Reklama

Uticaj osmotskog predtretmana na kinetiku konvektivnog sušenja polutki nektarine (Pyrus persica L.)

Pavkov Ivan, Babić Ljiljana, Babić Mirko, Radojčin Milivoj, Stojanović Čedomir

Na osnovu rezultata merenja promene vlažnosti tokom vremena sušenja urađena je analiza uticaja predtretmana, temperature vazduha za sušenje i brzine vazduha za sušenje ispred sloja materijala na kinetiku konvektivnog sušenja polutki nektarine sorte ‘Fantasia’. Na osnovu rezultata disperzione analize trofaktornog eksperimenta, za statističku verovatnoću 99% ocenjeno je da primenjeni predtretmani i izabrani nivoi temperature vazduha za sušenje utiču na kinetiku. Izabrani nivoi brzine vazduha ispred sloja materijala, u ispitanom opsegu, i međusobna interakcija između faktora su manje uticajni na kinetiku. Pažljivom analizom rezultata promene vlažnosti tokom vremena sušenja (krive kinetike sušenja) primetan je blagi uticaj izabranih nivoa brzine sušenja na kinetiku, ali je manje izražen. Sa porastom temperature vazduha za sušenje i brzine vazduha za sušenje ispred sloja materijala raste i brzina sušenja. Primenom osmotskog sušenja kao predtretmana snižava se brzina konvektivnog sušenja zbog formiranja adsorpcionih veza vlage, rastvorka i suve materije u tkivu polutki. Novoformirane veze utiču na povećanje vrednosti ravnotežne vlažnosti osmotski tretiranih materijala, odnosno bržem dostizanju ravnotežne vlažnosti. Posmatrano sa aspekta ukupnog vremena sušenja za dobijanje krajnjeg proizvoda, brže postizanje ravnotežne vlažnosti materijala isključuje prividno negativan uticaj osmotskog predtretmana na kinetiku konvektivnog sušenja polutki nektarina.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj parametara procesa na boju jabuke osmotski dehidrirane u melasi šećerne repe

Koprivica Gordana, Mišljenović Nevena, Lević Ljubinko, Jokanović Marija, Jevrić Lidija

Osmotska dehidratacija se koristi sa ciljem da se omogući maksimalno uklanjanje vode iz uzorka uz istovremeno minimalno usvajanje suve materije kako bi se smanjile neželjene promene ukusa i mirisa tretiranog proizvoda, postigla njegova stabilnost i zadržale hranljive materije u biljnom tkivu. Prva ocena kvaliteta hrane od strane potrošača, obavlja se na osnovu izgleda proizvoda. Boja je jedna od najbitnijih osobina izgleda proizvoda, koja može presudno da utiče na njegovo prihvatanje od strane potrošača. Zbog subjektovnog karaktera ocene boje ljudskim okom, u prošlosti ljudi su razvijali metode za njeno kvantitativno, parametarsko izražavanje. Cilj je da se što jednoznačnije i objektivnije iskazuju boje. Danas se boja može izmeriti instrumentima koji se zovu kolorimetri i spektrofotometri (Konica Minolta). S obzirom na bojene materije, prisutne u melasi šećerne repe, tokom dehidratacije dolazi i do difuzije istih u tretirane uzorke a samim tim i do promene prirodne boje biljnog tkiva. U radu je ispitivan uticaj određenih parametara procesa (koncentracija, temperatura) na boju uzoraka jabuke, osmotski dehidirane u melasi šećerne repe. U eksperimentu je korišćena jabuka sorte ajdared a eksperiment je obavljen na uzorcima, sečenih u obliku kocke dimenzija 1x1x1cm. Osmotska dehidratacija je izvođena na atmosferskom pritisku, pri sledećim kombinacijama temperature i koncentracije rastvora: 45oC i 40oBx, 45oC i 80oBx, 65oC i 40oBx i 65oC i 80oBx. Merenje boje u ovom eksperimentu obavljeno je trifilterskim kolorimetrom Konica Minolta CR-400. Korišćeni instrument pruža mogućnost iskazivanja kvantitativnih parametara boje u različitim sistemima. Odabran je CIE L*a*b*sistem boja, baziran na trifilterskom metodu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj nesaharoznih jedinjenja na rastvorljivost saharoze i reološke osobine melase

