Knjiga KRMNO BILJE je namenjena prvenstveno kao udžbenik za studente poljoprivrednih fakulteta ratarskog i opšteg smera studija. Ona može poslužiti i drugim smerovima studija koji izučavaju krmno bilje u užem obimu – stočarstvo, zaštita bilja, poljoprivredna tehnika i dr.). Nastava iz krmnog bilja izvodi se u IV semestru (završnoj godini studija), na nekim fakultetima i smerovima ranije sa različitim programima i fondom časova nastave. Pre, a i posle drugog svetskog rata, krmno bilje se izučavalo u sastavu programa predmeta posebno ratarstvo, poglavlje „Biljke za stočnu hranu“ (ponegde se to i danas radi). Deo travnjaštva je izučavan kao posebna didaktička disciplina kod nas i u svetu pod mazivima: „livadarstvo i pašnjaštvo“, „livade i pašnjaci“ i sl. U posleratnom periodu, njivske kulturne krmne biljke, livadarske trave i travnjaštvo u celini, najčešće su izučavane kao jedinstveni naučno-obrazovni predmet KRMNO BILJE na većini fakulteta u zemlji i u svetu, jer je osnovni cilj izučavanje krmnih biljaka i proizvodnja krme za ishranu stoke.

S obzirom na značaj ove naučno-obrazovne discipline, proizvodnju krme, razvoj i unapređenje stočarstva i ishranu stoke, time i potrebu izučavanja krmnih biljaka i tehnologiju gajenja, postoji permanentna potreba za stalnim udžbenikom Krmno bilje koji dosad u celovitoj formi nije izdavan. Naučni radnici pojedinih poljoprivrednih fakulteta, izdavali su priručna skripta ili publikacije za pojedine oblasti krmnog bilja, namenjene više proizvodnji, što je koristilo i studentima za spremanje ispita, međutim, kompletnog udžbenika nismo imali. Tako je ova knjiga prvi pokušaj da se udovolji potrebi za udžbenikom.

Knjiga Krmno bilje se sastoji iz četiri dela i praktično iz osam poglavlja. Sa programskim redosledom gradiva čini logičnu celinu koja će olakšati didaktičaru i slušaocima praćenje nastave, akcepciju znanja, spremanja i polaganja ispita, učiniti efikasnijim.

Pri izradi knjige korišćena je brojna naučno-obrazovna i stručna literatura, naučna i proizvodna iskustva u zemlji i svetu, naročito zemalja razvijene poljoprivrede kao: SAD, SRN, Velike Britanije, Skandinavskih zemalja, Holandije, SSSR-a, Francuske, Švajcarske, Italije i dr. Korišćena su domaća vrhunska dostignuća i rezultati primene nauke u poljoprivredi naučnoistraživačkih i proizvodnih OUR-a.

Pored pedagoško-didaktičke namene studijama drugog stupnja studija, knjiga će moći poslužiti i studijama magistrature „gajenje njivskih kultura“ kao i stručnjacima u proizvodnji, prvenstveno krme za ishranu stoke.

Pored bioloških osobina, sortimenata i odnosa vrsta i sorata krmnih biljaka prema uslovima uspevanja, agrotehnike i načina iskoriščavanja, obrađene su i osnove spremanja. konzervisanja i čuvanja krme. Kod monografske obrade biljaka dato je značajno mesto proizvodnji semena. Korišćena su najnovija dostignuća nauke koja su danas na visokom stepenu modernizacije.

Pri korišćenju literature iz didaktičkih razloga racionalizacije prostora i vremena, direktno su citirani u tekstu značajniji naučni i proizvodni rezultati, a korišćena literatura u celini, abecedno je uneta za svako poglavlje posebno, tako da se uvek može naći i šire koristiti. Takođe, racionalizacijom mesta i prostora, mnogi pojmovi su korišćeni u obliku skraćenica, radi toga je na početku knjige dat njihov ključ sa tumačenjem.

