U toku svog radnog veka radio sam kao fitopatolog na više poljoprivrednih kultura, ali sam najviše vremena radio na zaštiti hmelja, oko 30 godina, a na suncokretu skoro 40 godina. Na ove dve poljoprivredne kulture obrađivao sam uvek aktuelne fitopatološke probleme. Neki od ovih problema prvi put su obrađivani u našoj zemlji i imali su značaj za proizvodnju i u drugim zemljama.

Na obe ove kulture radio sam intenzivno i obradio sam dosta aktuelnih problema, pa sam na osnovu dobijenih rezultata objavio više štampanih naučnih i stručnih radova iz oblasti biljne patologije. Neki od ovih radova bili su tesno povezani sa selekcijom, što se naročito odnosi na ocenu raznih genotipova, za obe kulture, prema njihovim ekonomski najznačajnijim prouzrokovačima raznih bolesti.

Danas i suncokret i hmelj imaju hibride i sorte koje su otporne prema Pl. halstedii, Pucc. helianthi, Phomopsis helianthi i Ps. humuli. Obe kulture imaju i dobro razrađenu zaštitu i danas se mogu gajiti bez velikog rizika. Ovo je organizovano na bazi sopstvenih rezultata ispitivanja, o čemu najbolje svedoče objavljeni originalni radovi.

Na početku moga rada na suncokretu, susretao sam se sa više novih fitopatoloških problema, koji su bili prvi put otkriveni u Jugoslaviji, a kasnije su postali problem proizvodnje ove kulture i u drugim zemljama. Tako na primer, moj prvi rad odnosi se na pojavu Sclerotium bataticola na suncokretu, zatim Alternaria helianthi, Phoma oleracea var. hehlianthi-tuberosi, Phomopsis helianthi, Alternaria helianthinficiens, Alternaria helianthicola, Verticillium lateritium i u poslednja dva rada na pojavu Phytophthora drechsleri i Sclerotium rolfsii.

O svim ovim parazitnim gljivama pisali smo kada se u našoj zemlji i u drugim zemljama koje gaje suncokret znalo vrlo malo ili čak ništa. To mi je predstavljalo veliku poteškoću u radu. Sama determinacija jedne nove gljive traje 1-5 godina. Međutim, uz permanentni i sistematični rad, predstavljalo mi je veliko zadovoljstvo da otkrivam uvek nešto novo i da radim na njegovom rešavanju. Suncokret je takva kultura koja je pružala široko polje rada i potvrđivanja svakom stručnjaku, pa i meni.

U proizvodnji suncokreta svaki neuspeh najčešće se pripisuje nekom abiotičkom faktoru, kao što su klimatski faktori i dr., a što je najčešće, sasvim pogrešno a naročito u regionu umerene klime. Bolesti su glavni faktor smanjenja prinosa suncokreta i ukoliko se to na vreme shvati pre će se započeti sa njihovim rešavanjem.

U svom dugogodišnjem radu video sam više epifitocija raznih bolesti koje su ostavile pravu pustoš na poljima zasejanim suncokretom. Sećam se, na početku moga rada, krajem pedesetih godina, epifitocije uvelosti na suncokretu u Jugoslaviji, koju je izazvala Sc. bataticola. Ona je prouzrokovala masovnu uvelost biljaka i smanjila je prinos suncokreta 50-60% (Aćimović, 1962).

Posle uvoza ruskih visokoprinosnih i uljanih sorata VNIIMK i Peredovik i nakon njihovog uvođenja u proizvodnju, početkom šezdesetih godina, došlo je do pojave pravih epifitocija jedne nove gljive Al. helianthi, koja u toku jula i avgusta posuši prvo lišće, zatim biljke, što je uticalo na smanjenje prinosa „više od 50% (Aćimović, 1969.a,b).

Najsvežija sećanja odnose se na kraj sedamdesetih i početak osamdesetih, kada je došlo do epifitocije Phomopsis helianthi, kada su prinosi suncokreta smanjeni 50%, pa i 100%. Pojavu ovih epifitocija i njihov značaj za proizvodnju suncokreta, uz rad na njihovom rešavanju, opisali smo u mnogim naučnim radovima (Aćimović, Štraser 1982a, 1982b; Aćimović, 1983, 1984, 1985).

Rad na suncokretu bio je ispunjen sa puno uspeha i neuspeha. Suncokret je korisna poljoprivredna kultura, ali je on sigurno i najlepša kultura koja se gaji u našoj zemlji, naročito u vreme cvetanja, kada se zažute polja, kad daje bogat rod sa svetlo žutim uljem. Međutim, najteže je proizvođaču i stručnjaku kada posle cvetanja dođe do naglog sušenja i propadanja biljaka, kada glave suncokreta postaju sitne, kada su dobijeni prinosi zrna i ulja mali. U ovim slučajevima važi narodna izreka: „Ni lepšeg mladića ni ružnijeg starca“.

U prvoj našoj knjizi „Prouzrokovači bolesti suncokreta i njihovo suzbijanje, 1983., dati su osnovni elementi o najvažnijim bolestima suncokreta. U ovoj knjizi dali smo detaljno sve o bolestima, kao faktom proizvodnje koji će. nadam se, korisno poslužiti stručnjacima koji se interesuju za proizvodnju i unapređenje ove kulture. Ukoliko ova naša želja bude i delimično ostvarena, bićemo srećni i zadovoljni, jer to će ujedno biti i potvrda da je naš četrdesetogodišnji rad na ovoj kulturi bio koristan.

Novi Sad. 1. marta 1995. godine

Autor

SADRŽAJ

PREDGOVOR
UVO

I MIKOZE
PLAMENJAČE
Plamenjača
Crna trulež stabla
Pepelnica
Rđa
Bocina rđa
Bela rđa
Mrkocrna pegavost
Mrke pegavost lišća i stabla
Koncentrična mrka pegavost
Mrkocrvena pegavost
Sitno mrka pegavost
Ovalna mrkočađasta pegavost
Mrka pegavost lista i stabla
Nekrotična pegavost kotiledona
Cerkosporozna pegavost
Mrka pegavost lista
Crna pegavost
Svetlomrke i tamnomrke pege lista
Crna pegavost lista
Mrkosiva pegavost stabla
Mrka pegavost lišća i stabla
Mrka poligonalna pegavost
Manje poznati prouzrokovači pegavosti
Verticiliozna uvelost
Žutilo suncokreta
Fuzarioze suncokreta
Bela trulež
Bazalna bela trulež stabla
Siva trulež
Pepeljasta ili čađasta trulež korena i stabla
Bazalna trulež stabla
Trulež korena
Suva trulež

II BAKTERIOZE
Rak suncokreta
Bakteriozna divlja vatra
Bakteriozna mrka pegavost
Vršna hloroza i pegavost lista
Bakteriozna pegavost suncokreta
Bakterijsko sušenje lišća
Bakterijska uvelost
Bakterijska vlažna trulež

III VIROZE
Mozaik suncokreta
Žuti zvezdasti mozaik (Aster Yellow)
Žuta pegavost i lisna naboranost
Muška virozna sterilnost

IV MIKOPLAZMA
Mikoplazma suncokreta
Phillody

V PARAZITNE CVETNICE
Volovod, vodnjača, čuma
Vilina kosica

INDEX AUTORA
INDEX
BILJNE VRSTE
PARAZITNE GLJIVE
SUPERPARAZITI
BAKTERIJE
PARAZITNE CVETNICE
Kratak rezime na ruskom i engleskom
Biografija autora
Spisak objavljenih naučnih radova, stručnih radova i knjiga

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">