Reklama

Dekan
Dr Borislav Malinović, docent

Telefon: +387 51 434 357
e-mail: dekan@tf.unibl.org

Prodekan za nastavu
mag. Ladislav Vasilišin

Telefon: +387 51 434 371
e-mail: prodekan.nastava@tf.unibl.org

Prodekan za naučno istraživački rad
Dr Goran Vučić, docent

Telefon: +387 51 434 371
e-mail: prodekan.nir@tf.unibl.org

Istorijski razvoj tehnološkog fakulteta u Banјoj Luci

Tehnološki fakultet je počeo sa radom davne školske 1963/64. godine kao Tehnološki odsjek Tehničkog fakulteta u Banjoj Luci, u okviru Univerziteta u Sarajevu. U narednom periodu, prateći kadrovske potrebe banjalučke regije, počinje intezivan razvoj Tehnološkog odsjeka u sklopu Tehničkog fakulteta.

Tako je 1971/72. godine, pored već postojećeg Smjera za hemijsku preradu drveta, formiran i Biotehnološkoprehrambeni smjer. Univerzitet u Banjoj Luci formiran je 7. novembra 1975. godine i tada se Tehnički fakultet razdvaja na dva odvojena fakulteta, Elektrotehnički i Tehnološki. Početkom 1977. godine smjerovi Tehnološkog fakulteta prerastaju u odsjeke: Hemijskotehnološki i Biotehnološko-prehrambeni.

Zbog sve većih potreba tekstilne industrije, na Tehnološkom fakultetu, na Hemijsko-tehnološkom odsjeku, školske 1983/84. godine uvedena su dva nova izborna predmeta: Tekstilne sirovine i Tehnologija hemijskih vlakana, a od školske 1987/88. godine počinje sa radom i Odsjek tekstilnog inženjerstva.

Tehnološki fakultet u Banjoj Luci je kontinuirano radio na osavremenjavanju i unapređivanju kvaliteta nastavnog procesa. Rezultat ovog rada su usmjerenja: Smjer hemijske tehnologije i Ekološkog inženjerstva na Hemijskotehnološkom odsjeku, Smjer prehrambene biotehnologije i Smjer kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica na Biotehnološko-prehrambenom odsjeku i Opšti smjer i Smjer konfekcije i dizajna na odsjeku Tekstilnog inženjerstva.

 • U školskoj 2004/05. godini nastavni planovi i programi na svim odsjecima usklađeni su sa Bolonjskim procesom i nastava se na svim odsjecima od tada izvodi po novim licenciranim nastavnim planovima i programima.
 • Od januara 2008. godine Univerzitet u Banjoj Luci ulazi u proces integracije, tako da danas Tehnološki fakultet i drugi fakulteti rade i djeluju kao organizacione jedinice integrisanog Univerziteta.

Kao poslјedica stanja u privredi, studenti Te h n o l o š k o g fakulteta pokazuju povećan interes za određene izborne predmete na višim godinama studija. To je bio pokazatelј potrebe za formiranjem usmjerenja na postojećim studijskim programima, i u skladu sa tim su na Hemijsko-tehnološkom studijskom programu formirana dva smjera (smjer Opšti i smjer Ekološko inženjerstvo), na B i o t e h n o l o š k o – p r e h r a m b e n o m studijskom programu (smjer Proizvodni i smjer Kontrola kvaliteta i higijenske ispravnosti namirnica) i na studijskom programu Tekstilnog inženjerstva (smjer Opšti i smjer Konfekcija).

Školske 2007/08. godine na studijskom programu Tekstilno inženjerstvo usvojen je nastavni plan i program trogodišnjeg studija za smjer dizajn i konfekcija. Školske 2010/11, počeo je sa radom i studijski program Grafičko inženjerstvo (smjer Opšti).