Grbić Jasna, Jevtić-Mučibabić Rada, Radivojević Stevan, Kuljanin Tatjana, Koprivica Gordana, Mišljenović Nevena

Zadatak procesa kristalizacije saharoze je proizvodnja maksimalne količine konzumnog proizvoda – belog šećera, dobrog kvaliteta, uz minimalnu potrošnju energije i efikasno korišćenje opreme i vremena. Prezasićenost matičnog sirupa i sadržaj kristala u šećerovini predstavljaju glavne parametre kontrole procesa kristalizacije. Uticaj vrste i količine nesaharoznih jedinjenja na rastvorljivost saharoze i kinetiku kristalizacije ima posebno velik značaj u sirupima nižeg kvocijenta čistoće i melasi. U fabrici šećera, glavni nus proizvod melasa nosilac je najvećih gubitaka šećera. Iscrpljenje melase zavisi od: koncentracije nesaharoznih jedinjenja, temperature tokom kristalizacije hlađenja na poslednjem kristalizacionom stepenu, sadržaja suve materije i kvocijenta čistoće. Prezasićenost je motorna sila procesa kristalizacije. U čistim rastvorima saharoze metastabilna zona kristalizacije je između 1,0 i 1,2 koeficijenta prezasićenosti, ali u industrijskim rastvorima saharoze nesaharozne supstance utiču na rastvorljivost saharoze. Promene rastvorljivosti saharoze u nečistim rastvorima menjaju granice zona kristalizacije. Melasa sadrži nesaharozna jedinjenja kao što su redukujući šećeri, rafinoza, mineralne elemente i elemente u tragovima, azotna jedinjenja, bojene materije, organske kiseline bez azota, neorganske anjone. Teoretski, svako nesaharozno jedinjenje ima uticaj na rastvorljivost saharoze. Viskozitet melase varira u zavisnosti od prirode i količine nesaharoznih jedinjenja prisutnih u njoj. Reološke osobine predstavljaju važan faktor uticaja na efikasnost procesa kao što su kristalizacija, centrifugiranje i transport. U ovom radu ispitivanja su izvedena na melasi šećerne repe veoma različitog kvaliteta. Cilj ispitivanja bio je određivanje a) uticaja primene različitih metoda na određivanje koeficijenta zasićenosti melase, b) uticaja nesaharoznih jedinjenja na rastvorljivost saharoze i reološke osobine melase šećerne repe kao mikro-kinetičkih elemenata kristalizacije hlađenja na poslednjem kristalizacionom stepenu.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Određivanje viskoznosti rastvora saharoze na koncentratoru Koriolisovim merilom protoka

Bikić Siniša, Bukurov Maša, Babić Mirko, Đurđević Marko, Pavkov Ivan, Radojčin Milivoj

Predmet istraživanja u radu je određivanje viskoznosti rastvora saharoze pomoću Koriolisovog merila protoka. Predhodnim istraživanjem ustanovljeno je da Koriolisovo merilo protoka može uspešno da se primeni za određivanje viskoznosti vode, gde se umesto na pravoj deonici pad pritiska merio na samoj Koriolisovoj cevi. U radu je predloženo tehničko rešenje primenjeno za rastvor saharoze. Cilj istraživanja je da se sagleda mogućnost primene predloženog rešenja za pouzdano merenje viskoznosti rastvora saharoze tokom procesa ishlapljivanja rastvora na ishlapljivaču. Izvršeno je eksperimentalno istraživanje na ishlapljivaču razvijenom u Laboratoriji za biosistemsko inženjerstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Za obradu podataka korišćena su dva niza podataka merenja, gde je pomoću jednog niza izvršeno matematičko modeliranje, a pomoću drugog niza verifikacija matematičkog modela. Dokazano je da uzimanjem u obzir temperature rastvora t, koncentracije rastvora C i hidrauličkog parametra Δp/Q mernog sistema, predloženi koncept sistema može pouzdano da se koristi za kontinualno merenje viskoznosti rastvora saharoze, pa čak i pri narušavanju uslova Hagen – Poazejevog strujanja. Predloženo rešenje mernog sistema smanjuje broj senzora za merenje viskoznosti, pa se dobija na kompaktnosti i pojednostavljenju ishlapljivača u koji se ugrađuje merni sistem. Kako Koriolisova merila mere i gustinu fluida, predloženim tehničkim rešenjem moguće je određivanje kako dinamičke, tako i kinematske viskoznosti rastvora saharoze u procesu ishlapljivanja. U poređenju sa klasičnim kapilarnim viskozimetrom paralelno postavljenim na cevovod i pumpom za ostvarivanje konstantnog protoka, predloženo tehničko rešenje sa Koriolisovim merilom je jeftinije. Međutim, predloženo rešenje mernog sistema zahteva dugotrajan proces kalibrisanja u realnim uslovima, što poskupljuje cenu mernog sistema. Kako se primenom tehničkog rešenja sa Koriolisovim merilom narušavaju uslovi Hagen – Poazejevog strujanja, Hagen – Poazejevu jednačinu je potrebno korigovati za realne uslove kalibracije i njena primena važi samo za te uslove.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Energetski i materijalni bilans procesa osmotske dehidratacije sa uparavanjem i recirkulacijom osmotskog rastvora

