ŠEĆERNA REPA je naša najvažnija poljoprivredno-industrijska kultura, kako po privrednom značaju tako i po površinama koje zauzima. Poslednjih godina jugoslovenska industrija šećera je znatno proširila svoje kapacitete, koji svakako zahtevaju i povećanje proizvodnje kvalitetne šećerne repe, kako bi se u potpunosti zadovoljile naše potrebe za šećerom.
Ovaj neobično značajan zadatak poljoprivrede i industrije upućuje na potrebu većeg angažovanja svih snaga u ovim granama privrede u pravcu još bržeg unapređenja proizvodnje šećerne repe.
Polazeći od toga da uspešnom rešavanju ovog zadatka može doprineti i jedno kompletno delo o ovoj kulturi, „Zadružna knjiga“, uz saglasnost i podršku Poslovnog udruženja industrije šećera Jugoslavije i fabrika šećera, izdaje ovu knjigu o ŠEĆERNOJ REPI.

Knjigu je napisalo 18 naših poznatih stručnjaka-specijalista is raznih oblasti proizvodnje i prerade šećerne repe.

Celokupna materija o šećernoj repi izložena je u 20 poglavlja, koja čine zaokruženu celinu, i to:

1 — Značaj, poreklo i stanje proizvodnje, 2 — Morfologija šećerne repe, 3 — Fiziologija šećerne repe, 4 — Genetika šećerne repe, 5 — Selekcija šećerne repe, 6 — Sorte i proizvodnja semena, 7 — Ekonomika proizvodnje, 8 — Organizacija rada u proizvodnji, 9 — Mehanizacija proizvodnje šećerne repe, 10 — Prirodni uslovi za proizvodnju, 11 — Plodored i obrada zemljišta, 12 — Đubrenje šećerne repe, 13 — Setva i nega, 14 — Navodnjavanje šećerne repe, 15 — Bolesti šećerne repe, 16 — Štetočine šećerne repe, 17 — Kompleksna zaštita šećerne repe, 18 — Vreme vađenja i čuvanje do prerade, 19 — Hemijski sastav, kvalitet i osnovni principi prerade i 20 — Sporedni proizvodi proizvodnje i prerade šećerne repe.

Kao što se iz pregleda poglavlja vidi, knjiga svestrano obrađuje materiju o ovoj kulturi. Od posebnog je značaja što su u njoj pored materije o poznavanju kulture i agrotehnici skoro u podjednakoj meri obrađena i pitanja morfologije, fiziologije, genetike, selekcije proizvodnje, što nije bio slučaj sa dosadašnjim publikacijama o šećernoj repi. Nisu od manjeg značaja ni poglavlja o hemijskom sastavu i osnovnim principima prerade, a posebno poglavlje o sporednim proizvodima šećerne repe i njihovom iskorišćavanju.

Nije suvišno naglasiti i to da su autori pri obradi materije, pored korišćenja najnovije svetske literature, uneli dosta podataka iz sopstvenog rada i iz jugoslovenske nauke i prakse, što knjigu čini još vrednijom za naše uslove.

Verujemo da će pojavu ovakve knjige pozdraviti većina naših stručnjaka i drugih korisnika, bez obzira na izvesnu stilsku neujednačenost, koja se pri ovakvom načinu rada nije mogla izbeći. Svakako da i pored vrlo savesnog rada svih autora i izdavača knjiga nije bez nedostataka i zbog toga ćemo biti zahvalni svakom korisniku koji ukaže na potrebne korekcije.

Ova knjiga je prvenstveno namenjena proizvođačima šećerne repe, ali s obzirom na sadržinu ona će biti od koristi i drugom kadru koji se bavi ovom problematikom, kao i onima koji se tek osposobljavaju za rad u proizvodnji.

Izdavač ovom prilikom zahvaljuje autorima na trudu koji su uložili i tako omogućili da se ovakvo jedno delo pojavi kod nas.

Takođe zahvaljujemo Poslovnom udruženju industrije šećera Jugoslavije na pruženoj podršci, a posebno fabrikama šećera, koje su otkupom izvesnog broja primeraka omogućile da knjiga odmah po izlasku iz štampe dođe do onih kojima je prvenstveno namenjena.

Ukoliko knjiga odgovori svojoj nameni, odnosno doprinese daljem unapređenju Proizvodnje šećerne repe, to će biti najveća nagrada autorima i izdavaču.