Od 2012. godine u sastavu Tehnološkog fakulteta djeluje Institut za tehnološka istraživanja, razvoj i projektovanje koji čine sve katedre i svi zaposleni nastavnici i saradnici na fakultetu. U sastavu fakulteta nalaze se katedre:

 • Katedra za hemijsko inženjerstvo
 • Katedra za organske hemijske tehnologije
 • Katedra za neorganske hemijske tehnologije
 • Katedra za tekstilne tehnologije
 • Katedra za dizajn tekstila i odjeće
 • Katedra za prehrambene tehnologije namirnica bilјnog porijekla
 • Katedra za prehrambene tehnologije namirnica životinjskog porijekla
 • Katedra za biohemijsko inženjerstvo
 • Katedra za upravlјanje i kontrolu kvaliteta i bezbjednost hrane

Studijski program prvog ciklusa, Tekstilno inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, od 2014. godine ima dva nova smjera, Odjevna tehnologija i dizajn (240 ECTS) i Obućarska tehnologija i dizajn (240 ECTS). Smjer Odjevna tehnologija i dizajn, predstavlјa nadogradnju već postojećeg smjera dizajn i konfekcija (180 ECTS bodova). Početkom izvođenja četvorogodišnjeg studijskog programa Tekstilno inženjerstvo, prestaje upis dosadašnjeg studijskog programa u trajanju od 3 akademske godine. Za usješnije poslovanje preduzeća, unapređenje postojeće proizvodnje i uvođenje novih tehnologija u proces proizvodnje obuće, neophodan je stručno obrazovan kadar iz područja obućarske tehnologije, pa se na smjeru Obućarska tehnologija i dizajn organizuje studijski program koji bi obrazovao profile inženjera za potrebe obućarske industrije.

Prolaskom kroz brojne transformacije i prilagođavnja u skladu sa zahtjevima vremena, Tehnološki fakultet je postao moderna visokoškolska ustanova koja se permanentno prilagođava potrebama okruženja u kojem radi. Kao jedan od najstarijih fakulteta na Univerzitetu u Banjoj Luci, u svojih 51 godinu postojanja i rada, Tehnološki fakultet je do sada izveo 1559 diplomiranih inženjera, 89 magistara, 44 doktora tehničkih, biotehničkih i hemijskih nauka, a 7 studenata je završilo master studije.

Sve aktivnosti na Tehnološkom fakultetu usmjerene su prema realizovanju plana, da zadrži ulogu jedne od vodećih institucija u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja usluga na području prehrambene, hemijske, tekstilne i grafičke industrije.

Organizacija fakulteta

Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je javna visokoškolska ustanova. Cilј svih aktivnosti usmjeren je ka unapređenju znanja, obrazovnog, kulturnog, društvenog i ekonomskog razvoja. Visoko obrazovanje je osnovna djelatnost Univerziteta i Fakulteta kao njegove organizacione jedinice.

U okviru djelatnosti visokog obrazovanja, Fakultet obavlјa obrazovnu, nastavnu, naučno-istraživačku, ekspertskokonsultantsku i izdavačku djelatnost, a može obavlјati i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati naučnoistraživačkog rada.

Unutrašnja organizacija Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci i sistematizacija radnih mjesta utvrđuje se odgovarajućim propisima. Organi fakulteta su naučnonastavno vijeće i dekan. Fakultet ima dva prodekana: prodekan za nastavu i studentska pitanja i prodekan za naučnoistraživački rad i međunarodnu saradnju.

Interese studenata Univerziteta predstavlјa i zastupa Savez studenata Tehnološkog fakulteta, kao studentsko predstavničko tijelo. Studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na Fakultetu preko Studentskog parlamenta i predstavnika studenata koji učestvuju u radu određenih tijela na Fakultetu i u Upravnom odboru, kao i u Senatu Univerziteta u Banjoj Luci.

Rad na Fakultetu organizovan je tako da se obezbijedi stručno, efikasno i ekonomično provođenje programskih cilјeva i aktivnosti iz djelatnosti za koje je ovlašten, uz istovremeno poštovanje zakona, drugih propisa i akata. Za uspješnu realizaciju postavlјenih cilјeva danas se na Tehnološkom fakultetu brinu i svojim radom doprinose: 23 nastavnika, 12 asistenata, 7 stručnih saradnika u nastavi, 5 laboranata i 20 administrativnih radnika i pomoćnog osoblјa. Za realizaciju nastavnog procesa na predmetima za koje Fakultet ne posjeduje vlastiti kadar, angažovani su nastavnici i saradnici zaposleni u drugim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, kao i nastavnici sa drugih visokoškolskih ustanova, sa kojima postoji uspješna dugogodišnja saradnja.

