Reklama

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

Planiranje optimalnog eksperimenta za određivanje termofizičkih karakteristika prehrambenih materijala

Mitrevski Vangelče B., Kanevče Gligor H., Kanevče Ljubica P., Voronjec Dimitrije

U radu se analizira planiranje optimalnog eksperimenta sušenja za određivanje termofizičkih karakteristika prehrambenih materijala na osnovu temperaturskog odziva, primenom inverznog postupka. Za proračun procesa sušenja prehrambenih materijala razvijen je matematički model sušenja tela promenljivih dimenzija u kome se polja temperature i vlažnosti izražavaju sistemom od dve parcijalne diferencijalne jednačine. Za dizajniranje optimalnog eksperimenta analiziran je uticaj brzine i temperature agensa sušenja, dimenzije sušenih uzoraka i vremena sušenja na određivanje termofizičkih karakteristika prehrambenih materijala. U tu svrhu određeni su temperaturski koeficijenti i determinanta osetljivosti u odnosu na uticajne parametre primenjenog modela sušenja. Inverzni postupak koji se koristi u radu se bazira na nalaženju minimuma funkcije kvadrata odstupanja izmerenih od proračunatih temperatura tela tokom sušenja Levenberg-Marquardt-ovom metodom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kukuruz – obnovljiv izvor energije i proizvoda

Radosavljević Milica

Kukuruz je jedna od najznačajnijih prirodno obnovljivih ugljenohidratnih sirovina, energije i niza raznovsnih proizvoda. Iako njegova uloga nije uvek sasvim jasna slobodno se može reći da je on veoma važan deo u skoro svim aspektima našeg svakodnevnog života počev od savremene i zdrave ishrane do održivog razvoja i zaštite životne sredine. Pored toga, ima i ogroman ekonomski značaj. U ovom radu je dat zbirni prikaz dosadašnjih dostignuća i kratak osvrt na stanje i perspektive budućeg razvoja korišćenja kukuruza u našoj zemlji i u svetu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Osmotske sušare za preradu hrane

Babić Ljiljana, Babić Mirko, Pavkov Ivan

U radu su prikazani mogući načini kontakta hrane i rastvora pri osmotskom sušenju. Tehnologija sušenja je definisana u zavisnosti od toga da li je u pitanju potapanje hrane u rastvor ili se rastvorak u čvrstoj fazi nanosi na površinu hrane ili se rastvor ubrizgava u hranu. Za svaki od ovih postupaka projektovane su specijalne sušare. Neke od njih se nalaze u proizvodnji hrane, dok su druge još uvek na laboratorijskom ili polu-industrijskom nivou. Prezentovani su neki rezultati istraživanja pri sušenju polutki kajsije sorte „novosadska rodan“ na sušari gde se bio materijal potapa u rastvor, a ovaj se nalazi u relativnom kretanju. Konstatuje se da je odgovarajućim menadžmentom moguće koristiti rastvor bar 6 puta uzastopce, uz popravku njegove koncentracije šećerom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Ekonomska opravdanost proizvodnje sušenog voća na porodičnoj farmi

Milić Dušan, Lukač-Bulatović Mirjana, Kukić Đuro

Pogon za kombinovano sušenje voća na porodičnoj farmi može biti veoma profitabilan posao uz istovremeno zapošljavanje 2-3 člana porodične farme u toku godine. U godini izgradnje i opremanja pogona za kombinovano sušenje voća ostvaren je gubitak od 5.580 €. Međutim, ukoliko se u obračun uključe potencijalni prihodi od destilerije za proizvodnju voćne rakije i potencijalni prihodi od ostataka rezidbe (biomasa) kao energenta, ostvareni gubitak je iznosio oko 500 €. U drugoj opciji u kojoj je finansijski rezultat obračunat kao razlika između ukupnih prihoda i visine materijalnih troškova za kombinovano sušenje voća, ostvaren je profit od 20.880 €. Sa ostvarenim profitom od 30.880 € osnivačka ulaganja za izgradnju i opremanje pogona za kombinovano sušenje voća se mogu isplatiti u drugoj godini posle izgradnje pogona.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Studija procesa i osobina prehrambenih materijala termički tretiranih