SADRŽAJ

Predgovor
Značaj, poreklo i stanje proizvodnje šećerne repe (Inž, M. Jončić)
Privredno-ekonomski i agrotehnički značaj
Poreklo i istorija šećerne repe
Poreklo i sistematizacija
Istorija gajenja i proizvodnje u svetu
Istorija proizvodnje šećerne repe i šećera u Jugoslaviji
Proizvodnja šećerne repe i šećera u svetu
Proizvodnja posle prvog i drugog svetskog rata
Međunarodna trgovina šećernom repom i šećerom
Proizvodnja šećerne repe i šećera u Jugoslaviji
Površine, prinosi i proizvodnja
Stanje industrije šećera
Izvoz i uvoz
Perspektiva proizvodnje
Literatura

Morfologija šećerne repe (Dr R. Đorđević)
Koren
Anatomska građa korena
List
Anatomska građa liske i drške
Stablo
Cvet i plod
Literatura
Fiziologija šećerne repe (Dr M. Sarić)
Fotosintetička i energetska aktivnost biljaka š. repe
Fiziologija mineralne ishrane šećerne repe
Promet vode kod biljaka šećerne repe
Metabolizam i nakupljanje šećera i drugih organskih materija kod šećerne repe
Literatura

Genetika šećerne repe (Dr R. Đorđević i inž. V. Kovačević)
Genetska svojstva šećerne repe
Načini razmnožavanja
Nasleđivanje i promenljivost osobina
Samooplodnja i heterozis
Muška sterilnost
Jednosemenost
Citologija šećerne repe
Broj hromozoma roda Beta
Citološke metode
Poliploidija
Utvrđivanje plodnosti
Literatura

Selekcija šećerne repe (Inž. Ž. Veselinović)
Ciljevi selekcije šećerne repe
Početni materijal za selekciju
Izbor matičnih repa
Skraćivanje ciklusa razvića
Metode selekcije šećerne repe
Masovna selekcija
Individualna selekcija
Povratno ukrštanje
Dobijanje sintetičkih sorta
Dobijanje hibridnih sorta
Stvaranje inbridnih — samooplodnih linija
Povratna — ciklična selekcija
Dobijanje poliploidnih sorta
Dobijanje elitnog semena poliploida
Literatura

Sorte i proizvodnja semena šećerne repe (Inž. V. Kovačević)
Sorte šećerne repe
Pojam o sorti šećerne repe
Sorte šećerne repe u Jugoslaviji
Sorte šećerne repe u svetu
Proizvodnja semena šećerne repe
Potrebe u semenu
Prirodni uslovi za proizvodnju semena
Dvogodišnji način proizvodnje semena
Jednogodišnji način proizvodnje semena
Čišćenje i dorada semena šećerne repe
Normativi za seme šećerne repe
Jugoslovenski normativi
Internacionalni normativi
Literatura

Ekonomika proizvodnje šećerne repe (Inž. D. Božović)
Obuhvatnost istraživanja, izvori podataka i metod rada
Struktura korišćenja zemljišta u proizvodnim rejonima šećerne repe
Udaljenost gazdinstava od fabrika šećera
Ekonomika proizvodnje šećerne repe na društvenim gazdinstvima
Struktura troškova proizvodnje na društvenim gazdinstvima
Odnos između ulaganja i ostvarenih rezultata
Odnos između prinosa i finansijskog rezultata i cene koštanja na društvenim gazdinstvima
Proizvodnost rada na društvenim gazdinstvima
Ekonomika proizvodnje na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima u kooperaciji
Struktura troškova proizvodnje na gazdinstvima individualnih proizvođača
Ekonomska zainteresovanost proizvođača za proizvodnju šećerne repe
Literatura

Organizacija rada u proizvodnji šećerne repe (Dr S. Otašević)
Proučavanje radnih procesa u proizvodnji šećerne repe
Organizacija pojedinih radnih procesa u proizvodnji
Organizacija osnovne obrade zemljišta
Organizacija predsetvene pripreme zemljišta
Organizacija đubrenja za šećernu repu
Organizacija setve šećerne repe
Organizacija nege šećerne repe
Organizacija zaštite od bolesti i štetočina
Organizacija vađenja šećerne repe
Organizacija prevoza šećerne repe
Plan radova i troškova radnih procesa
Plan radova i troškova radnih procesa — I varijanta
Plan radova j troškova radnih procesa — II varijanta
Plan radova i troškova radnih procesa — III varijanta
Literatura

Mehanizacija proizvodnje šećerne repe (Inž. V. Racić)
Mehanizacija osnovne obrade
Mehanizacija predsetvene pripreme zemljišta
Mehanizacija đubrenja
Mehanizacija pripreme semena šećerne repe
Mehanizacija setve
Mehanizacija međuredne obrade — nege useva
Mehanizacija proređivanja šećerne repe
Mehanizacija zaštite od bolesti i štetočina
Mehanizacija vađenja (berbe) šećerne repe
Mehanizacija utovara i istovara
Mehanizacija prevoza repe
Literatura

Prirodni uslovi za gajenje šećerne repe (Inž. D. Nastasović)
Zahtevi šećerne repe prema klimi
Insolacija
Padavine
Vlažnost vazduha
Zahtevi šećerne repe prema zemljištu
Proizvodni potencijal osnovnih tipova zemljišta na kojima se gaji šećerna repa
Literatura

Plodored i obrada zemljišta za šećernu repu (Dr S. Stanaćev)
Plodored
Predusev
Monokultura
Plodoredi za šećernu repu
Obrada zemljišta
Osnovna obrada zemljišta
Predsetvena obrada
Literatura

