Reklama

I. Uvodne odredbe

Predmet uređenja

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu kvaliteta začina namenjenih krajnjem potrošaču, ekstrakata začina i mešavine začina (u dalјem tekstu: proizvodi), i to za: klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda; fizička, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotreblјavaju u proizvodnji i preradi proizvoda; metode ispitivanja kvaliteta proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda; pakovanje i deklarisanje.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Značenje izraza

Član 2.

Pojedini izrazi upotreblјeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1) ASTA je jedinica za sadržaj obojenih materija u skladu sa standardom SRPS ISO 7541. Za preračunavanje ukupnih prirodno obojenih materija – C, mlevene paprike, izražene u gramima kapsantina po kilogramu uzorka (g/kg) u odnosu na suvu materiju, u ASTA jedinice, može se koristi sledeća formula: ASTA = 0,369 x C x (100 – sadržaj vlage uzorka za ispitivanje, izražen u % mase);

2) etarsko ulјe „u tragovima” je nizak sadržaj etarskog ulјa (< 0,5%);

3) ekstrakti začina su proizvodi dobijeni iz prirodnih začina, začinskih bilјaka ili njihovih delova različitim postupcima ekstrakcije aromatičnih materija i drugih rastvorlјivih materija koje nisu štetne za lјudsko zdravlјe;

4) začini su aromatični delovi začinskih bilјaka (koren, list, kora, cvet, tučak, cvetni pupolјak, plod, seme i dr.), svojstvenog mirisa i ukusa, koji se dodaju hrani da bi se postigao odgovarajući miris i ukus i/ili boja koja potiče od samih začina, kao i radi čuvanja hrane;

5) začinska bilјka obuhvata sve delove bilјke uklјučujući i delove koji imaju odgovarajuća aromatična svojstva koja potiču od začina;

6) mešavina začina je proizvod dobijen mešanjem dva ili više začina ili mešanjem dva ili više ekstrakata začina ili mešanjem začina sa ekstraktima začina ili drugim sastojcima u skladu sa ovim pravilnikom;

7) srodni proizvodi jesu proizvodi čiji se naziv ne navodi u ovom pravilniku, a koji su po načinu proizvodnje i osobinama slični odgovarajućim proizvodima klasifikovanim u skladu sa ovim pravilnikom,

8) *začini tretirani toplotom su začini koji se u procesu prerade izlažu toploti (vodena para, zagrejan vazduh i dr.) pri minimalnoj temperaturi 100ºC i minimalnom vremenu zadržavanja 15 sekundi radi redukcije ili uništavanja mikroorganizama u začinima.*

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Primena pravilnika

Proizvođačka specifikacija

Član 3.

Proizvođačka specifikacija za srodne proizvode i proizvode za koje je to ovim pravilnikom propisano, sadrži: evidencioni broj, datum donošenja, naziv proizvoda i trgovačko ime (ako ga proizvod ima), kratak opis tehnološkog postupka proizvodnje, osnovne zahteve kvaliteta, izveštaj o izvršenom ispitivanju kvaliteta (fizička, hemijska i senzorna svojstva), datum početka proizvodnje, kao i podatke iz deklaracije.

II. Uslovi u pogledu kvaliteta proizvoda

Član 4.

Proizvodi moraju u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa (u dalјem tekstu: proizvodnja i promet) da ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta, i to za:

1) klasifikaciju, kategorizaciju i naziv proizvoda (u dalјem tekstu: klasifikacija);

2) fizička, fizičko-hemijska i senzorska svojstva, kao i sastav proizvoda; fizička, hemijska, fizičko-hemijska i senzorska svojstva sirovina, kao i vrstu i količinu sirovina, dodataka i drugih supstanci koje se upotreblјavaju u proizvodnji i preradi proizvoda; elemente bitnih tehnoloških postupaka koji se primenjuju u proizvodnji i preradi proizvoda (u dalјem tekstu: zahtevi kvaliteta);

3) metode ispitivanja kvaliteta proizvoda;

4) pakovanje i deklarisanje.

III. Klasifikacija i zahtevi kvaliteta začina

1. Klasifikacija začina

Član 5.

