Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Posle ubirajuće tehnologije za voće i povrće u SAD

Gladon Richard

Gubici voća i povrća nakon ubiranja su od 5 do 25% u razvijenim zemljama, a u zemljama u razvoju i nerazvijenim zemljama 25-50%. SAD i druge razvijene zemlje koriste nove tehnologije i to je glavni razlog odgovarajućem smanjenju gubitaka. Koristeći prednosti novih tehnologija kao što je: definisanje momenta berbe, hlađenje pre no što se uskladišti, temperaturski menadžment različiti postupci tretmana kao niska koncentracija kiseonika, pakovanje i skladištenje u modifikovanoj atmosferi i transportovanje sredstvima sa kontrolisanom atmosferom, produžen je period njihovog svežeg stanja u neposrednoj prodaji – (shelf life). Pored toga, napravljeni su i snažni pomaci na planu posle ubirajuće fiziologije. Danas se mnogo bolje znaju i razumeju komplikovani procesi disanja i metabolizam disanja, etilenska sinteza, način delovanja etilena, kao i uticaj drugih razarajućih metabolitičkih procesa, što nije bio slučaj nekoliko decenija unazad. U budućnosti, pažnja će se posvetiti tehnologijama koje podrazumevaju minimalnu preradu, koje obezbeđuju zdravstveno sigurnu i bezbednu hranu. Genetski inženjering voća i povrća će obezbediti još manje gubitke nakon ubiranja i poboljšati kvalitet hrane.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Novi pravci u oplemenjivanju kukuruza

Drinić Goran, Mladenović-Drinić Snežana

Kukuruz (Zea mays L) se ubraja u najznačajnije gajene biljne vrste u svetu Privredni značaj kukuruza proizilazi iz njegove raznolike upotrebne vrednosti, kako za ishranu domaćih životinja i ljudi, tako i za industrijsku preradu. Početkom 30-ih godina 20. veka došlo je do uvođenja hibridnog kukuruza u proizvodnu praksu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moderno oplemenjivanje i gajenje hibridnog kukuruza u našoj zemlji započeto je početkom 1953. godine. U poslednjih 100 godina proizvodnja kukuruza se uvećala sedam puta u svetu, a u Srbiji za poslednjih 50 godina dva i po puta. Doprinos oplemenjivanja u povećanju proizvodnje kukuruza prema nizu istraživanja iznosi oko 50%. Tokom 90-ih godina 20. veka tehnologija rekombinantne DNK je omogućila prenos gena iz različitih organizama u biljke čime su stvoreni i uvedeni u široku proizvodnju genetički modifikovani hibridi kukuruza. Pored rada na stvaranju hibrida visokog genetičkog potencijala rodnosti, početkom 21. veka zahtevi tržišta uslovljavaju intenzivniji razvoj hibrida kukuruza specifične namene. Usled energetske krize započeta su i istraživanja na razvoju hibrida pogodnih za proizvodnju etanola.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Novi koncepti za sušenje voća

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Pavkov Ivan

Sušare sa dominantno konvektivnom transportom toplote i mase su najmasovnije zastupljene kod sušenja bio materijala i to već skoro pet decenija. U tom periodu su učinjeni svi mogući pomaci na planu smanjenja potrebne toplotne energije i poboljšanja kvaliteta izlaznog materijala. Dalji pomaci na tom polju skoro da nisu mogući, te se zaključuje da su ovakve sušare dostigle svoj maksimum. One su odavno svetske rekorderke. Dalji razvoj tehnologija koje će omogućiti zadovoljenje viših nivoa energetskih i kvalitetnih zahteva tržišta se traži u primeni drugih vidova energije koja će intenzivirati razmenu vlage – mase. Međutim, korišćenje drugih energija je povezano sa ponašanjem bio materijala u njihovom polju. Zbog toga se u svetu, a i kod nas istražuju i analiziraju procesi sušenja različitih bio materijala u „novim uslovima“. Sakupljanje ovakvih informacija je osnova za konstrukciju racionalne sušare. To je dugačak put koji zahteva ulaganja, intelektualna i materijalna. Prva rešenja su već poznata u svetskoj literaturi, ali se za njih vrlo često konstatuje da su još uvek skupa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uslovi za proizvodnju kvalitetne sirovine za zamrzavanje mladog krompira

Marković Vladan, Bajkin Anđelko, Vračar Ljubo, Ponjičan Ondrej, Mišković Anđelko, Vujasinović Vuk

