I. Uvodne odredbe

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta začina, ekstrakata začina i mešavine začina (u daljem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda; pakovanje i deklarisanje.

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) ASTA je jedinica za sadržaj obojenih materija u skladu sa standardom SRPS ISO 7541. Za preračunavanje ukupnih prirodno obojenih materija – C, mlevene paprike, izražene u gramima kapsantina po kilogramu uzorka (g/kg) u odnosu na suvu materiju, u ASTA jedinice, može se koristi sledeća formula: ASTA = 0,369 x C x (100 – sadržaj vlage uzorka za ispitivanje, izražen u % mase);
2) etarsko ulje „u tragovima” je nizak sadržaj etarskog ulja (< 0,5%);
3) ekstrakti začina su proizvodi dobijeni iz prirodnih začina, začinskih biljaka ili njihovih delova različitim postupcima ekstrakcije aromatičnih materija i drugih rastvorljivih materija koje nisu štetne za ljudsko zdravlje;
4) začini su aromatični delovi začinskih biljaka (koren, list, kora, cvet, tučak, cvetni pupoljak, plod, seme i dr.), svojstvenog mirisa i ukusa, koji se dodaju hrani da bi se postigao odgovarajući miris i ukus i/ili boja koja potiče od samih začina, kao i radi čuvanja hrane;

5) začinska biljka obuhvata sve delove biljke uključujući i delove koji imaju odgovarajuća aromatična svojstva koja potiču od začina;
6) mešavina začina je proizvod dobijen mešanjem dva ili više začina ili mešanjem dva ili više ekstrakata začina ili mešanjem začina sa ekstraktima začina ili drugim sastojcima u skladu sa ovim pravilnikom;
7) srodni proizvodi jesu proizvodi čiji se naziv ne navodi u ovom pravilniku, a koji su po načinu proizvodnje i osobinama slični odgovarajućim proizvodima klasifikovanim u skladu sa ovim pravilnikom;
8) začini tretirani toplotom su začini koji se u procesu prerade izlažu toploti (vodena para, zagrejan vazduh i dr.) pri minimalnoj temperaturi 100ºC i minimalnom vremenu zadržavanja 15 sekundi radi redukcije ili uništavanja mikroorganizama u začinima.

Primena pravilnika

Proizvođačka specifikacija

Član 3.

Proizvođačka specifikacija za srodne proizvode i proizvode za koje je to ovim pravilnikom propisano, sadrži: evidencioni broj, datum donošenja, naziv proizvoda i trgovačko ime (ako ga proizvod ima), kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta (fizička, hemijska i senzorna svojstva), datum početka proizvodnje, kao i podatke iz deklaracije.

II. Uslovi u pogledu kvaliteta proizvoda

Član 4.

Proizvodi moraju u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (u daljem tekstu: proizvodnja i promet) da ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta, i to za:

1) klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda (u daljem tekstu: klasifikacija);
2) fizička, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotrebljavaju u proizvodnji i preradi proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda (u daljem tekstu: zahtevi kvaliteta);
3) metode ispitivanja kvaliteta proizvoda;
4) pakovanje i deklarisanje.

III. Klasifikacija i zahtevi kvaliteta začina

1. Klasifikacija začina

Član 5.

Začini se klasifikuju i stavljaju u promet pod sledećim nazivima:

1) anis;
2) beli luk u prahu ili granulama;
3) beli biber;
4) zeleni biber;
5) crveni biber;
6) crni biber;

7) bosiljak;
8) vanila (vanilija);
9) vlašac;
10) đumbir;
11) estragon;
12) žalfija;

13) zvezdasti anis;
14) iđirot;
15) isiot;
16) karanfilić;
17) kardamom;
18) kim;

19) klekove bobe;
20) komorač;
21) koriander;
22) kumin;
23) kurkuma;
24) lavanda;

25) lovor;
26) majoran;
27) mirođija;
28) muskatni orah;
29) papuanski muskatni orah;
30) muskatni cvet;

31) kudrava nana;
32) pitoma nana;
33) origano;
34) mlevena začinska paprika – u kategoriji i pod nazivom iz člana 90. ovog pravilnika;
35) peršun;
36) piment;

37) piskavica;
38) ruzmarin;
39) selen;
40) bela slačica;
41) crna slačica;
42) timijan;

43) celer;
44) cimet;
45) crni luk u prahu;
46) čili;
47) čubar;
48) šafran;
49) šafranika.

Začini iz stava 1. ovog člana proizvode se od aromatičnih delova začinskih biljaka datih u Prilogu – Začinske biljke, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u daljem tekstu: Prilog).

2. Opšti zahtevi kvaliteta začina

Član 6.

Začini se stavljaju u promet u obliku komada, zrna, mahune, većih i manjih delića ili praha.

Član 7.

Začini, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da iz začina nisu ekstrahovane aromatične materije i da ne sadrže primese ili ostatke začina iz kojih su ekstrahovane aromatične materije;
2) da začinu nisu dodavana sredstva radi povećanja mase;
3) da sadržaj stranih primesa kod začinskog bilja nije veći od 2%, a kod začina ne veći od 1%, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano;

4) da ne sadrže žive i/ili mrtve insekte, kao ni njihove delove, ekstremente glodara, dlake glodara i slično;
4a) začini tretirani toplotom mogu imati do 40% manji sadržaj etarskih ulja u odnosu na sadržaj etarskih ulja propisan ovim pravilnikom za isti začin koji nije toplotno tretiran, što se navodi u specifikaciji;
5) da ispunjavaju i druge zahteve kvaliteta u zavisnosti od klasifikacije začina iz člana 5. ovog pravilnika.

Za sterilizaciju začina ne može da se koristi etilen-oksid.

3. Zahtevi kvaliteta za anis

Stavljanje u promet

Član 8.

Anis je osušeni, zreo plod začinske biljke anisa (Pimpinella anisum L.), koji se stavlja u promet kao anis u zrnu i kao mleveni anis.

Član 9.

Anis se klasifikuje i stavlja u promet kao:

1) anis I klase;
2) anis II klase;
3) anis III klase.

Anis I klase

Član 10.

Anis I klase (anis u zrnu i mleveni anis), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela ni više od 2,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da sadrži ne manje od 2 ml/100 g isparljivog etarskog ulja anisa u 100g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 1% stranih materija.

