Reklama

I Osnovne odredbe

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta hrane za životinje, i to za: kategorizaciju, fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi.

Oblici hrane za životinje

Član 2

Hrana za životinje, u smislu ovog pravilnika, jeste svaka supstanca ili proizvod, prerađena, delimično prerađena ili neprerađena, a namenjena je za ishranu životinja koje služe za proizvodnju hrane, i to u obliku:

1) hraniva;
2) premiksa;
3) smeše.

Hrani za životinje iz stava 1. ovog člana mogu da se dodaju dodaci, u skladu sa ovim pravilnikom.

Kvalitet

Član 3

Pod kvalitetom hrane za životinje podrazumevaju se njena fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva.

Kvalitet hrane za životinje određuje se u skladu sa ovim pravilnikom i posebnim zahtevima na osnovu uputstva proizvođača hrane zasnovanog na specifičnim nutritivnim potrebama životinja, s obzirom na rasu, starost, pol i kategoriju životinja.

Pre otpočinjanja proizvodnje hrane za životinje proizvođač mora da donese proizvođačku specifikaciju.

Proizvođačka specifikacija

Član 4

Proizvođačka specifikacija, mora da sadrži kratak opis tehnoloških postupaka proizvodnje, vrstu i količinu upotrebljenih hraniva i dozvoljenih dodataka u odnosu na neto količinu proizvoda i izveštaj o izvršenom ispitivanju pokazatelja kvaliteta proizvoda (zdravstvena ispravnost, organoleptičke, fizičke i hemijske karakteristike).

O donetim proizvođačkim specifikacijama proizvođač vodi evidenciju, koja mora da sadrži sledeće podatke:

1) evidencijski broj specifikacije;
2) naziv proizvoda i njegovo trgovačko ime, ako ga proizvod ima;
3) datum donošenja proizvođačke specifikacije;
4) naziv i sedište proizvođača;
5) datum početka proizvodnje prema proizvođačkoj specifikaciji;
6) datum izvršenog ispitivanja sastava proizvoda;
7) upotrebljene dodatke i njihov naziv, primer: antioksidans (VNT);
8) rok upotrebe;
9) način čuvanja.

II Kvalitet hrane za životinje

Član 5

Hrana za životinje iz člana 2. ovog pravilnika mora da ispunjava uslove u pogledu kvaliteta, i to za kategorizaciju, fizička, hemijska, fizičko-hemijska i nutritivna svojstva (u daljem tekstu: uslovi za kvalitet).

1. Hraniva

Član 6

Hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi biljnog, životinjskog i mineralnog porekla, proizvedeni prirodno ili industrijski, koji služe za ishranu i proizvodnju premiksa i smeša.

Hraniva, u smislu ovog pravilnika, kategorizovana u grupe, jesu:

1) zrnasta hraniva;
2) mlinski proizvodi od žita;
3) proizvodi industrije skroba;
4) proizvodi industrije alkohola i vrenja;
5) proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline;
6) proizvodi industrije ulja;
7) sušeni biljni proizvodi;
8) ostali biljni proizvodi;
9) hraniva životinjskog porekla;
10) hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja;
11) mineralna hraniva.

1.1. Zrnasta hraniva

Podela

Član 7

Zrnasta hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu žita, leguminoze, soja i druga zrna.

Kvalitet žita

Član 8

Žita, u smislu ovog pravilnika, moraju ispuniti sledeće uslove za kvalitet:

1) izgled i boja moraju biti svojstveni vrsti žita;
2) zrno mora biti zdravo, zrelo, njemu svojstvenog izgleda, mirisa i ukusa, bez znakova plesni, nezaraženo žitnim bolestima i štetočinama, ne sme sadržavati štetne supstance u većim količinama od dozvoljenih;
3) ne sme da sadrži više od 3% primesa, i to do 1% neorganskih primesa i do 2% organskih primesa (delovi stabljike, lišća, zrna drugih biljaka itd.) od čega do 0,4% kukolja i glavnice i do 0,1% zrna korova štetnih po zdravlje životinja (Lolium remotum, Datura stramonium) i glavničavih zrna;
4) da ne sadrži više od 3% pokvarenih zrna od čega do 0,3% plesnivih zrna;
5) da ne sadrži više od 4% nagriženih zrna i da nemaju živih insekata;
6) da ne sadrže više od 5% lomljenih, šturih i proklijalih zrna, od čega do 1% zrna oštećenih veštačkim sušenjem, sem kukuruza kod koga je dozvoljeno do 8% lomljenih zrna i do 2% šturih i proklijalih;
7) da ne sadrže više od 10% primesa iz tač. 3) do 6) ovog člana, izuzev kukuruza gde je dozvoljeno do 10% primesa;
8) ne smeju imati strani ukus i miris, i to posebno: na skladište štetočina, na plesni, na semenke žitnih korova, glavičastih zrna zbog lošeg skladištenja ili neodgovarajućeg prevoza, na strane supstance, na sredstva za zaštitu bilja i uništavanje skladišnih štetočina.

Primesama se ne smatraju zrna drugih žita ako njihovo učešće nije veće od 10%.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana žita, u smislu ovog pravilnika, moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet za vrste date u Tabeli 1 – Uslovi za kvalitet po vrstama žita.

Tabela 1

Uslovi za kvalitet po vrstama žita

Red. br. Vrste žita Opis žita Hektolitarska masa najmanje Vlaga najviše %
1 2 3 4 5
1. Kukuruz Kukuruz zrno kukuruza (Zea mays) 650 kg/m 3 do 14
2. Pšenica Pšenica zrna kulturnih sorti pšenice (Triticum sativum, Triticum durum) 680 kg/m 3 do 14
3. Tritikale Tritikale zrna sorti tritikale 680 kg/m 3 do 14
4. Raž Raž zrno kulturnih sorti raži (Secale cereale) 600 kg/m 3 do 14
5. Ječam Ječam zrno kulturnih sorti četverorednog ječma (Hordeum vulgare) 600 kg/m 3 do 14
6. Zob Ovas (zob) zrno kulturnih sorti zobi (Avena sativa) 500 kg/m 3 do 14
7. Sirak Sirak I (milodura) zrno kulturnih sorti sirka (Andropogon sorghum californicium) sa najviše 1% tanina 600 kg/m 3 do 14
8. Pirinač Cela i lomljena zrna oljuštenog pirinča (Oryza sativa) sa najmanje 93% oljuštenih zrna 350 kg/m 3 do 14
9. Proso Proso zrno prosa (Panicum miliaceum) 650 kg/m 3 do 14
10. Lomljena zrna žita Sporedni proizvodi pri kombajniranju, vršidbi i pripremi do 14
11. Prekrupa žita Zdrobljena i usitnjena zrna žita sa na 53% skroba do 14

Kategorija kukuruza

Član 9

S obzirom na ostale karakteristike, kukuruz je podeljen na sledeće kategorije date u Tabeli 2 – Kategorije kukuruza.

Tabela 2

Kategorije kukuruza

Ostale karakteristike Kategorije
I II III IV V
A) Primese stranog porekla,
– primese neorganskog porekla 0,50 1 1 2
– štetne primese (seme otrovnih biljaka i rđe) 0,50 1 1 1
– nečistoće organskog porekla 1 1 1 2 3
B) oštećena zrna, %
– lomljena zrna 2 3 4 8 11
– oštećena zrna (pokvarena, plesniva, nagrižena i sl.) 1 1,50 2 2,50 3
– zrna oštećena sušenjem 0 0,50 1 1,50 2
Ukupan sadržaj primesa stranog porekla i oštećenih zrna, % 4 7 10 16 22

Lom zrna kukuruza, u smislu ovog pravilnika, jesu lomljena zrna koja prolaze kroz kvadratno sito otvora 5 mm.

Kvalitet kukuruznog klipa

Član 10

Kukuruzni klip mora da ispunjava sledeće uslove za kvalitet:

1) zrno mora biti zdravo i bez znakova plesni;
2) da ne sadrži više od 14% vlage;
3) odnos zrna i oklaska mora biti najmanje 78:22.

Kvalitet leguminoze

Član 11

Leguminoze moraju ispunjavati sledeće uslove za kvalitet:

1) da im je boja svojstvena vrsti leguminoza;
2) da su svojstvenog mirisa i ukusa;
3) da ne sadrže više od 14% vlage;
4) da ne sadrže više od 5% primesa, od čega:

– neorganskih primesa (zemlja, pesak, prašina i dr.) najviše 1%,
– organskih primesa najviše 3,5% od čega seme otrovnih biljaka najviše 0,5%;

5) da ne sadrži više od 5% oštećenih, nerazvijenih, šturih i proklijalih zrna;
6) da ne sadrži vlasi viline kosice.

Primesama se ne smatraju zrna drugih leguminoza ako njihovo učešće nije više od 10%.
Pored uslova iz stava 1. ovog člana leguminoze moraju da ispunjavaju i uslove date u Tabeli 3 – Uslovi za kvalitet po vrstama leguminoze.

Tabela 3

Uslovi za kvalitet po vrstama leguminoze

Red. br. Vrsta leguminoze Opis Protein najmanje % Mast najmanje % Vlaga do % Celuloza najviše do % Pepeo do % Aktivnost ureaze N/g/min do
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Grašak Sve vrste jestivog i stočnog graška (Pisum sativum i Pisum arvense) 23 1,50 12 7 3,50
2. Bob Kulturne sorte boba (Vicia faba) 23 12
3. Grahorica Zrno kulturnih sorti grahorice (Vicia sativa, Vicia panonica,) 11
4. Soja Zrno kulturnih sorti soje termički obrađenog (Glycine hispida) 32 17 12 5 6 0,50
5. Guar Zrna guara (Cyamopsis psoraloides) termički tretirano 40 5 12 15
6. Lupina Zrna kulturnih vrsti i sorti lupine (Lupinus luteus, Lupinus angustifolius, Lupinus albus) 37 10 12 11 3,50
7. Pasulj Zrna pasulja (Phaseolus vulgaris) 28,50 1,50 12 7 3,50
8. Sočivo (Lens esculenta) 21 2 12 5 3,50
9. Slanutak (Cicer arietinum) 18 4 14 5 3,50

1.2. Mlinski proizvodi od žita

Član 12

Mlinski proizvodi od žita moraju ispunjavati uslove za kvalitet date u Tabeli 4 – Uslovi za kvalitet mlinskih proizvoda od žita.

Tabela 4

Uslovi za kvalitet mlinskih proizvoda od žita

Red. br. Vrste proizvoda i nusproizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Proteini najmanje % Mast do % Vlaga do % Skrob najmanje % Celuloza najmanje Pepeo do % Pepeo nerastvoriv u HCl do %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Pšenično stočno brašno Proizvod dobijen mlevenjem pšenice, boje svetlo mrke do crvenkasto žute; bez gorčine, užeglosti i nakiselosti, krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm 12 14 30 8 5 0,25
2. Pšenične mekinje Proizvod dobijen mlevenjem pšenice i posle odvajanja brašna i griza: sastoji se pretežno od omotača zrna i delova endosperma: boje slične boji pšeničnog zrna – svetlomrke; bez gorčine, krupnoće takve da 90% prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1.6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnog otvora veličine 4 mm. Sadrži neorganske primese do 0,5% a neorganske do 0,4% 12 14 11 7 0,25
3. Pšenične klice Proizvod dobijen izdvajanjem klica iz očišćene pšenice pri proizvodnji brašna. Sastoji se pretežno od klica uz prisustvo brašna i mekinja; boje svetložute i mirisa sličnog mirisu pšenice 20 7 13 4 5 0,25
4. Kukuruzno stočno brašno Proizvod dobijen mlevenjem zrna kukuruza; boje svetložute; mirisa sličnog kukuruznoj prekrupi; bez gorčine i užeglosti 8 14 58 6 5 0,25
5. Kukuruzne mekinje Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog brašna, odnosno kukuruznog griza. Sastoji se od omotača zrna kukuruza 9 13 10,50 2,50 0,25
6. Kukuruzne klice Proizvod dobijen izdvajanjem klice iz kukuruznog zrna; sastoji se pretežno iz klica i delova omotača zrna i endosperma sa najmanje 12% masti 12 12 12 8 4 0,25
7. Raženo stočno brašno Proizvod dobijen mlevenjem raži; boje sivomrke, krupnoće takve da 95% prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm 10 14 30 5 5 0,25
8. Ražene mekinje Proizvod dobijen mlevenjem raži, a posle odvajanja brašna i griza sastoji se pretežno od omotača zrna i delova endosperma; boje sivomrke do zelenkaste 12 14 11 6 0,25
9. Pirinčane mekinje Proizvod dobijen ljuštenjem i poliranjem pirinča; sastoji se od omotača zrna i delova endosperma; boje, ukusa i mirisa svojstvenih neljuštenom zrnu pirinča 10 13 10 9 1,70
10. Obezmašćene pirinčane mekinje Proizvod dobijen od zrna pirinča kao pod tačkom 9, ali je iz njega izdvojena mast 13 3 12 13 12 1,70

Mlinski proizvodi od žita ne smeju da sadrže primese neorganskog i organskog porekla i moraju da imaju miris i ukus svojstvene sirovini od koje su proizvedeni.

1.3. Proizvodi industrije skroba

Član 13

Proizvodi industrije skroba moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 5 – Uslovi za kvalitet proizvoda industrije skroba po vrstama proizvoda.

Tabela 5

Uslovi za kvalitet proizvoda industrije skroba po vrstama proizvoda

Red. br. Vrsta proizvoda i nusproizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Proteini najmanje % Mast do % Vlaga do % Celuloza do % Pepeo do % Pepeo nerastvoriv u HCl do %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Kukuruzni gluten – I kvalitet Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba; sastoji se pretežno od kukuruznog glutena; skroba i omotača zrna; boje svetložute; mirisa svojstvenog prekrupi; ukusa umereno kiselog 60 13 3 3 0,50
2. Kukuruzni gluten – II kvalitet Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba; sastoji se pretežno od kukuruznog glutena; skroba i omotača zrna; boje svetložute; mirisa svojstvenog prekrupi; ukusa umereno kiselog 50 13 4 3 0,50
3. Kukuruzno glutensko brašno Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba; sastoji se pretežno od kukuruznog glutena; skroba i omotača zrna; uz veće prisustvo sitnih mekinja; boje svetložute; mirisa svojstvenog prekrupi; ukusa umereno kiselog 22 13 10 6
4. Kukuruzna droždina Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba; mešanjem glutena; krupnih i sitnih mekinja; sačme ili pogače kukuruznih klica i ekstrakta od kvašenja 17 13 15 6
5. Kukuruzna droždina sa kukuruznim ekstraktom Proizvod dobijen pri proizvodnji kukuruznog skroba mešanjem kukuruznih mekinja; kukuruznog ekstrakta i pogača kukuruznih klica; boje svetlosmeđe i mirisa svojstvenog kukuruznom ekstraktu, ukusa slabo kiselog 14 13 15 6
6. Pšenični gluten Proizvod dobijen pri proizvodnji pšeničnog skroba; sastoji se pretežno od pšeničnog glutena sa manjim količinama omotača zrna i skroba; boje smeđe; mirisa svojstvenog pšeničnoj prekrupi 60 2 12 3 2 0,50
7. Pšenično glutensko brašno (kornstip) Proizvod dobijen pri proizvodnji pšeničnog skroba; sastoji se pretežno od pšeničnog glutena sa manjim količinama omotača zrna i više skroba; boje smeđe; mirisa svojstvenog pšeničnoj prekrupi 20 13

1.4. Proizvodi industrije alkohola i vrenja

Član 14

Proizvodi industrije alkohola i vrenja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 6 – Proizvodi dobijeni od biomase specifičnih mikroorganizama uzgajanih na određenim supstratima.

Tabela 6

Proizvodi dobijeni od biomase specifičnih mikroorganizama uzgajanih na određenim supstratima

Vrsta proizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Podaci za obavezno deklarisanje
Kvasci i slični proizvodi (pivski kvasac, pekarski kvasac, kvaščani proizvodi) Svi kvasci i njihovi delovi dobijeni od Saccharomyces cerevisiae, Sacchoromyces celsberginis, Kyuyveromyces lactis, Kyuyveromyces fragilis, Torulaspora delbruckii, Candida utilis/Pichiadinii, Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii Brettanomyces spp(1) na supstratima većinom biljne vrste kao što je melasa, šećerni sirup, alkohol, ostaci destilacije, ceralije i proizvodi koji sadrže skrob, voćni sok, surutku, mlečnu kiselinu, šećer, hidrolizovana biljna vlakna i hranljive sastojke fermentacije kao amonijak ili mineralne soli – vlaga ako je <75% ili >97%(2) – ako je vlaga <75%: – sirovi protein(3)

(1) Korišćeni nazivi sojeva kvasca mogu se razlikovati zavisno od naučne taksonomije, pa se u skladu sa tim mogu koristiti sinonimi sojeva kvasca.
(2) U deklaraciju obavezno uneti procenat vlage kada je njen procenat ispod 75% i iznad 97%.
(3) U deklaraciju obavezno uneti procenat sirovog proteina kada je vlaga ispod 75%.

1.5. Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline

Član 15

Proizvodi industrije šećera i sporedni proizvodi industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline moraju da uslove za kvalitet date u Tabeli 7 – Uslovi za kvalitet proizvoda industrije šećera i sporednih proizvoda industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline po vrstama proizvoda.

Tabela 7

Uslovi za kvalitet proizvoda industrije šećera i sporednih proizvoda industrije šećera i proizvodnje askorbinske kiseline po vrstama proizvoda

Red.br. Vrsta proizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Protein % Vlaga do % Šećera najmanje % Pepeo % Pepela nerastvorivog u HCl do % Kiselost pH
1. Suvi rezanci šećerne repe Osušeni i izluženi rezanci šećerne repe; bez mirisa na kiseline, plesan i raspadanja 8 12 7
2. Suvi rezanci šećerne repe melasirani Osušeni rezanci šećerne repe sa dodatkom melase; mirisa i ukusa melase 8 14 8 8
3. Lug L. Sorboza Ispravan naziv Upareni ostatak u proizvodnji C vitamina iz kristalne D glukoze koja se dobija enzimatskom hidrolizom skroba; boje tamnosmeđe; mirisa prijatnog 8 14 53

1.6. Proizvodi industrije ulja

Pojam i podela

Član 16

Proizvodi industrije ulja, u smislu ovog pravilnika, jesu pogače, sačme i ljuske koje se dobijaju pri preradi uljarica.
Pogače su proizvodi dobijeni presovanjem (hidrauličkim ili mehaničkim postupkom) u proizvodnji ulja od tehnički pripremljenog (ljuštenog, mlevenog, zagrevanog i sl.) semena, klica i jezgara.
Sačme su proizvodi dobijeni ekstrakcijom u proizvodnji ulja od tehnički pripremljenog (ljuštenog, mlevenog, zagrevanog i presovanog) semena klica ili jezgara.
Ljuske su celulozni omotači semena uljarica sa manjim sadržajem ulja i proteina i sadržajem vlage najviše 12% i upotrebljavaju se u izradi smeša.

Uslovi za kvalitet

Član 17

Pogače i sačme moraju da ispunjavaju sledeće uslove za kvalitet:
1) da im je miris svojstven sirovini od koje se proizvode, da nemaju miris truleži ili rastvarača kojim je vršena ekstrakcija i da nisu užegle;
2) da ne sadrže više od 1% ukupnih primesa, a ako su od oljuštenog kikirikija, sadržaj ukupnih primesa može da bude do 2%;
3) da pogače ne sadrže više od 12% masti, a sačme ne više od 3% masti.
Pored uslova iz stava 1. ovog člana pogače i sačme moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 8 – Uslovi za kvalitet pogače i sačme po vrstama.

