Reklama

I UVODNE ODREDBE

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način najavljivanja pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, obrazac zahteva za pregled pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, rok za njegovo podnošenje i uslovi koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda, uslovi, način i postupak vršenja fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata, način uzorkovanja i slanja uzoraka, kao i broj i veličina uzoraka, sadržaj i veličina pečata kojim se overava carinska dokumentacija, oblik i sadržina pečata kojim se poništava fitosertifikat, odnosno fitosertifikat za reeksport, izgled i sadržina obrasca obaveštenja o preduzimanju fitosanitarnih mera, način, mesto i postupak vršenja fitosanitarnog pregleda pošiljaka bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata pri izvozu, obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje fitosertifikata, sadržaj i obrazac fitosertifikata i fitosertifikata za reeksport, uslovi pod kojima se prihvata elektronska forma fitosertifikata, kao i način postupanja sa pošiljkama bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata u provozu i način vršenja fitosanitarnog pregleda tih pošiljaka.

Član 2

Pošiljka bilja je određena količina bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata koja se transportuje (u daljem tekstu: pošiljka bilja) i koju prati jedan fitosanitarni sertifikat ili drugi jedinstveni dokument ili oznaka, potrebni za sprovođenje carinskih ili drugih postupaka. Pošiljka se može sastojati iz više partija ili lotova.

Pošiljka bilja iz stava 1. ovog člana, koje se nalazi na Listi VB deo I i Listi VB deo II, podleže obaveznom fitosanitarnom pregledu na graničnom prelazu i prati je fitosertifikat ili fitosertifikat za reeksport.

II NAČIN NAJAVLJIVANJA POŠILJKE BILJA, OBRAZAC ZAHTEVA ZA PREGLED POŠILJKE BILJA, KAO I USLOVI KOJE UVOZNIK MORA DA OBEZBEDI RADI OBAVLJANJA FITOSANITARNOG PREGLEDA

Način najavljivanja pošiljke bilja

Član 3

Kada se pošiljka bilja uvozi u Republiku Srbiju, na graničnom prelazu na kome fitosanitarna inspekcija nije stalno prisutna, već se fitosanitarni pregled obavlja na poziv, uvoznici, carinski deklaranti, prevoznici ili druge osobe koje unose pošiljke bilja obavezni su da najkasnije jedan radni dan pre prispeća pošiljke lično ili telefonom, nadležnom fitosanitarnom inspektoru najave prispeće takve pošiljke.

Izuzetno od stava 1. ovoga člana, ne mora se najaviti prispeće poštanske pošiljke i pošiljke bilja koju unosi putnik ili osoblje prevoznih sredstava.

Zahtev za pregled pošiljke bilja i rok za njegovo podnošenje

Član 4

Pošiljke bilja prispele na granični prelaz na kome je organizovana fitosanitarna inspekcija prijavljuju se odmah, a najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prispeća, u radno vreme fitosanitarne inspekcije.

Zahtev za pregled pošiljke bilja podnose uvoznici, prevoznici i njihovi zastupnici, kao i carinski deklaranti.

Zahtev za pregled pošiljke iz stava 1. ovog člana podnosi se pismeno, uz navođenje svih dokumenata koji je prate, a izuzetno ako na graničnom prelazu nije stalno prisutan fitosanitarni inspektor, pošiljka bilja se prijavljuje telefonom uz naknadnu pismenu prijavu.

Na zajedničkim graničnim prelazima postupak prijavljivanja i pregleda pošiljke bilja vrši se u skladu sa odredbama ovog pravilnika i međudržavnog sporazuma o zajedničkom graničnom prelazu.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, zahtev za pregled poštanske pošiljke i pošiljke bilja koju unose putnici ili osoblje prevoznih sredstva podnosi predstavnik poštanske službe, odnosno carinske službe ili putnici i osoblje prevoznih sredstava.

Zahtev za pregled pošiljke bilja podnosi se na Obrascu 1 – Zahtev za fitosanitarni pregled pošiljke bilja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev za pregled pošiljke bilja prilaže se sva neophodna dokumentacija koja je prati.

Uslovi koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda

Član 5

Radi obavljanja fitosanitarnog pregleda uvoznici, prevoznici i carinski deklaranti dužni su da omoguće pregled prevoznog sredstva i pošiljke bilja tako što će obezbediti potrebno osoblje za otvaranje prevoznih sredstava i koleta, pregled i uzimanje uzoraka i zatvaranje koleta i pošiljki, uslove za očuvanje ispravnosti pošiljke bilja, kao i druge potrebne uslove za nesmetan pregled i uzorkovanje pošiljke bilja.