Kuljanin Tatjana, Mišljenović Nevena, Koprivica Gordana, Lević Ljubinko, Jevrić Lidija, Pejić Danijela

Na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu razvijen je novi metod osmotske dehidratacije voća i povrća gde je proces osmotske dehidratacije praćen uparavanjem i recirkulacijom osmotskog rastvora. Proces se odvija u više ciklusa a osmotski rastvor se zagreva samo u prvom ciklusu. Vlaga koja u toku osmotske dehidratacije iz voća i povrća prelazi u osmotski rastvor, u sledećoj etapi se uklanja uparavanjem. U cilju dobijanja kvalitetnog proizvoda uz energetski održivu i ekonomski opravdanu proizvodnju, izvršena je analiza masenog i energetskog bilansa jednog zaokruženog ciklusa. Prikazan je energetski model uparavanja osmotskog rastvora uz mogućnost iskorišćenja otpadne toplote za grejanje drugih delova industrijskog pogona. Kao osmotski rastvor zbog povoljnih nutritivnih i mikrobioloških svojstava, korišćen je rastvor melase šećerne repe.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Projekat Ener-Suplaj i preliminarna analiza stanja i akcioni plan za izradu mapa obnovljivih izvora u Vojvodini

Bukurov Maša, Bikić Siniša

Implementacijom strategije razvoja energetike u Srbiji u oblasti obnovljivih izvora energije za period od 2006. do 2010. i njenim sprovođenjem do 2015, predviđeno je da se stvore uslovi za otvaranje novih radnih mesta zbog čega je potrebno sprovesti velike i brze promene i aktivnosti na lokalnom nivou uz pomoć organa vlasti na nacionalnom i lokalnom nivou. Projekat Ener-Suplaj treba da pomogne lokalnim vlastima u ovim akcijama, posebno u pogledu korišćenje obnovljivih izvora energije (OIE) i mera energetske efikasnosti (EE). Projekat Ener-Suplaj finansira se iz fonda Evropske unije – Transnacionalni program saradnje Jugoistočne Evrope. U ovom radu su predstavljeni pravni okviri i strategija na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i dostupne studije OIE. Takođe su predstavljene planirane primene projekata OIE sa SVOT analizom.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Uticaj kombinovane tehnologije sušenja voća i povrća na projektovanje opreme

