· Fundamentalna, primenjena i razvojna istraživanja
· Međunarodna naučna i tehnološka saradnja
· Transfer novih tehnologija
· Eksperimentalna proizvodnja
· Program biološki vredne hrane
· Projektovanje

Odeljenje za istraživanja u govedarstvu

Istraživanja Odeljenja u oblasti genetike i oplemenjivanja su usmerena ka:
· Poboljšanju proizvodnje mleka i mesa;
· Primeni novih biotehnoloških metoda u reprodukciji goveda;
· Primeni elektroforeze i polimorfizma proteina;
· Istraživanja u pogledu tehnoloških rešenja držanja, nege i eksploatacije goveda.

Ispitivanje fenotipskih i genetskih parametara osobina mlečnosti i tovnih osobina goveda i stvaranje optimalnih modela ukrštanja i oplemenjivanja.
Razvoj i stvaranje novih metoda i tehnoloških postupaka u proizvodnji mesa i mleka.
Istraživanje novih tehnoloških procesa i njihovo uvodenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja
Dr Branislav Miščević, naučni savetnik bramis@eunet.yu

Odeljenje za istraživanja u ovčarstvu i kozarstvu

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Poboljšanju proizvodnje mesa, mleka i vune;
· Ispitivanju različitih sistema ukrštanja i stvaranje optimalnih modela u cilju korišćenja heterozisa;
· Ispitivanje kvantitativnih osobina ovaca i koza različitih populacija zavisno od interakcije naslednih faktora i sredine;
· Genetskim ispitivanjima polimorfizma krvnih grupa i sistema proteina
· Stvaranje novih populacija ovaca i koza;
· Razvoj novih sistema ovčarske i kozarske proizvodnje u cilju dobijanja mesa i mleka kao biološki vredne hrane;
· Primena novih modela održive ovčarske i kozarske proizvodnje
· Kozarska proizvodnja u funkciji organske poljoprivrede.

Šef odeljenja:
Mr Dragana Ružić-Muslić, istraživač saradnik

Odeljenje za istraživanja u svinjarstvu

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Ispitivanju korelacija varijabilnosti proizvodnih osobina svinja;
· Ispitivanju priplodne vrednosti krmača i nerastova u farmskim uslovima;
· Ispitivanju mogućnosti korišćenja mirisnih materija, aditiva, probiotika i drugih dodataka u ishrani svinja;
· Primeni genetskih markera u proizvodnji svinja;
· Obezbeđivanju najmodernijih tehnoloških rešenja u odgoju, reprodukciji i ishrani određenih kategorija svinja;
· Istraživanju fenotipskih karakteristika plodnosti svinja i izradi modela ukrštanja u cilju poboljšanja proizvodnih osobina plodnosti nerastova na osnovu pokazatelja njihovih srodnika na stres sindrom.

Istraživanje novih tehnoloških procesa i njihovo uvođenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja:
Dr Branislav Živković, naučni savetnik

Odeljenje za istraživanja u živinarstvu

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Utvrđivanju odgajivačkog i selekcijskog programa, stvaranje i poboljšavanje domaćih hibrida kokoši nosilja lakog i teškog tipa;
· Uporednom ispitivanju različitih genotipova pilića za tov i kokoši nosilja;
· Ispitivanju interakcije genotipa i sredine u cilju utvrđivanja optimalnih uslova sredine za određeni genotip kako bi se postigli najbolji proizvodni rezultati i ostvario optimalni ekonomski efekat;
· Programima za proizvodnju jaja i živinskog mesa posebnog kvaliteta;
· Tehnologijama proizvodnje pilića i jaja u ekstenzivnom sistemu (prirodnom) sa specijalnim programom ishrane i kvaliteta proizvoda.