Anis I klase (anis u zrnu), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu ne može da sadrži više od 3% smežuranih nezrelih, oštećenih i polomljenih zrna.

Anis II klase

Član 11.

Anis II klase (anis u zrnu i mleveni anis), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela ni više od 2,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da sadrži ne manje od 1,5 ml/100 g isparljivog etarskog ulja anisa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 2% stranih materija.

Anis II klase (anis u zrnu), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu ne može da sadrži više od 4% smežuranih nezrelih, oštećenih i polomljenih zrna.

Anis III klase

Član 12.

Anis III klase (anis u zrnu i mleveni anis), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela ni više od 2,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da sadrži ne manje od 1,0 ml/100 g isparljivog etarskog ulja anisa u 100g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 4% stranih materija.

Anis III klase (anis u zrnu), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu ne može da sadrži više od 10% smežuranih nezrelih, oštećenih i polomljenih zrna.

4. Zahtevi kvaliteta za beli luk u prahu i granulama

Član 13.

Beli luk u prahu su očišćene, osušene i samlevene do praškaste strukture, ili granula, i to glavice začinske biljke beli luk (Allium sativum L.), koji u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 5,5% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 70%, ni više od 90% ekstrakta rastvorljivog u hladnoj vodi, računato na suvu materiju.

Beli luk u prahu ili granulama, u proizvodnji i prometu, može da sadrži i etarsko ulje „u tragovima”.

5. Zahtevi kvaliteta za beli biber

Stavljanje u promet

Član 14.

Beli biber je osušen i obrađen zreo plod začinske biljke biber (Piper nigrum L.), koji se stavlja u promet kao:

1) beli biber u zrnu;
2) mleveni beli biber.

Beli biber u zrnu

Član 15.

Beli biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;
2) da ne sadrži više od 3,5% ukupnog pepela, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 4% piperina, računato na suvu materiju;
4) da neisparljivi etarski ekstrakt nije manji od 6,5%, računato na suvu materiju;

5) da ne sadrži više od 1% stranih primesa;
6) da ne sadrži manje od 1 ml isparljivog etarskog ulja bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
7) da gustina nije manja od 600 g/l.

Mleveni beli biber

Član 16.

Mleveni beli biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 15. tač. 1) do 5) ovog pravilnika, kao i da:

1) ne sadrži manje od 0,7 ml isparljivog etarskog ulja bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
2) ne sadrži više od 0,3% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) ne sadrži više od 6,5% sirovih vlakana, računato na suvu materiju.

6. Zahtevi kvaliteta za zeleni biber

Stavljanje u promet

Član 17.

Zeleni biber je osušen i obrađen nedozreo ceo plod začinske biljke biber (Piper nigrum L.), koji se stavlja u promet kao:

1) zeleni biber u zrnu;
2) mleveni zeleni biber.

Zeleni biber u zrnu

Član 18.

Zeleni biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode, a ako je sušen smrzavanjem da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 0,3% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1 ml etarskog ulja bibera u 100 g, računato na suvu materiju.

Mleveni zeleni biber

Član 19.

Mleveni zeleni biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 18. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

7. Zahtevi kvaliteta za crveni biber

Stavljanje u promet

Član 20.

Crveni biber je osušen i obrađen zreo plod začinske biljke crveni biber (Schinus molle L., Schinus terebinthifolius Raddi), koji se stavlja u promet kao:

1) crveni biber u zrnu;
2) mleveni crveni biber.

Crveni biber u zrnu

Član 21.

Crveni biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode, a ako je sušen smrzavanjem da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 1,8% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 2 ml etarskog ulja crvenog bibera u 100 g suvog proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni crveni biber

Član 22.

Mleveni crveni biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 21. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

8. Zahtevi kvaliteta za crni biber

Stavljanje u promet

Član 23.

Crni biber je osušen, nedozreo ceo plod začinske biljke biber (Piper nigrum L.), koji se stavlja u promet kao:

1) crni biber u zrnu;
2) mleveni crni biber.

Crni biber u zrnu

Član 24.

Crni biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, ni više od 17,5% sirovih vlakana, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 4% piperina, računato na suvu materiju;

4) da gustina crnog bibera nije manja od 490 g/l;
5) da ne sadrži manje od 2 ml isparljivog etarskog ulja bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
6) da crni biber u zrnu ne sadrži više od 1,5% stranih primesa.

Mleveni crni biber

Član 25.

Mleveni crni biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 24. tač. 1) do 3) ovog pravilnika, kao i da:

1) da ne sadrži više od 1,2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
2) da ne sadrži manje od 0,7 ml etarskog ulja bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

9. Zahtevi kvaliteta za bosiljak

Član 26.

Bosiljak je osušeni nadzemni deo začinske biljke bosiljak (Ocimum basilicum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 16% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,3 ml isparljivog etarskog ulja bosiljka u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

10. Zahtevi kvaliteta za vanilu (vanilija)

Stavljanje u promet

Član 27.

Vanila (vanilija) je nedozreo, fermentisan, delimično osušen plod tropske začinske biljke vanila (Vanilla planifolia Andrews syn. Vanilla fragrans- Salisburi Ames) i njenih hibrida, koja se stavlja u promet kao:

1) plod vanile (mahuna);
2) vanila u komadima (sečena vanila);
3) mlevena vanila (vanila u prahu).

Ako se stavlja u promet vanila pod nazivom: „burbon vanila”, taj začin mora da je dobijen od tropske začinske biljke vanila (Vanilla planifolia Andrews syn.) koja je poreklom iz regiona „Vanilla ostrva” (Madagaskar, Komori, Reunion, Sejšeli, Mauricijus).

Klase vanile (vanilije)

Član 28.

Plod vanile (mahuna) se klasifikuje i stavlja u promet kao:

1) vanila I klase;
2) vanila II klase,
3) vanila III klase;
4) vanila IV klase.

U vanilu I klase razvrstavaju se plodovi vanile (mahune) koji moraju da budu celi i neoštećeni, ujednačene tamno čokoladne do crvenkaste boje i bez naprslina.