Vozarova Vlasta

U radu su prikazani rezultati merenja fizičkih osobina uljane repice (Brassica napus), specifične toplote, termičke provodljivosti i promene mase uzorka kao funkcije temperature materijala. U tabeli 1 prikazane su vrednosti izmerene vlažnosti i gustine uzorka. Upotrebljene su eksperimentalne metode termičke analize – kalorimetrijsko diferencijalno skeniranje (DSC) termogravimetrijska (TGA) i metod usijane žice. Kao materijal korišteni su dva hibrida uljane repice. Prikazano je da je temperatura jedan od osnovnih faktora koji utiču na unutrašnje procese i osobine prehrambenih materijala tokom termičkog tretmana. Monitoringom termičkih osobina materijala obezbeđuju se važne informacije za analizu optimalnih režima u procesu prerade. Metod DSC je upotrebljen za merenje specifične toplote uzoraka u funkciji temperature. Merenja su obavljena na uzorku br. 2 (sample 2) u azotnoj atmosferi (protok 80 ml/min) i temperaturnom intervalu od 0-40oC sa povećanjem temperature za 50C po minuti. Na slici 1 (Sl. 1) prikazana je izmerena zavisnost specifične toplote i temperature materijala. Termogravimetrijska analiza TGA je upotrebljen za merenje promene mase na uzorku br 2 (sample 2) sa protokom vazduha 80 ml/min u temperaturnom dijapazonu 25oC-500oC sa promenom temperature od 5oC po minuti. Upotrebljena je oprema TGA/SDTA 851e (METTLER TOLEDO). Rezultati merenja su prikazani na slici 3 (Sl. 3). Metodom usijane žice i računarske akvizicije izmerena je temperaturna provodnost na oba uzorka (sample 1 and 2). Merenje je obavljeno u atmosferi okolnog vazduha u rasponu temperatura od sobne do 1000C, od sobne do 1400C za zapreminu uzorka 1 dm3. Merenja su obavljena sa 15 ponavljanja i temperaturnom stabilizacijom 2 sata. Vlažnost uzoraka je izmerena metodom električne provodljivosti pomoću uređaja HE 50 (PFEUFFER). Rezultati merenja su prikazani na slici 2 (Sl. 2).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Termofizičke osobine izabranih voćnih vrsta i njihovih proizvoda

Božikova Monika

U radu su prikazani rezultati merenja termofizičkih osobina, toplotne i temperaturne provodnosti, sveže i izrendisane jabuke, suve jabuke i soka od jabuke. Za merenje su upoterbljeni Plane source (PS) metod, slika 1 i metod usijane žice (HW), slika 2. Uzorci su pre merenja skladišteni u kutije na temperaturi 2-3oC i 90% vlažnosti vazduha u trajanju od 24 časa. Merenja su obavljena u laboratorijskim uslovima u temperaturnom intervalu za sve uzorke od 6-28oC. Za prvu seriju merenja je izabran metod usijane žice (HW). Metod je primenljiv za uzorke koji su čvrstom i tečnom stanju. Merenje se sastojalo iz merenja porasta temperature materijala tokom vremena, gde je materijal zagrevan usijanom žicom. Toplotna provodnost je izračunavana na osnovu promene temperature u poznatom vremenskom intervalu. Rezultati merenja su prikazani u tabelama 1 i 2 (Tab 1, Tab 2) i na slikama 3-10 (Sl. 3-10). Takođe su obavljena i referentna merenja PS metodom koja je upotrebljena za uzorke u čvrstom stanju, svežu i suvu jabuku. Dobijeni rezultati ukazuju na linearnu zavisnost između termofizičkih osobina i temperature što je u skladu sa literaturnim podacima [9].

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj radnih organa kombajna na kvalitet izvađenog korena mrkve (Daucus carota)

Bajkin Anđelko, Ponjičan Ondrej, Jančić Milena

Na kvalitet izvađenog korena mrkve (Daucus carota) veliki uticaj ima podešenost radnih organa kombajna „čupajućeg“ tipa, počev od potkopavajućeg uređaja, „čupajućeg“ mehanizma, mehanizma za uklanjanje lisne mase separacionih organa i uređaja za prihvat izvađenog korena. Radi smanjenja oštećenja korena treba posebno obratiti pažnju na visinu istovara i visinu slaganja korena. U cilju smanjenja loma korena, utovarni letvičasti transporter ili prihvatni bunker se maksimalno približavaju istovarnoj površini, kako bi visina padanja bila što manja. Pored toga, na kraju utovarnog transportera postavljaju se ublaživači padanja korena koji imaju zadatak da smanje brzinu padanja korena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Rast patogene bakterije Listeria monocytogenes u salatama uz dodatak bosiljka

