Reklama

Uticaj obrade zemljišta na fizičke osobine prinosa korena mrkve

Bajkin Anđelko, Ponjičan Ondrej, Zoranović Miodrag

Istraživan je uticaj predsetvene pripreme zemljišta na fizičke osobine i prinos korena mrkve. Osnovna obrada zemljišta izvedena je oranjem na dubinu 35-40 cm, a predsetvena priprema tanjiračom, površinskim kultivatorom i rotacionom sitnilicom. Ostvarena je ravna površina zemljišta (tretman A). Nakon toga, upotrebom adekvatne mašine formirane su mini gredice (tretman B). Kvalitet obrade zemljišta ocenjen je merenjem njegovih mehaničko-fizičkih osobina u zavisnosti od načina obrade i promene dubine. Prikupljanje uzoraka zemljišta izvedeno je prema standardu ISO 10381-6. Tokom vegetacionog perioda merene su fizičke osobine korena mrkve. Utvrđivanje statistički značajnih razlika na pragu znčajnosti 5% izvedeno je upotrebom F-testa, analize varijanse i Duncan-ovog testa. Analizom merenih vrednosti zapreminske mase zemljišta, tokom 2008. godine utvrđene su statistički značajne razlike na dubini 10-20 cm. Tretman A karakteriše interval 1,39-1,41 g/cm3, tj. 1,16-1,20 g/cm3 za tretman B. Tokom 2009. godine nisu utvrđene statistički značajne razlike merenih vrednosti ovog parametra. Merenjem koeficijenta strukturnosti i sabijenosti zemljišta, dobijene su asimptotski identične zavisnosti. Mini gredice karakteriše statistički značajno viši prinos u odnosu na ravnom zemljištu tokom 2008. godine za 40,24%, tj. tokom 2009. godine za 20,56%. Formiranje mini gredica opravdano je sa aspekta povećanog prinosa i boljeg kvaliteta zadebljalog korena mrkve.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Ekspertski sistem za detekciju kvarova asinhronih motora

Kulić Filip, Kanović Željko, Petković Milena, Matić Dragan

U radu je prikazan razvoj i realizacija ekspertskog sistema za detekciju kvarova asinhronih motora. U cilju pravovremene i tačne detekcije kvara je projektovan i razvijen ekspertski sistem. Ekspertski sistem je softverski sistem čiji je cilj ‘simuliranje’ ljudskog- ekspertskog znanja i pomoć pri donošenju odluka u određenoj oblasti. Procedura formiranja ekspertskog sistema se sastoji od sledećih koraka: analiza najčešćih tipova kvarova asinhronih motora, tipovi signala koji se koriste za detekciju kvarova, tehnike analize signala i detekcije kvarova, i konačno, formiranje ekspertskog sistema za detekciju kvarova baziranog na primeni metoda veštačke inteligencije. Tehnike za detekciju kvarova se generalno mogu podeliti u dve grupe. Tehnike bazirane na modelima i tehnike bazirane na podacima. Tehnike bazirane na modelima koriste razvijene matematičke modele i upoređuju njihovo ponašanje sa ponašanjem realne mašine. Tehnike bazirane na podacima koriste banke podataka i primenom različitih tehnologija analize podataka formiraju određena pravila za prepoznavanje kvarova. U ovom radu je prikazan konceptualno nov ekspertski sistem baziran na veštačkim neu- ronskim mrežama. Ulaze u ekspertski sistem predstavljaju rezultati rada algoritama za detekciju kvarova baziranih na različitim fizičkim veličinama (struja i vibracije). Ekspertski sistem vrši analizu ulaznih podataka i na osnovu njih se konačno određuje tip kvara ili kvarova ako se radi o višestrukim kvarovima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Određivanje viskoznosti tečnosti Koriolisovim merilom protoka

Bikić Siniša, Bukurov Maša, Babić Mirko, Tašin Slobodan, Pavkov Ivan, Radojčin Milivoj

