Dekan
prof. dr. Miloš Sorak

Telefon: +387 51 465 032
e-mail: dekan@tfbl.org

Prodekan za nastavu
mag. Ladislav Vasilišin

Telefon: +387 51 465 032
e-mail: prodekan.nastava@tfbl.org

Prodekan za naučno istraživački rad
prof. dr. Ljiljana Vukić

Telefon: +387 51 465 032
e-mail: prodekan.nir@tfbl.org
.

.
Tehnološki fakultet je počeo sa radom školske 1963/64. godine kao Tehnološki odsjek, koji je tada zajedno sa Elektrotehničkim odsjekom egzistirao u sastavu Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci. Vremenom je smijer za hemijsku preradu drveta transformisan u Hemijsko-tehnološki odsjek.

U skladu sa razvojem industrije javila se potreba za školovanjem novih obrazovnih profila pa se ubrzo osnivaju se novi odsjeci: Biotehnološko-prehrambeni odsjek, Odsjek tekstilnog inženjerstva i Rudarski odsjek.

U proteklih 45 godina Fakultet je kontinuirano radi na osavremenjivanju i unaprjeđivanju kvaliteta nastavnog procesa. Kao rezultat brojnih aktivnosti, proizašli su moderni i racionalizovani studijski programi, prilagođeni studentu i njegovom profesionalnom usmjerenju i usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije, odnosno sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa bodova (ECTS).

Važeći studijski programi pružaju mogućnost mobilnosti studenata među srodnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini ili sa univerzitetima u Evropskoj uniji, posredovanjem Međunarodnih programa za razmjenu studenata. Na Tehnološkom fakultetu od 1963. godine do danas, diplomirala su 1232 studenta, a odbranjena su 62 magistarska rada i 29 doktorskih disertacija.
.

Studijski programi i organizacija nastave

Danas na Tehnološkom fakultetu u Banjaluci postoje četiri studijska programa sa pripadajućim smjerovima:
.

Hemijsko – tehnološki (HTO)

U okviru Hemijsko tehnološkog odsjeka postoje dva smjera:

1. Hemijsko tehnološki ili Opšti smjer
2. Inženjerstvo u zaštiti okoline
.
Hemijsko tehnološki ili Opšti smjer

Opšti smjer kao najstarije usmjerenje ovog fakulteta daje budućim inženjerima temeljno znanje iz oblasti hemijskog inženjerstva i hemijskih tehnologija. Na ovom smjeru se edukuje kadar za potrebe hemijske procesne industrije kao i za potrebe srodnih industrija, s obzirom da se cjelokupna industrijska proizvodnja zasniva na hemijskim procesima čiji je cilj dobijanje konačnog proizvoda odgovarajućeg kvaliteta.
.
Inženjerstvo u zaštiti okoline

Smjer Inženjerstvo u zaštiti okoline (raniji naziv – Ekološko inženjerstvo) osnovan je kao potreba praćenja trenda očuvanja životne okoline, putem vođenja ekološki održivih hemijskih procesa. Zadaća budućih inženjera koji se školuju na ovom smjeru jeste prevencija emisije zagađenja koja se može postići modifikacijom tehnoloških procesa kao i odgovarajuća obrada već nastalog tečnog, čvrstog i gasovitog otpada s ciljem zaštite životne okoline. Ovo je veoma atraktivan i danas neophodan smjer za školovanje budućih inženjera koji će morati sprovoditi standarde Evropske Unije za minimiziranje negativnog uticaja proizvodnih procesa na životnu okolinu.

Stečena diploma na oba smjera ovog odsjeka omogućava zaposlenje budućim inženjerima u industrijskim pogonima, istraživačkim institutima, na fakultetima, republičkim i opštinskim inspekcijskim organima i drugim oblastima koji zahtijevaju zvanje diplomiranog inženjera tehnologije.

Nastava na oba smjera je organizovana prema principima Bolonjskog procesa po šemi 4+1.
.