Đubrenje šećerne repe (Dr S. Stanaćev)
Značaj pojedinih hranljivih elemenata
Potrebe u hranljivim materijama i određivanje količine i odnosa hraniva
Potrebe u hranljivim materijama
Količine i odnos hraniva
Vrste đubriva za šećernu repu
Vrste organskih đubriva
Vrste mineralnih đubriva
Način i vreme unošenja đubriva
Osnovno đubrenje
Predsetveno đubrenje
Prihranjivanje
Literatura

Setva i nega šećerne repe (Inž. V. Kovačević)
Setva šećerne repe
Vreme, način i dubina setve
Nega šećerne repe
Razbijanje pokorice
Međuredno kultiviranje
Proređivanje šećerne repe
Prihranjivanje
Literatura

Navodnjavanje šećerne repe (Dr N. Vučić)
Potrebe šećerne repe za vodom
Dnevni utrošak vode
Zalivni režim
Kritični periodi
Uticaj vode na repu
Zalivna norma
Način navodnjavanja
Šećerna repa kao postrni usev
Literatura

Bolesti šećerne repe (Dr A. Marić)
Palež klijanaca
Plamenjača
Žutica
Mozaik
Pegavost lišća
Rđa
Pepelnica
Trulež korena
Rak i kavernozni tumor korena
Vilina kosica
Prstenasto sužavanje hipokotila (padavica repe)
Simptomi nedostatka nekih mikro i makro-elemenata
Oštećenja i promene izazvane dejstvom mraza, jake insolacije, đubriva, herbicida i drugih faktora
Literatura
Štetočine šećerne repe (Dr D. Čamprag)
Obična repina pipa
Crna repina pipa
Kukuruzna pipa
Siva repina pipa
Lucerkina pipa
Mali repin surlaš
Blitvina pipa
Repin buvač
Kasida šećerne repe
Peščar
Skočibuba
Gundelji i pivci
Repina mrvica
Repina muva
Crna repina vaš
Stepski popac
Proletnja sovica
Ozima sovica
Kupusna sovica
Povratna sovica
Detelinska sovica
Sovica gama
Metlica
Repin moljac
Repina nematoda
Štetni glodari
Ostale štetočine repe
Literatura

Kompleksna zaštita šećerne repe (Dr A. Stanković i dr Z. Kosavac)
Zaštita od štetočina i bolesti (Dr A. Stanković)
Tretiranje semena pre setve
Tretiranje zemljišta pred setvu
Zaštita šećerne repe od nicanja do proređivanja
Zaštita šećerne repe u prvom delu vegetacije
Zaštita šećerne repe u drugom delu vegetacije
Zaštita od korova (Dr Z. Kosovac)
Vrste i štetnost korova u usevu šećerne repe
Vrste herbicida i tehnika primene
Desikacija šećerne repe semenjače
Literatura

Vreme vađenja i čuvanje šećerne repe do prerade (Inž. V. Kovačevići inž. P. Spasić )
Vreme vađenja šećerne repe (Inž. V. Kovačević)
Čuvanje šećerne repe do prerade (Inž. P. Spasić)
Biološke osnove čuvanja šećerne repe posle vađenja
Organizacija i načini čuvanja repe do prerade
Čuvanje repe na polju
Čuvanje repe na preuzimačkim stanicama
Čuvanje repe u krugu fabrike
Tehnika čuvanja šećerne repe
Prirodno ventiliranje
Mehaničko ventiliranje
Savremena stacionirana skladišta za čuvanje repe
Kontrola temperature lagerovane repe
Određivanje gubitaka šećera i težine korena u lagerovanoj repi
Određivanje ostalih gubitaka i promena kod repe
Literatura

Hemijski sastav, kvalitet i prerada šećerne repe (Dr S. Šušić)
Hemijski sastav šećerne repe
Saharoza — šećer repe
Nešećeri repe
Nerastvorni nešećeri repe
Rastvorni organski nešećeri repe
Rastvorni neorganski nešećeri repe
Kvalitet šećerne repe
Osnovi tehnološkog postupka prerade šećerne repe
Priprema repe za ekstrakciju
Ekstrakcija šećera iz repinih rezanaca difuzijom
Čišćenje difuznog soka defekacijom i saturacijom
Koncentrovanje retkog soka uparavanjem
Kristalizacija šećera i prerada sirupa
Obrada kristala posle odvajanja od sirupa
Literatura

Sporedni proizvodi proizvodnje i prerade šećerne repe (Inž. D. Ješić)
Količina i kvalitet sporednih proizvoda repe
Uticaj sortnih osobina
Uticaj đubrenja
Lišće i glave šećerne repe
Sveže repino lišće
Silirano repino lišće i glave
Neke specifičnosti u korišćenju lišća i silaže od lišća i glava šećerne repe
Sušeno repino lišće
Sirovi — sočni rezanci šećerne repe
Difuzni — sveži rezanci
Kiseli — silirani rezanci
Upotreba sočnih (svežih i siliranih) rezanaca
Suvi rezanci šećerne repe
Presovani suvi rezanci
Melasirani i presovani melasirani suvi rezanci-peleti
Suvi rezanci sa krečom
Upotreba melasiranih presovanih suvih rezanaca
Melasa šećerne repe
Sastav i osobine melase
Upotreba melase
Saturacioni mulj
Literatura

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">