U radu su sprovedena istraživanja koja su obuhvatila primenu malčovanja i različitog načina prekrivanja biljaka kao i ispitivanje različitog sortimenta u cilju ostvarenja visokog prinosa i kvaliteta mladog krompira pogodnog za zamrzavanje. Ispitivanja su pokazala da se najviši prinosi mladog krompira ostvaruju primenom malčovanja sa formiranjem niskih plastičnih tunela. Od ispitivanih sorti po prinosu najbolje su se pokazale sorte Rosara i Kleopatra a po kvalitetu sorte Magda i Valjevski kiflaš. Drugi deo istraživanja obuhvatio je analizu primenjene mehanizacije. Poseban značaj je dat analizi rada mašinama za mehaničko sakupljanje krompirove zlatice (biokolektor) i mašinama za termičko sušenje lisne mase, u cilju maksimalno mogućeg eliminisanja primene hemijskih sredstava u proizvodnji mladog krompira. Rezultati hemijskih analiza pokazuju da većina sorti ima relativno visok sadržaj suve materije i skroba od kojih se izdvaja sorta Magda i Valjevski kiflaš. Senzorska ispitivanja se približno poklapaju sa hemijskim analizama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Primena inverznog postupka za rešavanje problema proračuna konvektivnog sušenja jabuka

Mitrevski Vangelče, Kanevče Gligor, Kanevče Ljubica, Voronjec Dimitrije

U radu je analizirana mogućnost istovremenog određivanja difuzivnosti i ostalih termofizičkih karakteristika jabuka, koeficijenata konvektivnog prenosa toplote i materije i relativne vlažnosti agensa sušenja na osnovu merenja temperature sušenog uzorka, primenom inverznog pristupa. Za proračun procesa sušenja jabuka razvijen je matematički model sušenja tela promenljivih dimenzija. Inverzni postupak se bazira na nalaženju minimuma funkcije kvadrata odstupanja izmerenih od proračunatih temperatura tela tokom sušenja. U tu svrhu korišćena je Levenberg-Marquardt – ova metoda. Temperaturski odziv, na osnovu koga se određuju navedene karakteristike, je dobijen pomoću mikrotermopara postavljenog u sredinu sušenog listića jabuke. Eksperimenti su sprovedeni na eksperimentalnoj konvektivnoj sušari. Za optimalno dizajniranje eksperimenta analiziran je uticaj parametara agensa sušenja i dimenzija listića jabuka koje se suše.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnosti proizvodnje sušenog voća u Srbiji

Milić Dušan, Lukač-Bulatović Mirjana, Kukić Đuro

Sušeno voće postaje sve značajniji proizvod, koji pored male potrošnje na domaćem tržištu, postepeno nalazi svoje mesto i u izvozu. Pored šljive kao sinonima za sušeno voće, sve više se za sušenje koriste i ostale voćne vrste. Pod pretpostavkom da se 10% proizvedenog voća može koristiti za sušenje, pri prosečnom randmanu od 25%, ukupna količina proizvedenog sušenog voća u Srbiji može da iznosi 20.538 tona.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Analiza ekonomskih efekata sušenja voća korišćenjem različitih tehničkih rešenja

Živković Milovan, Zarić Vlade, Radojević Rade

Savremene tehnologije konzervisanja i čuvanja voća podrazumevaju korišćenje procesa sušenja kao osnovnog i najviše primenjivanog postupka. Postoje različita tehnička rešenja sistema za sušenje voća, od najjednostavnijih u kojima se obavlja proces direktnog sušenja, do visoko automatizovanih sistema u kojim se unapred definišu svi parametri procesa sušenja. Rezultati sušenja zavise od kvaliteta osušenih proizvoda, sa jedne strane i od troškova sušenja, koji se najvećim delom sastoje od utrošene energije, zatim od investicija u objekte i opremu za sušenje, sa druge strane. Za donošenje valjane odluke neophodno je poznavati ove vrednosti. Cilj ovog rada je analiza ekonomskih efekata i definisanje postupka za određivanje troškova korišćenja ovih sistema u Srbiji, na osnovu izabranih apsolutnih i relativnih ekonomskih pokazatelja. Rad ukazuje na najvažnije ekonomske aspekte od izbora objekta, nabavke opreme, procesa sušenja do komercijalizacije proizvoda.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Koncentrat od lucerke – prirodna boja i izvor proteina u ishrani živine

Sredanović Slavica, Lević Jovanka, Đuragić Olivera

Da bi se zadovoljili sve veći zahtevi za proteinima širom sveta neophodno je poboljšati efikasnost njihove konverzije iz hrane za životinje u meso. Lucerka je najrasprostranjenija krmna biljka, leguminoza, na svetu koja se gaji na više od 32 miliona hektara a takođe i najveći potencijalni izvor proteina po hektaru i bogat izvor drugih korisnih sastojaka za ishranu živine. Selektivnim izdvajanjem visokovrednih komponenata iz lucerke može se znatno povećati njena ukupna upotrebna vrednost. Pregled podataka iz literature i rezultati sopstvenih istraživanja tehnologije proizvodnje hemijskog sastava i nutritivne vrednosti koncentrata od lucerke, kao prirodne boje i izvora proteina u ishrani živine su prikazani u ovom radu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj karakteristika monomaterijala i njihovih kombinacija namenjenih za pakovanje sušenog voća