Tabela 8

Uslovi za kvalitet pogače i sačme po vrstama

Red. broj Vrsta pogače ili sačme Elementi bitnih tehnoloških postupaka protein najmanje % Vlaga do % Celuloza do % Mast do % Pepeo do % Delovanje ureaze mg Ng/min
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Pogača od soje Ureaza 0,4 mgN/g Proizvod dobijen presovanjem semena soje (Glycine hispida); boje svetložute do svetlosmeđe; od ukupne količine proteina 15% mora da bude rastvorljivo u vodi; aktivnost ureaze najviše 0,5mg N/g/min 38 12 9 5 8 0,50
2. Sačma sa oljuštenog zrna soje – I kvalitet Ureaza 0,4 mg N/g Proizvod dobijen ekstrakcijom oljuštenog i zagrejanog zrna soje; (Glycine hispida) boje svetložute do svetlosmeđe; aktivnost ureaze najviše 0,5 mg N/g/min 48 12 8 2 6 0,50
3. Sačma od oljuštenog zrna soje E-kvaliteta Ureaza 0,4 mg N/g Proizvod dobiven ekstrakcijom oljuštenog i zagrejanog zrna soje (Glycine hispida); boje je svetložute do svetlosmeđe 50 12 3,5 2 6 0,50
4. Sačma od delimično oljuštenog zrna soje – II kvalitet Ureaza 0,4 mg N/g Proizvod dobijen ekstrakcijom termički obrađenog zrna soje; (Glycine hispida) boje svetložute do svetlosmeđe; od ukupne količine proteina 15% mora da bude rastvorljivo u vodi, aktivnost ureaze najviše 0,5 mg N/g/min 44 12 7 2 7 0,50
5. Sačma od neoljuštenog zrna soje – III kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom termički obrađenog zrna soje; (Glycine hispida) aktivnost ureaze najviše 0,5 mg N/g/min 40 12 9 2 8 0,50
6. Proteini od soje Proizvod dobijen izdvajanjem proteina iz zrna soje, lizina mora imati najmanje 5% 85 10
7. Proteini od soje – koncentrat Proizvod dobijen iz zrna soje, lizina mora imati najmanje 3,7% 63 10
8. Pogača od delimično oljuštenog suncokreta Proizvod dobijen od delimično oljuštenog semena suncokreta (Helianthus annuus); boje je sivo smeđe 27 12 27 7 6
9. Sačma od delimično oljuštenog semena suncokreta – I kvalitet Proizvod dobijen od delimično oljuštenog semena suncokreta (Helianthus annuus) ekstrakcijom i separacijom 42 12 12 7 6
10. Sačma od delimično oljuštenog semena suncokreta – II kvalitet Proizvod dobijen presovanjem i ekstrakcijom delimično oljuštenog semena suncokreta (Helianthus annuus) 33 12 21 2 8
11. Sačma od neoljuštenog Proizvod dobijen ekstrakcijom neoljuštenog suncokretovog semena (Helianthus annuus) 24 12 25 4 8
12. Sačma od suncokretovog semena sa smanjenim sadržajem proteina – III kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom; presovanjem i separacijom grube frakcije sačme od delimično oljuštenog semena suncokreta 33 12 21 8
13. Sačma od suncokretovog semena sa povišenim sadržajem ljuske – IV kvalitet Proizvod dobijen od sačme sa smanjenim sadržajem proteina i ljuske semena suncokreta 20 12 34
14. Pogača od uljane repice Proizvod dobijen presovanjem semena uljane repice (Brassica napus oleifera) i ogrštice (Brassica rapa oleifera); boje zelenožute 27 10 12 7 8
15. Sačma od uljane repice – I kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom uljane repice (Brassica rapa oleifera) ca najviše 40 mmol/g glukozinolata 36 10 12,5 2 9
16. Sačma od uljane repice – II kvalitet Proizvod dobijen ekstrakcijom uljane repice (Brassica rapa oleifera) sa povećanim sadržajem glukozinolata više od 40 mmol/g 30 10 12,5 2 9
17. Pogača od semena bundeve Proizvod dobijen presovanjem oljuštenog semena bundeve (Cucurbita maxima, Cucurbita melanosperma, Cucurbita moshata i dr.) 49 12 7 5 8
18. Sačma od semena bundeve Proizvod dobijen ekstrakcijom oljuštenog i delimično oljuštenog semena bundeve 45 12 14 4 9
19. Pogača od oljuštenog semena pamuka Proizvod dobijen ekstrakcijom ulja iz oljuštenog pamukovog semena, udeo gosipola do 1200 mg-kg 40 10 13 4 8
20. Pogača od delimično oljuštenog semena pamuka Proizvod dobijen presovanjem delimično oljuštenog pamukovog semena 32 11 17
21. Pogača od semena pamuka Proizvod dobijen presovanjem dezintegrisanog semenja pamuka (Gossypium hirsutum i Gossypium vitifoliuum) boje žute do zelenkastomrke; sa najviše 120 mg/kg gosipola 32 10 13 5 8
22. Sačma od oljuštenog semena pamuka Proizvod dobijen ekstrakcijom ulja iz oljuštenog semena pamuka 48 12 8 2
23. Sačma od delimično oljuštenog semena pamuka Proizvod dobijen ekstrakcijom ulja iz delimično oljuštenog semena pamuka 40 12 16 2 5
24. Sačma od neoljuštenog semena pamuka Proizvod dobijen ekstrakcijom iz neoljuštenog semena pamuka 12 30 2
25. Sačma od semena pamuka Proizvod dobijen ekstrakcijom dezintegralnog semena pamuka sa najviše 1 200 mg/kg gosipola 40 10 13 8
26. Pogača od semena maka Proizvod dobijen presovanjem semena maka (Papaver rhoeas); boje sive do smeđe 36 10 11 11
27. Sačma od semena maka Proizvod dobijen ekstrakcijom semena maka (Papaver rhoeas) 30 10 11 12.5
28. Pogača od mokro isklicalih kukuruznih klica Proizvod dobijen presovanjem kukuruznih klica mokrim postupkom pri proizvodnji skroba; sadrži deliće endosperma i ljuske; boje žutomrke 18 10 8,5 4 3
29. Pogača od suvo isklicalih kukuruznih klica Proizvod dobijen presovanjem isklicalih klica kukuruza uz prisustvo ostatka endosperma ljuske; boje žutomrke 11 12 7 4 8
30. Pogača od semena sezama Proizvod dobijen ekstrakcijom i presovanjem semena sezama (Sesamym imadicym); boje svetložute 35 10 6,50 11
31. Pogača od semena maka Proizvod dobijen presovanjem semena maka (Papaver rhoeas); boje sive do smeđe 36 10 11 11
32. Sačma od semena maka Proizvod dobijen ekstrakcijom semena maka (Papaver rhoeas) 38 10 11 12,5
33. Pogača od semena lana Proizvod dobijen presovanjem semena lana (Lynum usitatissium); boje svetložute do svetlosmeđe 30 10 6,5 11
34. Sačma od semena lana Proizvod dobijen ekstrakcijom semena lana; boje svetložute do svetlosmeđe; primesa najviše 7% 34 10 6,5 11
35. Pogača od palminih koštica Proizvod dobijen presovanjem jezgre koštice palmi (Elacis species); boje svetlosive do tamnosive 15 10 24 4
36. Pogača od kopre Proizvod dobijen presovanjem sušenog endosperma semena kokosove palme (Cocus nucifera); boje svetlosmeđe 19 12 15 5 7
37. Sačma od kopre Proizvod dobijen ekstrakcijom sušenog endosperma semena kokosove palme; boje svetlosmeđe 21 12 14 4 7
38. Sačma od pšeničnih klica Proizvod dobijen ekstrakcijom pšeničnih klica 25 12 6

Član 18

Deklaracija za ljuske iz člana 16. stav 4. ovog pravilnika mora imati i podatke o udelu vlage koji ne sme prelaziti 12%.

1.7. Sušeni biljni proizvodi

Član 19

Sušeni biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu biljke ili njihovi delovi osušeni do stepena u kom se mogu čuvati bez kvarenja i koje moraju da ispune uslove za kvalitet date u Tabeli 9 – Uslovi za kvalitet biljnih proizvoda po vrstama.

Tabela 9

Uslovi za kvalitet biljnih proizvoda po vrstama

Red. br. Vrsta biljnih proizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Proteini minimum % Vlaga do % Celuloza do% Pepeo do % Mast do %
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Brašno od lucerke – I kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljika i lišća mlade lucerke (Medicago sativa) boje tamnozelene do svetlozelene; bez stranih mirisa; usitnjenosti takve da 94% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm; b karotina najmanje 200 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 20 12 21 16
2. Brašno od lucerke – II kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljike i lišća mlade lucerke (Medicago sativa); boje tamnozelene, bez stranih mirisa; usitnjenost kao pod brojem 1. b karotina najmanje 150 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 17 12 25 12
3. Brašno od lucerke – III kvalitet Proizvod dobijen veštačkim sušenjem i mlevenjem stabljike i lista mlade lucerke (Medicago sativa); boje svetlozelene do zelenožute; usitnjenost kao pod brojem 1. b karotina najmanje 100 mg/kg; primese ostalog bilja koje je raslo sa lucerkom najviše 10% 15 13 28 13
4. Brašno od trava (Graminea) Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem mladih trava koje su zajedno rasle; boje svetlozelene; usitnjenosti kao pod brojem 1, sa najmanje 170 mg/kg karotina 12 13 31 13
5. Mlevena biljka kukuruza Proizvod dobijen mlevenjem cele biljke kukuruza zajedno sa klipom u mlečnoj ili voštanoj zrelosti; boje žute do svetlosmeđe 6 12 30
6. Tapioka (Manioka; Cassava) Sušeni, mleveni i prethodno oprani ne proizvodi gomolja (brašno od utvrđuje manioke; peleti i dr); boje se sive do sivomrke sa najmanje 65% skroba 13 13 5,5 3
7. Sušena komina od grožđa Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem ostatka pri preradi grožđa u vidu smeđe boje 6 12 30 ne utvrđuje se
8. Brašno od graška Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem biljke graška sa plodovima boje svetlozelene do svetlosmeđe 16 10 24 9
9. Brašno od biljke graška Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem biljke graška posle izdvajanja zrna. Boje svetlozelene do svetlosmeđe sa najmanje 30% azotnih ekstraktivnih materija 12 12 30 ne utvrđuje se
10. Brašno od biljke soje Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem stabljike, lišća i ploda zelene biljke soje; boje zelene do tamnozelene 15 12 25 30
11. Brašno od kukuruzovine Proizvod dobijen mlevenjem kukuruzovine bez klipa; boje svetlosmeđe sadrži najmanje 25% bezazotnih ekstrakvanih supstanci 4 12 36

1.8. Ostali biljni proizvodi

Član 20

Ostali biljni proizvodi, u smislu ovog pravilnika, jesu: biljne masti, biljna ulja, masne kiseline, protektirane masti za ishranu preživara, sojin griz, sojino brašno i rogač, koji moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 10 – Uslovi za kvalitet ostalih biljnih proizvoda po vrstama.

Tabela 10

Uslovi za kvalitet ostalih biljnih proizvoda po vrstama

Redni broj Vrsta biljnih proizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Proteini % najmanje Vlaga % najviše Celuloza % najviše Pepeo % najviše
1 2 3 4 5 6 7
1. Jestiva biljna mast Jestivo biljno ulje Proizvod koji se sastoji od biljne masti, odnosno biljnog ulja; peroksidni broj najviše 40 mmol H 2 O 2 /kg ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2. Masna kiselina Proizvod dobijen rafinacijom biljnih masti i ulja sa najviše 5% neosapunjive materije i isparljivih materija ne utvrđuje se 5 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
3. Protektirane masti za ishranu preživara Proizvod dobijen kombinacijom biljnih i životinjskih masti u hemijskoj reakciji sa kalcijumom i sadrži najviše 9% kalcijuma i najviše 84% masti. Boja svetlosmeđa ne utvrđuje se 5 ne utvrđuje se 11
4. Sojin griz Proizvod dobijen ljuštenjem i ekstrudiranjem zrna soje čija je aktivnost ureaze najviše 0,4 mg N/g/min i najmanje 18% ulja 38 8 4,5 5,5
5. Sojino brašno Proizvod dobijen ljuštenjem, presovanjem i ekstrakcijom masti zrna soje, čija je aktivnost ureaze do 0,4 mg N/g/min 47 8 3,5 6,5
6. Rogač Proizvod dobijen drobljenjem ili mlevenjem plodova rogača (Ceratoni siliqna) bez koštica, sa najmanje 30% šećera ne utvrđuje se 15 ne utvrđuje se 4,5
7. Sojina melasa Proizvod dobijen ekstrakcijom vodorastvornih šećera u proizvodnji sojinih proteinskih koncentrata sa sadržajem suve materije min. 45%. max 8% ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se

1.9. Hraniva životinjskog porekla

Pojam

Član 21

Hraniva životinjskog porekla, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni preradom delova životinja i njihovih proizvoda, i to: riblje brašno, kitovo brašno, proizvodi od prerade ribe, sporedni proizvodi pri klanju i preradi živine, mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno-mesno brašno, krvno brašno, jetreno brašno, čvarci, mast i riblje ulje, obrano mleko, surutka, albumin i kazein.

Riblje brašno

Član 22

Riblje brašno, u smislu ovog pravilnika, jeste proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem ribe i delovima ribe.
Proizvod iz stava 1. ovog člana, mora da ispunjava sledeće uslove: boje – smeđe do tamnosmeđe; mirisa – na ribu bez užeglosti; usitnjenosti – takve da 90% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm.

Riblje brašno razvrstava se u klase i mora da ispunjava uslove za kvalitet date u Tabeli 11 – Uslovi za kvalitet ribljeg brašna po klasama.

Tabela 11

Uslovi za kvalitet ribljeg brašna po klasama

Ostala obeležja ribljeg brašna Brašno od haringe Klase Brašno od ribljeg otpadaka
I II III
Proteini % 70 65 60 50
Svarljivost proteina u kiselom pepsinu % 90 88 88 80
Vlaga % 10 10 10 10
Mast % 5 10 10 15
Pepeo % 15 18 20 25
Pepeo nerastvorljiv u HCl% 2,20 2,20 2,20 2,20
NaCl % 4 4 4 4

Kitovo brašno i proizvodi od prerade ribe

Član 23

Kitovo brašno i proteini od soka koji nastaje pri preradi ribe iz člana 20. ovog pravilnika koje se upotrebljavaju za ishranu životinja moraju ispunjavati uslove za kvalitet date u Tabeli 12 – Uslovi za kvalitet kitovog brašna i proizvoda od prerade riba.

Tabela 12

Uslovi za kvalitet kitovog brašna i proizvoda od prerade riba

Sastav proizvoda Kitovo brašno Rastvorljivi proteini od ribe Sušeni riblji sok
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Proizvod dobijen od mesa kita bez udela masti Proizvod dobijen pri posebnoj preradi ribe, bez kostiju ribe Proizvod dobijen gnječenjem ribe pri proizvodnji ribljeg brašna
Protein minimalno % 70 80 60
Vlaga % 10 5 8
Mast % 10 7
Pepeo % 15 7
NaCl % 4 2 10

Sporedni proizvodi pri klanju i preradi živine

Član 24

Brašno od perja mora biti usitnjeno toliko da 95% brašna može proći kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak brašna mora proći kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm. Brašno od otpadaka pri klanju živine bez perja i brašna od otpadaka pri klanju i preradi mesa živine, mora biti usitnjeno toliko da 90% brašna može proći kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak brašna mora proći kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm.

Sporedni proizvodi pri klanju i preradi živine moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 13 – Uslovi za kvalitet sporednih proizvoda pri klanju i preradi živine.

Tabela 13

Uslovi za kvalitet sporednih proizvoda pri klanju i preradi živine

Sastav proizvoda Brašno od perja dobijeno pri klanju živine Brašno od otpadaka pri klanju živine, bez sadržaja perja Brašno od otpadaka pri klanju i preradi mesa živine
1 Elementi bitnih tehnoloških postupaka
1 Proizvod dobijen hidrolizom i mlevenjem perja Proizvod dobijen od otpadaka pri klanju živine; bez sadržaja perja Proizvod dobijen preradom sporednih proizvoda klanja živine: uginule živine i otpadaka iz inkubatora
Proteini minimalno % 75 55 60
Svarljivost proteina minimum % 75 78 78
Vlaga % 11 10 10
Mast % 35 25 20
Pepeo % ne utvrđuje se 10 10
Stabilizovana mast % najviše ne utvrđuje se 15 15

Mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno-mesno brašno

Član 25

Mesno brašno, mesno-koštano brašno i kožno-mesno brašno koje se upotrebljavaju za ishranu životinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 14 – Uslovi za kvalitet mesnog brašna, mesno-koštanog brašna i kožno-mesnog brašna.

Tabela 14

Uslovi za kvalitet mesnog brašna, mesno-koštanog brašna i kožno-mesnog brašna

Sastav proizvoda Mesno brašno Mesno koštano brašno Kožno-mesno brašno
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Proizvod dobijen preradom nejestivih proizvoda klanja bez keratinskih materija; boje smeđe do tamnosmeđe; usitnjenost takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem mesa i kostiju životinja ili njihovih leševa; boje tamnosmeđe, mirisa bez užeglosti i svojstvenog koštanom brašnu. Usitnjenosti takve da 90% brašna prolazi kroz sito kvadratnog otvora veličine 1,6 mm a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm Proizvod dobijen preradom otpadaka kože bez dlaka, sa pripadajućim mesnim delom
I II III I II
Proteini minimalno % 60 55 50 45 40 80
Svarljivost proteina minimum % 83 83 83 83 83 83
Vlaga % 10 10 10 10 10 10
Mast % 15 15 15 15 15
Pepeo % 15 25 30 35 45 8
NaCl % 4 4 4 4

Krvno brašno, jetreno brašno, mast i riblje ulje

Član 26

Krvno brašno, jetreno brašno, mast i riblje ulje koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, moraju ispuniti uslove za kvalitet date u Tabeli 15 – Uslovi za kvalitet krvnog brašna i jetrenog brašna, masti i ribljeg ulja.

Tabela 15

Uslovi za kvalitet krvnog brašna i jetrenog brašna, masti i ribljeg ulja

Sastav Krvno brašno Jetreno brašno Mast Riblje ulje
Elementi bitnih tehnoloških postupaka
Proizvod Proizvod Mast Ulje dobiveno
proizvod Proizvod dobijen sušenjem krvi zaklanih životinja Proizvod dobijen sušenjem i mlevenjem jetre životinja; stabilizovano Mast toplokrvnih životinja
Usitnjenost krvnog brašna i jetrenog brašna je takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,6 mm a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 4 mm
Proteini minimalno % 80 60
Svarljivost proteina minimum % 90 90
Vlaga % 10 11 1
Mast % 3 18
Pepeo % 5 3
NaCl %
Kiselinski stepen do 3
55 120

Deklaracija za mast toplokrvnih životinja mora da sadrži i podatke o količini antioksidansa.

Punomasno i obrano mleko u prahu, surutka, albumin i kazein

Član 27

Punomasno i obrano mleko u prahu, surutka, albumin i kazein koji se upotrebljavaju za ishranu životinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 16 – Uslovi za kvalitet punomasnog i obranog mleka u prahu, surutke, albumina i kazeina.

Tabela 16

Uslovi za kvalitet punomasnog i obranog mleka u prahu, surutke, albumina i kazeina

Red. br. Vrsta proizvoda Elementi bitnih tehnoloških postupaka Protein najmanje % Vlaga do % Mast do % Pepeo do % Pepeo nerastvoriv u HCl Laktoza najmanje % NaCl do %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Punomasno mleko u prahu Proizvod dobijen isparavanjem vode iz neobranog mleka; boje je žućkaste, mirisa svojstvenog mleku 25 5 26 6
2. Obrano mleko u prahu Proizvod dobijen isparivanjem vode iz obranog mleka; boje žućkaste; mirisa karakterističnog za mleko 33 5 1,25 8
3. Surutka u prahu Proizvod dobijen isparavanjem vode iz surutke; boje bele do svetložute; mirisa karakterističnog za surutku 11 7 3 8 60 6
4. Delaktozirana surutka u prahu Proizvod dobijen izdvajanjem laktoze iz surutke sušenjem; boje žutosmeđe; mirisa sveže surutke 14 7 1 16 50 4
5. Surutka obogaćena sojinim proteinom Proizvod dobijen enzimatskom obradom surutke i sojinog brašna; delovanje ureaze 0,2mg/g min. 35 8 3 8 45 3
6. Laktoalbumin Proizvod dobijen posle taloženja kazeina i laktoglobulina iz mleka i sušenjem; boje bele do svetložute 75 8 25
7. Kazein kiseli Proizvod dobijen iz mleka taloženjem uz pomoć kiselina ili enzima: boje bele do svetložute; zrna tamnije boje bez primesa 66 12

1.10. Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja

Pojam

Član 28

Hraniva sa dodatkom neproteinskih azotnih jedinjenja, u smislu ovog pravilnika, jesu hraniva koja fizičkim i hemijskim svojstvima ograničavaju toksičnost uree, amonijaka i drugih azotnih jedinjenja i omogućavaju njihovo bolje iskorišćavanje u ishrani preživara.