Popović Gordana, Nikšić Miomir

Listeria monocytogenes je poznata kao jedna od patogenih bakterija koja kod ljudi izaziva oboljenje listeriozu. Najčešće se kao vektor u prenosu ove bakterije javlja sirova ili neprerađena hrana. Pošto se povrće i salate najčešće konzumiraju u svežem, neprerađenom obliku, oni predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje potrošača. Za postizanje odgovarajućih organoleptičkih osobina salate, mogu se koristiti različite začinske biljke koje sa svojim sastojcima mogu delovati kao antimikrobni agens koji će smanjiti eventualno prisutne patogene mikroorganizme. Ispitivanjem rasta Listeria monocytogenes u salatama od kupusa i rotkve, u toku 48h, na temperaturi od 4 i 20°C, utvrđeno je da kupus predstavlja veoma pogodnu sredinu za razvoj ove bakterije. Na temperaturi od 20°C se dodatak bosiljka u koncentracijama od 1%; 2,5% i 5%, u kupus salati pokazao potpuno neefikasan u sprečavanju rasta Listeria monocytogenes. Sa druge strane, utvrđeno je da rotkva ne predstavlja pogodnu sredinu za razvoj Listeria monocytogenes, što se može pripisati prisustvu fitoncida, sumpornih jedinjenja i ljutih materija u ovom povrću. Dodatak bosiljka, dovodi do smanjenja početnog broja Listeria monocytogenes, koje za najveću koncentraciju od 5% iznosi više od 1 log ciklusa, za obe ispitivane temperature. Ovakav uticaj se može objasniti delovanjem etarskih ulja i aromatičnih jedinjenja koja su prisutna u začinu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehnološko-tehnički aspekti korišćenja ostataka rezidbe voćaka i vinove loze

Radojević Rade, Živković Milovan, Urošević Mirko, Radivojević Dušan

Rezidba je jedna od najznačajnijih pomotehničkih mera nege zasada voća i vinove loze. Ostaci rezidbe, kao biomasa, zahtevaju dodatno radno angažovanje, a u izvesnom smislu predstavljaju problem, vezan za njihovo uklanjane sa proizvodnih parcela. U ekstenzivnoj tehnologiji najčešće se vrši sakupljanje i sagorevanje ostataka rezidbe, ili se vrši mlevenje-sitnjenje i zaoravanje. U oba slučaja ostaci rezidbe su izgubljeni kao energetski vredan i količinski značajan izvor toplotne energije. Određivanje optimalnih tehnologija i tehničkih rešenja korišćenja ostataka rezidbe voćaka i vinove loze, radi poboljšanja energetske efikasnosti proizvodnje, predstavlja veoma aktuelni problem. Zbog ekstenzivnije proizvodnje i neracionalnog raspolaganja energijom, u našim uslovima, prikupljanje, obrada, priprema i korišćenje biljnih ostataka nisu našli širu primenu. Pogodnost korišćenja energije iz biomase, kao što su ostaci rezidbe, je u tome što se najčešće nalaze na mestu potrošnje ili u njihovoj blizini. Ostaci rezidbe se mogu koristiti u svom neizmenjenom obliku kao energent u procesima sagorevanja radi dobijanja toplote, kao najstariji način korišćenja.Za najekonomičnije sagorevanje ostataka rezidbe neophodna je njihova priprema, kroz sitnjenje, formiranje snopova, bala i briketa.Sve je veći interes da se biomasa pretvori u drugi vid energije – električnu energiju, ili za dobijanje vrednijih goriva, koja se zatim mogu koristiti u različitim uređajima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj tehnološkog procesa mikronizacije na biohemijske promene u zrnu različitih žitarica i leguminoza

