Reklama

I. Predmet, područje primene i definicije

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi upotrebe aroma i sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima, a koji se koriste u hrani i na hrani, u cilјu osiguravanja efikasnog funkcionisanja tržišta uz istovremeno obezbeđivanje visokog nivoa zaštite zdravlјa lјudi, visokog nivoa zaštite potrošača i njihovih interesa a sve u skladu sa dobrim poslovnim običajima u trgovini hranom, uzimajući u obzir i zaštitu životne sredine kada je to primenlјivo.

Ovim pravilnikom propisuje se:

1) Lista aroma i izvornih sirovina odobrenih za upotrebu u hrani i na hrani, navedenih u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

2) uslovi za upotrebu aroma i sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima u hrani i na hrani;

3) zahtevi za označavanje aroma.

Područje primene

Član 2.

Ovaj pravilnik primenjuje se na:

1) arome koje se koriste ili su namenjene za korišćenje u hrani i na hrani;

2) sastojke hrane sa aromatičnim svojstvima;

3) hranu koja sadrži arome i/ili sastojke hrane sa aromatičnim svojstvima;

4) izvorne sirovine za arome i/ili izvorne sirovine za sastojke hrane sa aromatičnim svojstvima;

5) arome dima koje se koriste ili su namenjene za korišćenje u hrani i na hrani;

6) sirovine za proizvodnju aroma dima;

7) uslove pod kojima se arome dima proizvode;

8) hranu u ili na kojoj su prisutne arome dima.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na:

1) supstance isklјučivo slatkog, kiselog ili slanog ukusa;

2) neprerađenu hranu;

3) osnovne sastojke hrane i mešavine, kao što su, između ostalog, sveži, sušeni ili smrznuti začini i/ili bilјe, mešavine čaja i mešavine čaja napravlјene od lišća ili cvetova bilјke (mešavine za oparak) kao takve, ako se ne koriste kao sastojci hrane.

Definicije

Član 3.

Za potrebe ovog pravilnika primenjuju se pojmovi utvrđeni zakonom kojim se uređuje oblast bezbednosti hrane i zakonom kojim se uređuje oblast genetički modifikovanih organizama.

Za potrebe ovog pravilnika primenjuju se i sledeće definicije:

1) arome su proizvodi:

(1) koji nisu namenjeni za direktnu upotrebu i dodaju se hrani u svrhu davanja ili promene mirisa i/ili ukusa;

(2) koji su proizvedeni ili se sastoje od: aromatičnih supstanci, aromatičnih preparata, aroma dobijenih termičkim postupkom, aroma dima, prekursora aroma ili ostalih aroma ili njihovih mešavina;

2) aromatična supstanca je supstanca definisanog hemijskog sastava sa aromatičnim svojstvom;

3) prirodna aromatična supstanca je aromatična supstanca dobijena odgovarajućim fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom od materijala bilјnog, životinjskog ili mikrobiološkog porekla, neprerađena ili prerađena za ishranu lјudi upotrebom jednog ili više tradicionalnih postupaka pripreme hrane navedenih u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Prirodne aromatične supstance su supstance koje su prirodno prisutne i koje se nalaze u prirodi;

4) aromatični preparat je proizvod koji je različit od supstanci koje su određene pojmom aromatična supstanca, a dobijen je od:

(1) hrane, odgovarajućim fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom bilo u sirovom stanju, ili prerađene za prehranu lјudi, upotrebom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu 2. ovog pravilnika;

(2) sirovina bilјnog, životinjskog ili mikrobiološkog porekla koji nisu hrana, odgovarajućim fizičkim, enzimskim ili mikrobiološkim postupkom, pri čemu se sirovina koristi kao takva, ili je prerađena upotrebom jednog ili više tradicionalnih postupaka prerade hrane navedenih u Prilogu 2. ovog pravilnika;

5) arome termičkog tretmana (arome dobijene termičkim postupkom) su proizvodi dobijeni zagrevanjem mešavine sastojaka koji sami ne moraju nužno da imaju aromatična svojstva i od kojih najmanje jedan sadrži azot (amino grupu), a drugi je redukujući šećer. Sastojci za proizvodnju aroma dobijenih termičkim postupkom mogu biti:

(1) hrana;