Gvozdenović Jasna, Lazić Vera, Svrzić Gordana

Sušeno voće zbog niskog sadržaja vode i male aw vrednosti predstavlja proizvod vrlo osetljiv na biohemijske promene tokom skladištenja.Od aw vrednosti zavisi intenzitet promene kvaliteta „shelf life“ takve vrste proizvoda. Promene sadržaja vode, aw vrednost i karakteristične boje kao i senzornih karakteristika upakovanog sušenog voća zavise od uticaja vrste kombinacija kao i barijernih svojstava primenjenog ambalažnog materijala. Ambalažni materijali za pakovanje sušenog voća mora da imaju odgovarajuća barijerna svojstva na propustljivost molekula vodene pare, molekula kiseonika, azota i ugljen dioksida kao i na propustljivost elektromagnetnog zračenja naročito nižih talasnih dužina u oblasti UV zračenja. Tokom skladištenja kod upakovanog sušenog voća u zavisnosti od primenjene ambalaže može doći do promena sadržaja vode, aw vrednosti kao biohemijskih promena nastalih fotooksidativnim uticajem.U radu su dati rezultati ispitivanja sadržaj vode, aw vrednost sušenog voća i karakteristika barijernih svojstava ambalažnih materijala.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnost korišćenja melase šećerne repe u proizvodnji fino usitnjenih barenih kobasica

Svrzić Gordana, Lević Ljubinko, Pribiš Vjera, Popović Milorad, Bošnjaković Lazar

Ispitana je mogućnost korišćenja melase šećerne repe kao zamene za saharozu pri proizvodnji fino usitnjenih barenih kobasica. Kobasice su proizvedene u industrijskim uslovima i po standardnoj recepturi proizvođača. Kod prve grupe kobasica (P1) saharoza je zamenjena sa 1,5% melase, kod druge grupe (P2) sa 2,5% melase a treću grupu (K) su činile kobasice iz redovne proizvodnje i služile su kao kontrola. Po završenom procesu proizvodnje ispitana je mikrobiološka ispravnost kobasica, u nadevu je određen hemijski sastav (voda, masti, proteini, natrijum hlorid), na svežim presecima kobasica je izmerena boja i kobasice su senzorski ocenjene. Zaključeno je da se sa 1,5% melase šećerne repe može u potpunosti zameniti saharoza u fino usitnjenim barenim kobasicama i da je gotov proizvod zadovoljavajućeg senzorskog kvaliteta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Energetsko postrojenje snage 2 MW sa sagorevanjem velikih bala sojine slame

Mladenović Rastko, Erić Aleksandar, Mladenović Milica, Paprika Milijana, Repić Branislav, Dakić Dragoljub

U jednoj od najvećih kompanija koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom u Srbiji pod zasadom soje se nalazi preko 2 000 ha, i svake godine se proizvede oko 3 000 t balirane sojine slame, koja se ne koristi u energetske svrhe. U isto vreme, postoji potreba za grejanje plastenika, površine 5 ha, u okviru kompanije, kao i poslovnih prostorija. Iz ovih razloga, u Laboratoriji za termotehniku i energetiku Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ je učinjen napor da se razvije tehnologija za korišćenje krupne balirane biomase za proizvodnju energije. Kao rezultat, razvijeno je demonstraciono-eksperimentalno postrojenje – ložište za sagorevanje velikih rolo-bala sojine slame, prečnika preko 1,20 m. Ložište je izgrađeno i termotehnički ispitano, da bi se utvrdio kvalitet sagorevanja i ocenile mogućnosti za konstruisanje vrelovodnog kotla na sojinu slamu, sličnih karakteristika. Kako su rezultati ispitivanja, prikazani u radu, bili veoma zadovoljavajući, zaključeno je da konstruisano postrojenje predstavlja dobru osnovu za razvoj energetskih postrojenja ove vrste u budućnosti.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Briketiranje trske u ribnjacima

Janjić Goran, Mulić Veselin, Balint Bela

U radu su saopšteni rezultati istraživanja termodinamičkih karakteristika trske ribnjaka kao izvora energije, ogrevnog briketa. Procenjene su energetske količine raspoložive biomase ekosistema na primeru ribnjaka Ečka neophodne za tov šarana. Analiziran je uticaj košenja i transporta trske na kruženje i gubitke materije važne za tehnologiju tova šarana. Naročito je opisana geometrija ribnjaka zbog kretanja briketirke trske, radnog vozila ili plovila.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Korekcija osobina melase šećerne repe dodavanjem kuhinjske soli i arome dima

