Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 11.
Adresa: Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad
Kontakt: Ivan Pavkov
Urednik: Mirko Babić
E-mail: mbab@polj.uns.ac.rs
Tel.: 021/459-958
Izdavač: Nacionalno društvo za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi
www.ptep.org.rs

Kriterijum izbora najboljeg matematičkog modela kinetike sušenja bosiljka (Ocimum basilicum, L) u tankom sloju

Soares Rilvaynia D., Chaves Modesto A., Bonomo Renata C.F., da Silva Nogueira Jadir, Babić Mirko

Bosiljak je značajna privredna biljka zbog sadržaja eteričnog ulja. Ona se koristi i u farmaceutskoj industriji i kao začinska biljka. Direktno sušenje na suncu, koje se praktikuje u Brazilu i u velikom broju suptropskih i tropskih područja, nije dobro zbog nepovoljnog uticaja okoline tokom takvog sušenja. Naime, ptice, glodari, insekti, pesak, prašina i štetni mikroorganizmi iz vazduha degradiraju kvalitet proizvoda. Zbog ove činjenice ocenjuje se da je potrebno razvijati uređaje za sušenje ove i sličnih biljaka. Osnovni koncept zasnovan je na razvoju solarnog kolektora za zagrevanje vazduha za sušenje. Pored toga, potrebno je poznavati kinetiku sušenja. Rad ima cilj da se oceni i izabere najbolji matematički model kinetike sušenje bosiljka u tankom sloju (Ocimum basilicum, L) između određenog broja modela. Ocenjivanje efikasnosti modela kinetike sušenja obavljeno je na bazi poređenja eksperimetalnih podataka i analiziranih modela, koji su sistematizovani u literaturi (Akpinar, 2006). Ocenjivanje je obavljeno statističkim parametrima. Eksperimenti su obavljeni na eksperimetalnoj sušari (sl. 1). zagrevanje vazduha je obavljeno električnim grejačem. Nivoi temperatura u eksperimentu su bili 40, 50, 60 i 70°C. Kombinovane su dve brzine vazduha (1,0 i 2,0 m/s). Testirano je dvanaest matematičkih modela kinetike sušenja: Lewis, Page, modifikovane Page Henderson i Pabis, Modifikovani Henderson i Pabis, logaritamski model dvočlani eksponencijalni I, dvočlani eksponencijalni II, Wang i Singh približni difuzioni, Verna i sar. i Midilli i Kucuk (tab. 1). Poređenje modela na bazi odabranih kriterijuma je pokazalo da je najbolji logaritamski model. Taj matematički model kinetike sušenja bosiljka u tankom sloju veoma se dobro slaže sa eksperimentalnim podacima (sl. 2 i sl.3). Kriterijum izbora jednačine koji je predložen u ovom radu dozvolio je izbor specifičnog modela između dvanest analiziranih. Pokazano je da kriterijum baziran na jednostavnoj statistici, na jednom ili dva parametra nije dovoljan za postizanje cilja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tačno modelovanje i simulacija elektrohidrauličkih sistema upravljanja

Karadžić Branislav

Za modelovanje i simulaciju elektrohidrauličkog sistema upravljanja, u ovom radu je korišćen toolbox SimHydraulics, koji proširuje programski paket matlab/simulink sa alatom za modelovanje i simulaciju hidrauličkih pogonskih i upravljačkih sistema. SimHydraulic koristi prilaz fizičkih mreža u modelovanju: elementi (blokovi) koji odgovaraju fizičkim komponentama kao što su pumpe, motori i ventili, spojeni su linijama, što odgovara fizičkim vezama kojima se prenosi snaga. Takav prilaz omogućuje opisivanje sistema bez izvođenja fundamentalnog matematičkog opisa. Prikazan je matematički model proporcionalnog upravljačkog ventila i analiziran efekat preklapanja klipa razvodnika na ponašanje elektrohidrauličkog sistema upravljanja. Te jednačine su lako primenljive na različite tipove proporcionalnih ventila i one obuhvataju slučajeve kritičnog centra, pozitivnog i negativnog preklapanja ventila i implementirane su u simulacionom modelu. Na osnovu prikazanog modela, moguće je dalje razvijati strategije upravljanja nelinearnim elektrohidrauličkim sistemom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Izračunavanje površine polutki kajsije (Prunus armeniaca)

