Reklama

Otpad nakon proizvodnje vina i maslinova ulja kao sirovina za dobijanje toplinske energijev

Voća Neven, Krička Tajana, Savić-Brlek Tea, Matin Ana, Jurišić Vanja

Industrija proizvodnje vina i maslinovog ulja ima velik značaj za poljoprivredu Republike Hrvatske. Ukoliko se komina nekontrolirano odlaže, može biti opasna za zdravlje ljudi i životinja, uz negativan utjecaj na okoliš, posebice zbog dugotrajne aerobne fermentacije uz razvijanje neugodnih mirisa. Komina masline, koja preostaje ekstrakcijom ulja iz maslina, je kašasta masa ostataka pulpe i koštice ploda, koja sadrži veliku količinu organske tvari, među kojima je i oko 4% ulja zbog kojeg komina masline ima velik potencijal u proizvodnji energije. Vinska komina se sastoji od približno 55-60% vode (ovisno o primijenjenoj tehnologiji), dok ostatak čini suha tvar. Upravo zbog visokog udjela vode, ovaj organski ostatak ima vrlo ograničeno vrijeme skladištenja, od svega nekoliko dana. Iz tog razloga, vinska komina mora proći kroz proces dorade, odnosno otklanjanja suvišne vode (primjerice sušenjem zagrijanim zrakom), kako tijekom dugotrajnijeg skladištenja ne bi došlo do značajnijih negativnih promjena u njezinom kemijskom sastavu. U ovom radu će se istražiti energetski potencijal dorađene vinske i maslinove komine u svrhu proizvodnje toplinske energije. Kao najjednostavniji postupak obrade komine za potrebe energije je peletiranje. Najveći značaj peletiranja biomase u proizvodnji energije je dobivanje proizvoda veće gustoće, bolje volumetrijske ogrjevne vrijednosti, što ima za posljedicu smanjenje troškova transporta i skladištenja. Utvrdit će se energetski potencijal komine nakon proizvodnje vina i maslinova ulja, te mogućnost njezinog korištenja kao energenata u proizvodnji toplinske energije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Tehnološko-tehnički sistemi pakovanja prehrambenih proizvoda

Đević Milan, Dimitrijević Aleksandra

Proces pakovanja hrane ima podjednaku važnost kao i sam proces proizvodnje hrane. Kao finalni postupak u veoma kompleksnom procesu proizvodnje hrane u sistemu ‘od njive do trpeze’ tehnološko-tehnički sistem pakovanja mora da zadovolji višestruke kriterijume koji su, često, i u suprotnosti. Poznavanje ambalaže i procesa pakovanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda može znatno olakšati postupke projektovanja i optimizacije transporta i skladištenja na imanjima i, samim tim, dovede do određenih ušteda kako u energetskom tako i u ekonomskom pogledu. Sam krajnji cilj ambalaže i pakovanja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda je svakako dvojak i to, najpre, održavanje kvaliteta upakovanog proizvoda ali i komercijalni u smislu što boljeg reklamiranja upakovane robe. Tehnološko-tehnički sistemi pakovanja hrane se mogu posmatrati sa više aspekata i to sa aspekta nauke o materijalima za pakovanje, zatim sa aspekta nauke o hrani i o samom procesu njene proizvodnje, kroz informacione tehnologije i sa socio-ekonomskog aspekta. Cilj rada je da prikaže osnove tehnologije pakovanja kao i najznačajnije funkcije pakovanja i ambalažiranja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. U radu su dati i primeri mogućih analiza tehnološko-tehničkih sistema pakovanja čija primena za ishod ima optimalno tehnološko-tehničko rešenje sistema pakovanja prehrambenih proizvoda. Dati primeri se mogu posmatrati kao praktični saveti koji kombinuju elemente funkcije ambalaže i socio-ekonomske parametre kao i elemente funkcije ambalaže i ekologije. U daljem toku rada prikazani su osnovni elementi i uticajni faktori razvoja tehnološko-tehničkog sistema pakovanja prehrambenih proizvoda. Ovde se najpre misli na određivanje samih potreba proizvoda koji se pakuje, zatim na analizu materijala od koga je izrađena ambalaža i na tehničke sisteme pakovanja kao i na evaluaciju izrađenog prototipa i njegovo konačno pojavljivanje na tržištu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Daljinska detekcija radarskim tehnologijama – primena u poljoprivredi

