Reklama

PIB: 100198802
Žiro račun: 840-1872666-79

Dekan:
prof dr Nebojša Ralević
Dekan fakulteta
Tel. lokal: 166;
E-mail: nralevic@agrif.bg.ac.rs

Prodekani:
prof dr Dragan Rudić
Prodekan za nastavu
Tel. lokal: 140;
E-mail: rudic@agrif.bg.ac.rs

prof dr Ognjen Maćej
Prodekan za finansije
Tel. lokal: 368;
E-mail: macej@agrif.bg.ac.rs

prof dr Časlav Lačnjevac
Prodekan za nauku i saradnju s privredom
Tel. lokal: 256;
E-mail: lcaja@agrif.bg.ac.rs

Sekretar:
Bogdan Mladenović, dipl. pravnik
Tel. lokal: 164;
Tel. mobilni: 063 89 34 213;
E-mail: bogdan@agrif.bg.ac.rs

PR:
mr Katarina Šmakić
Šef odseka za odnose sa javnošću i međunarodnu saradnju
Tel. mobilni: 063 1060438 ;
Tel. fiksni: 2612664;
E-mail: public@agrif.bg.ac.rs

.

Istorijat

Poljoprivredni fakultet je osnovan 1919. godine kao jedan od 6 fakulteta Univerziteta u Beogradu. Fakultet je 1932. godine dobio svoju zgradu u Zemunu u kojoj se i sada nalazi. Posle II svetskog rata Fakultet se veoma intenzivno razvija i dostiže nivo prve visoko-školske ustanove ove vrste u zemlji koja stvara diplomirane stručnjake svih grana poljoprivrede. Od osnivanja na Fakultetu je diplomiralo 15600 studenata, magistriralo 866 poslediplomaca i doktoriralo 699 doktoranata. Godišnje se na Fakultet upisuje oko 1000 studenata, a u proseku diplomira 370 magistrira 30 i doktorira 20. U nastavi i naučnim aktivnostima učestvuje 71 redovan profesor, 52 vanredna profesora, 36 docenta, 1 viši predavač, 1 nastavnik stranog jezika, 66 asistenata, 32 asistenata pripravnika i 17 saradnika u nastavi, 140 stručnih i tehničkih saradnika. U okviru stručnih službi fakulteta radi 55 zaposlenih. Poljoprivredni fakultet je obrazovno-naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, stočarstva, zemljišta i melioracija, zaštite bilja i prehrambenih proizvoda, mehanizacije poljoprivrede, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije.

Fakultet u okviru obrazovne delatnosti obavlja nastavu (predavanja, vežbe, stručnu praksu i druge oblike nastave), prema nastavnom planu i programu za osnovne i postdiplomske studije, proveru znanja (ispiti, kolokvijumi i dr.), dopunsko usavršavanje u struci i polaganje stručnih ispita za lica sa stečenim visokim obrazovanjem u struci za koju je Fakultetmatičan, a koja rade u obrazovanju. Fakultet samostalno i u saradnji sa drugim organizacijama obavlja naučno-istraživačku i stručnu delatnost putem osnovnih, primenjenih i razvojnih istraživanja, studija i projekata, inženjeringa, ekspertiza, konsaltinga, atesta, licenci, sertifikata i kontrola u svim oblastima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene tehnologije.
.
Poljoprivredni fakultet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja koji obezbeđuju ostvarenje zadataka i ciljeva. Ovlašćenja i odgovornosti organa upravljanja, stručnih organa, kao i studentskog parlamenta utvrđeni su Statutom Fakulteta.

Radi efikasnijeg izvršavanja delatnosti Fakulteta i ostvarivanja što povoljnijih rezultata, a u skladu sa karakterom i procesom rada, zaposleni na Fakultetu organizovani su u sledeće organizacione jedinice, koje nemaju status pravnog lica:

 1. Nastavne odseke;
 2. Institute;
 3. Katedre;
 4. Ogledna dobra;
 5. Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta;
 6. Stručna služba.

Po potrebi se mogu obrazovati i druge organizacione jedinice koje nemaju status pravnog lica.

Laboratorije koje se obrazuju radi obavljanja poslova za koje je potrebna akreditacija mogu se obrazovati kao posebna organizaciona jedinica Fakulteta ili radna jedinica u okviru organizacione jedinice Centralna laboratorija Poljoprivrednog fakulteta.