Žilić Slađana, Milašinović Marija, Terzić Dušanka

Merkantilno zrno žitarica, pšenice, ječma i kukuruza, kao i zrno leguminoznih biljaka, soje i stošnog graška podvrgnuto je dejstvu infracrvenih zraka na temperaturi od 145°C. U sirovom zrnu i pahuljicama dobijenim nakon tretmana mikronizacije analiziran je osnovni hemijski sastav (pepeo, celuloza, skrob ukupni proteini i ulje), kao i sadržaj rastvorljivih proteina, tripsin inhibitora, ureaze, rezistentnog skroba i svarljivost suve materije. Promene osnovnog hemijskog sastava u pahuljicama žitarica i leguminoza ne mogu se pripisati uticaju povišene temperature tokom procesa mikronizacije. Povišena temperatura uticala je na smanjenje sadržaja u vodi rastvorljivih proteina u zrnu žitarica i leguminoza, kao i na smanjenje sadržaja i aktivnosti ispitivanih antihranljivih materija. Svarljivost zrna leguminoza pod uticajem povišene temperature smanjena je za oko 3%, dok je svarljivost zrna kukuruzna i pšenice povećana. Može se zaključiti da povišena temperatura tokom mikronizacije nije uticala na enzimsku hidrolizu skroba žitarica, ali zapažen je značajan uticaj na smanjenje sadržaja rezistentnog skroba kod stočnog graška.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Sadržaj saharoze u zrnu kukuruza šećerca kao indikator vremena berbe

Pajić Zorica, Radosavljević Milica, Srdić Jelena

Najveći broj komercijalnih hibrida kukuruza šećerca se zasniva na jednom ili više recesivnih alela koji menjaju ugljenohidratni sastav endosperma. Kukuruz šećerac se koristi za ljudsku ishranu u mlečnoj fazi razvoja endosperma, kada je zrno slatko, nežno i sočno. Različiti geni koji se koriste u oplemenjivanju kukuruza šećerca uslovljavaju drugačiji ugljenohidratni sastav i kvalitet zrna koji se razlikuje od kukuruza standardnog kvaliteta. Dominantan šećer u zrnu šećerca u mlečnoj fazi razvoja endosperma jeste saharoza. Ona daje slatkoću zrnu i određuje kvalitet nezrelog zrna koje se koristi za potrošnju. Veoma je važno da se berba kukuruza šećerca obavi u pravo vreme, kada je sadržaj saharoze maksimalan jer je i kvalitet zrna u to vreme visok. U radu su praćene promene ugljenohidratnog sastava tokom razvoja endosperma pet ZP hibrida kukuruza šećerca. Određivan je sadržaj saharoze glukoze i fruktoze nakon 10, 15, 20, 23, 25 i 28 dana posle oplodnje. Rezultati pokazuju da je maksimalan sadržaj saharoze kod ispitivanih hibrida 23 dana posle oplodnje što znači da je tada pravo vreme za berbu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Kinetika osmotske dehidratacije mrkve u rastvorima saharoze

Jokić Aleksandar, Prodanić Bojana, Gyura Julianna, Zavargo Zoltan, Lević Ljubinko

Osmotska dehidratacija je proces delimičnog uklanjanja vode potapanjem voća i povrća u hipertonične rastvore, a ovaj postupak pogodan je sa energetskog aspekta budući da se delimično uklanjanje vode odvija bez promene njenog agregatnog stanja. Mrkva (Dacus carota) značajna je u ljudskoj ishrani zbog svoje dijetetske i vitaminske vrednosti. Cilj ovog rada je ispitivanje osmotske dehidratacije šargarepe u rastvorima saharoze. Takođe, ispitana je i mogućnost aproksimacije kinetičkih eksperimentalnih rezultata Biswalovom jednačinom. Tokom ispitivanja uklonjeno je i do 70% od početne količine vode. Kinetički podaci sa velikom tačnošću mogu se aproksimirati Biswalovom jednačinom; koeficijent determinacije (R2) kreće se u granicama od 0,95 do 0,99 za gubitak vode, dok se za priraštaj suve materije te vrednosti nalaze u opsegu 0,88 do 0,99.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Izbor metode za kontinualno merenje protoka otpadnih voda

Bikić Siniša, Bukurov Maša

Postoje različite metode i merila za merenje protoka otpadnih voda, pri čemu se ne može govoriti o „najboljoj“ mernoj metodi, niti o najboljem „merilu“. Izbor pojedine merne metode pri projektovanju mernih sistema za kontinualno merenje protoka otpadnih voda zavisi od konkretnog slučaja i ima veliki uticaj ne samo na tačnost mernog sistema, već i na njegovu funkcionalnost. Stoga se izboru merne metode mora posvetiti posebna pažnja. U radu je prikazan pregled verifikovanih mernih metoda koje se najčešće koriste u sistemima za kontinualno merenje protoka otpadnih voda. S obzirom da zakonska regulativa u Republici Srbiji propisuje nadoknadnu za količinu i kvalitet izbačene otpadne vode u vodotoke, u radu je pored primene poseban akcent stavljen na tačnost mernih metoda. Nakon izmene zakonske regulative, tačnost mernih sistema, pa samim tim i mernih metoda je osnovni zahtev potencijalnih investitora.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj sezonskih kolebanja cena žitarica na ekonomsku efektivnost silosa