Ristić Aleksandar, Petrovački Dušan, Govedarica Miro

U radu je prezentovana tehnologija daljinske detekcije aktivnim senzorima baziranim na primeni elektromagnetnih talasa iz mikrotalasnog frekventnog opsega. Na osnovu kriterijuma udaljenosti senzora od površinskog sloja zemljišta analizirane su dve postojeće radarske tehnologije – Syntetic Aperture Radar (SAR) i tehnologija skeniranja georadarom (Ground Penetrating Radar – GPR). S obzirom da je SAR antena namenjena za satelitske platforme, primena ove tehnologije u poljoprivredi obuhvata postupke klasifikacije obradivog zemljišta i useva u nepovoljnim situacijama, određivanje vlažnosti površinskih i subpovršinskih slojeva zemljišta, detekciju podpovršinskih struktura u specifičnim medijumima, analizu distribucije zagađivača/agrohemikalija u zemljištu, disaster management, itd. Sa stanovišta primene GPR tehnologije, gde je antena na bliskom rastojanju ili u kontaktu sa površinskim slojem primena se bazira na analizu kako geometrijskih tako i opštih karakteristika podzemnih slojeva zemljišta do dubine 10m, definisanih kroz detekciju litoloških slojeva zemljišta, zapreminskog udela vlage u zemljištu, prostorne distribucije vode/zagađivača/agrohemikalija, analiza saliniteta zemljišta, debljine organskih slojeva, čvrste stene, nivoa podzemnih voda, analizu strukture odbrambenih nasipa, stanja korenovog sistema, nanosa mulja na rečnom/jezerskom dnu itd. Uporednom analizom obe tehnologije definisane su zajedničke oblasti primene u formi složene, kombinovane tehnologije. Sprovedene analize su upotrebljene pri definisanju smernica za proširivanje liste mogućnosti primene GPR i SAR tehnologije u poljoprivredi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Promena parametara boje dunje tokom kombinovanog sušenja

Radojčin Milivoj, Babić Mirko, Babić Ljiljana, Pavkov Ivan, Stojanović Čedomir

U radu su predstavljeni eksperimentalni rezultati promene boje dunje tokom kombinovanog sušenja. Primenjeno kombinovano sušenje čine osmotsko sušenje u rastvoru saharoze i konvektivno sušenje na lesama pomoću zagrejanog vazduha. U eksperimentu je korišćena dunja sorte leskovačka. Ova sorta odlikuje se intenzivnom prijatnom aromom i zbog toga pogodna je za preradu ovom tehnologijom. Eksperiment je obavljen sa uzorcima isečenih kockica tkiva dunje 15x15x15 mm. Osmotsko sušenje obavljeno je pri sledećim kombinacijama temperature i koncentracije rastvora: 60oC i 65oBx, 40oC i 50oBx, 60oC i 50oBx i 40oC i 65oBx. Konvektivno sušenje dunje obavljeno je pri temperaturi vazduha od 60oC u laboratorijskoj sušari sa lesama. Merenje boje u ovom eksperimentu obavljeno je trifilterskim kolorimetrom Konica Minolta CR-400. Odabran je CIE L*a*b*sistem boja, baziran na trifilterskom metodu. Promena vrednosti L*koja opisuje sjajnost (brightnes) uzorka, ima sličan trend kod svih svih eksperimentalnih jedinica osim pri 60oC i 50oBx. Primetan je mali pad vrednosti L*što ukazuje na male promene sjajnosti uzoraka. Negativna vrednost a*najviše izražava zelenu boju, a pozitivna crvenu. Kod svih eksperimentalnih jedinica izmerena je negativna vrednost u granicama od -2 do – 5. Zapaža se značajan porast vrednosti b*, kod svih eksperimenata. To ukazuje na intenzivniju i ‘čistiju’ žutu boju. Konvektivno sušenje utiče na smanjenje vrednosti parametara L*i b*vrednosti. Vrednost parametra a*se tokom konvektivnog sušenja, kao i tokom osmotskog sušenja, nije značajnije menjala. Na osnovu ovoga može se tvrditi da osmotsko sušenje kao predtretman konvektivnom sušenju u kombinovanoj tehnologiji obezbeđuje kvalitet u pogledu očuvanja boje.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Moderni nadzorno-upravljački sistemi u procesu proizvodnje sojinog brašna i griza i teksturiranih sojinih proteina

