Reklama

Dekanesa

Dr. sc. Mirjana Radić, red. prof.
telefon: 320 740
fax: 320 741
email: dekan.tf@untz.ba

Prodekan za nastavu i studentska pitanja

Dr. sc. Mirsad Salkić, docent
telefon: 320 794; 320 748
fax: 320 741
email: nastava.tf@untz.ba

Prodekan za NIR

Dr. sc. Vahida Selimbašić, vanr. prof.
telefon: 320 787; 320 785
fax: 320 741
email: nir.tf@untz.ba

Pomoćnik generalnog sekretara

Nermina Omazić, dipl. pravnik
telefon: 320 786
fax: 320 741
email: nermina.omazic@untz.ba

Studentska služba

telefon: 320 746
fax: 320 776
email: sttf@untz.ba

Udruženje studenata tehnološkog fakulteta

Huso Jašarević, predsjednik
telefon: 320 740
fax: 320 741
email: ustf@untz.ba

.
Tehnološki fakultet u Tuzli osnovan je 1959.godine, kao prva visokoškolska institucija u Tuzli i kao prvi fakultet Univerziteta u Sarajevu, izvan Sarajeva. Jedan od suštinskih razloga osnivanja Fakulteta bila je potreba za educiranim kadrom koji bi bio nosilac razvoja Tuzle i tuzlanske regije u razvijenu hemijsku industrijsku regiju.

Tehnološki fakultet u Tuzli je prva visokoškolska institucija u BiH koja je otvorila postdiplomski studij 1963. godine. Prva doktorska disertacija na Fakultetu odbranjena je 1962.godine. Značaj Fakulteta u regiji sjeveroistočne Bosne i u Bosni i Hercegovini može se iskazati brojnim pokazateljima, od mijenjanja strukture stanovništva, proširenja i izgradnje industrijskih kapaciteta, većeg zapošljavanja radnika i sl. Nakon osnivanja Univerziteta u Tuzli, 1976.godine, Tehnološki fakultet počinje da djeluje u njegovom sastavu.

Pored naučno-istraživačkih projekata i realizacije magistarskih i doktorskih radova, na Fakultetu je realizirano nekoliko TEMPUS projekata, WUS-projekata, REINTRO i drugih razvojnih projekata sa nevladinim agencijama i projekata finansiranih od strane Federalnog i Kantonalnog ministarstva za obrazovanje. Nastavu na Fakultetu izvodi vlastiti nastavni kadar, ali i gostujući profesori sa partnerskih univerziteta. Postoji stalna potreba a otvaraju se i mogućnosti za internacionalizaciju studijskih programa, za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta u svim segmentima.
Fakultet je uspostavio dobre veze sa srodnim fakultetima na univerzitetima u bližem i daljem okruženju kao što su: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, Tehnološki fakultet u Banja Luci, Građevinski fakultet Univerziteta’’Đemal Bijedić’’ u Mostaru, Agronomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Filozofski fakultet-odjel za biologiju Sveučilišta u Zagrebu, Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Osijeku, Fakultet kemijske tehnologije Sveučilišta u Splitu, Centar za multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, Fakultet za tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Skoplju, Univerzitet u Mariboru, Tehnološki fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Univerzitet Jena, Njemačka,University of Lleida, High school of agricultural Engineery, Katalonija-Španija, University Cranfield, Institute of Bioscience and Technology, London-Velika Britanija, Universidade Catolica Portugesa, Escola Superior de Biotechnologia-Portugalija i dr. Dobra međunarodna saradnja omogućava da se uhvati korak u reformskim procesima visokog obrazovanja, ali i da se zajednički realiziraju međunarodni projekti i organiziraju međunarodni skupovi.Povodom 45-te godišnjice od osnivanja Fakulteta pokrenuto je izdavanje časopisa TECHNOLOGICA ACTA, sa međunarodnom recenzijom. Časopis je namijenjen za publiciranje naučnih i stručnih radova iz oblasti procesnog/hemijskog i ekološkog inženjerstva, hemijske i prehrambene tehnologije, zaštite okoline, kao i za tehnološke zabilješke.

Danas, Tehnološki fakultet predstavlja dobro organiziranu visokoškolsku instituciju, na kojoj se realizira nastavni proces na tri studijska odsjeka.:

  • hemijsko-tehnološki (smjerovi: hemijsko inženjerstvo i ekološko inženjerstvo)
  • prehrambena tehnologija i
  • zaštita okoline.

Studij traje četiri godine. Prva generacija po Bolonjskom procesu, upisana je 2003/2004.godine. Uveden je evropski sistem prijenosa kredita, koji predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrijednovanja uloženog rada studenata u sticanju znanja, sposobnosti i vještina predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa.

Studenti u prosjeku rade 40 sati sedmično, a rade vježbe, seminarske radove, konsultacije, pripreme za nastavu, projekte i diplomske, odnosno magistarske radove.

Naučnonastavni i naučno-istraživački rad realizira se na Katedrama za:

  • procesno inženjerstvo,
  • prehrambenu tehnologiju,
  • hemijsku tehnologiju,
  • zaštitu okoline,
  • analitičku hemiju,
  • organsku hemiju i
  • fizikalnu hemiju i elektrohemiju.

Najvažniji ciljevi Fakulteta su kontinuirano inoviranje i osavremenjivanje nastavnih planova i programa studija, obezbjeđenje najviših akademskih standarda za sticanje znanja i vještina u skladu sa potrebama društva, podizanje i akademski razvoj mladog nastavničkog kadra, što brže uključivanje u evropske standarde visokog obrazovanja, kako bi postigli validnost stečenih diploma na dodiplomskom i postdiplomskom studiju i realizirali profesionalnu kompetentnost.

Jedinstvo naučno-nastavnog i naučno-istraživačkog rada, stručnog i naučnog stvaralaštva u zajedništvu nastavnika i studenata, temeljno je obilježje Fakulteta, a naš cilj je kvalitetno obrazovanje i usavršavanje budućih kadrova, inženjera, koji će moći odgovoriti zahtjevima tržišta.