Reklama


.

Nacionalna služba za zapošljavanje

U okvir u NSZ veoma uspešno radi poseban sektor za saradnju sa poslodavcima, koji pored brzog pronalaženja stručnog i kvalitetnog kadra, nudi i niz drugih usluga poslodavcima:

 • Pružanje informacija o tržištu rada,
 • Pružanje pomoći u rešavanju kadrovskih problema,
 • Pružanje finansijske podrške,
 • Osposobljavanje, prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih lica,
 • Informisanje i savetovanje iz oblasti preduzetništva,
 • Ustupanje prostorija NSZ ( radi ostvarivanja neposrednog kontakta sa kandidatima i obavljanja intervjua)
 • Besplatno oglašavanje slobodnih radnih mesta – časopis
 • ’’Poslovi’’, sajt oglasna tabla NSZ.
 • Besplatno učešće poslodavaca na sajmovima zapošljavanja.

Kontakt:
Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Novi Sad, Alberta Tome 2
www.nsz.gov.rs
Jedinica za rad sa poslodavcima:
021/4890-801, 4890-821, 4890-879
.

.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova

Zadaci Sekretarijata u oblasti rada i zapošljavanja su sledeći:

 • predlaganje i realizacija mera aktivne politike zapošljavanja na teritoriji APV,
 • prikupljanje i analiza podataka iz oblasti zapošljavanja,
 • praćenje svih procesa vezanih za rad i zapošljavanje na teritoriji APV,
 • davanje mišljenja i predlaganje mera u oblasti rada i zapošljavanja,
 • sprovođenje i unapređivanje programa zapošljavanja.

Kontakt:
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova
Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16
Tel: 021/487-4610
Fax: 021/557-001
E-mail: presbiro@vojvodina.gov.rs
www.vojvodina.gov.rs
.

Razvojna agencija Srbije (RAS)

Razvojna agencija Srbije (RAS) je agencija Vlade Republike Srbije, osnovana 11. januara, 2016. godine, na osnovu Zakona o ulaganjima, kojim su ugašene Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) i Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR).

RAS je vladina organizacija koja nudi širok spektar usluga, uključujući podršku direktnim ulaganjima, podsticaj konkurentnosti i promociju izvoza, kao i sprovođenje projekata koji imaju za cilj da poboljšaju reputaciju i ugled Srbije i pozitivno utiču na ekonomski i regionalni razvoj.

Sa jedinstvenim setom programa podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, kao i domaćim i stranim investitorima koji žele da osnuju ili prošire svoje poslovanje u Srbiji, RAS nastoji da unapredi položaj Srbije u regionu i širom sveta.

RAS funkcioniše kao pouzdan partner, kako za domaće, tako i za međunarodne kompanije sa jedinstvenim ciljem da izgradi snažnu i održivu ekonomiju i poboljša kvalitet života ljudi u Srbiji.

Da bi se svi delovi Srbije ravnomerno razvijali, RAS u svojoj mreži ima 16 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA), i to: u Beogradu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu, Pančevu, Rumi, Požarevcu, Loznici, Kragujevcu, Zaječaru, Užicu, Kraljevo, Kruševac, Niš, Novi Pazar, Leskovac i RAS intenzivno sarađuju sa njima u sprovođenju programa.

O značajnim rezultatima rada RAS-a govore statistički podaci za poslednje dve godine. Republika Srbija privukla je 107 projekata direktnih stranih investicija u 2018. godini i time je pozicionirana na prvom mestu u svetu po greenfield FDI Indeksu 2019, a to je ujedno čini i liderom u regionu Zapadnog Balkana po broju greenfield investicionih projekata.

U 2019. godini potpisano je 40 ugovora o podsticanju ulaganja kojima je predviđeno ulaganje od 784 miliona evra i otvaranje 12.411 novih radnih mesta. Dok je u 2020. godini potpisano 22 ugovora, vrednosti oko 1.6 milijardu evra i kojima je predviđeno 5.906 novih radnih mesta.