Kao i u prethodnom periodu, naučnoistraživački rad na Tehnološkom fakultetu će i ubuduće biti u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i naučne misli, samostalno ili u saradnji sa drugim ustanovama i privrednim društvima. Na taj način otvaraju se mogućnosti i za druge oblike saradnje sa privredom kroz pružanje usluga projektovanja, konsaltinga, prenošenja novih znanja putem predavanja, seminara i sličnih aktivnosti, kao i kontrole kvaliteta različitih sirovina i proizvoda, primjenom fizičko-hemijskih, mikrobioloških, senzornih i drugih metoda analize.

Laboratorije

Na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci studentima je omogućeno savladavanje klasičnih metoda analize i mjerenja, kao i rad na savremenoj mjernoj i analitičkoj opremi u laboratorijama u toku izvođenja praktičnog djela nastave.

Laboratorijske vježbe i naučno-istraživački rad izvode se u laboratorijama, koje raspolažu kadrovima čija obrazovna struktura, osposoblјenost i radno iskustvo obezbjeđuju visok nivo znanja koje se prenosi studentima, maksimalnu funkcionalnost laboratorija, kao i pružanje pouzdanih i pravovremenih usluga.

1. Laboratorija za opštu neorgansku hemiju

Laboratorija za opštu i neoragansku hemiju je namijenjena prvenstveno studentima prve godine Tehnološkog fakulteta.

Vježbe koje se izvode u laboratoriji su u skladu sa nastavnim programom predmeta Hemija, Opšta hemija i Neorganska hemija. U toku praktičnog dijela nastave studenti se uče da samostalno:

 • pripremaju standardne rastvore, određuju gustinu i pH – vrijednost rastvora;
 • vrše različita volumetrijska mjerenja;
 • odrede empirijske formule neorganskih spojeva, sadržaj suve materije, provodlјivost elektrolita i da vrše kolorimetrijska mjerenja;
 • izvode preparativne sinteze iz neorganske hemije.

U laboratoriji se rade naučni radovi, te diplomski, magistarski i doktorski radovi. Kada se ukaže potreba za specifičnim analitičkim ispitivanjima i mjerenjima, na opremi kojom ne raspolaže Laboratorija, zahvalјujući uspješnoj dugogodišnjoj poslovnoj saradnji, to se realizuje u laboratorijama i institutima, koji su bolјe opremlјeni instrumentalnom tehnikom.

2. Laboratorija za analitičku hemiju

Analitička hemija je nauka koja proučava teorijske osnove i metode određivanja sastava supstanci. Predmet proučavanja kvalitativne hemijske analize je dokazivanje ili identifikacija sastavnih dijelova analizirane supstance, a kvantitativne hemijske analize, određivanje sadržaja (količine) pojedinih dijelova u supstanci ili posebnih supstanci u analiziranom uzorku.

Studenti stiču osnovna znanja iz analitičke hemije savladavanjem principa kvalitativne i kvantitativne hemijske analize i kroz sve vidove nastave (predavanja, laboratorijske i računske vježbe) studentima se ukazuje na značaj povezivanja teorije i prakse u upoznavanju i savladavanju postupaka i tehnika rada pri rješavanju praktičnih problema.

3. Laboratorija za organsku hemiju

Laboratorija za organsku hemiju, s obzirom da se radi o fundamentalnom predmetu, namijenjena je za obrazovnu djelatnost kroz izvođenje praktičnih vježbi na nastavnim predmetima: Organska hemija, Organska hemija 1, Organska hemija 2 i Organska hemija sa prirodnim produktima. U toku realizovanja praktične nastave, studenti se uvode u osnove rada u Organskom hemijskom laboratoriju, kao i u osnove organskih sinteza.