Sadržaj vlage u proizvodima iz stava 1. ovog člana ne sme biti veći od 12%.

Vrsta i količina sirovina

Član 29

U proizvodnji hraniva iz člana 28. ovog pravilnika mogu se upotrebljavati sledeće vrste i količine azotnih jedinjenja:

1) amonijum-acetat (CH 3 COONH 4 ), koji se stavlja u promet u obliku belog praška (zrnca) i sadrži najmanje 18% azota. Usitnjenost amonijum-acetata mora biti takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi 1 mm 98% zrnaca, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,5 mm najmanje 92% zrnaca;
2) amonijum-bikarbonat (NH 4 HCO 3 ), koji se stavlja u promet u obliku belog praška, slanog okusa i sadrži najmanje 17,5% azota. Usitnjenost amonijum-bikarbonata mora biti takav da kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi najmanje 98% zrnaca, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,5 mm najmanje 92% zrnaca;
3) amonijum-sulfat [(NH 4 ) 2 SO 4 )] koji se stavlja u promet u obliku belog praška, slanog okusa i sadrži najmanje 21% azota. Usitnjenost mora biti takva da kroz sito otvora veličine 1 mm prolazi 98% zrnaca amonijum-sulfata, a kroz sito kvadratnog otvora veličine 0,5 mm najmanje 92% zrnaca;
4) biuret (C 2 H5O 2 N 3 ), u promet se stavlja u obliku belih zrnaca i sadrži najmanje 35% azota;
5) monoamonijum-fosfat [(NH 4 H 2 PO 4 )] koji sadrži najmanje 10% azota i 23% fosfora;
6) diamonijum-fosfat [(NH 4 ) 2 HPO 4 )] koji sadrži najmanje 18% azota i 22% fosfora;
7) urea [karbamid – CO(NH 2 ) 2 ] za ishranu životinja mora biti bele boje, bez mirisa, sa udelom vlage do 0,5%. Veličina zrnaca mora biti takva da kroz sito kvadratnog otvora veličine 0,5 mm najviše 205 zrnaca. Udeo azota u urei treba najmanje 42%, računato na suvu materiju, što odgovara protivrednosti proteina od najmanje 263 (N x 6,25).

Podaci o kvalitetu

Član 30

Podaci o kvalitetu navedeni u deklaraciji za hraniva iz člana 28. ovog pravilnika jesu:

1) vrsta i količina upotrebljivog nosača (organskog ili neorganskog);
2) vrsta i količina azotnih spojeva;
3) proteinska istovrednost hraniva.

1.11. Mineralna hraniva

Član 31

Mineralna hraniva, u smislu ovog pravilnika, jesu neorganska jedinjenja namenjena podmirivanju potreba životinja kalcijumom, fosforom, natrijumom, kalijumom, magnezijumom, sumporom i hlorom.

Proizvodi iz stava 1. ovog člana moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 17 – Uslovi za kvalitet mineralnih hraniva.

Tabela 17

Uslovi za kvalitet mineralnih hraniva

Red. br. Vrsta mineralnih hraniva Elementi bitnih tehnoloških postupaka Uslovi kvaliteta
1. Koštano brašno Proizvod dobijen industrijskom preradom kostiju iz kojih su odstranjene masti i kolagen Boje bele do svetložute; usitnjenost mora biti takva da 95% brašna prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 1,0 mm Sadržaj fosfora najmanje 12% Odnos kalcijum fosfor 1,8-2,0:1 Sadržaj vlage najviše 6% Sadržaj masti najviše 1,5%
2. So za ishranu životinja Tehnički čist natrijum-hlorid i to kao mlevena so ili briketirana so za ishranu životinja Usitnjenost mlevene soli mora biti takva da 95% soli prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,4 mm, a ostatak kroz sito kvadratnih otvora veličine 2 mm Sadržaj natrijuma najmanje 38% Sadržaj vlage najviše 2% Sadržaj kalcijuma najviše 0,15% Sadržaj joda u obliku kalijum-jodida najmanje 0,0038% Sadržaj u vodi nerastvorljivih primesa najviše 3,5%
3. Kalcijumlaktat Tehnički čist kalcijumlaktat Ca(CH 3 CH(OH)COOH) 2 Čistoća proizvoda 97% Kalcijum najmanje 12%
4. Kalcijumglukonat Tehnički čist kalcijumglukonat Ca(HOCH 2 (CHOH) 4 COO) 2 Čistoća proizvoda 97% Kalcijum najmanje 8,5%
5. Kalcijumkarbonat Stočna kreda – Kalcijumkarbonat za ishranu životinja (CaCO 3 ) tehnički čist; mleven Boje bele ili svetlosive; usitnjenost takva da proizvod prolazi kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,2 mm bez ostatka Sadržaj kalcijuma najmanje 36% Sadržaj vlage najviše 2% Sadržaj magnezijuma najviše 1% Sadržaj stranih primesa najviše 1%
6. Sirovi kalcijumfosfat Proizvod dobijen mlevenjem prirodnih fosfata iz kojih je odstranjen fluor; sastoji se pretežno od trikalcijumfosfata [Ca 3 (PO 4 ) 2 ] Sadržaj fosfata rastvorljivog u mineralnim kiselinama najmanje 14% Sadržaj kalcijuma najviše 31% Sadržaj fluora najviše 0,20%
7. Kalcijumfosfat Tehnički čist trikalcijumfosfat Ca(PO 4 ) 2 Sadržaj fosfora najmanje 18% Sadržaj kalcijuma najviše 31%
8. Kalcijum- hidrogenfosfat- dihidrat Tehnički čist dikalcijum-fosfat (CaHPO 4 x 2H 2 O) Usitnjenost mora biti takva da kroz sito kvadratnih otvora veličine 0,71 mm prolazi 60%; kroz sito kvadratnih otvora 0,5 mm prolazi 95%, a kroz sito kvadratnih otvora veličine 1 mm prolazi 100% Sadržaj kalcijuma najviše 23% Sadržaj fosfora rastvorljivog u mineralnoj kiselini najmanje 16% Sadržaj fluora najviše 0,20%
9. Kalcijum- tetrahidrogen- diortofosfat- monohidrat Tehnički čist monokalcijum-fosfat CaH 4 (PO 4 ) 2 2H 2 O Sadržaj: Fosfora najmanje 22% Kalcija najmanje 15% Fluora do 0,2% Ca : P > 0,8 : 1
10. Natrijum- dihidrogen-ortofosfat- dihidrat Tehnički čist mononatrijum-fosfat NaH 2 PO 4 2H 2 O Sadržaj: Fosfora najmanje 19% Flora do 0,2% Natrijum najmanje 13% Čistoća 95%
11. Dinatrijum- hidrogen- ortofosfat-dodekahidrat Tehnički čist dinatrijum-fosfat Na 2 HPO 4 .12H 2 O Sadržaj: Fosfora najmanje 8% Fluora do 0,30% Natrijuma najmanje 11% Čistoća 95%
12. Trinatrijum-ortofosfat Tehnički čist trinatrijum-orto fosfat Na 3 PO 4 Sadržaj: Fosfora najmanje 10% Fluora do 0,30% Natrijuma najmanje 24% Čistoća 95%
13. Magnezijum-tetrahidrogen-diortofosfat-trihidrat Tehnički čist magnezijum- tetrahidro-fosfat (MgH 4 (PO 4 ) 2 .3H 2 O) Sadržaj: Fosfora najmanje 21% Magnezijuma najmanje 8%
14. Trimagnezijum-diortofosfat-pentahidrat Tehnički čist trimagnezijum-fosfat (Mg 3 (PO 4 ) 2 5H 2 O) Sadržaj: Fosfora najmanje 22% Magnezijuma najmanje 25%
15. Natrijum- magnezijum-fosfat Tehnički čist natrijum-magnezijum-fosfat NaMgPO 4 Sadržaj: Fosfora najmanje 17% Natrijuma najmanje 8% Magnezijuma najmanje 8%
16. Magnezijum-oksid Tehnički čist magnezijev oksid MgO Sadržaj: Magnezijuma najmanje 50%
17. Sumpor Tehnički čist sumpor Čistoća 97%
18. Magnezijum-karbonat Tehnički čist magnazijum-karbonat MgCO 3 Sadržaj: Magnezijuma najmanje 26% Čistoća 95%
19. Magnezijum-dihlorid-heksahidrat Tehnički čist magnezijum-dihlorid MgCl 2 6H 2 O Sadržaj: Magnezijum najmanje 11% Čistoća 95%
20. Magnezijum-sulfat-heptahidrat Tehnički čist magnezijum-sulfat MgSO 4 . 7H 2 O Sadržaj: Magnezijum najmanje 9%
21. Monoamonijum fosfat NH 4 H 2 PO 4 Sadržaj: Fosfora najmanje 23% Kalcijuma do 1% Fluora do 0,30% Azota do 10%
22. Diamonijum-fosfat (NH 4 ) 2 . HPO 4 Sadržaj: Fosfora najmanje 22% Kalcijuma do 1% Fluora do 0,30% Azota do 18%

2. Premiks

Pojam

Član 32

Premiksi, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi sa visokim sadržajem vitamina, mineralnih materija, aminokiselina i dozvoljenih dodataka, koji su homogeno izmešani sa nosačem. Služe za ishranu životinja u kombinaciji sa hranivima ili za izradu smeša.

Kvalitet premiksa određuje se u skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika.

Nosač u premiksu

Član 33

Nosač u premiksu može da bude svako hranivo ili mešavina hraniva, propisanih ovim pravilnikom.
Upotrebljen nosač u premiksu mora da održava stabilnost i poboljšava fizička svojstva sastojaka premiksa.

Uslovi za izbor nosača

Član 34

Izbor nosača je uslovljen granulacijom, nasipnom masom, protočnošću i elektrostatičkim osobinama sastojaka premiksa.

Ostali uslovi za nosača

Član 35

Nosači ne smeju biti higroskopni i ne smeju da sadrže supstance inkompatibilne sastojcima premiksa, da izazivaju hemijsku nestabilnost sastojaka premiksa i spontanu hemijsku reakciju sastojaka premiksa.

Uslovi mešanja

Član 36

Premiks mora biti homogeno izmešan za sastojak koji se meša u odnosu 1:100 000, sa koeficijentom varijacije od najviše 5%.

Vrste premiksa

Član 37

Premiksi mogu biti:

1) mineralni;
2) vitaminski;
3) vitaminsko-mineralni;
4) ostali premiksi.

Premiksi se mogu stavljati u prodaju za pojedine vrste životinja.

Mineralni premiks

Član 38

Mineralni premiks, u smislu ovog pravilnika, jeste premiks koji sadrži mešavinu dozvoljenih minerala.

Vitaminski premiks

Član 39

Vitaminski premiks, u smislu ovog pravilnika, jeste premiks koji sadrži samo vitamine.

Vitaminsko-mineralni premiks

Član 40

Vitaminsko-mineralni premiks, u smislu ovog pravilnika, jeste premiks koji sadrži dozvoljene minerale i vitamine.

Ostali premiksi

Član 41
Ostali premiksi, u smislu ovog pravilnika, jesu premiksi sa aminokiselinama, premiksi neproteinskih azotnim jedinjenjima i ostali premiksi koji sadrže dozvoljene dodatke.

Elementi bitnih tehnoloških postupaka u proizvodnji

Član 42

Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji premiksa jesu: odvaga, mlevenje, mešanje, pakovanje, deklarisanje i skladištenje, koji se odvijaju po fazama.

U prvoj fazi vrši se odvaga nosača i njegovo mlevenje, kao i odvaga dodataka.
U drugoj fazi vrši se odvaga sirovina, a u trećoj fazi vrši se mešanje sirovina i samlevenih hraniva.

Završna faza jeste pakovanje, deklarisanje i skladištenje premiksa.

3. Smeše

Pojam

Član 43

Smeše, u smislu ovog pravilnika, jesu proizvodi dobijeni mešanjem hraniva i dodataka hrani za životinje, u takvom odnosu da mogu da posluže kao potpuna ili dopunska hrana za životinje.

Član 44

U smešama koje se proizvode u skladu sa članom 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, sadržaj vlage mora odgovarati sadržaju vlage propisanom ovim pravilnikom, koji ne sme da pređe u:

1) mineralnim smešama 8%;
2) ostalim smešama 13.5%;
3) melasiranim smešama 15%.

Vrste

Član 45

Smeše mogu biti:

1) potpune smeše, koje služe za podmirenje svih potreba životinja u hranljivim materijama;
2) dopunske smeše, koje svojim hranljivim materijama treba da upotpune hraniva sa kojima se mešaju.

Uslovi za kvalitet

Član 46

Smeše moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet, i to:

1) da im boja odgovara boji upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za životinje;
2) da su im miris i ukus svojstveni mirisu i ukusu upotrebljenih hraniva i dodataka hrani za životinje, da su bez gorčine i užeglosti i bez mirisa na plesan.

Uslovi mešanja

Član 47

Stepen izmešanosti (homogenosti) smeša mora biti takav da u dnevnom obroku budu sadržani svi predviđeni (deklarisani) sastojci.

Smeša mora biti homogeno izmešana za sastojak koji se meša u odnosu 1:10 000, sa koeficijentom varijacije ispod 10%.

Smeše za ishranu svinja

Član 48

Smeše za ishranu svinja mogu biti:

1) potpune;
2) dopunske.

Potpune smeše za ishranu svinja su:

1) potpuna smeša za prehranjivanje prasadi;
2) potpuna smeša za prasad I – telesne mase do 15 kg;
3) potpuna smeša za prasad II – telesne mase od 15 do 25 kg;
4) potpuna smeša za svinje u porastu i tovu I – telesne mase od 25 do 60 kg;
5) potpuna smeša za svinje u porastu i tovu II – telesne mase od 60 do 100 kg;
6) potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice;
7) potpuna smeša za krmače dojare i neraste.

Dopunske smeše za ishranu svinja su:

1) dopunska smeša za prasad;
2) dopunska smeša za tovne svinje;
3) dopunska smeša za priplodne svinje.

U potpune i dopunske smeše za ishranu svinja ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Potpune smeše za ishranu svinja

Član 49

Potpune smeše za ishranu svinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 18 i 19 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu svinja.

Tabela 18

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu svinja

Redni broj Hemijski sastav Potpuna smeša za prihranjivanje prasadi Potpuna smeša za prasad I do 15 kg Potpuna smeša za prasad II od 15 kg do 25 kg Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu I od 25 kg do 60 kg
1 2 3 4 5 6
1. Proteini, %, najmanje 22 20 18 16
2. Mast, %, najmanje 7 5 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
3. Vlaga, %, najviše 12 12 13,5 13,5
4. Celuloza, %, najviše 4 5 6 7
5. Pepeo, %, najviše 8 8 8 8
6. Kalcijum, % 0,8 do 1,0 0,8 do 1,0 0,7 do 0,9 0,6 do 0,8
7. Fosfor, %, najmanje 0,65 0,60 0,60 0,55
8. Natrijum, % 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25
9. Cink, mg/kg, najmanje 100 100 100 100
10. Bakar, mg/kg, najmanje 20 20 20 20
11. Gvožđe, mg/kg, najmanje 120 120 120 100
12. Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30 30
13. Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,5 0,5
14. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
15. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 15.000 15.000 15.000 7.000
16. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1.500 1.500 1.500 1.000
17. Vitamin E, mg/kg, najmanje 40 40 40 ne utvrđuje se
18. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,02 0,02 0,02 ne utvrđuje se
19. Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 13,5 13,0 13,0 12,5
20. Lizin, %. najmanje 1,3 1,2 1,0 0,8
21. Metionin+cistin, %, najmanje 0,75 0,70 0,60 0,45

Tabela 19

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu svinja

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za svinje u porastu i tovu II 60 kg do 100 kg Potpuna smeša za suprasne krmače i nazimice Potpuna smeša za krmače dojare i neraste
1 2 3 4 5
1. Proteini, % najmanje 14 13 16
2. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5
3. Celuloza, %, najviše 7 9 7
4. Pepeo, %, najviše 8 8 8
5. Kalcijum, % 0,5 do 0,7 0,75 do 1,00 0,75 do 1,00
6. Fosfor, % najmanje 0,50 0,55 0,55
1 2 3 4 5
7. Natrijum, % 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25 0,15 do 0,25
8. Cink, mg/kg najmanje 100 100 100
9. Bakar, mg/kg, najmanje 20 20 20
10. Gvožđe, mg/kg, najmanje 100 100 100
11. Mangan, mg/kg, najmanje 20 20 20
12. Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,5
13. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
14. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 7.000 8.000 8.000
15. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1.000 1.000 1.000
16. Vitamin E, mg/kg, najmanje ne utvrđuje se 25 25
17. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje ne utvrđuje se 0,02 0,02
18. Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 12,5 12,0 13,0
19. Lizin, %, najmanje 0,65 0,55 0,75
20. Metionin+cistin, %, najmanje 0,40 0,30 0,40

Dopunske smeše za ishranu svinja

Član 50

Dopunske smeše za ishranu svinja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 20 – Uslovi za kvalitet dopunskih smeša za ishranu svinja.

Tabela 20

Uslovi za kvalitet dopunskih smeša za ishranu svinja

Red. br. Hemijski sastav Dopunska smeša za prasad Dopunska smeša za tovne svinje Dopunska smeša za priplodne svinje
1 2 3 4 5
1. Proteini, %, najmanje 40 35 35
2. Vlaga, %, najviše 12 12 12
3. Pepeo, %, najviše 15 15 15
4. Kalcijum, % 2,0 do 2,7 2,2 do 2,7 3,0 do 3,4
5. Fosfor, % najmanje 1,8 1,5 1,7
6. Natrijum, % 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7
7. Cink, mg/kg, najmanje 300 400 400
8. Bakar, mg/kg, najmanje 80 80 80
9. Gvožđe, mg/kg, najmanje 350 400 400
10. Mangan, mg/kg, najmanje 90 80 80
11. Jod, mg/kg, najmanje 2,0 2,0 2,0
12. Selen, mg/kg, najmanje 0,3 0,3 0,3
13. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 40.000 25.000 30.000
14. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 4.000 3.500 3.600
15. Vitamin E, mg/kg, najmanje 100 ne utvrđuje se 100
16. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,07 ne utvrđuje se 0,07
17. Lizin, %, najmanje 3,3 2,0 2,1
18. Metionin+cistin, %, najmanje 1,7 1,0 1,0

Smeše za ishranu goveda

Član 51

Smeše za ishranu goveda mogu biti:

1) potpune smeše;
2) dopunske smeše.

Potpune smeše za ishranu goveda su:

1) potpuna smeša – zamena mleka za telad;
2) potpuna smeša za telad I – početna;
3) potpuna smeša za telad II – telesne mase od 50 kg do 100 kg;
4) potpuna smeša za telad u porastu i tovu III – telesne mase od 100 kg do 250 kg;
5) potpuna smeša za tov junadi I – telesne mase od 250 kg do 350 kg;
6) potpuna smeša za tov junadi II- telesne mase preko 350 kg;
7) potpuna smeša za krave muzare do 20 l/dan mleka;
8) potpuna smeša za krave muzare preko 20 l/dan mleka;
9) potpuna smeša za visoko steone krave i junice;
10) potpuna smeša za priplodne bikove.

Dopunske smeše za ishranu goveda su:

1) dopunska smeša za telad telesne mase od 100 do 250 kg;
2) dopunska smeša za tov junadi (obe faze tova);
3) dopunska smeša za krave muzare.

U potpunu smešu – zamenu mleka za telad, potpunu smešu za telad I – početnu i potpunu smešu za telad II – telesne mase od 50 kg do 100 kg ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Za proizvodnju smeša za ishranu goveda ne smeju se koristiti hraniva životinjskog porekla utvrđena u članu 20. ovog pravilnika, osim obranog mleka, surutke, albumina i kazeina, kao ni koštano brašno i sirovo koštano brašno.

Potpune smeše za ishranu goveda

Član 52

Potpune smeše za ishranu goveda moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 21 i 22 – Uslovi za kvalitet potpunih smeša za ishranu goveda.

