Reklama

 

Na osnovu člana 26. stav 6. tačka 11) Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 17/19),

Ministar zdravlјa, uz saglasnost ministra polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi

PRAVILNIK

o pomoćnim sredstvima u proizvodnji hrane

„Službeni glasnik RS“, broj 18 od 11. februara 2022.

Predmet

Član 1.

Ovim pravilnikom, propisuju se zahtevi koje moraju da ispune pomoćna sredstva, uklјučujući i rastvarače za ekstrakciju, koja se koriste, ili su namenjena da se koriste u proizvodnji hrane ili sastojaka hrane, kao i Lista pomoćnih sredstava koja mogu da se koriste u proizvodnji hrane.

Oblast primene

Član 2.

Ovaj pravilnik se odnosi na pomoćna sredstva, uklјučujući rastvarače za ekstrakciju koji se koriste ili su namenjeni da se koriste u proizvodnji hrane ili sastojaka hrane.

Ovaj pravilnik se ne primenjuje na rastvarače za ekstrakciju koji se koriste u proizvodnji prehrambenih aditiva, vitamina i drugih supstanci sa hranjivim ili fiziološkim efektom, osim ako su ti prehrambeni aditivi, vitamini ili supstance sa hranjivim ili fiziološkim efektom navedeni u Prilogu 1. – Rastvarači za ekstrakciju koji se mogu koristiti tokom prerade sirovina, hrane, komponenata hrane ili sastojaka hrane, obezbeđujući pritom da za posledicu njihovog korišćenja u proizvodnji hrane, hrana ne sadrži količine ostataka rastvarača za ekstrakciju, koje su opasne za zdravlјe lјudi.

Prilog 1. iz stava 2. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Značenje pojedinih izraza

Član 3.

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) pomoćno sredstvo u proizvodnji hrane (u dalјem tekstu: pomoćno sredstvo) je svaka supstanca koja:

(1) se sama po sebi ne koristi kao hrana;

(2) se namerno koristi u procesu prerade sirovina, hrane ili njihovih sastojaka u svrhu zadovolјenja određenih tehnoloških potreba tokom proizvodnje, obrade ili prerade;

(3) može imati za posledicu nenamernu, ali tehnološki neizbežnu prisutnost ostataka te supstance ili njenih derivata u gotovom proizvodu, pod uslovom da njihova prisutnost ne predstavlјa opasnost po zdravlјe, kao i da nema tehnološki efekat u gotovom proizvodu;

2) rastvarač je bilo koja supstanca za rastvaranje hrane ili bilo koje njene komponente, uklјučujući bilo koji kontaminant prisutan u hrani ili na toj hrani;

3) rastvarač za ekstrakciju je rastvarač koji se koristi u postupku ekstrakcije tokom prerade sirovina, prehrambenih proizvoda ili komponenata ili sastojaka ovih proizvoda i koji se uklanja, ali koji može imati za posledicu nenamernu, ali tehnološki neizbežnu, prisutnost ostataka ili derivata u hrani ili sastojku hrane.

Opravdanost upotrebe pomoćnih sredstava

Član 4.

Supstance koje se koriste kao pomoćna sredstva u procesu proizvodnje iz člana 2. ovoga pravilnika, mogu se koristiti ukoliko imaju određenu tehnološku ulogu prilikom prerade ili obrade sirovina, hrane ili njihovih sastojaka. Nakon prerade potrebno je osigurati uklanjanje pomoćnih supstanci u procesu proizvodnje u konačnom proizvodu u celini, odnosno mogu zaostati neizbežni ostaci ili derivati koji u konačnom proizvodu nemaju tehnološku ulogu i ne predstavlјaju opasnost za zdravlјe lјudi.

Subjekti u poslovanju hranom moraju osigurati da upotreba pomoćnih supstanci u procesu proizvodnje sirovina, hrane, ili komponenata ili sastojaka tih proizvoda bude u skladu sa svim zahtevima u pogledu bezbednosti i higijene hrane, u skladu sa propisima koji uređuju oblast bezbednost hrane i higijene hrane.

Kategorizacija pomoćnih sredstava

Član 5.

Pomoćna sredstva razvrstavaju se prema funkcionalnom efektu u sledeće kategorije:

1) rastvarači za ekstrakciju;

2) sredstva protiv stvaranja pene;

3) sredstva za tretiranje vode za kotlove;

4) katalizatori;

5) sredstva za bistrenje i filtraciju;

6) sredstva za kontaktno smrzavanje i hlađenje;

7) sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja;

8) deterdženti (sredstva za kvašenje);

9) sredstva za imobilizaciju enzima i nosači;

10) sredstva za taloženje;

11) jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita;

12) lubrikanti, sredstva protiv sleplјivanja;

13) sredstva za regulisanje broja mikroorganizama;

14) hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme;

15) propelenti i gasovi za pakovanje;

16) sredstva za pranje i lјuštenje;

17) ostala pomoćna sredstva u proizvodnji.

Uslovi korišćenja pomoćnih sredstava

Član 6.

Pomoćna sredstva mogu da se koriste pod sledećim uslovima:

1) da su navedena u Prilogu 1. i Prilogu 2. – Pozitivna lista pomoćnih sredstava u proizvodnji izuzev rastvarača za ekstrakciju ovog pravilnika;

2) da njihova čistoća odgovara zahtevima iz člana 10. ovog pravilnika i specifikacijama iz Priloga 3. – Specifikacije pomoćnih sredstava u proizvodnji ovog pravilnika, odnosno za aditive koji su dozvolјeni za korišćenje i kao pomoćna sredstva, da čistoća odgovara zahtevima propisa kojima se regulišu prehrambeni aditivi, odnosno za hranu koja je dozvolјena za korišćenje kao pomoćno sredstvo u proizvodnji, da čistoća odgovara zahtevima posebnih propisa o kvalitetu hrane, odnosno za vitamine i minerale i druge supstance sa hranlјivim ili fiziološkim efektom, koji se koriste kao pomoćna sredstva, da čistoća odgovara zahtevima nacionalne, odnosno evropske farmakopeje;

3) da uslovi njihove upotrebe odgovaraju uslovima iz Pozitivne liste iz Priloga 1. i Priloga 2. ovog pravilnika;

4) da količina njihovih rezidua u prehrambenom proizvodu nije veća od maksimalno dozvolјene količine propisane u Prilogu 1. i Prilogu 2. ovog pravilnika.

Prilog 2. i Prilog 3. iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Deklaracija

Član 7.

Supstance navedene u Prilogu 1. ovog pravilnika koje su namenjene da se koriste kao pomoćna sredstva, uklјučujući i rastvarače za ekstrakciju, mogu se stavlјati na tržište ako se na njihovoj ambalaži, kontejnerima ili etiketama nalaze sledeći vidlјivi, jasno čitlјivi i neizbrisivi podaci:

1) naziv supstance naveden u Prilogu 1. ovog pravilnika;

2) jasan navod da je supstanca odgovarajućeg kvaliteta za upotrebu u ekstrakciji hrane ili sastojaka hrane;

3) oznaka serije ili lota;

4) poslovni naziv firme i adresa proizvođača, uvoznika (ako se proizvod uvozi) ili subjekta u poslovanju koji pakuje ili prodaje pomoćna sredstva, uklјučujući i rastvarače za ekstrakciju;

5) neto količina data u jedinicama zapremine;

6) ako je potrebno, posebne uslove upotrebe i uslove skladištenja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci navedeni u stavu 1. tač. 3)–6) ovog člana mogu se nalaziti samo u pratećim dokumentima, koja moraju biti dostavlјena uz isporuku ili pre nje, za tačno određenu seriju ili lot.

Na deklarisanje supstanci iz stava 1 ovog člana u svemu se primenjuju odredbe propisa kojima se uređuju težine i mere ili odredbe propisa kojima se uređuju klasifikacija, pakovanje i obeležavanje opasnih supstanci i smeša.

Ovi podaci navode se na srpskom jeziku, a mogu biti navedeni i na više različitih jezika, u skladu sa zakonom.

Član 8.

Aditiv koji je dozvolјen za korišćenje kao pomoćno sredstvo, ako se koristi samo kao pomoćno sredstvo u proizvodnji i nije sastojak hrane, ne navodi se u spisku sastojaka na deklaraciji hrane.

Posebni zahtevi za rastvarače za ekstrakciju – Uslovi korišćenja

Član 9.

U proizvodnji hrane ili sastojaka hrane kao rastvarači za ekstrakciju mogu se koristiti isklјučivo supstance i materijali navedeni u Prilogu 1. ovog pravilnika, pod uslovima i kada je to potrebno, u granicama najvećih dozvolјenih količina ostataka navedenih u Prilogu 1. ovog pravilnika.

Rastvarači za ekstrakciju ili njihovi ostaci ne mogu biti razlog zabrane, ograničenja ili sprečavanje stavlјanja na tržište hrane, u čijoj proizvodnji su korišćeni, ukoliko su oni u skladu sa zahtevima ovog pravilnika.

Voda, kojoj su dodate supstance za regulisanje kiselosti ili alkalnosti i drugi sastojci hrane koji imaju svojstva rastvarača, odobreni su kao rastvarači za ekstrakcije u proizvodnji hrane i sastojaka hrane.

Opšti i specifični kriterijumi čistoće rastvarača za ekstrakciju

Član 10.

Rastvarači za ekstrakcije navedeni u Prilogu 1. ovog pravilnika ispunjavaju sledeće opšte i specifične kriterijume čistoće:

1) ne sadrže toksikološki opasnu količinu bilo kojeg elementa ili supstance;

2) ne sadrže više od 1 mg/kg arsena i 1 mg/kg olova, ako nisu posebno propisani kriterijumi čistoće;

3) ispunjavaju specifične kriterijime čistoće u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika.

Prelazna odredba

Član 11.

Subjekti u poslovanju pomoćnim sredstvima uskladiće svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 12.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda („Službeni list SRJ”, broj 62/02).

Stupanje na snagu

Član 13.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj 119-01-384/2021-10

U Beogradu, 2. februara 2022. godine

Ministar,

dr Zlatibor Lončar, s.r.

Prilog 1. Rastvarači za ekstrakciju koji se mogu koristiti tokom prerade sirovina, hrane, komponenata hrane ili sastojaka hrane

DEO I

Rastvarači za ekstrakciju koji se mogu koristiti u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom za sve namene1

Naziv:

Propan3

Butan3

Etilacetat

Etanol

Uglјen-dioksid3

Aceton2

Azot-oksid3

––––––––––––––––

1 Smatra se da su rastvarači za ekstrakciju korišćeni u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom ako njihova upotreba ima za posledicu samo prisutnost ostataka ili derivata u tehnološki neizbežnim količinama koje ne predstavlјaju opasnost za zdravlјe lјudi.

