Reklama

„Službeni list SRJ“, broj 13 od 22. marta 1996.

1. Ovom odlukom propisuju se način i postupak vršenja kontrole kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih prerađevina namenjenih uvozu, odnosno izvozu (u dalјem tekstu: proizvodi), obaveze izvoznika, odnosno uvoznika u vezi sa vršenjem te kontrole i podaci koje mora da sadrži uverenje o kvalitetu (u dalјem tekstu: certifikat).

2. Kontrola kvaliteta proizvoda vrši se organoleptičkim pregledom i laboratorijskim ispitivanjem.

3. Organoleptički pregled proizvoda obuhvata: identifikaciju pošilјke, utvrđivanje količine, pakovanja, označavanja, ambalaže, prevoznog sredstva i uslova transportovanja proizvoda, utvrđivanje da li su ispunjeni propisani uslovi kvaliteta proizvoda, kao što su: opšti izgled, boja, miris, ukus, konzistencija i čistoća (prisustvo stranih primesa i dr.), utvrđivanje ujednačenosti po veličini, strukturi i boji, kao i utvrđivanje drugih svojstava specifičnih za odnosnu vrstu proizvoda koji se mogu organoleptički utvrditi.

4. Laboratorijsko ispitivanje proizvoda obuhvata vršenje analize, odnosno superanalize kojom se utvrđuje da li proizvod ispunjava propisane uslove kvaliteta u pogledu hemijskog sastava i sadržaja određenih komponenata.

Uzimanje uzoraka za laboratorijsko ispitivanje vrši se na način propisan standardima o metodama i načinu uzorkovanja određenih proizvoda.

5. Za proizvode za koje je izvršen organoleptički pregled i uzeti uzorci za laboratorijsko ispitivanje, odnosno analizu radi utvrđivanja kvaliteta tih proizvoda može se izdati potvrda radi carinjenja.

Potvrda iz stava 1. ove tačke izdaje sa samo ako se utvrdi da proizvodi u pogledu svojstava kvaliteta koji se mogu organoleptički utvrditi ispunjavaju propisane uslove.

6. Havarisane pošilјke i delovi pošilјki proizvoda kod kojih su nastale promene kvaliteta, zbog čega uvoznik menja njihovu upotrebnu namenu, mogu se, u skladu s carinskim propisima, uskladištiti do okončanja postupka.

7. Izvoznik, odnosno uvoznik dužan je da pripremi pošilјku za kontrolu kvaliteta, odredi predstavnika koji će prisustvovati kontroli, obezbedi pomoćnu radnu snagu za kontrolu i uzorkovanje, kao i da pripremi odgovarajuću neophodnu ambalažu i drugi pomoćni materijal za pakovanje i slanje uzoraka na analizu.

8. Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene izvozu podnosi izvoznik Saveznom tržišnom inspektoratu ili pravnom licu ovlašćenom za vršenje kontrole kvaliteta najdocnije 24 časa pre početka utovara.

Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene uvozu podnosi uvoznik Saveznom tržišnom inspektoratu, po pravilu, 24 časa pre prispeća robe u mesto carinjenja.

Za izdavanje certifikata za proizvode kod kojih su otklonjeni nedostaci, kao i za proizvode za koje je dato odobrenje za uvoz proizvoda koji odstupaju od propisanog kvaliteta uvoznik podnosi novi zahtev.

Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene izvozu izvoznik podnosi i za proizvode koji ne podležu kontroli kvaliteta ako inostrani kupac zahteva certifikat za te proizvode.

9. Proizvodi za koje je doneseno rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje certifikata mogu se, u skladu s carinskim propisima, uskladištiti do okončanja postupka, odnosno do dobijanja odobrenja da se mogu uvoziti kao proizvodi koji odstupaju od propisanog kvaliteta ili dok uvoznik ne otkloni utvrđene nedostatke.

10. Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene izvozu sadrži: naziv i adresu proizvođača, vrstu i naziv proizvoda, zemlјu u koju se proizvod izvozi, uputnu stanicu, vreme i mesto utovara, vrstu i broj prevoznog sredstva, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja, bruto i neto-masu i osnovne podatke o kvalitetu proizvoda.

