Opis firme

Ime firme: Kosanović

Oblast delatnosti: Proizvodnja, obrada, hlađenje i zamrzavanje životinjskog mesa
PIB: 102245487
Matični broj: 08576211
Šifra delatnosti: 01420

Kontakt:

Adresa: Vojvođanska 64 22222 Martinci (Opština Sremska Mitrovica)

 • Kontakt osoba: Kosanović Radoslav
 • Telefon : 022-668-506, 0655036487
 • Faks : 022 668 506
 • Elektronska pošta : office@klanicakosanovic.com
 • Sajt: http://www.klanicakosanovic.com

  Google mapa:
  [mappress]

  Proizvodi firme:

  I Meso svinjsko : but sa kosti, but bez kosti, krmenadla, plećka sa kosti, biftek, francuska obrada (u komadu – vrat, plećka, krmenadla, but), rebra itd…
  II Meso juneće : juneći but bez kosti, biftek, juneće grudi, juneća leđa, prednji čerek, zadnji čerek itd…
  III Barene kobasice: U crevu sa većinskim udelom svinjskog mesa
  IV Dimljeni proizvodi
  V Slanine
  VI Ostali proizvodi
  VII Paštete i mesni naresci : juneća pašteta, pileća pašteta, jetrena pašteta

  Opis firme:

  Klanica „Kosanović“ osnovana je 22.02.2005. godine. Rad firme je koncipiran tako da na najbolji način sagleda i reši svaki problem vezan za delatnost kojom se firma bavi.

  Rastuća tražnja za obezbeđenje kvaliteta pre zaključenja ugovora potvrdila je već prihvaćenu izreku da kvalitet igra značajnu ulogu u obezbeđnju novih tržišta kao i u zadržaanju već postojećih. Bez sumnje, obezbeđenje kvaliteta nikada nije bilo relevantnije nego danas u doba konkurentnih svetskih tržišta. Isporučioci se više ne mogu oslanjati samo na svoju reputaciju.

  Put prema proizvodnji vođenoj kvalitetom sada znači da glavni kupci sadašnjice ne samo da očekuju kvalitetan proizvod već takođe zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode i/ili pruži usluge. Obezbeđivanje ovog dokaza uobičajeno je u obliku nezavisne sertifikacije treće strane i ovo je verovatno najznačajniji zahtev za proizvođača, kompaniju ili isporučioca.

  Sa povećanjem tražnje za obezbeđenjem kvlaiteta tokom svih faza proizvodnih procesa, dolazi se do zahteva da proizvođači rade prema priznatom skupu standarda.

  Da bi zahtevi naše proizvodnje bili u funkciji zaštite potrošača s aspekta njihovog prava na kvalitetan i bezbedan proizvod, danas postoji izrazita potreba za uvođenjem dokumentovanog sistema menadžmenta kvalitetom /QMS/, integrisanog sa sistemom upravljnja bezbednošću proizvoda zasnovanom na HACCP kodeksu. HACCP omogućava proizvođačima osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane kontrolom proizvodnog procesa od njegovog početka do kraja tj. odnosi se na sve faze proizvodnog lanca. Analizom opasnosti i određivanjem kritičnih kontrolnih tačaka obezbeđuje se prevencija i kontrola moguće kontaminacije proizvoda. Istovremeno, ciljevi savremenog poslovanja preduzeća danas treba da budu usmereni prema dostignućima svetskih normativa kvaliteta proizvoda. Ovako postavljeni ciljevi stvaraju preduslove za jedan nov savremen rast i razvoj preduzeća. Ona preduzeća koja se na vreme ne prilagode svetskim normativima neće uspeti da prežive proces globalnog strukturiranja, a jedan od glavnih faktora koji može unaprediti konkurentsku prednost naših poljoprivredno – prehrambenih preduzeća i poboljšati poslovanje je primena koncepta QMS-a. Preduslov za to je unapređenje znanja u našim preduzećima, posebno znanja direktora, rukovodilaca i vlasnika preduzeća. Unapređenje kvaliteta poslovanja je osnov za unapređivanje drugih faktora koji utiču na konkurentsku sposobnost preduzeća u širim okvirima, posebno produktivnost poslovanja i formiranje cena. Implementacija sistema kvaliteta i permanentno unapređivanje ugrađenog sistema kvaliteta stvara uslove za povećanje produktivnosti rada i celokupnog poslovanja, što doprinosi smanjivanju troškova i konkurentnosti na međunarodnom tržištu, kao i boljim performansama proizvoda. Na taj način se komparativne prednosti nacionalne agroprivrede pretvaraju u konkurentske, a kvalitet hrane (proizvoda) u poljoprivredno-prehrambenim preduzećima u značajan faktor nacionalne konkurentnosti. Naša poslovna filozofija – ,,Da svaki kupac bude kupac za ceo život“ implicira i nalaže potrebu i nužnost rada poslovnih procesa usklađenih sa referentnim standardima. Prošle godine, u aprilu, smo imali sertifikaciju sistema ISO 9001:2000 i HACCP-a, a ove godine resertifikaciju.Odmah nakon implementacije navedenih standarda, u junu 2007.g. krenuli smo u implementaciju standarda SRPS ISO 22000:2005. Cilj ovog standarda je da na globalnom nivou harmonizuje zahteve za menadžment bezbednošću hrane za poslove u okviru lanca proizvodnje hrane. Naročito je predviđen za primenu od strane organizacija koje žele usredsređeniji, koherentniji i objedinjeniji sistem menadžmenta bezbednošću hrane, nego što se zakonom obično zahteva. Njime se od organizacije zahteva da, kroz svoj sistem menadžmenta bezbednošću hrane ispuni sve primenljive zahteve propisa i regulatornih dokumenata, koji su u vezi sa bezbednošću hrane. Sertifikaciju ovog standarda od strane sertifikacione kuće TUV očekujemo uskoro, a nužno sagledavanje ekološkog aspekta nalaže nam i završetak radova ugradnje eko prečistača otpadnih voda, kojim ćemo dobijati vodu kvaliteta druge kategorije, i završetak rada na implementaciji standarda ISO 14001.