III USLOVI, NAČIN I POSTUPAK VRŠENJA FITOSANITARNOG PREGLEDA POŠILJKE BILJA, NAČIN UZORKOVANJA I SLANJA UZORAKA, KAO I BROJ I VELIČINA UZORAKA

Uslovi, način i postupak vršenja fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja

Član 6

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja vrši se na graničnom prelazu preko koga se, u skladu sa posebnim propisom može uvoziti, izvoziti i provoziti pošiljka bilja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se pošiljka bilja uvozi kontejnerima preko graničnog prelaza na kome se ne vrši pregled kontejnera, fitosanitarni inspektor pregleda samo prateću dokumentaciju i donosi privremeno rešenje o prevozu pošiljke bilja do kontejnerskog terminala, gde se obavlja provera identiteta i pregled pošiljke bilja.

Pod kontejnerima, u smislu ovog pravilnika, podrazumevaju se kontejneri zatvorenog tipa tovarne zapremine veće od 3 m3, namenjeni za prevoz bilja, koji odgovaraju međunarodnim standardima za prevoz robe pod carinskim nadzorom.

Član 7

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja vrši se na sledeći način:

1) pregledom dokumentacije koja prati pošiljku bilja;
2) pregledom prevoznog sredstva;
3) pregledom ambalaže;
4) pregledom bilja.

Član 8

Pri uvozu pošiljke bilja vrši se pregled sledeće dokumentacije radi utvrđivanja usaglašenosti sa fitosanitarnim propisima, i to:

1) zahteva za pregled pošiljke bilja;
2) fitosertifikata ili fitosertifikata za reeksport za bilje sa Liste VB deo I i Liste VB deo II, koji prati pošiljku bilja;
3) dokaza da je uvoznik upisan u odgovarajući registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove zdravlja bilja (u daljem tekstu: Ministarstvo);
4) odobrenja za uvoz štetnih organizama sa Liste IA deo I, Liste IA deo II, Liste IIA deo I, Liste IIA deo II, Liste IB i Liste IIB, kao i bilja, biljnih proizvodi i propisanih objekata sa Liste IIIA, Liste IIIB, Liste IVA deo I, Liste IVA deo II, Liste VB, Liste VA deo I, Liste VA deo II, Liste VB deo I, Liste VB deo II i Liste VI, ako se uvoze za potrebe ogleda, naučnoistraživačkog rada i klonske selekcije;
5) tovarnog lista, brodske teretnice, fakture i drugih dokumenata koji prate pošiljku bilja.

Član 9

Proverom dokumentacije iz člana 8. ovog pravilnika utvrđuje se da li pošiljka bilja ispunjava sledeće uslove:

1) da li je uvoznik upisan u odgovarajući registar koji vodi Ministarstvo;
2) da li pošiljku bilja prati ispravan fitosanitarni sertifikat ili fitosanitarni sertifikat za reeksport ili drugi dokument;
3) da li pošiljka bilja sadrži bilje navedeno u Listi IIIA;
4) da li je pošiljka bilja obeležena oznakom u skladu sa međunarodnim fitosanitarnim normama;
5) da li je za pošiljku bilja izdato odobrenje za uvoz za potrebe ogleda, naučnoistraživačkog rada i klonske selekcije.

Član 10

Identifikacija pošiljke bilja vrši se upoređivanjem podataka iz dokumentacije koja prati pošiljku sa oznakama na ambalaži, pakovanju i utvrđenim sadržajem pošiljke.

Najmanje na jednom dokumentu (fitosertifikatu, fakturi ili dr.) mora biti naveden, osim trgovačkog naziva, botanički naziv roda ili vrste, a za seme i bilje namenjeno sadnji naveden i naziv sorte u skladu sa zakonom.

Član 11

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja obuhvata i pregled prevoznog sredstva, osim za avionske, poštanske i denčane pošiljke.

Ako se prilikom pregleda prevoznog sredstva utvrdi da je pošiljka bilja koja se u njemu nalazi kao životna namirnica ili ukras, zaražena karantinski štetnim organizmom, ili je uvoz, odnosno provoz tog bilja zabranjen ili ograničen u skladu sa zakonom, fitosanitarni inspektor naređuje prevozniku preduzimanje fitosanitarnih mera.

Član 12

Po izvršenom pregledu dokumentacije, prevoznog sredstva i ambalaže fitosanitarni inspektor vrši pregled pošiljke bilja u skladu sa odgovarajućom procedurom, u cilju provere zdravstvenog stanja bilja radi utvrđivanja prisustva, odnosno odsustva štetnih organizama.

Provera zdravstvenog stanja bilja vrši se vizuelnim pregledom bilja, uzimanjem reprezentativnih uzoraka radi pregleda u priručnoj laboratoriji na graničnom prelazu.