Zahtev za izdavanje certifikata za proizvode namenjene uvozu sadrži: vrstu i naziv proizvoda, zemlјu izvoznicu, naziv inostranog dobavlјača, zemlјu porekla proizvoda, vrstu i broj prevoznog sredstva, mesto utovara i uputnu stanicu, vrednost proizvoda, obaveznike plaćanja naknade, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja, bruto i neto-masu i osnovne podatke o kvalitetu proizvoda.

Uz zahtev iz st. 1. i 2. ove tačke podnose se dokumenta koja prate proizvod, a služe kao dokaz tačnosti podataka navedenih u zahtevu.

11. Za prozvode namenjene uvozu, a koji podležu kontroli kvaliteta, za koje nije propisan kvalitet za stavlјanje u promet na domaćem tržištu, uvoznik je dužan da uz zahtev za izdavanje certifikata pismeno dostavi proizvođačku specifikaciju.

12. Za proizvode za koje je sa inostranim kupcem ugovoren kvalitet, izvoznik je dužan da uz zahtev za izdavanje certifikata priloži ugovor o tome.

13. Ako uvoznik zahteva izdavanje certifikata za uvoz proizvoda koji odstupaju od propisanog kvaliteta, dužan je da uz zahtev za izdavanje certifikata priloži odobrenje izdato na osnovu zakona kojim se uređuje standardizacija.

14. Certifikat za proizvode namenjene izvozu sadrži: naziv subjekta koji je izdao certifikat, broj certifikata, naziv i sedište izvoznika, vrstu i broj prevoznog sredstva, mesto utovara, zemlјu u koju se proizvod izvozi, vrstu i naziv proizvoda, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja, kvalitet proizvoda, broj i datum laboratorijskog nalaza, bruto i neto-masu proizvoda, konstataciju da proizvod odgovara propisanom, odnosno ugovorenom kvalitetu, datum i mesto izdavanja certifikata i potpis ovlašćenog radnika.

15. Certifikat za proizvode namenjene uvozu sadrži: naziv subjekta koji je izdao certifikat, broj certifikata, naziv i sedište uvoznika, vrstu i registarski broj prevoznog sredstva, zemlјu porekla robe, naziv inostranog dobavlјača, mesto utovara, uputnu stanicu, vrstu i naziv proizvoda, broj omota (komada) i jedinicu pakovanja kvaliteta proizvoda, broj i datum laboratorijskog nalaza, bruto i neto-masu proizvoda, konsta-taciju da proizvod odgovara propisanom, odnosno određenom kvalitetu, datum i mesto izdavanja certifikata i potpis ovlašćenog radnika.

16. Za proizvode namenjene uvozu, a koji odstupaju od propisanog kvaliteta za koje je izdato odobrenje da se mogu uvoziti kao proizvodi koji odstupaju od propisanog kvaliteta, u certifikat se unose, pored podataka iz tačke 15. ove odluke, i podaci od kog propisa o kvalitetu proizvodi odstupaju, kao i u čemu je i koliko je to odstupanje.

17. Pored podataka iz tač. 14, 15. i 16. ove odluke, certifikat može da sadrži i druge podatke, zavisno od vrste proizvoda i zahteva inostranog kupca.

18. Obrasci certifikata odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

19. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spolјnotrgovinskom prometu („Službeni list SFRJ”, br. 23/81).

20. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu SRJ”.

Savezna vlada

E. p. br. 81

14. marta 1996. godine

Beograd

Predsednik,

dr Radoje Kontić, s. r.

Obrazac KI-3

(mesto za grb)

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

SAVEZNO MINISTARSTVO ZA TRGOVINU

– SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT –

– Područna org. jedinica––––––––––––––––––––

Broj–––––––––––––––––––

Datum––––––––––––––––––19––––––god.

