Na mnogim skupovima u zemlji i u inostranstvu (na savjetovanjima, simpozijumima, kongresima i sl.) naglašava se potreba povećanja proizvodnje ljudske hrane bogate bjelančevinama, pretežno animalnog porijekla. Istovremeno, ljudske potrebe upoređuju se sa raspoloživim mogućnostima za proizvodnju hrane, kojih je kod nas na pretek. I salmonidno ribarstvo, u konkretnom slučaju pretežno ribogojstvo, kod nas je jedan od nedovoljno iskorišćenih, ali potencijalnih izvora ljudske hrane s obzirom na povoljne uslove za ovu proizvodnju, kojih mnoge druge zemlje nemaju u tolikoj mjeri. Ovo utoliko prije što su stvarne mogućnosti uzgoja i prinosa za sada neprocjenjive, kad se uzme u obzir samo njihova sadašnja proizvodnja u svijetu (SAD, Francuska, Japan itd.). Na žalost, ove mogućnosti nisu još ni izdaleka dovoljno ispitane i iskorišćene, te se salimonidne vrste riba uzgajaju, posebno kod nas, još uvijek na prilično ekstenzivan, odnosno poluintenzivan način.

Polazeći od iznijetih konstatacija, autor (knjige „Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj“ prof. dr inž. Mahmud Aganović preuzeo je na sebe veoma važan i ujedno težak, složen i odgovoran zadatak, pripremajući prvu knjigu takve vrste u Jugoslaviji, knjigu koja se već duže vremena očekuje i za koju je potreba u našoj zemlji više puta naglašavana.

Osnovni cilj i namjera autora ove knjige je da napravi sintezu postignutih rezultata na osnovu svih dosadašnjih radova i dostignuća u oblasti uzgoja salmonidnih vrsta riba. Treba pri ovome posebno naglasiti da je ovu knjigu autor napisao koristeći i rezultate svojih vlastitih višegodišnjih ispitivanja i iskustava proizašlih iz njegovog dugogodišnjeg interesovanja za ovaj problem. Sve je to u sažetoj formi na odgovarajući način učinio dostupnim svim zainteresovanim naučnim i stručnim radnicima angažiranim u predmetnoj problematici, studentima poljoprivrednih i drugih fakulteta, čak i učenicima srednjih stručnih škola, ali i daleko širem krugu interesanata.

Autor je, dakle, na bazi svog vlastitog iskustva te dubokog poznavanja literature, uspio da obradi materiju, na način dostupan kako naučnim radnicima tako isto i ostalim stručnjacima i studentima, vodeći čitaoca od historijsko-literaturnih informacija do praktičnih opisa svih radnih operacija na savremenom nivou.

Radi što boljeg približavanja materije čitaocima autor je koristio obilje dostupne mu literature i raspoložive dokumentacije, navodeći iz njih u znatnoj mjeri također tabele, crteže i fotografije. Dobar dio materijala autor je i sam izradio na osnovu vlastitih proučavanja, čime je knjigu učinio ne samo atraktivnijom već i uvjerljivo dokumentovanom.

Dužnu pažnju u knjizi autor je posvetio onim salmonidnim vrstama riba koje se mogu uzgajati prvenstveno na našim salmonidnim gospodarstvima. U isto vrijeme detaljno su izneseni i razrađeni i svi problemi sa kojima se stručnjaci susreću prilikom zasnivanja, kao i u vođenju salmonidnih gospodarstava. Razmatran je niz faktora kao što su kvalitet i kvantitet vode, smještaj salmonidnih gospodarstava, načini njihove izgradnje, reprodukcija salmonidnih vrsta riba i principi njihove vještačke oplodnje, te i svi proizvodni problemi od vještačkog mriješćenja pa sve do uzgoja pastrmskog mlađa i pastrmki za potrošnju kako u klasičnim ribnjacima tako i u kavezima, uključivši tu i ishranu uzgajane ribe. Pored svojih vlastitih iskustava, autor navodi i podatke iz tuzemne i inozemne literature. To je od posebne važnosti jer se upravo time znatno povećava i vrijednost prve naše knjige iz ovoga domena s obzirom da mi, na žalost, u ovoj proizvodnji vidno zaostajemo za mnogima u inozemstvu, pa nam upoznavanje sa najuspješnijim svjetskim rezultatima, kao i sa nekim našim, može veoma mnogo da koristi i dade podstreka za proširivanje i intenziviranje salmonidkulture i kod nas.