Tabela 21

Uslovi za kvalitet potpunih smeša za ishranu goveda

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša – zamena mleka za telad Potpuna smeša za telad – I početna Potpuna smeša za telad – II od 50 kg do 100 kg
1 2 3 4 5
1. Obrano mleko u prahu, % 50 ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2. Proteini, %, najmanje 22 20 18
3. Mast, %, najmanje 12 5 5
4. Vlaga, %, najviše 6 12 13,0
5. Celuloza, %, najviše 2 6 8
6. Pepeo, % najviše 8 8 8
7. Kalcijum, % 0,9 do 1,1 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
8. Fosfor, % 0,7 do 0,9 0,4 do 0,6 0,4 do 0,6
9. Natrijum, % 0,3 do 0,4 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3
10. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12.000 8.000 8.000
11. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1.500 1.000 1.000
12. Vitamin E, mg/kg, najmanje 20 20 20
13. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
14. Bakar, mg/kg, najmanje 8 5 5
15. Cink, mg/kg, najmanje 50 50 50
16. Gvožđe, mg/kg, najmanje 60 50 30
17. Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 20
18. Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,6 0,6
19. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
20. Ovsene jedinice/kg, računski, najmanje ne utvrđuje se 0,9 0,9

Tabela 22

Uslovi za kvalitet potpunih smeša za ishranu goveda

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za telad u porastu i tovu III od 100 kg do 250 kg Potpuna smeša za tov junadi I od 250 kg, do 350 kg Potpuna smeša za tov junadi II preko 350 kg Potpuna smeša za krave muzare Potpuna smeša za krave muzare do 20 L/dan mleka Potpuna smeša za krave muzare preko 20 L/dan mleka Potpuna smeša za visoko steone krave i junice Potpuna smeša za priplodne bikove
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Proteini, %, najmanje 16 14 12 12 15 18 14 16
2. Protein u obliku NPN 1) u odnosu na ukupni protein, % najviše 20 35 25 20 20 20 0 2) 0 2)
3. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
4. Celuloza, %, najviše 12 15 10 10 10 10 20 15
5. Pepeo, %, najviše 10 10 10 10 10 10 12 10
6. Kalcijum, % 0,8 do 1,0 0,6 do 0,8 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1 0,9 do 1,2 0,8 do 1,0
7. Fosfor, % 0,5 do 0,7 0,4 do 0,6 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
8. Natrijum, % 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,4
9. Magnezijum, mg/kg najmanje 40 40 40 40 40 40 150 do 300 150 do 300
10. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 7.500 7.500 10.000 10.000 10.000 10.000 6.000 5.000
11. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000
12. Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 10 10 20 20 20 15 15
13. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1
14. Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5 5 5 5 10 5
15. Cink, mg/kg, najmanje 20 20 20 20 20 20 30 30
16. Gvožđe, mg/kg, najmanje 20 20 20 20 20 20 40 30
17. Mangan, mg/kg, najmanje 20 20 20 20 20 20 30 30
18. Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3
19. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
20. Ovsene jedinice/kg, računski, najmanje 0,95 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 1,0

1) NPN – neproteinski azot.
2) U potpunu smešu za visokosteone krave i junice i potpunu smešu za priplodne bikove ne sme se davati neproteinski azot (NPN).

Dopunske smeše za ishranu goveda

Član 53

Dopunske smeše za ishranu goveda moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet u Tabeli 23 – Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu goveda.

Tabela 23

Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu goveda

Red. br. Hemijski sastav Dopunska smeša za telad od 100 kg do 250 kg Dopunska smeša za tov junadi Dopunska smeša za krave muzare
1. Proteini, %, najmanje 35 30 30
2. Protein u obliku NPN 1) u odnosu na ukupni protein, % najviše 25 30 25
3. Vlaga, %, najviše 12 12 12
4. Celuloza, %, najviše 10 10 10
5. Pepeo, %, najviše 14 14 14
6. Kalcijum, % 3,0 do 3,6 3,0 do 3,6 2,7 do 3,4
7. Fosfor, % 2,0 do 2,6 2,0 do 2,6 1,8 do 2,4
8. Natrijum, % 0,8 do 1,1 0,8 do 1,1 0,6 do 0,9
9. Magnezijum, mg/kg, najmanje 180 200 140
10. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 20.000 30.000 30.000
11. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 3.000 4.000 4.000
12. Vitamin E, mg/kg, najmanje ne utvrđuje se ne utvrđuje se 50
13. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,3 0,3 0,2
14. Bakar, mg/kg, najmanje 15 15 15
15. Cink, mg/kg, najmanje 60 100 80
16. Gvožđe, mg/kg, najmanje 60 70 80
17. Mangan, mg/kg, najmanje 60 70 80
18. Jod, mg/kg, najmanje 1,8 2,0 1,8
19. Selen, mg/kg, najmanje 0,3 0,4 0,3

Smeše za ishranu ovaca

Član 54

Smeše za ishranu ovaca mogu biti:

1) potpune smeše;
2) dopunske smeše.

Potpune smeše za ishranu ovaca su:

1) potpuna smeša – zamena mleka za jagnjad;
2) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu I – telesne mase do 15 kg;
3) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II – telesne mase od 15 do 30 kg;
4) potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu III – telesne mase od 30 do 50 kg;
5) potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske;
6) potpuna smeša za ovce u laktaciji;
7) potpuna smeša za priplodne ovnove.

Dopunske smeše za ishranu ovaca jesu:

1) dopunska smeša za jagnjad u porastu i tovu;
2) dopunska smeša za sjagnjene ovce i ovce muzare.
U proizvodnji smeša za ishranu ovaca hraniva životinjskog porekla mogu se koristiti pod uslovima iz člana 48. stav 5. ovog pravilnika.

Potpune smeše za ishranu ovaca

Član 55

Potpune smeše za ishranu ovaca moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 24 i 25 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ovaca.

Tabela 24

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ovaca

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša – zamena mleka za jagnjad Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu – I do 5kg Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu II – od 15 kg 30 kg Potpuna smeša za jagnjad u porastu i tovu III – od 30 kg do 50 kg
1 2 3 4 5 6
1. Obrano mleko u prahu, %, najmanje 50 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2. Proteini, %, najmanje 22 18 16 14
3. Protein u obliku NPN 1) u odnosu na ukupni protein, % najviše 0 1) 0 1) 15 20
4. Vlaga, %, najviše 6 13 13,5 13,5
5. Mast, %, najmanje 12 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
6. Celuloza, %, najviše 2 6 8 10
7. Pepeo, %, najviše 8 8 8 8
8. Kalcijum, 5 % 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,8 do 1,0 0,8 do 1,0
9. Fosfor, % 0,7 do 0,9 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7 0,5 do 0,7
10. Natrijum, % 0,3 do 0,4 0,3 do 0,4 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3
11. Gvožđe, mg/kg, najmanje 60 50 40 40
12. Cink, mg/kg, najmanje 50 50 40 30
13. Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30 30
14. Bakar, mg/kg, najmanje 8 5 5 5
15. Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6 0,6
16. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
17. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
18. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12 000 7 500 6 000 6 000
19. Vitamin D 3 IJ/kg, najmanje 1 500 1 200 1 000 1 000
20. Vitamin E, mg/kg, najmanje 20 15 15 15
21. Ovsene jedinice/kg, računski, najmanje ne utvrđuje se 0,9 0,9 0,9

1) U potpunu smešu za ishranu ovaca ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Tabela 25

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ovaca

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za sjagnjene ovce i dviske Potpuna smeša ovce u laktaciji Potpuna smeša za priplodne ovnove
1. Proteini, %, najmanje 14 16 17
2. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5
3. Protein u obliku NPN 1) u odnosu na ukupni protein, % najviše 25 25 0 1)
4. Celuloza, %, najviše 15 15 15
5. Pepeo, %, najviše 10 8 8
6. Kalcijum, % 0,8 do 1,00 0,8 do 1,00 0,8 do 1,00
7. Fosfor, % 0,5 do 0,8 0,5 do 0,8 0,5 do 0,8
8. Natrijum, % 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4 0,2 do 0,4
9. Gvožđe, mg/kg, najmanje 20 30 30
10. Cink, mg/kg, najmanje 40 40 40
11. Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30
12. Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6
13. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
14. Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5
15. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1
16. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 3 000 3 000 3 000
17. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 350 350 350
18. Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 15 15
19. Ovsene jedinice/kg, računski, najmanje 0,95 0,95 0,95

1) U potpunu smešu za priplodne ovnove ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Dopunska smeša za ishranu ovaca

Član 56

Dopunske smeše za ishranu ovaca moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 26 – Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu ovaca.

Tabela 26

Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu ovaca

Redni broj Hemijski sastav Dopunska smeša za jagnjad u porastu i tovu preko 15 kg Dopunska smeša za sjagnjene ovce i ovce muzare
1 2 3 4
1. Proteini, %, najmanje 30 32
2. Protein u obliku NPN 1) u odnosu na ukupni protein, % najviše 15% 20
3. Vlaga, %, najviše 12 12
4. Celuloza, %, najviše 10 10
5. Pepeo, %, najviše 12 12
6. Kalcijum, % 2,5 do 2,8 2,9 do 3,5
7. Fosfor, % 1,5 do 2,0 1,8 do 2,4
8. Natrijum, % 0,6 do 0,8 0,6 do 0,8
9. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 20 000 30 000
10. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 3 000 4 500
11. Vitamin E, mg/kg, najmanje 45 40
12. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,3 0,3
13. Bakar, mg/kg, najmanje 15 15
14. Cink, mg/kg, najmanje 150 90
15. Gvožđe, mg/kg, najmanje 150 60
16. Mangan, mg/kg, najmanje 90 90
17. Jod, mg/kg, najmanje 1,8 1,8
18. Selen, mg/kg, najmanje 0,3 0,3

1) U dopunsku smešu za jagnjad u porastu i tovu ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Smeše za ishranu konja

Član 57

Smeše za ishranu konja jesu potpune smeše za ishranu konja, i to:

1) potpuna smeša za ždrebad na sisi I;
2) potpuna smeša za odbijenu ždrebad od sise II;
3) potpuna smeša za omad od 12 do 18 meseci I;
4) potpuna smeša za omad od 18 do 24 meseca II;
5) potpuna smeša za ždrebne kobile;
6) potpuna smeša za kobile u laktaciji;
7) potpuna smeša za sportske konje;
8) potpuna smeša za priplodne pastuve.

Potpune smeše za ishranu konja ne smeju da sadrže neproteinski azot (NPN).

Potpune smeše za ishranu konja

Član 58

Potpune smeše za ishranu konja moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 27 i 28 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu konja.

Tabela 27

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu konja

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za ždrebad na sisi I Potpuna smeša za odbijenu ždrebad od sise II Potpuna smeša za omad 12 do 18 meseci I Potpuna smeša za omad 18 do 24 meseca II
1 2 3 4 5 6
1. Obrano mleko u prahu, % najmanje 35 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2. Sirovi proteini, %, najmanje 19,0 17,0 13,0 11,0
3. Lizin, %, najmanje 0,7 0,6 0,5 0,4
4. Mast, %, najmanje 8,0 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
5. Vlaga, %, najviše 6 13 13 13,5
6. Celuloza, %, najviše 3,0 8,0 8,0 8,0
7. Pepeo, %, najviše 8,0 8,0 8,0 8,0
8. Kalcijum, % 0,6-0,8 0,5-0,7 0,5-0,7 0,5-0,7
9. Fosfor, % 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5 0,3-0,5
10. Natrijum, %, najmanje 0,2 0,3 0,3 0,3
11. Magnezijum, % najmanje 0,06 0,07 0,07 0,07
12. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 7 650 11 500 9 500 7 650
13. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1 430 1 150 960 960
14. Vitamin E, mg/kg, najmanje 19 17,0 14,0 14,0
15. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,01 0,04 0,04 0,04
16. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
17. Bakar, mg/kg, najmanje 19,0 14,0 14,0 14,0
18. Cink, mg/kg, najmanje 43 43 38,0 38,0
19. Gvožđe, mg/kg, najmanje 62,0 67,0 48,0 48,0
20. Mangan, mg/kg, najmanje 27,0 29,0 38,0 38,0
21. Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,1 0,1
22. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
23. Svarljiva energija računski, MJ/kg, najmanje 11,9 11,5 9,6 8,1

Tabela 28

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu konja

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za ždrebne kobile Potpuna smeša za kobile u laktaciji Potpuna smeša za sportske konje Potpuna smeša za priplodne pastuve
1. Obrano mleko u prahu, % najmanje ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
2. Sirovi proteini, %, najmanje 15,0 13,0 11,0 11,0
3. Lizin, %, najmanje 0,7 0,7 0,5 0,7
4. Mast, %, najmanje ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
5. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5
6. Celuloza, %, najviše 8,0 8,0 8,0 8,0
7. Pepeo, %, najviše 8,0 8,0 8,0 8,0
8. Kalcijum, % 0,8-0,10 0,8-0,10 0,6-0,8 0,6-0,8
9. Fosfor, % 0,6-0,8 0,6-0,8 0,4-0,6 0,4-0,6
10. Natrijum, %, najviše 0,2 0,2 0,3 0,2
11. Magnezijum, % najmanje 0,06 0,06 0,05 0,05
12. Vitamin A, IJ /kg, najmanje 12900 12900 12900 12900
13. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1450 1150 1150 1150
14. Vitamin E, mg/kg, najmanje 53,0 48,0 48,0 53,0
15. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,04 0,04 0,04 0,04
16. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
17. Bakar, mg/kg, najmanje 10,0 10,0 10,0 10,0
18. Cink, mg/kg, najmanje 38,0 38,0 38,0 38,0
19. Gvožđe, mg/kg, najmanje 48,0 48,0 62,0 48,0
20. Mangan, mg/kg, najmanje 38,0 38,0 38,0 38,0
21. Jod, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
22. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
23. Svarljiva energija računski, MJ/kg, najmanje 8,6 8,6 11,5 7,6

Smeše za ishranu živine
Član 59
Smeše za ishranu živine jesu:
1) smeša za ishranu kokoši;
2) smeša za ishranu ćurki.
U smeše za ishranu živine ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Smeše za ishranu kokoši

Član 60

Smeše za ishranu kokoši jesu:

1) potpune smeše;
2) dopunske smeše.

Potpune krmne smeše za ishranu kokoši jesu:

1) potpuna smeša za tov pilića I;
2) potpuna smeša za tov pilića II;
3) potpuna smeša za tov pilića III;
4) potpuna smeša za piliće za priplod I;
5) potpuna smeša za piliće za priplod II;
6) potpuna smeša za piliće za priplod III;
7) potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I;
8) potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II;
9) potpuna smeša za rasplodne nosilje I;
10) potpuna smeša za rasplodne nosilje II.

Dopunske smeše za ishranu kokoši jesu:

1) dopunska smeša za tov pilića;
2) dopunska smeša za nosilje jaja za konzum.

Potpune smeše za ishranu kokoši

Član 61

Potpune smeše za ishranu kokoši moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 29 i 30 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kokoši.

Tabela 29

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kokoši

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za tov pilića I Potpuna smeša za tov pilića II Potpuna smeša za tov pilića III Potpuna smeša za piliće za priplod I Potpuna smeša za piliće za priplod II
1. Proteini, %, najmanje 22 19 17 19 17
2. Masti, %, najmanje 5 5 ne utvrđuje se ne utvrđuje se ne utvrđuje se
3. Vlaga, % najviše 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
4. Celuloza, %, najviše 5 5 6 5 6
5. Pepeo, %, najviše 8 8 8 8 8
6. Kalcijum, % 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,7 do 0,9 0,9 do 1,1 0,9 do 1,1
7. Fosfor, % 0,65-0,85 0,6-0,8 0,5-0,7 0,6-0,8 0,6-0,8
8. Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,40 0,35 0,30 0,35 0,35
9. Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
10. Mangan, mg/kg, najmanje 80 80 ne utvrđuje se 80 80
11. Cink, mg/kg, najmanje 50 50 ne utvrđuje se 50 50
12. Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 40 ne utvrđuje se 30 30
13. Bakar, mg/kg, najmanje 8 8 ne utvrđuje se 8 8
14. Jod, mg/kg, najmanje 0,8 0,8 ne utvrđuje se 0,5 0,5
15. Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 ne utvrđuje se 0,15 0,15
16. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 12000 10000 ne utvrđuje se 10000 10000
17. Vitamin D, IJ/kg, najmanje 2000 1800 ne utvrđuje se 1500 1500
18. Vitamin E, mg/kg, najmanje 30 25 ne utvrđuje se 10 10
19. Vitamin B 2 , mg/kg, najmanje 6 6 ne utvrđuje se 4 4
20. Metabolička energija računski MJ/kg, najmanje 13,0 13,0 13,0 11,5 11,5
21. Lizin, %, najmanje 1,15 0,90 ne utvrđuje se 1,0 0,75
22. Metionin+cistin, %, najmanje 0,85 0,70 ne utvrđuje se 0,75 0,60

Tabela 30

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kokoši

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za piliće za priplod III Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum I Potpuna smeša za nosilje jaja za konzum II Potpuna smeša za rasplodne nosilje I Potpuna smeša za rasplodne nosilje II
1 2 3 4 5 6 7
1. Proteini, %, najmanje 15 16,5 15 16,5 15
2. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
3. Celuloza, %, najviše 7 8 8 8 8
4. Pepeo, %, najviše 8 13 13 13 13
5. Kalcijum, % 1,0 do 1,2 3,2-4,0 3,2-4,0 3,0-4,0 2,8 do 3,8
6. Fosfor, % 0,65-0,85 0,65-0,85 0,6-0,8 0,6-0,8 0,6-0,8
7. Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,35 0,35 0,30 0,35 0,35
8. Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
9. Mangan, mg/kg, najmanje 80 80 80 80 80
10. Cink, mg/kg, najmanje 50 60 60 60 60
11. Gvožđe, mg/kg, najmanje 30 40 40 40 40
12. Bakar, mg/kg, najmanje 8 6 6 6 6
13. Jod, mg/kg, najmanje 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
14. Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
15. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 10000 10000 10000 15000 15000
16. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 1500 1500 1800 2000 2000
17. Vitamin E, mg/kg, najmanje 10 15 10 20 20
18. Vitamin B 2 , mg/kg, najmanje 2 3 2 4 4
19. Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 11,5 11,5 11,5 11,5 11,0
20. Linolenska kiselina, %, najmanje ne utvrđuje se 1,0 0,9 0,9 0,75
21. Lizin, %, najmanje 0,6 0,75 0,7 0,75 0,65
22. Metionin+cistin, %, najmanje 0,4 0,65 0,6 0,65 0,6

Dopunske smeše za ishranu kokoši

Član 62

Dopunske smeše za ishranu kokoši moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 31 – Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu kokoši.

Tabela 31

Uslovi za kvalitet dopunske smeše za ishranu kokoši

Red. br. Hemijski sastav Dopunska smeša za tov pilića Dopunska smeša za nosilje jaja za konzum
1. Proteini, %, najmanje 40 30
2. Vlaga, %, najviše 13 13
3. Celuloza, %, najviše 8 10
4. Pepeo, %, najviše 16 30
5. Kalcijum, % 2,8 do 3,0 8 do 10
6. Fosfor, % 1,7 do 1,9 1,8 do 2,0
7. Fosfor iskoristivi, %, najmanje 1,0 1,0
8. Natrijum, % 0,45 do 0,7 0,45 do 0,6
9. Mangan, mg/kg, najmanje 240 240
10. Cink, mg/kg, najmanje 150 180
11. Gvožđe, mg/kg, najmanje 120 120
12. Bakar, mg/kg, najmanje 24 24
13. Jod, mg/kg, najmanje 2,4 1,8
14. Selen, mg/kg, najmanje 0,4 0,4
15. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 35000 25000
16. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 6000 3500
17. Vitamin E, mg/kg, najmanje 90 40
18. Vitamin B 2 , mg/kg, najmanje 20 10
19. Linolenska kiselina, %, najmanje ne utvrđuje se 2,5
20. Lizin, %, najmanje 2,5 1,6
21. Metionin+cistin, %, najmanje 1,5 1,1

Smeše za ishranu ćurki

Član 63

Smeše za ishranu ćurki jesu potpune smeše za ishranu ćurki, i to:

1) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I;
2) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu II;
3) potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu III;
4) potpuna smeša za ćurke u tovu IV;
5) potpuna smeša za priplodne ćurke;
6) potpuna smeša za ćurke nosilje.

Potpune smeše za ishranu ćurki

Član 64

Potpune smeše za ishranu ćurki moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabelama 32 i 33 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ćurki.