Istraživanje novih tehnoloških procesa i njihovo uvođenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja:
Dr Zlatica Pavlovski, naučni savetnik zlaticapav@yahoo.com

Odeljenje za istraživanja u proizvodnji stočne hrane

Istraživanja Odeljenja su usmerena ka:

· Istraživanju i transferu tehnologija u oblasti optimizacije proizvodnje stočne hrane;
· Istraživanju problema proizvodnje stočne hrane na oranicama i travnjacima, izbor kulture i sorte, agrotehnike i sistema iskorišćavanja za konkretne uslove;
· Izučavanju, projektovanju i transferu tehnologija na prirodnim travnjacima, kao i različitih sistema iskorišćavanja travnjaka, kontinuirana ispaša, pregonska, kosidba, priprema i čuvanje kabaste hrane, utvrđivanje hranljive vrednosti, i primena odgovarajućih agrotehničkih mera u cilju poboljšanja kvaliteta i kvantiteta proizvodnje stočne hrane;
· Eksperimentalnoj proizvodnji kabaste i koncentrovane stočne hrane za potrebe oglednih farmi Instituta;
· Utvrđivanju kvaliteta i hranljive vrednosti travno-leguminoznih smeša kao osnove za visoku produkciju preživara i nepreživara, kao i biološko ratarenje;
· Istraživanju novih tehnoloških procesa i njihovo uvođenje u program proizvodnje biološki vredne hrane.

Šef odeljenja:
Dr Zorica Tomić, naučni savetnik zotom@mail.com

ODELJENJE ZA SELEKCIJU I MATIČNU EVIDENCIJU

Na osnovu rešenja Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede R Srbije br. 320-07-1647/2003-09 od 29. decembra 2003. godine, Institut za stočarstvo je ovlašćena organizacija za selekciju i matičnu evidenciju priplodne stoke u R Srbiji.

Delatnost odeljenja

– Vodi glavnu matičnu evidenciju goveda simentalske rase, goveda holstajn-frizijske rase, goveda tovnih rasa, svinja, ovaca i koza, konja, živine i pčela, obrađuje i izdaje uverenja o poreklu i proizvodnim osobinama kvalitetne priplodne stoke, ispituje produktivnost kvalitetne priplodne stoke i prenošenje osobina na potomstvo.
– Izrađuje plan korišćenja i distribucije semena kvalitetnih muskih priplodnih grla, rang listu priplodnjaka i usmeravanje proizvodnje semena za osemenjavanje i oplodenih jajnih ćelija.
– Vodi evidenciju proizvodača kvalitetne priplodne stoke i novostvorenih rasa i hibrida stoke i pčela.
– Izrađuje stručna uputstva i metodologije, radi na sprovođenju mera selekcije stoke i primenu mera za unapređenje stočarstva.
– Obavlja kontrolu propisanih metoda i postupaka za selekciju stoke i mera unapređenja stočarstva.

Centralna laboratorija

U centralnoj laboratoriji Instituta vrše se hemijske i mikrobiološke analize stočne hrane i stočnih proizvoda (mleka, mesa i jaja). Analize se prvenstveno rade za potrebe naučno istraživačkih programa Instituta. Laboratorija radi i za potrebe inspekcijskih službi, fabrika stočne hrane, farmi i drugih naručilaca.
Laboratorija Instituta ovlašćena je za analize i superanalize stočne hrane od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i akreditovana od strane JUAT-a po rešenju br. 01-05/2001.
Od standardnih analiza rade se: hemijska analiza hraniva i krmnih smeša, pri cemu se određuju vlaga, sirovi proteini, sirova celuloza, masti, pepeo, kalcijum, fosfor, natrijum; hemijska analiza i kvalitet silaže; kolicina makro i mikroelemenata u hranivima i krmnim smešama, higijenska ispravnost stočne hrane, vode, mesa, mleka i mesnih prerađevina; kontrola dezinfekcije stočarskih objekata; trihinoskopski pregled mesa i analiza zemljišta.
U laboratoriji se rade i analize neophodne za ocenu kvaliteta mesa i jaja. U okviru programa elektroforetskih ispitivanja radi se određivanje genetskih markera na osnovu kojih se utvrđuju genetske razlike. Laboratorija vrši obuku kadrova za analize stočne hrane.

Šef laboratorije
Gordana Marinkov,
dipl. hem.