Reklama

Zadužbina Andrejević
Držićeva 11
11116 Beograd

radno vreme: 8,30-16,30 časova
telefoni: 011/3862-430, 3862-431
tehnička redakcija
: 011/3862-429
e-mail: zandrejevic@gmail.com
Internet adresa: http://www.zandrejevic.rs/

Želeli bismo da Vas obavestimo o Zadužbini Andrejević i da Vas pozovemo na saradnju.

Rukovodeći se činjenicom da je najteže predstaviti prvo verifikovano naučno delo – magistarsku tezu, doktorsku disertaciju, specijalistički rad ili naučnu studiju, profesori dr Dušanka i dr Kosta Andrejević osnovali su Zadužbinu 1994. godine radi pružanja sistematske i trajne podrške i pomoći perspektivnim naučnicima, a od 2009. godine i podrške autorima najboljih master radova.
Stoga Zadužbina radi na prikupljanju informacija o naučnim talentima i njihovim delima, koja su odbranjena i visoko ocenjena na našim univerzitetima ili u inostranstvu. U ovom pogledu Zadužbina sarađuje s fakultetima i naučnim institucijama, kao i sa svojim zadužbinarima.

U okviru svojih biblioteka DISSERTATIO i ACADEMIA Zadužbina objavljuje priređene doktorske i magistarske radove. Biblioteka Posebna izdanja pruža mogućnost objavljivanja naučnih dela već afirmisanim naučnicima iz zemlje i inostranstva, dok se u biblioteci SPECIALIS objavljuju specijalistički radovi, a u biblioteci INITIUM master radovi.
Edicija naučnici Srbije predstavlja javnosti podatke o doktorima nauka, magistrima i specijalistima u našoj zemlji od osnovanja Beogradskog univerziteta – 1905. godine. Podaci se iskazuju po godinama i kumulativno.

Biblioteka INSPIRATIO donosi posebno vredne naučne radove ili informacije o njima, a biblioteka EDUCATIO prezentira radove s velikom upotrebnom vrednošću u praksi.
U biblioteci Zbornici objavljuju se naučni i stručni radovi većeg broja autora u okviru iste tematske oblasti.

Zelena linija života je biblioteka predviđena za objavljivanje dela naučne, stručne i praktične sadržine o racionalnom korišćenju i negovanju prirodnih potencijala primenom savremene tehnologije. Objavljena dela imaju visoku upotrebnu vrednost u nauci i praksi.
Radovi za objavljivanje biraju se javnim konkursom.

U Naučnom savetu i redakcijskim odborima biblioteka angažovani su akademici, univerzitetski nastavnici i drugi ugledni naučnici.
Zadužbina sarađuje sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, naučnim društvima, univerzitetima, fakultetima, institutima, zdravstvenim organizacijama, narodnim bibliotekama i institucijama kulture i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Izabrani radovi za štampanje se priređuju po metodologiji koja se primenjuje u izradi nacionalnih monografija.
Rad Zadužbine Andrejević je javan!

ŽELIMO DA PORUČIMO!

Sa značajnim dostignućima naše naučne misli, bez obzira na težinu uslova u kojima se ona razvija, treba upoznati naše ljude u zemlji i inostranstvu, a potom evropsku i svetsku naučnu javnost. Od Vas očekujemo pomoć da pronađemo najbolje i da ih predstavimo nama i svetu.

Da bi nastalo naučno delo autor ulaže mnogo truda, a da bi se za delo saznalo i koristilo neophodna je naša organizovana pomoć.

KAKO DA SE UKLJUČITE

Predložite najbolje.
Postanite ZADUŽBINAR ili VELIKI ZADUŽBINAR.
POČASNI OSNIVAČ ili POČASNI OSNIVAČ – DOBROTVOR.
Budite DONATOR, SPONZOR; osoba i organizacija naklonjena darovitim naučnicima i naučnom podmlatku.
Kupujte knjige najboljih autora – za sebe, ukućane i prijatelje, za fakultet, školu, ustanovu, preduzeće, javnu biblioteku, čitaonicu.
Naše knjige stvaraju najbolji, naši kriterijumi su najstroži. Uverite se sami!
Zapamtite: u knjigama naših biblioteka biće upisana imena zadužbinara i počasnih osnivača. Imena sponzora biće upisana u onim knjigama čije izdavanje pomognu. Prigodno ćemo obeležiti učešće donatora.

PRIJATELJI NAUKE!

Ukoliko rad Zadužbine Andrejević smatrate korisnim, pridružite se da zajedno ostvarujemo plemenite ciljeve, planove, programe.

Sa dosadašnjom podrškom Zadužbina je za skoro 15 godina objavila blizu 800 naslova vrednih naučnih radova. To je više od 200.000 naučnih knjiga.
Postanite i Vi deo „porodice“ zadužbinara. Porodica Zadužbinara do sad broji oko 1000 članova – s Vama bi nas bilo više, imali bismo više energije i materijalne snage za objavljivanje više monografija naučnog sadržaja i promovisanje njihovih autora.

Beograd, jun 2009. godine.