2 Zabranjena je upotreba acetona za rafinaciju ulјa od komine maslina.

3 Odgovara zahtevima propisa kojima se regulišu prehrambeni aditivi.

DEO II

Rastvarači za ekstrakcije za koje su navedeni uslovi upotrebe

Naziv

Uslovi upotrebe
(
sažeti opis ekstrakcije)

Najveće dozvolјene
količine ostataka u hrani ili sastojku hrane podvrgnutim ekstrakciji

Heksan (1)

Proizvodnja ili frakcionisanje masti i ulјa i proizvodnja kakao maslaca

1 mg/kg u masti, ulјu ili kakao maslacu

Proizvodnja proteinskih proizvoda bez masti i brašna bez masti

10 mg/kg u hrani koja sadrži proteinske proizvode bez masti i brašna bez masti

30 mg/kg u sojinim proizvodima bez masti koji se prodaju krajnjem potrošaču

Priprema žitnih klica bez masti

5 mg/kg u žitnim klicama bez masti

Metilacetat

Uklanjanje kofeina ili iritirajućih i gorkih supstanci iz kafe i čaja

20 mg/kg u kafi ili čaju

Proizvodnja šećera iz melase

1 mg/kg u šećeru

Metil-etil-keton (2)

Frakcionisanje masti i ulјa

5 mg/kg u masti i ulјu

Uklanjanje kofeina ili iritirajućih i gorkih supstanci iz kave i čaja

20 mg/kg u kafi ili čaju

Dihlorometan

Uklanjanje kofeina ili iritirajućih i gorkih supstanci iz kafe i čaja

2 mg/kg u prženoj kafi;

5 mg/kg u čaju

Metanol

Sve upotrebe

10 mg/kg

Propan-2-ol

Sve upotrebe

10 mg/kg

Dimetil-etar

Proizvodnja proteinskih proizvoda životinjskog porekla bez masti, uklјučujući želatin (3)

0,009 mg/kg u proteinskim proizvodima životinjskog porekla bez masti, uklјučujući želatin

Proizvodnja kolagena (4) i derivata kolagena, osim želatina

3 mg/kg u kolagenu i derivatima kolagena, osim želatine

(1) Heksan je komercijalni proizvod koji se sastoji uglavnom od acikličnih zasićenih uglјovodonika sa šest atoma uglјenika, dobijen destilacijom pri temperaturi između 64 °S i 70 °S. Zabranjena je upotreba heksana i metil-etil-ketona u kombinaciji

(2) Nivo n-heksana u ovom rastvaraču ne sme da bude veći od 50 mg/kg. Zabranjena je upotreba heksana i metil-etil-ketona u kombinaciji

(3) Želatin označava prirodni, rastvorlјivi protein, želirajući ili neželirajući, dobijen delimičnom hidrolizom kolagena proizvedenog iz kostiju, kože, tetiva i tetiva životinja, u skladu sa propisom koji uređuje oblast kvaliteta belančevinastih proizvoda

(4) Kolagen označava proizvod na bazi proteina dobijen iz životinjskih kostiju, kože i tetiva i proizveden u skladu sa propisom koji uređuje oblast kvaliteta belančevinastih proizvoda

DEO III

Rastvarači za ekstrakcije za koje su navedeni uslovi upotrebe

Naziv

Najveća dopuštena količina ostataka u hrani zbog upotrebe rastvarača za ekstrakciju u proizvodnji aroma iz prirodnih aromatičnih materijala

Dietil – etar

2 mg/kg

Heksan (1)

1 mg/kg

Cikloheksan

1 mg/kg

Metil- acetat

1 mg/kg

Butan-1-ol

1 mg/kg

Butan-2-ol

1 mg/kg

Metil-etil-keton (1)

1 mg/kg

Dihlorometan

0,02 mg/kg

Propan-1-ol

1 mg/kg

1,1,1,2-tetrafluoroetan

0,02 mg/kg

Metanol

1,5 mg/kg

Propan-2-ol

1 mg/kg

(1) Zabranjena je upotreba heksana i metil-etil-ketona u kombinaciji

Prilog 2. Pozitivna lista pomoćnih sredstava u proizvodnјi izuzev rastvarača za ekstrakciju

Redni br.

Naziv

Kategorija

Uslovi upotrebe

Maksimalno dozvolјena količina rezidua u hrani ili sastojku hrane

1.

Metil- estri masnih kiselina

Sredstva protiv stvaranja pene

2.

Polialkilenglikol estri masnih kiselina (1-5 mola etilenoksida ili propilenoksida)

Sredstva protiv stvaranja pene

3.

Masni alkoholi (C8-C30)

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

4.

Formaldehid

Sredstva protiv stvaranja pene

Šećerna repa

0,05 mg/kg

Sredstva za regulisanje broja mikroorganizama

Šećer

5.

Hidrogenizovano kokosovo ulјe1

Sredstva protiv stvaranja pene

Konditorski proizvodi, Bilјni proteini

15 mg/kg

6.

Mešavina polioksietilen i polioksipropilen estara C8-C30 masnih kiselina

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

7.

Mono i digliceridi masnih kiselina iz jestivih masti2

Sredstva protiv stvaranja pene

Džemovi, želei i marmelade

8.

Okso alkoholi (C9-C30)

Sredstva protiv stvaranja pene

Pivo

9.

Dimetilpolisiloksan2

Sredstva protiv stvaranja pene

Masti i ulјa, Bilјni proteini, Sokovi

Lubrikanti, sredstva protiv sleplјivanja

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

10.

Polioksietilen estri C8-C30 masnih kiselina

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

11.

Polioksipropilen estri C8-C30 masnih kiselina

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

12.

Polioksietilen estri C9-C30 okso alkohola

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

13.

Polioksipropilen estri S9-S30 okso alkohola

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

14.

Oksiran, metil-, polimer sa oksiranom

Sredstva protiv stvaranja pene

Bilјni proteini

15.

Akrilamid-natrijum akrilatna smola

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

16.

Amonijum-alginat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

17.

Kobalt-sulfat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

18.

1-Hidroksietiliden-1,1-difosforna kiselina i njene natrijumove i kalijumove soli

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

19.

Lignosulfonska kiselina

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

20.

Magnezijum-sulfat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Detergenti (sredstva za kvašenje)

Masti i ulјa

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

21.

Monobutil etri polietilen-polipropilen glikola proizvedene nasumičnom kondenzacijom 1:1 w/w mešavine eilen-oksida i propilen-oksida sa butanolom

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

22.

Pentanatrijum-trifosfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

23.

Poli (akrilna kiselina ko-hipofosfit), Na so

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

24.

Polietilenglikoli2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

25.

Polimaleinska kiselina i/ili njene natrijumove soli

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Šećeri

5 mg/kg

26.

Polioksipropilenglikol

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

27.

Kalijum-alginat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

28.

Kalijum-karbonat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

29.

Kalijum-polifosfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

30.

Natrijum-acetat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

31.

Natrijum-alginat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

32.

Natrijum-aluminat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

33.

Natrijum-karbonat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Sredstva za pranje i lјuštenje

Enzimski preparati

34.

Natrijum-karboksimetilceluloza2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

35.

Natrijum-glukoheptonat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

36.

Natrijum-heksametafosfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

37.

Natrijum-humat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

38.

Natrijum-hidroksid2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Masti i ulјa za prženje i njihove emulzije

Hraniva za mikrorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće, Šećerna repa

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Masti i ulјa

39.

Natrijum-lignosulfonat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

40.

Natrijum-metasilikat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Trupovi mesa i živine

41.

Natrijum-nitrat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

42.

Natrijum-fosfat (mono-, di-, tri-)2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

43.

Natrijum-poliakrilat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Sredstvo za taloženje

Šećerna repa

44.

Natrijum-polifosfati2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

45.

Natrijum-silikat

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

46.

Natrijum-sulfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

47.

Natrijum-sulfit2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

48.

Natrijum-tripolifosfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

49.

Skrob, nemodifikovan3

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

50.

Tanini (uklјučujući quebracho ekstrakt)

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

Sredstva za bistrenje i filtraciju

51.

Tetranatrijum-difosfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

52.

Tetranatrijum-EDTA

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

53.

Tetranatrijum-pirofosfat2

Sredstva za tretiranje vode u kotlovima

Voda iz kotlova

54.

Legure 2 ili više navedenih metala:

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

55.

Aluminijum2

Katalizatori

56.

Hrom

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

57.

Bakar

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

58.

Bakar-hromat

Katalizatori

59.

Bakar-hromit

Katalizatori

60.

Gvožđe(III)-hlorid heksahidrat

Katalizatori

61.

Mangan

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,4 mg/kg

62.

Molibden

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

63.

Nikl

Katalizatori

Polioli

1 mg/kg

64.

Paladijum

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

65.

Platina

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

66.

Kalijum (metal)

Katalizatori

Interesterifikovana ulјa

1 mg/kg

67.

Kalijum-metilat (metoksid)

Katalizatori

Interesterifikovana ulјa

1 mg/kg

68.

Kalijum-etilat (etoksid)

Katalizatori

Interesterifikovana ulјa

1 mg/kg

69.

Srebro2

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

70.

Natrijum-amid

Katalizatori

Interesterifikovana ulјa

1 mg/kg

71.

Natrijum etilen (natrijum-etilat)

Katalizatori

Interesterifikovana ulјa

1 mg/kg

72.

Natrijum (metal)

Katalizatori

Interesterifikovana ulјa

1 mg/kg

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

73.

Natrijum-metilat (metoksid)

Katalizatori

1 mg/kg

74.

Trifluorometan sulfonska kiselina

Katalizatori

Zamene za kakao maslac

0,01 mg/kg

75.

Oksidi različitih metala

Katalizatori

Hidrogenizovana ulјa

0,1 mg/kg

76.

Cirkonijum

Katalizatori

77.

Adsorbujuće gline (izbelјene, prirodne ili aktivirane)

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Hidrolizati skroba

78.

Adsorbujuće smole

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP8

79.

Aktivni ugalј

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Šećeri

80.

Albumin

Sredstva za bistrenje i filtraciju

81.

Azbest

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Bez prisustva rezidua

82.

Bentonit

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Hidrolizati skroba

Lubrikanti, sredstva protiv sleplјivanja

Konditorski proizvodi

83.

Kalcijum-hidroksid2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Necentrifugirana dehidrirana šećerna trska, Sokovi

GMP (samo u soku od grožđa)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

84.

Celuloza2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

85.

Hitin/Hitozan

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

Sredstva za taloženje

86.

Hlorometilovana aminovana stiren-divinilbenzenska smola

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Šećeri

1 mg/kg

87.

Koloidni silicijum-dioksid2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

88.

Diatomejska zemlјa

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi, Hidrolizati skroba, sve namene

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Enzimski preparati

89.

Divinilbenzen-etilvinilbenzen kopolimer

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Tečne namirnice

0,00002 mg/kg (ekstrakta iz kopolimera)

90.

Fulerova zemlјa

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Hidroliza skroba, ulјa

Sredstva za taloženje

91.

Želatin (iz kolagena kože)

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

92.

Jonoizmenjivačke smole (videti kategoriju: Jonoizmenjivačke smole)

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Enzimski preparati

93.

Riblјi želatin (isinglas)

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

Sredstva za taloženje

94

Kaolin2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

lubrikanti, sredstva protiv sleplјivanja

Konditorski proizvodi

95.

Magnezijum-acetat

Sredstva za bistrenje i filtraciju

96.

Perlit

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Hidrolizati skroba

97.

Polivinilpolipirolidon2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Pića

98.

Kalijum-kazeinat

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

99.

Kalijum-tartarat

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sok od grožđa

GMP za sok od grožđa

100.

Precipitiran kalcijum-karbonat2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sok od grožđa

GMP za sok od grožđa

101.

Pirinčane lјuske

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

102.

Silika sol (vodeni rastvor koloidnog silicijum-dioksida)

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

103.

Natrijum-kazeinat

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

104.

Sumpor-dioksid2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sok od grožđa

10 mg/kg (samo za sok od grožđa)

105.

Taninska kiselina

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Sokovi

GMP

106.

Bilјni ugalј (aktiviran)2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Hidrolizati skroba

107.

Bilјni ugalј (neaktiviran)2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

108.

Sintetski magnezijum-silikat2

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Masti i ulјa za prženje i njihove emulzije

109.

Kalcijum-silikat

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Masti i ulјa za prženje i njihove emulzije

110.

Natrijum-silikat

Sredstva za bistrenje i filtraciju

Masti i ulјa za prženje i njihove emulzije

111.

Dihlorfluormetan

Sredstva za kontaktno smrzavanje i hlađenje

Zamrznuta hrana

100 mg/kg

112.

Freon (traže se specifikacije)

Sredstva za kontaktno smrzavanje i hlađenje

113.

Azot2

Sredstva za kontaktno smrzavanje i hlađenje

Propelenti i gasovi za pakovanje

114.

Aluminijum-stearat

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

115.

Amorfni hidrofobni silicijum-dioksid2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

116.

Kalcijum-fosfat (trikalcijum-fosfat)2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

117.

Kalcijum-stearat2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

118.

Magnezijum-oksid2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

119.

Magnezijum-stearat2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

120.

Oktadecil amonijum-acetat (u amonijum-hloridu)

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

121.

Kalijum-aluminijum-silikat2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

122.

Natrijum-aluminijum-silikat2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

123.

Natrijum-kalcijum-silikoaluminat2

Sredstva za desikaciju/sredstva protiv zgrudnjavanja

124.

Dioktil-natrijumsulfosukcinat

Detergenti (sredstva za kvašenje)

Voćna pića

10 mg/kg

125.

Metil glikozidi estara kokosovog ulјa

Detergenti (sredstva za kvašenje)

Melasa

320 mg/kg

126.

