Reklama

Fakultet predstavlјa embrion visokog obrazovanja u gradu Zvorniku i regiji Birča. Tehnološki fakultet Zvornik baštini tradiciju Tehnološkog fakulteta iz Tuzle, koji je osnovan 1959. godine. Kadrovska osnova pri osnivanju Tehnološkog fakulteta Zvornik, te već davne 1993. godine, bili su profesori i saradnici sa Tehnološkog fakulteta i Univerziteta iz Tuzle. Danas je Fakultet članica Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Fakultet ima stalnu uzlaznu putanju kako u oblasti obrazovanja, tako i u području naučno-istraživačkog rada, čemu svakako doprinose kadrovski resusri sa kojima Fakultet raspolaže. Fakultet predstavlјa ozbilјnu visokoškolsku ustanovu, sa licenciranim studijskim programima Hemijskog i prehrambenog inženjerstva, Hemije i Biologije na prva dva nivoa akademskog studija. Na Tehnološkom fakultetu se za ovih 20 godina: upisalo 1603 studenata, diplomiralo 287 studenata, magistriralo je 47 kandidata i doktoriralo je 19 kandidata.

Sada trenutno na svim godinama studira 408 studenata. Tehnološki fakultet organizaciono je podijelјen na Katedre, Institut za hemijsko inženjerstvo i Administrativno-tehničku službu.. Kolektiv fakulteta broji 43 zaposlena, od toga 18 nastavnika, 7 asistenata i 18 radnika administrativno-tehničkog osoblјa. U dopunskom i honorarnom radnom odnosu angažovano je 12 nastavnika i saradnika. Fakultet sada raspolaže sa opremlјenim 1677 m2 učioničkog i kancelarijskog prostora, 433 m 2 laboratorijskog prostora koji se koristi i 450 m 2 laboratorijskog prostora u izgradnji. U sledećoj fazi razvoja Fakulteta predviđeno je da se 1500 m2 prostora rekonstruiše za laboratorije procesnog inženjerstva i amfiteatar, a 1960 m2 ostaje za smještaj više različitih poluindustrijskih postrojenja. Fakultet je do sada, a posebno u zadnjih 10 godina iz vlastitih sredstava i sredstava Ministarstva nauke u opremanje laboratorija, učioničkog i bibliotečkog prostora uložio oko pola miliona eura.

Prošle godine je iz sredstava kredita Austrijske Vlade, koji je odobrila Vlada RS, počelo opremanje Naučno-istraživačkog centra za prehrambeno inženjerstvo, sa naglaskom na hemijsku kontrolu kvaliteta i ispravnosti hrane u iznosu od 640.000 eura. U naredne dvije godine iz istog izvora finansiranja će se završiti opremanje prostora i nabavku savremene opreme u vrijednosti oko 1,5 miliona eura. Time će se ova ustanova svrstati u red moderno opremlјenih organizacija u ovoj oblasti. Tehnološki fakultet Zvornik 2009. godine počinje sa izdavanjem časopisa “Journal of engineering & processing management“. Časopis objavlјuje radove iz oblasti hemijskog inženjerstva, materijala, zaštite životne sredine i drugih srodnih multidisciplinarnih oblasti, Iste godine fakultet počinje i sa organizovanjem međunarodnog kongresa “Inženjerstvo, ekologija i materijali u procesnoj industriji“. Treći kongres održan je u martu 2013. godine, na kome je učešće uzelo 120 naučnih i stručnih radnika (iz 12 zemalјa), a izloženo je 117 radova.

Tokom prvih dvadeset godina postojanje Tehnološki fakultet Zbornik je izrastao u veoma respektabilnu organizaciju na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Nastavnici i saradnici su se aktivno uklјučili u rješavanje primjenjenih i fundamnetalnih istraživanja. U proteklom periodu urađeno je preko 250 projekata ili studija, od čega 7 međunarodnih projekata. Uspostavlјena je dobra saradnja sa privredom, za što je Fakultet prošle godine od strane Privredne komore RS proglašen za najbolјu visokoškolsku ustanovu u RS. Takođe, prema istraživanjima koje je provela Akademija nauka i umjetnosti RS citiranost istraživača sa ovog Fakulteta je u samom vrhu u RS.