S obzirom da je naša zemlja višenacionalna zajednica, pri monografskoj obradi krmnih biljaka, pored naučnog imena (latinsko), dati su naziv: (izuzev manjeg nedostajućeg broja) na jezicima naroda i narodnosti naše zemlje i četiri svetska jezika: engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom. Tako se nadamo da će knjiga biti pristupačnija korisnicima, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Kao prvi udžbenik krmnog bilja u zemlji, i pored želje da se udovolji cilju, biće nedostataka i propusta „Svako delo može biti bolje“. Zato ću biti veoma zahvalan da pedagoško-didaktički, naučno-istraživački radnici: stručnjaci iz UR-a u proizvodnji daju svoja mišljenja i sugestije, kako bi se zajednički doprinelo na unapređenju pedagoško-didaktičke delatnosti u ovoj vaspitno-obrazovnoj disciplini i izdavanju zajedničkog udžbenika.

Knjizi Krmno bilje će ovoga puta nedostajati: registar naučno-stručnih pojmova, hronološki indeks ilustracija, indeks autora literaturnih izvora, orijentaciona pitanja studentima po poglavljima u cilju lakšeg kontrolisanja akceptiranih znanja kao i neka imena biljaka na jezicima naroda i narodnosti, odnosno svetskim jezicima, što će ubuduće biti upotpunjeno.
Želim da izrazim veliku zahvalnost svima koji su ukazav naučno-stručnu i tehničku pomoć pri izradi ove knjige: prof. dr Milanu Mijatoviću red. profesoru Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu, prof. dr Dragoljubu Bošnjaku. red. profesoru Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku za recenziju knjige: prof. dr Jožetu Korošcu, red. profesoru Biotehničke fakultete u Ljubljani, prof. dr Katarini Ivanovoj-Bandžo, red. profesoru Zemljodelskog fakulteta u Skopju, prof. dr Osmanu Sariću i Prof. dr. Danu Batinici, redovnim profesorima Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu i drugim naučnim radnicima na svesrdnoj pomoći u pružanju stručne literature. Posebno se zahvaljujem mr Peri Eriću, asistentu Poljoprivrednog fakuiteta u Novom Sadu na svestranoj pomoći na izradi udžbenika, dr Draganu Đukiću, docentu, Mirjani Čurić tehn. saradniku za pomoć na stručnoj korekturi i Mariji Perčić za daktilografski rad.

Posebno se zahvaljujem prof. dr J. Korošcu, prof. dr Florinu Fidanoskom, dr Mihailu Đurovski, docentu, prof. dr Imre Molnaru, prof. dr Gani Banska, prof. S. Lichneru iz Nitre i inž. Pavelu Balošu na determinaciji krmnih biljaka na jezicima naroda i narodnosti naše zemlje.

Zahvaljujem se Nastavno-naučnom veću i Katedri za ratarstvo i povrtarstvo Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu za saglasnost i podršku u izdavanju udžbenika „Krmno bilje“, Savetu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu za davanje odobrenja i korektnu proceduru oko štampanja knjige KRMNO BILJE kao stalnog udžbenika.

Na kraju želim izraziti veliku zahvalnost IRO „NAUČNA KNJIGA“ u Beogradu i njenom radnom osoblju koje je marljivo radilo na spremanju, štampanju i izdavanju knjige KRMNO BILJE.

U Novom Sadu, 1. 10. 1985. Godine

Autor
Prof. dr Borivoje Mišković,
redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

SADRŽAJ

I. UVOD

Krmno bilje kao naučno-obrazovna disciplina
Karakter proučavanja krmnog bilja
Razvoj naučne discipline o krmnom bilju
Naziv predmeta
Značaj krmnog bilja
Poreklo kulturnih krmnih biljaka
Raspored i površine pod krmnim biljem u svetu i u našoj zemlji
Naučno-stručna nomenklatura u krmnom bilju
Odnos krmnog bilja prema drugim naučnim disciplinama
Odnos krmnog bilja i stočarstva u sistemu poljoprivrednih nauka
Podela predmeta krmno bilje na poglavlja
Literatura