Kvaternerna amonijum jedinjenja

Detergenti (sredstva za kvašenje)

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Jestiva ulјa

127.

Natrijum-laurilsulfat

Detergenti (sredstva za kvašenje)

Masti i ulјa

1 mg/kg

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

128.

Natrijum-ksilensulfonat

Detergenti (sredstva za kvašenje)

Masti i ulјa

129.

Polietilenimin

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Enzimski preparati

0,1 mg/kg (u enzimskom preparatu)

130.

Glutaraldehid

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Enzimski preparati

131.

Staklo

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Hidroliza skroba

132.

Keramike

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Hidroliza skroba

133.

Dietilaminoetilceluloza

Sredstva za imobilizaciju enzima i nosači

Enzimski preparati

134.

Akrilat-akrilamidna smola

Sredstva za taloženje

Šećeri

10 mg/kg (u šećernoj tečnosti)

135.

Kompleksi rastvorlјivih aluminijumovih soli i fosforne kiseline

Sredstva za taloženje

Voda za piće

136.

Dimetilamin-epihlorhidrin kopolimer

Sredstva za taloženje

Šećer

5 mg/kg

137.

Osušena i sprašena krvna plazma

Sredstva za taloženje

138.

Modifikovana akrilamidna smola

Sredstva za taloženje

Šećer, Voda iz kotlova

139.

Poliakrilna kiselina

Sredstva za taloženje

Šećer

140.

Poliakrilamid

Sredstva za taloženje

Šećer (repa)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće, Šećerna repa

1 mg/kg

141.

Trinatrijum-difosfat2

Sredstva za taloženje

142.

Trinatrijum-ortofosfat2

Sredstva za taloženje

143.

Potpuno hidrolizovani kopolimeri metilakrilata i divinilbenzena

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

144.

Potpuno hidrolizovani terpolimeri metilakrilata, divinilbenzena i akrilonitrila

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

145.

Umreženi fenolformaldehid aktiviran trietilentetraminom i/ili tetraetilenpentaminom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

146.

Umreženi polistiren, prvo hlormetilovan, a zatim aminovan trimetilaminom, dimetilaminom, dimetilentriaminom ili dimetiletanolaminom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

147.

Dietilentriamin, trietilentetramin, tetraetilenpentamin umreženi sa epihlorhidrinom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

148.

Epihlorhidrin umrežen sa amonijakom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

149.

Epihlorhidrin umrežen sa amonijakom i zatim kvaternizovan metilhloridom tako da sadrži najviše 18% kapaciteta jake baze po težini ukupnog izmenjivačkog kapaciteta

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba. Voda koja se koristi u proizvodnji hra

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

150.

Metakrilna kiselina – divinilbenzen kopolimer

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

151.

Metakrilna kiselinadivinilbenzen kopolimer sa RCOO aktivnim grupama

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

152.

Metilakrilatdivinilbenzen kopolimer sa najmanje 2% m/m divinilbenzena aminolizovanog sa dimetilaminopropilaminom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

153.

Metilakrilatdivinilbenzen kopolimer sa najmanje 3,5% m/m divinilbenzena aminolizovanog sa dimetilaminopropilaminom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

154.

Metilakrilatdivinilbenzendietilenglikoldivinil etar terpolimer sa najmanje 3,5% divinilbenzena i najviše 0,6% dietilenglikoldiviniletra aminolizovanog sa dimetilaminopropilaminom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

155.

Metilakrilatdivinilbenzendietilenglikoldivinil etar terpolimer sa najmanje 7% divinilbenzena i najviše 2,3% dietilenglikoldiviniletra aminolizovanog sa dimetilaminopropilaminom i kvaternizovanog sa metilhloridom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

Šećeri

0,015
(ekstrakata iz smole)

156.

Polistirendivinilbenzen retikulum sa trimetilamonijum grupama

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

Šećeri, destilovana
pića

1 mg/kg
(migranata iz smole)

157.

Reakciona smola formaldehida,
acetona i tetraetilenpentamina

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

158.

Stiren-divinilbenzen ukršteno povezan kopolimer, prvo hlormetilovan a zatim aminovan sa dimetilaminom i oksidisan vodonikperoksidom, pri čemu smola sadrži najviše 15% vinil-N,N-dimetilbenzilamin-N-oksida i najviše 6,5% azota

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

159.

Sulfitno modifikovan umrežen fenolformaldehid tako da sadrži sulfonsko-kiselinske grupe u bočnim lancima

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

160.

Sulfonovan antracitni ugalј koji zadovolјava specijalne zahteve čistoće (American society for Testing and Materials D388-38, Class 1, Group 2)

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

161.

Sulfonovan kopolimer stirena i divinilbenzena

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

162.

Sulfonovan terpolimer stirena, divinilbenzena i akrilonitrila ili metilakrilata

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

-Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

163.

Sulfonovan terpolimer stirena, divinilbenzena i akrilonitrila i metilakrilata dobijen iz mešavine monomera koji sadrže najviše 2% akrilonitrila i metilakrilata

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – jonoizmenjivačke smole

Imobilizacija enzima, Hidroliza skroba

1 mg/kg (kao ukupan
organski uglјenik)

164.

Polietiolen-polistirenska osnova modifikovana reakcijom sa hlormetiletrom, a zatim aminovanjem sa trimetilaminom, dietilentriaminom, ili dimetiletanolaminom

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – membrane

165.

Polimeri ili kopolimeri koji sadrže sledeće komponente: celulozne (npr. celulozadiacetat, celuloza-triacetat celulozni etri, celuloza), polisulfone – sulfonovane polietarsulfone, polietarsulfone – sulfonovane poletarsulfone, fluoropolimere (npr. polivinilidenfluorid, hlorotrifluoretilen-vinilidenfluorid kopolimer, politetrafluoroetilen), polisulfonamidi, alifatično/aromatični poliamidi i kopoliamidi (npr. polipiperazinamidi, m-fenilendiamin

Jonoizmenjivačke smole, membrane i molekulska sita – membrane

166.

D-manitol2

Lubrikanti, sredstva protiv sleplјivanja

Konditorski proizvodi

167.

Acidifikovan natrijum-hlorit

Sredstva za regulisanje broja mikroorganizama

Živina

168.

Hlorin-dioksid

Sredstva za regulisanje broja mikroorganizama

Brašno

169.

Vodonik-peroksid

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Šećer i sokovi od voća i povrća

Sredstva za pranje i lјuštenje

170.

Hipohlorit

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Jestiva ulјa

171.

Jodofori

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Jestiva ulјa

172.

Laktoperoksidaza sistem (laktoperoksidaza, glukozooksidaza, tiocijanatna so)

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

173.

Persirćetna kiselina

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

174.

Antimikrobni rastvori peroksi- kiselina

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

175.

Soli sumporne kiseline2

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Kukuruzno brašno, Hidrolizati skroba

100 mg/kg

176.

Natrijum-sulfat2

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Polutke i odresci mesa

177.

Natrijum-karbonat2

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Polutke i odresci mesa

178.

Trinatrijum-fosfat2

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Trupovi mesa i živine

179.

Dimetildikarbonat2

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Vino, Vino od voća i povrća, Osvežavajuća bezalkoholna pića

Bez rezidua u proizvodu

180.

Etil lauroil arginat

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

Riba, Meso, Živina, Divlјač

181.

PhageGuard Listex

Sredstva za regulisanje broja
mikroorganizama

0,1 mg/kg

182.

Adenin

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

183.

Adonitol

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

184.

Amonijum-fosfati

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

185.

Biotin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

186.

Kalcijum-propionat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

187.

Cistein-monohidrohlorid4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

188.

Glicin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

189.

Histidin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

190.

Inozitol

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

191.

Mangan-hlorid4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

192.

Azotna kiselina

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

193.

Tiamin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

194.

Arginin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

195.

Asparagin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

196.

Asparaginska kiselina4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

197.

Amonijum-sulfit

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

198.

Benzoeva kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

199.

Kalcijum-pantotenat4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

200.

Bakar-sulfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

201.

Cistin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

202.

Dekstran

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

203.

Glutaminska kiselina4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

204.

Guaninin2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

205.

Hidroksietilskrob

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

206.

Inozin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

207.

Mangan-sulfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

208.

Niacin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

209.

Pantotenska kiselina4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

210.

Peptoni

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

211.

Polivinilpirolidon2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

212.

Piridoksin-hidrohlorid4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

213.

Riboflavin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

214.

Natrijum-formijat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

215.

Natrijum-molibdat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

216.

Natrijum-tetraborat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

217.

Treonin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

218.

Uracil

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

219.

Ksantin

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

220.

Cink-hlorid4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

221.

Cink-sulfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

222.

Gvožđe(II)-sulfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

223.

Amonijum-sulfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

224.

Akacija guma2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

225.

Sirćetna kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Sredstva za pranje i lјuštenje

226.

Alkoksilirani estri masnih kiselina (bilјnih)

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

227.

Amonijum-hlorid

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

228.

Amonijum-citrat, dvobazni

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

229.

Amonijum-hidroksid2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

230.

Askorbinska kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

231.

Betain

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

232.

Kalcijum-askorbat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

233.

Kalcijum-karbonat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

234.

Kalcijum-horid2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

235.

Kalcijum-fosfat dvobazni2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

236.

Enzimski hidrolizat kazeina

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

237.

Hidrolizat kazeina

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

238.

Kazein pepton

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

239.

Limunska kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Masti i ulјa

240.

Kukuruzni skrob3

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

241.

L-cistein-monohidrohlorid4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

242.

L-cistein4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

243.

Čvrsti kukuruzni sirup3

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

244.

Dekstroza monohidrat4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

245.

Diamonijum-fosfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

246.

Dikalijum-hidrogenfosfat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

247.

Dinatrijum-inozitat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

248.

Mravlјa kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

249.

Fruktoza2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

250.

L-glutaminska kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

251.

Glicerol2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

252.

Glicin2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

253.

Inozin2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

254.

Laktoza4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

255.

Lizin4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

256.

Maltitol2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

257.

Maltodekstrini3

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

258.

Maltoza (hidrogenizovana)4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

259.

Mangan-sulfat monohidrat4

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Fermentisana hrana

260.

Manitol2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

261.

Mikrokristalna celuloza2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

262.

Mleko u prahu5

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

263.

Monoamonijum-fosfat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

264.

Monokalijum-fosfat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

265.

Mononatrijum-L-glutaminat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

266.

Azot2, tečni

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

267.

Fosforna kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Masti i ulјa

268.

Polisorbat 802

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

269.

Kalijum-citrat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

270.

Kalijum-hidroksid2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

271.

Krompirov skrob3

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

272.

Propilgalat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

273.

Pirinčano brašno6

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

274.

Hidrolizat proteina pirinča

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

275.

Silicijum-dioksid2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

276.

Obrano mleko u prahu5

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

277.

Natrijum-alginat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

278.

Natrijum-askorbat/Askorbinska kiselina2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

279.

Natrijum-aspartat/Asparaginska kiselina

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

280.

Natrijum-hidrogenkarbonat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

281.

Natrijum-kazeinat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

282.

Natrijum-hlorid6

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

283.

Natrijum-citrat (di- i tri-)

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

284.

Natrijum-dodecilsulfat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

285.

Natrijum-formijat

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

286.

Natrijum-fosfat, monobazni

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

287.

Sorbitol2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

288.

Sojin lecitin2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

289.

Sojin pepton

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

290.

Skrob3

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

291.

Saharoza

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

292.

Trehaloza

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

293.

Trinatrijum-citat dihidrat2

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

294.

Surutka (prah)5

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

295.

Proteini surutke

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

296.

Ekstrakt kvasca

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

297.

Peptoni kvasca

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

298.

Zein iz kukuruza

Hraniva za mikroorganizme i dodaci hranivima za mikroorganizme

299.

Vazduh

Propelenti i gasovi za pakovanje

300.

Argon2

Propelenti i gasovi za pakovanje

301.

Uglјen-dioksid2

Propelenti i gasovi za pakovanje

302.

Hlorpentafluoroetan

Propelenti i gasovi za pakovanje

303.