4. Laboratorija za heterogenu katalizu

Kataliza je skup pojava koji uklјučuje pokretanje hemijskih reakcija, mijenjanje njihovih brzina i njihovo usmjeravanje na određeni put djelovanjem supstanci koje se nazivaju katalizatori. Postoji veliki broj hemijskih reakcija koje se odvijaju vrlo sporo. Reakcije se mogu ubrzati unošenjem u reakcijski sistem nekih stranih tvari, nazvanih katalizatorima. Takve reakcije u kojima učestvuju katalizatori nazivaju se katalitičke reakcije. U laboratoriji za heterogenu katalizu vrši se proučavanje heterogene katalize, odnosno heterogenokatalitičkih reakcija koje se odvijaju između više faza, a katalizator i reaktanti su različitog agregatnog stanja. Aparatura koja služi za praćenje heterogenokataliziranih reakcija se zove gasna linija, sačinjena od stakla i sastavlјena je na Katedri za fizičku hemiju Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci.

5. Laboratorija za fizičku hemiju

Fizička hemija predstavlјa jedan od osnovnih teoretskih predmeta za izučavanje različitih hemijskih i elektrohemijskih reakcija kao i tehnoloških i metalurških postupaka. Laboratorija za fizičku hemiju namijenjena je studentima Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci, kojima fizička hemija predstavlјa jednu od osnovnih disciplina u formiranju inženjerskog pristupa rješavanju problema na osnovu prethodno stečenih fundamentalnih znanja iz oblasti fizike, hemije i matematike. Kroz eksperimentalni rad u laboratoriji za fizičku hemiju studenti se upoznaju sa metodama, uređajima i aparatima koji se koriste u različitim fizičko-hemijskim određivanjima, počev od klasičnih do savremenih instrumentalnih tehnika koje nalaze sve širu primjenu u razvojnim i pogonskim laboratorijama u industriji.

6. Laboratorija za specifične površine

U Laboratoriji za specifične površine vrši se određivanje specifičnih površina poroznih materijala na aparaturi po BET-metodi. Aparatura je sačinjenja od stakla i sastavlјena je na Katedri za fizičku hemiju Tehnološkog fakulteta u Banjoj Luci. Specifična površina neke praškaste supstance predstavlјa razvijenu površinu zrnaca te supstance mase 1 g, izraženu u m2 ili cm2. Specifična površina može se odrediti na više načina i primjenom različitih metoda, kao što su: direktne metode i indirektne metode. direktne metode svode se na određivanja raspodjele veličina čestica pomoću optičkog ili elektronskog mikroskopa i izračunavanje specifične površine. Indirektnemetode određivanja specifične površine zasnivaju se na svojstvima propustlјivosti ili permeabilnosti gasa kroz sloj praškastog materijala, odnosno na svojstvu adsorpcije gasova na česticama ispitivanog praškastog materijala.

7. Laboratorija za biohemiju

U okviru obrazovnog dijela u laboratoriji za biohemiju se obavlјaju vježbe sa studentima iz predmeta biohemijske grupe (Biohemija 1 i 2), gdje se studenti uvode u osnove različitih metoda, kako instrumentalnih, tako i raznih metoda separacija, ekstrakcija, hromatografskih metoda, izolacija iz prirodnih materijala.

Naučna djelatnost ove laboratorije trenutno je fokusirana na izdvajanje i izučavanje bioloških komponenti u hrani i bilјkama, te određivanje njihove antioksidativne sposobnosti. U okviru uslužnih djelatnosti laboratorija pruža usluge biohemijskih analiza kako hrane i pića, tako i raznih drugih bilјnih materijala.

8. Praktikum za biologiju

U Praktikumu za biologiju obavlјaju se vježbe i predavanja iz predmeta Biologija i Parazitologija. Studentima stoji na raspolaganju dovolјan broj mikroskopa, nativnih preparata i slične opreme neophodne za izvođenje vježbi iz navedenih predmeta. U sklopu vježbi studenti se upoznaju sa radom na mikroskopu, proučavaju razne vrste bioloških procesa (mitoza, mejoza i sl.) i životinjske i bilјne parazite.

9. Laboratorija za mikrobiologiju

Laboratorija za mikrobiologiju i industrijsku mikrobiologiju obavlјa kako obrazovnu tako i uslužnu djelatnost. U sklopu obrazovnog dijela u laboratoriji se obavlјaju vježbe sa studentima na predmetima Opšta mikrobiologija (osnove mikrobiologije), Mikrobiologija hrane (mikrobiološke analize namirnica), dok se na predmetu Industrijska mikrobiologija studenti upoznaju sa osnovama različitih aerobnih i anaerobnih mikrobioloških procesa (proizvodnja kvaščeve biomase, vina, sirćetne kiseline i sl.). U sklopu uslužne djelatnosti laboratorija pruža usluge analiziranja mikrobiološke ispravnosti različitih namirnica.

10. Laboratorija za instrumentalne metode analize

U savremenoj kontroli kvaliteta hrane, prirodnih, hemijskih, farmaceutskih i ostalih industrijskih proizvoda, kao i kontroli životne sredine i tehnoloških procesa, instrumentalne metode analize imaju značajnu ulogu. U Laboratoriji za instrumentalne metode analize studenti stiču praktična i teoretska saznanja iz instrumentalnih metoda analize u oblastima hromatografskih metoda, elektroanalitičkih metoda i optičkih metoda. Pored eksperimetalnih vježbi studenti vrše i analizu rezultata primjenom statističke obrade podataka, te proračun mjerne nesigurnosti.

11. Laboratorija za tehnološke operacije

U laboratoriji za tehnološke operacije obavlјa se obrazovna i uslužno-stručna djelatnost u okviru svakodnevnog rada na Tehnološkom fakultetu. U sklopu obrazovnog dijela u laboratoriji se obavlјaju laboratorijske vježbe sa studentima na predmetima: Tehnološke operacije (za sve smjerove Tehnološkog fakulteta, V semestar), i Tehnološke operacije u hemijskoj industriji (smjer: Hemijska tehnologija, VI semestar). Cilј laboratorijskih vježbi je osposoblјavanje studenata da razumiju i primjenjuju osnovne mehaničke, toplotne i difuzione operacije koje se koriste u procesnoj industriji, kao i njihovo osposoblјavanje za samostalan rad na opremi poluindustrijskog nivoa tokom eksperimentalnih vježbi, što će im omogućiti lakše uklapanje u pogonski rad u procesnoj industriji.

U sklopu uslužno-stručne djelatnosti laboratorija pruža usluge projektovanja i modelovanja različitih procesnih uređaja i postrojenja, te proračun i dimenzionisanje operacijskih aparata u procesnoj industriji.

12. Laboratorija za ekološko inženјerstvo

U laboratoriji za ekološko inženjerstvo se izvodi praktična nastava i naučno istraživački rad iz oblasti ekološkog inženjerstva i zaštite okoline. Aktivnosti koje se provode kroz nastavni proces, potom izradu diplomskih i magistarskih radova, disertacija, te izradu projekata, uglavnom podrazumijevaju:

 • Analitička određivanja nespecifičnih i specifičnih parametara kvaliteta prirodnih i otpadnih voda, kao i simulaciju procesa obrade otpadnih voda, (flokulacija, jonska izmjena, oksidacija, adsorpcija…), te njihovu kontrolu.
 • Tehničku i hemijsku analizu otpadnih materija i simulaciju različitih procesa obrade čvrstog otpada.
13. Laboratorija za koroziju i zaštitu materijala

Korozija je proces nenamjernog razaranja konstrukcijskih materijala, uzrokovan fizičkim, hemijskim i biološkim agensima. To je spontan proces koji nanosi ogromne štete u industriji. U savremenom tehnološki razvijenom svijetu problemi korozije i zaštite konstrukcijskih materijala od korozijskih oštećenja svakodnevno postaju sve važniji, kako s privrednog tako i s ekološkog stajališta. U Laboratoriji za koroziju i zaštitu materijala se provode raznovrsna ispitivanja čija je svrha utvrđivanje intenziteta i uzroka korozijske aktivnosti, te izbor, dizajn i optimizacija sistema za zaštitu od korozije.

14. Laboratorija za elektrohemijsko inženјerstvo

Elektrohemijsko inženjerstvo je dio hemijskog inženjerstva koje se bavi primjenom fundamentalnih znanja hemije, elektrohemije, fizike, nauke o materijalima i mehanike fluida u konstrukciji elektrohemijskih reaktora te provođenju elektrohemijskih procesa na industrijskom i/ili laboratorijskom nivou.

U Laboratoriji za elektrohemijsko inženjerstvo se provode ispitivanja i pronalaženje optimalnih tehničkih uslova za provođenje elektrohemijskih relacija upotreblјavajući pri tome što je moguće više egzaktnu matematičku analizu na bazi poznavanja mikrokinetike sistema. U laboratoriji za elektrohemijsko inženjerstvo takođe se vrši površinska zaštita metala, analiza metalnih prevlaka, elektrolita i elektrohemijske metode obrade otpadnih voda.

15. Laboratorija za organsku i neorgansku hemijsku tehnologiju

Laboratorija za organsku i neorgansku hemijsku tehnologiju obavlјa prvenstveno obrazovnu, ali i uslužnu djelatnost.

U sklopu obrazovnog dijela u laboratoriji se obavlјaju vježbe sa studentima na predmetima Organska hemijska tehnologija i Neorganska hemijska tehnologija. Tokom izvođenja vježbi na ovim predmetima studenti se osposoblјavaju kako za proizvodnju tako i za kontrolu polaznih sirovina i gotovih proizvoda (priprema vode za piće i industrijske vode, građevinskih materijala, mineralnih đubriva, tehničke analize uglјa i natrijum hlorida, analize sapuna, deterdženata, nafte i naftnih derivata, kože, celuloze i polimernih materijala).

U sklopu uslužne djelatnosti, laboratorija pruža usluge analiziranja polaznih sirovina i gotovih proizvoda iz navedenih oblasti. Laboratorija raspolaže kadrovima čija obrazovna struktura, osposoblјenost i radno iskustvo takođe može da pruži naučno – stručnu i tehničku pomoć korisnicima usluga.

16. Laboratorija za analizu životnih namirnica

Laboratorija za analizu životnih namirnica obavlјa obrazovnu i uslužnu djelatnost i bavi se fundamentalnim, primjenjenim i razvojnim istraživanjima u oblasti hemije hrane. Laboratorija posjeduje Rješenje Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske za vršenje fizičkih i hemijskih analiza za utvrđivanje deklarisanog kvaliteta slјedećih životnih namirnica: meso i proizvodi od mesa; mlijeko i mliječni proizvodi; proizvodi bilјnog porijekla (voće, povrće i proizvodi od voća i povrća; kafa čaj i začini; žitarice i proizvodi mlinske industrije; ulјa i masti bilјnog i životinjskog porijekla); proizvodi prehrambene industrije (šećer i proizvodi od šećera; kakao i proizvodi od kakaoa; proizvodi na bazi žitarica; alkoholna i bezalkoholna pića i ostalo). Laboratorija raspolaže osoblјem koje posjeduje znanja o procesu proizvodnje proizvoda koji se ispituju, o načinu i rokovima njihove upotrebe, o degradaciji kvaliteta tokom upotrebe ili čuvanja i zahvalјujući stručnom osoblјu, može da pruži naučno-stručnu i tehničku pomoć, kao i savjetodavne usluge svim korisnicima svojih usluga.

17. Laboratorija za senzornu analizu namirnica

Laboratorija za senzornu analizu namirnica ispunjava sve neophodne uslove u pogledu prostora, opreme i kadrova, čime je omogućeno organizovanje i provođenje obuke i uvježbavanja studenata za samostalan rad na senzornoj ocjeni kvaliteta i prihvatlјivosti namirnica. U sastavu ove laboratorije nalaze se dvije prostorije, opremlјene u skladu sa odgovarajućim standardima, i to prostorija za pripremu i serviranje uzoraka i prostorija za individualni rad ocjenjivača, sa 5 ocjenjivačkih mjesta – boksova. U Laboratoriji za senzornu analizu namirnica može se vršiti:

 • Ispitivanje sposobnosti svih osoba zainteresovanih da učestvuju u senzornoj analizi;
 • Obuka za samostalno organizovanje i vršenje određenih senzornih analiza;
 • Ocjena kvaliteta i prihvatlјivosti jednog ili više odabranih senzornih svojstava prehrambenih proizvoda (izgleda, boje, konzistencije, mirisa, arome i ukusa);
 • Upoređivanje karakteristika kvaliteta vlastitog proizvoda (zainteresovanih lica) sa konkurentnim proizvodima prisutnim na tržištu;
 • Pružanje pomoći u pobolјšanju kvaliteta prehrambenih proizvoda koji se već nalaze u proizvodnom programu preduzeća i u razvoju novih prehrambenih proizvoda;
 • Organizovanje senzorne analize i testiranja prehrambenih proizvoda na tržištu za preduzeća koja se bave proizvodnjom i/ili kontrolom kvaliteta.
18. Laboratorija za tekstilne tehnologije

Laboratorija za tekstilne tehnologije je namijenjena prvenstveno izvođenju laboratorijskih vježbi za grupu predmeta iz oblasti tekstilnih vlakana, ispitivanja tekstila, hemijskih tekstilnih tehnologija i za potrebe naučno-istraživačkog i stručnog rada. Pored izvođenja nastavnog procesa na studijskom programu Tekstilno inženjerstvo, u okviru ove laboratorije se obavlјa i veliki broj fizičko-hemijskih ispitivanja raznovrsnih tekstilnih materijala (identifikacija vlakana, određivanje sirovinskog sastava, finoće, površinske mase, jačine, kvaliteta izrade, postojanosti oblika i dimenzija, postojanost obojenja u postupcima njege i primjene proizvoda i druga ispitivanja). U okviru saradnje sa privredom vrše se usluge laboratorijskih ispitivanja i kontrole kvaliteta vlakana i tekstila prema zahtjevima fizičkih i pravnih lica.

19. Laboratorija za odjevne tehnologije

U Laboratoriji za odjevne tehnologije se idejna rješenja, odnosno modne skice odjevnih predmeta nastale u okviru predmeta iz područja dizajna tekstila i odjeće mogu pretočiti u gotove proizvode. U Laboratoriji za odjevne tehnologije se izvode slјedeće aktivnosti:

 • Konstrukcija i modelovanje odjeće na osnovu tehničke skice modela;
 • Gradiranje krojeva odjeće;
 • Izrada krojnih slika;
 • Utvrđivanje utroška materijala za izabrane modele odjeće;
 • Izrada plana operacija rada i plana tehnološkog procesa izrade;
 • Projektovanje i razvoj proizvoda specifične namjene u svrhu naučnoistraživačkog rada ili potreba privrede i dr.

U okviru ove laboratorije, studenti se osposoblјavaju za primjenu CAD/CAM tehnologije za konstrukciju, modelovanje, gradiranje i izradu krojnih slika odjevnih predmeta primjenom računara, koristeći odgovarajuće softverske pakete. Prednosti primjene računara u tehničkoj pripremi proizvodnje odjeće su višestruke, a jedna od njih je i 3d virtuelni prikaz modela odjeće uz mogućnost uzimanja u obzir svojstava i teksture materijala, te na taj način što realnije prikazivanje izgleda modela odjeće. Ovo može da se koristi u svrhu prezentacije kolekcije odjeće, ali i za ispitivanja tržišta prije realizovanja procesa proizvodnje.

20. Laboratorija za grafičko inženјerstvo

Grafičko inženjerstvo je interdisciplinarno područje tehnike, koje pored grafičkih tehnologija, uklјučuje i znanja iz računarstva, elektrotehnike, hemijskih tehnologija, komunikacija, multimedija, menadžmenta i ekonomije. Grafičke tehnologije u ekonomskom, tehničkom i tehnološkom pogledu uklјučuju razvoj i oblikovanje grafičkih proizvoda: grafički dizajn, industrijski dizajn, web dizajn i multimedije. U toku studiranja studenti stiču teoretska i praktična znanja: kroz savladavanje reprodukcionih tehnika, kao što su: skeniranje, snimanje digitalnim foto aparatima i drugim digitalnim uređajima. Takođe stiču znanja o štamparskim tehnikama i sistemima, web dizajnu, elektronskom izdavaštvu, ambalaži, proizvodnji dekorativnih proizvoda i ostalih proizvoda kao što su knjige, časopisi ili proizvodi koji se koriste u svakodnevnom životu. U toku realizovanja praktične nastave studenti se uvježbavaju i pripremaju za samostalno korištenje potrebnih vještina i za rad u široko rasprostranjenim softverskim aplikacijama savremene grafičke industrije.