Reklama

I. Uvodne odredbe

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i način isticanja evidencione markice za vino sa geografskim poreklom.

Član 2.

Svako pojedinačno originalno pakovanje vina sa geografskim poreklom koje je proizvedeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino obeležava se evidencionom markicom za vino sa geografskim poreklom (u daljem tekstu: evidenciona markica).

Član 3.

Obeležavanje pojedinačnog originalnog pakovanja vina sa geografskim poreklom vrši se lepljenjem evidencione markice na svako pojedinačno originalno pakovanje.

Član 4.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) vino sa geografskim poreklom jeste vino za koje proizvođač poseduje rešenje o ispunjenosti uslova za korišćenje oznake i stavljanje vina sa geografskim poreklom u promet iz date godine berbe, izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo);

2) evidenciona markica za vino sa geografskim poreklom jeste markica sa brojem kojim se evidentira svako pojedinačno originalno pakovanje vina sa geografskim poreklom.

II. Izgled i sadržina evidencione markice

Član 5.

Evidenciona markica je pravougaonog oblika, dimenzija 64 mm h 19,5 mm, čiji je izgled prikazan u Prilogu-Evidenciona markica za vino sa geografskim poreklom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 6.

U zavisnosti od kategorije vina sa geografskim poreklom na evidencionoj markici pored bele boje dominira i jedna od sledećih boja: 1) zelena – za regionalno vino; 2) crvena – za kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom; 3) ljubičasta – za vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom.

Član 7.

Leva polovina evidencione markice za regionalno vino je bele boje na kojoj se nalazi hologram organizacije koja izrađuje evidencione markice, Mali grb Republike Srbije i koja sadrži sledeće podatke:

1) reč: „BERBA” ispisana velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, iza koje sledi numerički podatak koji se sastoji od četiri cifre koje predstavljaju godinu berbe grožđa od kojeg je proizvedeno dato regionalno vino;

2) oznaku kvalitetne kategorije za regionalno vino koja je izražena kao „G.I. ”i ispisana velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom;

3) evidencioni broj koji je sačinjen od 10 cifara od kojih prve dve cifre označavaju godinu berbe. Podaci o godini berbe i oznaka kvalitetne kategorije nalaze se na evidencionoj markici desno od Malog grba Republike Srbije, a evidencioni broj ispod Malog grba Republike Srbije.

Desna polovina evidencione markice za regionalno vino sadrži:

1) deo sa gijoš mrežicom u zelenoj boji i rečima: „REPUBLIKA SRBIJA” i „MPŠV”, ispisane velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom;

2) deo sa crtežom grozda sa listom vinove loze u zelenoj boji na beloj podlozi;

3) deo sa gijoš mrežicom u zelenoj boji sa kontinualnim mikro tekstom „MPŠV” koji je ispisan velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom sa njene leve strane i delom u beloj boji sa njene desne strane.

Član 8.

Leva polovina evidencione markice za kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom je bele boje na kojoj se nalazi hologram organizacije koja izrađuje evidencione markice i Mali grb Republike Srbije i koja sadrži sledeće podatke:

1) reč: „BERBA” ispisana velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom iza koje sledi numerički podatak koji se sastoji od četiri cifre koje predstavljaju podatak o godini berbe grožđa od kojeg je proizvedeno dato kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom;

2) oznaku kvalitetne kategorije za kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom koja je izražena kao „K.P.K”, ispisana velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom; 3) evidencioni broj koji je sačinjen od 10 cifara od kojih prve dve cifre označavaju godinu berbe. Podaci o godini berbe i oznaka kvalitetne kategorije nalaze se na evidencionoj markici desno od Malog grba Republike Srbije, a evidencioni broj ispod Malog grba Republike Srbije. Desna polovina evidencione markice za kvalitetno vino sa kontrolisanim geografskim poreklom i kvalitetom sadrži: 1) deo sa gijoš mrežicom u crvenoj boji i rečima: „REPUBLIKA SRBIJA” i „MPŠV”, ispisane velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom; 2) deo sa crtežom grozda sa listom vinove loze u crvenoj boji na beloj podlozi;

3) deo sa gijoš mrežicom u crvenoj boji sa kontinualnim mikro tekstom „MPŠV” koji je ispisan velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom sa njene leve strane i delom u beloj boji sa njene desne strane.

Član 9.

Leva polovina evidencione markice za vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom je bele boje na kojoj se nalazi hologram organizacije koja izrađuje evidencione markice, Mali grb Republike Srbije i koja sadrži sledeće podatke:

1) reč: „BERBA” ispisana velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom iza koje sledi numerički podatak koji se sastoji od četiri cifre koje predstavljaju godinu berbe grožđa od kojeg je proizvedeno dato vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom;

2) oznaku kvalitetne kategorije za vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom izražena kao „K.G.P.K” ispisana velikim štampanim slovima na srpskom jeziku ćiriličkim pismom;

3) evidencioni broj koji je sačinjen od 10 cifara, od kojih prve dve cifre označavaju godinu berbe. Podaci o godini berbe i oznaka kvalitetne kategorije nalaze se na evidencionoj markici desno od Malog grba Republike Srbije, a evidencioni broj ispod Malog grba Republike Srbije.

Desna polovina evidencione markice za vrhunsko vino sa kontrolisanim i garantovanim geografskim poreklom i kvalitetom sadrži:

1) deo sa gijoš mrežicom u ljubičastoj boji i rečima: „REPUBLIKA SRBIJA” i „MPŠV”, ispisane velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom;

2) deo sa crtežom grozda sa listom vinove loze u ljubičastoj boji na beloj podlozi;

3) deo sa gijoš mrežicom u ljubičastoj boji sa kontinualnim mikro tekstom „MPŠV“ koji je ispisan velikim štampanim slovima na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom sa njene leve strane i delom u beloj boji sa njene desne strane.

Član 10.

Evidenciona markica sadrži više vidova zaštite, a obavezno hologram i duboku štampu.

III. Način isticanja evidencione markice

Član 11.

Na osnovu overenog zahteva za izdavanje evidencionih markica za vino sa geografskim poreklom i njihovim preuzimanjem od organizacije koja ih izrađuje na osnovu zaključenog ugovora sa Minstarstvom, proizvođač lepi evidencionu markicu na svako pojedinačno originalno pakovanje tako da je lako uočljiva, a svi podaci na njoj vidljivi.

Član 12.

Evidenciona markica mora da bude istaknuta na svakom pojedinačnom originalnom pakovanju vina sa geografskim poreklom tako da ne prekriva druge obavezne podatke koji se nalaze na deklaraciji.

IV. Završna odredba

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">