Gasni proizvod sagorevanja -mešavina gasova promenlјivog sastava proizvedena kontrolisanim sagorevanjem butana, propana ili prirodnog gasa. Osnovne komponente su azot i uglјen-dioksid, sa manjim količinama vodonika, kiseonika, uglјen-monoksida (ne prelazi 4,5%) i tragova inertnih gasova.

Propelenti i gasovi za pakovanje

304.

Dihlordifluorometan (F12)

Propelenti i gasovi za pakovanje

305.

Helijum2

Propelenti i gasovi za pakovanje

306.

Vodonik2

Propelenti i gasovi za pakovanje

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

307.

Izobutan2

308.

Azot-oksid2

309.

Azot2

310.

Oktafluorociklobutan

311.

Propan2

312.

Trihlorfluorometan (F11)

313.

Mešavina alkilen-oksidnih adukata alkil alkohola i fosfatnih estara alkilen-oksidnih adukata alkil alkohola

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

0,01 mg/kg

314.

Alkilen-oksidni adukti alkil alkohola i masnih kiselina

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

Traže se informacije

315.

Mešavina alifatičnih kiselina: valerijanske, kaprinske, kaprilne, enatne i pelargonske

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

0,11 mg/kg

316.

Alfa-alkil-omegahidroksipoli (oksietilen)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,001 mg/kg u šećernoj repi, 0 u šećeru

317.

Amonijum-hlorid (kvaternerni)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

318.

Amonijum-ortofosfat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

319.

Kalcijum-hlorid

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

320.

Kalcijum-oksid2

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

321.

Karbamat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

322.

Dialkanolamin

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,001 mg/kg (u šećernoj repi) 0 mg/kg (u šećeru)

323.

Diamonijum-ortofosfat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće za konzervisanje

324.

Ditiokarbamat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

325.

Etilen-dihlorid

0,00001 mg/kg u šećernoj repi, 0 mg/kg u šećeru

326.

Etilenglikolmonobutiletar

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,00003 mg/kg u šećernoj repi, 0 mg/kg u šećeru

327.

Linearna undecilbenzensulfonska kiselina

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,001 mg/kg (u šećernoj repi) 0 mg/kg (u šećeru)

328.

Monoetanolamin

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

100 mg/kg

329.

Monoetanolamin

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,0001 mg/kg (u šećernoj repi) 0 mg/kg (u šećeru)

330.

Monoetanolamin 8%

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće za konzervisanje

331.

Organofosfati

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

332.

Antimikrobni rastvori na bazi peroksi kiselina koji sadrže 1-hydroxyethylidene-1,1-

333.

Difosfonska kiselina (HEDP) koja sadrži HEDP i 3 ili više sledećih komponenti: peroksisirćetnu kiselinu, sirćetnu kiselinu, vodonik-peroksid, oktansku kiselinu i peroksioktansku kiselinu

Sredstva za pranje i lјuštenje

334.

1-Hidroksietiliden-1,1-difosforna kiselina (HEDP)

Sredstva za pranje i lјuštenje

335.

Oktanska kiselina (kaprilna kiselina)2

Sredstva za pranje i lјuštenje

336.

Kalijum-bromid

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

337.

Natrijum-dodecilbenzensulfonat (akil grupa uglavnom C12 i ne manje od 95% C10-C16)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Boće i povrće, meso i živina

338.

Natrijum-2-etilheksilsulfat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

20 mg/kg

339.

Natrijum-hidroksid (10% max.)2

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće za konzervisanje

340.

Natrijum-hidroksid (2% max.)2

Sredstva za pranje i lјuštenje

Skuša za konzervisanje

341.

Natrijum-hipohlorit

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

342.

Natrijum mono- i dimeti naftalen sulfonati (m.w. 245-260)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

0,2 mg/kg

343.

Natrijum-n-alkilbenzensulfonat (alkil grupa uglavnom C12 i C13 i ne više od 95% C10-C16)

Sredstva za pranje i lјuštenje

Voće i povrće

344.

Sumporna kiselina

Sredstva za pranje i lјuštenje

Seme rogača

345.

Tetrakalijum-pirofosfat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,00002 mg/kg u šećernoj repi

346.

Tetranatrijumetilendiamintetraacetat

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,000003 mg/kg u šećernoj repi

347.

Trietanolamin

Sredstva za pranje i lјuštenje

Šećerna repa

0,00005 mg/kg u šećernoj repi

348.

Aluminijum-oksid

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

349.

Aluminijum-kalijum-sulfat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

350.

Amonijum-nitrat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

351.

Benzoil-peroksid

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Surutka

352.

Eritorbinska kiselina2

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Liposolubilni vitamini i karotenoidi

353.

Kalcijum-lignosulfonat (40-65)

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

354.

Kalcijum-tartarat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

355.

Etil-parahidroksibenzoat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

356.

Giberelinska kiselina

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

357.

Glukono-delta-lakton2

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

Mleko i sir

358.

Glicerolski estar adipinske kiseline2

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

359.

Magnezijum-tartarat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

360.

Kalijum-giberelat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

361.

Propil-para-hidroksibeenzoat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

362.

Natrijum

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

363.

Kalcijum-laktat

Ostala pomoćna sredstva u proizvodnji

1 Odgovara zahtevima propisa za jestiva bilјna ulјa i masti.

2 Odgovara zahtevima propisa za prehrambene aditive.

3 Odgovara zahtevima propisa za skrob i proizvode od skroba.

4 Odgovara zahtevima nacionalne ili evropske farmakopeje.

5 Odgovara zahtevima propisa za mleko.

6 Odgovara zahtevima propisa za kuhinjsku so i so za prehrambenu industriju.

7 Odgovara zahtevima propisa za žito, mlinske i pekarske proizvode.

8 GMP – Dobra proizvođačka praksa (eng. „Good Manifectory Practice“ – u dalјem tekstu: GMP)

Prilog 3. Specifikacije pomoćnih sredstava u proizvodnјi

ACETON

Sinonimi

Dimetilketon, propanon

Definicija

Hemijsko ime

Propan-2-on

C.A.S. broj

67-64-1

Hemijska formula

C3H6O

Molekulska masa

58,08

Određivanje

Najmanje 99,5% m/m

Osobine

Bistra, bezbojna, isparlјiva, lako zapalјiva tečnost karakterističnog mirisa; bez prisustva sedimenta i suspendovanih čestica

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se u svim odnosima sa vodom i etanolom

B. Specifična težina

(20ºC)

0,790 – 0,793

V. Indeks refrakcije

1,358 – 1,360

Čistoća

Opseg destilacije

55,5 – 57,0 ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 0,001% m/m

Kiselost

Najviše 0,002% m/m kao sirćetna kiselina

Fenol

Najviše 0,001% m/m

Supstance koje lako oksidišu

Pozitivno ispitivanje.

30 ml uzorka ne obezbojava 0,1 ml 3% m/v sveže pripremlјenog vodenog rastvora kalijum-permanganata kada se promućka i ostavi da stoji 15 min na 20ºC.

BUTAN-1-OL

Sinonimi

Butil alkohol, n-butil alkohol, 1-hidroksibutan, n-butanol, n-propilkarbinol, NBA

Definicija

Hemijska imena

1-Butanol, butan-1-ol

C.A.S. broj

76-36-3

Hemijska formula

C4H10O

Molekulska masa

74,12

Određivanje

Najmanje 99,5% m/m

Osobine

Bistra, bezbojna, slabo viskozna tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom

B. Specifična težina

(20ºC)

0,810 – 0,812

Čistoća

Opseg destilacije

116,0 ºC – 118,0 ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Voda

Najviše 0,1% m/m (Karl Fischer-ova metoda)

Kiselost

Najviše 0,003% m/m kao sirćetna kiselina

Aldehidi i ketoni

Najviše 0,2% m/m

Ostali alkoholi, estri i isparlјive nečistoće

Najviše 0,5%, od čega najviše 0,1% svake pojedinačne nečistoće

BUTAN-2-OL

Sinonimi

Sekundarni butil alkohol, 2-hidroksibutan,

Definicija

Hemijska imena

2-Butanol, butan-2-ol

C.A.S. broj

78-92-2

Hemijska formula

C4H10O

Molekulska masa

74,12

Osobine

Bistra, bezbojna, slabo viskozna, zapalјiva tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom

B. Specifična težina

(20ºC)

0,806 – 0,809

Čistoća

Opseg destilacije

98,5 – 100,5 ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Voda

Najviše 0,2% m/m (Karl Fischer-ova metoda)

Kiselost

Najviše 0,003% m/m kao sirćetna kiselina

Aldehidi i ketoni

Najviše 0,3% m/m kao butanal

CIKLOHEKSAN

Sinonimi

Heksahidrobenzen

Definicija

Hemijska imena

Cikloheksan

C.A.S. broj

110-82-7

Hemijska formula

C6H12

Molekulska masa

84,16

Određivanje

Najmanje 99,5% (m/m)

Osobine

Bistra, bezbojna, zapalјiva tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Neastvorlјiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom

B. Specifična težina

(20ºC)

0,776 – 0,780

Čistoća

Opseg destilacije

80,0 – 82,0 ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 1 mg/100 ml

Sumpor

Najviše 10 mg/kg

Benzen

Najviše 0,1% (v/v)

Policiklični aromatični uglјovodonici

Ne smeju da budu prekoračene navedene vrednosti apsorbancije (kiveta od 1 cm):

Talasna dužina (nm) Apsorbancija

280 – 289 0,15

290 – 299 0,12

300 – 359 0,08

360 – 400 0,02

DIHLORMETAN

Sinonimi

Metilenhlorid, metilendihlorid, DCM

Definicija

Dobija se hlorinacijom metana pri čemu mogu da nastanu i drugi hlorinovani derivati metana. Kao stabilizatori dodaju se propilen-oksid, cikloheksan i/ili 2-metil-2-buten

Hemijska imena

Dihlormetan

C.A.S. broj

75-09-2

Hemijska formula

CH2Cl2

Molekulska masa

84,93

Određivanje

Najmanje 99,0% (m/m)

Osobine

Bistra, bezbojna, nezapalјiva tečnost

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Slabo rastvorlјiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom

B. Specifična težina

(20ºC)

1,323 – 0,327

V. Indeks refrakcije

(20ºC)

1,423 – 1,425

Čistoća

Opseg destilacije

39,0 – 41,0 ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Voda

Najviše 0,02% (Karl Fischer-ova metoda)

Kiselost

Najviše 0,002% (m/m) kao HCl

Alkalnost

Najviše 0,01% (m/m) kao NaOH

Slobodan hlor

Pozitivno ispitivanje.

10 ml uzorka se snažno mućka 2 min sa 10 ml 10% rastvora kalijum-jodida i 1 ml rastvora skroba TR. Ne razvija se plava boja u vodenom sloju.

DIETILETAR

Sinonimi

Etar, etiletar

Definicija

Normalno sadrži odgovarajuće stabilizatore kao što su pirogalol ili BHT. Proizvođač mora da navede upotreblјene stabilizatore i njihovu količinu koja je obično 3 -7 mg/l

Hemijska imena

Dietiletar, dietil-oksid, 1,1’-oksibisetan

C.A.S. broj

60-29-7

Hemijska formula

C4H10O

Molekulska masa

74,12

Određivanje

Najmanje 99,5% (m/m)

Osobine

Bistra, bezbojna, veoma pokretlјiva tečnost, veoma isparlјiva i zapalјiva, karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Nerastvorlјiv u vodi, meša se sa etanolom

B. Specifična težina

(20ºC)

0,714 – 0,716

Čistoća

Opseg destilacije

34,0 ºC – 35,0 ºC

Upozorenje: Ispitivanje može da se izvodi samo ukoliko uzorak odgovara zahtevima ispitivanja za perokside.

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Upozorenje: Ispitivanje može da se izvodi samo ukoliko uzorak odgovara zahtevima ispitivanja za perokside.

Voda

Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)

Kiselost

Doda se u odmerni cilindar sa brušenim čepom 20 ml 95% etanola, 0,5 ml fenolftaleina TR i 0,02 M natrijum-hidroksid u višku do nastanka ružičaste boje koja se ne gubi u roku od 30 s. Doda se još 0,3 ml 0,02 M natrijum-hidroksida i 25 ml uzorka, cilindar začepi i blago mućka 30 s. Ružičasta boja se ne gubi.

Aldehidi i ketoni

Pozitivno ispitivanje.