Predmet istraživanja u radu je određivanje viskoznosti vode pomoću Koriolisovog merila protoka. U radu je razrađena ideja tehničkog rešenja da se za određivanje viskoznosti fluida koristi Koriolisovo merilo protoka i Hagen-Poazejeva jednačina, gde bi se umesto na pravoj deonici pad pritiska merio na samoj Koriolisovoj cevi. Cilj istraživanja je da se sagleda mogućnost primene predloženog rešenja za pouzdano merenje dinamičke viskoznosti vode. Dokazano je da uzimanjem u obzir temperature vode t i hidrauličkog parametra Δp/Q, predloženi koncept mernog sistema može pouzdano da se koristi za kontinualno merenje dinamičke viskoznosti vode, pa čak i pri narušavanju uslova Hagen-Poazejevog strujanja. Predloženo rešenje mernog sistema smanjuje broj senzora za merenje viskoznosti, pa se dobija na kompaktnosti uređaja u koji se ugrađuje merni sistem i na pojednostavljenju samog postrojenja. U poređenju sa klasičnim kapilarnim viskozimetrom paralelno postavljenim na cevovod i pumpom za ostvarivanje konstantnog protoka, predloženo tehničko rešenje je jeftinije. Međutim, predloženo rešenje mernog sistema zahteva dugotrajan proces kalibrisanja u realnim uslovima.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Reološka svojstva testa od pšeničnog i integralnog heljdinog brašna sa biljnom smešom Vitaplant®

Nikolić Nada, Sakač Marijana, Mastilović Jasna

Značaj integralnog heljdinog brašna ogleda se u tome što ne sadrži gluten i što je bogato nutritivnim sastojcima kao što su proteini, esencijalne amino kiseline, dijetetna vlakna, vitamini i minerali. Kada se u prehrambenoj industriji, deo pšeničnog brašna zameni heljdinim brašnom, dobija se finalni proizvod sa manjim sadržajem glutena, obogaćen nutritivnim komponenta heljde. Primena aromatičnog bilja u prehrambenoj industriji je doživela ekspanziju poslednjih godina, kada je proizvodnja funkcionalne hrane postala trend u svetu. Dodatak aromatičnog i začinskog bilja popravlja nutritivna svojstva hrane, ima pozitivan efekat na zdravlje ljudi, menja ukus i miris hrane i sprečava njeno kvarenje. Prehrambeni proizvodi sa bezglutenskim integralnim heljdinim brašnom uz dodatak biljne smeše mogu se smatrati funkcionalnom hranom. Kako je poznavanje reoloških svojstava testa značajno u predviđanju kvaliteta finalnog proizvoda, u radu je ispitan uticaj dodatka biljne smeše Vitaplant® na reološka svojstva testa. Testo je dobijeno od smeše pšeničnog i integralnog heljdinog brašna u odnosu 70:30 m/m, sa udelom Vitaplant®-a od 2, 3, 5 i 7% m/m, pri čemu je količina pšeničnog brašna smanjena za udeo Vitaplant®-a. Reološka svojstva testa ispitana su primenom standardnih metoda ispitivanja na farinografu, ekstenzografu i amilografu. Rezultati ispitivanja pokazju da dodatak Vitaplant®-a menja reološka svojstva testa. Na osnovu klaster analize i Euklidskih rastojanja, u cilju dobijanja prehrambenih proizvoda sa boljim funkcionalnim i nutritivnim svojstvima preporučuje se upotreba Vitaplant® u udelu od 7%.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Određivanje viskoznosti rastvora saharoze na ishlapljivaču primenom Hagen-Poazejeve jednačine