Začini se klasifikuju i stavlјaju u promet pod sledećim nazivima:

1) anis;

2) beli luk u prahu ili granulama;

3) beli biber;

4) zeleni biber;

5) crveni biber;

6) crni biber;

7) bosilјak;

8) vanila (vanilija);

9) vlašac;

10) đumbir;

11) estragon;

12) žalfija;

13) zvezdasti anis;

14) iđirot;

15) isiot;

16) karanfilić;

17) kardamom;

18) kim;

19) klekove bobe;

20) komorač;

21) koriander;

22) kumin;

23) kurkuma;

24) lavanda;

25) lovor;

26) majoran;

27) mirođija;

28) muskatni orah;

29) papuanski muskatni orah;

30) muskatni cvet;

31) kudrava nana;

32) pitoma nana;

33) origano;

34) mlevena začinska paprika – u kategoriji i pod nazivom iz člana 90. ovog pravilnika;

35) peršun;

36) piment;

37) piskavica;

38) ruzmarin;

39) selen;

40) bela slačica;

41) crna slačica;

42) timijan;

43) celer;

44) cimet;

45) crni luk u prahu;

46) čili;

47) čubar;

48) šafran;

49) šafranika.

Začini iz stava 1. ovog člana proizvode se od aromatičnih delova začinskih bilјaka datih u Prilogu – Začinske bilјke, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo (u dalјem tekstu: Prilog).

2. Opšti zahtevi kvaliteta začina

Član 6.

Začini se stavlјaju u promet u obliku komada, zrna, mahune, većih i manjih delića ili praha.

Član 7.

Začini, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da iz začina nisu ekstrahovane aromatične materije i da ne sadrže primese ili ostatke začina iz kojih su ekstrahovane aromatične materije;

2) da začinu nisu dodavana sredstva radi povećanja mase;

3) da sadržaj stranih primesa kod začinskog bilјa nije veći od 2%, a kod začina ne veći od 1%, osim ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano;

4) da ne sadrže žive i/ili mrtve insekte, kao ni njihove delove, ekstremente glodara, dlake glodara i slično;

4a) začini tretirani toplotom mogu imati do 40% manji sadržaj etarskih ulјa u odnosu na sadržaj etarskih ulјa propisan ovim pravilnikom za isti začin koji nije toplotno tretiran, što se navodi u specifikaciji;

5) da ispunjavaju i druge zahteve kvaliteta u zavisnosti od klasifikacije začina iz člana 5. ovog pravilnika.

Brisan je raniji stav 2. (vidi član 2. Pravilnika – 69/2023-8).

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

3. Zahtevi kvaliteta za anis

Stavlјanje u promet

Član 8.

Anis je osušeni, zreo plod začinske bilјke anisa (Pimpinella anisum L.), koji se stavlјa u promet kao anis u zrnu i kao mleveni anis.

Član 9.

Anis se klasifikuje i stavlјa u promet kao:

1) anis I klase;

2) anis II klase;

3) anis III klase.

Anis I klase

Član 10.

Anis I klase (anis u zrnu i mleveni anis), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela ni više od 2,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da sadrži ne manje od 2 ml/100 g isparlјivog etarskog ulјa anisa u 100g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 1% stranih materija.

Anis I klase (anis u zrnu), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu ne može da sadrži više od 3% smežuranih nezrelih, oštećenih i polomlјenih zrna.

Anis II klase

Član 11.

Anis II klase (anis u zrnu i mleveni anis), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela ni više od 2,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da sadrži ne manje od 1,5 ml/100 g isparlјivog etarskog ulјa anisa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 2% stranih materija.

Anis II klase (anis u zrnu), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu ne može da sadrži više od 4% smežuranih nezrelih, oštećenih i polomlјenih zrna.

Anis III klase

Član 12.

Anis III klase (anis u zrnu i mleveni anis), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela ni više od 2,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da sadrži ne manje od 1,0 ml/100 g isparlјivog etarskog ulјa anisa u 100g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 4% stranih materija.

Anis III klase (anis u zrnu), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu ne može da sadrži više od 10% smežuranih nezrelih, oštećenih i polomlјenih zrna.

4. Zahtevi kvaliteta za beli luk u prahu i granulama

Član 13.

Beli luk u prahu su očišćene, osušene i samlevene do praškaste strukture, ili granula, i to glavice začinske bilјke beli luk (Allium sativum L.), koji u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 6% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 70%, ni više od 90% ekstrakta rastvorlјivog u hladnoj vodi, računato na suvu materiju.

Beli luk u prahu ili granulama, u proizvodnji i prometu, može da sadrži i etarsko ulјe „u tragovima”.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

5. Zahtevi kvaliteta za beli biber

Stavlјanje u promet

Član 14.

Beli biber je osušen i obrađen zreo plod začinske bilјke biber (Piper nigrum L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) beli biber u zrnu;

2) mleveni beli biber.

Beli biber u zrnu

Član 15.*

Beli biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;

2) da ne sadrži više od 4% ukupnog pepela, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 3% piperina, računato na suvu materiju;

4) da neisparlјivi etarski ekstrakt nije manji od 6%, računato na suvu materiju;

5) da ne sadrži više od 1% stranih primesa;

6) da ne sadrži manje od 1 ml isparlјivog etarskog ulјa bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

7) da gustina nije manja od 550 g/l.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Mleveni beli biber

Član 16.