Doda se 2 ml Nessler-ovog reagensa TR u epruvetu prečnika oko 1,5 cm i zapremine 12 ml, epruveta napuni uzorkom, zatvori, snažno mućka 10 s i ostavi da stoji u mraku 5 min. Ispitivanje je pozitivno ukoliko se ne razvije boja. Ukoliko se razvije boja ili zamućenje test se ponovi sa predestilisanim uzorkom (mora da odgovara zahtevima ispitivanja za perokside). Ispitivanje je pozitivno ukoliko se ne razvije boja ili zamućenje.

Peroksidi

Pozitivno ispitivanje.

Doda se 8 ml sveže pripremlјenog 10% rastvora kalijum-jodida u epruvetu prečnika oko 1,5 cm i zapremine 12 ml, epruveta napuni do vrha uzorkom, zatvori zapušačem tako da ne ostanu mehurići vazduha, snažno promućka i ostavi da stoji u mraku 30 min. Ukoliko se razvije žuta boja ona nije intenzivnija od boje koja se dobije kada se 0,5 ml 0,0005 M rastvora joda razblaži sa 8 ml 10% rastvora kalijum-jodida.

ETANOL

Sinonimi

Etil alkohol, alkohol

Definicija

Sadrži oko 95% (v/v) C2H6O i oko 5% (v/v) vode. Dozvolјeno je korišćenje i drugih razblaženja sa različitim sadržajem vode u zavisnosti od tehnoloških zahteva; ove specifikacije odnose se samo na nedenaturisan etil alkohol.

Hemijsko ime

Etanol

C.A.S. broj

64-17-5

Hemijska formula

C2H6O

Molekulska masa

46,07

Određivanje

Najmanje 94,9% v/v

Osobine

Bistra, bezbojna, lako pokretlјiva, zapalјiva tečnost blagog karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi

B. Temperatura klјučanja

78 ºC

V. Indeks refrakcije (20ºC, D)

1,364

G. IR spektar

Karakterističan za jedinjenje

Čistoća

Rastvorlјivost

Prenese se 50 ml uzorka u graduisani cilindar od 100 ml sa brušenim čepom, razblaži do 100 ml vodom i promeša. Cilindar se ostavi da stoji 30 min u vodenom kupatilu na 10 ºC. Ne nastaje zamućenje rastvora.

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Kiselost

Najviše 0,005% m/v kao sirćetna kiselina

Alkalnost

Najviše 0,003% m/m kao amonijak

Ketoni i ostali alkoholi

Najviše 0,5% ukupno;

Najviše 0,02% metanola;

Najviše 01% ostalih

Patoka

Pomeša se 10 ml uzorka 1 ml glicerola i 1 ml vode i ostavi da ispari na parčetu čistog filter papira. Ne oseća se stran miris.

Supstance koje lako karbonizuju

Prenese se 10 ml sumporne kiseline u mali erlenmajer, ohladi na 10 ºC i doda 10 ml uzoorka u kapima uz konstantno mešanje. Mešavina je bezbojna, odnosno nije jače obojena od boje kiseline ili uzorka pre mešanja

Supstance koje lako oksidišu

Sipa se 20 ml uzorka, predhodno ohlađenog na 15 ºC, u cilindar sa brušenim čepom, doda 0,1 ml 0,1 M kalijum-permanganata, promeša i ostavi da stoji 5 min. Ružičasta boja se ne gubi potpuno.

Olovo

Najviše 0,5 mg/kg

ETILACETAT

Definicija

Hemijska imena

2-Propanol, propan-2-ol

C.A.S. broj

Hemijska formula

C4H8O2

Molekulska masa

88,11

Određivanje

Najmanje 99,0%

Osobine

Bistra, bezbojna, lako isparlјiva, zapalјiva tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se sa vodom, etanolom i etrom

B. Specifična težina

(20ºC)

O,894 – 0,898

V. Temperatura klјučanja

54 ºC

G. IR spekar

Karakterističan za jedinjenje

Čistoća

Opseg destilacije

76,0 – 77,5ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 0,02%

Kiselinski broj

Najviše 5,0

Metil jedinjenja

Pozitivno ispitivanje

Supstance koje lako karbonizuju

Pozitivno ispitivanje

ETILMETILKETON

Sinonimi

Metiletilketon

Definicija

Hemijska imena

2-Butanon, butan-2-on

C.A.S. broj

78-93-3

Hemijska formula

C4H8O

Molekulska masa

72,11

Određivanje

Najmanje 99,5%

Osobine

Bistra, bezbojna tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Dobro rastvorlјiv u vodi

B. Specifična težina (20ºC)

0,803 – 0,801

Čistoća

Temperatura destilacije

79 – 81 ºC

Boja

Nije intenzivnija od kolor standarda No. 10

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Kiselost

Najviše 0,003% kao sirćetna kiselina

Voda

Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)

Heksan-2-on

Najviše 50 mg/kg

HEKSAN

Definicija

Komercijalni proizvod se sastoji uglavnom iz acikličnih zasićenih uglјovodonika sa šest uglјenikovih atoma i temperaturom destolacije 64 ºC – 70 ºC. Pored n-heksana, a obično sadrži i manje količine 2-metilpentana i 3-metilpentana i veoma male količine n-pentana, izopentana, cikloheksana, n-heptana, dimetilbutana i metilciklopentana.

Hemijsko ime

Heksan

Hemijska formula

C6H14

Molekulska masa

86,18

Osobine

Bistra, bezbojna, veoma zapalјiva tečnost karakterističnog mirisa, bez sedimenta ili suspendovanih čestica

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Nerastvorlјiv u vodi, rastvorlјiv u etru, alkoholu i acetonu

B. Specifična težina (20ºC)

0,665 – 0, 687 (čist n-heksan: oko 0,660)

V. Indeks refrakcije (20ºC, D)

1,381 – 1,384 (čist n-heksan: oko 1,375)

Čistoća

Opseg destilacije

95% v/v destiliše između 64 ºC i 70 ºC

pH

Neutralan (uz metiloranž)

Neisparlјivi ostatak

Najviše 0,0005% m/v

Sumpor

Najviše 5 mg/kg

Benzen

Najviše 0,05% v/v

Policiklični aromatični uglјovodonici

Pozitivno ispitivanje

METANOL

Sinonimi

Metil alkohol, karbinol

Definicija

Hemijsko ime

Metanol

C.A.S. broj

67-56-1

Hemijska formula

CH4O

Molekulska masa

32,04

Određivanje

Najmanje 99,5% (v/v)

Osobine

Bistra, bezbojna, lako pokretlјiva tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se sa vodom, etanolom i etrom

B. Specifična težina

(20ºC)

O,792 – 0,795

V. Indeks refrakcije

(20ºC, D)

1,328 – 1,330

G. Temperatura klјučanja

Oko 65ºC

Čistoća

Voda

Najviše 0,1% (Karl Fischer-ova metoda)

Opseg destilacije

64,5 – 65,5ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 3 mg/100 ml

Kiselost

Najviše 15 mg/kg kao mravlјa kiselina

Alkalnost

Najviše 3 mg/kg kao amonijak

Aldehidi i ketoni

Najviše 0,015% m/v kao aceton

METILACETAT

Definicija

Hemijsko ime

Metilacetat

Hemijska formula

C3H6O2

Molekulska masa

74,08

Određivanje

Najmanje 98,0%

Osobine

Bistra, bezbojna tečnost

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u etanolu

B. Specifična težina

(20ºC)

O,927 – 0,932

V. Indeks refrakcije

(20ºC, D)

1,358 – 1,363

V. Temperatura klјučanja

57,5ºC

G. IR spekar

Karakterističan za jedinjenje

Čistoća

Kiselinski broj

Najviše 1,0

PROPAN-1-OL

Sinonimi

n-Propil alkohol, n-propanol, 1-hidroksipropan

Definicija

Hemijska imena

1-Propanol, propan-1-ol

C.A.S. broj

73-23-8

Hemijska formula

C3H8O

Molekulska masa

60,10

Određivanje

Najmanje 99,0%

Osobine

Bistra, bezbojna, tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se sa vodom i etanolom

B. Specifična težina

(20ºC)

O,803 – 0,805

Čistoća

Voda

Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)

Opseg destilacije

95% v/v destiliše između 96 ºC i 99 ºC

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Kiselost

Najviše 0,002% kao sirćetna kiselina

U 60 g uzorka doda se nekoliko kapi fenolftaleina TR i titrira 0,1 M etanolnim rastvorom kalijum-hidroksida do ružičaste boje koja se ne gubi najmanje 15 s. Za titraciju se troši najviše 0,2 ml.

Aldehidi i ketoni

Najviše 0,2% kao propionaldehid

Ostali alkoholi, etri i isparlјive nečistoće

Najviše 0,5% ukupno i najviše 0,1% svakog pojedinačnog etra

PROPAN-2-OL

Sinonimi

Izopropil alkohol, izopropanol

Definicija

Hemijska imena

2-Propanol, propan-2-ol

C.A.S. broj

67-63-0

Hemijska formula

C3H8O

Molekulska masa

60,10

Određivanje

Najmanje 99,5%

Osobine

Bistra, bezbojna, lako pokretlјiva tečnost karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se sa vodom i etanolom, etrom i drugim organskim rastvaračima

B. Specifična težina

(20ºC)

O,784 – 0,788

V. Indeks refrakcije

(20ºC, D)

1,377 – 1,380

Čistoća

Voda

Najviše 0,2% (Karl Fischer-ova metoda)

Opseg destilacije

82,3 ± 1ºC

Upozorenje: Pethodno se ispita prisustvo peroksida

Neisparlјivi ostatak

Najviše 2 mg/100 ml

Kiselost

Najviše 0,002% kao sirćetna kiselina

Dodaju se dve kapi fenolftaleina TR u 100 ml vode, zatim se doda 0,01 M natrijum-hidroksid do prve ružičaste boje koja se ne gubi najmanje 30 s i zatim se doda 50 ml (oko 39 g) uzorka i promeša. Najviše 0,7 ml 0,1 M natrijum-hidroksida je potrebno do ponovnog nastajanja ružičaste boje.

Ostali alkoholi, etri i isparlјive nečistoće

Najviše 0,5% ukupno i najviše 0,1% svakog pojedinačnog etra

NIKL

Sinonimi

Nikl katalizatori

Definicija

Obično se koristi kao katalizator u reakcijama hidrogenacije. U zavisnosti od upotrebe javlјa se u dva različita oblika:

1. Sunđerasti nikl katalizator priprema se hemijskim tretiranjem nikl-aluminijum amalagama sa natrijum-hidroksidom da se ukloni veći deo aluminijuma pri čemu nastaje porozna čvrsta supstanca koja je veoma zapalјiva na vazduhu i mora da se čuva ispod površine inertne tečnosti (npr. voda, alkohol, metilcikloheksan). Koristi u proizvodnji poliola.

2. Nikl katalizator na nosaču priprema se deponovanjem soli nikla na inertan nosač (različite vrste silika i/ili aluminata), a zatim aktiviranjem u struji vodonika na povišenoj temperaturi. Nakon aktivacije veoma je zapalјiv i mora da se čuva zaštićen od vazduha obično suspendovan u stearinu. Koristi se u proizvodnji jestivih ulјa.

Hemijska imena

Nikl

C.A.S. broj

7440-02-0

Hemijska formula

Ni

Atomska masa

58,69

Određivanje

Sunđerasti nikl katalizator: najmanje 83,0% Ni

Nikl katalizator na nosaču: 20,0 – 27,0% Ni

Osobine

Sjajan, beo, tvrd metal (nikl metal), ili sunđerasta porozna veoma zapalјiva čvrsa supstanca (sunđerasti nikl katalizator), ili veoma zapalјive lјuspice ili perlice (nikl katalizator na nosaču)

Identifikacija

A. Bojena reakcija

Sunđerasti nikl katalizator: Rastvori se oko 100 mg u oko 2 ml hlorovodonične kiseline i razblaži na oko 20 ml vodom. Sipa se 5 ml rastvora u epruvetu, doda se nekoliko kapi bromne vode TR i amonijum hidroksid do slabo bazne reakcije. Doda se 2 do 3 ml 1% rastvora dimetilglioksima u alkoholu. Nastaje intenzivno crven talog.