(2) izvorne sirovine koje nisu hrana;

6) aroma dima je proizvod dobijen frakcionisanjem i prečišćavanjem kondenzovanog dima, pri čemu nastaju primarni kondenzati dima, primarne katranske frakcije i/ili derivirane (izvedene) arome:

(1) primarni proizvodi arome dima obuhvataju primarne kondenzate dima i primarne katranske frakcije:

– primarni kondenzat dima je prečišćena vodena faza kondenzovanog dima;

– primarna katranska frakcija je prečišćena frakcija u vodi nerastvorne katranske faze kondenzata dima visoke gustine;

(2) derivirane arome dima su arome dima dobijene kao rezultat dalјe prerade primarnih proizvoda aroma dima koji se upotreblјavaju ili su namenjeni upotrebi u ili na hrani kako bi dali toj hrani aromu dima;

7) prekursor arome je proizvod koji sam ne mora imati aromatična svojstva, a namerno se dodaje u hranu sa isklјučivom svrhom stvaranja arome njegovom razgradnjom ili reakcijom s drugim sastojcima tokom obrade hrane, a može se dobiti iz:

(1) hrane;

(2) izvornih sirovina koje nisu hrana;

8) ostale arome su arome koje se dodaju ili su namenjene dodavanju hrani radi davanja mirisa i/ili ukusa, a nisu obuhvaćene definicijama navedenih u tač. 2)–7) ovog člana;

9) sastojak hrane sa aromatičnim svojstvima je sastojak hrane koji nije aroma, a može da se doda hrani prvenstveno radi davanja ili promene arome i koji značajno doprinosi prisutnosti nekih nepoželјnih supstanci koje se prirodno pojavlјuju u hrani;

10) izvorna sirovina je sirovina bilјnog, životinjskog, mikrobiološkog ili mineralnog porekla, od koje se proizvode arome ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima; to može biti:

(1) hrana;

(2) izvorna sirovina koja nije hrana;

11) odgovarajući fizički tretman je fizički tretman kojim se namerno ne menja priroda hemijskog sastava arome, ne dovodeći u pitanje popis tradicionalnih postupaka prerade hrane naveden u Prilogu 2. ovog pravilnika, i ne uklјučuje, između ostalog, upotrebu singletnog kiseonika, ozona, neorganskih katalizatora, metalnih katalizatora, organometalnih reagensa i/ili UV zračenja;

12) oparak (infuz) je čaj napravlјen od lišća ili cvetova bilјke koji se preliju klјučalom vodom;

13) odvarak se pravi od tvrdih ili drvenastih delova bilјke kao što su kora, koren, semenke ili bobice. Da bi se iz tvrdih delova bilјke izvukli lekoviti sastojci, oni moraju neko vreme da klјučaju na tihoj vatri.

U smislu definicija navedenih u stavu 2. tač. (4), (5), (7) i (10) ovog člana, izvorne sirovine za koje postoje značajni dokazi dosadašnje upotrebe u proizvodnji aroma, smatraju se u smislu ovog pravilnika hranom.

Arome mogu sadržati prehrambene aditive dozvolјene u skladu s propisom kojim je uređena oblast prehrambenih aditiva i/ili druge sastojke hrane dodate u tehnološke namene.

II. Uslovi za upotrebu aroma, sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima i izvornih sirovina

Opšti uslovi za upotrebu aroma ili sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima

Član 4.

Arome ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima, mogu se upotreblјavati u hrani i na hrani samo ako:

1) na osnovu raspoloživih naučnih dokaza ne ugrožavaju zdravlјe potrošača;

2) njihova upotreba ne dovodi potrošače u zabludu.

Zabrana neusaglašenih aroma i/ili neusaglešene hrane

Član 5.

Ne sme se stavlјati na tržište aroma, odnosno hrana koja sadrži aromu, odnosno sastojak hrane sa aromatičnim svojstvima, ako njihova upotreba nije u skladu sa ovim pravilnikom.

Prisutnost određenih supstanci

Član 6.

Supstance navedene u Prilogu 3. deo A ovog pravilnika nije dopušteno dodavati u hranu.