II. POZNAVANJE I GAJENJE KRMNIH BILJAKA

1. JEDNOGODIŠNJE KRMNE MAHUNARKE
Botanička pripadnost jednogodišnjih krmnih mahunarki
Geografska rasprostranjenost
Privredni i agrotehnički značaj
Zajedničke morfološke i biološke osobine
Načini gajenja i korišćenja jednogodišnjih krmnih mahunarki
Krmni grašak — Pisum sativum ssp. arvense L.
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Hemijski sastav
Grahorice, rod Vicia
Ozima maljava grahorica — Vicia villosa Roth
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Sorte
Panonska grahorica — Vicia pannonica Grantz
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Obična grahorica — Vioia sativa L.
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Sorte
Agrotehnika grahorica
Iskorišćavaije grahorica i njihovih smeša
Proizvodnja semena grahorica
Krmni bob — Faba vulgaris Moenoh (Faba vulgaris var. equina)
Značaj kulture
Morfološke karakteristike krmnog boba
Zahtevi boba prerna uslovima uspevanja
Sorte boba
Agrotehnika
Žetva i iskorišćavanje
Hemijski sastav
Lupine — rod Lupinus
Značaj lupina
Morfološke karakteristike
Opis vrsta lupina
Bela lupina — Lupinus albus L.
Žuta lupina — Lupinus luteus L.
Plava lupina — Lupinus angustifolius L.
Višegodišnja lupina — Lupinus polyphylus L.
Uslovi uspevanja
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Prinosi
Soja — Glycine hispida Max (Soja hispida L.)
Značaj gajenja soje
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Sorte soje za zelenu masu
Agrotehnika soje za zelenu stočnu hranu
iskonišćavanje soje za zelenu stočnu hranu i silažu
Hemijski sastav
Vigna — Vigna sinsnsis L.
Morfološke karakteristike
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Hemijski sastav vigne
Literatura

2. KORENASTO — KRTOLASTE KRMNE BILJKE
Važnije vrste korenasto-krtolastih krmnih biljaka
Krmna repa — Beta vulgaris var. crassa Slef
Morfološke karakteristike
Sorte
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Spremanje i čuvanje
Hemijski sastav korena
Proizvodnja semena
Krmna mrkva — Daucus cairota L.
Morfološke karakteristike
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Hemijski sastav
Proizvodnja semena
Breskva — Brassica napus ssp. rapifera Metz.
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Berba, čuvanje i korišćenje
Hemijski sastav
Proizvodnja semena
Postrna repa — Brassica rapa rapifera Metz.
Morfološke karakteristike
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Berba i iskorišćavanje
Hemijski sastav postrne repe
Proizvodnja semena
Čičoka — Helianthus tuberosus L.
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Hemijski sastav čičoke
Literatura

3. OSTALE JEDNOGODIŠNJE NJIVSKE KRMNE BILJKE
Kukuruz — Zea mayz L.
Sorte i hibridi kukuruza pogodni za proizvodnju krme
Agrotehnika proizvodnje krmnog kukuruza
Iskorišćavanje
Prinosi
Krmni sirak — Sorghum sorghum L.
Značaj
Osobine i uslovi uspevanja
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte i hibridi krmnih sirkova
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Prinosi
Hemijski sastav
Sudanska trava — Sorghum vulgare var. sudanensis Piper
Značaj vrste
Morfološke karakteristike
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Korišćenje sudanske trave
Hemijski sastav sudanske trave
Italijansko proso —Panicum italicum
Krmni kelj — Brassica oleracea L. var. acephaia D. C.
Značaj
Morfološke karakteristike
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Hemijski sastav
Proizvodnja semena
Krmne repice — Brassica ssp.
Gajenje krmnih repica za stočnu hranu
Iskorišćavanje
Hranljiva vrednost
Krmni slez — Malva verticillata var. crisper L.
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Hemijski sastav
Proizvodnja semena
Šećerna repa za zelenu stočnu hranu
Iskorišćavanje zelene šećerne repe
Literatura