Mleveni beli biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 15. tač. 1) do 5) ovog pravilnika, kao i da:

1) ne sadrži manje od 0,7 ml isparlјivog etarskog ulјa bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

2) ne sadrži više od 0,3% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) ne sadrži više od 6,5% sirovih vlakana, računato na suvu materiju.

6. Zahtevi kvaliteta za zeleni biber

Stavlјanje u promet

Član 17.

Zeleni biber je osušen i obrađen nedozreo ceo plod začinske bilјke biber (Piper nigrum L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) zeleni biber u zrnu;

2) mleveni zeleni biber.

Zeleni biber u zrnu

Član 18.

Zeleni biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode, a ako je sušen smrzavanjem da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 0,3% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1 ml etarskog ulјa bibera u 100 g, računato na suvu materiju.

Mleveni zeleni biber

Član 19.

Mleveni zeleni biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 18. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

7. Zahtevi kvaliteta za crveni biber

Stavlјanje u promet

Član 20.

Crveni biber je osušen i obrađen zreo plod začinske bilјke crveni biber (Schinus molle L., Schinus terebinthifolius Raddi), koji se stavlјa u promet kao:

1) crveni biber u zrnu;

2) mleveni crveni biber.

Crveni biber u zrnu

Član 21.

Crveni biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode, a ako je sušen smrzavanjem da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 1,8% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 2 ml etarskog ulјa crvenog bibera u 100 g suvog proizvoda, računato na suvu materiju.*

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni crveni biber

Član 22.

Mleveni crveni biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 21. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

8. Zahtevi kvaliteta za crni biber

Stavlјanje u promet

Član 23.

Crni biber je osušen, nedozreo ceo plod začinske bilјke biber (Piper nigrum L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) crni biber u zrnu;

2) mleveni crni biber.

Crni biber u zrnu

Član 24.*

Crni biber u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela;

3) da ne sadrži manje od 2% piperina, računato na suvu materiju;

4) da gustina crnog bibera nije manja od 400 g/l;

5) da ne sadrži manje od 1 ml isparlјivog etarskog ulјa bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

6) da crni biber u zrnu ne sadrži više od 1,5% stranih primesa.*

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Mleveni crni biber

Član 25.

Mleveni crni biber, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 24. tač. 1) do 3) ovog pravilnika, kao i da:

1) da ne sadrži više od 1,2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

2) da ne sadrži manje od 0,7* ml etarskog ulјa bibera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 17,5% sirovih vlakana, računato na suvu materiju.*

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

**Službeni glasnik RS, broj 69/2023

9. Zahtevi kvaliteta za bosilјak

Član 26.

Bosilјak je osušeni nadzemni deo začinske bilјke bosilјak (Ocimum basilicum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 16% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,3 ml isparlјivog etarskog ulјa bosilјka u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

10. Zahtevi kvaliteta za vanilu (vanilija)

Stavlјanje u promet

Član 27.

Vanila (vanilija) je nedozreo, fermentisan, delimično osušen plod tropske začinske bilјke vanila (Vanilla planifolia Andrews syn. Vanilla fragrans- Salisburi Ames) i njenih hibrida, koja se stavlјa u promet kao:

1) plod vanile (mahuna);

2) vanila u komadima (sečena vanila);

3) mlevena vanila (vanila u prahu).

Ako se stavlјa u promet vanila pod nazivom: „burbon vanila”, taj začin mora da je dobijen od tropske začinske bilјke vanila (Vanilla planifolia Andrews syn.) koja je poreklom iz regiona „Vanilla ostrva” (Madagaskar, Komori, Reunion, Sejšeli, Mauricijus).

Klase vanile (vanilije)

Član 28.

Plod vanile (mahuna) se klasifikuje i stavlјa u promet kao:

1) vanila I klase;

2) vanila II klase,

3) vanila III klase;

4) vanila IV klase.

U vanilu I klase razvrstavaju se plodovi vanile (mahune) koji moraju da budu celi i neoštećeni, ujednačene tamno čokoladne do crvenkaste boje i bez naprslina.

U vanilu II klase razvrstavaju se plodovi (mahune) vanile koji moraju da budu celi i neoštećeni, ujednačene tamno čokoladne do crvenkaste boje, osim zaraslih naprslina koje ne mogu da budu veće od jedne trećine ploda.

U vanilu III klase razvrstavaju se plodovi (mahune) vanile crvenkaste boje sa više zaraslih naprslina koje ne mogu da budu veće od jedne polovine ploda i crvenih pruga koje ne prelaze jednu trećinu ploda.