Ako prilikom obavljanja vizuelnog pregleda pošiljke bilja posumnja na prisustvo štetnih organizama sa Liste IA deo I, Liste IA deo II, Liste IB, Liste IIA deo I, Liste IIA deo II i Liste IIB i čije prisustvo nije moguće utvrditi prilikom pregleda na graničnom prelazu, fitosanitarni inspektor uzima službeni uzorak i dostavlja ga referentnoj laboratoriji na laboratorijsku analizu.

Član 13

Do završetka pregleda bilja, svaka pošiljka bilja pri uvozu i provozu i službeni uzorak uzet iz takve pošiljke smatra se sumnjivim na prisustvo karantinski štetnih organizama i ne može se otvarati i pregledati, niti se iz nje mogu uzimati uzorci bez saglasnosti fitosantarnog inspektora.

Način uzorkovanja i slanja uzoraka, broj i veličina uzoraka

Član 14

Veličina uzorka koji se uzima radi pregleda i laboratorijskih analiza predstavlja minimalni broj jedinica potrebnih za dobijanje reprezentativnog uzorka u skladu sa međunarodnim standardima.

Fitosanitarni inspektor uzima najmanje dva službena uzorka po jedinici pregleda pošiljke ili partije za vršenje laboratorijskog analize.

Uzorke iz stava 2. ovog člana, fitosanitarni inspektor zapečaćuje službenom plombom, koju može da skine samo ovlašćena osoba.

Na jednoj strani službene plombe utiskuje se skraćenica „FI“, a na drugoj strani određeni serijski broj.

Ako laboratorijska analiza uzoraka bilja traje duže, fitosanitarni inspektor može dozvoliti da se pošiljka bilja, uz preduzimanje potrebnih preventivnih mera, preveze u odgovarajući skladišni prostor koji je pod carinskim nadzorom, izdavanjem privremenog rešenja o prevozu.

Uzorci bilja koji se šalju referentnoj laboratoriji moraju se prenositi ili slati uz mere obezbeđenja kao hitne i vrednosne pošiljke.

IV SADRŽAJ I VELIČINA PEČATA KOJIM SE OVERAVA CARINSKA DOKUMENTACIJA

Član 15

Kada je pregledom pošiljke bilja, odnosno laboratorijskom analizom uzetih uzoraka bilja utvrđeno da pošiljka bilja ispunjava zakonom propisane uslove za uvoz, dozvoliće se uvoz pošiljke bilja, izdavanjem rešenja ili overom carinske dokumentacije, pečatom četvrtastog oblika, dimenzija 60 x 20 mm sledeće sadržine „Pošiljka pregledana. Uvoz dozvoljen. Datum pregleda:………Mesto ulaska:……“, i staviti svoj pečat i potpis.

Fitosanitarni inspektor pri tome overava i fitosertifikat ili fitosertifikat za reeksport pečatom fitosanitarne inspekcije sa navedenim datumom ulaska.

Kada je utvrđeno da pošiljka bilja, za koju je propisano praćenje zdravstvenog stanja kod krajnjeg korisnika, ispunjava zakonom propisane uslove za uvoz, fitosanitarni inspektor dozvoliće uvoz takve pošiljke izdavanjem rešenje o dozvoli uvoza i odrediti postkarantinski nadzor.

V OBLIK I SADRŽINA PEČATA KOJIM SE PONIŠTAVA FITOSERTIFIKAT, ODNOSNO FITOSERTIFIKAT ZA REEKSPORT I OBAVEŠTAVANJE U SLUČAJU PREDUZIMANJA FITOSANITARNIH MERA

Oblik i sadržina pečata kojim se poništava fitosertifikat, odnosno fitosertifikat za reeksport

Član 16

Kada je pregledom pošiljke bilja, odnosno laboratorijskom analizom uzetih uzoraka bilja utvrđeno da pošiljka ne ispunjava zakonom propisane uslove za uvoz, fitosanitarni inspektor stavlja na prednju stranu originalnog fitosertifikata ili fitosertifikata za reeksport trouglasti pečat crvene boje sa sledećom sadržinom: „SERTIFIKAT PONIŠTEN“.

Obaveštavanje u slučaju preduzimanja fitosanitarnih mera

Član 17

Fitosanitarni inspektor o naređenim fitosanitarnim merama pri uvozu obaveštava Ministarstvo na Obrascu 2 – Obaveštenje o presretanju pošiljke bilja, čiji su izgled i sadržina odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

VI NAČIN, MESTO I POSTUPAK VRŠENJA FITOSANITARNOG PREGLEDA POŠILJAKA BILJA PRI IZVOZU I OBRAZAC I SADRŽAJ ZAHTEVA ZA IZDAVANJE FITOSERTIFIKATA

Način, mesto i postupak vršenja fitosanitarnog pregleda pošiljke bilja pri izvozu

Član 18

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja pri izvozu vrši se u skladu sa međunarodnim standardima, na način propisan članom 7. ovog pravilnika i vodeći računa o specifičnim zahtevima zemlje uvoznice.