Matić-Kekić Snežana, Babić Ljiljana, Babić Mirko, Pavkov Ivan

Matematički modeli za izračunavanje površine polovine ploda kajsije se uglavnom rade na osnovu poznavanja triju karakterističnih dimenzija. Dužina širina i debljina uzorka od 30 komada kajsije sorte „novosadska rodna“ su izmerene ručno pomoći pomičnog merila. Takođe je obavljeno merenje 5 komada kontrolnih plodova kajsije, kao i jezgra metodom uskih nalepljenih traka. Usvojen je elipsoidni oblik ovog voća. Na osnovu ostvarenog matematičkog modela za izračunavanje površine izračunata je ova vrednost i konstatuje se da između nje i izmerenih vrednosti kajsija metodom lepljenja trake postoji razlika od 2%. Korelacionom matricom je potvrđena zavisnost između širine ploda i ostale dve dimenzije. Ova zavisnost je iskorišćena za kreiranje drugog matematičkog modela. Njegova prednost je u jednostavnosti, naime za izračunavanje površine ploda potrebno je poznavati – izmeriti samo jednu dimenziju i to širinu. Greška u proceni površine kajsije u slučaju drugog matematičkog modela je 4.8%. Treba naglasiti da je drugi model bolje centriran, bez obzira na veću disperziju. Izračunata vrednost površine polovine ploda kajsije je bila 51 cm 2 kod oba matematička modela.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Setva i uklanjanje lisne mase kao preduslov za doradu mini cvekle

Bajkin Anđelko, Đurovka Mihal, Ponjičan Ondrej

Produkcija mini povrća u našim uslovima zahteva pravilan izbor sorte agrotehnike, kao i određivanje optimalnog vegetacionog prostora. Takođe veoma je značajno tajmiranje ovakve proizvodnje, radi racionalnog korišćenja prerađivačkih kapaciteta, pri čemu se najčešće primenjuje mariniranje (cvekla, crni luk). Povećanjem broja isejanih semenki po m2 smanjuje se prečnik korena mini cvekle, pri čemu treba naglasiti da optimalni prečnik dorađenog korena mini cvekle treba da iznosi oko 3 cm. Primenom dvofazne tehnologije uklanjanja lisne mase korišćenjem sitnilice biljnih ostataka i trimera ostvarena je dužina lisne mase koja omogućava primenu mehanizovanog čišćenja mini cvekle.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Profitabilnost proizvodnje sušene šljive na porodičnoj farmi

Milić Dušan, Sredojević Zorica

U Srbiji postoji duga tradicija proizvodnje sušene šljive. Proizvodnja sušene šljive na porodičnim farmama je uglavnom sezonskog karaktera (period sušenja iznosi maksimalno 1,5 meseci). Pogon za proizvodnju sušene šljive na porodičnoj farmi kapaciteta sušenja 800-1.000 kg/dan sveže šljive, može biti profitabilan posao sa istovremenim zapošljavanjem članova porodične farme u toku određene sezone. U godini započinjanja biznisa porodična farma može očekivati gubitak od 3.732 € po scenariju „A“, odnosno gubitak od 980 € po scenariju „B“. Međutim, u oba pretpostavljena scenarija se u drugoj godini posle otpočinjanja biznisa može očekivati realna godišnja dobit od oko 10.000 €.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj predtretmana na sušenje tri vrste tikve (Cucurbita maxima, C. pepo i C. moschata)

Mitić Nebojša Č., Stojiljković Dragan T., Stojiljković Staniša T., Đurović-Petrović Maja