Tabela 32

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ćurki

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu I Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu II Potpuna smeša za ćurke u porastu i tovu III
1 2 3 4 5
1. Proteini, %, najmanje 28 24 20
2. Celuloza, %, najviše 5,0 5,0 6,0
3. Pepeo, %, najviše 9,0 9,0 9,0
4. Vlaga, %, najviše 13 13 13
5. Kalcijum, % 1,2 do 1,4 1,1 do 1,3 1,0 do 1,2
6. Fosfor, % 0,9-1,1 0,8-1,0 0,7-0,9
7. Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,7 0,62 0,55
8. Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
9. Mangan, mg/kg, najmanje 80 80 80
10. Cink, mg/kg, najmanje 50 50 50
11. Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 40 40
12. Bakar, mg/kg, najmanje 8 8 8
13. Jod, mg/kg, najmanje 0,8 0,8 0,8
14. Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 0,15
15. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 15000 12000 12000
16. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 3000 2500 2500
17. Vitamin E, mg/kg, najmanje 25 25 25
18. Vitamin B 2 , mg/kg, najmanje 8 8 6
19. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,02 0,02 0,01
20. Biotin, mg/kg, najmanje 0,2 0,2 0,1
21. Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 11,8 12,1 12,5
22. Linolenska kiselina, %, najmanje 1,0 1,0 1,0
23. Lizin, %, najmanje 1,7 1,4 1,1
24. Metionin+cistin, %, najmanje 1,0 0,9 0,85

Tabela 33
Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu ćurki

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za ćurke u tovu IV Potpuna smeša za priplodne ćurke Potpuna smeša za ćurke nosilje
1. Proteini, % najmanje 16 15 16
2. Celuloza, %, najviše 6,0 6,0 6,0
3. Pepeo, %, najviše 9,0 9,0 12,0
4. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5
5. Kalcijum, % 0,9 do 1,1 0,75 do 0,95 2,4 do 2,7
6. Fosfor, % 0,55-0,75 0,6-0,8 0,6-0,8
7. Fosfor iskoristivi, % najmanje 0,4 0,4 0,45
8. Natrijum, % 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2 0,15 do 0,2
9. Mangan, mg/kg, najmanje 50 50 60
10. Cink, mg/kg, najmanje 50 50 50
11. Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 40 40
12. Bakar, mg/kg, najmanje 8 8 8
13. Jod, mg/kg, najmanje 0,8 0,8 0,8
14. Selen, mg/kg, najmanje 0,15 0,15 0,15
15. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 10000 8000 12000
16. Vitamin D 3 , IJ/kg, najmanje 2000 1500 2500
17. Vitamin E, mg/kg, najmanje 20 20 20
18. Vitamin B 2 , mg/kg, najmanje 6 6 6
19. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,01 0,01 0,02
20. Biotin, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,2
21. Metabolička energija računski, MJ/kg, najmanje 12,8 11,7 11,7
22. Linolenska kiselina, %, najmanje 1,0 1,0 1,0
23. Lizin, %, najmanje 0,6 0,7 0,8
24. Metionin+cistin, %, najmanje 0,6 0,55 0,6

Smeše za ishranu pataka i gusaka

Član 65

Kvalitet smeša za ishranu pataka i gusaka određuje se u skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika.

Smeše za ishranu koza

Član 66

Kvalitet smeša za ishranu koza određuje se u skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika.
U proizvodnji smeša za ishranu koza hraniva životinjskog porekla mogu se koristiti pod uslovima iz člana 51. stav 5. ovog pravilnika.

Smeše za ishranu kunića

Član 67

Smeše za ishranu kunića jesu potpune smeše, i to:

1) potpuna smeša za mlade kuniće I;
2) potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu II;
3) potpuna smeša za gravidne ženke kunića;
4) potpuna smeša za dojne ženke kunića.

U potpune smeše za ishranu kunića ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Potpune smeše za ishranu kunića

Član 68

Potpune smeše za ishranu kunića moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 34 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kunića.

Tabela 34

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu kunića

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za mlade kuniće I Potpuna smeša za kuniće u porastu i tovu II Potpuna smeša za gravidne ženke kunića Potpuna smeša za dojne ženke kunića
1. Proteini, %, najmanje 16 15 17 18
2. Vlaga, %, najviše 13,5 13,5 13,5 13,5
3. Celuloza, % 10 do 12 13 do 15 12 do 14 10 do 12
4. Pepeo, %, najviše 8 8 8 8
5. Kalcijum, % 0,8 do 1,0 0,9 do 1,1 0,8 do 1,0 0,9 do 1,1
6. Fosfor, % 0,7 do 0,8 0,65 do 0,80 0,5 do 0,70 0,7 do 0,85
7. Natrijum, % 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3
8. Vitamin, A, IJ/kg, najmanje 10000 8000 10000 10000
9. Vitamin D, IJ/kg, najmanje 1500 1200 1500 1500
10. Vitamin E, mg/kg, najmanje 30 25 50 50
11. Vitamin K, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
12. Kobalt, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
13. Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5 5
14. Cink, mg/kg, najmanje 40 60 60 60
15. Gvožđe, mg/kg, najmanje 40 60 60 60
16. Mangan mg/kg, najmanje 20 20 20 20
17. Jod, mg/kg, najmanje 0,6 0,6 0,6 0,6
18. Lizin, %, najmanje 0,7 0,6 0,7 0,8
19. Metionin+cistin, %, najmanje 0,6 0,5 0,6 0,65
20. TDN, računski, %, najmanje 60 65 60 65

Smeše za ishranu riba

Član 69

Smeše za ishranu riba jesu potpune smeše, i to:

1) smeša za mlađ šarana;
2) smeša za tov šarana;
3) smeša za mlađ pastrmke;
4) smeša za tov pastrmki.

U potpune smeše za ishranu riba ne sme se dodavati neproteinski azot (NPN).

Potpune smeše za ishranu riba

Član 70

Potpune smeše za ishranu riba moraju da ispunjavaju uslove za kvalitet date u Tabeli 35 – Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu riba.

Tabela 35

Uslovi za kvalitet potpune smeše za ishranu riba

Red. br. Hemijski sastav Potpuna smeša za mlađ šarana Potpuna smeša za tov šarana Potpuna smeša za mlađ pastrmke Potpuna smeša za tov pastrmki
1 2 3 4 5 6
1. Proteini, %, najmanje 35 20 50 40
2. Vlaga, %, najviše 12 12 10 10
3. Celuloza, %, najviše 6 10 3 4
4. Pepeo, % najviše 10 8 12 12
5. Kalcijum, % 0,9 do 1,8 0,9 do 1,1 1,6 do 3,0 1,6 do 3,0
6. Fosfor, % 0,8 do 1,5 0,8 do 1,0 1,4 do 1,8 1,4 do 1,8
7. Natrijum, % 0,2 do 0,3 0,2 do 0,3 0,4-1,0 0,4-1,0
8. Vitamin A, IJ/kg, najmanje 6000 4000 12000 10000
9. Vitamin D, IJ/kg, najmanje 1000 600 1200 800
10. Vitamin E, mg/kg, najmanje 40 30 70 70
11. Vitamin B 1 , mg/kg, najmanje 5 5 12 12
12. Vitamin B 2 , mg/kg, najmanje 10 10 20 20
13. Vitamin B 12 , mg/kg, najmanje 0,02 0,02 0,03 0,03
14. Vitamin C, mg/kg, najmanje 150 150 500 500
15. Vitamin K, mg/kg, najmanje 4 4 5 5
16. Biotin, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
17. Gvožđe, mg/kg, najmanje 30 30 40 40
18. Bakar, mg/kg, najmanje 5 5 5 5
19. Mangan, mg/kg, najmanje 30 30 30 30
20. Kobalt, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
21. Cink, mg/kg, najmanje 30 30 40 40
22. Jod, mg/kg, najmanje 1 1 1 1
23. Selen, mg/kg, najmanje 0,1 0,1 0,1 0,1
24. Lizin, %, najmanje 1,6 1,1 2,0 1,8
25. Metionin+cistin, %, najmanje 1,2 0,8 1,8 1,6

Smeše za ishranu pastrmki

Član 71

Smeše za ishranu pastrmki moraju biti peletirane.

Kvalitet smeša za ostale kategorije šarana i pastrmki i smeša za ostale vrste i kategorije riba određuje se u skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika.

Smeše koje se koriste za ishranu pasa, mačaka, ukrasnih ptica, divljači i krznašica

Član 72

Kvalitet smeša koje se koriste za ishranu pasa, mačaka, ukrasnih ptica, divljači i krznašica određuje se u skladu sa odredbom člana 3. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika

Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi za smeše

Član 73

Elementi bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi smeša jesu: odvaga, mlevenje, mešanje, pakovanje, deklarisanje i skladištenje, koji se odvijaju po fazama.

U prvoj fazi vrši se odvaga sirovina, odnosno hraniva i premiksa. U drugoj fazi vrši se mlevenje sirovina, a u trećoj fazi vrši se mešanje sirovina i premiksa, u skladu sa propisanim tehnološkim postupcima iz proizvođačke specifikacije.

Završna faza jeste pakovanje, deklarisanje i skladištenje smeša.

4. Dodaci hrani za životinje

Vrste

Član 74

Dodaci hrani za životinje, u smislu ovog pravilnika, jesu:

1) vitamini i provitamini;
2) mikroelementi i minerali;
3) neproteinska azotna jedinjenja;
4) aminokiseline;
5) stimulatori rasta;
6) kokcidiostatici;
7) ostali dozvoljeni dodaci.

Dodaci iz stava 1. ovog člana dodaju se hrani za životinje u količinama propisanim ovim pravilnikom.

4.1. Vitamini i provitamini

Član 75

U vitamine i provitamine, u smislu ovog pravilnika, spadaju i materije sličnog delovanja kao što su: kalcijum-pantotenat, holinhlorid, inozit, folna kiselina, i dr.

U hrani za životinje nije dozvoljena istovremena upotreba vitamina D2 i D3.
Maksimalni sadržaj vitamina po vrstama i kategorijama životinja utvrđen je u Tabeli 36 – Vitamini.

Tabela 36

Vitamini

E broj Vrsta vitamina Vrsta i kategorija životinje Maksimalan sadržaj u kg potpune smeše ili u dnevnoj potrebi
E 672 Vitamin A Pilići u tovu 13 500
Patke u tovu 13 500
Ćurke u tovu 13 500
Jagnjad u tovu 13 500
Svinje u tovu 13 500
Junad u tovu 13 500
telad 25 500
Druge vrste i kategorije životinje Nema limita
E 670 Vitamin D 2 Svinje 2 000
Prasad 10 000
Goveda 4 000
Ovce, koze 4 000
telad 10 000
konji 4 000
Druge vrste ili kategorije životinja sa izuzetkom živine i riba 2 000
E 671 Vitamin D 3 Svinje 2 000
Prasad 10 000
Goveda 4 000
Ovce, koze 4 000
telad 10 000
konji 4 000
Tovni pilići 5 000
Ćurke 5 000
Druga živina 3 000
ribe 3 000
Druge vrste ili kategorije životinja sa izuzetkom živine i riba 2 000
Sve supstance ove grupe izuzev vitamina A i D Sve vrste ili kategorije životinja Nema ograničenja

4.2. Mikroelementi i minerali

Član 76

U mikroelemente i minerale, u smislu ovog pravilnika, spadaju jedinjenja gvožđa, joda, kobalta, bakra, mangana, molibdena, selena, cinka i ostalih mikroelemenata.

Jedinjenja gvožđa

Član 77

Jedinjenja gvožđa, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 37 – Jedinjenja gvožđa.

Tabela 37

Jedinjenja gvožđa

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 1 gvožđe gvožđe karbonat FeCO 3 1250 (ukupno)
gvožđe – (II) – hlorid, tetrahidrat FeCl x 4H 2 O 1250 (ukupno)
gvožđe – (III) – hlorid, heksahidrat FeCl 3 x 6H 2 O 1250 (ukupno)
gvožđe – (II) – citrat, heksahidrat Fe 3 (C 6 H 5 O 7 ) 2 x 6H 2 O 1250 (ukupno)
gvožđe – (II) – fumarat FeC 4 H 2 O 4 1250 (ukupno)
gvožđe – (II) – laktat, trihidrat Fe(C 3 H 5 O 3 ) 2 x 3H 2 O 1250 (ukupno)
gvožđe – (III) – oksid FeO 3 1250 (ukupno)
gvožđe – (II) – sulfat, heptahidrat FeSO 4 x 7H 2 O 1250 (ukupno)
gvožđe – (II) – sulfat, monohidrat FeSO 4 x H 2 O 1250 (ukupno)
gvožđe amino kiselinski helat hidrat Fe(x) x n H 2 O(n=anion neke aminokiseline dobijene od hidrolizovanog proteina soje) Molekulska težina ne prelazi 1500 1250 (ukupno)

Jedinjenje joda

Član 78

Jedinjenja joda, sa maksimalnim sadržajem u smeši, dati su u Tabeli 38 – Jedinjenja joda.

Tabela 38
Jedinjenja joda

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 2 jod kalcijumjodat, heksahidrat Ca(JO 3 ) 2 x 6H 2 O Ekvidi: 4 ukupno Ribe: 20 ukupno Druge vrste ili kategorije životinja: 10 ukupno
kalcijumjodat, anhidrovani Ca(JO 3 ) 2 Ekvidi: 4 ukupno Ribe: 20 ukupno Druge vrste ili kategorije životinja: 10 ukupno
kalijumjodid KJ Ekvidi: 4 ukupno Ribe: 20 ukupno Druge vrste ili kategorije životinja: 10 ukupno
natrijumjodid NaJ Ekvidi: 4 ukupno Ribe: 20 ukupno Druge vrste ili kategorije životinja: 10 ukupno

Jedinjenja kobalta

Član 79

Jedinjenja kobalta, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 39 – Jedinjenja kobalta.

Tabela 39

Jedinjenja kobalta

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
3b302 kobalt Kobalt-Co, kobalt karbonat CoCO 3 1
3b301 Kobalt-Co, kobalt acetat, tetrahidrat CoCO 3hCo(OH)2 x H2O 1
3b303 Kobalt-Co, kobalt ugljeno hidrat monohidrat 2CoCO 3hCo(OH)2 x H2O 1
3b304 Granulisan kobalt karbonat CoCO 3 1
3b305 Kobalt sulfat, heptahidrat CoSO 4 x 7H 2 O 1

Jedinjenja bakra

Član 80

Jedinjenja bakra, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 40 – Jedinjenja bakra.

Tabela 40

Jedinjenja bakra

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 4 bakar (Cu) bakar – (II) – acetat, monohidrat Cu(CH 3 COO) 2 x H 2 O Tovne svinje: – do 16 nedelja starosti: 175 ukupno – od 17 nedelja do klanja: 35 ukupno – priplodne svinje: 35 ukupno Krave: – zamena za mleko: 30 ukupno – drugi oblici kompletne hrane: 50 – ovce i koze: 15 ukupno – druge vrste ili kategorije: 35 ukupno
bazni bakar – (II) – karbonat, monohidrat CuCO 3 x Cu (OH) 2 x H 2 O
bakar – (II) – hlorid, dihidrat CuCl 2 x 2H 2 O
bakar – (II) – metionat Cu(C 5 H 10 NO 2 S) 2
bakar – (II) – oksid CuO
bakar – (II) – sulfat, pentahidrat CuSO 4 x 5H 2 O
bakar – (II) – sulfat, monohidrat CuSO 4 x H 2 O
bakar amino kiselininski helat hidrat Cu(x) 1-3 x n H 2 O (n=anion neke aminokiseline dobijene od hidrolizovanog proteina soje) Molekulska težina ne prelazi 1 500

Jedinjenja mangana

Član 81

Jedinjenja mangana, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 41 – Jedinjenja mangana.

Tabela 41

Jedinjenja mangana

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 5 Mangan mangan – (II) – karbonat Mn CO 3 250 ukupan
mangan – (II) – hlorid, tetrahidrat Mn Cl 2 x 4H 2 O 250 ukupan
mangan – (II) – oksid Mn O 250 ukupan
mangan – (III) – oksid Mn 2 O 3
sekundarni mangan – (II) – fosfat trihidrat Mn HPO 4 x 3H 2 O 250 ukupan
mangan – (II) – sulfat, tetrahidrat Mn SO 4 x 4H 2 O 250 ukupan
mangan – (II) – sulfat, monohidrat Mn SO 4 x H 2 O 250 ukupan
mangan aminokiselinski helat hidrat Mn (x) 1-3 x n H 2 O (n=anion neke aminokiseline dobijene od hidrolizovanog proteina soje) Molekulska težina ne prelazi 1500 250 ukupan
manganomanganik oksid MnO Mn 2 O 3 150 ukupan

Jedinjenja cinka

Član 82

Jedinjenja cinka, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 42 – Jedinjenja cinka.

Tabela 42

Jedinjenja cinka

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 6 cink (Zn) cinkacetat, dihidrat Zn (CH 3 x COO) 2 x 2H 2 O 250 ukupan
cink karbonat Zn CO 3 250 ukupan
cink hlorid, monohidrat Zn Cl 2 x H 2 O 250 ukupan
cinklaktat, trihidrat Zn (C 3 H 5 O 3 ) 2 x 3H 2 O 250 ukupan
cinkoksid Zn O 250 ukupan
cinksulfat, heptahidrat Zn SO 4 x 7H 2 O 250 ukupan
cinksulfat, monohidrat Zn SO 4 x H 2 O 250 ukupan
cink aminokiselinski helat hidrat Zn (x) 1-3 x n H 2 O (n=anion neke aminokiseline dobijene od hidrolizovanog proteina soje) Molekulska težina ne prelazi 1500 250 ukupan

Jedinjenja molibdena

Član 83

Jedinjenja molibdena, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 43 – Jedinjenja molibdena.

Tabela 43

Jedinjenja molibdena

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 7 molibden (Mo) amonijummolibdat (NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 x 4H 2 O 2,5 ukupan
natrijummolibdat Na 2 MoO 4 x 2H 2 O 2,5 ukupan

Jedinjenja selena

Član 84

Jedinjenja selena, sa maksimalnim sadržajem u smeši, data su u Tabeli 44 – Jedinjenja selena.

Tabela 44

Jedinjenja selena

E broj Element Dodatak Hemijska formula Maksimalan sadržaj elementa u mg/kg kompletne smeše
E 8 selen (Se); natrijumselenat Na 2 SeO 4 0,5 ukupno
natrijumselenit Na 2 SeO 3 0,5 ukupno

Upotreba organskih i vezanih mikroelemenata

Član 85

U hrani i dodacima hrani za životinje dozvoljena je upotreba i organski vezanih mikroelemenata.

4.3. Neproteinska azotna jedinjenja

Član 86

Neproteinska azotna jedinjenja, u smislu ovog pravilnika, jesu azotna jedinjenja propisana članom 29. ovog pravilnika.

4.4. Aminokiseline

Član 87

Aminokiseline, u smislu ovog pravilnika, jesu aminokiseline u čistom obliku kao i hidroksianalozi njihovih aminokiselina i njihovih soli, i to:

1) DL – metionin tehničke čistoće najmanje 96%;
2) DL – triptofan tehničke čistoće najmanje 98%;
3) L – lizin tehnički čist najmanje 98%;
4) L – treonin tehnički čist najmanje 98%;
5) L – triptofan tehnički čist najmanje 98%.

4.5. Stimulatori rasta

Član 88

Pod stimulatorima rasta koji se koriste u proizvodnji smeša, u skladu sa ovim pravilnikom, jesu: fitobiotici, probiotici, prebiotici i drugi dopušteni simulatori rasta.

Pored dodataka iz stava 1. ovog člana, u hranu za životinje mogu se dodavati, prema uputstvu proizvođača, i:

1) kokcidiostatici;
2) živi mikroorganizmi (bakterije, kvasci, gljivice);
3) i druge dozvoljene organske materije.

4.6. Kokcidiostatici

Član 89

Pod kokcidiostaticima i drugim dopuštenim lekovitim sredstvima koja se mogu dodavati u smeše podrazumevaju se sredstva koja se koriste u profilaksi, a registrovana su u te svrhe, date u Tabeli 45 – Kokcidiostatici.