Nikl katalizator na nosaču: Uzorak se spali prema metodi za određivanje, prenese se 5 ml alikvota rastvora pepela u epruvetu i dalјe se postupak izvodi kao za sunđerasti nikl katalizator.

AMONIJAK (RASTVOR)

Sinonimi

Amonijum-hidroksid, koncentrovan rastvor amonijaka, INS No. 527

Definicija

Hemijsko ime

Amonijak (vodeni rastvor)

C.A.S. broj

1336-21-6

Hemijska formula

NH3

Molekulska masa

17,03

Određivanje

27 – 30%

Osobine

Bistra, bezbojna tečnost veoma oštrog karakterističnog mirisa. Na vazduhu veoma brzo gubi amonijak.

Identifikacija

A. Pozitivno ispitivanje

za amonijak

Prinese se stakleni štapić navlažen hlorovodoničnom kiselinom blizu uzorka. Nastaje gusta bela para.

B. Specifična težina

(20ºC)

Oko 0,90

Čistoća

Neisparlјivi ostatak

Najviše 0,02% prema sledećoj proceduri:

Upari se do suva 11 ml (10 g) uzorka u tariranoj platinskoj ili porcelanskoj posudi za uparavanje, suši 1 h na 105 ºC, ohladi i izmeri

Supstance koje lako oksidišu

Razblaži se 4 ml uzorka sa 6 ml vode, doda u malom višku sumporna kiselina TR i 0,1 ml kalijum-permanganata. Ružičasta boja se ne gubi u toku 15 min.

Olovo

Najviše 2 mg/kg

GVOŽĐE(II)-SULFAT

Sinonimi

Fero-sulfat

Definicija

Hemijska imena

Gvožđe(II)-sulfat

C.A.S. broj

7720-78-7

Hemijska formula

FeSO4 . 7H2O

Molekulska masa

278,02

Određivanje

Najmanje 99,5% FeSO4 . 7H2O

Osobine

Bledi, plavkastozeleni kristali ili granule, bez mirisa; na suvom vazduhu eflorescira, na vlažnom vazduhu se lako oksidiše u braonkastožućkast gvožđe (III)-sulfat

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, nerastvorlјiv u etanolu

B. rN

Oko 3,7 (1:10 rastvor)

V. Pozitivna ispitivanja

za gvožđe(II) i za sulfat

Čistoća

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Živa

Najviše 3 mg/kg

AKTIVNI UGALj

Sinonimi

Aktiviran ugalј, ugalј za obezbojavanje

Definicija

Čvrst, porozan, karboniziran materijal dobijen karbonizacijom i aktivacijom organskih supstanci. Sirovine za dobijanje (pilјevina, treset, lignit, ugalј, celulozni materijal, lјuska kokosovog oraha i dr) karbonizuju se i aktiviraju na visokoj temperaturi, sa ili bez dodatka neorganskih soli, u struji aktivirajućih gasova (npr. uglјen-dioksid). Alternativno polazni materijal može da se tretira hemijkim agesima za aktiviranje (npr. fosforna kiselina ili cink-hlorid), mešavina karbonizira na visokoj temperaturi, a zatim se se hemijski aktivirajući agensi uklone ispiranjem vodom.

Hemijsko ime

Uglјenik

Hemijska formula

C

Molekulska masa

12

Osobine

Crn prašak ili granule, bez mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Nerastvorlјiv u vodi i organskim rastvaračima

B. Sagorevanje

Kada se zagreje do crvenog usijanja sagoreva polako bez plamena

V. Adsorpcija

Doda se oko 3 g sprašenog uzorka u 10 ml 5% hlorovodonične kiseline u staklenoj tikvici sa brušenim čepom, zagreje da klјuča 30 s i ohladi na sobnu teperaturu. Doda se 100 ml joda TR, tikvica zatvori, snažno promućka 30 s i sadržaj profiltrira kroz filter papir Whatman No. 12 ili odgovarajući pri čemu se odbaci prva porcija filtrata. Poredi se 50 ml filtrata sa poredbenim rastvorom koji se priprema razblaživanjem 10 ml joda vodom do 50 ml. Boja ispitivanog rastvora nije tamnija od boje poredbenog rastvora.

G. Žarenje

Žarenjem uzorka na vazduhu nastaju uglјen-monoksid i uglјen-dioksid i zaostaje pepeo.

Čistoća

Moć adsorpcije

90 – 110% od deklarisane vrednosti

Gubitak sušenjem

Najviše 15% (120ºC, 4 h)

Sulfidna jedinjenja

Na 1 g uzorka u doda se 5 ml 1 M hlorovodonične kiseline i u konusnoj tikvici zagreje do klјučanja. Oslobođena isparenja ne boje braon olovo-acetatni papir.

Supstance rastvorlјive u kiselini

Najviše 3%

Na tačno izmereno oko 1 g uzorka u doda se 25 ml razblažene azotne kiseline TR, zagreje da klјuča 5 min, vruće fitrira kroz filter od sinter stakla (10) i ispere sa 10 ml tople vode. Skuplјeni filtrat i rastvor posle filtriranja upare se do suvog na vodenom kupatilu, ostatku doda 1 ml hlorovodonične kiseline, ponovo upari do suvog i suši do konstantne mase na 100-105ºC.

Sulfatni pepeo

Najviše 5%

Supstance koje se ekstrahuju vodom

Najviše 4%

Prenese se tačno izmereno oko 5 g uzorka u tikvicu od 250 ml sa povratnim kondenzatorom i Bunsen-ovim ventilom. Doda se 100 ml vode i nekoliko staklenih perli, zagreva oko 1 h, malo se ohladi i filtrira kroz Whatman No. 12 ili sličan filter papir. Odbaci se prvih 10 ml filtrata. Filtrat se ohladi na sobnu temperaturu i pipetira 25,0 ml u tariranu zdelicu za uparavanje. (Napomena: Ostatak filtrata se ostavi za Ispitivanje arsena, olova i teških metala). Filtrat se upari do suvog zagrevanjem (ne sme da klјuča), osuši 1 h u vakuum sušnici, ohladi i meri.

Supstance rastvorlјive u alkoholu

Najviše 0,5%

Obojene supstance rastvorlјive u alkalijama

0,25 g uzorka doda se u 10 ml 2 M natrijum-hidroksida, zagreje i ostavi da klјuča 1 min, zatim se ohladi, filtrira i filtrat razblaži vodom do 10 ml. Rastvor nije intenzivnije obojen od poredbenog rastvora dobijenog mešanjem 1% m/v hlorovodonične kiseline i 0,1 ml rastvora koji se sastoji iz 9,6 ml gvožđe(III)-hlorida TR, 0,2 ml kobalt(II)-hlorida TR i 0,2 ml bakar(II)-sulfata TR.

Cijanogena jedinjenja

Pomeša se 5 g uzorka sa 50 ml vode i 2 g vinske kiseline, mešavina destiliše i skupi se 25 ml destilata u maloj tikvici u ledenom kupatilu ispod površine mešavine od 2 ml natrijum-hidroksida TR i 10 ml vode. Razblaži se destilat do 50 ml vodom i promeša. Dodaju se 12 kapi gvožđe(II)-sulfata TR u 25 ml razblaženog destilata, zagreje se skoro do klјučanja, ohladi i doda 1 ml hlorovodonične kiseline. Ne razvija se plava boja.

Viši aromatični uglјovodonici

Ekstrahuje se 1 g uzorka sa 12 ml cikloheksana 2 h u aparatu za kontinuiranu ekstrakciju. Kada se posmatra pod UV svetloišću u poredbenim Nessler-ovim epruvetama ekstrakt ne pokazuje jaču boju ili fluorescenciju od rastvora 100 mg hinin-sulfata u 1000 ml 0,1 M sumporne kiseline.

Cink

Najviše 25 mg/kg

Tačno se izmeri oko 2 g uzorka i prenese u konusnu tikvicu, doda 50 ml 2 M hlorovodonične kiseline, paažlјivo zagreva uz povratni kondenzator da blago klјuča 1 h, filtrira i filter ispere sa 2M hlorovodoničnom kiselinom. Filtrat i rastvor posle ispiranja se spoje i upare do suva na vodenom kupatilu, ostatak rastvori i dopuni do 50 ml 0,1 M hlorovodoničnom kiselinom i sadržaj cinka u rastvoru odredi atomskom apsorpcionom spektrofotometrijom.

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 5 mg/kg

DIATOMEJSKA ZEMLjA

Sinonimi

Diatomejski silika, Diatomit

Definicija

Sastoji se iz prerađenih silicijumskih diatomskih skeleta. Proizvodi se kao: osušen prirodan prašak, sprašen prašak i fluks-sprašen prašak.

C.A.S. broj

Prirodan i sprašen prašak: 61790-53-2

Fluks-sprašen prašak: 68855-54-9

Osobine

Suv prirodan prašak: beličast ili svetlosiv prašak;

Sprašen prašak: ružičast do svetlobraon ili svetložut do svetlooranž prašak;

Fluks-sprašen prašak: beo do ružičast ili svetlobraon.

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Nerastvorlјiv u vodi, kiselinama (izuzev fluorovodonične) i razblaženim alkalijama

B. Mikroskopija

Kada se posmatra pri uvećanju 100x – 200x uočavaju se karakteristične diatomske strukture.

V. rN

Prirodan i sprašen prašak: 5 – 10

Fluks-sprašen prašak: 8 – 11

Pomeša se 10 g uzorka sa 100 ml vode i zagreva da klјuča 1 h, profiltrira koroz filter od sinterovanog stakla ili odgovarajući filter papir, filtrat razblaži vodom do 100 ml i izmeri se rN.

G. Isparlјivost

Stavi se 0,2 g uzorka u platinski lončić za žarenje i rastvori u 5 ml fluorovodonične kiseline. Kada se rastvor zagreva (sušnica sa izvlačenjem pare) skoro cela količina ispari.

Čistoća

Gubitak sušenjem

Prirodan prašak: najviše 10% (105 ºC, 2 h);

Sprašen i fluks-sprašen prašak: najviše 3% (105 ºC, 2h)

Gubitak žarenjem

Prirodan prašak: najviše 7% na osušenu supstancu;

Sprašen i fluks-sprašen prašak: najviše 2% na osušenu supstancu

Supstance nerastvorlјive u fluorovodoničnoj kiselini

Najviše 25%

Tačno se izmeri oko 0,2 g osušenog uzorka u platinskom lončiću za žarenje prethodno izžarenom do konstantne mase, doda 5 ml fluorovodonične i 2 kapi sumporne kiseline (1 u 2) i pažlјivo upari skoro do suvog na vodenom kupatilu. Zagreje se na 550 ºC 1 h, a onda se temperatura postepeno povećava dok ne dostigne 1000 ºC -1200 ºC i na toj temperaturi se zagreva 30 min. Ostatak nije veći od 50 mg.

Supstance rastvorlјive u vodi

Najviše 2,5%

10 g osušenog uzorka i 100 ml vode zagreva se da klјuča 2 h uz povremeno mućkanje i dodavanje vode. Ohladi se i filtrira uz pomoć sukcije kroz filter papir za kvantitativne analize. Ponavlјa se fitriranje kroz isti filter papir dok se ne dobije bistar rastvor. Ostatak na filter papiru ispere se sa malom količinom vode. Filtrat i rastvori posle ispiranja se spoje, upare do suvog i suše još 2 h na 105ºC.

Supstance rastvorlјive u hlorovodoničnoj kiselini

Najviše 4%

2,0 g osušenog uzorka i 50 ml razblažene hlorovodononične kiseline TR zagreva se 15 min na 50ºC uz mućkanje. Ohladi se, filtrira i ostatak na filter papiru ispere sa malom količinom razblažene hlorovodononične kiseline TR. Filtrat i rastvor posle ispiranja se spoje, upare do suvog i žare na 450 – 550ºC do konstantne mase.

Arsen

Najviše 10 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

ŽELATIN

Sinonimi

Jestivi želatin, želatin prehrambene čistoće

Definicija

Proizvod dobijen kiselom, alkalnom ili enzimskom hidrolizom kolagena, glavne proteinske komponente kože, kostiju i vezivnog tkiva životinja. Životinjske sirovine ne smeju da budu u kontaktu sa pentahlorfenolom.