U radu je predstavljen uticaj predtretmana na sušenje tri vrste tikve (Cucurbita maxima, C. pepo i C. moschata) na dve različite temperature, na 55 i 75°C. Rađene su tri serije, bez predtretmana, blanširanjem u toploj vodi sa dodatkom kalijumbisulfita i bez dodataka. Sušenjem na temperaturnim uslovima od 55°C dolazi do očuvanja namirnice, ali je produženo vreme sušenja. Na temperaturama od 75°C vreme sušenja je kraće, ali dolazi i do karamelizacije. Predtretman sa kalijumbisulfitom dovodi do očuvanja strukture (nema karamelizacije) ali i usporava sušenje tikve.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Uticaj različitih uslova čuvanja na klijavost semena suncokreta

Dević Aleksandar, Đukanović Lana, Biserčić Dragan

Pitanje dozvoljenih rokova za čuvanje semena suncokreta je veoma važno zbog racionalnog iskorišćavanja svake partije semena. U semenu suncokreta tokom čuvanja se odigravaju fiziološko – biohemijski procesi koji imaju za posledicu smanjenje energije klijanja i ukupne klijavosti. Tehnološki značaj čuvanja semena se ogleda u tome da se primene najpovoljniji uslovi čuvanja da bi seme suncokreta sačuvalo svoje osobine.U ovom radu analizirali smo više partija semena suncokreta čuvanog u kontrolisanim uslovima (konstantna relativna vlažnost vazduha i temperatura vazduha) i u različitim magacinskim uslovima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Koncepcija i realizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u procesu proizvodnje mineralnih đubriva

Bugarski Vladimir, Kulić Filip, Jeličić Zoran, Vasić Veran, Oros Đura

U ovom radu je prikazana realizacija sistema daljinskog nadzora i upravljanja u industriji mineralnih đubriva. Ukupan broj signala u pogonu prelazi 750. Nadzorno-upravljački sistem se bazira na najsavremenijim tehnologijama iz oblasti upravljanja u industriji, čime je postignuta njegova izuzetna fleksibilnost i modularnost. Akviziciju signala i upravljanje procesom vrši programabilni logički kontroler iz klase Siemens S7-400. Vizuelizacija procesa i nadzorno upravljački deo sistema je realizovan upotrebom programskog paketa Siemens WinCC. Ceo sistem je realizovan i pušten u rad u fabrici mineralnih đubriva „Fertil“ u Bačkoj Palanci.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Energetska efikasnost i ekonomičnost solarnog zagrejača vazduha

Radojčin Milivoj, Babić Mirko, Babić Ljiljana, Pavkov Ivan, Karadžić Branislav

U okviru razvoja energetski održivog modela proizvodnje sušenog voća projektovan je originalni solarni zagrejač vazduha. Ovaj solarni kolektor konstruisan je kao polukoncentrisani. Korišćeni su jeftini i dostupni materijali. Tokom 2006. godine obavljena je analiza energetskih parametara ovog kolektora. Energetski efekat prikazan je pomoću entalpije vazduha na izlazu iz kolektora. Utvrđeno je da je stepen korisnog dejstva veći od 0,5 pri maksimalnom sunčevom zračenju. Ovakav stepen korisnog dejstva je u skladu sa konceptom njegove primene. Izračunati podaci poslužili su za određivanje površine ravnog solarnog kolektora, energetskih mogućnosti sličnih polukoncentrisanom kolektoru. Slika o ekonomičnosti polukoncentrisanog kolektora dobijena je upoređivanjem ukupnih troškova izrade, sa troškovima izrade ravnog solarnog kolektora. Zaključeno je da je polukoncentrisani kolektor veoma povoljan sa aspekta odnosa cene i toplotne snage.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Efikasnost ujednačavanja semena pšenice prema veličini primenom frakcionisanja