Babić Mirko, Babić Ljiljana, Radojčin Milivoj, Pavkov Ivan, Bogićević Milomir

Projektovanje adekvatne opreme za neku tehnologiju je od važnog značaja za njen uspeh. Zbog toga je potrebno da istraživači, koji uvode neku tehnologiju u praksu, permanentno imaju na umu moguća inženjerska rešenja koja će biti kompatibilna. Na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u Laboratoriji za biosistemsko inženjerstvo razvijena je tehnologija kombinovanog sušenja voća i povrća. Ona je sastavljena od osmotskog sušenja (saharoza, so i dr), kao predtretmana, i konvektivnog sušenja toplim vazduhom. Granični kriterijumi izbora parametara tehnologije formirani su na osnovu zahteva očuvanja kvaliteta proizvoda na visokom nivou. Ograničenje temperature materijala koji se suši do 45oC, uslovilo je ograničenje temperature rastvora na istu ovu temperaturu. Drugi bitan kvalitet tehnologije je energetska održivost, koja je bazirana na obnovljivim izvorima energije. Oprema je projektovana tako da se koristi solarna energija kao osnovna, a ona se dopunjava toplotnom energijom iz biomase. Projektovano je korišćenje toplovodne instalacije da bi se obezbedilo lako kontrolisanje temperature vazduha tokom konvektivnog sušenja.Posebna pažnja posvećena je očuvanju voća i povrća od mehaničkih oštećenja. U tu svrhu projektovan je sistem manipulacije materijalom u plitkim gajbicama, tokom procesa sumporisanja i osmotskog sušenja. Ove gajbice (‘holandez’) rasprostranjene su u upotrebi prilikom branja osetljivih voćnih vrsta. One su veoma malo korigovane u odnosu na primarni proizvod sa ciljem da se ostvari kavezna forma tretmana voća tokom osmotskog sušenja. Na taj način intenzivirana je razmena mase i toplote tokom osmotskog sušenja, a da je pri tome ostvaren veoma pažljiv kontakt između materijala i opreme, kao i između samih komada materijala. Korišćenje gajbica uslovno povećava poroznost mase i sprečava kritično naponsko stanje sloja. Poštujući prethodne principe projektovana je i napravljena sledeća originalna oprema: osmostka sušara, komora za sumporisanje, konvektivna sušara sa lesama, uparivač osmotskog rastvora i solarni zagrejač vazduha. Ova oprema predstavlja jedinstvenu celinu koja obezbeđuje obavljanje i kontrolu svih tehnoloških operacija kombinvane tehnologije sušenja voća i povrća.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Jedan metod detekcije otkaza tipa slomljene šipke baziran na merenju struje zaleta motora u jednoj fazi

Matić Dragan, Bugarski Vladimir, Kamenko Ilija, Nikolić Perica

Rad daje prikaz metoda za detekciju otkaza tipa slomljene šipke asinhronog motora na osnovu merenja struje zaleta u praznom hodu. U današnje vreme analiza signala struje motora je najpopularniji pristup detekciji otkaza zbog pogodnosti koje pruža u radu. Analiza prelaznog procesa je sprovedena estimacijom gustine spektra snage (PSD) uz pomoć kratkovremenske Furijeove transformacije (STFT). Diskriminativno obeležje je izdvojeno na osnovu izračunavanja statističkog parametra tipa skewness za dati PSD za ukupnu količinu snage po segmentu. Pokazano je da se vrednost odabranog obeležja jednoznačno menja za slučaj ispravnog i rotora sa slomljenom šipkom za širok opseg opterećenja. Na osnovu predloženog obeležja moguće je jednoznačno izvršiti procenu stanja rotora. Analiza je izvršena na stvarnim procesnim podacima prikupljenim u laboratorijskim i pogonskim uslovima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Upravljanje i estimacija brzine elektromotornog pogona primenom adaptivne metode i metode veštačke inteligencije

Kamenko Ilija, Nikolić Perica, Matić Dragan, Bugarski Vladimir

U okviru ovoga rada prikazan je postupak optimizacije parametara PI regulatora u aplikaciji vektorskog upravljanja trofaznim asinhronim elektromotorom pomoću genetskog algoritma za zadati kriterijum optimalnosti. Prikazan je i postupak projektovanja i komparativna analiza performansi estimatora brzine baziranog na MRAS observeru i estimatora brzine baziranog na VNM-i. Kao osnova za sprovođenje istraživanja primenjen je matematički model vektorski upravljanog trofaznog asinhronog motora koji je razvijen u softverskom paketu MATLAB/Simulink. Eksperimentalna provera rezultata je izvršena na maketi elektromotornog pogona baziranoj na dSPACE upravljačkoj kartici. Projektovani PI regulator brzine je testiran na modelu elektromotornog pogona, a zatim je izvršena i eksperimentalna provera na maketi. Dobijeni rezultati pokazuju da je ostvaren zavidan kvalitet regulacije. Procenu brzine obrtanja vratila asinhronog motora moguće je realizovati bez prisustva direktnog merenja brzine. Informacije o brzini se dobijaju estimacijom na osnovu merenja terminalnih napona i struja u dvofaznom stacionarnom dq-koordinatnom sistemu. Estimacija brzine bazirana na MRAS observeru se zasniva na poređenju promenljivih stanja. Razlika referentne i estimirane promenljive stanja formira signal greške koji se primenjuje kao ulazni signal u adaptivni mehanizam čiji je izlaz estimirana brzina rotora. Kao estimator brzine može se iskoristiti i obučena veštačka neuronska mreža na čije ulaze se dovode snimljeni naponi i struje, a izlaz predstavlja estimiranu brzinu. Projektovani estimatori su testirani na modelu a zatim i na eksperimentalnoj maketi. Primena enkodera obezbeđuje manju grešku merenja, dok je primena estimatora rezervisana za aplikacije gde nije zahtevana velika tačnost i gde su cena i/ili pouzdanost od većeg interesa.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Analiza rezultata čistoće semena i determinacije drugog semena u proficiency testovima za period od deset godina

