hibridnog semena zbog veće i stabilnije proizvodnje po jedinici površine. Rokovi setve omogućavaju sinhronizaciju svilanja i prašenja polena kod roditeljskih komponenti. Odnos redova je vrlo važan za visoku proizvodnju semenskog hibridnog kukuruza. Ovakva istraživanja treba permanentno izvoditi pošto se u proizvodnju stalno uvode novi hibridi pa ih treba proučavati sa svih aspekata proizvodnje semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Energetski i maseni bilans kombinovanog sušenja voća

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Pavkov Ivan

Biomasa predstavlja raznorodni energetski izvor, jer se od nje može dobiti električna struja, toplota, gorivo za pogon i dr. Energija iz biomase doprinosi većoj zaposlenosti, smanjuju se emisije sumpor-dioksida, ugljen-dioksida i azot-dioksida, u odnosu na sagorevanje fosilnih goriva. Osnovna prednost biomase kao goriva u odnosu na klasična fosilna čvrsta goriva, pre svega ugalj, je njena „ekološka vrednost“. Stvaranjem CO2, pri sagorevanju biomase se ne narušava ravnoteža CO2, u globalnim razmerama, jer se u sezonskom obnavljanju proizvedene biomase koristi CO2, iz vazduha, pa nema povećanja sadržaja CO2, u atmosferi. Određena je optimalna tehnologija i tehnička rešenja korišćenja biljnih ostataka rezidbe voćnjaka, radi poboljšanja energetske efikasnosti proizvodnje. Postupci prikupljanja obrade, pripreme, kao i korišćenja biljnih ostataka, u našim uslovima nisu naišli na širu primenu, zbog ekstenzivnog načina proizvodnje i nedomaćinskog načina poslovanja. Ekonomski efekti u zemljama sa manje razvijenom voćarskom proizvodnjom ukazuju da se tom pitanju mora posvetiti adekvatna pažnja i pravilno usmeriti proizvodnja, koja sa svojim sekundarnim proizvodima može doprineti pozitivnijem rezultatu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnosti homogenog umešavanja mikroingredijenata različite veličine čestica u hranu za životinje

Lević Jovanka D., Sredanović Slavica A., Đuragić Olivera

U ovom radu opisanje proces povećanja kapaciteta prerade soje do obezmašćenih proizvoda za ljudsku i stočnu ishranu u fabrici „Sojaprotein“ Bečej. Cilj projekta bio je povećanje kapaciteta prerade sa projektovanih 700t/dan na 900t/dan na ulasku u ekstraktor, kako bi se zadovoljile novonastale potrebe tržišta. Proizvodnja je godinama uhodana i predstavlja kompletnu proizvodno tehnološku celinu. U cilju povećanja kapaciteta, usko grlo u tehnološkom lancu prerade je FDS. Da bi se povećao kapacitet primenjeno je rešenje sa povećanjem protoka heksanom natopljenih pahuljica kroz FDS.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj načina berbe na kvalitet semena kukuruza

Đukanović Lana, Pavlov Milovan, Marinković Maja

U ovom radu prikazani su tehnološki postupci proizvodnje oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna dobijenog klasičnim procesom mlevenja i isklijavanja kukuruza i ekstrudiranog oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna, novih visokovrednih proteinsko-energetskih hraniva, kao i rezultati koji daju uvid u njihovu hemijsko-nutritivnu vrednost. Na osnovu rezultata ispitivanja može se zaključiti da primena procesa ekstruzije vodi povećanju nutritivne vrednosti proizvoda, odnosno poboljšanju njegovih fizičko-hemijskih i senzornih karakteristika, što ekstudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno svrstava u hraniva koja se prvenstveno mogu preporučiti za ishranu mlađih kategorija životinja, kao i proizvodnju hrane za ribe i kućne ljubimce.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ocena kvaliteta jabuke pomoću analize konačnih elemenata