POLITIKA KVALITETA

Razvojna agencija Srbije uspešno je implementira Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.

Razvojna agencija Srbije je moderna agencija, ključni partner adiministraciji na svim nivoima u koncipiranju i sprovođenju razvojnih politika, kao i privatnom sektoru kroz podršku realizaciji investicionih projekata, upapređenju konkurentnosti i širenju poslovanja na strana tržišta, kroz ispunjavanje zahteva i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih strana.

Cilj rada Razvojne agencije Srbije je:

 • Obezbeđivanjs pouzdane usluge domaćim i stranim ulagačima, uz najviši nivo pouzdanosti, poverenja i predvidljivosti;
 • Pružanje podrške aktivnostima koje će materijalno doprineti sposobnostima srpskih privrednih društava, a posebno u oblasti sve većeg broja lokalnih dobavljača za multinacionalne kompanije (MNК), internacionalizacije srpskog privatnog biznisa i privlačenja investicionih projekata sa većim uticajem na privredu Republike Srbije;
 • Podrška izvozu i novim investicijama
 • Pružanje stručne podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, zanatlijama i drugim privrednim subjektima za potrebe njihovog i regionalnog razvoja;
 • Obavljanje poslova koordiniranja rada regionalnih razvojnih agencija;
 • Izgradnja institucija i kapaciteta, kao i poslova međunarodne i međuregionalne saradnje, jačanjem partnerskih odnosa sa svim relevantnim faktorima u zemlji i svstu;
 • Obezbeđivanje uslova za pristup i realizaciju projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova, donacija i drugih oblika razvojne pomoći;
 • Stalna obuka kadrova i izgradnja kompetentnih ljudskih resursa;
 • Zadovoljstvo korisnika, kroz stalno poboljšanje kvaliteta usluga i rada.

U svom radu Razvojna agencija Srbije pridržava se sledećih principa:

 • Otvorenost – za domaće i strane privrednike,
 • Profesionalnost – u obavljanju poslova iz delokruga rada,
 • Partnerstvo – kroz blisku saradnju sa zainteresovanim stranama,
 • Кonzistentnost – sa prioritetima Vlade Republike Srbije,
 • Prilagodljivost – promenama i ekonomskim izazovima,
 • Organizacija znanja – kroz kontinuitet i transparentnost,
 • Odgovornost – u programiranju i upravljanju razvojnim programima.

Politika kvaliteta predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva kvaliteta i usmerava Razvojnu agenciju Srbije u naporima za stalno poboljšanje rada, u skladu sa delokrugom poslova koji su definisani važećim zakonskim propisima.

Rukovodstvo i zaposleni privrženi su ovakvoj politici kvaliteta, pridržavaju se njenih odredaba, povremeno je preispituju i usklađuju sa interesima korisnika i društva.

Kontakt:

RAS
Kneza Miloša 12, 11000 Beograd, Srbija
email: office@ras.gov.rs
web:https://ras.gov.rs
telefon: +381 11 33 98 550, +381 11 33 98 900

Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova

Ciljevi Agencije:

 • harmonizacija odnosa socijalnih partnera,
 • smanjenje broja štrajkova,
 • rasterećenje sudova,
 • brzo, efikasno i jeftino rešenje radnih sporova,
 • uticaj na reforme radnog zakonodavstva, kao preduslov društvenog razvoja i socijalne pravde.

Kontakt:

Republička Agencija za mirno rešavanje radnih sporova
Makedonska br 4, 11103 Beograd

Tel./fax: 011/3131-416, 3131-418
E-mail: kabinet@ramrrs.gov.rs
www.ramrrs.gov.rs
.
.

Fond za razvoj Republike Srbije

Ciljevi:

 • podsticanje privrednog razvoja,
 • podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja,
 • unapređenje konkurentnosti domaće privrede,
 • podsticanje razvoja proizvodnog zanatstva i uslužnih delatnosti,
 • podsticanje zapošljavanja,
 • podsticanje razvoja tržišta kapitala.