Kojić Jasna, Milivojević Marija, Stojadinović Jasmina, Marinković Maja, Ivanović Dragica

Cilj rada bio je da se analiziraju desetogodišnji rezultati (2001-2010) analiza čistoće semena i udela drugog semena ISTA testovima stručnosti u kojima učestvuje Laboratorija za seme Instituta za kukuruz Zemun Polje. Rezultati testova za sve ISTA akreditovane laboratorije statistički su ocenjivani i A, B, C ili BMP (ispod minimuma) ocene su donošene na osnovu standardnog odstupanja i Z vrednosti. Testovi za vrste za koje je Laboratorija akreditovana ocenjeni su sa A. Izuzetak je vrsta Portulaca grandiflora – Laboratorija je dobila ocenu C za analize čistoće semena i potrebno je izvršiti određene korekcije zbog toga. Prema analizama desetogodišnjih rezultata testova stručnosti, uočava se da je trend stučnosti laboratorijskog osoblja i znanja u porastu, kao I svest o potrebi stalnog učenja I usavršavanja, nadzora nad procesima testiranja sa ciljem postizanja pouzdanih rezultata.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Predikcija nemerljivih veličina upotrebom neuronskih mreža

Popov Nikola, Stanišić Darko, Jorgovanović Nikola, Damljanović Dejan

Jedan od problema koji se javlja u procesnoj industriji je estimacija promenjivih u realnom vremenu čija se vrednost dobija laboratorijskom analizom. Laboratorijska analiza se obično radi periodično i vremenski je zahtevna. Prirodno informacija vrednosti takve promenjive ne postoji između dve analize. Često se u tom vremenskom intervalu dešavaju nagle promene koje se kasno detektuju. U takvim slučajevima potrebno je izvršiti velike promene u upravljanju procesom, da bi se sistem vratio u željeni režim rada. Cilj ovog rada je da prikaže razvoj i implementaciju modela koji će raditi predikciju u realnom vremenu promenjivih čije se vrednosti dobijaju u laboratoriji. Kao primer izabrana je predikcija sadržaja slobodnog kalcijum oksida u klinkeru. To je jedan od parametara čija se vrednost dobija laboratorijskom analizom i određuje kvalitet klinkera, koji ima presudnu važnost za kvalitet finalnog proizvoda u cementnoj industriji. Za predikciju su korišteni i prezentovani modeli dobijeni upotrebom veštačkih neuronskih mreža.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Ekonomski potencijal primene ekstrakta semenke grožđa kao prirodni antioksidant

Radovanović Vladimir, Đekić Snežana, Radovanović Blaga

Vinogradarstvo doprinosi srpskoj ekonomiji na različite načine (izvozu, turizmu i naravno, proizvodnji vina, sokova, suvog i stonog grožđa). Proizvodi grožđa su bogati izvori korisnih po zdravlju polifenola. Ova jedinjenja su veoma važna za industriju hrane zbog njihovih bioloških svojstava (deluju protiv starenja, kancera, mikroba i sl.) i antioksidativne aktivnosti. U Srbiji, u 2009. godini dobijeno je 431 000 tona grožđa, a od toga oko 240 miliona L vina i 190 000 tona komine (koja se sastoji od pulpe i semenke). Ovaj nusproizvod se karakterizuje visokim sadržajem polifenola zbog nedovoljne ekstrakcije tokom proizvodnje vina, tako da je njegova primena značajna za održivu poljoprivrednu proizvodnju. Rezultati spektrofotometrijske analize ekstrakta semenke grožđa Vranca pokazuju visoki sadržaj ukupnih fenola (385,21± 5,29 mg galne kiseline kao ekvivalent g-1); estara hidroksicimetne i vinske kiseline (10.44 ± 0.69 mg kafeinska kiselina kao ekvivalent g-1) i flavonola (7,44±0,52 mg kvercentin kao ekvivalent g-1), što se reflektuje na njihovu visoku antioksidativnu aktivnost (99,02 ± 0,11%.). Ekstrakt semenke grožđa je kompleksna smeša polifenola, tako da antioksidativna aktivnost je izražena kao količina ekstrakta potrebna da ‘uhvati’ određenu količinu 2,2′- difenil-1-pikrilhidrazil slobodnog radikala (DPPH). Ekstrakt semenke grožđa predstavlja jeftini izvor antioksidanata i kao alternativni izvor dobijanja prirodnih antioksidanata (dijetalnih dodataka) ima značajnu ekonomsku prednost.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Prihvatljivost i efikasnost RB meki mamak formulacije u kontroli kućnog miša i sivog pacova u mlinovima i skladištima poljoprivrednih proizvoda