Nastavna delatnost Fakulteta obavlja se u okviru odseka. Sva pitanja nastavne delatnosti odseka razmatra i o njima odlučuje Nastavno-naučno veće (odgovarajućeg) instituta.

Na Fakultetu postoje sledeći odseci:

 1. Odsek za ratarstvo i povrtarstvo;
 2. Odsek za voćarstvo i vinogradarstvo;
 3. Odsek za hortikulturu;
 4. Odsek za zootehniku;
 5. Odsek za melioracije zemljišta;
 6. Odsek za fitomedicinu;
 7. Odsek za poljoprivrednu tehniku;
 8. Odsek za prehrambenu tehnologiju;
 9. Odsek za agroekonomiju.

U okviru odseka, a u skladu sa studijskim programima odseka, obrazuju se odgovarajuće grupe studija. Radom odseka rukovodi direktor instituta.

Za organizovanje i izvođenje naučno-istraživačkog rada i studija Fakultet ima sledeće institute:

 1. Institut za ratarstvo;
 2. Institut za voćarstvo i vinogradarstvo;
 3. Institut za zootehniku;
 4. Institut za zemljište i melioracije;
 5. Institut za fitomedicinu;
 6. Institut za poljoprivrednu tehniku;
 7. Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju;
 8. Institut za agroekonomiju.

Institut čine svi zaposleni na institutu. Radom instituta rukovodi direktor instituta, koga iz reda nastavnika imenuje i razrešava dekan rešenjem, na predlog Nastavno naučnog veća instituta, na period od tri školske godine. Direktor instituta je po funkciji predsednik Nastavno – naučnog veća instituta. Direktor instituta za svoj rad odgovara Nastavno naučnom veću instituta i dekanu.

Katedra je osnovna nastavno-naučna jedinica. Katedre su nosioci i organizatori nastavnog, naučnog i stručnog rada. Fakultet organizuje katedru za jednu užu naučnu oblast ili za više srodnih užih naučnih oblasti, sa ciljem koordiniranja nastavnog i naučnog rada u okviru te oblasti, odnosno tih oblasti na Fakultetu. Fakultet ima sledeće katedre i to pri odseku/institutu:

za ratarstvo:

 1. Katedra za agrobotaniku;
 2. Katedra za agrotehniku i agroekologiju;
 3. Katedra za ratarstvo i povrtarstvo;
 4. Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i semenarstvo;
 5. Katedra za strane jezike;

za voćarstvo i vinogradarstvo:

 1. Katedra za voćarstvo;
 2. Katedra za vinogradarstvo;

za zootehniku:

 1. Katedra za opšte stočarstvo i oplemenjivanje domaćih i gajenih životinja;
 2. Katedra za ishranu domaćih i gajenih životinja;
 3. Katedra za odgajivanje i reprodukciju domaćih i gajenih životinja;

za zemljište i melioracije:

 1. Katedra za pedologiju i geologiju;
 2. Katedra za agrohemiju i fiziologiju biljaka;
 3. Katedra za ekološku mikrobiologiju;
 4. Katedra za navodnjavanje, odvodnjavanje i konzervaciju zemljišta;

za fitomedicinu:

 1. Katedra za fitopatologiju;
 2. Katedra za entomologiju i poljoprivrednu zoologiju;
 3. Katedra za pesticide;

za poljoprivrednu tehniku:

 1. Katedra za matematiku i fiziku;
 2. Katedra za tehničke nauke;
 3. Katedra za mehanizaciju poljoprivrede;

za prehrambenu tehnologiju i biohemiju:

 1. Katedra za hemiju i biohemiju;
 2. Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja;
 3. Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda;
 4. Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda;
 5. Katedra za tehnološku mikrobilogiju;
 6. Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane;

za agroekonomiju:

 1. Katedra ekonomike poljoprivrede i tržišta;
 2. Katedra za menadžment u agrobiznisu;
 3. Katedra teorije troškova, računovodstva i finansija;
 4. Katedra za teorijsku ekonomiju, sociologiju, sociologiju sela i poslovno pravo;
 5. Katedra za statistiku

Katedru čine nastavnici, saradnici i ostali zaposleni.
Radom katedre rukovodi šef katedre, koga bira i razrešava Veće katedre, iz reda profesora, na period od tri školske godine, tajnim glasanjem.