Bugarski Vladimir, Nikolić Perica, Kulić Filip

Za rad mašina i uređaja u proizvodnoj industriji neophodni su upravljački elementi koji omogućavaju pouzdano pokretanje, nadzor, upravljanje i zaustavljanje bilo koje mašine ili procesa. U prošlosti se upravljačka programska logika ostvarivala kroz relejnu tehniku ožičenjem električnih kontakata releja. Glavni nedostatak ovakvog pristupa je što svaka promena logike upravljanja zahteva značajne zahvate na samom ožičenju. U ovom radu je prikazan softver za nadzor i upravljanje u postrojenju za proizvodnju brašna, griza i teksturiranih sojinih proteina (TSP-a), koji se oslanja na programabilne logičke kontrolere (PLC-e). U pojedinim pogonima je omogućeno upravljanje sa lica mesta pomoću ‘touch’ panela, dok su celokupan nadzor i upravljanje implementirani u komandnoj sobi. Šest ‘touch’ panela su umreženi sa dva PC računara i čine sistem koji sa jedne strane komunicira sa četiri PLC-a koji vrše neposredno upravljanje, a sa druge strane omogućava operaterima uvid u sve delove postrojenja.Upravljačka logika je u ovom slučaju memorisana u programsku memoriju sistema za upravljanje i praktično je nezavisna od opreme i ožičenja, te se može menjati i dopunjavati bilo kada uz pomoć uređaja za programiranje i odgovarajućih programskih alata. Prelaskom na predloženi pristup upravljanju dobijene su i mogućnosti upozorenja na moguće ispade sistema putem alarmnih poruka, grafički prikaz veličina u vidu tabela ili trendova, arhiviranje bitnih informacija u bazi podataka, kreiranje izveštaja, itd.Softver je kreiran uz sugestije operatera koji imaju višegodišnje iskustvo u upravljanju ovim pogonima. Koncipiran je tako da korisnicima (operaterima) omogući jednostavan nadzor i upravljanje. Softver je testiran i pušten u rad u fabrici ‘Soyaprotein’ u Bečeju.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Pregled metoda za brzu detekciju kvara tipa slomljene šipke kod asinhronih motora

Matić Dragan, Kulić Filip, Bugarski Vladimir

Rad daje pregled nekih poznatih metoda za detekciju otkaza tipa slomljene šipke rotora na električnom motoru i daje prikaz metode detekcije zasnovane na primeni veštačke neuronske mreže radijalne aktivacione funkcije. Nadzor stanja električnih mašina može umnogome umanjiti troškove održavanja i umanjiti rizik od neočekivanih otkaza ranom detekcijom otkaza sa potencijalno teškim posledicama. Otkazi na rotoru učestvuje sa 10% u ukupnom broju otkaza asinhronog motora. Kao obeležje klasifikacije uzete su karakteristične vrednosti bočnih opsega dobijene spektralnom analizom strujnog signala. Na osnovu odabranog obeležja, moguće je izvršiti klasifikaciju asinhronog motora u jednu od dve grupe: ispravni i otkaz slomljene šipke rotora. Ako se otkaz dogodi predstavljeni modeli daju procenu broja slomljenih šipki rotora. Motor mora biti povezan na mrežno napajanje za direktan start pri nominalnom opterećenju, režim rada u kome bi se vršila detekcija više otkaza istovremeno nije moguć.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Optimizacija parametara vibracionog sistema za sortiranje i kalibriranje duboko zamrznutog jagodičastog voća