Vukša Marina, Đedović Suzana, Jokić Goran, Stojnić Bojan

Kućni miš sa sivim i crnim pacovom spada u najvažnije štetne glodare uskadištenih proizvoda. U skladištima poljoprivrednih proizvoda oni izazivaju ozbiljna štete ne samo kroz pojedenu količinu, već i zagađivanjem i do devet puta veće količine hrane. Svojom aktivnošću dovodu do gubitka 5% hrane u svetu što je dovoljno za ishranu 130 miliona ljudi. Kontrola brojnosti glodra uglavnom tek pošto se uoči njihovo prisustvo. Preparati za suzbijanje treba da imaju što bolju prihvatljivost, tj, da navedu glodare da radije konzumiraju mamak nego hranu koja im je dostupna po izboru u skladištu. Eksperimente smo izveli u mlinu u Omoljici i skladištima u Starčevu (povrće i žitarice) po standardnoj EPPO metodi. Prihvatljivost i efikasnost RB formulisanih mamaka sa 0,005% bromadiolona i 0,005% brodifakuma kao aktivne materije su testirani za suzbijanje kućnog miša u prostoru za mlevenje, pakirnici i skladištu sa džakovima brašna u mlinu i za sivog pacova oko mlina i u skladištima sa žitom i povrćem. Kao standard koristili smo mamke u obliku peleta sa 0,005% bromadiolona i 0,005% brodifakuma. Mamci su postavljani u specijalne kutije na rastojanju od 1- 3 m, jedna kesica za miševe i 3-5 za pacove. Brojnost glodara izračunata je na osnovu najveće i najmanje količine pojedenog mamka podeljeno sa dnevnom količinom potrebne hrane i primenjen je metod cenzusa pre i posle tretmana. Prisustvo glodara praćeno je i 20 dana posle tretmana. Palatabilnost i efikasnost testirane i standardne formulacije izračunata je prema Abott-u. Rezultati su pokazali da je postignuta visoka prihvatljivost i efikasnost RB meki mamak formulacije (96-100%), naročito za mamke na bazi brodifakuma kao aktivne materije.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Studija čuvanja sveže ubranog lisnatog povrća

Csajbokne Csobod Eva, Gilingerne Pankotai Maria

Kupci sve više vole sveže ubrano upakovano povrće koje se lako može upotrebiti kod kuće. Proizvodnja i trgovina ovakvim proizvodima su veoma bliske zbog njihovog ograničenog roka upotrebe. Cilj analize je da prikaže zavisnost perioda upotebe proizvoda i perioda očuvanja kvaliteta pri različitim temperaturama skladištenja. Metod: Uzorci: jedna vrsta sveže ubranog povrća i mešavina. Period skladištenja: 6, 12, 20ºC, 11 dana. Laboratoriske analize: organoleptička ocena, vitamin C i aktivnost enzima peroksidaze. Rezultati: Posle tri dana skladištenja povrće je očuvalo svoj karakteristični oblik, svež miris, boju, dobar ukus, svežinu. Vreme i različite temperature izazivaju različite promene, između ostalog odumiranje, truljenje i fermentaciju. Tokom eksperimenta skladištenja razvijene su tri grupe povrća. Postoji ono koje može uspešno da se skladištia (ledena salata, endivija), koje se loše skladišti sa praćenjem procesa truljenja (spanać, kukuruzna salata, rukola) i koje se loše skladišti sa praćenjem procesa fermentacije (kupus).

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">