Biotehnološko-prehrambeni (BTO)

Program studija na ovom odsjeku zasniva se na najnovijim znanjima iz područja hemije, biohemije, mikrobiologije, te nauke o ishrani, kontrole kvaliteta hrane i inženjerskih znanja vezanih za procese proizvodnje. Studenti tokom studija stiču znanja u svim oblastima prehrambene tehnologije, biotehnologije i nauke o ishrani ljudi (npr., proizvodnja prehrambenih proizvoda, konzervisanje, skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, kontrola i upravljanje procesima proizvodnje, osiguranje kvaliteta i bezbjednosti namirnica, itd) pri čemu se poštuju načela zaštite životne sredine. Osim toga, stečena znanja studenti primjenjuju za kreiranje i razvoj novih prehrambenih proizvoda.
U okviru ovog odsjeka postoje dva smjera:

  1. Biotehnološko prehrambeni smjer
  2. Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica

Nastava na dodiplomskom studiju (prvi ciklus) na oba smjera ovog odsjeka traje četiri godine, a nastava na drugom ciklusu traje jednu godinu.

Nakon završetka ovog studija, studenti se mogu zaposliti u svim granama prehrambene industrije (prerada mesa, mlijeka, voća, povrća, žitarica, proizvodnja alkoholnih i bezalkoholnih pića, itd), u istraživačkim institutima i laboratorijama za kontrolu kvalitete i bezbjednosti namirnica, u državnim inspekcijskim organima, agencijama i institucijama i drugim institucijama koje zahtijevaju navedeno zvanje.
.
Smjer kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica

Smjer kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica
imate mogućnost da radite:
– u laboratorijama za kontrolu kvaliteta i bezbjednosti namirnica
– na razvoju novih prehrambenih proizvoda
– na poboljšanju kvaliteta prehrambenih proizvoda
– kao rukovodilac proizvodnog sistema u svim granama prehrambene industrije:
industriji prerade žita i brašna
pekarskoj industriji
konditorskoj industriji
idustriji prerade voća i/ili povrća
industriji prerade mesa
industriji prerade mlijeka
industriji prerade ulja i masti
u proizvodnji gotove hrane
u proizvodnji voćnih sokova, osvježavajućih napitaka
u proizvodnji alkoholnih pića …
– u proizvodnim sistemima koji se bave pakovanjem hrane
– u proizvodnim sistemima koji se bave skladištenjem i prodajom hrane
– u preduzećima čija je djelatnost izvoz-uvoz prehrambenih proizvoda
– u republičkim i opštinskim inspekcijskim institucijama
– u naučno-istraživačkim centrima
– u obrazovnim ustanovama koje se bave školovanjem kadrova odgovarajuće struke
– u institucijama koje se bave donošenjem zakonskih propisa o kontroli kvaliteta prehrambenih proizvoda i odgovarajućim
.

Odsjek tekstilnog inženjerstva (OTI)

U okviru ovog odsjeka postoje tri smjera:

  1. Opšti smjer
  2. Konfekcija
  3. Dizajn i konfekcija
  4. Tehnologija i dizajn obuće /*u fazi licenciranja

Tokom studija studenti se osposobljavaju za vođenje proizvodnih procesa izrade proizvoda od tekstila i odjeće, obavljanje zahtjevnih poslova u oblasti konstrukcione, tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, za ispitivanje i kontrolu kvaliteta tekstilnih proizvoda itd.

Stečena diploma omogućava zaposlenje u tekstilnoj industriji, istraživačkim institutima, fakultetima, inspekcijskim i organima državne uprave, trgovačkim i drugim firmama. Pri tome, diploma stečena na smjeru Dizajn i konfekcija daje posebne mogućnosti zaposlenja kao konstruktora, tehnologa i dizajnera u pogonima za proizvodnju odjeće, javnim medijima, modnim i reklamnim agencijama.

Nastava na sva tri smjera je organizovana prema principima Bolonjskog procesa, s tim da je šema studiranja na prva dva smjera (Opšti i Konfekcija) 4+1, a na smjerovima Dizajn i konfekcija i
Tehnologija i dizajn obuće 3+2.
.
Grafičko inženjerstvo i dizajn

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata za profesiju inženjera Grafičkog inženjerstva i dizajna u skladu sa potrebama privrede i društva. Studenti ovog profila su neophodni industrijskoj grani grafičke industrije, a interdisciplinarna znanja u skladu sa sklonostima daje im mogućnost da rade i u drugim industrijskim granama i institucijama. Poseban značaj ovog profila obrazovanja je vezan za područje izrade ambalaže neophodne svim vrstama roba i proizvoda različitih industrijskih grana. Danas je posebno istaknut značaj ovog profila obrazovanja koji kroz studijski program stiču znanja čijom primjenom se obezbjeđuje vizuelizacija proizvoda koja im obezbjeđuje uspjeh u savremenoj tržišnoj konkurenciji.