Novković Nebojša, Mutavdžić Beba

U radu su analizirane mesečne otkupne i prodajne cene pšenice i kukuruza u periodu 2000-2006. godine. Izračunate su stope promena i mesečni (sezonski) indeksi cena. Na osnovu toga može se izvući zaključak kada je, sa ekonomskog aspekta optimalno vreme prodaje pšenice,odnosno kukuruza. Za pšenicu to je februar ili maj, a za kukuruz februar ili jun.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Mogućnost izbora između alternativnih investicija u preduzeću

Sredojević Zorica, Vasiljević Zorica, Milić Dušan

Očekivani stepen rentabilnosti pojedinih alternativnih investicija može da bude dosta različit, tako da je kod nekih investicija čak niži od stepena rentabilnosti koji investitor želi da postigne za ukupno uložena sredstva. Tada je potrebno da se utvrdi željeni minimalni stepen rentabilnosti, koji bi trebao da posluži kao osnova pri izboru mogućih investicionih projekata. Prilikom donošenja investicionih odluka ne postavlja se samo pitanje da li neka investicija treba da bude realizovana, već se često javlja problem izbora između dve ili više alternativnih investicionih projekata u preduzeću. Investitor će se odlučiti za realizaciju onih investicionih projekata za koje postoje realne mogućnosti da bi mogli u najvećoj meri da doprinesu ostvarenju cilja razvoja preduzeća. Zato se rešavanje ovakvog problema svodi na ekonomsku analizu, utvrđivanju ekonomskih pokazatelja i njihovom poređenju za alternativne investicije. Dati problem se može rešiti prema metodološkom postupku analiziranih modela u ovom radu. Na osnovu utvrđenih pokazatelja investitor može da donese odluku o ekonomski najcelishodnijem projektu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj sistema gajenja na prinos i kvalitet semena kukuruza

Pavlov Milovan, Videnović Živorad

Tehnologija gajenja useva za proizvodnju semena kukuruza je od velikog uticaja na visinu prinosa i kvalitet semena. U cilju utvrđivanja uticaja sistema gajenja na prinos semena hibrida kukuruza ZP 434 izvršena je analiza proizvodnje u 2006. godini kod dvadeset proizvođača na površini od 1.136,8 ha. Analizirano je delovanje preduseva, navodnjavanja i odnos redova očinske i majčinske komponente na prinos i kvalitet semena. Na osnovu dobijenih rezultata utvrđeno je da je u proseku ostvaren prinos od 2.317 kg/ha. Kada je predusev bila pšenica ostvareno je 2.233 kg/ha dok je posle soje ostvareno 2.745,2 kg/ha. U navodnjavanju na površini od 381,1 ha ostvaren je prinos 2.716,8 kg/ha, a u suvom ratarenju 2.113,1 kg/ha na 754,9 ha. Kada je obavljena setva 2:1 (35,1 ha) prosečan prinos je bio 3.544,0 kg/ha, u sistemu setve 4:1 (48,0 ha) ostvaren je prinos 3.482,0 kg/ha, a pri odnosu 4:2 (1.052,9 ha) prinos je bio 2.223,1 kg/ha. Na osnovu dobijenih rezultata može se pouzdano zaključiti da je soja vrlo dobar predusev, da se navodnjavanjem ostvaruju veći i stabilni prinosi. Veći prinosi se ostvaruju setvom 2:1 odnosno 4:1 u odnosu na najrašireniji sistem setve, 4:2.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj vlakana fibrex-a na kvalitet testenine

Šoronja-Simović Dragana, Filipović Nada, Pribiš Vjera, Tomović Vladimir

Testenina je veoma zastupljena hrana, koju karakterišu proteini male prehrambene vrednosti i mali sadržaj prehrambenih vlakana. U skladu sa savremenim stavovima nutricionista, dijetetičara i lekara da se smanji energetska gustina obroka, cilj ovog rada je bio da se proizvede kvalitetna testenina sa komercijalnim prehrambenim vlaknima šećerne repe, Fibrex-om, i time potrošačima u Srbiji ponudi nov funkcionalan proizvod. U radu je ispitivan uticaj dodatka 2, 5 i 10% Fibrex-a (zamena dela brašna) na kvalitet testenine. Dodatak prehrambenih vlakana imao je negativan uticaj na strukturu i obradivost testa, što je rezultiralo lošijim kvalitetom gotovog proizvoda. U cilju poboljšanja kvaliteta testenine sa Fibrex-om, preporučuje se dodatak od 3 do 6 komada jaja/kg brašna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Proizvodnja na mini gredicama kao uslov dobijanja pogodnog oblika korena mrkve