Prilog 3. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U skladu sa odredbama propisa koji reguliše oblast prezentovanja, označavanja i zaštite oznaka geografskog porekla jakih alkoholnih pića maksimalno dozvolјene količine određenih supstanci koje su prirodno prisutne u aromama i/ili sastojcima hrane sa aromatičnim svojstvima, ne smeju se prekoračiti u složenoj hrani navedenoj u Prilogu 3. deo B ovog pravilnika, kao posledica upotrebe aroma i/ili sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima u hrani i na hrani. Maksimalno dozvolјene količine suptanci navedene u Prilogu 3. ovog pravilnika odnose se na hranu koja se stavlјa na tržište, osim ako nije drugačije uređeno posebnim propisima. Izuzetno od odredaba navedenih u ovom stavu, za osušenu i/ili koncentrovanu hranu, maksimalno dozvolјene količine odnose se na hranu pripremlјenu prema uputstvima na deklaraciji, uzimajući u obzir najmanji faktor razređenja.

Upotreba određenih izvornih sirovina

Član 7.

Izvorne sirovine navedene u Prilogu 4. deo A ovog pravilnika ne smeju se koristiti za proizvodnju aroma i/ili sastojaka hrane sa aromatičnim svojstvima.

Prilog 4. odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Arome i/ili sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima proizvedene od izvornih sirovina navedenih u Prilogu 4. deo B ovog pravilnika, mogu se koristiti samo pod uslovima navedenim u ovom prilogu.

Uslovi proizvodnje aroma dima

Član 8.

Drvo koje se koristi kao sirovina za proizvodnju primarnih proizvoda arome dima ne sme biti tretirano hemijskim supstancama, bilo namerno ili nenamerno, najmanje šest meseci pre sečenja, niti posle toga, izuzev u slučaju kada se može dokazati da supstanca korišćena u tretmanu ne daje potencijalno štetne supstance prilikom sagorevanja.

Subjekat u poslovanju hranom koji stavlјa primarne proizvode arome dima na tržište, mora, odgovarajućim sertifikatom ili dokumentacijom, dokazati da su ispunjeni zahtevi utvrđeni u stavu 1. ovog člana.

Uslovi za proizvodnju primarnih proizvoda aroma dima utvrđeni su u Prilogu 6. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Ulјna faza netoplјiva u vodi koja predstavlјa nusproizvod procesa ne sme biti korišćena u proizvodnji aroma dima.

Primarni proizvodi aroma dima mogu se dalјe obrađivati odgovarajućim fizičkim procesima za proizvodnju deriviranih aroma dima.

Arome i sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima za koje nije potrebna procena sigurnosti i odobrenje

Član 9.

Pod uslovom da ispunjavaju uslove propisane članom 4. ovog pravilnika sledeće arome i sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima mogu se koristiti u hrani i na hrani bez procene sigurnosti i odobrenja:

1) aromatični preparat iz člana 3. stav 2. tačka 4) podtačka (1) ovog pravilnika;

2) arome dobijene termičkim tretmanom iz člana 3. stav 2. tačka 5) podtačka (1) ovog pravilnika, koje ispunjavaju uslove za proizvodnju aroma dobijenih termičkim tretmanom i u skladu su s maksimalno dozvolјenim količinama za određene supstance u aromama dobijene termičkim tretmanom iz Priloga 5. koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;

3) prekursor arome iz člana 3. stav 2. tačka 7) podtačka (1) ovog pravilnika;

4) sastojci hrane sa aromatičnim svojstvima.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana, ako ministarstvo nadležno za poslove zdravlјa (u dalјem tekstu: Ministarstvo) izrazi sumnju u pogledu bezbednosti arome ili sastojka hrane sa aromatičnim svojstvima iz stava 1. ovog člana, Stručni savet, može sprovesti procenu rizika takve arome ili sastojka hrane sa aromatičnim svojstvima u skladu sa Zakonom. Na osnovu mišlјenja Stručnog saveta, Ministarstvo, u skladu sa zakonom, može doneti mere o privremenoj zabrani ili ograničenju njihove upotrebe.

III. Lista aroma i izvornih sirovina odobrenih za upotrebu u hrani i na hrani

Arome i izvorne sirovine za koje je potrebna evaluacija i odobravanje

Član 10.

