Reklama
Opis firme

Sertifikacija sistema menadžmenta

O nama

VITEZ SERTIFIKACIJA je sertifikaciono telo za sertifikaciju sistema menadžmenta. Zaposleni i saradnici VITEZ SERTIFIKACIJE imaju višegodišnje iskustvo na poslovima organizacije i realizacije provera različitih sistema menadžmenta.

Ovde možete naći više informacijia o Vitez sertifikaciji i procesu sertifikacije VIŠE INFORMACIJA.

Prijava za sertifikaciju
Ovde možete preuzeti obrazac prijave za sertifikaciju PRIJAVA. Pošto prijavu popunite sa traženim podacima pošalјite je na

e-mail: office@vitezsertifikacija.rs
kako bismo formirali ponudu za sertifikaciju. Ponuda je informativnog karaktera i nije obavezujuća kako za klijenta tako ni za Vitez sertifikaciju.

Akreditacija

VITEZ SERTIFIKACIJA je akreditovana od strane Akreditacionog tela Srbije. Dodelјen nam je Sertifikat o akreditaciji, akreditacioni broj 08-011, kojim se potvrđuje da je Vitez sertifikacija kompetentna za obavlјanje poslova sertifikacije:

sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i
sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22000:2007.

Partnerstvo

Vitez sertifikacija je zvaničan partner QMSCERT-a, grčkog sertifikacionog tela, akreditovanog od strane Akreditacionog tela Grčke (ESYD) za poslove ocenjivanja i sertifikacije sistema menadžmenta prema zahtevima standarda

ISO 9001,
ISO 14001,
OHSAS 18001 i
ISO 22000.
QmsCertQMSCERT vrši i ocenjivanje prema zahtevima BRC-a, IFS-a i GLOBALGAP-a. Pored toga su akreditovani za kontrolisanje obezbeđenja kvaliteta projektovanja, proizvodnje i ugradnje liftova prema direktivi EC 95/16. Više informacija možete naći na www.qmscert.com.

Politika kvaliteta

Kada pomislimo na doba mračnog srednjeg veka, ne možemo a da se ne setimo plemenitih vitezova koji su u našoj svesti bili nosioci borbe za jedan bolјi i uređeniji svet. Do danas se malo toga promenilo, naše vreme traži svoje vitezove, samo što su mačevi zamenjeni znanjem.

Mi nismo prestali da sanjamo vreme kada ćemo, zahvalјujući trudu svih nas, živeti u uređenom svetu bez granica i predrasuda. U tom svetu mi sebe vidimo kao regionalnu sertifikacionu kuću koja je svoj ugled stekla odgovornošću, otvorenošću, objektivnošću, profesionalnim odnosom prema klijentima i visokim stručnim kvalitetima svojih proveravača.

Zadovolјstvo klijenata po pitanju:

našeg profesionalnog odnosa prema preuzetim obavezama
kompetentnosti proveravača
kvalitetu sprovedenih provera
novih znanja pruženih tokom procesa sertifikacije
čuvanja informacija o klijentu
komunikacije i saradnje u periodu između provera
je na prvom mestu.

Poštovanje zahteva propisa, standarda, nepisanih zakona profesije kao i principa nepristrasnosti su osnovni preduslov za planiranje i realizaciju naših aktivnosti.

Naše provere nisu inspekcijske posete. One su prilika da pomognemo našim klijentima da pronađu oblasti u kojima mogu da ostvaruju unapređenja.

Konstantnu obuku i usavršavanje znanja i veština naših proveravača vidimo kao najznačajniji proces za postizanje naših cilјeva.

Beograd, 20.07.2011. Direktor Vitez sertifikacije
Bojana Šarović, dipl.inž

Proveravači

Proveravači VITEZ SERTIFIKACIJE su obučeni prema međunarodno priznatim šemama obučavanja i imaju višegodišnje iskustvo u proverama različitih sistema menadžmenta.

Okosnicu tima proveravača Vitez sertifikacije čine:

Vladimir Popadić, dipl.inž.teh.

Vladimir Popadić je diplomirani prehrambeni tehnolog. Od 2004. ima zvanje menadžera i proveravča za sisteme menadžmenta kvalitetom i bezbednošću proizvoda kada je pohađao i položio EOQ/OVQ obuke. 2006. je položio i ispit za ISO 22000 proveravača organizovan od strane BUSSINES EDGE – EUROQUALITY Group (IRCA acredited) Od 1990. do 1997. je radio kao tehnolog u NAVIP-u. Od 1997. do 2003. je radio kao savezni tržišni inspektor, a nakon ukidanja savezne administracije od 2003. do 2005. kao polјoprivredni inspektor, sve na poslovima kontrole kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Od 2005. radi kao konsultant, predavač i proveravač za sisteme menadžmenta kvalitetom i bezbednošću proizvoda.

mr Nikola Dokmanović, dipl.inž.

Nikola Dokmanović je diplomirani saobraćajni inženjer i magistar nauka o menadžmentu. Od 2005. ima zvanje menadžera i proveravča za sistem menadžmenta kvalitetom kada je pohađao i položio EOQ/OVQ obuke. Od 1980. do 2005. je radio u Javnom železničko transportnom preduzeću “Beograd“ na više različitih pozicija, kao što su Šef odelјenja za poslove reda vožnje u saobraćajnom sektoru, Šef odelјenja za marketing u Direkciji za putnički saobraćaj, Zamenik direktora direkcije za putnički saobraćaj, Direktor sektora za razvoj, Rukovodilac projekta za kvalitet i Izvršni menadžer za koridor H. Od 2005. radi kao konsultant, predavač i proveravač za sisteme menadžmenta kvalitetom.

Ljubinka Santai, dipl.inž.teh.

Ljubinka Santai je diplomirani prehrambeni tehnolog. Od 2005-te godine ima zvanje menadžera i proveravča za sistem upravlјanja bezbednošću proizvoda. Od 1994. do 2010. je radila kao tehnolog i šef proizvodnje u više organizacija koje se bave mlekarstvom i pekarstvom, kao što su “Impaz“, PKB “Trebič“, Pekara “Branković“ i pekara “Hera“. Od 2010. Radi kao šef proizvodnje u pekari MBN iz Niša. Od 2005. radi i kao konsultant, predavač i proveravač za sistem upravlјanja bezbednošću proizvoda.
Vanja Bobić, inž.teh.
Vanja Bobić je strukovni inženjer tehnologije. Pohađala je i završila obuke za proveravača za sistem upravlјanja bezbedošću proizvoda.

Kontakt

Adresa: Dušana Vukasovića 39, 11070 Novi Beograd

Telefon: 011/411-2268; Mobilni: 063/1178-858

e-mail: office@vitezsertifikacija.rs