Veljić Milan, Mladenović Nikola, Marković Dragan, Čebela Žarko

Sortiranje i kalibriranje jagodičastog voća ogleda se u visokim troškovima radne snage za izdvajanje oštećenih plodova i plodova po kvalitetu i veličini. Zahtevi koji se postavljaju pri sortiranju i kalibriranje jagodičastog voća se odnose i na tehnološke procese prethodnog hlađenja i zamrzavanje plodova čime se postiže mogućnost kvalitetnijeg izvršenja naknadnih mehaničkih operacija bez znatnih gubitaka. Razvoj rešenja za sortiranje i kalibriranje duboko zamrznutog voća treba tražiti u visoko proizvodnim sistemima sa minimalnim učešćem radne snage. Ovakav pristup zahteva primenu vibracionih sistema koji omogućavaju izdvajanje plodova na odgovarajućim sitima i sa odgovarajućim otvorima na sitima koja ostvaruju odvajanje plodova prema geometrijskim parametrima, odnosno prema propisanim klasama. Ovakvi vibracioni uređaji trebalo bi da obezbede i sortiranje i kalibriranje osim malina i jagode i kupine itd. U radu su data mašinska rešenja za sortiranje i kalibriranje sa posebnim osvrtom na optimizaciju parametara uređaja. Analizirana su i data rešenja ovih uređaja, izvršena optimizacija kinematskih parametara, dat adekvatan model vibracionog sistema koji omogućava traženu proizvodnost u cilju postizanja ekonomski opravdanijeg procesa izdvajanja duboko zamrznutih plodova po zadatim karakteristikama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj ambalažnih materijala na stabilnost modifikovane atmosfere

Gvozdenović Jasna, Lazić Vera

Za izuzetne zahteve duže održivosti kvaliteta proizvoda, savremena tehnološka dostignuća omogućavaju da se nutritivna vrednost prehrambenog proizvoda, proizvedenog različitim tehnološkim postupcima, očuva i produži primenom modifikovane atmosfere. Adekvatno primenjena kombinacija modifikovane atmosfere, u zavisnosti od barijerinih svojstava ambalažnih materijala, omogućava kontrolisanu propustljivost molekula kiseonika, azota i ugljendioksida i na taj način pruža optimalnu zaštitu i dugotrajnu održivost upakovanog sadržaja. U radu su dati rezultati analize kvaliteta ambalažnog materijala, načina formiranja i hermetizacije ambalaže za pakovanje prehrambenih proizvoda i stabilnost primenjene modifikovane atmosfere.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Otpad i gubici semena kukuruza u procesu sušenja i dorade

Pavlov Milovan, Videnović Živorad, Stanišić Zoran

Proizvodnja ZP semena hibridnog kukuruza (Institut za kukuruz ‘Zemun Polje’) organizuje se svake godine kod 10-20 proizvođača. Sušenje i dorada semena obavlja se na sedam doradnih centara. Na obim otpada i gubitaka semena u procesu sušenja i dorade utiču sledeći faktori: vlažnost zrna, genetička svojstva hibrida, kvalitet opreme na sušari, tehnološke norme u procesu sušenja i dorade semena. Otpad nastaje zbog krunjenja semena u postupku istovara, na transportnim trakama, utovara u binove, transporta do krunjača i prosipanja zrna prilikom dorade i pakovanja. Sušenje se obavlja do 13% vlage zrna. Kada zrno otpadne sa klipa i dođe do mešanja sa semenom drugih hibrida tada se tretira kao otpad. Pored ovoga, ZP tehnologija zahteva da se seme doradi na kalibratoru dimenzije od 6,5-11,0 mm. Cilj rada je da se utvrdi količina i procentualno učešće: primesa, mase vlage zrna i kočanke u ukupnoj masi ubranog klipa kukuruza, i količina semena koja otpadne u procesu sušenja i dorade, kao i uzroci i mesta gde do toga dolazi. Institut za kukuruz ‘Zemun Polje’ je u 2008. godini doradio sledeće količine klipa hibrida: ZP 341 – 491 t; ZP 434 – 2433 t; ZP 704 – 1263 t i ZP 677 – 4472 t, što je ukupno 8659 t. Merena je mase klipa, primesa, okrunjenog zrno i svilice. Na osnovu toga utvrđeno je njihovo učešće u ukupnoj masi. Rezultati su pokazali da od ukupne mase klipa: ZP 341, ZP 434, ZP 704 i ZP 677 od 8659t, bilo je primesa 1045 t (12,1%) i čistog klipa 7614 t (87,9%). U procesu sušenja isparilo je 1174 t vlage (15,4%), kočanke je bilo 1523 t (20,0%), otpalo je 668 t (8,8%) zrna i ostvareno je 4249 t (55,8%) semena 6,5-11,0 mm.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj kondicioniranja parom na fizičke karakteristike peleta i potrošnju energije u procesu peletiranja