Posebna vrijednost i značaj takve prve knjige iz ovoga domena je ne samo u tome što će ona popuniti prazninu veoma siromašne literature iz područja salmonidkulture na našem jeziku već i zato što se knjiga prof. dr inž. Mahmuda Aganovića pojavljuje u pravi čas, upravo u vrijeme kada se i u Jugoslaviji ulažu veliki napori da se akvakultura uopće, a i salmonidkultura posebno počinju da razvijaju veoma brzo, ali opterećene, na žalost, još uvijek i elementima stihijnosti i nedovoljnim biološkim i tehničko-tehnološkim znanjima. Upravo zbog toga je ova knjiga, ne samo sadržajno već i vremenski, velik i dragocjen doprinos.

Ova knjiga će veoma dobro moći da posluži ne samo brojnim stručnjacima koji rade na salmonidnim gospodarstvima, nego i brojnim sportsko-ribolovnim organizacijama, a zauzet će svoje posebno mjesto i među udžbenicima postdiplomaca iz ribogojstva, kao i studenata poljoprivrednih, šumarskih, bioloških i veterinarskih fakulteta.

Vjerujemo da će knjigu „Salmonidne vrste riba i njihov uzgoj“ prof. dr inž. Mahmuda Aganovića, naučnog savjetnica Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu i redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prihvatiti i cijeniti svi naučni i stručni radnici odgovarajuće specijalnosti, studenti, kao i ostali korisnici, te da će zauzeti i svoje zasluženo vidnije mjesto u siromašnoj literaturi o ribarstvu u našoj zemlji.

Akademik prof. dr Ivo Tomašec, Zagreb
Akademik prof. dr Tonko Šoljan, Sarajevo
Prof. inž. Kiril Apostolski, Skopje

Sadržaj

1. PREDGOVOR

2. HISTORIJSKI PREGLED UZGOJA SALMONIDNIH VRSTA RIBA

3. SALMONIDNE VRSTE RIBA KOJE SE UZGAJAJU U JUGOSLAVIJI

4. OSNOVNO O SISTEMATICI I BIOLOGIJI NEKIH SALMONIDNIH VRSTA RIBA

5. PRAVCI UZGOJA

5.1. UZGOJ TZV. „DIVLJIH“ SALMONIDNIH VRSTA RIBA
5.2. UZGOJ TRŽNE, DOMESTICIRANE KALIFORNIJSKE PASTRMKE

6. OSNOVNI ELEMENTI UZGOJA I IZGRADNJE SALMONIDNIH OBJEKATA

6.1. KVALITET VODE
6.1.1. Kemijske karakteristike vode
6.1.2. Fizičke karakteristike vode
6.1.3. Biološki indikatori kvaliteta vode
6.2. KVANTITET VODE
6.2.1. Porijeklo vode
6.2.2. Određivanje količina potrebne vode
6.2.3. Potrebne količine (kvantitet) vode
6.3. OSTALI ELEMENTI PRILIKOM IZBORA LOKACIJE I IZGRADNJE SALMONIDNOG GOSPODARSTVA

7. REPRODUKCIJA SALMONIDNIH VRSTA RIBA

7.1. O ZNAČAJU PROBLEMA RAZMNOŽAVANJA
7.1.1. Genitalni aparat
7.1.2. Period reprodukcije
7.1.3. Ponašanje spolno zrelih jedinki i priprema za mriješćenje
7.1.4. Embrionalni period razvića
7.2. SELEKCIJA I HIBRIDIZACIJA
7.2.1. Izbor matičnih jedinki
7.2.2. Mogućnost hibridizacije

8. PRINCIPI VJEŠTAČKE OPLODNJE

8.1. VJEŠTAČKO MRIJEŠĆENJE
8.2. OBJEKTI ZA INKUBACIJU
8.2.1. Mrestilište
8.2.2. Inkubacioni aparati i tipovi
8.2.3. Ležnice (inkubatori)
8.2.4. Manipulacija vodom u mrestilištu i inkubacionim aparatima
8.2.5. Dovod vode
8.2.6. Odvod vode
8.2.7. Način sprečavanja bježanja ličinki i mlađa iz inkubacionih aparata
8.3. SMJEŠTAJ IKRE I RAD U INKUBACIONOJ SALI
8.4. UTVRĐIVANJE KOLIČINA OPLOĐENE IKRE, LIČINKI I MLAĐA

9. UZGOJ MLAĐA

9.1. UZGOJ MLAĐA U RIBNJACIMA
9.1.1. Uzgoj mlada do starosti od 3 do 4 sedmice
9.1.2. Uzgoj mlađa od završene 3 do 4 sedmice pa do 3 mjeseca starosti
9.1.3. Uzgoj mlađa od završenog 3. pa do 9 mjeseci starosti
9.1.4. Uzgoj mlađa od završenog 9. mjeseca pa do jedne godine života
9.2. UZGOJ MLAĐA U UZGOJNIM POTOCIMA

