Na osnovu Programa rada za 2013 godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad
RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE d.o.o. Novi Sad

raspisuje

KONKURS
ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA ZA FINANSIRANјE IZVOZA

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilј dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške pripreme i realizacije izvoznih aranžmana.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja dokumentuju da će odobrena sredstva biti u funkciji ostvarenja deviznog priliva po osnovu izvoza roba i usluga domaćeg porekla. Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti su namenjeni za finansiranje obrtnih sredstava za potrebe proizvodnje i izvoza roba i usluga domaćeg porekla.

4. USLOVI KREDITIRANјA
iznos kredita: do 200.000,00 EUR u dinarskoj protivvrednosti
primena valutne klauzule
rok vraćanja kredita: do 180 dana
kamatna stopa: 4% na godišnjem nivou
instrumenti obezbeđenja kredita kumulativno:

– garancija poslovne banke,
– menice i ovlašćenja u skladu sa Zakonom o platnom prometu
– lična menica (vlasnika, osnivača ili direktora)

5. MINIMALNI USLOVI
Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom;
Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Razvojnom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad;
Uredna kreditna istorija (nema dospele neizmirene obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama starije od 60 dana po bilo kom osnovu);
Broj dana blokade u poslednjih 12 meseci nije veći od 15 dana;
Ukupan kapital po završnom računu za prethodnu godinu je veći od nule;
Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja;
Iznos ukupne kratkoročne zaduženosti kod Fonda, banaka i drugih finansijskih institucija zajedno sa traženim kreditom nije veći od 30% poslovnih prihoda;
Nema neizmirenih poreskih obaveza.

6. PODNOŠENјE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, na adresi Stražilovska br. 2, Novi Sad, ili elektronskim putem.
Naknade za obradu kreditnog zahteva: iznosi 10.000,00 dinara.
Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa:
1.200,00 dinara za pravno lice;
500,00 dinara za preduzetnika i 205,00 dinara za fizičko lice

Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 03633001101.
Uz zahtev za dodelu kredita podnosi se sledeća dokumentacija:

STATUSNA DOKUMENTACIJA

Fotokopija Akta o osnivanju i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa;
Fotokopija OP obrasca;
Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

FINANSIJSKA DOKUMENTACIJA

Popunjen obrazac Saglasnosti/Zahteva za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa (za pravna lica; odnosno za preduzetnika i za vlasnika);
Potvrde nadležnih organa o izmirenim obavezama za poreze, doprinose i druge javne prihode, ne starija od 30 dana;
Fotokopija overenih kompletnih godišnjih računa za poslednje dve godine:

a) Pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo
1) Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički aneks,
2) Ako postoji obaveza sastavlјanja – Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o novčanim tokovima, Napomene uz finansijske izveštaje, Izveštaj revizora

b) Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo:
Bilans uspeha

v) Preduzetnici koji plaćaju porez paušalno:
Obrazac PPDG (Poreska prijava),
Rešenje o visini obaveza za akontaciju poreza

POPUNјENI OBRASCI PROPISANI OD STRANE RAZVOJNOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Popunjen obrazac Zahtev za odobravanje kredita;
Popunjen obrazac Izjava o povezanim licima;

OSTALA DOKUMENTACIJA

Pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije;
Dokumentovani prikaz da će odobrena sredstva biti u funkciji realizacije ugovorenog izvoznog aranžmana (ugovor, predugovor, JCI);
Dokumentovani prikaz o poreklu robe za pravna lica/preduzetnike koji se bave izvozom proizvoda kuplјenih od neposrednih proizvođača (ugovor, faktura);

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahtevasa nižim stepenom ukupne zaduženosti

7. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.
Kompletna potrebna dokumentacija dostavlјa se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Stražilovska br.2, u Sektoru za kredite, ili se dostavlјaju poštom
na istu adresu.

Zahteve je moguće podneti do iskorišćenja planiranih sredstava.

Zahtevi čija dokumentacija nije kompletna, neće biti uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično, radnim danom na adresi Stražilovska br. 2, Novi Sad, u Sektoru za kredite ili telefonskim putem na brojeve: 021/488-4789; 021/488-4581; 021/488-4730;
Kao i eletkronskim putem slanjem na e-mail adresu: office@rfapv.rs.

NADZORNI ODBOR RAZVOJNOG FONDA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE DOO NOVI SAD

Napravi novu temu u “Aktuelnosti”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">