Bikić Siniša, Bukurov Maša, Tašin Slobodan, Pavkov Ivan, Radojčin Milivoj

Predmet istraživanja je kontinualno merenje viskoznosti rastvora saharoze na ishlapljivaču rastvora. Cilj istraživanja je bio da se sagleda mogućnost primene Hagen – Poazejeve jednačine na postojećoj ravnoj deonici ishlapljivača. Izvršeno je eksperimentalno ispitivanje u realnim uslovima na postojećem ishlapljivaču, koje je imalo za cilj kalibrisanje mernog sistema, i dobijanje matematičkog modela (zavisnost faktora konverzije K, koncentracije šećera u rastvoru saharoze C, temperature rastvora t i hidrauličkog parametra mernog sistema Δp/Q). Dobijeni matematičkim modelom potvrđen je literarnim podacima. Utvrđeno je da je za svaki par vrednosti koncentracije šećera u rastvoru saharoze C i temperature rastvora t, pri određenoj vrednosti hidrauličkog parametra Δp/Q>(Δp/Q)lim,, razlika između podataka dobijenih merenjem i podataka dobijenih matematičkim modelom zanemarljivo mala. Pošto je protok na ishlapljivaču regulisan, moguće je podesiti hidraulički parametar mernog sistema Δp/Q. Na ovaj način potvrđeno je da predloženo tehničko rešenje može uspešno i pouzdano da se koristi za kontinualno merenje viskoznosti rastvora saharoze. U poređenju sa klasičnim kapilarnim viskozimetrom, predloženo tehničko rešenje je znatno jeftinije. Kao i kod kapilarnog viskozimetra i dalje je potreban prostor za smeštaj mernog sistema. Predloženo tehničko rešenje mernog sistema traži dugotrajan proces kalibrisanja u realnim uslovima na ishlapljivaču na kojem će se ugraditi.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Mogućnost korišćenja bioloških i fizičkih metoda kao alternativa hemijskom tretmanu semena

Vujošević Bojana, Radin Milivoj, Čapelja Vlado

Osnovni preduslov za visoke prinose je zdrava biljka, koja će se razviti iz zdravog semena. Na kvalitet semena utiču brojni faktori biotičke i abiotičke prirode, koji smanjuju visinu prinosa i njegov kvalitet, a mogu ugroziti zdravlje i život čoveka i životinja, ukoliko konzumiraju takvo seme. Jedan od najefikasnijih i ekonomski najprihvatljvijih načina postizanja i očuvanja dobrog zdravstvenog stanja semena je hemijski tretman. Koristeći aktivne materije sa sistemičnim dejstvom, zaštitićemo biljku tokom najkritičnijeg perioda njenog razvoja, tokom klijanja i nicanja. Tretman semena predstavlja odličnu alternativu primeni zemljišnih pesticida i folijarnoj primeni tokom vegetacije, jer se na ovaj način unosi znatno manje aktivne materije u prirodnu sredinu, i smanjuje opasnost od slučajne intoksikacije čoveka i životinja. Kako primena pesticida nije dozvoljena u organskoj proizvodnji, poslednjih godina se radi na pronalaženju novih rešenja koja bi zadovoljila zahteve ovog rastućeg tržišta. Metoda termodezinfekcije je već zaživela u komercijalnoj primeni, a podrazumeva korišćenje toplog, vlažnog vazduha, koji destruktivno deluje na ćelije patogena, bez štetnog efekta na seme. Prednosti ove metode su širok spektar dejstva i efekat na patogene organizme koji je jednak hemijskom tretmanu. Zadovoljavajuće rezultate pokazao je i tretman elektronima niske energije. Niska energija ograničava prodiranje elektrona na debljinu semenjače, pa nema opasnosti po klicu. Pored fungicidnog, metoda pokazuje i dobro insekticidno dejstvo na jaja, larve, lutke i imaga skladišnih štetočina. Obe metode su pogodne kako za organsku, tako i za konvencionalnu poljoprivrednu proizvodnju. Ispitivanja vršena sa mikroorganizmima pokazala su da ova metoda po rezultatima još uvek značajno zaostaje za hemijskim i fizičkim tretmanom semena. Bez obzira na dosadašnje rezultate ispitivanja u prirodnim i laboratorijskim uslovima, svakako da ima potencijal koji bi tretbalo ispitati i iskoristiti. Možda bi, u budućnosti, rešenje trebalo tražiti u kombinaciji biološkog i fizičkog metoda tretmana semena.

Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP: veza prema tekstu

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">