Reklama

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Na osnovu člana 17. tačka 16. Statuta Fonda za razvoj AP Vojvodine i Programa rada Fonda za 2010. godinu
Upravni odbor Fonda raspisuje

K O N K U R S

ZA DUGOROČNO KREDITIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA
U OBLASTI PRIVREDE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2010. GODINI

1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni ciljevi dodele sredstava su podsticanje privredne aktivnosti, povećanje nivoa tehničke opremljenosti, efikasnosti i efektivnosti poslovanja u sektoru proizvodnje i usluga, obezbeđenje energetske efikasnosti, stvaranje uslova za povećanje obima i inteziviranje poljoprivredne proizvodnje, podizanje stepena konkurentnosti, povećanje izvoza i povećanje zaposlenosti.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati:

2.1. U oblasti proizvodnje i usluga
za nabavku osnovnih sredstava – opreme i licencnih prava.

2.2. U oblasti poljoprivrede
za nabavku mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, višegodišnjih zasada voća,
vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada, kvalitetnog priplodnog materijala u oblasti stočarstva i matičnog jata.

2.3. U oblasti turizma
za izgradnju, adaptaciju i opremanje turističkih objekata.

Pravo učešća imaju mala i srednja pravna lica u privatnom vlasništvu ili sa većinskim privatnim kapitalom i preduzetnici, svi sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Finansirani projekti po navedenim namenama moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za izgradnju novih ili adaptaciju postojećih građevinskih objekata (osim za projekte u oblasti turizma), za kupovinu zemljišta, nabavku putničkih automobila i za obrtna sredstva.

Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANJA

– mogući odobreni iznos kredita:

– pravna lica i preduzetnici koji posluju u periodu kraćem od tri godine
do: 3.000.000,00 dinara
– mala pravna lica i preduzetnici koji posluju u periodu dužem od tri godine
do: 10.000.000,00 dinara
– srednja pravna lica koji posluju u periodu dužem od tri godine
do: 20.000.000,00 dinara

– sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)

– rok vraćanja kredita:

– u oblasti proizvodnje, turizma i usluga:
3 godine u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci
– u oblasti poljoprivrede:
5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period otplate kredita od 24 meseca za kredite u oblasti stočarstva kojima se finansira nabavka priplodnog materijala i za kredite u oblasti voćarstva, vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada i 12 meseci za finansiranje ostalih namena

U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

– primena valutne klauzule
-kamatna stopa:
– 2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke
– 4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
–  anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno.

Instrumenti obezbeđenja kredita:
1. garancija poslovne banke ili
2. menice avalirane od strane poslovne banke ili
3. založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
o založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 1.000.000,00 dinara i nižem inosu
ili
– založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i nižem iznosu.

Krediti u iznosu višem od 5.000.000,00 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili menicama avaliranim od strane poslovne banke.

Pored navedenih instrumenata obezbeđenja obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

4. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i predaju kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po izvršenim uplatama:
1. naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 5.000,00 dinara
2. naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.200,00 dinara za pravna lica i 500,00 dinara za preduzetnike.
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.
Uz zahtev, u opštinskoj kancelariji Fonda preuzima se i metodologija Fonda za izradu Poslovnog plana i dobijaju ostala usmena uputstva u vezi konkursa.

4.1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenog iznosa
2. Popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3. Poslovni plan urađen po metodologiji Fonda
4. Predračun predmeta kreditiranja
5. Za finansiranje izgradnje ili adaptacije u oblasti turizma potvrdu prijema dokumentacije za početak izvođenja radova izdatu od strane nadležnog organa uprave, odnosno rešenje o odobrenju za izgradnju, idejno rešenje, predmer i predračun radova sa ponudama izvođača
6. Fotokopiju osnivačkog akta
7. Rešenje o upisu pravnog lica ili radnje u registar Agencije za privredne registre ili registar nadležnog suda
8. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti poljoprivredne proizvodnje)
9. Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
10. Odluku o razvrstavanju pravnog lica po veličini
11. Potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci
12. Potvrdu o broju dana nelikvidnosti u prethodnih šest meseci izdatu od strane NBS (dostavljaju preduzetnici za koje se ne izdaje Scoring od strane APR)
13. Potvrde nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana
14. Izjava o povezanim licima
15. Finansijski izveštaj za prethodne tri poslovne godine
16. Scoring privrednog društva, izdat od strane APR ili Izveštaj bonitetu za procenu kreditne sposobnosti izdat od strane APR za korisnike za koje APR ne izdaje Scoring
17. Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
– dokumentaciju o izvršenim ulaganjima (račune) i dokumentaciju o izvršenom plaćanju (izvodi sa tekućih računa na kojima su evidentirana plaćanja).
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod ovom tačkom.
18. Dokumentaciju za obezbeđenje kredita
1. Hipoteka
– Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnosti koje su predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana
– Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijom ponuđene nepokretnosti (fotografije objekta)
– Fotokopije ličnih karti svih vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
– Odluku organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nekretninu, ukoliko je nekretnina u vlasništvu pravnog lica
– Potvrdu o izdavanju vinkulirane polise osiguranja višegodišnjih zasada (voćnjaka/vinograda) u korist Fonda ukoliko su procenom zemljišta koje je predmet hipoteke obuhvaćeni zasadi i fotografije zasada (voćnjaka/vinograda).

2. Bankarska garancija ili menice avalirane od strane poslovne banke
– Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:
– koji realizacijom projekta omogućuju zapošljavanje većeg broja radnika
– koji realizuju izvozno orjentisane programe
– čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština
– čiji programi obezbeđuju veću energetsku efikasnost
– čiji programi obezbeđuju proširenje sirovinskog potencijala i unapređenje zaštite životne sredine i održivog razvoja
– koji kao obezbeđenje vraćanja kredita dostavljaju garanciju poslovne banke / menice avalirane od strane poslovne banke

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.
Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
– koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava
– čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim kancelarijama Fonda i u Fondu za razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

UPRAVNI ODBOR
FONDA ZA RAZVOJ AP VOJVODINE

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">