Reklama

Na osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV“, broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV“, broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e

K O N K U R S
ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA/UDRUŽENјIMA GRAĐANA ZA PODRŠKU PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENјA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANјA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA
BROJ:133-401-641/2014-05

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, dodelјuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.900.000,00 dinara (slovima:dvamilionadevetstohilјadadinara), obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2014. godinu, Aktivnost 12, ekonomska klasifikacia 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANјA:

– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– podrška programima kojima se podstiče angažman žena u lokalnoj zajednici kroz edukativne, kulturne, humanitarne i društveno korisne aktivnosti,
– organizacija edukacija u oblasti tradicionalne i organske polјoprivrede,
– podrška programima kojima se podstiče udruživanje žena sa cilјem njihovog ekonomskog osnaživanja sa akcentom na oblast organske proizvodnje,
– podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče razvoj ženskog zadrugarstva,
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestohilјadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlјaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošlјavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: “Ne otvarati – prijava na Konkurs sa cilјem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama“, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Podnosilac prijave dostavlјa sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti stvaralaštvo žena na selu, budžet projekta.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. OKTOBAR 2014. godine, odnosno do utroška sredstava.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor i preda Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609.

OBRAZAC ZA PREUZIMANјE
OBRAZAC ZA IZVEŠTAVANјE O UTROŠKU SREDSTAVA

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">