10. UZGOJ TRŽNE PASTRMKE

10.1. TEHNIČKI ELEMENTI
10.1.1. Konstrukcija ribnjaka
10.1.2. Raspored i dimenzije ribnjaka
10.2. TEHNOLOŠKI ELEMENTI
10.2.1. Gustina rasada ribe u pojedinim uzgojnim fazama
10.2.2. Kontrola prirasta
10.2.3. Sortiranje — načini sortiranja
10.2.4. Čišćenje ribnjaka
10.2.5. Mortalitet salmonidnih vrsta riba u uzgoju
10.3. UZGOJ PASTRMKE U KAVEZIMA
10.3.1. Vodeni biotopi kao lokacije za postavljanje kaveza
10.3.2. Konstrukcije kaveza
10.3.3. Naseljavanje ribe u kaveze
10.3.4. Ishrana ribe u kavezima
10.3.5. Biološko obraštanje kaveza
10.3.6. Sortiranje ribe u kavezima
10.3.7. Radna snaga i oprema

11. ISHRANA SALMONIDNIH VRSTA RIBA

11.1. PROBAVNI SISTEM SALMONIDNIH VRSTA RIBA
11.2. FIZIOLOGIJA ISHRANE
11.3. PROCESI ISHRANE, ENERGIJE I IZMJENE MATERIJE
11.4. ZNAČAJ VJEŠTAČKE ISHRANE
11.5. VRSTE HRANIVA
11.6. KOLIČINE POTREBNE HRANE
11.7. NAČINI DAVANJA HRANE
11.8. SKLADIŠTENJE (ČUVANJE) HRANE
11.9. NEKA NAČELA KOD ISHRANE

12. TRANSPORT SALMONIDNIH VRSTA RIBA

12.1. OVISNOST TRANSPORTA OD USLOVA SREDINE
12.2. VRSTE TRANSPORTA I TRANSPORTNE POSUDE
12.2.1. Transport ikre (jaja)
12.2.2. Transport ličinki i mlađa
12.2.3. Transport većih količina mlađa i tržne pastrmke
12.2.4. Odstranjivanje pjene i kataboličkih produkata u toku transporta

13. PRERADA SALMONIDNIH VRSTA RIBA

LITERATURA

Prerada salmonidnih vrsta riba

Kod nas, pa i gotovo u cijelom svijetu, salmonidne vrste riba (uglavnom isključivo tržna kalifornijska pastrmka) danas se na tržište plasiraju najpretežnije u živom ili svježe mrtvom stanju, jer tržište konzumira upravo takav artikal. Naime, raznim prevoznim sredstvima, žive pastrmke tržne veličine doturaju se do prodavača, tu se stacioniraju u manjim cementnim ili plastičnim bazenima — akvarijumima, koji imaju stalan protok svježe, dobro aerirane vode.

U svježe mrtvom stanju tržna pastrmka, također prethodno pripremljena za tržište (prethodno sortirana i najmanje 24 sata prije isporuke na tržište nehranjena), dovozi se u raznim drvenim ili plastičnim sanducima (kašetama) i tako se isporučuje tržištu. Da bi se riba što bolje i što duže vremena održala u svježem stanju, u navedene kašete stavlja se dobro usitnjen led, jer se u protivnom slučaju, usljed povečanja temperature tijela transportovanih jedinki, u toku njihova transporta, a zatim i za vrijeme stajanja prije prodaje, kao i usljed djejstva bakterija i fermenata, vijek trajanja ove ribe se uveliko skraćuje.

Prilikom isporuke na tržište, prodavač mora znati da i sama priroda hrane kojom se riba hranila prije isporuke na tržište može veoma mnogo da utiče na organoleptička svojstva mesa pastrmke. Na primjer, tržne pastrmke hranjene isključivo industrijskim, suhim hranivima (peletama, briketama) imaju dobru konzistenciju mesa i prijatan okus. Međutim, ako su te iste ribe hranjane klaoničkim otpacima, onda im je meso vodnjikavo, često je masnije, poprima i poseban, često neprijatan miris.

Izgradnjom novih i dogradnjom postojećih salmonidnih gospodarstava dobijaju se i nove proizvodne površine, tehnologija uzgoja salmonidnih vrsta riba uveliko se modernizuje, pa su i prinosi tržne pastrmke po jedinici površine, odnosno po količini dovodne vode u jedinici vremena danas veći nego prije desetak godina. Osim toga, relativno visoka proizvodnja uslovljava sniženje cijene koštanja i obezbjeđuje bolji plasman cjelokupne proizvodnje. Problem plasmana proizvodnje tržne pastrmke je danas u prvom planu.