Svršeni studenti Grafičkog inženjerstva i dizajna bili bi kompetentni da rješavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredjele. Kompetencije uključuju, prije svega, razvoj sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rješenja, predviđanje ponašanja odabranog rješenja sa jasnom predstavom šta su dobre, a šta loše strane odabranog rješenja. Kada je riječ o specifičnim sposobnostima studenta savladavanjem studijskog programa Grafičkog inženjerstva i dizajna student stiče temeljno poznavanje i razumijevanje disciplina odgovarajućih struka, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu inženjerskih metoda i postupaka.

Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa, posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena. Svršeni studenti Grafičkog inženjerstva i dizajna su sposobni da na odgovarajući način napišu i prezentuju rezultate svog rada. Tokom studija se zbog karaktera struke intenzivno koriste savremeni računarski i programski sistemi. Svršeni studenti ovog nivoa studija posjeduju kompetenciju za primjenu znanja u praksi i praćenje i primjenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem. Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju proizvodnjom. Tokom školovanja student stiče sposobnost i samostalnost.

Kompetencije diplomiranih studenata su od posebnog značaja za privrednu granu grafičke industrije jer omogućuju uključivanje u sljedeće djelatnosti:

Izrada proizvoda od papira, kartona i lepenke:

– izrada proizvoda od kartona namjenjenih za dalju industrijsku preradu.
– satiniranje, premazivanje i impregnisanje papira i kartona,
– konfekcioniranje papira
– proizvodnju matrica za umnožavanje i karbon papira,
– proizvodnju gumiranog i lepljivog papira,
– proizvodnju koverti i dopisnica,
– proizvodnju kutija, vrećica, notesa i sličnih proizvoda papirne konfekcije.
– proizvodnju zidnih tapeta i sličnih pozidnica od papira, uključujući i zidne tapete prevučene vinilom,
– proizvodnju zidnih tapeta od tekstila,
– proizvodnju etiketa (nalepnica) i slično

Izdavačka djelatnost, štampanje i reprodukcija snimljenih medija:

– izdavačku djelatnost i
– izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija,

Izdavanje novina:

– izdavanje novina (dnevnih i periodičnih) štampanih na novinskoj hartiji i
– izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja,

Izdavanje zvučnih zapisa:

– izdavanje kompakt diskova s muzičkim i drugim zvučnim zapisima,

Ostala izdavačka djelatnost:

– fotografija, gravura i razglednica,
– red vožnji i sl.,
– formulari,posteri i reprodukcija umjetničkih djela,
– ostali štampani materijal kao što su razglednice reprodukovane mehaničkim ili foto – mehaničkim postupkom,
– mikroizdavanje i slično,

Reprodukcija kompjuterskih medija:

– repodukcija sa master kopija softvera i podataka na diskove i trake.

Studijski program- nastavni plan

Studijski program osnovnih akademskih studija Grafičkog inženjerstva i dizajna koncipiran je tako da omogući studentima sticanje potrebnih znanja da se po završetku osnovnih akademskih studija mogu uključiti u proizvodne procese grafičke industrije, malih i srednjih preduzeća. Za ovo uključenje u okviru osnovnih akademskih studija postoji dovoljan fundament teorijskih i praktičnih znanja. Svojom dinamikom razvoja ovaj profil obrazovanja treba postati jedan od najznačajnijih u ovom regionu. Uspostavljenom dobrom saradnjom posebno sa Fakultetom Tehničkih nauka iz Novog Sada koji ima dobre odnose sa Grafičkim fakultetom iz Zagreba (identični nastavni planovi i programi) i obrazovnim i proizvodnim institucijama Njemačke kao vodeće sile u grafičkoj industriji značajno će biti podignut rejting obrazovanja ovog profila.

Studijski program Grafičkog inženjerstva je koncipiran bez usmjeravanja u studijske grupe da bi se stvorio profil koji se može uključiti kvalitetno u različita područja ove struke i dalja usavršavanja. Osnovne akademske studije su koncipirane da traju tri godine što je opšte pravilo za ovu struku u bližem i daljem okruženju. Nastavni plan studijskog programa Grafičko inženjerstvo u formi prijedloga Naučno-nastavnog vijeća Tehnološkog fakulteta biće dostavljen Senatu na usvajanje, u skladu sa članom 34. Statuta Univerziteta.