Radi organizovanja i izvođenja pojedinih oblika nastave, praktične obuke i naučno-istraživačkog rada, Fakultet organizuje ogledna dobra Fakulteta, kao baze nastavnog i naučnog rada (u daljem tekstu: ODPF). ODPF je: Ogledno dobro Poljoprivrednog fakulteta “Radmilovac“ (u daljem tekstu: ODPF “Radmilovac“). Direktora ODPF “Radmilovac“ imenuje i razrešava Savet Fakulteta, na predlog dekana, a po pribavljenom mišljenju Nastavo-naučnog veća Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo. Na ODPF izvodi se deo nastave, stručna i proizvodna praksa i drugi oblici rada u ostvarivanju programa i plana nastave iz predmeta studija prvog stepena za potrebe Fakulteta i drugih korisnika. U cilju obezbeđenja nivoa nastave na ODPF se podižu kolekcije odgovarajućih vrsta biljaka i životinja sa proizvodnim sortama i rasama i genetičkim resursima kao banke gena, za izvođenje naučno – istraživačkog rada i za ugledno i ogledno gazdovanje. Na ODPF organizuje se naučno – istraživački i stručni rad za postizanje kvaliteta studija, za njihovo razvijanje i unapređenje, kao i za razvoj i unapređenje struke u celini.

Uslovi i način rada Centralne laboratorije Poljoprivrednog fakulteta (u daljem tekstu: CLPF) bliže se uređuju opštim aktima u skladu sa zakonskim propisima.

U okviru organizacione jedinice Stručna služba, obavljaju se pravni, kadrovski i opšti poslovi; poslovi za potrebe studija; finansijsko-računovodstveni poslovi; poslovi biblioteke sa dokumentacijom; tehničko-nabavni, izdavački i drugi poslovi koji obezbeđuju uslove za nesmetano odvijanje nastavnog i naučnog rada na Fakultetu.

Stručnu službu Fakulteta čine organizacioni delovi:

 1. Služba za pravne, kadrovske i opšte poslove;
 2. Služba za finansijske i računovodstvene poslove;
 3. Studentska služba;
 4. Služba za tehničke poslove;
 5. Biblioteka sa dokumentacijom;
 6. Služba za izdavačke poslove;
 7. Služba za nabavne poslove;
 8. Služba za informacione tehnologije;
 9. Služba za odnose sa javnošću.

Unutar pojedinih službi, prema potrebi, obrazuju se posebne radne jedinice.
Dekan je organ poslovođenja Fakulteta. Dekan ima prava i obaveze propisane zakonom, Statutom Univerziteta i Statutom Fakulteta. Dekanu u radu pomažu prodekani u skladu s odredbama Statuta. Fakultet ima tri prodekana iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu i to: za nastavu, za nauku i saradnju sa privredom i za finansije i jednog studenta prodekana. Prodekane iz reda nastavnika bira Savet fakulteta, tajnim glasanjem, na predlog dekana, većinom glasova ukupnog broja članova. Studenta prodekana bira Savet fakulteta, na predlog Studentskog parlamenta fakulteta, većinom glasova ukupnog broja članova.

Radi razmatranja i zauzimanja stavova o pitanjima iz svog delokruga rada kao i dogovora o realizaciji odluka organa upravljanja, dekan formira Kolegijum. Kolegijum je savetodavno telo i čine ga dekan, prodekani, direktori instituta, direktor ODPF “Radmilovac“ i sekretar Fakulteta. Kada je to potrebno, dekan može sazvati sednicu Kolegijuma u proširenom sastavu, kada se na sednicu pozivaju i šefovi katedara i direktor CLPF. Kolegijum donosi predloge i preporuke.