Arome i izvorne sirovine odobrene za upotrebu u hrani i na hrani primenjuju se na:

1) aromatične supstance;

2) aromatične preparate iz člana 3. stav 2. tačka 4) podtačka (2) ovog pravilnika;

3) arome termičkog tretmana, koje se dobijaju zagrevanjem sastojaka koji su u potpunosti ili delimično obuhvaćeni članom 3. stav 2. tačka 5) podtačka (2) ovog pravilnika i/ili koji ne ispunjavaju uslove za proizvodnju aroma dobijenih termičkim postupkom i/ili nisu u skladu s maksimalno dozvolјenim količinama nekih nepoželјnih supstanci iz Priloga 5. ovog pravilnika;

4) arome dima iz člana 3. stav 2. tačka 6) ovog pravilnika;

5) prekursore aroma iz člana 3. stav 2. tačka 7) podtačka (2) ovog pravilnika;

6) druge arome iz člana 3. stav 2. tačka 8) ovog pravilnika;

7) izvorne sirovine koje nisu hrana, iz člana 3. stav 2. tačka 10) podtačka (2) ovog pravilnika.

Lista aroma i izvornih sirovina

Član 11.

Arome i izvorne sirovine iz člana 10. ovog pravilnika, mogu se stavlјati na tržište i koristiti u hrani i na hrani, samo ako su uvrštene u Listu iz Priloga 1. ovog pravilnika, u skladu sa navedenim uslovima upotrebe.

Član 12.

Aroma ili izvorna sirovina koja je ocenjena bezbednom od strane naučnog tela (EFSA/JECFA/SCF)1 i/ili je u postupku ponovne ocene od strane EFSA-e (Evropska agencija za bezbednost hrane), uvrštena je u Listu iz Priloga 1. ovog pravilnika.

Lista aroma iz Priloga 1. ovog pravilnika uklјučuje:

1) identifikaciju odobrene arome ili izvorne sirovine;

2) ako je potrebno, uslove pod kojima se aroma može upotreblјavati;

3) naziv i adresu nosioca odobrenja primarnih proizvoda aroma dima, datum odobrenja i rok do kojeg odobrenje važi.

––––––––––––––

1 EFSA – Evropska agencija za hranu (eng. European Food Safety Authority – EFSA); Zajednički ekspertski odbor FAO / SZO za aditive za hranu (eng. Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA) tj. Međunarodni stručni naučni odbor kojim zajednički upravlјaju Organizacija za hranu i polјoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) i Svetska zdravstvena organizacija (SZO); Naučni odbor za hranu (eng. Scientific Committee on Food – SCF).

Arome i izvorne sirovine obuhvaćene propisom kojim se uređuje oblast genetički modifikovanih organizama

Član 13.

Aroma koja se nalazi na Listi iz Priloga 1. ovog pravilnika i proizvedena iz izvora koji spada u oblast genetički modifikovanih organizama može se korisiti pod uslovom da postoji odobrenje u skladu sa propisom koji uređuje oblast genetički modifikovanih organizama i dok ispunjava zahteve specifikacija utvrđenih ovim pravilnikom.

Odluke o tumačenju

Član 14.

Ukoliko je potrebno, Stručni savet može odlučiti:

1) da li je određena supstanca ili mešavina supstanci, sirovina ili vrsta hrane obuhvaćena kategorijama navedenim u članu 2. stav 1. ovog pravilnika;

2) kojoj kategoriji iz člana 3. stav 2. tač. 2)–10) ovog pravilnika pripada određena supstanca;

3) pripada li određeni proizvod kategoriji hrane, ili se radi o hrani navedenoj u Prilogu 1. ovog pravilnika ili Prilogu 3. deo B ovog pravilnika.

IV. Označavanјe

Označavanje aroma koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Član 15.

Arome koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču, mogu se stavlјati na tržište samo ako su označene u skladu s odredbama ovog člana i člana 16. ovog pravilnika. Podaci moraju biti lako vidlјivi, jasno čitlјivi i neizbrisivi. Podaci iz ovog člana navode se na srpskom jeziku.

Ovime se ne isklјučuje navođenje takvih informacija i na drugim jezicima.

Opšti zahtevi za označavanje aroma koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Član 16.

