Pravilnik o graničnoj vrednosti ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzecima od primene i roku za primenu granične vrednosti

Član 1.

Ovim pravilnikom propisuje se granična vrednost ukupnog nivoa koncentracije olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma u ambalaži ili njenim komponentama, izuzeci od primene i rok za primenu granične vrednosti.

Član 2.

Pod namernim korišćenjem olova, kadmijuma, žive i šestovalentnog hroma (u daljem tekstu: kontrolisani metali) smatra se svaka njihova upotreba u proizvodnji u cilju obezbeđivanja zahtevanih karakteristika, izgleda ili kvaliteta ambalaže, izuzev korišćenja recikliranih materijala koji sadrže kontrolisane metale za proizvodnju ambalažnog materijala (npr. kao sirovine).

Član 3.

Ukupni nivo kontrolisanih metala u materijalu ambalaže ili njenih komponenti ne sme da prelazi 100 ppm po masi, tj. 100 miligrama po jednom kilogramu mase materijala ambalaže ili njenih komponenti, osim za ambalažu u celini napravljenu od olovnog kristalnog stakla.

Član 4.

Izuzetno od odredbe člana 3. ovog pravilnika granična vrednost kontrolisanih metala ne primenjuje se na staklenu ambalažu, plastične kutije i palete koji potiču od recikliranog materijala.

Član 5.

Granična vrednost iz člana 3. ovog pravilnika ne primenjuje se na staklenu ambalažu ako:

1) ne postoji namera za korišćenjem kontrolisanih metala tokom procesa proizvodnje ambalaže ili njenih komponenti;
2) sadržaj kontrolisanih metala ne prelazi dozvoljenu količinu u slučaju upotrebe recikliranih materijala koji već sadrže te metale;
3) proizvođač ambalažnog stakla vrši redovnu mesečnu kontrolu koncentracije kontrolisanih metala na svakoj peći za proizvodnju stakla.

Ukoliko prosečna koncentracija kontrolisanih metala prelazi 200 ppm, prizvođač dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine podatke koji se odnose na:

1) izmerenu vrednost koncentracije kontrolisanih metala;
2) opis primenjene metode za merenje;
3) moguće izvore prisustva kontrolisanih metala;
4) detaljan opis mera preduzetih u cilju smanjena koncentracije kontrolisanih metala.

Član 6.

Granična vrednost iz člana 3. ovog pravilnika ne primenjuje se na plastične kutije i palete ako:

1) su napravljene u kontrolisanom procesu reciklaže u kojem reciklabilni materijal potiče samo od plastičnih kutija ili paleta i u kojem je upotreba drugih materijala tehnički manje izvodljiva i ne čini više od 20% ukupne težine;
2) sadržaj kontrolisanih metala prelazi dozvoljenu količinu usled dodavanja reciklabilnih materijala koji sadrže kontrolisane metale.

Plastične kutije i palete koje sadrže kontrolisane metale i na koje se odnosi stav 1. ovog člana, a koje se mogu ponovo upotrebiti, mogu se reciklirati u procesu reciklaže u kojem će se koristiti materijal koji potiče od plastičnih kutija ili paleta u prometu i gde je upotreba drugih materijala tehnički manje izvodljiva, i ne prelazi 20% ukupne težine.

Član 7.

Granična vrednost kontrolisanih metala ne primenjuje se na staklenu ambalažu, plastične kutije i palete koji potiču od recikliranog materijala do 1. januara 2015. godine.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj: 110-00-94/2009-05 U Beogradu, 21. avgusta 2009. godine

MINISTAR

Dr Oliver Dulić

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">