U vanilu II klase razvrstavaju se plodovi (mahune) vanile koji moraju da budu celi i neoštećeni, ujednačene tamno čokoladne do crvenkaste boje, osim zaraslih naprslina koje ne mogu da budu veće od jedne trećine ploda.

U vanilu III klase razvrstavaju se plodovi (mahune) vanile crvenkaste boje sa više zaraslih naprslina koje ne mogu da budu veće od jedne polovine ploda i crvenih pruga koje ne prelaze jednu trećinu ploda.

U vanilu IV klase razvrstavaju se plodovi crvenkaste boje, suvi, drvenasti, sa naprslinama koje ne mogu da budu veće od jedne polovine ploda.

Vanila I klase i vanila II klase

Član 29.

Plodovi vanile (mahune) I klase i vanile II klase, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 38% vode;
2) da ne sadrže manje od 1,6% vanilina.

Vanila III klase

Član 30.

Plodovi vanile (mahune) III klase, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 30% vode;
2) da ne sadrže manje od 1,6% vanilina.

Vanila IV klase

Član 31.

Plodovi vanile (mahune) IV klase, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 25% vode;
2) da ne sadrže manje od 1,6% vanilina.

Mlevena vanila (vanila u prahu)

Član 32.

Mlevena vanila (vanila u prahu), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 20% vode;
2) da ne sadrži manje od 1,6% vanilina.

Vanila u komadima (sečena vanila)

Član 33.

Vanila u komadima (sečena vanila), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 30% vode;
2) da ne sadrži manje od 1,6% vanilina.

11. Zahtevi kvaliteta za vlašac

Član 34.

Vlašac je osušeni list začinske biljke vlašac (Allium schoenoprasum) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 13% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

12. Zahtevi kvaliteta za đumbir

Stavljanje u promet

Član 35.

Đumbir je osušeni rizom začinske biljke đumbir (Zingiber officinale Roscoe), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo đumbir;
2) mleveni đumbir.

Ceo đumbir

Član 36.

Ceo đumbir, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,5 ml isparljivog etarskog ulja đumbira u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni đumbir

Član 37.

Mleveni đumbir, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 36. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 1,0 ml isparljivog etarskog ulja đumbira u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

13. Zahtevi kvaliteta za estragon

Stavljanje u promet

Član 38.

Estragon je osušeni list i vrh grančice začinske biljke estragon (Artemisia dracunculus L.) koji se stavlja u promet kao:

1) osušeni list estragona;
2) mleveni estragon.

Osušeni list estragona

Član 39.

Osušeni list estragona, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,6 ml isparljivog etarskog ulja estragona u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni estragon

Član 40.

Mleveni estragon, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 39. ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,5 ml isparljivog etarskog ulja estragona u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

14. Zahtevi kvaliteta za žalfiju

Član 41.

Žalfija je osušeni list začinske biljke žalfija (Salvia officinalis L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulja žalfije u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 4% ostalih delova biljke.

15. Zahtevi kvaliteta za zvezdasti anis

Član 42.

Zvezdasti anis je osušen plod začinske biljke zvezdasti anis (Illicium verum Hook. f.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 4% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 7 ml etarskog ulja zvezdastog anisa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

16. Zahtevi kvaliteta za iđirot

Ceo iđirot i mleveni iđirot

Član 43.

Iđirot je osušeni rizom začinske biljke iđirot (Acorus calamus L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo iđirot;
2) mleveni iđirot.

Iđirot iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;
2) da ne sadrži više od 10% pepela, računato na suvu materiju;
3) da sadrži ne manje od 1,5 ml isparljivog etarskog ulja iđirota u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da je osušeni rizom iđirota bez korenčića i da ne sadrži više od 1% stranih materija.

17. Zahtevi kvaliteta za isiot

Ceo isiot i isiot isečen na kriške i kolutove

Član 44.

Isiot je osušeni rizom začinske biljke isiot (Curcuma zedoariae Rose C.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo isiot
2) isiot isečen na kriške ili kolutove.

Isiot iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;
2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,0 ml isparljivog etarskog ulja isiota u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

18. Zahtevi kvaliteta za karanfilić

Stavljanje u promet

Član 45.

Karanfilić je osušeni cvetni pupoljak začinske biljke karanfilić (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison), koji se stavlja u promet kao:

1) karanfilić u zrnu;
2) mleveni karanfilić.

Karanfilić u zrnu

Član 46.

Karanfilić u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži manje od 14 ml isparljivog etarskog ulja karanfilića u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži više od 8% drugih delova biljke.

Mleveni karanfilić

Član 47.

Mleveni karanfilić, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 14 ml isparljivog etarskog ulja karanfilića u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

19. Zahtevi kvaliteta za kardamom

Stavljanje u promet

Član 48.

Kardamom, je osušeni plod začinske biljke kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo plod kardamoma;
2) mleveni kardamom.

Ceo plod kardamoma

Član 49.

Ceo plod kardamoma, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 9% ukupnog pepela, kao ni više od 2,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 3,5 ml etarskog ulja kardamoma u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni kardamom

Član 50.

Mleveni kardamom, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 49. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

20. Zahtevi kvaliteta za kim

Kim u zrnu i mleveni kim

Član 51.

Kim je osušeni plod začinske biljke kim (Carum carvi L.), koji se stavlja u promet kao:

1) kim u zrnu;
2) mleveni kim.

Kim iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;
2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da kim u zrnu ne sadrži manje od 2,5 ml etarskog ulja kima u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju, a mleveni kim da ne sadrži manje od 1,2 ml etarskog ulja kima u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

21. Zahtevi kvaliteta za klekove bobe

Klekove bobe u zrnu i mlevene klekove bobe

Član 52.

Klekove bobe su zreli plodovi začinske biljke klekove bobe (Juniperus communis L.), koji se stavljaju u promet kao:

1) klekove bobe u zrnu;
2) mlevene klekove bobe.

Klekove bobe iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 16% vode;
2) da ne sadrže više od 4% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrže manje od 1 ml isparljivog etarskog ulja kleke u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

22. Zahtevi kvaliteta za komorač

Komorač u zrnu i mleveni komorač

Član 53.

Komorač (morač) je osušeni plod začinske biljke komorač (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare), koji se stavlja u promet kao:

1) komorač u zrnu;
2) mleveni komorač.