Kubik Lubomir

U Srbiji postoje veoma povoljni prirodni uslovi za uzgoj većine kontinentalnih voćnih vrsta, kao i duga tradicija proizvodnje voća posebno u pojedinim voćarskim rejonima. Međutim, veoma povoljni prirodni uslovi za uspevanje voća nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni, što potvrđuje i kretanje najvažnijih kapaciteta voćarske proizvodnje u dužem vremenskom periodu. Zbog pretežno ekstenzivnog karaktera, voćarska proizvodnja u Srbiji već duže vremena stagnira ili se čak i smanjuje. U proseku za period 1990-2004. godine površine voćnjaka u Srbiji su iznosile 251.841 ha i pokazuju tendenciju smanjenja (stopa promene -0,47A). Slična tendencija kretanja odnosno tendencija opadanja, kako rodnih stabala, tako i ostvarene proizvodnje je uočena i kod većine analiziranih voćnih vrsta. Najizraženije smanjenje rodnih stabala je zabeleženo u proizvodnji kruške (stopa promene -2,93%) i proizvodnji šljive (stopa promene -0,90%) dok je najznačajnije opadanje obima proizvodnje uočeno u proizvodnji kruške (stopa promene -3,99/,) i proizvodnji jabuke (stopa promene -.1,83%).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Iskustvo u gašenju požara na objektu sušare za zrno

Radmilo Milan

Rad predstavlja analizu uređaja za automatsku kontrolu kvaliteta procesa prerade krompira, voća i povrća u proizvodnji pomfrita, čipsa, snekova i suvih prerađevina. Analizirani su različiti tipovi uređaja za kontrolu kvaliteta i sortiranje na bazi osnovnih fizičkih osobina poljoprivrednih materijala (oblik, veličina, boja, struktura, elektroprovodnost itd). Prikazane su osnovne, principijalne i tehničke karakteristike uređaja. Pored edukativne, analiza je obavljena sa ciljem potenciranja značajnosti primene ovih uređaja u uspostavljanju odgovarajućeg i neophodnog sistema kontrole prerađevina iz referentnog proizvodnog programa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kinetika konvektivnog sušenja dekolorisanih prehrambenih vlakana šećerne repe

Jokić Aleksandar, Gyura Julianna, Lević Ljubinko, Zavargo Zoltan Z.

Kampanja sušenja kukuruza roda 2004. godine bila je karakteristična po povećanoj vlažnosti zrna. Ovaj parametar je zanimljiv za definisanje kako kapaciteta tako i uspešnosti rada sušara. Zahvaljujući uspešnoj organizaciji posla, dobroj tehničkoj pripremljenosti pogona, uspešno sprovedenoj tehnologiji i racionalnim sušarama postignuti su zadovoljavajući rezultate kako u potrošnji energije, tako i u kvalitetu zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena HACCP sistema u proizvodnji sušene kajsije

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko

U radu je prezentovan toplotni bilans (Fig. 1. i Fig. 2) modernog parnog kotla na gasovito gorivo. Uz pomoć ovog bilansa i važećih slovačkih propisa izveden je odnos za stepen termičke efikasnost parnog kotla, toplotnih gubitaka prouzrokovanih odmuljivanjem i ekonomske efikasnosti celog postrojenja za proizvodnju pare. Autori ovog rada su analizirali rad parnog postrojenja tokom grejne sezone. Parni kotao je instaliran na Poljoprivrednom Univerzitetu u Nitri. Postrojenje se sastoji iz tri parna kotla, paralelno vezanih za zajednički kontrolni računar. Temperatura napojne vode kotla i pritisak vodene pare su bili konstantni tokom cele grejne sezone. Stepen termičke efikasnosti za ispitivane kotlove, za vreme grejne sezone od 01.01.2003. do 30.04.2003, u proseku je iznosio 83,6%. Toplotni gubici prouzrokovani izmuljivanjem kotla u proseku su iznosili 1,57%. Specifična potrošnja prirodnog gasa po 1 toni proizvedene pare bila je u proseku 79,4 m3/t. Autori zaključuju da je stepen termičke efikasnosti postrojenja sačinjenog od tri parna kotla u grejnoj sezoni 2003 je bio 83,6%,. U poređenju sa nominalnim stepenom efikasnosti parnih kotlova 95,1% zaključuju da konstrukcija ispitivanih kotlova automatski upravljanih sa računarom veoma dobra.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Koncepcije sistema upravljanja klimom plastenika