Arome koje nisu namenjene za prodaju krajnjem potrošaču, a prodaju se pojedinačno ili međusobno pomešane i/ili sa sastojcima hrane i/ili s drugim supstancama koje su im dodate u skladu s članom 3. stav 4. ovog pravilnika, na ambalaži ili rezervoaru/kontejneru moraju se nalaziti sledeći podaci:

1) prodajni opis ili reč „aroma” ili detalјniji naziv ili opis arome;

2) navod: „za hranu” ili „ograničena upotreba u hrani” ili detalјnije upućivanje na hranu za koju je aroma namenjena;

3) ako je potrebno, posebni uslovi skladištenja i/ili upotrebe;

4) oznaka serije ili lota;

5) popis prema padajućem redosledu s obzirom na masu:

(1) prisutnih aroma po kategorijama;

(2) naziv svih ostalih supstanci ili sirovina u proizvodu ili, ako je potrebno, njihovih E-brojeva;

6) naziv i adresa proizvođača, ili onoga koji aromu pakuje ili stavlјa na tržište;

7) podaci o maksimalno dozvolјenoj količini za svaki sastojak ili grupu sastojaka, čija količina je ograničena u hrani, i/ili odgovarajući podatak iskazan jasnim i lako razumlјivim izrazima koji kupcu omogućava da se uskladi s ovim pravilnikom ili sa drugim propisima o hrani;

8) neto količina;

9) minimalni rok trajanja ili datum „upotrebiti do”;

10) prema potrebi, podaci o aromi ili ostalim supstancama iz ovog člana i iz popisa kojima se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane u svrhu navođenja sastojaka prisutnih u hrani.

Izutetno od stava 1. ovog člana, podaci iz stava 1. tač. 5) i 7) ovog člana mogu se nalaziti u dokumentima koji se odnose na pošilјku, a koji se dostavlјaju pre isporuke ili neposredno s njom, pod uslovom da se navod „nije za maloprodaju” nalazi na lako vidlјivom delu ambalaže ili rezervoarima/kontejnerima predmetnog proizvoda.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kada se arome dostavlјaju u cisternama, svi se podaci mogu nalaziti samo u dokumentima, koji se dostavlјaju pri isporuci pošilјke.

Posebni zahtevi za upotrebu reči „prirodna”

Član 17.

Ako se za opisivanje arome iz člana 16. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika koristi reč „prirodna”, primenjuju se odredbe st. 2–6. ovoga člana.

Izraz „prirodna” može se koristiti za opisivanje arome samo ako aromatična komponenta sadrži samo aromatične preparate i/ili prirodne aromatične supstance.

Izraz „prirodna aromatična supstanca” može se koristiti samo za arome u kojima aromatična komponenta sadrži isklјučivo prirodne aromatične supstance.

Izraz „prirodna” može se koristiti upućivanjem na hranu, kategoriju hrane ili bilјnu ili životinjsku sirovinu ako je aromatična komponenta dobijena isklјučivo ili od najmanje 95% masenog udela navedene izvorne sirovine. Opis treba da glasi „prirodna aroma (hrane ili kategorije hrane ili izvornih sirovina)”.

Izraz „prirodna aroma (hrane ili kategorije hrane ili izvornih sirovina) sa drugim prirodnim aromama” može se koristiti samo ako je aromatična komponenta delimično dobijena iz navedene izvorne sirovine, čija se aroma može lako prepoznati.

Izraz „prirodna aroma” može se koristiti samo ako je aromatična komponenta dobijena od različitih izvornih sirovina čije navođenje ne ukazuje na njihovu aromu ili ukus.

Označavanje aroma koje su namenjene za prodaju krajnjem potrošaču

Član 18.

Pored uslova utvrđenih propisom koji bliže uređuje oblast deklarisanja i označavanja hrane i propisom koji bliže uređuje oblast genetički modifikovanih organizama, arome namenjene za prodaju krajnjem potrošaču koje se prodaju pojedinačno ili međusobno pomešane i/ili pomešane sa drugim sastojcima hrane i/ili kojima su dodate ostale supstance, mogu se stavlјati na tržište samo ako njihova ambalaža sadrži sledeću oznaku: „za hranu” ili „ograničena upotreba u hrani”, ili detalјnije upućivanje na upotrebu za koju su namenjene, što mora biti lako vidlјivo, jasno čitlјivo i neizbrisivo.