Komorač iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1 ml etarskog ulja komorača u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

23. Zahtevi kvaliteta za koriander

Stavljanje u promet

Član 54.

Koriander je osušeni zreo plod začinske biljke koriander (Coriandrum sativum L.), koji se stavlja u promet kao:

1) koriander u zrnu;
2) mleveni koriander;
3) osušeni list koriandera.

Koriander u zrnu klasifikuje i stavlja u promet kao:

1) koriander I klase;
2) koriander II klase.

Koriander u zrnu i mleveni koriander

Član 55.

Koriander u zrnu (koriander I klase i koriander II klase), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Koriander u zrnu I klase, pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, ne može da sadrži manje od 0,5 ml etarskog ulja koriandera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Koriander u zrnu II klase, pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulje „u tragovima”.

Mleveni koriander, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz st. 1. do 3. ovog člana.

Osušeni list koriandera

Član 56.

Osušeni list koriandera u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 15% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

24. Zahtevi kvaliteta za kumin

Stavljanje u promet

Član 57.

Kumin je osušeni plod začinske biljke kumin (Cuminum cyminum L.), koji se stavlja u promet kao:

1) kumin u zrnu;
2) mleveni kumin.

Kumin u zrnu

Član 58.

Kumin u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 4% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulja kumina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni kumin

Član 59.

Mleveni kumin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 9,5% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,3 ml etarskog ulja kumina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

25. Zahtevi kvaliteta za kurkumu

Stavljanje u promet

Član 60.

Kurkuma je osušeni rizom začinske biljke kurkuma (Curcuma longa L.), koja se stavlja u promet kao:

1) cela kurkuma;
2) mlevena kurkuma.

Cela kurkuma

Član 61.

Cela kurkuma, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži manje od 2,5 ml etarskog ulja kurkume u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mlevena kurkuma

Član 62.

Mlevena kurkuma, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 9% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulja kurkume u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

26. Zahtevi kvaliteta za lavandu

Član 63.

Lavanda je osušeni cvet i pupoljak začinske biljke lavanda (Lavandula angustifolia Mill., Lavandula spica L.) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11,5% vode;
2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,6 ml isparljivog etarskog ulja lavande u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 2,5% drugih delova biljke, kao ni više od 2,5% ostalih primesa.

27. Zahtevi kvaliteta za lovor

Stavljanje u promet

Član 64.

Lovor je osušeni list začinske biljke lovor (Laurus nobilis L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo list lovora;
2) mleveni list lovora.

Ceo list lovora

Član 65.

Ceo list lovora, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulja lovora u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 30% sirovih vlakana, računato na suvu materiju.

Mleveni list lovora

Član 66.

Mleveni list lovora, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 65. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,6 ml etarskog ulja lovora u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

28. Zahtevi kvaliteta za majoran

Stavljanje u promet

Član 67.

Majoran je osušeni list začinske biljke majoran (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo list majorana;
2) mleveni list majorana.

Ceo list majorana

Član 68.

Ceo list majorana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 16% ukupnog pepela, kao ni više od 4,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,7 ml etarskog ulja majorana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 10% delova stabljika i peteljki majorana.

Mleveni list majorana

Član 69.

Mleveni list majorana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 68. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,3 ml etarskog ulja majorana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

29. Zahtevi kvaliteta za mirođiju

Stavljanje u promet

Član 70.

Mirođija je osušen plod začinske biljke mirođija (Anethum graveolens L.), koja se stavlja u promet kao:

1) mirođija u zrnu;
2) mlevena mirođija.

Mirođija može da se stavlja u promet i kao osušeni nadzemni deo mirođije (list i stabljika mirođije).

Mirođija u zrnu

Član 71.

Mirođija u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, kao ni više od od 2,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da plod mirođije ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulja u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mlevena mirođija

Član 72.

Mlevena mirođija u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 71. ovog pravilnika.

Osušeni nadzemni deo mirođije (list i stabljika mirođije)

Član 73.

Osušeni nadzemni deo mirođije (list i stabljika mirođije), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 8% vode;
2) da ne sadrže više od 15% ukupnog pepela, kao ni više od 2,0% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Osušeni nadzemni deo mirođije (list i stabljika mirođije), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulje „u tragovima”.

30. Zahtevi kvaliteta za muskatni orah

Stavljanje u promet

Član 74.

Muskatni orah je jezgro semena muskatnog drveta (Myristica fragrans Houttuyn), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo muskatni orah;
2) mleveni muskatni orah.

Ceo muskatni orah

Član 75.

Ceo muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 3% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 5 ml etarskog ulja muskatnog oraha u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 0,35% kalcijuma, izražen kao CaO, na suvu materiju.

Mleveni muskatni orah

Član 76.

Mleveni muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 75. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 3,6 ml etarskog ulja u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

31. Zahtevi kvaliteta za papuanski muskatni orah

Stavljanje u promet

Član 77.

Papuanski muskatni orah je jezgro semena muskatnog drveta (Myristica argentea Warb.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo papuanski muskatni orah;
2) mleveni papuanski muskatni orah.

Ceo papuanski muskatni orah

Član 78.

Ceo papuanski muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ceo papuanski muskatni orah ne sadrži manje od 3 ml etarskog ulja papuanskog muskatnog oraha u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 0,5% ostalih delova ploda papuanskog miskatnog oraha;
5) da ne sadrži više od 0,35% kalcijuma, izražen kao CaO, na suvu materiju.

Mleveni papuanski muskatni orah

Član 79.

Mleveni papuanski muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 78. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 2 ml isparljivog ulja u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

32. Zahtevi kvaliteta za muskatni cvet

Stavljanje u promet

Član 80.

Muskatni cvet je osušeni omotač semena svih vrsta muskatnog drveta (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo muskatni cvet;
2) mleveni muskatni cvet.

Ceo muskatni cvet

Član 81.

Ceo muskatni cvet, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 4% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 5 ml etarskog ulja muskatnog cveta u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 2,5% drugih delova ploda muskatnog cveta.

Mleveni muskatni cvet

Član 82.

Mleveni muskatni cvet, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 81. ovog pravilnika.

33. Zahtevi kvaliteta za kudravu nanu

Član 83.