Želatin tipa A se dobija kiselom preradom kolagenskog sirovog materijala i ima izoelektričnu tačku između rN 7 i rN 9

Želatin tipa B se dobija alkalnom preradom kolagenskog sirovog materijala i ima izoelektričnu tačku između rN 4,6 i 5,2

Mešavine želatina tipa A i B i želatini proizvedeni modifikacijama navedenih metoda mogu da imaju različite izoelektrične tačke izvan navedenih opsega.

Hemijska imena

Želatin

C.A.S. broj

9000-70-8

Osobine

Slabožućkasta staklasta zrnca, prašak ili listići. Kada se potopi u hladnu vodu hidratiše, zagrevanjem daje stabilnu suspenziju, a zatim se rastvara. Vodeni rastvor formira reverzibilan gel kada se ohladi ispod temperature želiranja.

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u toploj vodi i vodenim rastvorima polihidroksilnih alkohola (glicerol, propilenglikol); nerastvorlјiv u ostalim organskim rastvaračima.

B. Formiranje

reverzibilnog gela

Rastvori se 10 g u toploj vodi u odgovarajućoj posudi, ohladi i drži u frižideru na 2 ºC 24 h. Formira se gel. Posuda se stavi u vodeno kupatilo na 60 ºC i meša. U roku od 30 min gel se ponovo pretvara u tečnost.

V. Temperatura želiranja

Želatin iz tkiva toplokrvnih životinja: 30 ºC – 35 ºC

Riblјi želatin: 5 ºC – 10 ºC

G. Bojena reakcija

U 1:100 rastvor uzorka doda se trinitrofenol TR ili 1:1,5 rastvor kalijum-dihromata prethodno pomešanog sa 3 M hlorovodoničnom kiselinom u odnosu oko 1:0,25 v/v . Formira se žut talog.

Čistoća

Pepeo

Najviše 3%

Gubitak sušenjem

Najviše 15,0%

Sumpor-dioksid

Najviše 0.005%

Pentahlorfenol

Najviše 0,3 mg/kg

Fluorid

Najviše 0,005%

Hrom

Najviše 10 mg/kg

Olovo

Najviše 1,5 mg/kg

Teški metali

Najviše 0,002% (kao olovo)

E. Coli

Odsutne u 25 g

Salmonella sp.

Odsutna u 25 g

KAZEIN

Definicija

Proizvod dobijen iz koaguluma koji nastaje tretiranjem obranog mleka sa kiselinama, enzimima ili drugim agensima za taloženje prehrambene čistoće. Posle taloženja kazein se odvaja od rastvorlјive frakcije mleka, ispira i suši. Hemijski, kazein je mešavina najmanje 20 elektroforetski različitih fosfoproteina. Osnovne frakcije su α-kazein, β-kazein i κ-kazein. Sadrži sve esencijalne aminokiseline.

Hemijsko ime

Kazein

C.A.S. broj

9000-71-9

Određivanje

Najmanje 90,0% proteina (N x 6,38) u odnosu na osušenu supstancu za kiselinski koagulisan kazein;

Najmanje 86,0% proteina (N x 6,38) u odnosu na osušenu supstancu za enzimski koagulisan kazein

Osobine

Beličast do krem boje zrnast ili fin prašak

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Nerastvorlјiv u vodi i alkoholu; rastvara se u rastvorima alkalija dajući soli kazeinate.

Čistoća

Masti

Najviše 2,25%

Gubitak sušenjem

Najviše 12,0%

Slobodne kiseline

Pozitivno ispitivanje

Laktoza

Najviše 2,0%

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Teški metali

Najviše 0,002% (kao olovo)

Ukupan broj aerobnih organizama

Najviše 100000 CFU/g

Koliformi

Najviše 2 CFU/0,1 g

Salmonella sp.

Odsutna u 25 g

PERLIT

Sinonimi

Razvijen perlit

Definicija

U prirodi se perlit javlјa kao siva do braon staklasta vulkanska stena koja se sastoji uglavnom od stoplјenih kalijum aluminijum silikata i 3–5% vode. Materijal se lomi i zagreva na visokoj temperaturi (900–1100ºC) pri čemu pucketa (kao kokice) uz oslobađanje okludovane vode, a zapremina se poveća preko 20 puta. Materijal se usitnjava do voluminoznosti od 32-400 kg/m3 i veličine čestica od 1 do nekoliko stotina mm. Može da sadrži dodati natrijum-karbonat ili natrijum-silikat prerhrambene čistoće.

Hemijska imena

Perlit

Osobine

Beo nehigroskopan prašak

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Slabo rastvorlјiv u vodi; umereno rastvorlјiv u razblaženim kiselinama i alkalijama.

B. Pozitivna ispitivanja za aluminijum, za kalijum i za natrijum

Čistoća

Gubitak žarenjem

Najviše 7% (staklasta forma)

Gubitak sušenjem

Najviše 3% (sprašena forma)

rN

5-11 (fitrat 10% suspenzije)

Arsen

Najviše 10 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

TANINSKA KISELINA

Sinonimi

Tanini (čistoće za hranu), galotaninska kiselina, INS No. 181

Definicija

Sastoji se iz galotanina dobijenih ekstrakcijom rastvaračima iz određenih prirodnih sirovina. Nije kiselina u hemijskom smislu, a trivijalni naziv taninska kiselina je usvojen da bi se razlikovala komercijalna supstanca od ostalih tanina, kao što su kondenzovani tanini (nehidrolizirajući) ili elagitanini. Specifikacija se odnosi samo na hidrolizirajuće galotanine, t.j na tanine koji hidrolizom oslobađaju galnu kiselinu. Hidrolizirajući galotanini mogu da se dobijaju iz mladih izdanaka različitih Quercus vrsta (npr. Quercus infectoria) kao kineski i alepo tanin. Mogu da se dobijaju iz različitih Sumac vrsta (npr. Rhus corieria, R. Galabr, R. Thypia) kao sicilijanski i američki sumak. Navedeni tanini se sastoje uglavnom iz polidigaloil estara glukoze. Mogu da se dobijaju iz semene čaure Casealpinia spinosa i ovi tanini se uglavnom sastoje iz polidigaloil estara hininske kiseline.

Određivanje

Najmanje 96% u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Žućkastobeo do svetlobraon amorfan prašak, sjajne lјuspice ili sunđerasta masa, bez mirisa ili slabog karakterističnog mirisa.

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiva u vodi, acetonu i etanolu; nerastvorlјiva u benzenu, hloroformu i etru; 1 g se rastvara u oko 1 ml glicerola.

B. Bojena reakcija

U 1:10 ratvor doda se mala količina gvožđe(III)-hlorida TR. Nastaje plavocrna boja ili talog.

V. Formiranje taloga

Kada se u rastvor uzorka doda rastvor albumina ili želatina formira se talog.

G. Ispitivanje galne

kiseline

Hromatografija na tankom sloju uz galnu kiselinu kao standard.

Čistoća

Gubitak sušenjem

Najviše 7% (105ºC, 2 h);

Sulfatni ostatak

Najviše 1%

Gume ili dekstrin

Rastvori se 1 g uzorka u 5 ml vode, filtrira i filtratu doda 10 ml etanola; ne nastaje zamućenje u roku od 15 min.

Smolaste supstance

Rastvori se 1 g uzorka u 5 ml vode, filtrira i filtrat razblaži vodom do 15 ml; ne nastaje zamućenje.

Kondenzovani tanini

Najviše 0,5% određeno HPLC tehnikom

Rezidualni rastvarač

Najviše 25 mg/kg acetona ili etilacetata pojedinačno ili u kombinaciji

Olovo

Najviše 2 mg/kg

NATRIJUM-LAURILSULFAT

Sinonimi

INS No. 487

Definicija

Mešavina alkilsulfata u kojoj je najzastuplјeniji natrijum-laurilsulfat

C.A.S. broj

151-21-3

Određivanje

Najmanje 59,0% od ukupnih alkohola

Osobine

Beli ili svetložuti mali kristali slabog karakterističnog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

1 g se rastvara u 10 ml vode dajući opalescentan rastvor

B. Pozitivno ispitivanje

za natrijum i za sulfat

V. rN

5,8 – 6,9 (1:100 rastvor)

Čistoća

Alkalnost

Pozitivno ispitivanje (oko 0,25% kao NaOH)

Natrijum-hlorid i natrijum-sulfat

Najviše 8%

Nesulfatni alkoholi

Najviše 4%

Olovo

Najviše 5 mg/kg

Teški metali

Najviše 0,002% (kao olovo)

GLUTARALDEHID

Sinonimi

Glutaral, 1,5-pentandial

Definicija

C.A.S. broj

111-30-8

Hemijska formula

C5N8O2

Molekulska masa

100,12

Određivanje

100 – 105% u odnosu na deklarisan sadržaj (obično 15 -50%)

Osobine

Bistar, skoro bezbojan vodeni rastvor karakterističnog oštrog mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se vodom

B. Reakcija sa 2,4-

dinitrofenilhidrazinom

Dobijeni kristali 2,4-dinitrofenilhidrazona imaju temperaturu toplјenja 185ºC -195ºC

V. rN

3,1 – 4,5

Čistoća

Teški metali

Najviše 10 mg/kg (kao olovo)

KOŠTANI FOSFAT

Sinonimi

Jestivi koštani fosfat, INS No. 542

Definicija

Heterogena rezidualna mešavina kalcijum-fosfata, od koji je najzastuplјeniji 3Ca3(PO4)2 . Ca(OH)2 dobijena mlevenjem kostiju prethodno tretiranih vrućom vodom i vodenom parom pod pritiskom. Može da sadrži neekstarahovane masti i proteine.

Određivanje

30% – 40% kalcijuma i najmanje 32,0% fosfor-pentoksida

Osobine

Beo do svetlokrem prašak, bez mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Nerastvorlјiv u vodi i u etanolu

B. Pozitivno ispitivanje

za kalcijum i za fosfat

Karakterističan za jedinjenje

Čistoća

Gubitak sušenjem

Najviše 2%

Gubitak žarenjem

Najviše 20%

Fluorid

Najviše 1000 mg/kg

Ostatak masti

Najviše 2%

Proteinski ostatak

Najviše 10% (N x 6,25)

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Bakar

Najviše 25 mg/kg

Cink

Najviše 250 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

Ukupan broj aerobnih organizama

Najviše 1000 CFU/g

E. Coli

Odsutna u 10 g

Salmonella

Odsutna u 50 g

AMONIJUM-HLORID

Sinonimi

Amonijum murijat, amonijačna so, INS No. 510

Definicija

Hemijsko ime

Amonijum-hlorid

C.A.S. broj

12125-02-9

Hemijska formula

NH4Cl

Molekulska masa

53,50

Određivanje

Najmanje 99,0% u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo, fin ili grub, kristalan higroskopan prašak

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, slabo rastvorlјiv u etanolu

B. rN

4,5 – 6,0 (1:20 rastvor)

V. Pozitivna ispitivanja

za amonijum i za hlorid

Čistoća

Gubitak sušenjem

Najviše 2% (iznad silika gela, 4 h)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5%

Olovo

Najviše 2 mg/kg

DIAMONIJUM-HIDROGENFOSFAT

Sinonimi

Dvobazni amonijum-fosfat, diamonijum-fosfat, INS No. 342(ii)

Definicija

Hemijska imena

Diamonijum-hidrogenfosfat, diamonijum-hidrogentetraoksofosfat, diamonijum-hidrogenortofosfat

C.A.S. broj

7783-54-0

Hemijska formula

(NH4)2HPO4

Molekulska masa

132,06

Određivanje

Najmanje 96,0%

Osobine

Beli kristali ili kristalan prašak

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi

B. rN

7,6 – 8,4 (1:100 rastvor)

V. Pozitivna ispitivanja

za amonijum i za fosfat

Čistoća

Fluorid

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 4 mg/kg

AMONIJUM-DIHIDROGENFOSFAT

Sinonimi

Monobazni amonijum-fosfat, monoamonijum-fosfat, kiseli amonijum-fosfat, primarni amonijum-fosfat, INS No. 342(i)

Definicija

Hemijska imena

Amonijum-dihidrogenfosfat, amonijum-dihidrogentetraoksofosfat, monoamonijum-monofosfat, amonijum-dihidrogenortofosfat

C.A.S. broj

7722-76-1

Hemijska formula

NH4H2PO4

Molekulska masa

115,03

Određivanje

Najmanje 96,0%

Osobine

Bezbojni ili beli kristali ili kristalan prašak ili zrnca

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi

B. rN

4,3 – 5,0 (1:100 rastvor)

V. Pozitivna ispitivanja

za amonijum i za fosfat

Čistoća

Fluorid

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 4 mg/kg

INOZITOL

Definicija

Hemijsko ime

1,2,3,4,5,6-cikloheksanheksol

C.A.S. broj

87-89-8

Hemijska formula

C12H12O6

Molekulska masa

180,16

Određivanje

Najmanje 97,0% u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beli kristali ili kristalan prašak, bez mirisa, slatkog ukusa

Identifikacija

A. Bojena reakcija

Doda se 6 ml azotne kiseline na 1 ml 1:50 rastvora uzorka i u porcelanskoj posudi za uparavanje upari do suva na vodenom kupatilu. Ostatak se rastvori u 1 ml vode, doda se 0,5 ml 1:10 rastvora stroncijum-acetata i ponovo upari do suva. Nastaje lјubičasta boja.