E broj Ime i reg. Br. Dodatak tradicionalno ime Kompozicija, hemijska formula i opis Vrsta i kategorija životinje Upotre – bljivo starost životi – nje do mg aktivne supstance po kg smeše Ostali uslovi Maksimalan ostatak rezidua u relevantnim namernicama životinjskog porekla
 min. sadržaj  maks. sadržaj
E 758 Pfizer Ltd Robenidin hydro chloride 66 g/kg (Cycostat 66G) Sastav dodatka: Robenidin hidrohlorid 66 g/kg Lignosulfonat: 40 g/kg Kalcijum sulfonat dihidrat: 894 g/kg Robenidin hidrohlorid C15H13Cl2N5HCL Zečevi za odgoj 50 66 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja
E 758 Pfizer Ltd Robenidin hydrochloride 66 g/kg (Cycostat 66G) Sastav dodatka: Robenidin hidrohlorid 66 g/kg Lignosulfonat: 40 g/kg Kalcijum sulfonat dihidrat: 894 g/kg Robenidin hidrohlorid C15H13Cl2N5HCL Pilići za tov Ćurke – – 30

30

36

36

Zabranjena upotreba pet dana pre klanja
E 763 Pfizer Ltd Lasalocid A sodium 15 g/100g Avatec 15%cc Sastav dodatka: Lasalocid A natrijum 15 g/100g Aktivna supstanca: C34H53O8Na Ćurke 12 nedelja 90 125 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci može biti kontraindikovana
E 764 Intervet International bv Halofuginone hydrobromide 6 g/kg Stenorol Sastav dodatka: Halofuginon hidrohlorid 6 g/kg Aktivna supstanca: C16H12BrClN3O3HBr Pilići odgojeni za nosilje 16 nedelja 2 3
E 766 Intervet Internati – onal bv Salinomycin sodium 120 g/kg Sacox 120 Mikrogranulisan Sastav dodatka: Salinomicin natrijum 120 g/kg Aktivna supstanca: C42H69O11Na Pilići za tov 60 70 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznačeno u uputsvu za upotrebu: Opasno za konje i ćurke. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana
E 766 Intervet Internati – onal bv Pfizer Ltd Salinomycin sodium 120 g/kg Sacox 120 Salinomycin sodium 120 g/kg (Salinomax 120G) Sastav dodatka: Salinomicin natrijum 120 g/kg Aktivna supstanca: C42H69O11Na Sastav dodatka: Salinomicin natrijum 120 g/kg Kalcium lignosulfonat: 40/g/kg Kalcijum sulfat dehidrat do 1000 g/kg Sastav dodatka: Salinomicin natrijum, C42H69O11Na Natrijumova so polietil monougljenična kiselina proizvedena fermentacijomStreptomyces albus (ATCC 21838/US 9401 – 06) , CAS No: 35 721 – 31 – 8 nečistoća: ‹ 42 mg elaiofilin/kg salinomicin natrijum. ‹ 42 mg 17 – epi – 20 dezoksisalinomicin/kg salinomicin natrijum Zečevi za tov Pilići za tov – – 20

60

25

70

Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznačeno u upustvu za upotrebu: Opasno za konje. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana. Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznaka kod upustva za upotrebu: „Opasno za konje i ćurke”; Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovan
E 766 KRKA, d. D. N. Mesto, Slovenia Salinomycin sodium (Kokcisan 120 G) Sastav dodatka: Salinomicin natrijum 120 g/kg Kalcijum karbonat do 1000g/kg Saharoza: 80 – 100 g/kg Kukuruzni skrob: 20g/kg Aktivne supstance: C42H69O11Na CAS broj: 55721 – 31 – 8, Natrijumova so polietil monougljenična kiselina proizvedena fermentacijomStreptomyces albus (CBS 101071) Nečistoća ‹ 42 mg 17 – epi – 20 dezoksisalinomicin/kg salinomicin natrijum. Pilići za tov 60 70 Zabranjena upotreba tri dana pre klanja. Naznačeno u uputsvu za upotrebu: Opasno za konje i ćurke. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana 5µg Salinomicyn natrijuma/kg Svih svežih tkiva
E 770 Pfizer Ltd Maduramicin ammonium alpha 1g/100g Cygro 1% Sastav dodatka: Maduramicin amonium alfa 1g/100g Aktivna supstanca: C47H83O17N Pilići za tov 5 5 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznačeno u upustvu za upotrebu: Opasno za konje. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana
Ćurke 16 nedelja 5 5 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznaceno u upustvu za upotrebu: Opasno za konje. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba slicnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana
E 771 Jenssen Pharmaceutica N. V. Diclazuril 0, 5 g/100 g Clinacox 0, 5% premix Diclazuril 0, 2g/100g Clinacox 0, 2% premix Sastav dodatka: Diklazuril 0, 5g/100 g Aktivna supstanca: C17H9Cl3N4O2 Pilići za tov 1 1 Dodatak treba da se inkorporira u potpunu smešu u obliku vitaminsko mineralne predsmeše. Dilazuril ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima Za bezbednost: zaštititi disajne organe, naočare i rukavice treba da se upotrebe tokom rukovanja. Program monitoringa na bakterije i Eimeria spp. Planira se i izvršava od strane nosioca dozvole 1500 µg Diclazuril – a /kg Sveže jetre 1500 µg Diclazuril – a /kg Svežih bubrega 500 µg Diclazuril – a /kg Svežeg mišićnog tkiva 500 µg Diclazuril – a /kg Sveže kože/masnoće
Curke za tov 12 nedelja 1 1
Pilici odgojeni za nosilje 16 nedelja 1 1
E 772 Eli Lilly Company Narasin 80 g/kg Nicarbazin 80 g/kg Maxiban G160 Sastav dasnoćeg tkiva ernicama životinjskog porekla: Narazin 80 g/kg Nikarbazin 80 g/kg Aktivna supstanca: Narazin C43H72O11 Nikarbazin C19H18N6O6 Pilići za tov 80 100 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznačeno u upustvu za upotrebu: Opasno za konje. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana
E 756 Pfizer Ltd Decoquinate – 60, 6 g/kg (Deccox) Sastav dodatka: Dekokvinat: 60, 6 g/kg Aktivna supstanca: Dekokvinat C24H35NO5 Pilići za tov 20 40 Zabranjena upotreba tri dana pre klanja
E 757 Eli Lilly and Company Limited Monensin sodium (Elancoban G100 – Elancoban 100 – Elancogran 100 – Elancoban G200 – Elancoban 200) Sastav dodatka: C36H61O11Na Monensin A: ne manje od 90 % Monenzin: A+ B: ne manje od 95 % Pilići za tov 100 125 Zabranjena upotreba tri dana pre klanja. Naznačeno u upustvu za upotrebu: Opasno za konje. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana
Pilici odgojeni za nosilje 16 nedelja 100 120
Curke za tov 16 nedelja 60 100
E 1701 Huvepharma NV Belgium Monensin sodium (Coxidin) Sastav a dodatka: C36H61O11Na Monenzin A: ne manje od 90 % Monenzin: A + B: ne manje od 95 % Monenzin C 0, 2 – 0, 3 % Monenzin natrijum tehnička supstanca ekvivalentna aktivnosti monenzina: 25 % Pilići za tov 100 125 1. Zabranjena upotreba tri dana pre klanja. 2. Kokcidiostatik treba da se ubaci u hranu u vidu premiksa. 3. Maksimalna dozvoljena doza monenzin natrijuma u dopunskim smešama – 625 mg/kg za tovne piliće; – 500 mg/kg za ćurke. 4. Monenzin natrijum ne sme da se meša sa drugim kokcidiostaticima 5. Naznačeno u upustvu za upotrebu: Opasno za konje. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana. 6. Nositi zaštitno odelo, rukavice i zaštiti oči i lice. U slučaju nedovoljne ventilacije u objektu obezbediti respiratornu opremu
Curke za tov 16 nedelja 90 100
E 765 Eli Lilly and Company Limited Narasin 100 g/kg Monteban G 100 Sastav dodatka: Narazin: 100 g aktivnosti /kg Pilići za tov 60 70 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. Naznaka u instrukciji za upotrebu: Opasno za konje, ćurke i zečeve. Ovaj dodatak sadrži izvesne jonofore: istovremena upotreba sličnih lekovitih supstanci (tiamulin) može biti kontraindikovana
E 773 Phibro Animal Health, sprl Semduramicin sodium (Aviax 5 %) Sastav dodatka: Semduramicin natrijum: 51, 3 g/kg Pilići za tov 20 25 Zabranjena upotreba pet dana pre klanja. ”

4.7. Ostali dozvoljeni dodaci

Član 90

Ostali dozvoljeni dodaci, u smislu ovog pravilnika, jesu: antioksidansi, sredstva za vezivanje, emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači, materije za bojenje uključujući i pigmente, arome i pojačivači apetita, konzervansi, enzimi, sredstva za poboljšavanje iskoristljivosti hrane i fitobiotici.

Antioksidansi

Član 91

Da bi se sprečila oksidacija sirove masti i drugih nestalnih sastojaka, smešama se mogu dodavati antioksidansi dati u Tabeli 46 – Antioksidansi.

Tabela 46

Antioksidansi

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju u primeni
1 2 3 4 5 6 7
E 300 L askorbinska kiselina C 6 H 8 O 6 sve
E 320 Butylhydroxyanisol (BHA) C 13 H 16 O 2 sve 150
E 321 Butylhydroxytoluol (BHT) C 15 H 24 O sve 150
E 324 Etoksiquin C 14 H 19 ON sve 150
E 302 Calcium-L-ascorbat C 12 H 14 O 12 Ca 2H 2 O sve
E 303 5,6-diacethyl-L-Askorbinska kiselina C 10 H 12 O 8 sve
E 312 Dodecylgallat C 19 H 30 O 6 sve 100
E 301 Natrium-l-ascorbat C 6 H 2 O 6 Na sve
E 311 Octylgallat C 15 H 22 O 5 sve 100
E 310 Propylgallat C 22 H 38 O sve 100
E 304 6-Palmitoyl-L-askorbinska kiselina C 22 H 38 O sve
E 306 Jak tocopherol prirodni ekstrakt sve
E 307 Sintetički Alpha- tocopherol C 29 H 50 O 2 sve
E 309 Sintetički Delta tocopherol C 27 H 46 O 2 sve
E 308 Sintetički Gamma tocopherol C 28 H 48 O 2 sve

Sam ili zajedno.
Sam ili sa drugim galatima.
Deklaracija za smeše u kojima je dodat antioksidans mora da sadrži i podatke o količini upotrebljivog antioksidansa.
Sredstva za vezivanje

Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za učvršćivanje

Član 92

U proizvodnji hrane za životinje mogu se upotrebljavati sredstva za vezivanje data u Tabeli 47 – Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za učvršćivanje.

Tabela 47

Sredstva protiv zgrudvavanja i sredstva za učvršćivanje

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena
E 558 Bentonit sve 20000
E 563 Magnezijum-silikat bezazbestni sve 20000
E 598 Kalcijumaluminat, sintetski živina zečevi svinje krave muzare tovna junad telad ovce koze 20000 20000 20000 8000 8000 8000 8000 8000
E 552 Kalcijumsilikat sintetski sve
E 470 Kalcijumstearat C 36 H 70 O 4 Ca sve
E 516 Kalcijumsulfat-Dihidrat CaSO 4 x 2H 2 O sve 30000
E 330 Limunska kiselina C 6 H 8 O 7 sve
E 470 Kalijumstearat C 18 H 35 O 2 K sve
E 565 Ligninsulfonat sve
E 554 Natrijumaluminiumsilikat, sintetski sve
E 470 Natrijumstearat C 18 H 35 O 2 Na sve
E 599 Perlit prirodni natrijum-aluminijum silikat bezazbestni sve
E 562 Sepiolit sve 20000
E 551 b Silicijumdioksid, koloidni sve
E 559 Aluminijumsilikat Kaolinit glina bezazbestna sve
E 561 Fermikulit bezazbestni prirodni magnezijum-aluminijum-gvožđe silikat sve
E 551 Silicijumdioksid amorfni sve
Klinoptilolit vulkanskog porekla Kalcijum hidrat aluminosilikat vulkanskog porekla koja sadrži min. 85% klinoptilolit i maksimum 15% felspara (mineral), liskuna i gline bez vlakana i kvarca svinje zečevi živina 20 000 20 000 20 000
Klinoptilolit sedimentnog porekla Hidrat kalcijum aluminosilikat sedimentnog porekla sadrži najmanje 80% klinoptilolota i maksimum 20% gline bez vlakana i kvarca svinje za tov živina za tov ćurke za tov goveda losos 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Može se koristiti za poboljšanje iskoristivosti hrane i otklanjanje neugodnih mirisa

Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači

Član 93

U proizvodnji hrane za životinje mogu se upotrebljavati emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači dati u Tabeli 48 – Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači.

Tabela 48

Emulgatori, stabilizatori i zgušnjivači

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju u primeni
1 2 3 4 5 6 7
E 406 Agar-Agar sve
E 400 Alginska kiselina sve
E 403 Amoniumalginat sve osim ukrasnih ribica
E 404 Kalcijumalginat sve
E 482 Kalcijumstearoilaktil 2-laktat sve
E 466 Karboksilmetilceluloza sve
E 407 Karagen sve
E 460 A Celuloza prah sve
E 486 Dekstran sve
E 462 Etilceluloza sve
E 422 Glicerin sve
E 484 Glicerin-Polietilen-Glikolricinoleat sve
E 412 Guarguma sve
E 414 Gumiarabika sve
E 464 Hidroksipropilmetil-celuloza sve
E 463 Hidroksipropil celuloza sve
E 410 Karubaguma sve
E 402 Kalijumalginat sve
E 322 Lecitin sve
E 421 Manit sve
E 465 Metiletilceluloza sve
E 461 Metilceluloza sve
E 460 Mikrokristalna celuloza sve
E 472 Mono i diglicerid estri masnih kiselina a) limunska kiselina b) sirćetna kiselina v) mlečna kiselina g) monoacetil i diacetil vinska kiselina d) vinska kiselina sve
E 477 Monoestar 1,2 Propandiol sve
E471 Mono i digliceridi masnih kiselina sve
E 401 Natrijumalginat sve
E 481 Natrijum stearoilaktil-2-laktat sve
E 440 Pektin sve
E 450 B Pentanatriumtrifosfat pas, mačka 5000
E 496 Polietilenglikol 6000 sve 300
E 475 Poliglicerinestri masnih kiselina sve
E 432 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monoluarat sve 5000 samo u zamenama za mleko
E 433 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monopalmitat sve 5000 samo u zamenama za mleko
E 434 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monopalmitat sve 5000 samo u zamenama za mleko
E 435 Polioksietilen (20) Sorbitan-Monostearat sve 5000 samo u zamenama za mleko
E 436 Polioksietilen (20) Sorbitan-Tristearat sve 5000 samo u zamenama za mleko
E 405 1,2-Propandiol-Alginat sve
E 420 Sorbit sve
E 493 Sorbitan-Monolaurat sve
E 494 Sorbitan-Monooleat sve
E 495 Sorbitan-Monopalmitat sve
E 491 Sorbitan-Monostearat sve
E 492 Sorbitan-Tristearat sve
E 483 Stearoil tartarat sve
E 413 Tragant sve
E 415 Ksantanguma sve
E 473 Estri šećera (Estri masnih kiselina i saharoze) sve
E 474 Saharozogliceridi sve
E 411 Tamaridin
E 418 Gelan guma psi i mačke
E 460 (II) Celulozni puder sve
E 461 Metilceluloza sve
E 470 Natrijum, kalijum i kalcijum soli jestivih masnih kiselina same ili mešane, dobijene iz jestivih masti ili od destilata masnih kiselina sve
E 480 Sterol 2-laktična kiselina sve
E 487 Polietilenglicerol estar masnih kiselina iz ulja soje krave
E 488 Polioksietil glicerid masnih kiselina iz loja krave
E489 Eter poliglicerola i alkohol koji se dobija redukcijom oleinske i palmitinske kiseline
E 490 Propan-1,2-diol mlečne krave tovna junad oteljene krave jagnjad svinje živina 12000

36000 36000 36000 36000 36000

E 497 Polioksipropilen – poloksietilen polimeri (MT 6800-9000) sve
E 498 Delimični poliglicerol estar polikondezovanih masnih kiselina ulja bibera psi
E 499 Kasia guma psi mačke 17600 17600

Materije za bojenje uključujući i pigmente

Karotinoidi i ksantofil

Član 94

U proizvodnji hrane za životinje mogu se upotrebljavati materije za bojenje date u Tabeli 49 – Materije za bojenje uključujući i pigmente.

Tabela 49

Materije za bojenje uključujući i pigmente

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozaoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju u primeni
E 161 j Astaksantin C 40 H 52 O 4 pastrmke 100
E160 e Beta-Apo-8-karotinal C 30 H 40 O živina 80
E 160 Beta-Apo-8-karotinska kiselina-etilester C 32 H 44 O 2 živina 80
E 161 g Kantaksantin C 40 H 56 O2 živina, psi, mačke, losos i pastrmke 80
E 160 c Kapsantin C 40 H 56 O 3 živina 80
E 161 i Citranaksantin C 33 H 44 O 80
E 161 c Kriptoksantin C 40 H 56 O 80
E 161 b Lutein C 40 H 56 O 2 80
E 161 x Zeaksantin C 40 H 56 O 2 sve, osim pasa i mačaka
E 160 a Beta karotin C 40 H 56 živina i ptice
E161e Violaksantin C 40 H 56 O 4
E161c Kriptoksantin C 40 H 56 O (za živinu najviše 80 mg/kg)
E161j Astaksantin C 40 H 52 O 4 (za losose i pastrmke 100 mg/kg)
E102 Tetrazin C 16 H 9 N 4 O 9 S 2 Na 3 ukrasne ribe
E110 Sunset yellow FCF C 16 H 10 N 2 O 7 S 2 Na 2 ukrasne ribe
E 124 Ponceau 4 R C 20 H 11 N 2 O 10 S 3 Na 3 ukrasne ribe
E127 Eritrozin C 20 H 6 I 4 O 5 H 2 O ukrasne ribe
E 131 Patent blue V kalcijumove soli disulfonične kiseline m-hidroksitetraetil
diaminotrifenilkarbinol anhidrid
sve vrste ili kategorije životinja izuzev pasa i mačaka
E132 Indigotin C 16 H 8 N 2 O 8 S 2 Na 2 ukrasne ribe
E141 Chlorophyll copper complex ukrasne ribe
E 142 Acid brilliant green BS natrijumove soli 4,4’-bis (dimethylamino) diphenylmethylene-2-
naphtol-3,6-disulphonic acid.
Za sve vrste ili oblike životinja sa izuzetkom pasa, mačaka ili ukrasnih riba
E 153 Carbon black C ukrasne ribe
E160 b Bixin C 25 H 30 O 4 ukrasne ribe
E 172 Iron oxide, red Fe 2 O 3

Pojedinačno ili zajedno sa ostalim karotinima i ksantofilima.

Arome i pojačivači apetita

Član 95

Smešama se mogu dodavati sve prirodne arome, pojačivači apetita i njima odgovarajuće sintetske materije, kao i druge sintetske materije date u Tabeli 50 – Arome i pojačivači apetita.

Tabela 50

Arome i pojačivači apetita

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju u primeni
E 954 I Saccarin C 7 H 5 NO 3 S prasad 4 meseca 150
E 954 II Saccarincalcium C 7 H 3 NCaO 3 S prasad 4 meseca 150
E 954 III Saccarinnatrium C 7 H 4 NNaO 3 S prasad 4 meseca 150
E 959 Neohesperidin -Dihydrochalcon C 28 H 36 O 15 prasad, pas, telad, ovce 4 meseca 35 35 30 30

Konzervasi

Član 96

U proizvodnji hrane za životinje mogu se upotrebljavati materije za konzervisanje hrane za životinje date u Tabeli 51 – Konzervansi.