Kudrava nana je osušeni list začinske biljke nana (Mentha spicata L.syn. Mentha viridis L.) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;
2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 2,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,5 ml etarskog ulja nane u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

34. Zahtevi kvaliteta za pitomu nanu

Stavljanje u promet

Član 84.

Pitoma nana je osušeni list začinske biljke nana (Mentha piperita L.), koja se stavlja u promet kao:

1) ceo list pitome nane,
2) usitnjena pitoma nana (veličine manje od 5,6 mm).

Ceo list pitome nane

Član 85.

Ceo list pitome nane, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) ne sadrži više od 13% vode;
2) da ne sadrži više od 13% ukupnog pepela, računajući na suvu materiju;
3) da ne sadrži više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulja pitome nane u 100g proizvoda, računato na suvu materiju;
5) da ne sadrži više od 5% ostalih delova biljke.

Usitnjena pitoma nana

Član 86.

Usitnjena pitoma nana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;
2) da ne sadrži više od 15% ukupnog pepela, računajući na suvu materiju;
3) da ne sadrži više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži manje od 0,8 ml etarskog ulja pitome nane u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
5) da ne sadrži više od 5% ostalih delova biljke.

35. Zahtevi kvaliteta za origano

Stavljanje u promet

Član 87.

Origano je osušeni list začinske biljke origana u cvetu (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.) koji se stavlja u promet kao:

1) ceo list origana;
1a) sečeni list origana (100% prolazi kroz sito veličine otvora 3,6 mm);
2) mleveni list origana (100% prolazi kroz sito veličine otvora 500 µm).

Ceo list origana

Član 88.

Ceo list origana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži više od 2,0% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži manje od 1,8 ml etarskog ulja origana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
5) da ne sadrži više od 10% ostalih delova biljke.

Mleveni i sečeni list origana

Član 89.

Mleveni i sečeni list origana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 88. tač. 1), 3) i 5) ovog pravilnika, kao i da:

1) ne sadrži više od 12% pepela, računato na suvu materiju;
2) ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulja origana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

36. Kategorizacija, naziv i zahtevi kvaliteta za mlevenu začinsku papriku

Član 90.

Mlevena začinska paprika je proizvod dobijen mlevenjem zrelih plodova začinske biljke paprike (Capsicum annuum L.), pri čemu se melju perikarp i seme.

Mlevena začinska paprika, kategorizuje se i stavlja se u promet pod nazivima i sa zahtevima kvaliteta koje mora da ispunjava u proizvodnji i prometu, datim u Tabeli 1 – Mlevena začinska paprika – uslovi kvaliteta.

Tabela 1 – Mlevena začinska paprika – uslovi kvaliteta

ZAHTEVI KVALITETA
VLAGA PEPEO PESAK ETARSKI EKSTRAKT KAPSAICIN BOJA KAO KAPSANTIN
u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. %
I Delikates ekstra mlevena začinska paprika 11,0 8,0 0,6 17,0 Najviše do 0,003 120
II Delikates mlevena začinska paprika 11,0 8,0 0,7 17,0 Najviše do 0,003 100
III Crvena slatka mlevena začinska paprika 11,0 8,5 0,9 20,0 Najviše do 0,003 70
III Crvena ljuta mlevena začinska paprika 11,0 8,5 0,9 20,0 0,05-0,07 70
IV Bledo-crvena mlevena začinska paprika, ljuta 11,0 10,0 1,0 25,0 Najmanje 0,07 50

37. Zahtevi kvaliteta za peršun

Peršun list i plod peršuna

Član 91.

Peršun list je osušeni list začinske biljke peršun (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 7,5% vode;
2) da ne sadrži više od 14% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Plod peršuna, u proizvodnji i prometu, ne može da sadrži više od 10% vode.

38. Zahtevi kvaliteta za piment

Stavljanje u promet

Član 92.

Piment je osušeni plod pimentovog drveta (Pimenta officinalis), koji se stavlja u promet kao:

1) piment u zrnu;
2) mleveni piment.

Piment u zrnu

Član 93.

Piment u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 2 ml isparljivog etarskog ulja pimenta u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni piment

Član 94.

Mleveni piment, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 93. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 1 ml isparljivog etarskog ulja pimenta u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

39. Zahtevi kvaliteta za piskavicu

Piskavica u zrnu i mlevena piskavica

Član 95.

Piskavica (grčko seme) je osušeno seme začinske biljke piskavica (Trigonella foenum-graecum L.), koja se stavlja u promet kao:

1) piskavica u zrnu;
2) mlevena piskavica.

Piskavica iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Piskavica, pored zahteva kvaliteta iz stava 2. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulje „u tragovima”.

40. Zahtevi kvaliteta za ruzmarin

Stavljanje u promet

Član 96.

Ruzmarin je osušeni list i vrh grančice začinske biljke ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo ruzmarin;
2) usitnjeni ruzmarin;
3) mleveni ruzmarin.

Ceo ruzmarin

Član 97.

Ceo ruzmarin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;
2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1 ml etarskog ulja ruzmarina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Usitnjeni ruzmarin

Član 98.

Usitnjeni ruzmarin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 97. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,8 ml etarskog ulja ruzmarina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni ruzmarin

Član 99.

Mleveni ruzmarin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 97. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,6 ml etarskog ulja ruzmarina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

41. Zahtevi kvaliteta za selen

Član 100.

Selen je osušeni list i koren začinske biljke selen (Levisticum officinale Koch) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 16% ukupnog pepela, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži više od 10% delova stabljike selena.

Selen, pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulje „u tragovima”.

42. Zahtevi kvaliteta za belu slačicu

Član 101.

Bela slačica je osušeno seme začinske biljke bela slačica (Sinapis alba L) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 6,5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 28% neisparljivog etarskog ekstrakta, računato na suvu materiju.

43. Zahtevi kvaliteta za crnu slačicu

Crna slačica u zrnu i mlevena crna slačica

Član 102.

Crna slačica je osušeno seme začinske biljke crna slačica (Brassica nigra L.W.D.J.Koch), koja se stavlja u promet kao:

1) crna slačica u zrnu;
2) mlevena crna slačica.

Crna slačica iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;
2) da ne sadrži više od 6,5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 28% neisparljivog etarskog ekstrakta, računato na suvu materiju.