Vukmirović Đuro, Ivanov Dušica, Čolović Radmilo, Kokić Bojana, Lević Jovanka, Đuragić Olivera, Sredanović Slavica

Proces kondicioniranja u proizvodnji hrane za životinje podrazumeva prevođenje praškaste mešavine u fizičko stanje pogodnije za sabijanje smeše delovanjem toplote, vlage i pritiska u određenom vremenskom periodu. Kondicioniranjem se povećava proizvodni kapacitet i istovremeno podiže kvalitet hrane sa fizičkog, nutritivnog i higijenskog aspekta. Primena vodene pare u proizvodnji hrane za životinje već dugi niz godina se smatra dobrim načinom za postizanje visokog kvaliteta peleta. Dodatak pare u procesu kondicioniranja utiče na porast sadržaja vlage i temperature smeše. Iz pomenutih razloga, u ovom radu ispitivani su efekti povećanja vlage, pri kondicioniranju vodenom parom i vodom, na potrošnju električne energije i kvalitet peleta u procesu peletiranja kondicionirane hrane za životinje. Kompletna smeša za svinje II (od 15 do 25 kg) kondicionirana je do temperature od 80oC i sadržaja vlage od 15,97 %, 19,40 % i 21,88 %. Kondicionirani materijal je zatim peletiran na presi za peletiranje sa ravnom matricom, AMANDUS KAHL GmbH & Co. KG, Nemačka. Fizičke karakteristike, koje su ispitivane u cilju definisanja kvaliteta peleta, bile su tvrdoća i otiranje peleta. Za statističku obradu podataka korišćen je softver Statistical Analysis System (Statistical, Tulsa, Oklahoma, USA). Pelete proizvedene od kondicioniranog materijala sa većim sadržajem vlage bile su značajno (p < 0,05) stabilnije (sniženje procenta abrazije), ali manje tvrdoće. Potrošnja električne energije u procesu peletiranja je očitavana sa displeja prese za peletiranje. Primećeno je da je za peletiranje materijala sa povećanom količinom vlage (19,40 % i 21,88 %) potreban značajno (p < 0,05) manji utrošak energije u poređenju sa materijalom sa 15,97 % vlage. U ovom radu pokazano je da se odabirom odgovarajućih procesnih parametara može značajno smanjiti potrošnja električne energije, uz istovremeno postizanje željenog kvaliteta peleta.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Praktični primer povezivanja pogona procesne industrije u jedinstveni nadzorno upravljački sistem

Nikolić Perica, Bugarski Vladimir, Kulić Filip, Oros Đura

U radu je prikazano povezivanje različitih pogona u procesnoj industriji korišćenjem savremenih komunikacionih tehnologija. Osnovna ideja je bila da se prikaže mogućnost povezivanja opreme različitih proizvođača u jedinstveni nadzorno upravljački sistem. Današnja proizvodnja zahteva savremena rešenja u oblasti nadzora i upravljanja radi povećanja efikasnosti proizvodnje i smanjenja troškova finalnog proizvoda. Prikazano rešenje povezivanja je u skladu sa savremenim trendovima i realnim zahtevima proizvodnih procesa. Opisani sistem je praktično realizovan korišćenjem međunarodno standardizovanih komunikacionih medija i protokola. Iskorišćene su standardne široko dostupne komunikacione tehnologije za povezivanje opreme i uređaja u okviru pogona, povezivanje se sastoji od nekoliko nivoa hijerahije. Osnovni, nulti nivo je nivo senzora i izvršnih organa, prvi nivo je nivo na kom se nalaze distribuirane periferije PLC uređaja. Na drugom nivou se nalaze PLC uređaji, treći nivo je na kome se nalazi nadzorni sistem. Praktična realizacija je omogućila bolji uvid u proizvodni proces obezbeđujući veći broj podataka i mogućnosti njihove analize. Prikazano rešenje je danas vrlo lako moguće primeniti na širok spektar već postojećih realizovanih savremenih upravljačkih sistema dodavanjem potrebnih proširenja i kreiranjem komunikacione mreže. Osnovna ideja ovog rada je povezivanje svih proizvodnih pogona u okviru fabričkog postrojenja. U datoj realizaciji povezana su samo postrojenja u okviru iste zgrade dok je ostalo da se realizuje i povezivanje svih ostalih pogona.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Primena kosog ventila za kontinualno merenje zapreminskog protoka rastvora šećera i vode

