Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 10.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

.

Bilans mase zrna na centru za sušenje i skladištenje

Babić Mirko, Babić Ljiljana

Centri za sušenje i skladištenje moraju izgraditi što tačniji sistem obračuna promena masa. Promene mase tokom sušenja i skladištenja su veoma kompleksne i raznolike. U radu se analizira devet vrsta smanjenja mase robe od prijema do isporuke. Centri moraju da imaju razvijen i moderan sistem evidencije svih relevantnih parametara. Većina promena masa maze se utvrditi tačnim merenjima. Ali, deo smanjenja mase tokom sušenja i skladištenja mora se procenjivati. U radu su date kvantitativne preporuke kako to uraditi. Kvalitetan način kvantifikovanja „gubitaka“ mase će smanjiti nesporazume kojih ima u praksi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Vakuum osmotska dehidratacija šećerne repe

Jokić Aleksandar, Prodanić Biljana, Gyura Julianna, Zavargo Zoltan, Lević Ljubinko

U proizvodnji prehrambenih vlakana iz šećerne repe veoma je bitan postupak sušenja koji znatno utiče ne kvalitet proizvedenih vlakana. Kao izvor prehrambenih vlakana koriste se ekstrahovani rezanci, a moguće je koristiti slatke rezance. Osmotska dehidratacija je pogodan postupak sa energetskog aspekta budući da se delimično uklanjanje vode odvija bez promene njenog agregatnog stanja. Primena vakuuma omogućava ubrzanje procesa osmotske dehidratacije. Cilj ovog rada bio je ispitivanje uticaja vakuuma na gubitak vode i priraštaj suve materije šećerne repe podvrgnute procesu osmotske dehidratacija u vakuumu. Dobijeni rezultati ukazuju na mogućnost aproksimacije ponašanja šećerne repe tokom pomenutog procesa polinomima drugog reda kao i ubrzan proces osmotske dehidratacije usled primenjenog vakuuma.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Priprema voća postupkom osmotske dehidratacije u melasi šećerne repe sa ciljem njegove primene u pekarskoj industriji

Filipović Bojana, Lević Ljubinko, Šimurina Olivera, Kuljanin Tatjana

U radu je ispitan gubitak vlage, prirast suve materije i gubitak mase uzoraka jabuke podvrgnutih postupku osmotske dehidratacije u rastvorima saharoze koncentracije 30, 50 i 70% i melase šećerne repe koncentracije 40, 60 i 80% u trajanju 1, 3 i 5 sati. Pri korišćenju 70% rastvora saharoze i vremenu imerzije 5 h, sadržaj suve materije u jabuci povećan je za 32.6% a pri korišćenju 40% rastvora melase za 34.8%. Najbolji odnos gubitka vlage i prirasta suve materije bio je pri korišćenju melase i to pri koncentraciji SO%pri svim ispitivanim periodima imerzije i pri korišćenju 30% rastvora šećera u toku 1 sata. Gubitak mase jabuke pri dužim vremenima imerzije iznosio je 2.5-3.9 g/g sm u rastvorima melase odnosno 1.4-3.4 g/g sm u rastvorima saharoze.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Oplemenjeno kukuruzno stočno brašno i ekstrudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno u ishrani teladi

Lazarević Ratko, Filipović Slavko, Sakač Marijana, Ristić Milutin, Filipović Vladimir, Savković Tatjana, Daković Slobodan

U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja primene oplemenjenog i ekstrudiranog oplemenjenog kukuruznog stočnog brašna u ishrani teladi crno bele rase u tipu Holstajna. Ogled je izveden na farmi „Sava Kovačević“ Vrbas. Experiment je bio podeljen u 3 grupe sa po 12 teladi. Kontrolna grupa K je hranjena standardnom smešom koncentrata sa 64% kukuruzne prekrupe. U ishrani ogledne grupe, Ol, korišćeno je ekstrudirano oplemenjeno kukuruzno stočno brašno (64%), dok je kod druge ogledne grupe, O2, korišćeno oplemenjeno kukuruzno stočno brašno (64%). Telad su merena posle 40 i 90 dana trajanja ogleda. Posmatrani parametri su prirast, konzumiranje i konverzija hrane tokom trajanja ogleda. Najbolja konverzija hrane ostvarena je u Ol grupi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj različitih načina komušanja na randman semena kukuruza

Milićević Miloš, Đukanović Lana, Pavlov Milovan, Jovin P.

U radu su prikazani rezultati istraživanja različitih načina komušanja na randman semena kukuruza. Istraživan je Uticaj tri različita tipa komušača na gubitak semena. Kao materijal korištena je fertilna verzija ZP hibrida. Takođe, obavljeno je upoređivanje različitih varijanti mehaničkog komušanja (sav klip i samo neokomušan klip) na istom tipu komušača i ručnog komušanja. Kao materijal korišćena je sterilna verzija ZP hibrida. Rezultati istraživanja ukazuju na značajan Uticaj tipa komušača i izabrane tehnologije komušanja na gubitak semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Merni sistem za određivanje čvrstoće poljoprivrednih materijala

Karadžić Branislav, Babić Mirko, Radišić Slobodan

U radu je prikazan jeftini uređaj za određivanje mehaničkih karakteristika različitih poljoprivrednih materijala. Merni sistem sadrži davač sile sa mernim trakama, obrtni enkoder i PLC sa korisnički orijentisanim interfejsom. Preko RS232 porta rezultati merenja se prenose na PC računar i smeštaju u excel datoteke.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Određivanje protoka fluida za sušenje kompjuterskim programom u Q-Basic-u

Vitazek Ivan, Havelka Juraj

Sušenje zagrejanim fluidom je osnovna tehnološka operacija u poljoprivredi Poznavanje vrednosti protoka fluida za sušenje je neophodno za proračun performansi sušare i njene efikasnosti. Direktno merenje protoka vazduha za sušenje je veoma komplikovano. U ovom radu, autori su prezentovali sopstveni indirektni termodinamički metod za određivanje vrednosti protoka fluida za sušenje, zagrevanog sagorevanjem prirodnog gasa, pomoću računarskog programa. Pomoću napisanog programa u Q-basicu mogu se odrediti i termodinamičke veličine stanja vlažnog vazduha za sušenje. Program pomoću matematičkih jednačina datih u radu (jednačine 1 – 31) i baze podataka izračunava tražene vrednosti. Bazu podataka formira korisnik programa popunjavajući upitnik koji se pojavljuje na monitoru računara kada se program startuje. Korisnik unosi sledeće parametre – inputi (Prilog J): ime lokacije, tip sušare, datum merenja, časovnu potrošnju prirodnog gasa, masu is-paratu vode na cos barometarski pritisak okolnog vazduha, relativnu vlažnost i temperaturu okolnog vazduha, temperaturu medijuma za sušenje, temperaturu iskorišćenog medijuma za sušenje, datum i ime korisnika programa. Program na osnovu „inputa“ kao idazne veličine izračunava: koeficijent korisnog dejstva gorionika za sagorevanje prirodnog gasa, stanja okolnog, vazduha za sušenje i izlaznog vazduha (entalpija i apsolutna vlažnost), maseni i zapreminski protok okolnog vazduha, vazduha za sušenje i iskorišćenog vazduha. Provera programa je obavljena na dehidratoru prikazanom na slici 1, a rezultati merenja su dati u prilogu 2.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">