44. Zahtevi kvaliteta za timijan

Stavljanje u promet

Član 103.

Timijan je osušeni list začinske biljke timijan (Thymus vulgaris L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo list timijana;
2) mleveni list timijana.

Ceo list timijana

Član 104.

Ceo list timijana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;
2) da ne sadrži više od 14% ukupnog pepela, kao ni više od 3,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulja timijana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži više od 5% delova stabljike timijana.

Mleveni list timijana

Član 105.

Mleveni list timijana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 104. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,5 ml etarskog ulja timijana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

45. Zahtevi kvaliteta za celer

Celer list i plod celera

Član 106.

Celer je osušeni list začinske biljke celer (Apium graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 20% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Plod celera je osušeni plod celera začinske biljke celer (Apium graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;
2) da ne sadrži više od 3% ukupnih nečistoća;
3) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 3% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
4) da ne sadrži manje od 1,5 ml isparljivog etarskog ulja semena celera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

46. Zahtevi kvaliteta za cimet

Stavljanje u promet

Član 107.

Cimet je osušena kora cimetovog drveta (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-„Cassia”), koji se stavlja u promet kao:

1) cimet u kori;
2) mleveni cimet.

Cimet u kori

Član 108.

Cimet u kori, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 15% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da minimalni sadržaj etarskog ulja prema tipu cimeta u ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju, odgovara vrednostima datim u Tabeli 2 – Minimalni sadržaj etarskog ulja prema tipu cimeta u ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju (u daljem tekstu: Tabela 2).

Tabela 2 – Minimalni sadržaj etarskog ulja prema tipu cimeta u ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju

TIP – (latinski naziv) Šri Lanka (Cinnamomum zeylanicum Blume) Sejšeli, Madagaskar (Cinnamomum zeylanicum Blume) Kina (Cinnamomum cassia Nees ex Blume) Indonezija (Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume) Vijetnam (Cinnamomum loureirii Nees)
Etarska ulja, ml/100g, na suvu materiju Etarska ulja, ml/100g, na suvu materiju Etarska ulja, ml/100g, na suvu materiju Etarska ulja, ml/100g, na suvu materiju Etarska ulja, ml/100g, na suvu materiju
Cimet u kori min. 1,0 min. 0,7 min. 1,5 min. 1,0 min. 3,0
Mleveni cimet min. 0,7 min. 0,3 min. 1,1 min. 0,8 min. 3,0

Mleveni cimet

Član 109.

Mleveni cimet, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;
2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da minimalni sadržaj etarskog ulja prema tipu cimeta u ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju, odgovara vrednostima datim u Tabeli 2 ovog pravilnika.

47. Zahtevi kvaliteta za crni luk u prahu

Član 110.

Crni luk u prahu jesu očišćene, isečene, osušene i do praškaste strukture samlevene glavice začinske biljke crni luk (Allium cepa L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;
2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

48. Zahtevi kvaliteta za čili

Čili – ceo plod i mleveni čili

Član 111.

Čili je osušeni zreo plod tropske vrste paprike (Capsicum annuum L. i Capsicum frutescens L. i njihove podvrste C. Chinense, C.pubescens, i C. pendulum), koji se stavlja u promet kao:

1) čili – ceo plod;
2) mleveni čili.

Čili iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;
2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, kao ni više od 1,6% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,1% kapsaicina.

49. Zahtevi kvaliteta za čubar

Stavljanje u promet

Član 112.

Čubar je osušeni nadzemni deo začinske biljke čubar (Satureja hortensis L.), koji se stavlja u promet kao:

1) stabljika čubra;
2) list čubra.

Stabljika čubra

Član 113.

Stabljika čubra, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;
2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,3 ml etarska ulja u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

List čubra

Član 114.

List čubra, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;
2) da ne sadrži više od 11% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrži manje od 0,5 ml isparljivog etarskog ulja čubra u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

50. Zahtevi kvaliteta za šafran

Stavljanje u promet

Član 115.

Šafran jeste osušeni tučak cveta začinske biljke šafran (Crocus sativus L.), koji se stavlja u promet kao:

1) ceo šafran;
2) usitnjen šafran;
3) šafran u prahu.

Ceo šafran i usitnjeni šafran

Član 116.

Ceo šafran i usitnjeni šafran, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 12% vode;
2) da ne sadrže više od 8% pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;
3) da ne sadrže više od 65% ekstrakta rastvorljivog u hladnoj vodi, računato na suvu materiju.

Šafran u prahu

Član 117.

Šafran u prahu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 116. tač. 2) i 3) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži više od 10% vode.

51. Zahtevi kvaliteta za šafraniku

Član 118.

Šafranika je osušeni cvetni list začinske biljke šafranika – divlji šafran (Carthamus tinctorius L.) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12,5% vode;
2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorljivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

IV. Klasifikacija i zahtevi kvaliteta ekstrakta začina

Član 119.

Ekstrakti začina mogu da se proizvode samo iz začinskih biljaka datih u Prilogu ovog pravilnika.

1. Klasifikacija ekstrakta začina

Član 120.

Ekstrakti začina se klasifikuju i stavljaju se u promet kao:

1) koncentrati začinskih ekstrakata – oleorezini;
2) alkoholni ili drugi ekstrakti začina;
3) ekstrakti naneseni na odgovarajuće nosače ili pomešani sa odgovarajućim nosačima kao što su:

(1) natrijum-hlorid;
(2) prirodne biljne gume (karuba, gvajak, alginati kalijuma, natrijuma i kalcijuma i prirodni pektini);
(3) šećeri i derivati šećera (dekstrin).

Za ekstrakte začina za koje ovim pravilnikom nisu propisani zahtevi kvaliteta donosi se proizvođačka specifikacija iz člana 3. ovog pravilnika.

2. Opšti zahtevi kvaliteta ekstrakta začina

Rastvarači za ekstrakciju začina

Član 121.

Za ekstrakciju aromatičnih materija iz začina mogu da se koriste rastvarači u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Aditivi i drugi dodaci u ekstraktima začina

Član 122.

Radi sprečavanja oksidacionih promena, ekstraktima začina mogu se dodati antioksidansi u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Ekstraktima začina mogu se dodavati šećer ili derivati šećera (dekstrin) da bi se postigla odgovarajuća konzistencija.