U vanilu IV klase razvrstavaju se plodovi crvenkaste boje, suvi, drvenasti, sa naprslinama koje ne mogu da budu veće od jedne polovine ploda.

Vanila I klase i vanila II klase

Član 29.

Plodovi vanile (mahune) I klase i vanile II klase, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 38% vode;

2) da ne sadrže manje od 1,6% vanilina.

Vanila III klase

Član 30.

Plodovi vanile (mahune) III klase, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 30% vode;

2) da ne sadrže manje od 1,6% vanilina.

Vanila IV klase

Član 31.

Plodovi vanile (mahune) IV klase, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 25% vode;

2) da ne sadrže manje od 1,6% vanilina.

Mlevena vanila (vanila u prahu)

Član 32.

Mlevena vanila (vanila u prahu), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 20% vode;

2) da ne sadrži manje od 1,6% vanilina.

Vanila u komadima (sečena vanila)

Član 33.

Vanila u komadima (sečena vanila), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 30% vode;

2) da ne sadrži manje od 1,6% vanilina.

11. Zahtevi kvaliteta za vlašac

Član 34.

Vlašac je osušeni list začinske bilјke vlašac (Allium schoenoprasum) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11%* vode;

2) da ne sadrži više od 13% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

12. Zahtevi kvaliteta za đumbir

Stavlјanje u promet

Član 35.

Đumbir je osušeni rizom začinske bilјke đumbir (Zingiber officinale Roscoe), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo đumbir;

2) mleveni đumbir.

Ceo đumbir

Član 36.

Ceo đumbir, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,5 ml isparlјivog etarskog ulјa đumbira u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.*

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni đumbir

Član 37.

Mleveni đumbir, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 36. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 1,0 ml isparlјivog etarskog ulјa đumbira u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

13. Zahtevi kvaliteta za estragon

Stavlјanje u promet

Član 38.

Estragon je osušeni list i vrh grančice začinske bilјke estragon (Artemisia dracunculus L.) koji se stavlјa u promet kao:

1) osušeni list estragona;

2) mleveni estragon.

Osušeni list estragona

Član 39.

Osušeni list estragona, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,6 ml isparlјivog etarskog ulјa estragona u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni estragon

Član 40.

Mleveni estragon, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 39. ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,5 ml isparlјivog etarskog ulјa estragona u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

14. Zahtevi kvaliteta za žalfiju

Član 41.

Žalfija je osušeni list začinske bilјke žalfija (Salvia officinalis L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulјa žalfije u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 4% ostalih delova bilјke.

15. Zahtevi kvaliteta za zvezdasti anis

Član 42.

Zvezdasti anis je osušen plod začinske bilјke zvezdasti anis (Illicium verum Hook. f.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 4% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 7 ml etarskog ulјa zvezdastog anisa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

16. Zahtevi kvaliteta za iđirot

Ceo iđirot i mleveni iđirot

Član 43.

Iđirot je osušeni rizom začinske bilјke iđirot (Acorus calamus L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo iđirot;

2) mleveni iđirot.

Iđirot iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;

2) da ne sadrži više od 10% pepela, računato na suvu materiju;

3) da sadrži ne manje od 1,5 ml isparlјivog etarskog ulјa iđirota u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da je osušeni rizom iđirota bez korenčića i da ne sadrži više od 1% stranih materija.

17. Zahtevi kvaliteta za isiot

Ceo isiot i isiot isečen na kriške i kolutove

Član 44.

Isiot je osušeni rizom začinske bilјke isiot (Curcuma zedoariae Rose C.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo isiot

2) isiot isečen na kriške ili kolutove.

Isiot iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;

2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,0 ml isparlјivog etarskog ulјa isiota u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

18. Zahtevi kvaliteta za karanfilić

Stavlјanje u promet

Član 45.

Karanfilić je osušeni cvetni pupolјak začinske bilјke karanfilić (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison), koji se stavlјa u promet kao:

1) karanfilić u zrnu;

2) mleveni karanfilić.

Karanfilić u zrnu

Član 46.

Karanfilić u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži manje od 15 ml isparlјivog etarskog ulјa karanfilića u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 8% drugih delova bilјke.*

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

**Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Mleveni karanfilić

Član 47.

Mleveni karanfilić, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 14 ml isparlјivog etarskog ulјa karanfilića u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

19. Zahtevi kvaliteta za kardamom

Stavlјanje u promet

Član 48.

Kardamom, je osušeni plod začinske bilјke kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo plod kardamoma;

2) mleveni kardamom.

Ceo plod kardamoma

Član 49.

