Povećanje prinosa gajenih biljaka i poboljšanje njihovog kvaliteta umnogome zavisi od, pravilne i blagovremene ishrane i zaštite biljaka.

Praksa je pokazala, da se ne može dobiti borba za veće i kvalitetnije prinose poljoprivrednih kultura ako se u dovoljnoj meri ne obezbedi njihova ishrana i zaštita od bolesti i štetočina.

Prema približnim procenama, gubici u biljnoj proizvodnji koji nastaju kao posledica napada biljnih bolesti, štetnih insekata, glodara i usled zakorovljenosti, iznose približno oko 30% godišnje, što predstavlja ogromne štete za našu privredu. Takođe, sa uvođenjem u kulturu novih prinosnih sorata povećava se opasnost od napada bolesti i štetočina pošto su te sorte manje otporne u odnosu na manje prinosne sorte. Korišćenjem veće količine azotnih đubriva biljke su podložnije napadu prouzrokovača bolesti.

Ovo ukazuje na sve veću potrebu pravilne ishrane i zaštite bilja koja se mora organizovano sprovoditi. Dosadašnja iskustva stečena u svetu i kod nas, pokazuju da se gubici u biljnoj proizvodnji mogu svesti na najmanju meru ako se ishrana i zaštita bilja blagovremeno i pravilno organizuju. Da bi se ovo postiglo potrebno je stvoriti izvesne preduslove. U prvom redu neophodno je da svi stručnjaci i neposredni proizvođači stručno priđu problemu ishrane i zaštite gajenih biljaka. Ako se poveže znanje sa primenom odgovarajuće tehnike, uz korišćenje savremenih proizvoda za hemizaciju, uspeh svakako neće izostati.

U stalnom nastojanju da našoj poljoprivredi pruži što veću pomoć u podizanju prinosa, „Zorka“ sa svojim stručnim službama i u saradnji sa naučnim i stručnim institucijama, poljopr. kombinatima i sl., radi na iznalaženju novih proizvoda za hemizaciju poljoprivrede, poboljšanju postojećih proizvoda, ekonomičnom načinu primene i dr.

Ova knjiga kao i niz drugih stručnih i popularnih izdanja koja su ranije izdata, nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada stručnih službi fabrike. Ona predstavlja još jedan prilog modernoj tehnologiji biljne proizvodnje. Program ishrane i zaštite bilja zasnovan je na bazi materijala domaće i strane literature u kojoj su sadržana bogata iskustva stečena u saradnji sa brojnim naučnim i stručnim institucijama, poljoprivrednim organizacijama i sl. Materijal je sistematski i popularno prikazan, dostupan svim korisnicima.

Na kraju da napomenemo, da ovaj program treba prihvatiti kao osnovno uputstvo za orijentaciju, a ne kao čvrst plan koji ne može da pretrpi izmene i dopune ukoliko dođe do pojave novih proizvoda za ishranu i zaštitu bilja.

Bićemo zahvalni čitaocima, ukoliko nam ukažu na neka sopstvena iskustva iz oblasti ishrane i zaštite bilja, postignutim kroz višegodišnju praksu kako bi naredna izdanja bila što potpunija i dopunjena novim dostignućima iz ovih oblasti.

Šabac, januar 1974. godine

SADRŽAJ

I DEO

Ishrana bilja i đubrenje
Ishrana bilja
Čime se biljka hrani
Značaj pojedinih materija u ishrani biljaka
Usvajanje hranljivih materija preko lista
Fiziološki aktivne materije
Zašto je potrebno đubrenje veštačkim đubrivima
Đubriva i utvrđivanje potreba u đubrenju
Organska đubriva
Mineralna đubriva
Kako se utvrđuju potrebe za đubrenjem veštačkim đubrivima
Klasifikacija zemljišta prema sadržaju fosfora i kalijuma
Klasifikacija zemljišta prema vrednosti
Vreme i način upotrebe veštačkih đubriva
Čuvanje veštačkih đubriva i rukovanje njima
Osobine đubriva „Zorka“ Šabac
Fosforna đubriva
Mešana đubriva
Kompleksna đubriva
Složena đubriva specijalne namene
Đubrenje pojedinih kultura
Đubrenje strnih žita
Đubrenje kukuruza
Đubrenje industrijskih kultura
Đubrenje lucerke i deteline
Đubrenje livada i pašnjaka
Đubrenje vinograda
Đubrenje voćnjaka
Đubrenje povrća
Đubrenje šuma

II DEO

Zaštita bilja
Hemijska sredstva za zaštitu bilja
Aktivne supstance koje se koriste u proizvodnji pesticida Hemijske industrije „Zorka“
Hlorovani ugljovodonici
Karbaril — Sevin
Organofosforni insekticidi
Dihlorvos — DDVP
Fenitrotion
Bromofos
Dimetoat
Forat
Malation
Abate
Fungicidi
Jedinjenja bakra
Jedinjenja sumpora
Karbamati
Organska jedinjenja žive
Derivati guanadina
Herbicidi
Derivati fenoksisirćetne kiseline
Derivati feniksipropionske kiseline
Heterociklična jedinjenja
Simazin
Aprazin
Prometrin
Ametrin
Aminotriazin
Stabilnost pesticida
Stabilnost pesticida u zavisnosti od oblika formulisanja
Aktivne materije
Otrovnost pesticida i faktori koji uslovljavaju njihovu opasnost za čoveka i životinje
Čime se izražava stepen otrovnosti i od čega on zavisi?
Zaštita jabuke
Zaštita kruške
Zaštita breskve
Zaštita šljive
Zaštita višnje i trešnje
Zaštita kajsije
Zaštita dunje
Zaštita vinove loze
Zaštita jagode
Zaštita maline
Zaštita šećerne repe
Zaštita suncokreta
Zaštita duvana
Zaštita hmelja
Zaštita krompira
Zaštita crvenog patlidžana
Zaštita kupusa, kelja i karfiola
Zaštita graška i pasulja
Zaštita luka
Zaštita bostana, krastavaca, tikve
Zaštita spanaća, salate, celera, peršuna i mrkve
Zaštita pšenice, ječma, ovsa i raži
Zaštita kukuruza i sirka
Zaštita lucerke i crvene deteline
Zaštita gotovih proizvoda u skladištu
Štetočine u skladištima žita
Štetočine suvog voća
Štetočine u skladištima duvana
Štetočine pasulja i graška
Štetočine raznih životnih namirnica
Suzbijanje štetočina skladišta
Štetni pregljevi u voćarstvu
Herbicidi
Asortiman herbicida
Pregled sredstava za zaštitu bilja koja proizvodi „Zorka“ Šabac
Insekticidi
Fungicidi
Herbicidi
Akaricidi
Ostali proizvodi
Priprema pesticida i aparati za njihovu primenu
Obračunavanje potrebne količine tečnosti i količine pesticida po jedinici površine
Mešanje pesticida

Tabela mešanja pesticida

Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">