Za upotrebu aditiva u proizvodima, izuzev ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, primenjuje se posebni propis kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

3. Posebni zahtevi kvaliteta ekstrakata začina

Oleorezin anisa

Član 123.

Oleorezin anisa je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz lišća začinske biljke anisa (Pimpinella anisum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 2 ml isparljivog etarskog ulja anisa u 100 g proizvoda.

Ekstrakt belog luka

Član 124.

Ekstrakt belog luka je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija belog luka (Allium sativum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 32 ml isparljivih etarskih ulja belog luka u 100 g proizvoda.

Oleorezin belog bibera

Član 125.

Oleorezin belog bibera je koncentrat ekstrakta aromatičnih (isparljivih i neisparljivih) materija začinske biljke bibera (Piper nigrum L.) koji, u proizvodnji i prometu mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži manje od 8 ml isparljivih etarskih ulja bibera u 100 g proizvoda;
2) da ne sadrži manje od 25% piperina.

Oleorezin crnog bibera

Član 126.

Oleorezin crnog bibera je koncentrat ekstrakta aromatičnih (isparljivih i neisparljivih) materija začinske biljke biber (Piper nigrum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži manje od 8 ml isparljivih etarskih ulja bibera u 100 g proizvoda;
2) da ne sadrži manje od 25% piperina.

Oleorezin bosiljka

Član 127.

Oleorezin bosiljka je ekstrakt aromatičnih (isparljivih i neisparljivih) materija začinske biljke bosiljak (Ocimum basilicum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 20 ml isparljivih etarskih ulja bosiljka u 100 g proizvoda.

Oleorezin đumbira

Član 128.

Oleorezin đumbira je ekstrakt isparljivih i neisparljivih aromatičnih materija đumbira, slatkog i oštrog ukusa, dobijen ekstrakcijom rizoma začinske biljke đumbir (Zingiber officinale Roscoe) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 12 ml isparljivog etarskog ulja đumbira u 100 g proizvoda.

Oleorezin žalfije

Član 129.

Oleorezin žalfije je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija začinske biljke žalfija (Salvia officinalis L.) koja, kad se stavlja u promet, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da je u obliku tamnozelene slabo viskozne tečnosti;
2) da ne sadrži manje od 6% isparljivih etarskih ulja žalfije.

Oleorezin karanfilića

Član 130.

Oleorezin karanfilića je ekstrakt isparljivih i neisparljivih aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom začinske biljke karanfilić (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 40 ml isparljivog etarskog ulja karanfilića u 100 g proizvoda.

Oleorezin kardamoma

Član 131.

Oleorezin kardamoma je ekstrakt aromatičnih materija kardamoma dobijen ekstrakcijom plodova biljke kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 20 ml etarskog ulja kardamoma u 100 g proizvoda.

Oleorezin kima

Član 132.

Oleorezin kima je ekstrakt aromatičnih materija kima dobijen ekstrakcijom ploda začinske biljke kim (Carum carvi L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 20 ml etarskog ulja u 100 g proizvoda.

Oleorezin komorača

Član 133.

Oleorezin komorača je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz ploda začinske biljke komorač (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 8 ml etarskog ulja ploda komorača u 100 g proizvoda.

Oleorezin koriandera

Član 134.

Oleorezin koriandera je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom ploda začinske biljke koriander (Coriandrum sativum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 15 ml etarskog ulja koriandera u 100 g proizvoda.

Oleorezin kurkume

Član 135.

Oleorezin kurkume je ekstrakt aromatičnih materija dobijenih, ekstrakcijom iz gomoljastog rizoma začinske biljke kurkum (Curcuma longa L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje kurkumina 500, izraženo u jedinicama boje.

Oleorezin lovora

Član 136.

Oleorezin lovora je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija lista začinske biljke lovor (Laurus nobilis L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da je u obliku tamnozelene tečnosti koja može imati i pastoznu konzistenciju;
2) da ne sadrži manje od 8 ml isparljivih etarskih ulja lista lovora u 100 g proizvoda.

Oleorezin majorana

Član 137.

Oleorezin majorana je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom začinske biljke majoran (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 5 ml etarskog ulja majorana u 100 g proizvoda.

Oleorezin mirođije

Član 138.

Oleorezin mirođije je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz ploda začinske biljke mirođija (Anethum graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 11 ml etarskog ulja mirođije u 100 g proizvoda.

Oleorezin muskata

Član 139.

Oleorezin muskata je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom muskatnog oraha (Myristica fragrans Houttuyn) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 30 ml etarskog ulja muskata u 100 g proizvoda.

Oleorezin origana

Član 140.

Oleorezin origana je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija lista začinske biljke origana (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da je u obliku pastozne tečnosti tamne, smeđezelene boje;
2) da ne sadrži manje od 10 ml isparljivih etarskih ulja origana u 100 g proizvoda.

Ekstrakt od paprike

Član 141.

Ekstrakt od paprike je proizvod koji se dobija ekstrakcijom mlevene paprike, a sadrži prirodnu boju i druge osnovne začinske sastojke koji su rastvoreni u prirodnom ulju paprike. Ekstrakt od paprike može se proizvoditi i stavljati u promet i u vidu paste.

Deklaracija za ekstrakt od paprike, pored podataka propisanih posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, mora da sadrži i podatak o sadržaju boje i kapsaicina.

Oleorezin peršuna

Član 142.

Oleorezin peršuna je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz ploda i lista začinske biljke peršun (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 6 ml isparljivog etarskog ulja peršuna u 100 g proizvoda.

Oleorezin celera

Član 143.

Oleorezin celera je proizvod dobijen ekstrakcijom lišća i semena začinske biljke celer (Apium graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 4 ml isparljivih etarskih ulja celera u 100 g proizvoda.

Oleorezin cimeta

Član 144.

Oleorezin cimeta je ekstrakt kore cimetovog drveta (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-„Cassia”) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži manje od 30 ml isparljivog etarskog ulja cimeta u 100 g proizvoda;
2) da ne sadrži manje od 18% cimet-aldehida.

Ekstrakt crnog luka

Član 145.