Bikić Siniša, Bukurov Maša, Babić Mirko, Tašin Slobodan, Pavkov Ivan, Radojčin Milivoj

Predmet istraživanja je kontinualno merenje protoka rastvora konzumnog šećera i vode pri procesu uparavanja. Proces uparavanja je nestacionaran, temperatura i koncentracija rastvora menjaju se u vremenu. Merenje protoka rastvora je iz tog razloga veoma komplikovano. Cilj istraživanja je provera primene kosog regulacionog ventila za kontinualno merenje protoka rastvora šećera i vode, u procesu uparavanja kada se temperatura i koncentracija rastvora povećavaju sa vremenom. Kosi regulacioni ventil uspešno se koristi za merenje zapreminskog protoka čiste vode u postupku uravnoteženja sistema centralnog grejanja. Proizvođači daju karakteristiku kosih ventila Q = f(Δp) za čistu vodu, za različite otvorenosti ventila, koja ne odgovara primeni za rastvor šećera i vode. Izvršeno je snimanje karakteristike (baždarenje) kosog regulacionog ventila Q = f(Δp), gde je merenje zapreminskog protoka Q izvršeno pomoću zapreminske metode, dok je pad pritiska na ventilu izmeren elektronskim diferencijalnim manometrom sa strujnim izlazom od 4 do 20 mA. Zaključeno je da kosi regulacioni ventil može uspešno da se koristi za kontinualno merenje zapreminskog protoka rastvora šećera i vode. Primena kosog regulacionog ventila doprinosi pojednostavljivanju merenja, ali ima i određene nedostatke. Radi se o jeftinom uređaju malih dimenzija, koji je jednostavno ugrađuje i koristi. Nedostaci su mu dugotrajan postupak baždarenja i veliki broj parametara koji su konstantni tokom postupka baždarenja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Fizičke osobine semena ječma (Hordeum sativum L.) i otpornost na lom

Mehandžić-Stanišić Sanja, Babić Ljiljana, Turan Jan

Cilj i zadatak istraživanja su ispitivanja osnovnih fizičkih osobina semena ječma, koje definišu osnovne parametre semena neophodne za manipulaciju sa semenom od momenta žetve do setve, odnosno osobine o kojim se vodi računa u toku žetve, primarne i finalne dorade kao i u toku setve. Ispitivanjem se daje akcenat na silu i deformaciju loma zrna ječma. Materijal koji je korišćen za ispitivanje su: dvoredi pivski Novosadski 525 i višeredni stočni Nonius. Predmet ovog istraživanja su sledeće fizičke osobine: oblik i dimenzije, sferičnost, zapremina, površina pojedinačnog zrna, vlažnost, nasipna gustina i sopstvena gustina, masa 1000 semena i zavisnost pritisne čvrstoće od sile. Vrednost dimenzije A kao najduže dimenzije semena za ove dve sorte kreće se oko vrednosti 7,4 mm.Vrednost dimenzija B i C kao kratkih osa elipse kreće se oko vrednosti 2,7 mm odnosno 1,9 mm, sa jako malim vrednostima standardne devijacije od 0,03 do 0,1. Otpornost na lom kao bitna osobina semena, kod ječma je ispitana pri vlažnosti 11,8%, 8,7% i 7,9%. za Novosadski 525 i pri 8,1% odnosno pri 8,6% i 13,1% za sortu Nonius. Upoređenjima funkcionalne zavisnosti sile loma i veličine deformacije od vlažnosti zrna uočavaju se razlike za dve ispitane sorte, što se može pripisati morfološkim razlikama.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Optimizacija utroška folije pri pakovanju duboko zamrznutog voća

Simonović Vojislav, Veljić Milan, Marković Dragan

Pri pakovanju duboko zamrznutog voća u PVC folije potrošnja folije je velika i računa se po jedinici mase ili po jedinici dužine. Merenje utroška folije podleže grešci usled brojnih tehnološko – tehničkih problema. Optimizacija rešenja za utrošak folije je bazirana na implementaciji enkodera na postojećim mašinama za pakovanje i ključna je za dobijanje relevantnih rezultata. U radu prikazan je novi model mernog sistema utroška folije koji obezbeđuje niže cene pakovanja.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">