Ceo plod kardamoma, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 9% ukupnog pepela, kao ni više od 2,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 3,5 ml etarskog ulјa kardamoma u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni kardamom

Član 50.

Mleveni kardamom, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 49. tač. 1) i 2) ovog pravilnika.

20. Zahtevi kvaliteta za kim

Kim u zrnu i mleveni kim

Član 51.

Kim je osušeni plod začinske bilјke kim (Carum carvi L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) kim u zrnu;

2) mleveni kim.

Kim iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;

2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da kim u zrnu ne sadrži manje od 2,5 ml etarskog ulјa kima u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju, a mleveni kim da ne sadrži manje od 1,2 ml etarskog ulјa kima u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju. *

Brisan je raniji stav 3. (vidi član 7. Pravilnika – 23/2015-46)

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

21. Zahtevi kvaliteta za klekove bobe

Klekove bobe u zrnu i mlevene klekove bobe

Član 52.

Klekove bobe su zreli plodovi začinske bilјke klekove bobe (Juniperus communis L.), koji se stavlјaju u promet kao:

1) klekove bobe u zrnu;

2) mlevene klekove bobe.

Klekove bobe iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 16% vode;

2) da ne sadrže više od 4% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrže manje od 1 ml isparlјivog etarskog ulјa kleke u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

22. Zahtevi kvaliteta za komorač

Komorač u zrnu i mleveni komorač

Član 53.

Komorač (morač) je osušeni plod začinske bilјke komorač (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare), koji se stavlјa u promet kao:

1) komorač u zrnu;

2) mleveni komorač.

Komorač iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1 ml etarskog ulјa komorača u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

23. Zahtevi kvaliteta za koriander

Stavlјanje u promet

Član 54.

Koriander je osušeni zreo plod začinske bilјke koriander (Coriandrum sativum L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) koriander u zrnu;

2) mleveni koriander;

3) osušeni list koriandera.

Koriander u zrnu klasifikuje i stavlјa u promet kao:

1) koriander I klase;

2) koriander II klase.

Koriander u zrnu i mleveni koriander

Član 55.

Koriander u zrnu (koriander I klase i koriander II klase), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% * vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Koriander u zrnu I klase, pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, ne može da sadrži manje od 0,5 ml etarskog ulјa koriandera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Koriander u zrnu II klase, pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulјe „u tragovima”.

Mleveni koriander, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz st. 1. do 3. ovog člana.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Osušeni list koriandera

Član 56.

Osušeni list koriandera u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 15% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

24. Zahtevi kvaliteta za kumin

Stavlјanje u promet

Član 57.

Kumin je osušeni plod začinske bilјke kumin (Cuminum cyminum L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) kumin u zrnu;

2) mleveni kumin.

Kumin u zrnu

Član 58.

Kumin u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 4% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulјa kumina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni kumin

Član 59.

Mleveni kumin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 9,5% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,3 ml etarskog ulјa kumina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

25. Zahtevi kvaliteta za kurkumu

Stavlјanje u promet

Član 60.

Kurkuma je osušeni rizom začinske bilјke kurkuma (Curcuma longa L.), koja se stavlјa u promet kao:

1) cela kurkuma;

2) mlevena kurkuma.

Cela kurkuma

Član 61.

Cela kurkuma, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži manje od 2,5 ml etarskog ulјa kurkume u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mlevena kurkuma

Član 62.

Mlevena kurkuma, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 9% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,5 ml etarskog ulјa kurkume u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

26. Zahtevi kvaliteta za lavandu

Član 63.

Lavanda je osušeni cvet i pupolјak začinske bilјke lavanda (Lavandula angustifolia Mill., Lavandula spica L.) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12%* vode;

2) da ne sadrži više od 10%* ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,6 ml isparlјivog etarskog ulјa lavande u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 2,5% drugih delova bilјke, kao ni više od 2,5% ostalih primesa.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

27. Zahtevi kvaliteta za lovor

Stavlјanje u promet

Član 64.

Lovor je osušeni list začinske bilјke lovor (Laurus nobilis L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo list lovora;

2) mleveni list lovora.

Ceo list lovora

Član 65.

Ceo list lovora, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulјa lovora u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju*;

4) da ne sadrži više od 30% sirovih vlakana, računato na suvu materiju.*

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni list lovora

Član 66.

Mleveni list lovora, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 65. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,6 ml etarskog ulјa lovora u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

28. Zahtevi kvaliteta za majoran

Stavlјanje u promet

Član 67.

Majoran je osušeni list začinske bilјke majoran (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo list majorana;

2) mleveni list majorana.

Ceo list majorana

Član 68.