Ako to zahteva zemlja uvoznica fitosanitarni pregled bilja može se obaviti i na mestu proizvodnje u toku vegetacije ili u toku skladištenja.

Fitosanitarni pregled pošiljke bilja pri izvozu vrši se u mestu utovara pošiljke.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, fitosanitarni pregled pošiljke bilja i izdavanje fitosertifikata, osim pošiljaka semena i bilja namenjenog sadnji, može se, kada za to postoji opravdan razlog, obaviti i na graničnom prelazu.

U slučaju kada se fitosanitarni pregled pošiljke bilja obavlja na graničnom prelazu, izvoznik u zahtevu navodi pismeno obrazloženje zašto pregled nije izvršen u mestu utovara, obezbeđuje sve uslove da se fitosanitarni pregled izvrši bezbedno i kvalitetno (istovar cele pošiljke, osvetljenje, komore sa adekvatnim temperaturama) i snosi sve troškove proistekle iz toga.

Član 19

Pri fitosanitarnom pregledu pošiljke bilja namenjene izvozu vrši se pregled sledeće dokumentacije:

1) zahteva za izdavanje fitosertifikata;
2) dokaza da je izvoznik upisan u odgovarajući registar koji vodi Ministarstvo;
3) dokumenta o zdravstvenoj ispravnosti pošiljke bilja u skladu sa zakonom.

Obrazac i sadržaj zahteva za izdavanje fitosertifikata

Član 20

Za pošiljke bilja koje se izvoze iz Republike Srbije i za koje je obavezno izdavanje fitosertifikata, izvoznik o nameravanom izvozu podnosi pismeni zahtev za izdavanje fitosertifikata najkasnije 24 časa pre utovara, na Obrascu 3 – Zahtev za izdavanje fitosertifikata, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

VII SADRŽAJ I OBRAZAC FITOSERTIFIKATA I FITOSERTIFIKATA ZA REEKSPORT I USLOVI POD KOJIMA SE PRIHVATA ELEKTRONSKA FORMA FITOSERTIFIKATA

Član 21

Fitosertifikat i fitosertifikat za reeksport sadrži podatke u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosaninitarne mere br. 12 (ISPM 12), „Smernice za fitosanitarne sertifikate“.

Fitosertifikat izdaje se na Obrascu 4 – Fitosertifikat, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Fitosertifikat za reeksport izdaje se na na Obrascu 5 – Fitosertifikat za reeksport, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Obrasci iz st. 2. i 3. ovog člana štampaju se i popunjavaju u dva primerka. Prvi primerak je original, a drugi primerak kopija originala.

Elektronska forma fitosertifikata, odnosno fitosertifikata za reeksport, može se prihvatiti ako su ispunjeni uslovi određeni za taj oblik fitosertifikata u skladu sa Međunarodnim standardom za fitosaninitarne mere br. 12 (ISPM 12).

VIII NAČIN POSTUPANJA SA POŠILJKAMA BILJA U PROVOZU I NAČIN VRŠENJA FITOSANITARNOG PREGLEDA TIH POŠILJAKA

Član 22

Fitosanitarnom pregledu ne podleže pošiljka bilja koja je u provozu preko teritorije Republike Srbije.

Izuzetno od stava 1. ovog člana pošiljka bilja koja je u provozu preko teritorije Republike Srbije podleže fitosanitarnom pregledu ako:

1) nije pakovana na način kojim se sprečava širenje štetnih organizama;
2) ako se na teritoriji Republike Srbije skladišti, deli, sjedinjuje sa drugim pošiljkama, prepakuje ili pakuje.

U slučaju iz stava 2. ovog člana fitosnitarni inspektor će postupati po zahtevu carinskog organa.

Ako je u toku provoza pošiljke iz stava 1. ovog člana potrebno obaviti pretovar zbog nezgode koja se dogodila na teritoriji Republike Srbije, fitosanitarni inspektor će obaviti fitosanitarni pregled prilikom pretovara po obaveštenju Ministarstva unutrašnjih poslova ili prevoznika.

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o zdravstvenom pregledu pošiljaka bilja u prometu preko državne granice („Službeni list SRJ“, br. 69/99 i 59/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 21/06 i 42/08).

Član 24

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 01

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 02

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 03

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 04

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 05

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 06

Pravilnik o fitosanitarnoj kontroli bilja 07

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">