4. VIŠEGODIŠNJE MAHUNASTE KRMNE BILJKE
Značaj višegodišnjih mahunarki
Pregled najvažnijih rodova i vrsta višegodišnjih krmmh mahunarki
1. Rod Medicago
2. Rod Trifolium
3. Rod Lotus — zvezdani, smiljkite
4. Rod Melilotus — kokotac
5. Rod Onobrychis Gaertn. — Esparzete
6. Rod Lespedeza
7. Rod Pueraria — kud — zu
Lucerka — Rod, Medicago sativa (L.) em Wass
Donošenje lucerke u našu zemlju
Rasprostranjenost i površine pod iucerkom u svetu i kod nas
Glavni reoni gajenja lucerke u Jugoslaviji
Značaj lucerke
Morfološke karakteristike
Biološke osobine i zahtevi lucerke prema uslovima uspevanja
Sorte i tipovi lucerke
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Prinosi lucerke
Proizvodnja semena lucerke
Deteline, rod Trifolium (troliske)
Crvena detelina — Trifolium pratense L. var. sativum Schreb.
Rasprostranjenost crvene deteline kod nas i u svetu
Značaj
Morfološke i biološke osobine
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Tipovi i sorte
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Proizvodnja semena
Prinosi sena i semena crvene deteline
Bela detelina — Trifolium repns L.
Značaj
Opis i zahtevi prema uslovima uspevanja
Sorte
Agrotehnika
Proizvodnja semena
Švedska detelina — Trifolium hybridum L.
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja i zahtevi
Gajenje
Ostale višegodišnje deteline
Jagodasta detelina — Trifolium fragiferum L.
Brdska detelina — Trifolium montanum L.
Panonska detelina — Trifolium pannonicum L.
Alpska detelina — Trifolium alpestre L.
Jednogodišnje deteline
Aleksandrijska detelina — Trifolium alexandrinum L.
Botanički opis
Uslovi uspevanja
Gajenje
Iskorišćavanje
Inkarnatska detelina — Trifolium incarnatum L.
Botanički opis
Uslovi uspevanja i gajenje
Persijska detelina — Trifolium resupinatum L.
Botanički opis biljke
Uslovi uspevanja i gajenje
Rod Lotus — Zvezdani
Žuti zvezdan — Lotus corniculatus L.
Značaj
Botanički oipis
Uslovi uspevanja
Agrotehnika
Iskorišćavanje
Proizvodnja semena
Barski zvezdan — Lotus uliginosus Schkuhr.
Uskolisni (slatinski) zvezdan — Lotus tenuifolius L.
Morfologija vrste
Rod Onobrychis Gaertn — Esparzete
Botanički opis
Zahtevi prema uslovima uspevanja
Gajenje
Iskorišćavanje
Hemijski sastav i kvalitet
Proizvodnja semena
Kokotac — rod Melilotus — ždraljike
Značaj
Morfološke karakteristike
Uslovi uspevanja
Gajenje
Gajenje kokoca za zeleno đubrivo
Proizvodnja semena
Lespedeza — japanska detelina
Botanički opis i zahtevi prema uslovima uspevanja
Gajenje
Iskorišćavanje
Puerarija — Kud-zu — Pueraria thunbergiana Benth
Botanički opis
Gajenje
Iskorišćavanje
Krotalarija — Crotalaria Linn.
Literatura

5. OSNOVE TRAVNJAŠTVA
Uvodni deo
Botanička sistematika trava i zastupljenost na Zemljinom kopnu
Opšti značaj vlatastih trava
Agrotehnički značaj trava
Opšte zajedničke osobine vlatastih trava
Zajedničke morfološke karakteristike vlatastih trava
Specifične biološke osobine trava
Druge biološke osobine trava
Podela trava u grupe
Poznavanje važnijih vrsta vlatastih trava
Mačiji repak — Phleum pratense L.
Ježevica — Dactylis glomerata L.
Francuska trava — Arrhenatherum elatius (L.) Presl. Mert et Kock.
Zlatni ovsik — Trisetum flavescens (L.) (P. B.)
Bezosi vlasen — Bromus inermis Leyss.
Livadski vijuk — Festuca pratensis Huds.
Crveni vijuk — Festuca rubra L.
Visoki vijuk — Festuca arundinacea Schreb.
Lisičji repak — Alopecurus pratensis L.
Italijanski Ijulj — Lolium italicum L.
Engleski Ijulj — Lolium perenne L.
Prava livadarka — Poa pratensis L.
Obična livadarka — Poa trivialis L.
Bela rosulja—Agrostis alba (gigantea) L.
Obična rosulja — Agrostis vulgaris L.
Petlova krestica — Cynosurus cristatus L.
Mirisavka — Anthoxanthum odoratum L.
Zvečac (zvončić) — Briza media L.
Bekmanova trava — Beckmannia erucaeformis (L.) Host.
Trstika — Phalaris arundinacea (L.) Dum.
Kanarska trava — Phalaris canariensls L.
Barska livadarka — Poa palustris (L.) L. Br.
Slatinska trava — Puccmellia distans (L.) Jacq. Parl. (Athropis distans Jacq. Grisenbach.)
Medunica — Holcus lanatus L.