Ceo list majorana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 16% ukupnog pepela, kao ni više od 4,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,7 ml etarskog ulјa majorana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 10% delova stablјika i petelјki majorana.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni list majorana

Član 69.

Mleveni list majorana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 68. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,3 ml etarskog ulјa majorana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

29. Zahtevi kvaliteta za mirođiju

Stavlјanje u promet

Član 70.

Mirođija je osušen plod začinske bilјke mirođija (Anethum graveolens L.), koja se stavlјa u promet kao:

1) mirođija u zrnu;

2) mlevena mirođija.

Mirođija može da se stavlјa u promet i kao osušeni nadzemni deo mirođije (list i stablјika mirođije).

Mirođija u zrnu

Član 71.

Mirođija u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, kao ni više od od 2,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da plod mirođije ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulјa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mlevena mirođija

Član 72.

Mlevena mirođija u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 71. ovog pravilnika.

Osušeni nadzemni deo mirođije (list i stablјika mirođije)

Član 73.

Osušeni nadzemni deo mirođije (list i stablјika mirođije), u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 8% vode;

2) da ne sadrže više od 15% ukupnog pepela, kao ni više od 2,0% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Osušeni nadzemni deo mirođije (list i stablјika mirođije), pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulјe „u tragovima”.

30. Zahtevi kvaliteta za muskatni orah

Stavlјanje u promet

Član 74.

Muskatni orah je jezgro semena muskatnog drveta (Myristica fragrans Houttuyn), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo muskatni orah;

2) mleveni muskatni orah.

Ceo muskatni orah

Član 75.

Ceo muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 3% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 5 ml etarskog ulјa muskatnog oraha u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 0,35% kalcijuma, izražen kao CaO, na suvu materiju.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni muskatni orah

Član 76.

Mleveni muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 75. tač. 1), 2) i 4)* ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 3,6 ml etarskog ulјa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

31. Zahtevi kvaliteta za papuanski muskatni orah

Stavlјanje u promet

Član 77.

Papuanski muskatni orah je jezgro semena muskatnog drveta (Myristica argentea Warb.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo papuanski muskatni orah;

2) mleveni papuanski muskatni orah.

Ceo papuanski muskatni orah

Član 78.

Ceo papuanski muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ceo papuanski muskatni orah ne sadrži manje od 3 ml etarskog ulјa papuanskog muskatnog oraha u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;*

4) da ne sadrži više od 0,5% ostalih delova ploda papuanskog miskatnog oraha;

5) da ne sadrži više od 0,35% kalcijuma, izražen kao CaO, na suvu materiju.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni papuanski muskatni orah

Član 79.

Mleveni papuanski muskatni orah, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 78. tač. 1), 2), 4) i 5) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 2 ml isparlјivog ulјa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

32. Zahtevi kvaliteta za muskatni cvet

Stavlјanje u promet

Član 80.

Muskatni cvet je osušeni omotač semena svih vrsta muskatnog drveta (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo muskatni cvet;

2) mleveni muskatni cvet.

Ceo muskatni cvet

Član 81.

Ceo muskatni cvet, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 4% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 5 ml etarskog ulјa muskatnog cveta u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 2,5% drugih delova ploda muskatnog cveta.

Mleveni muskatni cvet

Član 82.

Mleveni muskatni cvet, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 81. ovog pravilnika.

33. Zahtevi kvaliteta za kudravu nanu

Član 83.

Kudrava nana je osušeni list začinske bilјke nana (Mentha spicata L.syn. Mentha viridis L.) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;

2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 2,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,5 ml etarskog ulјa nane u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

34. Zahtevi kvaliteta za pitomu nanu

Stavlјanje u promet

Član 84.

Pitoma nana je osušeni list začinske bilјke nana (Mentha piperita L.), koja se stavlјa u promet kao:

1) ceo list pitome nane,

2) usitnjena pitoma nana (veličine manje od 5,6 mm).

Ceo list pitome nane

Član 85.

Ceo list pitome nane, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) ne sadrži više od 13% vode;

2) da ne sadrži više od 13% ukupnog pepela, računajući na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulјa pitome nane u 100g proizvoda, računato na suvu materiju;

5) da ne sadrži više od 5% ostalih delova bilјke.

Usitnjena pitoma nana

Član 86.

Usitnjena pitoma nana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;

2) da ne sadrži više od 15% ukupnog pepela, računajući na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži manje od 0,8 ml etarskog ulјa pitome nane u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

5) da ne sadrži više od 5% ostalih delova bilјke.

35. Zahtevi kvaliteta za origano

Stavlјanje u promet

Član 87.

Origano je osušeni list začinske bilјke origana u cvetu (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.) koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo list origana;

1a) sečeni list origana (100% prolazi kroz sito veličine otvora 3,6 mm);*

2) mleveni list origana (100% prolazi kroz sito veličine otvora 500 µm).