Ekstrakt crnog luka je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom sušenog ili svežeg crnog luka (Allium cepa L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 40% suve materije.

Ekstrakt prženog crnog luka je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom prženog crnog luka, koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 60% suve materije.

V. Zahtevi kvaliteta mešavine začina

Sastojci mešavine začina

Član 146.

Mešavine začina mogu da sadrže sastojke, i to šećer ili derivate šećera, so, kao i aditive u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Vanila-šećer i vanilin-šećer

Član 147.

Vanila-šećer je mešavina šećera i vanile (vanilije) u prahu koja, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži od 0,5% do 10% vanile u prahu.

Vanila-šećeru, mogu da se dodaju ekstrakti začina, prirodne arome i/ili komadići vanile.

Kao vanilin-šećer može se stavljati u promet mešavina šećera i vanilina, s tim što ta mešavina mora da sadrži najmanje 1,0% vanilina. Umesto vanilina može da se upotrebiti odgovarajuća količina 0,33% etil-vanilina.

VI. Metode ispitivanja kvaliteta proizvoda

Član 148.

Usaglašenost proizvoda sa zahtevima kvaliteta propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se metodama datim u Tabeli 3 – Analitičke metode, kao i drugim međunarodno priznatim metodama.

Tabela 3 – Analitičke metode

Red. broj Oznaka Naslov
1 SRPS ISO 948 Začini – Uzimanje uzoraka
2 SRPS ISO 2825 Začini – Priprema mlevenog uzorka za analizu
3 SRPS EN ISO 927 Začini i začinske mešavine – Određivanje sadržaja stranih materija
4 SRPS ISO 928 Začini – Određivanje ukupnog pepela
5 SRPS ISO 930 Začini – Određivanje pepela nerastvorljivog u kiselini
6 SRPS ISO 939 Začini – Određivanje sadržaja vlage – Metoda sa prenosom
7 SRPS ISO 941 Začini – Određivanje ekstrakta rastvorljivog u hladnoj vodi
8 SRPS ISO 1108 Začini – Određivanje neisparljivog etarskog ekstrakta
9 SRPS EN ISO 6571 Začini, začinske mešavine i biljke – Određivanje sadržaja isparljivog ulja (metoda destilacije vodenom parom)
10 SRPS ISO 7541 Mlevena paprika u prahu – Određivanje sadržaja ukupnih prirodno obojenih materija
11 SRPS EN ISO 7540, prilog A Mlevena paprika (Capsicum annuum L.) – Specifikacija, Prilog A (normativan) – Određivanje sadržaja vlage

VII. Pakovanje i deklarisanje proizvoda

Pakovanje proizvoda

Član 149.

Za pakovanje proizvoda mora da se koristiti odgovarajuća ambalaža koja obezbeđuje očuvanje kvaliteta proizvoda do momenta otvaranja.

Deklarisanje i označavanje proizvoda

Član 150.

Proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim pravilnikom, a koji se stavljaju u promet i namenjeni su prodaji krajnjem potrošaču moraju da budu deklarisani u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

VIII. Završne odredbe

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 151.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi:

1) Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina („Službeni list SFRJ”, br. 4/85 i 84/87 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik);

2) Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata („Službeni list SFRJ”, br. 1/79, 20/82, 39/89 – dr. pravilnik, 74/90 i 46/91 – dr. pravilnik i „Službeni list SRJ”, br. 33/95 – dr. pravilnik i 58/95 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. pravilnik, 4/04 – dr. pravilnik i 12/05 – dr. pravilnik i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik) u delu koji se odnosi na mlevenu začinsku papriku i ekstrakt od paprike.

Stupanje na snagu

Član 152.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine.

Prilog – Začinske biljke

Začinske biljke od čijih aromatičnih delova se dobiju začini propisanim ovim pravilnikom su:

1) anis (Pimpinella anisum L.)
2) beli luk u prahu (Allium sativum L.)
3) biber beli (Piper nigrum L.)
4) biber zeleni (Piper nigrum L.)
5) biber crveni (Schinus molle L., Schinus terebinthifolius Raddi)

6) biber crni (Piper nigrum L.)
7) bosiljak (Ocimum basilicum L.)
8) vanila (vanilija) (Vanilla planifolia Andrews syn. Vanilla fragrans Salisburi Ames)
9) vlašac (Allium schoenoprasum)
10) đumbir (Zingiber officinale Roscoe)

11) estragon (Artemisia dracunculus L.)
12) žalfija (Salvia officinalis L.)
13) zvezdasti anis (Illicium verum Hook. f.)
14) iđirot (Acorus calamus L.)
15) isiot (Curcuma zedoariae Rose C. )

16) karanfilić (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison)
17) kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites)
18) kim (Carum carvi L.)
19) klekove bobe (Juniperus communis L.)
20) komorač (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare)

21) koriander (Coriandrum sativum L.)
22) kumin (Cuminum cyminum L.)
23) kurkuma (Curcuma longa L.)
24) lavanda (Lavandula angustifolia Mill., Lavandula spica L.)
25) lovor (Laurus nobilis L.)

26) majoran (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.)
27) mirođija (Anethum graveolens L.)
28) muskatni orah (Muristica fragrans Houttuyn)
29) muskatni orah papuanski (Myristica argentea Warb.)
30) muskatni cvet (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.)

31) kudrava nana (Mentha spicata L.syn. Mentha viridis L.)
32) pitoma nana (Mentha piperita L.)
33) origano (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.)
34) mlevena paprika začinska (Capsicum annuum L.)
35) peršun (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.)

36) piment (Pimenta officinalis)
37) piskavica (Trigonella foenum-graecum L.)
38) ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.)
39) selen (Levisticum officinale Koch)
40) bela slačica (Sinapis alba L.)

41) crna slačica (Brassica nigra L., W.D.J. Koch)
42) timijan (Thymus vulgaris L.)
43) celer (Apium graveolens L.)
44) cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-“Cassia”)
45) crni luk u prahu (Allium cepa L.)

46) čili (Capsicum annuum L. i Capsicum frutescens L. i njihove podvrste C. Chinense, C.pubescens, i C. pendulum)
47) čubar (Satureja hortensis L.)
48) šafran (Crocus sativus L.)
49) šafranika (Carthamus tinctorius L.)

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">