POJAM TRAVNJAKA
Podela travnjaka
Prirodni travnjaci — uslovi nastanka
Podela prirodnih travnjaka i njihove karakteristike
Prirodni travnjaci nizijsko-dolinskog tipa
Prirodni travnjaci SAP Vojvodine
Brdski prirodni travnjaci
Planinski travnjaci
Močvarni prirodni travnjaci
Stepen razvitka i pojava deneracije prirodnih travnjaka
Promene u botaničkom sastavu travnjaka
Vrste promena u fitocenozama prirodnih travnjaka
Mere popravke prirodnih travnjaka
Površinsko obrađivanje
Đubrenje prirodnih travnjaka
Uticaj đubrenje na floristički sastav
Uticaj đubrenja na prinos krme
Uticaj đubrenja na kvalitet sena
Đubrenje. Vreme i tehnika đubrenja prirodnih travnjaka
Primena mineralnih đubriva
Đubrenje prirodnih travnjaka organskim đubrivima
Nadosejavanje (podsejavanje) prirodnih travnjaka
Biološka melioracija degradiranih prirodnih travnjaka
Zaštita travnjaka od korova
Suzbijanje korova u travnjacima
Ostale mere i nega travnjaka
Primena posebnih mera u popravljanju travnjaka na anormalnim zemljištima ravničarskog tipa

ISKORIŠĆAVANJE PRIRODNIH TRAVNJAKA
KULTURNI TRAVNJACI
Pojam, značaj i podela kulturnih travnjaka
Osnovni principi zasnivanja kulturnih travnjaka
Kriterijum izbora biljnih vrsta za travnjačku kompoziciju
Odnosi biljnih vrsta u smešama
Broj vrsta pri komponovanju travnjačkih smeša
Komponovanje i proračun smeša za travnjak
Zasnivanje kulturnih travnjaka
Setva
Nega kulturnih travnjaka
Iskorišćavanje kulturnih travnjaka
Literatura

III. SISTEM KONTINUIRANE PROIZVODNJE ZELENE STOČNE HRANE — KRMNI KONVEJER

Kategorije krmnog konvejera
Značaj zelenog krmnog konvejera
Uvođenje zelenog krmnog konvejera i njegovo plamiranje
Osnovni faktori zasnivanja i iskorišćavanja zelenog krmnog konvejera
Korišćenje i neke specifičnosti krmnih biljaka u krmnom konvejeru
Literatura

IV. SPREMANJE, KONZERVISANJE l ČUVANJE STOČNE HRANE

Osnovni metodi konzervisanja krme
Spravljanje, spremanje i čuvanje sena
Gubici pri spravljanju sena i njihovo smanjivanje
Metode spravljanja sena
Spravljanje sena sušenjem biljne mase na napravama
Spravljanje sena dosušivanjem — produvavanjem vazduha primenom ventilatora
Hemijske metode spravljanja sena
Procena prinosa krmnih biljaka (sena i paše) na travnjacima
Spremanje i čuvanje sena
Kontrola stanja i obezbeđenje uskladištenog sena
Ocena kvaliteta sena
Senaža i njeno spravljanje
Ocena kvaliteta senaže
Konzervisanje kabaste stočne hrane siliranjem
Metode siliranje kabaste stočne hrane
Konzervansi i stimulatori u spravljanju silaže
Neki osnovni procesi u siliranju krme
Savremene metode siliranja krme
Siliranje sa organskim kiselinama
Siliranje preparatima kiselih soli
Primena fermentnih preparata u siliranju
Primena kvasaca u siliranju krme
Gubici u prinosu i hranijivoj vrednosti krme pri siliranju
Ocena kvaliteta silaže
Proračun količine silaže iz silirane zelene mase
Objekti za spravljanje silaže
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">