Karadžić Branislav

Za poboljšanje higijene proizvoda i kvaliteta žitarica, na raspolaganju je mnoštvo postupaka. Ovaj prilog ograničava se na predstavljanje mehaničkih i termičkih postupaka. Sigurno je da će u budućnosti rasti zahtevi u pogledu higijene. Kako bismo odgovorili tom trendu, poznate tehnologije se moraju konsekventno primenjivati. Pritom će mnogi postupci, koji su se tokom vremena smatrali prevaziđenim, ponovo oživeti. Ali će isto tako biti neophodno, razmišljati o novim tehnologijama kao što je jonizirajuće tretiranje. Mogućnosti koje postoje s tim u vezi, da se i u unutrašnjosti proizvoda smanji opterećenje patogenima, u mnogim delovima sveta već se koristi (Amerika, Azija i Australija). Tu su uzdržani Evropljani, a posebno Nemci treba tek da nadoknade izgubljeni korak.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Procesno upravljanje u poljoprivredi primenom Web tehnologije

Tomić Josif, Karadžić Branislav

Modifikovane linije imaju svoje mesto u proizvodnji hibridnog semena zbog veće i stabilnije proizvodnje po jedinici površine. Rokovi setve omogućavaju sinhronizaciju svilanja i prašenja polena kod roditeljskih komponenti. Odnos redova je vrlo važan za visoku proizvodnju semenskog hibridnog kukuruza. Ovakva istraživanja treba permanentno izvoditi pošto se u proizvodnju stalno uvode novi hibridi pa ih treba proučavati sa svih aspekata proizvodnje semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Savremeni aspekti proizvodnje i dorade semena ZP hibrida kukuruza

Pavlov Milovan, Đukanović Lana, Milićević Miloš

Biomasa predstavlja raznorodni energetski izvor, jer se od nje može dobiti električna struja, toplota, gorivo za pogon i dr. Energija iz biomase doprinosi većoj zaposlenosti, smanjuju se emisije sumpor-dioksida, ugljen-dioksida i azot-dioksida, u odnosu na sagorevanje fosilnih goriva. Osnovna prednost biomase kao goriva u odnosu na klasična fosilna čvrsta goriva, pre svega ugalj, je njena „ekološka vrednost“. Stvaranjem CO2, pri sagorevanju biomase se ne narušava ravnoteža CO2, u globalnim razmerama, jer se u sezonskom obnavljanju proizvedene biomase koristi CO2, iz vazduha, pa nema povećanja sadržaja CO2, u atmosferi. Određena je optimalna tehnologija i tehnička rešenja korišćenja biljnih ostataka rezidbe voćnjaka, radi poboljšanja energetske efikasnosti proizvodnje. Postupci prikupljanja obrade, pripreme, kao i korišćenja biljnih ostataka, u našim uslovima nisu naišli na širu primenu, zbog ekstenzivnog načina proizvodnje i nedomaćinskog načina poslovanja. Ekonomski efekti u zemljama sa manje razvijenom voćarskom proizvodnjom ukazuju da se tom pitanju mora posvetiti adekvatna pažnja i pravilno usmeriti proizvodnja, koja sa svojim sekundarnim proizvodima može doprineti pozitivnijem rezultatu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Biljni ostatci rezidbe voćnjaka kao biomasa i obnovljivi izvor energije

Radojević Rade, Živković Milovan, Urošević Mirko, Vulić Todor, Radivojević Dragan