Štatkić Slaviša, Lončarević Velimir, Pataki Imre, Đilvesi Karlo

U radu su prikazani rezultati ispitivanja frakcionisanja semenskog materijala pšenice. Kod svake frakcije koja je dobijena (2,20 mm, 2,50 mm, 2,80 mm i 3,00 mm) je ispitano sledeće: masa 1000 semena, energija klijanja, klijavost i broj semena u jednom kilogramu dorađenog semena po sortama i frakcijama. Kao materijal za ispitivanje u ovom radu korišćene su tri sorte semena pšenice sa dva lokaliteta. Rezultati ispitivanja pokazuju da lokacija proizvodnje semenskog useva ima uticaj na učešće veličine frakcije u ukupnoj masi semenskog materijala. Takođe razdvajanjem semena pšenice na frakcije postignuto je ujednačavanje mase 1000 semena (c.v. < 4) u svim veličinama frakcija na obe lokacije proizvodnje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Specifičnosti sušenja merkantilnog kukuruza rod 2007

Topić Mladen

U radu su prikazani kvantitativni podaci koji daju sliku o specifičnostima sušenja merkantilnog kukuruza roda 2007. u d.o.o. „Titel Agro“ iz Titela. Na osnovu poznavanje osušene ukupne količine zrna, srednje vrednosti vlažnosti potrošnje goriva ocenjena je energetska efikasnost sušare. Takođe, izračunata je cena troškova sušenja po jednom kilogramu suvog zrna.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Bioetanol kao gorivo – stanje, perspektive i tehnologija proizvodnje

Lević Ljubinko, Lević Jovanka, Sredanović Slavica, Đuragić Olivera, Kuljanin Tatjana, Čolović Radmilo

Procenjuje se da je ukupna količina fosilnog goriva koje čovečanstvo danas potroši u toku jedne godine ekvivalentna organskoj materiji koja sadrži 44 x 1012 tona ugljenika, što je 400 puta veća količina od godišnje biološke proizvodnje organske materije naše planete. Ova činjenica je dovela do ubrzane razrade tehnologije proizvodnje biogoriva i njegove primene kao jednog od alternativnih izvora energije. Time je smanjena zavisnost od fosilnih ugljovodonika kao i emisija ugljendioksida u atmosferu. Skoro sve zemlje Evropske unije, a i većina zemalja u tranziciji, u poslednjih desetak godina, značajno su povećale proizvodnju biogoriva, i to biodizelskog i etanola. Ovakav trend će se nastaviti i u budućnosti što potvrđuje i Direktiva Evropske unije EC/30/2003 o alternativnim gorivima i njihovoj promociji. Navedeni zahtevi su obavezujući što znači da se napred navedene zamene moraju izvršiti. Sve su ih članice Evropske unije prihvatile uz dinamiku primerenu svojim mogućnostima, ali ih moraju prihvatiti i buduće članice. U ovom radu daće se prikaz sadašnjeg stanja u oblasti proizvodnje i korišćenja bioetanola kao goriva i perspektive budućeg razvoja u korišćenju biomase u ove svrhe u svetu i kod nas.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Tehničke specifičnosti novije generacije sušara za zrno

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Minute Giovanni

Druga generacija sušara za zrno karakteriše se smanjenjem potrošnje toplotne energije. Specifična potrošnja toplotne energije je ispod 4000 kJ/kg isparene vode. Savremene sušare za zrno pripadaju trećoj generaciji. Ove sušare imaju značajan napredak u primeni novih informatičkih tehnologija i novih materijala. U sušare se ugrađuje veliki broj senzora sa mnogo informacija za računar. Te informacije koriste za objektivnije upravljače odluke. Novi korak u upravljanju sušarom biće tehnologija neuronskih mreža, kao podrška inteligentnim sistemima. Zdravstveno bezbedna oprema za manipulaciju zrnom treba da se izrađuje od nerđajućeg čelika, alucinka ili aluminijuma (tab. 1). Dijagrami (sl. 5, 6 i 7) ukazuju na izrazite prednosti alucinka u odnosu na klasično pocinkovane limove. Nove tehnologije plastifikacija galvanizovanih materijala obezbediće još bolju korozionu otpornost u zoni sečenja galvanizovanih limova. Savremena izrada elemenata sušare na mašinama koje su upravljane računarom obezbeđuju bolji kvalitet i niže cene. Upotreba robota je još povoljnija.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu
.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">