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Ceo list origana

Član 88.

Ceo list origana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 2,0% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži manje od 1,5 ml ** etarskog ulјa origana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;*

5) da ne sadrži više od 10% ostalih delova bilјke.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

**Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Mleveni i sečeni list* origana

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Član 89. *

Mleveni i sečeni list origana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 88. tač. 1) i 5) ovog pravilnika, kao i da:

1) ne sadrži više od 10% pepela (sečeni list), odnosno 12% pepela (mleveni list), računato na suvu materiju;

2) ne sadrži manje od 1,5 ml (sečeni list), odnosno 1,3 ml (mleveni list) etarskog ulјa origana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 2% pepela (sečeni list), odnosno 2,5% pepela (mleveni list) nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

36. Kategorizacija, naziv i zahtevi kvaliteta za mlevenu začinsku papriku

Član 90.

Mlevena začinska paprika je proizvod dobijen mlevenjem zrelih plodova začinske bilјke paprike (Capsicum annuum L.), pri čemu se melјu perikarp i seme.

Mlevena začinska paprika, kategorizuje se i stavlјa se u promet pod nazivima i sa zahtevima kvaliteta koje mora da ispunjava u proizvodnji i prometu, datim u Tabeli 1 – Mlevena začinska paprika – uslovi kvaliteta.

Tabela 1 – Mlevena začinska paprika – uslovi kvaliteta

Naziv proizvoda* ZAHTEVI KVALITETA*
VLAGA PEPEO PESAK ETARSKI EKSTRAKT KAPSAICIN BOJA KAO KAPSANTIN
maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % u odnosu na suvu materiju, maks. % *- %* min. ASTA/ na suvu materiju *
Crvena slatka mlevena začinska paprika* 11,0* 10,0* 1,0* 25,0* ≤ 0,003* 60*
Crvena lјuta mlevena začinska paprika* 11,0* 10,0* 1,6* /* > 0,003* 30*

Nazivi mlevene začinske paprike date u Tabeli 1 – Mlevena začinska paprika – uslovi kvaliteta, mogu se dopuniti rečima: „delikates ekstra” u slučaju kada je sadržaj boje kao kapsantin min. 120 ASTA, računato na suvu materiju, odnosno „delikates”, kada je sadržaj boje kao kapsantin min. 100 ASTA računato na suvu materiju. *

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

37. Zahtevi kvaliteta za peršun

Peršun list i plod peršuna

Član 91.

Peršun list je osušeni list začinske bilјke peršun (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 7,5% vode;

2) da ne sadrži više od 14% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Plod peršuna, u proizvodnji i prometu, ne može da sadrži više od 10% vode.

38. Zahtevi kvaliteta za piment

Stavlјanje u promet

Član 92.

Piment je osušeni plod pimentovog drveta (Pimenta officinalis), koji se stavlјa u promet kao:

1) piment u zrnu;

2) mleveni piment.

Piment u zrnu

Član 93.

Piment u zrnu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 2 ml isparlјivog etarskog ulјa pimenta u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

*Službeni glasnik RS, broj 23/2015

Mleveni piment

Član 94.

Mleveni piment, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 93. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 1 ml isparlјivog etarskog ulјa pimenta u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

39. Zahtevi kvaliteta za piskavicu

Piskavica u zrnu i mlevena piskavica

Član 95.

Piskavica (grčko seme) je osušeno seme začinske bilјke piskavica (Trigonella foenum-graecum L.), koja se stavlјa u promet kao:

1) piskavica u zrnu;

2) mlevena piskavica.

Piskavica iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Piskavica, pored zahteva kvaliteta iz stava 2. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulјe „u tragovima”.

40. Zahtevi kvaliteta za ruzmarin

Stavlјanje u promet

Član 96.

Ruzmarin je osušeni list i vrh grančice začinske bilјke ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo ruzmarin;

2) usitnjeni ruzmarin;

3) mleveni ruzmarin.

Ceo ruzmarin

Član 97.

Ceo ruzmarin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;

2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1 ml etarskog ulјa ruzmarina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Usitnjeni ruzmarin

Član 98.

Usitnjeni ruzmarin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 97. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,8 ml etarskog ulјa ruzmarina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

Mleveni ruzmarin

Član 99.

Mleveni ruzmarin, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 97. tač. 1) i 2) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,6 ml etarskog ulјa ruzmarina u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

41. Zahtevi kvaliteta za selen

Član 100.

Selen je osušeni list i koren začinske bilјke selen (Levisticum officinale Koch) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 16% ukupnog pepela, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži više od 10% delova stablјike selena.