U ovom radu opisanje proces povećanja kapaciteta prerade soje do obezmašćenih proizvoda za ljudsku i stočnu ishranu u fabrici „Sojaprotein“ Bečej. Cilj projekta bio je povećanje kapaciteta prerade sa projektovanih 700t/dan na 900t/dan na ulasku u ekstraktor, kako bi se zadovoljile novonastale potrebe tržišta. Proizvodnja je godinama uhodana i predstavlja kompletnu proizvodno tehnološku celinu. U cilju povećanja kapaciteta, usko grlo u tehnološkom lancu prerade je FDS. Da bi se povećao kapacitet primenjeno je rešenje sa povećanjem protoka heksanom natopljenih pahuljica kroz FDS.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Rekonstrukcija pogona ekstrakcije radi povećanja kapaciteta prerade u uljarskom delu proizvodnje

Janković Veroslav, Oros Đura, Vasić Veran, Nikolovski Zoran, Predin Svetlana

U ovom radu prikazani su tehnološki postupci proizvodnje oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna dobijenog klasičnim procesom mlevenja i isklijavanja kukuruza i ekstrudiranog oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna, novih visokovrednih proteinsko-energetskih hraniva, kao i rezultati koji daju uvid u njihovu hemijsko-nutritivnu vrednost. Na osnovu rezultata ispitivanja može se zaključiti da primena procesa ekstruzije vodi povećanju nutritivne vrednosti proizvoda, odnosno poboljšanju njegovih fizičko-hemijskih i senzornih karakteristika, što ekstudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno svrstava u hraniva koja se prvenstveno mogu preporučiti za ishranu mlađih kategorija životinja, kao i proizvodnju hrane za ribe i kućne ljubimce.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Proizvodnja oplemenjenog i ekstrudiranog oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna

Filipović Slavko, Sakač Marijana B., Ristić Milutin, Kormanjoš Šandor

U Srbiji postoje veoma povoljni prirodni uslovi za uzgoj većine kontinentalnih voćnih vrsta, kao i duga tradicija proizvodnje voća posebno u pojedinim voćarskim rejonima. Međutim, veoma povoljni prirodni uslovi za uspevanje voća nisu u dovoljnoj meri iskorišćeni, što potvrđuje i kretanje najvažnijih kapaciteta voćarske proizvodnje u dužem vremenskom periodu. Zbog pretežno ekstenzivnog karaktera, voćarska proizvodnja u Srbiji već duže vremena stagnira ili se čak i smanjuje. U proseku za period 1990-2004. godine površine voćnjaka u Srbiji su iznosile 251.841 ha i pokazuju tendenciju smanjenja (stopa promene -0,47A). Slična tendencija kretanja odnosno tendencija opadanja, kako rodnih stabala, tako i ostvarene proizvodnje je uočena i kod većine analiziranih voćnih vrsta. Najizraženije smanjenje rodnih stabala je zabeleženo u proizvodnji kruške (stopa promene -2,93%) i proizvodnji šljive (stopa promene -0,90%) dok je najznačajnije opadanje obima proizvodnje uočeno u proizvodnji kruške (stopa promene -3,99/,) i proizvodnji jabuke (stopa promene -.1,83%).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Stanje i tendencije proizvodnje voća u Srbiji

Milić Dušan, Lukač-Bulatović Mirjana

Rad predstavlja analizu uređaja za automatsku kontrolu kvaliteta procesa prerade krompira, voća i povrća u proizvodnji pomfrita, čipsa, snekova i suvih prerađevina. Analizirani su različiti tipovi uređaja za kontrolu kvaliteta i sortiranje na bazi osnovnih fizičkih osobina poljoprivrednih materijala (oblik, veličina, boja, struktura, elektroprovodnost itd). Prikazane su osnovne, principijalne i tehničke karakteristike uređaja. Pored edukativne, analiza je obavljena sa ciljem potenciranja značajnosti primene ovih uređaja u uspostavljanju odgovarajućeg i neophodnog sistema kontrole prerađevina iz referentnog proizvodnog programa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tipovi sortera u kontroli kvaliteta biljnih prerađevina