Čistoća

Temperatura toplјenja

224 ºC – 227 ºC

Gubitak sušenjem

Najviše 0,5%

Ostatak posle žarenja

Najviše 0,1%

Teški metali

Najviše 10 mg/kg (kao olovo)

Kalcijum

Pozitivno ispitivanje

Hlorid

Najviše 0,005%

Sulfat

Najviše 0,006%

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Teški metali

Najviše 0,002% (kao olovo)

MAGNEZIJUM-SULFAT

Sinonimi

INS No. 518

Definicija

Komercijalna supstanca može da bude monohidrat, heptahidrat, ili tzv. osušeni oblik koji sadrži oko 2,3 molekula hidratisane vode

Hemijsko ime

Magnezijum-sulfat

C.A.S. broj

7487-88-9

Hemijska formula

MgSO4 . xH2O

Molekulska masa

120,36 (anhidrovan)

Određivanje

Najmanje 99,5% MgSO4 posle žarenja

Osobine

Bezbojni kristali ili zrnast kristalan prašak, bez mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, sporo rastvorlјiv u glicerolu, slabo rastvorlјiv u etanolu

V. Pozitivna ispitivanja

za magnezijum i za

sulfat

Čistoća

Gubitak žarenjem

13,0% – 16,0% za monohidrat

22,0% – 28,0% za osušeni oblik

40,0% – 52,0% za heptahidrat

Selen

Najviše 0,003%

Olovo

Najviše 2 mg/kg

CINK-SULFAT

Definicija

Komercijalna supstanca može da bude monohidrat ili heptahidrat

Hemijsko ime

Cink-sulfat

C.A.S. broj

7733-02-0

Hemijska formula

ZnSO4 . xH2O

Molekulska masa

161,45 (anhidrovan)

Određivanje

Monohidrat: najmanje 98,0% ZnSO4 . H2O

Heptahidrat: najmanje 99,0% ZnSO4 . 7H2O

Osobine

Bezbojne transparentne prizme, iglice ili zrnast kristalan prašak, bez mirisa. Monohidrat gubi vodu na temperaturi iznad 238ºC, heptahidrat eflorescira na suvom vazduhu na sobnoj temperaturi.

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, nerastvorlјiv u etanolu

V. Pozitivna ispitivanja

za cink i za sulfat

Čistoća

Kiselost

Pozitivno ispitivanje

Alkalni i zemnoalkalni metali

Najviše 0,5%

Selen

Najviše 0,003%

Kadmijum

Najviše 5 mg/kg

Živa

Najviše 5 mg/kg

Olovo

Najviše 10 mg/kg

OKSISTEARIN

Sinonimi

INS No. 387

Definicija

Mešavina glicerida delimično oksidisane stearinske i drugih masnih kiselina dobijena zagrevanjem hidrogenizovanih bilјnih ulјa pod kontrolisanim uslovima

Osobine

Braon do svetlobraon masna voskasta masa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u etru i heksanu

Čistoća

Indeks refrakcije

1,465 – 1,467 na 48 ºC prema sledećoj proceduri:

Uzorak se istopi, profiltrira kroz filter papir i odredi se indeks refrakcije na 48 ºC

Kiselinski broj

Najviše 15

Hidroksilni broj

30 – 45

Jodni broj

Najviše 15

Saponifikacioni broj

225 – 240

Neosapunjive materije

Najviše 0,8%

Olovo

Najviše 2 mg/kg

AMONIJUM-HLORID

Sinonimi

Amonijačna so, amonijum murijat, INS No. 510

Definicija

Hemijsko ime

Amonijum-hlorid

C.A.S. broj

12125-02-9

Hemijska formula

NH4Cl

Molekulska masa

53,50

Određivanje

Najmanje 99,0% u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Bezbojni kristali ili beo fin ili grub kristalan prašak, prilično higroskopan

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, slabo rastvorlјiv u etanolu

V. Pozitivna ispitivanja

za amonijum i za hlorid

Čistoća

Gubitak sušenjem

Najviše 2,0% (4 h iznad silikagela)

Sulfatni ostatak

Najviše 0,5%

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Olovo

Najviše 2 mg/kg

VODONIK-PEROKSID

Definicija

Hemijska imena

Vodonik-peroksid

C.A.S. broj

7722-84-1

Hemijska formula

H2O2

Molekulska masa

34,01

Određivanje

Odgovara delarisanom sadržaju, obično 30% – 50%

Osobine

Bezbojna, transparentna tečnost, bez mirisa ili skoro bez mirisa, sadrži dodate stabilizatore koji čine neisparlјiv ostatak

Upozorenje: jako oksidaciono sredstvo, izbegavati kontakt sa očima i kožom

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Meša se sa vodom

B. Pozitivno ispitivanje

za peroksid

7,6 – 8,4 (1:100 rastvor)

V. Kiselost

Kisela reakcija (lakmus papir)

Čistoća

Neisparlјiv ostatak

Najviše 60 mg/kg

Kiselost

Najviše 0,03% (kao sumporna kiselina)

Razblaži se 10 g uzorka sa 90 ml vode koja ne sadrži uglјen-dioksid, doda metil crveno TR i titrira 0,02 M natrijum-hidroksidom. Utrošak natrijum-hidroksida nije više od 3 ml veći od utroška za titraciju 90 ml vode korišćene za razblaživanje uzorka.

Gvožđe

Najviše 0,5 mg/kg

Kalaj

Najviše 10 mg/kg

Arsen

Najviše 3 mg/kg

Teški metali

Najviše 10 mg/kg

PROPILEN-OKSID

Definicija

Hemijska imena

Propilen-oksid, 1,2-epoksipropan

C.A.S. broj

75-56-9

Hemijska formula

C3H6O

Molekulska masa

58,08

Određivanje

Najmanje 99,0%

Osobine

Bezbojna tečnost slatkastog ukusa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, meša se sa etanolom i etrom

B. IR spektar

Karakterističan za jedinjenje

Čistoća

Voda

Najviše o,1% (Karl Fischer-ova metoda)

Opseg destilacije

32 ºC – 37 ºC (na 760 mm Hg)

Nerastvorlјive materije

Bez suspendovanih materija

Neisparlјiv ostatak

Najviše 0,1%

Ukupna kiselost

Najviše 0,05% (kao sirćetna kiselina)

Aldehidi

Pozitivno ispitivanje

GIBERELINSKA KISELINA

Definicija

Hemijsko ime

Giberelinska kiselina

Hemijska formula

C19H22O6

Molekulska masa

346,38

Određivanje

Najmanje 90,0% u odnosu na osušenu supstancu

Osobine

Beo do svetložut kristalan prašak bez mirisa, ili skoro bez mirisa

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Slabo rastvorlјiv u vodi, rastvorlјiv u alkoholu i acetonu

B. Bojena rekcija

Rastvori se nekoliko mg uzorka u 2 ml sumporne kiseline. Rastvor je crvenkast sa zelenom fluorescencijom.

V. Temperatura toplјenja

Oko 234 ºC

Čistoća

Gubitak sušenjem

Najviše 3%

Specifična rotacija

Između +75,0o i +90,0o

Olovo

Najviše 10 mg/kg

Teški metali

Najviše 0,002%

NATRIJUM-HLORIT

Sinonimi

Natrijumova so hloritne kiseline

Definicija

Natrijum-hlorit se proizvodi prvo redukcijom, hemijski ili

elektrohemijski, natrijum-hlorata, u prisustvu hlorovodonične kiseline kiseline, pri čemu nastaje hlor-dioksid. Hlor-dioksid se zatim redukuje vodonik-peroksidom u rastvoru natrijum-hidroksida da bi se dobio rastvor koji sadrži 30 do 50 % natrijum-hlorita, koji se može osušiti da bi se dobila čvrsta supstanca sa oko 80% natrijum-hlorita.

Alternativno, hlor dioksid se može dobiti reakcijom

Natrijum-hlorata, vodonik-peroksida i sumporne kiseline. Hlor-dioksid se zatim redukuje vodonik-peroksidom u rastvoru natrijum-hidroksida da se dobije rastvor natrijum-hlorita, koji se može neutralisati sumpornom kiselinom. Dobijeni rastvor se može osušiti do čvrste supstance i

sadržaj natrijum-hlorita se može podesiti na oko 80% dodavanjem natrijum-hlorida, natrijum-sulfata ili natrijum- karbonata.

Natrijum-hlorit je u prometu kao čvrsti ili vodeni rastvor.

Hemijska formula

NaClO2

C.A.S. broj

7758-19-2

Molekulska masa

90,44

Određivanje

76-88%

Osobine

Beli kristalni prašak. Rastvori mogu da budu od bezbojne do zelenkasto žute boje.

Identifikacija

A. Rastvorlјivost

Rastvorlјiv u vodi, slabo nerastvorlјiv u polarnim rastvaračima i nerastvorlјiv u nepolarnim rastvaračima

B. Hlorit

Dodati 2 g uzorka u erlenmajer od 250 ml i dodati 50 g

dejonizovane vode da se rastvori. Dodati 10 ml 1.0 N hlorovodonične kiseline i mućkati na vorteksu dok ne pojasve žute boje. Dodati 2 g kalijum-jodida i mućkati na vorteksu da se rastvori. Rastvor postaje braon i formira se sivi talog.

V. Pozitivno ispitivanje za natrijum

Čistoća

Gubitak sušenjem

Najviše 6% (105°, 24 h, 5 g uzorka)

Natrijum-karbonat

Najviše 8% izraženo na osušenu supstancu

Natrijum-hidroksid

Najviše 3% izraženo na osušenu supstancu

Natrijum-sulfat

Najviše 5% izraženo na osušenu supstancu

Natrijum-hlorat

Najviše 4% izraženo na osušenu supstancu

Natrijum-hlorid

Najviše 19% izraženo na osušenu supstancu

Olovo

Najviše 10 mg/kg izraženo na osušenu supstancu

ETIL LAUROIL ARGINAT

Sinonimi

Etil estar lauril arginata; lauramid arginin etil estar, LAE; INS No. 243

Definicija

Etil lauroil arginat se sintetiše esterifikovanjem arginina sa etanolom, nakon čega sledi reakcija estra sa lauroil-hloridom. Dobijeni etil lauroil arginat se dobija kao hidrohlorid so, koja se filtrira i osuši.

Hemijska imena

Etil-Nα-dodekanoil-L-arginat . HCl

Hemijska formula

C20H41N4O3Cl

C.A.S. broj

60372-77-2

Molekulska masa

421,02

Određivanje

85-95%

Osobine

Beli prašak.

Identifikacija

A. pH

3,0-5,0 (1% rastvor)

B. Rastvorlјivost

Lako rastvorlјiv u vodi, etanolu, propilenglikolu i glicerolu

V. Hromatografija

Retencion vreme glavnog pika na HPLC hromatogramu je oko 4,3 min

Čistoća

Ukupan pepeo

Najviše 2% (700°)

Voda

Najviše 5%

Nα-lauroil-L-arginat

Najviše 3%

Etil-laurat

Najviše 3%

L-arginat . HCl

Najviše 1%

Etil-arginat . 2HCl

Najviše 1%

Olovo

Najviše 1 mg/kg

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">