Dimljana, sušena, konzervirana i na druge načine prerađena tržna pastrmka danas je još uvijek raritet na našem tržištu, a i cijena takvih proizvoda je relativno visoka za široko tržište. Osim toga, stalnim jačanjem proizvodnih snaga i kupovne moći stanovništva potrošač je danas postao mnogo izbirijiviiji. On ipak danas najčešće traži svježu i higijenski dobro pripremljenu pastrmku, koja se može odmah koristiti, čija je cijena relativno niska, što mu dosadašnji klasični način njena dotura na tržište nije obezbjeđivao. Pored toga, svježa i prethodno dobro pripremljena tržna pastrmka je znatno ukusnija nego dimljena, sušena ili na bilo koji drugi način konzervirana. Ona je i visoko bjelančevinasto hranivo pogodno za bolesnike. Naime, meso salmonidnih vrsta riba veoma je bogato animalnim bjelančevinama i njihovo učešće u mesu pastrmke kreće se od 66,0 do 78,2%. Sadržaj masti u mesu pastrmke je malen, od 4,2 do, maksimalno, 6,8%, i to posebno povećava njenu dijetetsku vrijednost (Rohler und Metzner, 1932., Corti, 1949, Morawa, 1951. i drugi). Zbog toga, nije slučajno što se danas, na primjer, u Japanu, posebno u SAD, u novije vrijeme još i u Danskoj, salmonidnim vrstama riba (posebno tržnoj kalifornijskoj pastrmci) prije isporuke na tržište vadi utroba, bubrezi i škrge, pa se tako pripremljena riba, prethodno još i posebno upakovana, plasira na tržištu.

Priprema pastrmki za isporuku tržištu obavlja se tako što se pastrmke tržne veličine najprije ubijaju pomoću elektrošokova. Ribe, zatim, dolaze na specijalno konstruisane mašine, tu se razrežu pomoću specijalnih noževa, nakon čega se iz ribe vadi utroba, bubrezi i škrge.

Poslije provedenog postupka ubijanja, čišćenja i rezanja, riba se dobro ispere u obilnim količinama čiste i hladne vode, i to pod mlazevima, kako bi se sa riba odstranile sve nečistoće. Očišćena i na navedeni način isprana pastrmka odlazi potom u posebne bazene sa hladnom, svježom i čistom vodom, pomiješanom sa antibioticima. U ovim bazenima sa vodom i rastvorom antibiotika, tržna pastrmka se drži oko 15 minuta.

Da bi sve ribe imale istu boju i isti sjaj, one se sada utapaju u poseban rastvor „Frodex“-a, koji oko tijela ribe obrazuje tanku skramu u vidu tzv. filma. To zaštićuje tijelo pastrmke od bilo kakvih promjena (boja, eventualne opekline) i sprečava dehidrataciju, do koje neminovno dolazi uslijed toga što su ribe gusto zbijene u toku transporta, ili prilikom njihova zamrzavanja ili konzerviranja. Na ovaj način pripremljene pastrmke se pakuju u posebne providne polietilenske vrećice (4 do 5 komada, 1 u težini od 1 kg, u prosjeku). Manje ili više ovih vrećica pakuje se u manje ili veće kartonske kutije — već prema zahtjevu tržišta i dužini transporta.

Konačna priprema za isporuku tržištu sastoji se u pohranjivanju na navedeni način pripremljenih porcionih (ili bilo koje druge kategorije) pastrmki u kartonskim kutijama od 1 do 20 kg težine u posebne hladnjake, na temperaturu od —20°C, kako bi se ovaj proizvod mogao kasnije što bolje i što duže očuvati i što jednostavnije plasirati na tržište, do samog potrošača.

Ima slučajeva da se vađenje utrobe, bubrega i škrga kod tržnih pastrmki vrši i ručno, pa, prema tome, ovakav način pripreme pastrmki za tržište može se, bar za početak, uvesti i kod nas u upotrebu.

Neka tržišta traže još i da se pastrmki odstrani kičma i rebra. Nakon odstranjivanja kičme i rebara, tržne pastrmke se uvaljaju (paniraju) u mrvice i potom pakuju u posebne lagane aluminijumske kutije. U Danskoj se, na primjer, na navedeni i sličan način pripremi i tržištu isporuči i preko 5 000 000 kg na Jutlandu proizvedenih tržnih pastrmki, zahvaljujući upravo tijesnoj sprezi svih proizvođača pastrmke iz ove zemlje. Osim toga, proizvođači iz Danske gotovo svu svoju proizvodnju doturaju u jedan poseban, zajednički sabirni i prerađivački centar, iz koga izlazi jedna široka skala proizvoda pastrmke, od žive, svježe mrtve preko rashlađene, smrznute, dimljene, sušene, pa sve do pastrmke bez ikakvih kostiju i panirane.

Čini se da je povoljno rješenje plasmana proizvodnje naših proizvodnih salmonidnih gospodarstava upravo u dobroj organizaciji i koncentraciji prerade i prodaje, jer bi bilo iluzorno da svako veće salmonidno gospodarstvo izgrađuje svoje posebne centre za preradu i plasman samo svoje proizvodnje.

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">