Tabela 51

Konzervansi

E broj Dozvoljeni dodaci Hemijska oznaka Vrsta životinje Starost Dozvoljena količina dodatka maks. Napomena u ograničenju u primeni
1 2 3 4 5 6 7
E 236 Mravlja kiselina CH 2 O 2 sve
E 295 Amonijum formiat CH 5 O 2 N sve
E 284 Amonijumpropionat C 3 H 9 O 2 N sve
E 296 DL-Jabučna kiselina C 4 H 6 O 5 sve
E 263 Kalcijumacetat C 4 H 6 O 4 Ca sve
E 333 Kalcijumcitrat sve
E 238 Kalcijumformiat C 2 H 2 O 4 Ca sve
E 327 Kalcijumlaktat C 6 H 10 O 6 Ca sve
E 282 Kalcijumpropionat C 6 H 10 O 4 Ca sve
E 203 Kalcijumsorbat C 12 H 14 O 4 Ca sve
E 330 Limunska kiselina C 6 H 8 O 7 sve
E 260 Sirćetna kiselina C 2 H 4 O 2 sve
E 240 Formaldehid CH 2 O sve svinje 6 meseci
E 297 Fumarna kiselina C 4 H 4 O 4 sve samo za silažu
E 261 Kalijumacetat C 2 H 3 O 2 K sve
E 332 Kalijumcitrat sve
E 326 Kalijumlaktat C 3 H 5 O 3 K sve
E 283 Kalijumpropionat C 3 H 5 O 2 K sve
E 202 Kalijumsorbat C 6 H 7 O 2 K sve
E 336 L-kalijumtartarat sve
E 270 Mlečna kiselina C 3 H 6 O 3 sve
E 331 Natrijumcitrat sve
E 262 Natrijumdiacetat C 4 H 7 O 4 Na sve
E 237 Natrijum-formiat CHO 2 Na sve
E 222 Natrijumbisulfit NaHSO 3 pas, mačka 500
E 223 Natrijummetabisulfit Na 2 S 2 O 5 pas, mačka 500
E 337 Natrijum-kalijumtartarat C 4 H 4 O 6 KNa x 4H 2 O sve
E 325 Natrijumlaktat C 3 H 5 O 3 Na sve
E 250 Natrijumnitrit NaHO 2 pas, mačka 100
E 281 Natrijumpropionat C 3 H 5 O 2 Na sve
E 201 Natrijumsorbat C 6 H 7 O 2 Na sve
E 335 L-natrijumtartarat sve
E 338 Ortofosforna kiselina H 3 PO 4 sve samo za silažu
E 490 1,2-Propandiol C 3 H 8 O 2 pas 53000
E 280 Propionska kiselina C 3 H 6 O 2 sve samo za silažu
E 507 Hlorovodonična kiselina HCl sve samo za silažu
E 513 Sumporna kiselina H 2 SO 4 sve samo za silažu
E 200 Sorbinska kiselina C 6 H 8 O 2 sve samo za silažu
E 334 L-vinska kiselina C 4 H 6 O 6 sve samo za silažu
E 285 Metilpropionska kiselina C 4 H 8 O 2 preživari
E 214 Etil 4-hidroksibenzoat C 9 H 10 O 3 kućni ljubimci
E 215 Natrijum etil 4-hidroksibenzoat C 9 H 9 O 3 Na kućni ljubimci
E 216 Propil 4-hidroksibenzoat C 10 H 12 O 3 kućni ljubimci
E 217 Natrijum propil 4- hidroksibenzoat C 10 H 11 O 3 Na kućni ljubimci
E 218 Metil 4- hidroksibenzoat C 8 H 8 O 3 kućni ljubimci
E 219 Natrijum metil 4- hidroksibenzoat C 8 H 7 O 3 Na kućni ljubimci

Enzimi za poboljšanje probavljivosti hrane

Član 97

Enzimi u smislu ovog pravilnika jesu: fitaza, lipaza, amilaza (α amilaza), proteaza, (b ) glukanaza, (b ) glukozidaza, ksilanaza, celulaza, hemicelulaza i drugi odobreni enzimi (kao pojedinačni pripravci ili njihove mešavine).

5. Dozvoljene štetne materije u hrani za životinje

Nedozvoljene štetne materije

Član 98

Hrana za životinje ne sme da sadrži hormone, sedative i tireostatike.
Hraniva i smeše ne smeju sadržati toksine toksigenskih bakterija u 1g (Clostridium botulinum, Clostridium perfringens i Staphylococcus pyogenes).
Smeše ne smeju da sadrže antibiotike i sulofonamide.

Maksimalno dozvoljene štetne materije

Član 99

Maksimalno dozvoljene štetne materije u hrani za životinje date su u Tabeli 52 – Štetne materije u hrani za životinje.

Tabela 52

Nepoželjne supstance u hrani za životinje

Nepoželjne supstance Proizvodi namenjeni za hranu za životinje Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (rrm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1. Arsen(1) Hraniva 2
izuzev:
– brašna dobijenog od trava, sušene lucerke i sušene deteline, sušeni repini rezanci i sušeni melasirani repini rezanci 4
– pogače od jezgra palme 4 (2)
– fosfata i kalcifikovanih morskih algi 10
– kalcijum karbonat, kalcijum i magnezium karbonat (10) 15
magnezijevog oksida i magnezijum karbonata 20
– ribe, drugih vodenih životinja i njihovi proizvodi 25(2)
– brašna morskih algi i hraniva dobijenih preradom morskih algi 40(2)
Čestice gvožđa koje se koriste kao markeri 50
Aditivi koji pripadaju funkcionalnoj grupi elementi u tragovima 30
izuzev:
– bakar sulfat pentahidrata i bakar karbonata, di bakar hlorid trihidrohlorida 50
– cink oksida, magnezijum oksida i bakar oksida 100
Dopunske smeše 4
izuzev:
– mineralnih hraniva 12
– dopunske hrane za kućne ljubimce koja sadrži ribu i druge vodene životinje i njihove proizvode i/ili brašno od algi i/ili proizvode od brašna algi. 10(2)
Potpune smeše 2
izuzev:
– potpunih smeša za ishranu riba i potpunih smesa za ishranu krznašica 10(2)
– hrane za kućne ljubimce koja sadrži ribu i druge vodene životinje i njihove proizvode i/ili brašno od algi i/ili proizvode od brašna algi. 10(2)
2. Kadmijum Hraniva biljnog porekla 1
Hraniva životinjskog porekla 2
Hraniva mineralnog porekla 2
izuzev:
– fosfata 10
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi elementi u tragovima 10
izuzev:
– bakar oksida, mangan oksida, cink oksida i mangan sulfat monohidrata 30
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i supstance protiv zgrudvavanja 2
Predsmeše(6) 15
Dopunske smeše 0,5
Izuzev:
mineralnih hraniva
– koja sadrže < 7% fosfora(8) 5
– koja sadrže ≥ 7% fosfora(8) 0,75 za svakih 1% fosfora(8), najveća dopuštena količina 7,5
– dopunske smeše za kućne ljubimce 2
Potpune smeše 0,5
izuzev
– potpune smeše za goveda (izuzev teladi), ovce (izuzev jagnjadi) i koze ( izuzev jaradi) i hrane za ribe 1
– potpunih smeša za kućne ljubimce 2
3. Fluor(7) Hraniva 150
izuzev:
– hraniva životinjskog porekla, izuzev morskih rakova kao što su morski zooplankton 500
– morskih rakova kao što su morski zooplankton 3 000
– fosfata 2 000
– kalcijum karbonata, kalcijum i magnezijum karbonata(10) 350
– magnezijum oksida 600
– kalcifikovanih morskih algi 1 000
Vermikulit (E 561) 3 000
Dopunske smeše
– koje sadrže ≤ 4% fosfora(8) 500
– koje sadrže > 4% fosfora(8) 125 za svakih 1% fosfora(8)
Potpune smeše 150
izuzev:
– potpunih smeša za svinje 100
– potpunih smeša za živinu (osim pilića) i za ribu 350
– potpunih smeša za piliće 250
– potpunih smeše za goveda, ovce i koze:
– u laktaciji 30
– ostale 50
4. Olovo Hraniva 10
izuzev:
– smeša od kabastih hraniva(3) 30
– fosfata i kalcifikovanih morskih algi 15
– kalcijum karbonata, kalcijum i magnezijum karbonata(10) 20
– kvasca 5
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi elementi u tragovima 100
izuzev:
– cink oksida 400
–mangan oksida, gvožđe karbonata, bakar karbonata 200
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i supstance protiv zgrudvavanja 30
izuzev
– klinoptilolita vulkanskog porekla, natrolit fonolita 60
Predsmeše(6) 200
Dopunske smeše 10
izuzev:
– mineralnih hraniva 15
Potpune smeše 5
5. Živa(4) Hraniva 0,1
izuzev:
– ribe, drugih vodenih životinja i njihovih proizvoda 0,5
– kalcijum karbonata, kalcijum i magnezijum karbonata(10) 0,3
Smeše (dopunske i potpune) 0,1
izuzev:
– mineralne 0,2
– smeše za ribe 0,2
– hrane za pse, mačke i krznašice 0,3
6. Nitriti(5) Hraniva 15
izuzev:
– ribljeg brašna 30
– silaže __
– proizvoda i sporednih proizvoda dobijenih od šećerne repe i šećerne trske i od proizvodnje skroba __
Potpune smeše 15
izuzev:
– potpunih smeša za pse i mačke sa sadržajem vlage većim od 20% __
7. Melamin(9) Hrana za životinje 2,5
izuzev:
– hrane za kućne ljubimce u konzervi 2,5(11)
– sledećih aditiva za hranu za životinje:
– guanadino asetične kiseline (GAA) __
– urea __
– biuret __
(1) Maksimalna dozvoljena količina odnosi se na ukupan arsen. (2) Posle zahteva nadležnog organa, odgovorni operater mora uraditi analizu kojom se dokazuje da je količina neorganskog arsenika manja od 2 ppm. Ova analiza je od naročitog značaja pri testiranju morske trave vrste Hizikia fusiforme. (3) Kabasta hraniva uključuju proizvode namenjene za ishranu životinja kao što su seno, silaža, sveža trava itd. (4) Maksimalna dozvoljena količina odnosi se na na ukupnu količinu žive. (5) Maksimalna količina je izražena kao natrijum nitrat. (6) Maksimalne količine ustanovljene za predsmeše uzimaju u obzir aditive za hranu za životinje sa najvišim nivoom olova i kadmijuma a ne osetljivost različitih životinjskih vrsta na olovo i kadmijum. U cilju zaštite životinja i zdravlja ljudi, odgovornost je proizvođača predsmeša da obezbedi, u saglasnosti sa maksimalnom dozvoljenom količinom u predsmeši, uputstvo o korišćenju drugih hraniva uz predsmešu u saglasnosti sa maksimalnim nivoima za potpunim smeše i dopunskim smešama. (7) Najveća dozvoljena količina se odnosi na analitičko utvrđivanje fluora, gde se izdvajanje vrši sa 1N hidrohlornom kiselinom tokom 20 minuta na sobnoj temperaturi, Ekvivalentni procesi izdvajanja se mogu primenjivati ako se može dokazati da imaju jednaki efekat kao opisana metoda. (8) Procenat fosfora se odnosi na hranu za životinje sa 12% vlage. (9) Maksimalne količine se odnose samo na melamin. (10) Kalcijum i magnezijum karbonat odnosi se na prirodnu mešavinu kalcijum karbonata i magnezijum karbonata. (11) Maksimalni nivo je primenjiv kod hrane za kućne ljubimce u konzervi.
MIKOTOKSINI
Nepoželjne supstance Proizvodi namenjeni za hranu za životinje Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (rrm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1. Aflatoksin B1 Hraniva 0,03
Dopunske i potpune smeše 0,01
izuzev:
– smeša (dopunske i potpune) za mlečne krave i telad, mlečne ovce i jagnjad, mlečne koze i jarad, prasiće i mladu živinu 0,005
– smeše (dopunske i potpune) za goveda (izuzev muznih krava i teladi), ovce (izuzev mlečnih ovaca i jagnjadi), koze (izuzev mlečnih koza i jaradi), svinje (izuzev prasadi) i živina (izuzev mladih životinja) 0,02
2. Zearalenon Hraniva(*):
– žitarice i proizvodi od žitarica(**), osim sporednih proizvoda od kukuruza 4
– sporedni proizvodi od kukuruza 6
Dopunske i potpune smeše:
– za prasad i mlade krmače, 0,2
– za krmače i tovne svinje, 0,5
– za telad, muzne krave, ovce i jagnjad, koze i jarad; 1
3. Ohratoksin A Hraniva(*):
– žitarice i proizvodi od žitarica(**), 0,25
Dopunske i i potpune smeše:
– za svinje, 0,1
– za živinu; 0,2
4. Deoxynivalenol Hraniva(*):
– žitarice i proizvodi od žitarica(**) osim proizvoda od kukuruza, 8
– proizvodi od kukuruza, 12
Dopunske i i potpune smeše osim za: 5
– svinje 0,9
– telad (< 4 meseca), jagnjad i jarad, 2
2. Ražana glavica (Claviceps purpurea) Hranivo i smeše koje sadrže nesamlevene žitarice 1 000
(*) Naročito obratiti pažnju na žitarice i njihove proizvode kojima se direktno hrane životinje, da njihovo korišćenje u dnevnom obroku ne sme da dovede do toga da su te životinje izložene povećanom nivou mikotoksina u odnosu na vrednost koja je određena kao nivo izloženosti ako se samo potpuna smeša koristi u dnevnom obroku. (**) Termin „žitarice i proizvodi od žitarica” obuhvata i hraniva koja potiču od žitarica, naročito kabasta i gruba hraniva. (***) Termin „kukuruz i proizvodi od kukuruza” obuhvata i hraniva koja potiču od kukuruza, naročito kabasta i gruba hraniva.
PRIRODNO SADRŽANI TOKSINI (jedinjenja koja se nalaze u biljkama i pod određenim uslovima ispoljavaju toksično dejstvo)
Nepoželjne supstance Proizvodi namenjeni za hranu za životinje Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (rrm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1. Slobodni gosipol Hraniva 20
izuzev:
– semenki pamuka 5 000
– brašna i pogače od semenki pamuka 1 200
Potpune smeše 20
izuzev:
– potpunih smeša za goveda(izuzev teladi) 500
– potpunih smeša za ovce (izuzev jagnjadi) i koze (izuzev jaradi) 300
– potpunih smeša za živinu (izuzev koka nosilja) i telad 100
– potpunih smeša za kuniće, jagnjad, jarad i svinje (izuzev prasadi) 60
2. Cijanovodonična kiselina Hraniva 50
izuzev:
– semenki lana 250
– pogača od lanenog semena 350
– proizvoda od manioke i bademove pogače 100
Potpune smeše 50
izuzev:
– potpunih smeše za piliće (< 6 nedelja) 10
3. Teobromin Potpune smeše 300
izuzev:
– potpunih smeša za svinje 200
– potpunih smeša za pse, kuniće, konje i krznašice 50
4. vinylthiooxazolidone (5-vinyloxazolidine-2-thione) Potpune smeše za živinu 1 000
izuzev:
– potpunih smeša za koke nosilje 500
5. Eterično ulje slačice(1) Hraniva 100
izuzev:
– pogača uljane repice 4 000
Potpune smeše 150
izuzev:
– potpunih smeša za goveda (izuzev teladi), ovce(izuzev jagnjadi) i koze (izuzev jaradi) 1 000
– potpunih smeša za svinje (izuzev prasadi) i živinu 500
(1) Maksimalni nivoi su izraženi kao alil izotiocijanat
ORGANOHLORNA JEDINjENjA (IZUZEV DIOKSINA I PCB-a)
Nepoželjne supstance Proizvodi namenjeni za hranu za životinje Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (rrm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1. Aldrin(1) 2. Dieldrin(1) Hraniva i potpune i dopunske smeše izuzev: 0,01(2)
– masti i ulja 0,1(2)
– hrana za ribe 0,02(2)
3. Kamfehlor (toksafen) – zbir indikatora srodnika (kongenera) CHB 26, 50 i 62(3) Ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i sporedni proizvodi izuzev 0,02
– riblje ulje 0,2
Kompletna hrana za ribe 0,05
4. Hlordan (zbir cis – i trans – izomera i oksihlordana, izraženog kao hlordan) Hraniva i smeše 0,02
izuzev:
– masti i ulja 0,05
5. DDT (zbir DDT-, DDD-(ili TDE-) i DDE- izomera, izraženih kao DDT) Hraniva i smeše 0,05
izuzev:
– masti i ulja 0,5
6. Endosulfan (zbir alfa – i beta- izomera i endosulfan sulfata, izraženih kao endosulfan) Hraniva i smeše 0,1
izuzev:
– kukuruza i proizvoda dobijenih preradom kukuruza 0,2
– semenki uljarica i proizvoda dobijenih njihovom preradom, izuzev sirovog biljnog ulja 0,5
– sirovo biljno ulje 1,0
– potpunih smeša za ribe izuzev Salmonidnih riba 0,005
– potpunih smeše za Salmonidne ribe 0,05
7. Endrin (zbir endrina i delta-keto-endrina, izražen kao endrin) Hraniva i smeše 0,01
izuzev:
– masti i ulja 0,05
8. Heptahlor (zbir heptahlora i heptahlorepoksida, izražen kao heptahlor) Hraniva i smeše 0,01
izuzev:
– masti i ulja 0,2
9. Heksahlorbenzen (HCB) Hraniva i smeše 0,01
izuzev:
– masti i ulja 0,2
10. Heksahlorcikloheksani (HCH)
– alfa-izomeri Hraniva i smeše 0,02
izuzev:
– masti i ulja 0,2
– beta-izomeri Sva hraniva 0,01
izuzev:
– masti i ulja 0,1
smeša (potpune i dopunske) 0,01
izuzev:
– smeša (potpune i dopunske) za mlečna goveda 0,005
– gama-izomeri Hraniva i smeše 0,2
izuzev:
– masti i ulja 2,0
(1) Pojedinačno ili zbirno izraženo kao dieldrin (2) Maksimalni nivoi aldrina i dieldrina, pojedinačno ili zbirno izraženo kao dieldrin (3) Brojčani sistem po Parlaru, prefiks po CHB ili „Parlaru” CHB 26: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,10,10-oktohlorobornane CHB 50: 2-endo,3-ekso,5-endo,6-ekso,8,8,9,10,10-nanohlorobornane CHB 62: 2,2,5,5,8,9,10,10-nanohlorobornane
DIOKSINI I PCB
Nepoželjne supstance Proizvodi namenjeni za hranu za životinje Najveća dozvoljena količina izražena u ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg(ppt)(1), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1. Dioksini (zbir polihlorovanih dibenzo-para-disoksina (PCDD) i polihlorovanih dibenzo-furana (PCDF) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalente faktore, 2005(2) Hraniva biljnog porekla, izuzev: 0,75
– biljnih ulja i njihovih sporednih proizvoda 0,75
Hraniva mineralnog porekla 0,75
Hraniva životinjskog porekla
– Mast životinjskog porekla, uključujući mlečnu mast i mast poreklom od jaja 1,50
– Ostali proizvodi poreklom od kopnenih životinja, uključujući mleko i proizvode od mleka, jaja i proizvode od jaja 0,75
– Riblje ulje 5,0
– Ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i sporedni proizvodi, izuzev ribljeg ulja i hidrolizovanih proteina poreklom od ribe koje sadrže više od 20% masti,(3) i brašno ljuskara 1,25
– Hidrolizovani proteini poreklom od ribe koji sadrže više od 20% masti i brašno ljuskara 1,75
Aditivi za hranu za životinje: kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetički kalcijum aluminati i klinoptiloliti sedimentnog porekla koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i supstancama protiv zgrudvavanja 0,75
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi elementi u tragovima 1,0
Predsmeše 1,0
Smeše (potpune i dopunske), izuzev: 0,75
– hrane za ribe i hrane za kućne ljubimce 1,75
– smeša za krznašice
2. Zbir dioksina i dioksinu sličnih PCBs (zbir polihlorovanih dibenzo-paradioksina (PCDDs), zbir polihlorovanih dibenzo-furana (PCDFs) i polihlorovanih bifenila (PCBs) izraženi u toksičnim ekvivalentima Svetske zdravstvene organizacije (WHO) koristeći WHO-TEF (toksične ekvivalente faktore, 2005(2)), Hraniva biljnog porekla, izuzev: 1,25
– biljnih ulja i njihovih sporednih proizvoda 1,5
Hraniva mineralnog porekla 1,0
Hraniva životinjskog porekla:
– Mast životinjskog porekla, uključujući mlečnu mast i mast poreklom od jaja 2,0
– Ostali proizvodi poreklom od kopnenih životinja, uključujući mleko i proizvode od mleka, jaja i proizvode od jaja 1,25
– Riblje ulje 20
– Ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i sporedni proizvodi, izuzev ribljeg ulja i hidrolizovanih proteina poreklom od ribe koji sadrže više od 20% masti(3) 4,0
– hidrolizovani proteini poreklom od ribe koje sadrže više od 20% masti 9
Aditivi za hranu za životinje: kaolin, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetički kalcijum aluminati i klinoptiloliti sedimentnog porekla koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i supstancama protiv zgrudvavanja 1,5
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi elementi u tragovima 1,5
Predsmeše 1,5
Smeše (dopunske i potpune) Izuzev: 1,5
– hrane za kućne ljubimce i hrane za ribe 5,5
– smeše za krznašice __
Ne dioksinu sličan PCBs (zbir PSB 28, PSB 52, PSB 101, PSB 138, PSB 153, PSB 180 ( ICES-6)(1) ) Hraniva biljnog porekla 10
Hraniva mineralnog porekla 10
Hraniva životinjskog porekla:
– Životinjska mast, uključujući mleko i jaja 10
– Ostali proizvodi poreklom od kopnenih životinja, uključujući mleko i proizvode od mleka, jaja i proizvode od jaja 10
– Riblje ulje 175
– Ribe, druge vodene životinje, njihovi proizvodi i sporedni proizvodi, izuzev ribljeg ulja i hidrolizovanih roteina poreklom od ribe koji sadrže više od 20% masti(4) 30
– Hidrolizovani proteini poreklom od ribe koje sadrže više od 20% masti 50
Aditivi za hranu za životinje: kaolinska glina, vermikulit, natrolit-fonolit, sintetički kalcijum aluminati i klinoptiloliti sedimentnog porekla koji pripadaju funkcionalnoj grupi veziva i supstancama protiv zgrudvavanja 10
Aditivi za hranu za životinje koji pripadaju funkcionalnoj grupi elementi u tragovima 10
Predsmeše 10
Smeše sa izuzetkom: 10
– hrane za kućne ljubimce i hrane za ribe 40
– smeše za krznašice
(1) Gornje granica koncentracije: izračunate su pod predpostavkom da su sve vrednosti različitih kongenera (srodnika) ispod granice kvantifikacije jednake kvantifikacijskoj granici. (2) Tabela TEF (toksični ekvivalentni faktor) za dioksin, furan i dioksinu slični PCBu: WHO-TEF za procenu rizika za zdravlje ljudi na osnovu zaključaka sa zasedanja Svetske zdravstvene organizacije (WNO) Internacionalni program za hemijsku bezbednost (IPSC) stručni sastanak održan u Ženevi, od Juna 2005. (Van den Berg et al., 2005) Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs and PCDFs for Humans and for Wildlife. Toxicological Sciences, 93(2),223-241 2006.
Srodnici (kongeneri) TEF vrednosti Srodnici (kongeneri)
Dibenzo paradioksini (PCDDs) i Dibenzofurani (PCDFs) Dioksinima sličnin Ne orto PCBs + Mono orto PCBs
2,3,7,8 TCDD 1
1,2,3,7,8 PeCDD 1 Ne orto PCBs
1,2,3,4,7,8 HxCDD 0,1 PCB 77
1,2,3,6,7,8 HxCDD 0,1 PCB 81
1,2,3,7,8,9 HxCDD 0,1 PCB 126
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD 0,01 PCB 169
OCDD 0,0003
Mono orto PCBs
2,3,7,8 TCDF 0,1 PCB 105
1,2,3,7,8 PeCDF 0,03 PCB 114
2,3,4,7,8 PeCDF 0,3 PCB 118
1,2,3,4,7,8 HxCDF 0,1 PCB 123
1,2,3,6,7,8 HxCDF 0,1 PCB 156
1,2,3,7,8,9 HxCDF 0,1 PCB 157
2,3,4,6,7,8 HxCDF 0,1 PCB 167
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF 0,01 PCB 189
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF 0,01
OCDD 0,0003
Korišćene skraćenice: „T”– tetra; „Pe” – penta; „Hx” – heksa; „Hp” – hepta, „O” – okta, „CDD” – hlordibenzodioksin, „CDF” – hlordibenzofuran, „CB” – hlorbifenil
(3) Sveža riba i ostale vodene životinje koje su korišćene ne prerađene kao hranivo za krznašice ne podležu proveri maksimalnih nivoa, dok maksimalni nivo 3,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda i 6,5 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda je primenjiv na svežu ribu i 20,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg proizvoda je primenjiv na riblju jetru koja se koristi neprerađena za ishranu kućnih ljubimaca, cirkuskih životinja i životinja u zološkom vrtu ili se koristi kao sirovina u proizvodnji hrane za kućne ljubimce. Proizvodi ili proteini životinjskog porekla proizvedeni od ovih životinja (krznašice, kućni ljubimci, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne mogu da se koriste u lancu ishrane kao ni za ishranu životinja koje se koriste za proizvodnju hrane. (4) Sveža riba i ostale vodene životinje koje su korišćene ne prerađene kao hrana za krznašice ne podlažu proveri maksimalnih nivoa, dok maksimalni nivo 75 µg/kg proizvoda primjenjuju se na svežu ribu i 200 µg/kg proizvoda je primenjiv na riblju jetru koja se koristi neprerađena za ishranu kućnih ljubimaca, životinja u zoološkom vrtu i cirkuskih životinja ili se koristi kao sirovina u proizvodnji hrane za kućne ljubimce. Proizvodi ili proteini životinjskog porekla proizvedeni od ovih životinja (krznašice, kućni ljubimci, životinje u zoološkim vrtovima i životinje u cirkusu) ne mogu da se koriste u lancu ishrane kao ni za ishranu životonja koje se koriste za proizvodnju hrane.
DOZVOLjENI ADITIVI ZA HRANU ZA ŽIVOTINjE U NE CILjNOM HRANIVU KOJE PRATI OSTATKE KOJI SE NE MOGU IZBEĆI
Kokcidiostatik Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (rrm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1. Decoquinate Hraniva 0,4
Smeše (dopunske i potpune) za:
– živinu koja služi za proizvodnju jaja, koke koje se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 0,4
– piliće za tov u periodu pre klanja u kome je upotreba Decoquinat-a zabranjena (hrana za životinje se povlači); 0,4
– druge vrste životinja 1,2
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba Decoquinat-a (2)
2. Diklazuril Hraniva 0,01
Smeše (dopunske i potpune) za:
– ptice nosilje, pilići koje se uzgajaju za nošenje