Đević Milan, Dimitrijević Aleksandra

Rad predstavlja analizu uređaja za automatsku kontrolu kvaliteta procesa prerade krompira, voća i povrća u proizvodnji pomfrita, čipsa, snekova i suvih prerađevina. Analizirani su različiti tipovi uređaja za kontrolu kvaliteta i sortiranje na bazi osnovnih fizičkih osobina poljoprivrednih materijala (oblik, veličina, boja, struktura, elektroprovodnost itd). Prikazane su osnovne, principijalne i tehničke karakteristike uređaja. Pored edukativne, analiza je obavljena sa ciljem potenciranja značajnosti primene ovih uređaja u uspostavljanju odgovarajućeg i neophodnog sistema kontrole prerađevina iz referentnog proizvodnog programa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Energetski i materijalni bilans sušenja kukuruza u sezoni 2004

Ivanišević Slavko, Vignjević Đorđe

Kampanja sušenja kukuruza roda 2004. godine bila je karakteristična po povećanoj vlažnosti zrna. Ovaj parametar je zanimljiv za definisanje kako kapaciteta tako i uspešnosti rada sušara. Zahvaljujući uspešnoj organizaciji posla, dobroj tehničkoj pripremljenosti pogona, uspešno sprovedenoj tehnologiji i racionalnim sušarama postignuti su zadovoljavajući rezultate kako u potrošnji energije, tako i u kvalitetu zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Termodinamika parnog kotla na gasovito gorivo

Vitazek Ivan, Havelka Juraj

U radu je prezentovan toplotni bilans (Fig. 1. i Fig. 2) modernog parnog kotla na gasovito gorivo. Uz pomoć ovog bilansa i važećih slovačkih propisa izveden je odnos za stepen termičke efikasnost parnog kotla, toplotnih gubitaka prouzrokovanih odmuljivanjem i ekonomske efikasnosti celog postrojenja za proizvodnju pare. Autori ovog rada su analizirali rad parnog postrojenja tokom grejne sezone. Parni kotao je instaliran na Poljoprivrednom Univerzitetu u Nitri. Postrojenje se sastoji iz tri parna kotla, paralelno vezanih za zajednički kontrolni računar. Temperatura napojne vode kotla i pritisak vodene pare su bili konstantni tokom cele grejne sezone. Stepen termičke efikasnosti za ispitivane kotlove, za vreme grejne sezone od 01.01.2003. do 30.04.2003, u proseku je iznosio 83,6%. Toplotni gubici prouzrokovani izmuljivanjem kotla u proseku su iznosili 1,57%. Specifična potrošnja prirodnog gasa po 1 toni proizvedene pare bila je u proseku 79,4 m3/t. Autori zaključuju da je stepen termičke efikasnosti postrojenja sačinjenog od tri parna kotla u grejnoj sezoni 2003 je bio 83,6%,. U poređenju sa nominalnim stepenom efikasnosti parnih kotlova 95,1% zaključuju da konstrukcija ispitivanih kotlova automatski upravljanih sa računarom veoma dobra.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napomene u vezi poboljšanja higijene proizvoda od žitarica

Goetz Franz, Schaller Hans-Juergen

Za poboljšanje higijene proizvoda i kvaliteta žitarica, na raspolaganju je mnoštvo postupaka. Ovaj prilog ograničava se na predstavljanje mehaničkih i termičkih postupaka. Sigurno je da će u budućnosti rasti zahtevi u pogledu higijene. Kako bismo odgovorili tom trendu, poznate tehnologije se moraju konsekventno primenjivati. Pritom će mnogi postupci, koji su se tokom vremena smatrali prevaziđenim, ponovo oživeti. Ali će isto tako biti neophodno, razmišljati o novim tehnologijama kao što je jonizirajuće tretiranje. Mogućnosti koje postoje s tim u vezi, da se i u unutrašnjosti proizvoda smanji opterećenje patogenima, u mnogim delovima sveta već se koristi (Amerika, Azija i Australija). Tu su uzdržani Evropljani, a posebno Nemci treba tek da nadoknade izgubljeni korak.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">