Organ upravljanja Fakultetom je Savet fakulteta. Savet fakulteta (u daljem tekstu: Savet) ima 23 člana od kojih su: 15 članova koje biraju zaposleni na Fakultetu i to: 12 (dvanaest) članova koje bira Veće Fakulteta u Savet, predlažu Nastavno – naučna veće instituta. Nastavno – naučna veća instituta predlažu Veću Fakulteta po jednog kandidata iz reda nastavnika i jednog kandidata iz reda saradnika. Veće Fakulteta bira sa svakog instituta po jednog člana iz reda nastavnika, a iz reda saradnika četiri člana, dva člana bira nenastavno osoblje i to: jednog člana iz reda zaposlenih u OJ Stručna služba i jednog člana iz reda zaposlenih na institutima, na zboru zaposlenih većinom glasova prisutnih, jednog člana biraju zaposleni u OJ ODPF “Radmilovac“ na zboru zaposlenih većinom glasova prisutnih, četiri člana bira Studentski parlament i četiri člana imenuje osnivač. Studentski parlament fakulteta bira članove Saveta iz reda studenata koji su po prvi put upisali godinu u školskoj godini u kojoj se izbor vrši i koji redovno ispunjavaju svoje obaveze u studi-ranju. Studentski parlament Fakulteta bliže uređuje postupak kandi-dovanja i način sprovođenja glasanja. Osnivač imenuje članove Saveta iz reda istaknutih ličnosti iz naučne, odnosno stručne oblasti u kojoj je Fakultet, kao i iz prosvete, kulture, umetnosti ili privrede, koji nisu zaposleni, niti na drugi način radno angažovani na Fakultetu. Mandat članova Saveta traje tri godine. Izuzetno, mandat članova Saveta – predstavnika studenata traje jednu godinu.

Stručni organi Fakulteta su:

 1. Nastavo – naučno veće Fakulteta;
 2. Izborno veće Fakulteta;
 3. Nastavno – naučno veće instituta;
 4. Veće katedre.

Nastavno – naučno veće Fakulteta (Veće Fakulteta) je najviši stručni organ Fakulteta i čine ga nastavnici i asistenti Fakulteta koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Veće Fakulteta ima 48 članova i to 6 (šest) predstavnika sa svakog instituta i čine ga:

 • direktori instituta;
 • šefovi katedara (najviše 5 sa svakog instituta);
 • predstavnici instituta (sa instituta koji imaju manje od 5 šefova katedri).

Veće Fakulteta ima sledeće stalne odbore i komisije:

 1. Odbor za nastavu;
 2. Odbor za poslediplomske studije i doktorat nauka;
 3. Odbor za razvoj, naučnu i stručnu saradnju;
 4. Odbor za izdavačku delatnost;
 5. Komisiju za sprovođenje prijemnih ispita;
 6. Komisiju za sprovođenje postupka nostrifikacije;
 7. Komisiju za međunarodnu saradnju;
 8. Komisiju za obezbeđivanje kvaliteta i samovrednovanje

Izborno veće Fakulteta čine nastavnici i asistenti koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu. Izborno veće Fakulteta:

 1. utvrđuje predlog za izbor u zvanja nastavnika;
 2. vrši izbor u zvanja saradnika;
 3. određuje komisije za pisanje referata o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;

Nastavno-naučno veće instituta (u daljem tekstu: Veće instituta) čine svi nastavnici i saradnici (asistenti, saradnici u nastavi i asistenti – pripravnici) instituta koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu.

Veće katedre čine nastavnici i saradnici (asistenti, saradnici u nastavi i asistenti – pripravnici) koji izvode nastavni i naučni rad iz predmeta u sastavu katedre i koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu.

Studentski parlament Fakulteta (u daljem tekstu: Studentski parlament) je organ preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu. Studentski parlament biraju neposredno, tajnim glasanjem, stu-denti upisani u školskoj godini u kojoj se vrši izbor na studijske programe koji se ostvaruju na Fakultetu.

Rad organa upravljanja, stručnih organa i studentskog parlamenta periodično se ocenjuje.
.

Institut/Odsek Prehrambena tehnologija i biohemija

Direktor
Miodrag Janković

Sekretar
Dragica Ipač

Telefon:
direktni: 2199 711

lokal: 315

Faks:
2199 711

Elektronska pošta:
foodtech@agrif.bg.ac.rs
.

 • Katedre Katedra za hemiju i biohemiju
 • Katedra za tehnologiju konzervisanja i vrenja
 • Katedra za tehnologiju ratarskih proizvoda
 • Katedra za tehnologiju animalnih proizvoda
 • Katedra za tehnološku mikrobiologiju
 • Katedra za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane

.