Sve poljoprivredne kulture u većoj ili manjoj mjeri napadaju razne bolesti, štetnici i korovi. Neki od ovih nametnika znatno snizuju prinose, drugi utječu na sniženje kvalitete, a treći smanjuju i prinos i kvalitet proizvoda. Konačno, neki nametnici prouzrokuju ugibanje biljaka, pa mogu potpuno uništiti i veće površine raznih usjeva i nasada.

Biljne bolesti prouzrokuju uzročnici biljnog porijekla: gljivice, bakterije, virusi, mikoplazme i neke više biljke. Proučavanjem biljnih bolesti i njihovog suzbijanja bavi se posebna znanost: fitopatologija.
Štetnici su životinjskog porijekla. Najvažniji štetnici su insekti (kukci), zatim grinje, nematode, puževi, glodavci i ptice. Proučavanjem insekata i grinja cavi se entomologija, no u širem smislu te riječi u nastavi na drugim smjerovima ovog fakulteta ona zahvata i ostale štetnike životinjskog porijekla.

Danas se smatra da je u svijetu registrirano najmanje 8000 vrsta gljiva, 10000 vrsta insekata i grinja, 2000 vrsta nematoda i preko 2000 vrsta korova koji smanjuju vrijednost poljoprivrednih kultura.
Fitopatologija i entomologija zajedno čine zaštitu bilja, koja obuhvaća suzbijanje korova herbicidima. Prema tome se zaštita bilja bavi proučavanjem biljnih bolesti, štetnika i korova, jednom riječju biljnih nametnika, te njihovog suzbijanja.

Kao što se medicina bavi liječenjem ljudi, a veterina domaćih životinja, tako se zaštita bilja bavi suzbijanjem raznih biljnih nametnika. Stoga se za bilja često upotrebljava izraz fitomedicina, kao što se i znanost koja se proučavanjem kemijskih sredstava za zaštitu bilja (pesticida) naziva fitofarmacijom. Stručnjak za zaštitu bilja mogao bi se nazvati biljnim liječnikom, koji je izraz udomaćen u nekim drugim zemljama.

S obzirom na veliku važnost zaštite bilja i njen sve veći značaj uslovima savremene poljoprivredne proizvodnje, treba poljoprivredni stručnjak poljoprivrednog-ekonomskog smjera biti upoznat barem s osnovama zaštite bilja. Stoga je svrha ovog, u stvari skoro potpuno novog izdanja skripata, omogućiti studentima poljoprivredno-ekonomskog smera Fakulteta poljoprivrednih znanosti u Zagrebu dobivanje osnovnog znanja iz ove važne znanosti vodeći računa o njenom izvanredno naglom napretku i velikim promjenama do kojih je došlo u posljednjih desetak godina.
Skripta su podijeljena na opći i specijalni dio.

Poglavlja o štetnicima, vrsti i izračunavanju šteta, štetama od nametnika, makro- i mikroekonomici zaštite bilja, organizaciji, zakonskoj regulativi i planiranju zaštite bilja, nadalje metodama zaštite bilja, općem dijelu fitofarmacije, insekticidima i ostalim zoocidima, integralnoj zaštiti, te štetnicima pojedinih kultura, uvoda u zaštitu voćaka i vinove loze, te zaštite u skladištima napisao je prof. dr Milan Maceljski.

Poglavlja o bolestima bilja, fungicidima i herbicidima, te bolestima pojedinih kultura, kao i primjeni herbicida u različitim usjevima i nasadima napisao je prof. dr Josip Kišpatić.
Crteže br. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 61, 62, 63, 64, 65, 72, 75, 76, 87, 88, 99, 100, 101, 102, 107, 110, 111, 113, 114, 115. i 116. izradila je prof. dr Ivanka Milafović.
U samim se skriptama nalazi veći broj crteža i grafikona koji dopunjuju tekst i olakšavaju studentima upoznavanje simptoma bolesti te prepoznavanje štetnika. Međutim, u predavanjima i vježbama će studentima biti prikazane bolesti i štetnici, i mnogi drugi materijali ovih skripata kolor diapozitivima, što ukazuje na važnost redovitog posjećivanja predavanja i vježbi.

SADRŽAJ

Uvod
Opći dio
BOLESTI BILJAKA
ŠTETNICI
VRSTE ŠTETA OD BILJNIH NAMETNIKA I NJIHOVO IZRAČUNAVANJE
ŠTETNOST BILJNIH NAMETNIKA
MAKROEKONOMIKA I MIKROEKONOMIKA ZAŠTITE BILJA
ORGANIZACIJA ZAŠTITE BILJA

ZAKONSKA REGULATIVA ZAŠTITE BILJA
PLANIRANJE ZAŠTITE BILJA
METODE ZAŠTITE BILJA
KEMIJSKA METODA ZAŠTITE BILJA
FITOFARMACIJA – OPĆI DIO
FITOFARMACIJA – SPECIJALNI DIO
INTEGRALNA ZAŠTITA BILJA
Specijalni dio
ŠTETNICI RAZNIH KULTURA
STRNA ŽITA
KUKURUZ
ŠEĆERNA REPA
SUNCOKRET
ULJANA REPICA

SOJA
KONOPLJA I LAN
DUHAN
DJETELINA I LUCERNA
KRUMPIR
POVRĆE
UKRASNO BILJE
VOĆKE I VINOVA LOZA – UVOD
ŠTETNICI KOJI NAPADAJU RAZNE VRSTE VOĆAKA
JABUKA
KRUŠKA
ŠLJIVA
BRESKVA
TREŠNJA I VIŠNJA
MASLINA
VINOVA LOZA
ZAŠTITA USKLADIŠTENIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA
LITERATURA
UVOD

Napravi novu temu u “Literatura”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">