Na zahtev izvoznika––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iz–––––––––––––– od––––––––––––– savezni tržišni inspektor, na osnovu, člana 4. stav 1. i člana 11. Zakona o kontroli kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spolјnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ”, br. 12/95), izdaje

UVERENјE O KVALITETU

(certifikat)

polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih

prerađevina namenjenih izvozu

Po izvršenoj kontroli kvaliteta utvrđeno je kod pošilјke koju izvozi–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i sedište izvoznika)

sledeće:

Proizvođač:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i sedište)

Vrsta i naziv proizvoda:–––––––––––––––––––––––––––––––––

Zemlјa uvoznica:––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uputna stanica:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto utovara:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrsta i broj prevoznog sredstva:––––––––––––––––––––––––––

Broj omota (kartona)–––––––––––––––jedinica pakovanja–––––

Bruto masa–––––––––––––––––––– neto masa––––––––––––––––

Laboratorijske analize izvršila organizacija:––––––––––––

pod brojem:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utvrđeni kvalitet proizvoda odgovara u svemu važećim propisima o kvalitetu polјoprivrednih proizvoda namenjenih izvozu.

(Specifikacija proizvoda u prilogu)

Datum––––––– 199––– god. Savezni tržišni inspektor,

Mesto––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––

KU-4

Uz carinsku deklaraciju

(mesto za grb)

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA

SAVEZNO MINISTARSTVO ZA TRGOVINU

– SAVEZNI TRŽIŠNI INSPEKTORAT –

Područna organizaciona jedinica

Broj–––––––––––––––––––––––––––

Datum––––––––––––––199–––––god.

Na zahtev uvoznika–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iz––––––––––––––od–––––––––––savezni tržišni inspektor,

na osnovu člana 4. stava 1. i člana 11. Zakona o kontroli kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spolјnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ”, br. 12/95), izdaje

UVERENјE O KVALITETU

(certifikat)

za polјoprivredne i prehrambene proizvode i njihove

prerađevine namenjene uvozu

Po izvršenoj kontroli kvaliteta, utvrđeno je kod pošilјke koju uvozi––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrsta i naziv proizvoda–––––––––––––––––––––––––––––––––

Zemlјa izvoznica–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Naziv inostranog dobavlјača–––––––––––––––––––––––––––––

Zemlјa porekla––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrsta i broj prevoznog sredstva–––––––––––––––––––––––––––

Mesto utovara–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uputna stanica–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Broj omota (komada)––––––––––jedinica pakovanja––––––––––

Kvalitet – klasa proizvoda–––––––––––––––––––––––––––––––

Broj i datum laboratorijskog nalaza––––––––––––––––––––––

Naziv i mesto organizacije koja je izvršila analizu––––––––

Bruto i neto težina––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utvrđeni kvalitet proizvoda––––––––––––––––––––––––––––

Specifikacija proizvoda u prilogu, Savezni tržišni

inspektor,

Obrazac KI-3

Uz carinsku deklaraciju

Broj–––––––––

Datum––––––––19––––––godine

Na zahtev izvoznika––––––––––––––––––––––––––––––––––––

iz––––––––––––––––od––––––––––––––––––––––––––––––––––

na osnovu člana 4. stav 2. i člana 11. Zakona o kontroli kvaliteta polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spolјnotrgovinskom prometu („Službeni list SRJ”, br. 12/95), izdaje

UVERENјE O KVALITETU

(certifikat)

polјoprivrednih i prehrambenih proizvoda i njihovih

prerađevina namenjenih izvozu

Po izvršenoj kontroli kvaliteta utvrđeno je kod pošilјke koju izvozi–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i sedište izvoznika)

sledeće:

Proizvođač:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(naziv i sedište)

Vrsta i naziv proizvoda:––––––––––––––––––––––––––––––––

Zemlјa uvoznica:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uputna stanica:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mesto utovara:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vrsta i broj prevoznog sredstva:––––––––––––––––––––––––––

Broj omota (kartona)––––––––––––jedinica pakovanja––––––––

Bruto masa–––––––––––––––neto masa–––––––––––––––––––––

Laboratorijske analize izvršila organizacija:––––––––––––

pod brojem:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Utvrđeni kvalitet proizvoda odgovara u svemu važećim propisima o kvalitetu polјoprivrednih proizvoda namenjenih izvozu.

(Specifikacija proizvoda u prilogu)

Datum–––––––199––––– godine Potpis

Mesto––––––––––––––––––––– ovlašćenog radnika,

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">