Kontakt:

Fond za razvoj RS Knez Mihajlova 14, Beograd
Tel: 011/2621-887, 2626-875
Fax: 011/2627-241
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
www.fondzarazvoj.rs
.

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o Novi Sad

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o Novi Sad je osnovan na osnovu Zakona o Razvojnom fondu Autonomne pokrajine Vojvodine i Zakona o privrednim društvima, 11.02.2013. u Novom Sadu. Registrovan je u formi društva sa ograničenom odgovornošću u Agenciji za privredne registre dana 11.02.2013. godine, a otpočeo je sa radom 08.04.2013. godine.

Cilјevi

Razvojni fond učestvuje u realizaciji programa i projekata zasnovanih na ekonomskim principima za potrebe ostvarivanja sledećih cilјeva na teritoriji APV:

 • Razvoj privrede;
 • Razvoj polјoprivrede;
 • Podsticanje osnivanja malih i srednjih preduzeća i razvoj preduzetništva;
 • Podsticanje socijalnog preduzetništva;
 • Podsticanje zapošlјavanja;
 • Podsticanje izvoza;
 • Podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja;
 • Drugih programa i projekata iz izvornih ili poverenih nadležnosti;

Vlasništvo

Udeo u osnovnom kapitalu Razvojnog fonda ima:

 • Autonomna pokrajina Vojvodina od 78,11%
 • Republika Srbija od 21,89%

Članovi

Članovi Fonda su:

 • Republika Srbija
 • Autonomna pokrajina Vojvodina

Organi

Organi Fonda su:

 • Skupština Razvojnog fonda
 • Nadzorni odbor
 • Direktor

Kontakt:

Fond za razvoj APV ima kancelarije u svim opštinama Vojvodine.
Sedište je:
Bulevar Cara Lazara 7a, Novi Sad
Tel: +381 21 454 334, +381 21 450 698
E-mail: office@rfapv.rs
https://rfapv.rs/
.

Garancijski fond AP Vojvodine

Garancijski fond izdaje garanciju po potpisivanju pojedinačnog Ugovora o kreditu između banke i korisnika kredita, na koji je Garancijski fond dao saglasnost i uplati jednokratne provizije, a kriterijumi prilikom izbora projekata su:

 • usaglašenost projekta sa prioritetima utvrđenim godišnjim Programom rada Garancijskog fonda,
 • tržišna i finansijska ocena projekta,
 • ocena o kreditnoj sposobnosti korisnika kredita,
 • vrsta i kvalitet ponuđenih instrumenata obezbeđenja kredita,
 • predložena visina i procenat učešća Garancijskog fonda u garantovanju obaveza korisnika kredita,
 • urednost u izmirenju poreza i doprinosa korisnika kredita,
 • rokovi i dinamika otplate kredita,
 • drugi kriterijumi po odluci Upravnog odbora Garancijskog fonda.

Kontakt:

Garancijski fond APV
Hajduk Veljkova 11, Novi Sad
Tel: 021/4893-70
E-mail: office@garfond.rs
www.garfond.rs
.

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede

Ciljevi osnivanja:

 • podsticanje razvoja poljoprivrede u Vojvodini i otklanjanje problema u oblasti poljoprivredne proizvodnje putem učešća u finansiranju programa unapredjenja i razvoja pojedinih oblasti poljoprivrede,
 • podsticanje intenzivnije i kontinuiranije proizvodnje i obezbedjenja što više roba za izvoz,
 • podsticanje osnivanja i organizovanja preduzeća u oblasti poljoprivrede,
 • podsticanje razvoja zemljoradničkog zadrugarstva,
 • predlaganje podsticajnih mera sistemskog karaktera na nivou Pokrajine.

Kontakt:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad
Tel. 021/487-4875
Fax 021/487-4253
E-mail: fondpolj@vojvodina.gov.rs
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs