Reklama

Tehnološki fakultet u Leskovcu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova koja u okviru svoje delatnosti organizuje i izvodi akademske studijske programe na svim nivoima studija

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu počeo je sa radom 1979. godine na lokaciji ul. Durmitorska 19, Leskovac, kao deveti fakultet ovog univerziteta, kada je i upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom, u četvorogodišnjem trajanju. Školske 1987/88. god. izvršene su izmene nastavnih planova. Formirana su 3 nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i Tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju. Oktobra 1994. godine Tehnološki fakultet je nastavio sa radom i u novoadaptiranoj zgradi na drugoj lokaciji (Bulevar oslobođenja 124, Leskovac), u kojoj je premešteno i sedište Fakulteta. Školske 2002/03. god. usvaja se novi nastavni plan sa 6 smerova: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo i Dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda u petogodišnjem trajanju. Školske 2003/04. god. skraćeno je trajanje studija po ovim smerovima na četiri godine. Po ovom programu se nastava odvijala do 2007/08. god. kada su uvedene studije saglasno Bolonjskoj deklaraciji, na Studijskim programima: Hemijske tehnologije, Prehrambene tehnologije i biotehnologija i Tekstilna tehnologija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Doktorske akademske studije su organizovane u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo.

Na realizaciji studijskih programa svih nivoa studija na Tehnološkom fakultetu za izvođenje nastave danas je angažovano 46 nastavnika, 14 saradnika, 6 studenata doktorskih studija i 1 doktorant, svi stipendisti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i 1 student doktorskih studija. U radnom odnosu na Fakultetu su 41 nastavnik i 14 saradnika, i to: 19 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 12 docenata, 1 predavač, 12 asistenata, 1 asistent pripravnik i 1 saradnik u nastavi.

S obzirom da profesori Tehnološkog fakulteta uživaju visok naučni i stručni renome u zemlјi i inostranstvu oni su urednici i/ili recenzenti renomiranih internacionalnih i domaćih naučnih časopisa, kao i publikacija koje izdaje Fakultet (monografije, zbornici radova sa Simpozijuma, udžbenici, pomoćni udžbenici). Većina nastavnika i saradnika Tehnološkog fakulteta su uklјučeni u naučnoistaživačke i razvojne projekte koje finansira Ministarstvo nauke, ali i u projekte koje finansiraju međunarodne institucije, državne institucije, organi lokalne samouprave i domaća preduzeća Fakultet prilikom izbora novih saradnika uklјučuje kandidate iz reda najbolјih studenata, čijim uklјučenjem u naučnoistraživački rad se ostvaruje misija kontinuiranog obezbeđenja naučnog podmlatka.

Nenastavno osoblјe čine lica koja obavlјaju stručne, administrativne i tehničke poslove, uklјučujući pravne, računovodstveno-finansijske, studijsko-analitičke, informatičke, bibliotečke i druge. Nenastavno osoblјe na Fakultetu čini 37 zaposlenih, od kojih 13 sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom stručnom spremom, 13 sa srednjom stručnom spremom i 6 sa osnovnom školom.

Tehnološki fakultet u Leskovcu danas predstavlјa vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj hemijskih, farmaceutsko-kozmetičkih, polimernih, prehrambenih, tekstilnih tehnologija, kao i tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, i koja predstavlјa osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlјe u 21. veku.

Organ upravlјanja

Organ upravlјanja Fakultetom je Savet Fakulteta.
Savet ima sedamnaest (17) članova.
Jedanaest (11) članova bira Nastavno-naučno veće Fakulteta (u dalјem tekstu: Veće Fakulteta) iz reda zaposlenih na Fakultetu i to: osam (8) nastavnika, jednog (1) asistenta i dva (2) predstavnika nenastavnog osoblјa. Tri (3) člana bira Studentski parlament Fakulteta. Tri (3) člana imenuje Vlada Republike Srbije.

Mandat članova Saveta traje 3 godine, a mandat članova Saveta – predstavnika studenata traje 1 godinu. Član Saveta može biti član organa upravlјanja samo jedne visokoškolske ustanove.

Savet:

1. donosi Statut Fakulteta, na predlog Veća Fakulteta;
2. bira i razrešava dekana Fakulteta;
3. donosi finansijski plan na predlog Veća Fakulteta;
4. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Veća Fakulteta;
5. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Veća Fakulteta;
6. daje saglasnost na odluke o upravlјanju imovinom Fakulteta;
7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
8. donosi odluku o visini školarine na predlog Veća Fakulteta;
9. podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
10. vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
11. bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Saveta;
12. odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje saradnika;
13. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Veća Fakulteta;
14. donosi opšta akta u skladu sa zakonom;
15. obavlјa i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.
O pitanjima iz stava 1. ovog člana Savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Savet donosi odluke, po pravilu, javnim glasanjem osim o pitanjima za koje je zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktom predviđeno tajno glasanje.

Kontakt

Predsednik Saveta: Prof. dr Nada Nikolić, e-mail: nikolicnada@tf.ni.ac.rs

Organ poslovođenja

Organ poslovođenja Fakulteta je dekan.
Dekan se bira iz reda redovnih profesora, koji su radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu, na period od 3 godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora. Dekana bira Savet.

Dekanu u radu pomažu prodekani. Fakultet ima tri (3) prodekana iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Fakultetu i to: prodekan za nastavu, prodekan za finansije i prodekan za nauku. Fakultet može da ima i studenta – prodekana. Studenta – prodekana bira Savet javnim glasanjem, na predlog Studentskog parlamenta Fakulteta. Mandat studenta – prodekana traje jednu godinu. Za studenta – prodekana može biti izabran student koji nije obnovio nijednu godinu studija.

Dekan Fakulteta: Prof. dr Ljubiša Nikolić, e-mail: nljubisa@tf.ni.ac.rs

Prodekan za nastavu: dr Dušan Trajković, e-mail: dusan@tf.ni.ac.rs
Prodekan za nauku: Prof.dr Miodrag Lazić, e-mail: lazic@tf.ni.ac.rs
Prodekan za finansije: Dr Sreten Stojanović, e-mail: sstojanovic@tf.ni.ac.rs

.

Studije

Danas, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, koji je usaglašen sa principima Bolonjskog procesa, na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu postoje tri nivoa studija u okviru akademskih studija, i to: osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije. Osnovne akademske studije traju osam semestara i realizuju se kroz tri studijska programa: hemijske tehnologije, prehrambena tehnologija i biotehnologija i tekstilne tehnologije. Master akademske studije traju dva semestra na istim studijskim programima kao i osnovne akademske studije. Doktorske akademske studije traju tri godine i njihova realizacija teče na studijskom programu tehnološko inženjerstvo.

U toku studiranja u predavaonicama, laboratorijama za izvođenje vežbi, računskom centru i biblioteci upoznavaćete se sa malim i velikim tajnama koje u sebi kriju razne oblasti tehnologija i inženjerstva koje se izučavaju na Fakultetu. Sa vama će raditi nastavnici i saradnici među kojima ima i onih koji su nekada bili studenti ovog Fakulteta. Neka od predavanja održaće vam i istaknuti stručnjaci sa drugih fakulteta sa kojima Tehnološki fakultet godinama sarađuje. Rezultati vašeg rada biće vrednovani odličnim ocenama na konsultacijama, kolokvijumima, pismenim i usmenim delovima ispita. Stečeno znanje moći će te da razmenite sa studentima Tehnoloških fakulteta iz cele zemlјe na „Tehnologijadama“ koje se održavaju svake godine u oblasti nauke, opšteg znanja i sporta. Studentski parlament Fakulteta je organizovan radi ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata. A kada steknete traženi broj bodova i završite odabrani ciklus akademskih studija na Fakultetu svoje radno angažovanje potražićete u velikom broju preduzeća, instituta, škola i fakulteta u zemlјi.

Upis na studije

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju i položenim prijemnim ispitom. Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz jednog od tri sledeća predmeta: Matematika, Hemija, ili Fizika. Kandidati koji konkurišu za studijsko područje Industrijski dizajn tekstilnih proizvoda polažu prijemni ispit iz jednog od sledeća četiri predmeta: Matematika, Hemija, Fizika ili Crtanje. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu prema merilima utvrđenim Opštim odredbama Konkursa za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija na fakultetima čiji je osnivač Republika.

Kandidat kojiima položenu opštu maturu, po pravilu ne polaže prijemni ispit. Umesto prijemnog ispita ovom kandidatu se vrednuju rezultati opšte mature u skladu sa Pravilnikom.

Kandidat koji je, kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole, osvojio jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, odnosno na međunarodnom takmičenju ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta. Kandidatu se vrednuje prijemni ispit iz tog predmeta maksimalnim brojem bodova.

Upis primlјenih kandidata vrši se na osnovu konačne rang liste, a pravo na upis stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru odobrenog broja studenata.

.

Nastavno-naučna jedinica

Nastavno-naučna jedinica ostvaruje poslove i zadatke obrazovne delatnosti, kao i naučne delatnosti u funkciji razvoja obrazovne delatnosti, i sastoji se iz sledećih katedri:
katedra za organsko-tehnološke nauke,
katedra za hemijske nauke,
katedra za hemijsko-inženjerske nauke,
katedra za prehrambeno-biotehnološke nauke,
katedra za tekstilne nauke, i
katedra za matematičko-tehničke nauke,
Katedra se osniva za veći broj srodnih nastavnih predmeta. Pripadnost nastavnih predmeta katedri utvrđuje Veće Fakulteta Odluku o osnivanju ili ukidanju katedara donosi Savet.
.

Naučno-istraživačka jedinica

Naučno-istraživačka jedinica ostvaruje naučni rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja u cilјu podizanja kvaliteta nastave, usavršavanja nastavnika i saradnika, uvođenja studenata u naučni rad kao i vanbudžetskog sticanja materijalnih sredstava za rad i razvoj Fakulteta. Pored delatnosti iz stava 1 Naučno-istraživačka jedinica se bavi tehnološkim razvojem, unapređenjem životne sredine i kontrolom kvaliteta. Rad Naučno-istraživačke jedinice bliže se uređuje Pravilnikom o organizaciji i radu. Organizacijom i radom Naučno-istraživačke jedinice rukovodi prodekan za naučnu delatnost.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je svojom odlukom broj 660-01-00043/11 od 23.12.2014. akreditovalo Tehnološki fakultet u Leskovcu, kao državni fakultet u oblasti tehničko-tehnoloških i biotehničkih nauka – hemijske i procesne tehnologije, biotehnologije, prehrambene tehnologije i tekstilne tehnologije za obavlјanje naučnoistraživačke delatnosti.

.

Organ upravljanja

Organ upravlјanja Fakultetom je Savet Fakulteta.
Savet ima sedamnaest (17) članova.
Jedanaest (11) članova bira Nastavno-naučno veće Fakulteta (u dalјem tekstu: Veće Fakulteta) iz reda zaposlenih na Fakultetu i to: osam (8) nastavnika, jednog (1) asistenta i dva (2) predstavnika nenastavnog osoblјa. Tri (3) člana bira Studentski parlament Fakulteta. Tri (3) člana imenuje Vlada Republike Srbije.

Mandat članova Saveta traje 3 godine, a mandat članova Saveta – predstavnika studenata traje 1 godinu. Član Saveta može biti član organa upravlјanja samo jedne visokoškolske ustanove.

Savet:
1. donosi Statut Fakulteta, na predlog Veća Fakulteta;
2. bira i razrešava dekana Fakulteta;
3. donosi finansijski plan na predlog Veća Fakulteta;
4. usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun, na predlog Veća Fakulteta;
5. usvaja plan korišćenja sredstava za investicije, na predlog Veća Fakulteta;
6. daje saglasnost na odluke o upravlјanju imovinom Fakulteta;
7. daje saglasnost na raspodelu finansijskih sredstava;
8. donosi odluku o visini školarine na predlog Veća Fakulteta;
9. podnosi osnivaču izveštaj o poslovanju najmanje jedanput godišnje;
10. vrši izbor eksternog revizora finansijskog poslovanja Fakulteta;
11. bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Saveta;
12. odlučuje o prigovorima podnetim u postupku izbora u zvanje saradnika;
13. donosi odluku o obrazovanju unutrašnjih organizacionih jedinica, na predlog Veća Fakulteta;
14. donosi opšta akta u skladu sa zakonom;
15. obavlјa i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Fakulteta.
O pitanjima iz stava 1. ovog člana Savet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Savet donosi odluke, po pravilu, javnim glasanjem osim o pitanjima za koje je zakonom, ovim Statutom ili drugim opštim aktom predviđeno tajno glasanje.

Kontakt
Predsednik Saveta: Prof. dr Nada Nikolić, e-mail: nikolicnada@tf.ni.ac.rs