(> 16 nedelja) i ćurke za tov

(> 12 nedelja)

0,01
– kuniće za tov i uzgoj u periodu pre klanja u kome je upotreba diklazurila zabranjena 0,01
– druge vrste životinja izuzev pilića koji se uzgajaju za nošenje (< 16 nedelja), pilića za tov, biserki i ćurki za tov 0,03
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba diklazurila (2)
3. Halofuginon hidrobromid Hraniva 0,03
Smeše (dopunske i potpune) za:
– ptice nosilje, piliće koje se uzgajaju za nošenje i ćurke (> 12 nedelja) 0,03
– piliće za tov i ćurke (< 12 nedelja) u periodu pre klanja u kome je upotreba Halofuginon hidrobromida zabranjena 0,03
– druge vrste životinja 0,09
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj upotreba halofuginon hidrobromida nije odobrena (2)
4. Lasalocid A natrijum Hraniva
Smeše (dopunske i potpune) za:
– pse, telad, kuniće, kopitare, životinje za proizvodnju mleka, svu živinu koja služi za proizvodnju jaja, ćurke (> 16 nedelja) i piliće koji se uzgajaju za nošenje

(> 16 nedelja)

– piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nošenje (< 16 nedelja) i ćurke (<16 nedelja) u periodu pre klanja u kome je upotreba lasalocid A natrijuma zabranjena (povlači se hrana za životinje)
Fazane, biserke, prepelice i jarebice (osim nosilja ovih ptica) zabranjena je upotreba Lasalocida A natrijuma (povlačenje hrane za životinje) za period pre klanja 1,25
– druge vrste životinja 3,75
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba lasalocid A natrijuma (2)
5. Maduramicin amonijum alfa Hraniva 0,05
Smeše (dopunske i potpune) za:
–kopitare, zečeve, ćurke ( > 16 nedelja), koke nosilje i piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 0,05
– piliće za tov i ćurke (< 16 nedelja) u periodu pre klanja u kome je upotreba maduramicin amonijum alfa zabranjena 0,05
– druge vrste životinja 0,15
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba maduramicin amonijum alfa (2)
6. Monesin natrijum Hraniva 1,25
Smeše (dopunske i potpune) za:
– kopitare, pse, male preživare (ovce i koze), patke, goveda, životinje za proizvodnju mleka, sve ptice nosilje, piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) i ćurke (> 16 nedelja) 1,25
– piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nošenje (< 16 nedelja) i ćurke (< 16 nedelja) u periodu pre klanja u kome je upotreba monesin natrijum zabranjena (povlači se hrana za životinje) 1,25
– druge vrste životinja 3,75
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba monesin natrijuma (2)
7. Narasin Hraniva 0,7
Smeše (dopunske i potpune) za:
– ćurke, kuniće, kopitare, svu živinu koja služi za proizvodnju jaja i piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 0,7
– druge vrste životinja 2,1
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba narazina (2)
8. Nikarbazin Hraniva 1,25
Smeše(dopunske i potpune) za:
– kopitare, živinu koja služi za proizvodnju jaja i pilića koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 1,25
– druge životinjske vrste 3,75
Predsmeše za upotrebu u hrani za životinje u kojoj nije odobrena upotreba nikarbazin (sam ili u kombinaciji sa narasinom) (2)
9. Robendin hidrohlorid Hraniva 0,7
Smeše (dopunske i potpune) za:
– ptice nosilje i piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 0,7
– piliće za tov, kuniće za tov i uzgoj i ćurke u periodu pre klanja u kome je upotreba robendin hidrohlorid zabranjena (povlačenje hrane za životinje) 0,7
– druge vrste životinja 2,1
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba robendin hidrohlorida (2)
10. Salinomicin natrijum Hraniva 0,7
Smeše (dopunske i potpune) za:
– kopitare, ćurke, živinu koja služi za proizvodnju jaja, piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 12 nedelja) 0,7
– piliće za tov, piliće koji se uzgajaju za nošenje (< 12 nedelja) i kuniće za tov u periodu pre klanja u kome je upotreba salinomicin natrijuma zabranjena (povlačenje hrane za životinje) 0,7
– druge vrste životinja 2,1
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba salinomicin natrijuma (2)
11. Semduramicin natrijum Hraniva 0,25
Smeše (dopunske i potpune) za:
– ptice nosilje i piliće koji se uzgajaju za nošenje (> 16 nedelja) 0,25
– piliće za tov u periodu pre klanja u kome je upotreba semduramicin natrijuma zabranjena (povlačenje hrane za životinje) 0,25
– druge vrste životinja 0,75
Predsmeše za hranu za životinje u kojoj nije odobrena upotreba semduramicin natrijum (2)
(2) Maksimalna dozvoljena količina supstance u predsmeši je koncentracija čija vrednost neće biti veća od 50% maksimalnog nivoa koji je utvrđen hrani za životinje, ako se primenjuje uputstvo za korišćenje predsmeše
ŠTETNE BOTANIČKE NEČISTOĆE
Nepoželjne supstance Najveća dozvoljena količina izražena u mg/kg (rrm), kada je udeo vlage u hrani za životinje, preračunat na 12%
1.Semena korova, nemlevenog i negnječenog voća koje sadrži alkaloide, glukozide ili druge odvojene toksične supstance ili uključene u kombinaciji Hraniva i potpune i dopunske smeše 3 000
– Datura sp 1 000
2. Crotolaria spp. Hraniva i potpune i dopunske smeše 100
3. Seme i ljuske – Ricinus communis L., Croton tiglium L. iAbrus precatorius L. kao i svojih obrađenih derivata(1), odvojeni ili u kombinaciji Hraniva i potpune i dopunske smeše 10 (2)
4. Ne oljuštena bukva – Fagus silvatica L. Hraniva i potpune i dopunske smeše Seme i plodovi ovih biljaka kao i njihovi prerađeni derivati mogu se naći u hranivu samo u tragovima koji se ne mogu kvantitativno utvrditi
5. Purghera – Jatropha curcas L.
6. Indijanska slačica – Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.
7. Sareptian slačica – Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp.juncea
8. Kineska slačica – Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin
9. Crna slačica – Brassica nigra (L.) Koch
10. Etiopska slačica – Brassica carinata A. Braun
11. Seme Ambrozije – Ambrosia spp. Hraniva(3) 50
Izuzev:
– Prosa (zrno Panicum miliaceum L. i sirka (zrno Sorgum bicolor (L) Moench nije za direktnu ishranu životinja(3) Potpuna hrana sadrži nemlevene žitarice i semena. 200 50
(1) U do sada utvrđeno analitičkom mikroskopijom.

(2) Obuhvata i delove omotača zrna.

(3) U slučaju nedvosmislenih dokaza pod uslovom da su žitarice i seme namenjeni za mlevenjem ili drobljenje, nema potrebe da se izvrši čišćenje zrna i semena sadrže neispravan nivo semena Ambrosia spp. pre mlevenja ili drobljenja. Preventivne mere treba preduzeti da bi se izbeglo širenje Ambrosia spp. semena u okolinu tokom transporta, skladištenja ili prerade ovih semena i žitarica.

Maksimalna dozvoljena količina natrijum-hlorida u smešama za živinu je 0,5%, a za svinje 2%.
U smešama ne sme biti više od 1% peska (pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini).
Pokazatelji hemijskog razlaganja u hranivu

Član 100

Maksimalne vrednosti pokazatelja hemijskog razlaganja u hranivu izražene su kiselinskim stepenom i kiselinskim brojem većim od broja, koji su dati u Tabeli 53 – Pokazatelji hemijskog razlaganja u hranivu.

Tabela 53

Pokazatelji hemijskog razlaganja u hranivu

Hranivo Kiselinski broj Kiselinski stepen
Mesno koštano i riblje brašno 40
Mast, loj i pogače 50 12
Brašno od otpadaka pri klanju 40 15
Mast od otpadaka pri klanju 40 30

Maksimalno dozvoljena količina amonijaka u hranivima belančevinastog porekla je 2500 mg/kg (ppm).

Saprofitski mikroorganizmi

Član 101

Najveći broj saprofitskih mikroorganizama u hrani za životinje dat je u Tabeli 54 – Saprofitski mikroorganizmi.
Tabela 54
Saprofitski mikroorganizmi

Hraniva i smeše Broj bakterija u 1 gr Broj kvasaca i plesni u 1 gr Dopušteno odstupanje utvrđeno mikrobiološkom pretragom
Hraniva biljnog porekla 12.000.000 200.000 15%
Hraniva animalnog porekla 6.000.000 10.000 10%
Smeše za mlade životinje 3.000.000 50.000 10%
Smeše za odrasle životinje 5.000.000 200.000 15%

Ako se u smešama koriste pro biotici, broj mikroorganizama i kvasaca može biti povećan za količinu navedenog pro biotika.
Kod peletiranih smeša može biti do 2.000.000 saprofitskih mikroorganizama i do 20.000 plesni u jednom gramu.

Mikroorganizmi u hrani za životinje

Član 102

Najveći broj mikroorganizama po vrstama u hrani za životinje dat je u Tabeli 55 – Broj mikroorganizama po vrstama.

Tabela 55

Broj mikroorganizama po vrstama

Vrsta mikroorganizama Proizvod Broj mikroorganizama
Salmonellae hraniva i smeše 0 u 50 g
Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens hraniva i smeše 0 u 50 g
Staphilococus pyogenes hraniva i smeše 0 u 50 g
Ostali mikroorganizmi hraniva i smeše 0 u 50 g

Maksimalne količine parazitskih gljivica
Član 103
Maksimalne količine parazitskih gljivica u hrani za životinje date su u Tabeli 56 – Parazitske gljivice u hrani za životinje.
Tabela 56
Parazitske gljivice u hrani za životinje

Vrsta parazitske gljivice Hrana za životinje mg/kg (ppm)
Secale cornutum (Claviceps purpurea) Žita i smeše od žita 1000

Uslov za upotrebu sirovina koje sadrže štetne materije

Član 104

Sirovine koje služe za proizvodnju hrane za životinje, u sirovom ili poluprerađenom stanju, a sadrže štetne materije i sastojke u količinama većim od dozvoljenih, osim materija i sastojaka navedenih u članu 99. ovog pravilnika mogu se upotrebiti za proizvodnju hrane za životinje, ako te štetne materije, posle dodavanja drugih sastojaka ili posle odgovarajuće obrade, ne prelaze maksimalne količine propisane ovim pravilnikom.

III Dozvoljena odstupanja

Član 105

Hrana za životinje ispunjava uslove u pogledu kvaliteta utvrđenog u skladu sa članom 3. ovog pravilnika, ako se prilikom hemijske analize kvaliteta utvrde odstupanja u granicama koja su utvrđena u Tabeli 57 – Dozvoljena odstupanja za sirovine, u Tabeli 58 – Dozvoljena odstupanja za smeše i Tabeli 59 – Dozvoljena odstupanja za dodatke.

Tabela 57

Dozvoljena odstupanja za sirovine

Red. br. Ispitivana materija Uslovi kvaliteta Dozvoljena odstupanja
1 2 3 4
1. proteini <10
10-20%
>20%
1% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
2. mast <5% 5-15% >15% 0,6% apsolutne vrednosti 12% relativne vrednosti 1,8% apsolutne vrednosti
3. celuloza <6% 6-14% 0,9% relativne vrednosti 2,1% apsolutne vrednosti
4. pepeo <5% 5-10% >10% 0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti
5. vlaga <5% 5-10% 10-20% 20-40% >40% 0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti 5% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
6. kalcijum, fosfor, <2 0,2% apsolutne vrednosti
magnezijum, natrijum 2-15% >15% 10% relativne vrednosti 1,5% apsolutne vrednosti
7. natrijum hlorid, <3 0,3% apsolutne vrednosti
pepeo nerastvoran u kiselini >3% 10% relativne vrednosti
8. kiselinski broj 0,2 jedinice 10% relativne vrednosti 1,5 jedinice
9. energija sve vrednosti 5% apsolutne vrednosti

Tabela 58
Dozvoljena odstupanja za smeše

Red. br. Ispitivana materija Uslovi kvaliteta Dozvoljena odstupanja
1 2 3 4
1. proteini <10
10-20%
>20%
1% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
2. mast <85
8-15%
>15%
0,8% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1,5% apsolutne vrednosti
3. celuloza <6% 6-12% >12% 0,9% apsolutne vrednosti 15% relativne vrednosti 1,8% apsolutne vrednosti
4. pepeo <5% 5-10% 10-20% 20-40% >40% 0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti 5% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
5. vlaga <5% 5-10% 10-20% 20-40% >40% 0,5% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti 5% relativne vrednosti 2% apsolutne vrednosti
6. kalcijum, fosfor <1
1-6%
6-12%
12-16%
>16%
0,15% apsolutne vrednosti 15% relativne vrednosti 0,9% apsolutne vrednosti 7,7% relativne vrednosti 1,2% apsolutne vrednosti
7. magnezijum, natrijum <0,7 0,7-5,0% 5,0-7,5% 7,5-15% >15% 0,1% apsolutne vrednosti 15% relativne vrednosti 0,75% apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1,5% apsolutne vrednosti
8. pepeo nerastvoran u kiselini <4
4-10%
>10%
0,4 apsolutne vrednosti 10% relativne vrednosti 1% apsolutne vrednosti
9. aminokiseline sve vrednosti 15% relativne vrednosti
10. energija sve vrednosti 5% apsolutne vrednosti

Tabela 59

Dozvoljena odstupanja za dodatke

Red. br. Ispitivana materija Uslovi kvaliteta Dozvoljena odstupanja
1 2 3 4
1. svi dodaci <0,5 40% relativne jedinice
0,5-1,0 0,2 jedinice
1-50 20% relativne jedinice
5-100 10 jedinice
100-500 20% relativne vrednosti
500-1000 50% jedinice
>1000 5% relativne vrednosti

Za pojedinačna pakovanja dozvoljena odstupanja mase ili zapremine iznose 1% apsolutne vrednosti.

IV Završne odredbe

Prestanak važenja ranijeg pravilnika

Član 106

Danom primene ovog pravilnika prestaju da važe:

1) odredbe Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za hranu za životinje („Službeni list SRJ“, br. 20/00 i 38/01), koje se odnose na kvalitet hrane za životinje;
2) Pravilnik o maksimalnim količinama štetnih materija i sastojaka u stočnoj hrani („Službeni list SFRJ“, br. 2/90 i 27/90).

Član 107

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. maja 2010. godine.

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">