Jančić Milena

Jedan od uslova za proizvodnju korena mrkve za svežu upotrebu, jeste i dobijanje pravilnog, mehanički neoštećenog i ujednačenog korena mrkve. Da bi se dobio takav koren, proizvodnja je organizovana na mini gredicama. Kao dokaz prednosti uzgajanja mrkve na mini gredicama u odnosu na ravnu površinu jeste izmerena sabijenost zemljišta i zapreminska masa pre i posle formiranja mini gredica. Dobijene vrednosti ukazivale su na manje vrednosti zbijenosti i veću poroznost zemljišta, a time i povoljnije uslove za razvoj pravilnog korena. Nakon vađenja mrkve uzorci korena su mereni po dužini, prečnicima kao i njihova masa, kako bi se ustanovila ujednačenost korena mrkve neophodna za zahteve tržišta. Nakon ispitivanja dobijeni su pozitivni rezultati. U radu je prikazana i tehnologija pakovanja korena mrkve.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Raslojavanje komponenata u procesu proizvodnje hrane za piliće

Đuragić Olivera, Lević Ljubinko, Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Kuljanin Tatjana

Segregacija, predstavlja uobičajeni problem u mnogim industrijskim operacijama (mešanje, transport, skladištenje). Postoji mnogo uzroka ovog fenomena. Najčešći uzrok jeste razlika u veličini i obliku čestica, zbog čega usled kretanja čestica dolazi do njihovog raslojavanja. U industrijskim uslovima uvek se radi o mešanju materijala koji se međusobno razlikuju po svojim fizičkim osobinama i usled te razlike dolazi do neželjene pojave razmešavanja ili segregacije. Razumevanje pojave segregacije je neophodno u projektovanju procesa, rukovanju materijalima, uzimanju uzoraka, pakovanju i mnogim drugim aspektima proizvodnje. Nekoliko mesta u proizvodnji, rukovanju ili transportu može stvoriti pogodne uslove za segregaciju. U radu je ispitan tehnološki proces proizvodnje smeše za ishranu pilića. Metodom za utvrđivanje homogenosti sa Microtracer-ima, praćen je proces raslojavanja smeše u toku transporta, do krajnje faze proizvodnje, odnosno, uvrećavanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Miskantus – evropska iskustva sa novim energetskim usevom

Dželetović Željko, Dražić Gordana, Glamočlija Đorđe, Mihailović Nevena

Miskantus je višegodišnja, visoko produktivna C4-trava, poreklom iz istočne Azije, koja se ubraja u grupu tzv. „bioenergetskih Useva“. Miskantus predstavlja biljnu vrstu podesnu za intenzivno gajenje, koja svojom biomasom može omogućiti uspešnu supstituciju postojećih energetskih izvora sa novim obnovljivim izvorima, biljku kojom će se smanjiti emisija gasa staklene bašte – CО2. Ovaj rad predstavlja pregled najznačajnijih rezultata i iskustava gajenja miskantusa u Evropi tokom poslednjih 15 godina, s ciljem izvođenja odgovarajućih istraživanja uspešnosti zasnivanja i ekonomičnosti gajenja ove biljne vrste i kod nas.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Korišćenje geotermalne vode Sijarinske banje za sušenje mrkve

Mitić Nebojša Č., Stojiljković Dragan T., Stojiljković Staniša T., Đurović-Petrović Maja

Geotermalna voda Sijarinske banje, bušotina B-4, sa temperaturom 720C i protokom od 0,10 l/s korišćena je za rad pilot postrojenja za sušenje mrkve. Ciklus sušenja trajao je 4,5 sati za kapacitet 10 kg sirove mrkve po ciklusu. Vlažnost mrkve kretala se od početnih 91,34% do 7,62% na kraju sušenja. U fazi predtretmana, vodi za blanširanje dodato je 0,1% vitamina C. Odnos masa rehidratisane i sirove mrkve bio je 1:2,375.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">