Pribiš Vjera, Lević Ljubinko, Svrzić Gordana, Popović Milorad, Kuljanin Tatjana

Poznate su vrlo povoljne osobine melase šećerne repe, što joj daje mogućnost dodavanja u prehrambene proizvode u cilju dobijanja funkcionalne hrane. Da bi se dobio prehrambeni proizvod poželjnih senzorskih svojstava, potrebno je korigovati osobine ukusa, mirisa i obojenosti melase. U tom cilju obavljena su ispitivanja mogućnosti promene senzorskih osobina melase šećerne repe dodavanjem 0,3% kuhinjske soli i 0,3% arome dima u vodenim rastvorima i neutralnim umacima sa različitim dodacima melase (1, 5, 10, 15 i 20% melase šećerne repe). Utvrđeno je da je u vodenim rastvorima dodatak kuhinjske soli uticao na otklanjanje izraženog slatkog ukusa kod svih koncentracija melase a ujedno je došlo do povećanja prijatnosti ukusa i ukusnosti. Još povoljniji efekat dobio se kod dodavanja arome dima. U neutralnim umacima taj uticaj je nešto manje izražen, a dominantan je uticaj arome dima. Dodavanje kuhinjske soli i arome dima nisu bitno uticali na senzorsku ocenu boje ispitanih uzoraka, što je utvrđeno objektivnim merilima boje (CIELAB, CIE- normalni sistem boja).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Merenje emisije praškastih materija u životnu sredinu iz tačkastih izvora, u skladu sa standardom ISO 9096

Radujkov Dejan, Stanojević Vanja

Standard ISO 9096 definiše postupak merenja emisije praškastih materija, u svim vrstama stacionarnih tačkastih emitera, koji se zasniva na ostvarivanju izokinetičkih uslova uzorkovanja u emiteru. Izokinetički uslovi merenja, za razliku od drugih načina uzorkovanja, omogućuju pravilno uzorkovanje otpadnog gasa iz emitera, uz značajno smanjenje mogućnosti greške. Standard definiše položaj ravni uzorkovanja u zavisnosti od hidrauličkog prečnika emitera. Oprema koja se koristi za merenje emisije, konstruktivno i softverski je usklađena sa zahtevima standarda, i omogućuje relativno jednostavno određivanje masene koncentracije praškastih materija.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efekti investiranja u proširenje kapaciteta silosa – studija slučaja

Novković Nebojša, Ćosović Janko, Šilić Jasna, Topić Mladen

Veliki problem u vrednovanju efekata investicije u silos predstavlja procena ekonomskih vrednosti efekata koji se postižu njegovom izgradnjom. U ovom radu je prikazan postupak ocene efekata investiranja u proširenje kapaciteta silosa. Postupak je primenjen na primeru silosa u PP „Titel“ AD u Titelu. Investicija se odnosi na proširenje prijemnog kapaciteta na 120 t/h u silosu i povećanje skladišnog kapaciteta na 16.000 tona, dogradnjom još 4 silo-ćelije. Investicijom se želi eliminisati „usko grlo“ na prijemu zrnastih kultura i povećati skladišni kapacitet radi prijema žitarica od seljačkih gazdinstava. Rok povraćaja investicije je u periodu od 5 godine i 5 meseci neto sadašnja vrednost investicije je oko 190.000 eura, a interna stopa rentabilnosti je 13,01%. Sve ovo ukazuje na opravdanost investicije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Termofizičke osobine jabuke

Božikova Monika

U radu su prikazani rezultati merenja termofizičkih osobina tkiva jabuke Poznavanje vrednosti termofizičkih osobina značajno je sa stanovišta očuvanja kvaliteta u procesu skladištenja i tehnologiji prerade. Merenja su obavljena za sortu jabuke „ajdare“, koja je korištena kao materijal u radu. Plodovi su podeljeni u četiri grupe: A, B, C i K. Podela je zavisila od načina navodnjavanja i fertilizacije tokom uzgoja (tabela 1). Metodom ‘hot wire’ pomoću „Isomet“ instrumenta (slika 1) obavljena su merenja. Metod je zasnovan na merenju promene temperature materijala u zavisnosti od vremena. Brzina promene temperature je u korelaciji sa istraživanim termofizičkim osobinama materijala. Merenja su obavljena za sve četiri grupe uzoraka. Uzorci su skladišteni u specijalnu rashladnu kutiju 24 časa pre početka merenja. Sva merenja su obavljena u laboratorijskim uslovima. Dobijene su vrednosti koeficijenta provođenja toplote, temperaturne provodnosti-difuzije i specifične toplote za različite uzorke tkiva jabuke u temperaturnom intervalu 2–24oC. Grafičke zavisnosti su prikazane na slikama 2-7.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">