Ako se za opisivanje arome u nazivu iz člana 16. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika koristi izraz „prirodna”, primenjuju se odredbe člana 17. ovog pravilnika.

V. Postupanјe i sprovođenјe

Sledivost aroma dima

Član 19.

Subjekti u poslovanju hranom koji stavlјaju na tržište primarne proizvode arome dima ili derivirane arome dima iz odobrenih primarnih proizvoda, moraju osigurati da subjektima u poslovanju hranom koje snabdeva tim proizvodima budu dostavlјeni sledeći podaci:

1) jedinstvena šifra proizvoda navedena u Prilogu 1. deo G ovog pravilnika;

2) uslovi upotrebe odobrenog proizvoda navedeni u Prilogu 1. deo G ovog pravilnika;

3) u slučaju derivirane arome dima, količinski odnos prema primarnom proizvodu iskazuje se jasnim i lako razumlјivim pojmovima, kako bi subjekt u poslovanju hranom mogao upotreblјavati deriviranu aromu dima u skladu uslovima upotrebe navedenim u Prilogu 1. deo G ovog pravilnika.

Obaveštavanje

Član 20.

Proizvođač ili korisnik aromatične supstance, ili zastupnik takvog proizvođača ili korisnika, na zahtev Stručnog saveta, odnosno Ministarstva dostavlјa podatke o količini supstance dodate u hranu u proteklom periodu od 12 meseci.

Proizvođač ili korisnik arome odmah obaveštava Ministarstvo o svim novim naučnim ili tehničkim saznanjima koja bi mogla uticati na ocenu sigurnosti.

VI. Prelazne i završne odredbe

Prelazne odredbe

Član 21.

Subjekti u poslovanju hranom koji stavlјaju na tržište arome ili hranu koja sadrži arome, uskladiće svoje poslovanje s odredbama ovog pravilnika najkasnije u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 22.

Aroma ili hrana koja sadrži arome i koja je stavlјena na tržište ili označena po odredbama propisa koji su važili pre stupanja na snagu ovog pravilnika i nije u skladu sa odredbama ovog pravilnika, može se nalaziti na tržištu do minimalnog roka trajanja ili datuma „najbolјe upotrebiti do”.

Član 23.

Izuzetno od člana 19. ovog pravilnika danom stupanja na snagu ovog pravilnika ne sme se staviti na tržište i upotreblјavati aromatična supstanca 3-acetil-2,5-dimetiltiofena u hrani i na hrani.

Hrana koja sadrži aromatičnu supstancu 3-acetil-2,5-dimetiltiofena i stavlјena na tržište u skladu sa odredbama propisa koji su važili pre stupanja na snagu ovog pravilnika, može se prodavati do datuma „upotrebiti do” ili do datuma minimalne trajnosti.

Član 24.

Subjekti u poslovanju hranom postupaće u skladu sa članom 4. ovog pravilnika do donošenja Liste odobrenih aroma i izvornih sirovina iz Priloga 1. Delovi B–F ovog pravilnika u Evropskoj uniji.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 25.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za arome za namirnice („Službeni list SCG”, broj 21/06).

Stupanje na snagu

Član 26.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim Priloga 1. Delovi B–F ovog pravilnika koji stupaju na snagu danom donošenja Liste odobrenih aroma i izvornih sirovina u Evropskoj uniji.

Broj 110-00-266/2018-10

U Beogradu, 18. juna 2018. godine

Ministar,

ass. dr Zlatibor Lončar, s.r.

Prilozi

Prilog 1. – Lista aroma i izvornih sirovina

Prilog 2. – Lista tradicionalnih postupaka pripreme hrane

Prilog 3. – Prisutnost nekih supstanci

Prilog 4. – Lista izvornih sirovina na koje se primenjuju ograničenja upotrebe u proizvodnji aroma i sastojaka hrane s osobinama aroma

Prilog 5. – Uslovi za proizvodnju aroma dobivenih termičkim tretmanom i maksimalne dozvolјene količine za neke supstance u aromama dobivenim termičkim tretmanom

Prilog 6. – Uslovi za proizvodnju primarnih proizvoda aroma dima

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">