Selen, pored zahteva kvaliteta iz stava 1. ovog člana, može da sadrži i etarsko ulјe „u tragovima”.

42. Zahtevi kvaliteta za belu slačicu

Član 101.

Bela slačica je osušeno seme začinske bilјke bela slačica (Sinapis alba L) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 6,5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 28% neisparlјivog etarskog ekstrakta, računato na suvu materiju.

43. Zahtevi kvaliteta za crnu slačicu

Crna slačica u zrnu i mlevena crna slačica

Član 102.

Crna slačica je osušeno seme začinske bilјke crna slačica (Brassica nigra L.W.D.J.Koch), koja se stavlјa u promet kao:

1) crna slačica u zrnu;

2) mlevena crna slačica.

Crna slačica iz stava 1. ovog člana mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 10% vode;

2) da ne sadrži više od 6,5% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 28% neisparlјivog etarskog ekstrakta, računato na suvu materiju.

44. Zahtevi kvaliteta za timijan

Stavlјanje u promet

Član 103.

Timijan je osušeni list začinske bilјke timijan (Thymus vulgaris L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo list timijana;

2) mleveni list timijana.

Ceo list timijana

Član 104.

Ceo list timijana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12% vode;

2) da ne sadrži više od 14% ukupnog pepela, kao ni više od 3,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 1,0 ml etarskog ulјa timijana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži više od 5% delova stablјike timijana.

Mleveni list timijana

Član 105.

Mleveni list timijana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 104. tač. 1), 2) i 4) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži manje od 0,5 ml etarskog ulјa timijana u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

45. Zahtevi kvaliteta za celer

Celer list i plod celera

Član 106.

Celer je osušeni list začinske bilјke celer (Apium graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 20% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

Plod celera je osušeni plod celera začinske bilјke celer (Apium graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;

2) da ne sadrži više od 3% ukupnih nečistoća;

3) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 3% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

4) da ne sadrži manje od 1,5 ml isparlјivog etarskog ulјa semena celera u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

46. Zahtevi kvaliteta za cimet

Stavlјanje u promet

Član 107.

Cimet je osušena kora cimetovog drveta (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-„Cassia”), koji se stavlјa u promet kao:

1) cimet u kori;

2) mleveni cimet.

Cimet u kori

Član 108.

Cimet u kori, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 15% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da sadržaj etarskog ulјa nije manji od 0,7 ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju. *

Brisana je ranija Tabela 2 – Minimalni sadržaj etarskog ulјa prema tipu cimeta u ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju (vidi član 13. Pravilnika – 69/2023-8).

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Mleveni cimet

Član 109.

Mleveni cimet, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 14% vode;

2) da ne sadrži više od 7% ukupnog pepela, kao ni više od 2% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da sadržaj etarskog ulјa nije manji od 0,3 ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

4) da sadržaj etarskog ulјa kod mešavine koja potiče od najmanje dve botaničke vrste cimeta navedene u Prilogu – Začinske bilјke, mora da bude najmanje 0,3 ml/100 g proizvoda, računato na suvu materiju. *

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

47. Zahtevi kvaliteta za crni luk u prahu

Član 110.

Crni luk u prahu jesu očišćene, isečene, osušene i do praškaste strukture samlevene glavice začinske bilјke crni luk (Allium cepa L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 8% vode;

2) da ne sadrži više od 5% ukupnog pepela, kao ni više od 0,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

48. Zahtevi kvaliteta za čili

Čili – ceo plod i mleveni čili

Član 111.

Čili je osušeni zreo plod tropske vrste paprike (Capsicum annuum L. i Capsicum frutescens L. i njihove podvrste C. Chinense, C.pubescens, i C. pendulum), koji se stavlјa u promet kao:

1) čili – ceo plod;

2) mleveni čili.

Čili iz stava 1. ovog člana, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 11% vode;

2) da ne sadrži više od 10% ukupnog pepela, kao ni više od 1,6% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,1% kapsaicina.

49. Zahtevi kvaliteta za čubar

Stavlјanje u promet

Član 112.

Čubar je osušeni nadzemni deo začinske bilјke čubar (Satureja hortensis L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) stablјika čubra;

2) list čubra.

Stablјika čubra

Član 113.

Stablјika čubra, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;

2) da ne sadrži više od 12% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrži manje od 0,3 ml etarska ulјa u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

List čubra

Član 114.

List čubra, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 13% vode;

2) da ne sadrži više od 11% ukupnog pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

5) da ne sadrži manje od 0,5 ml isparlјivog etarskog ulјa čubra u 100 g proizvoda, računato na suvu materiju.

50. Zahtevi kvaliteta za šafran

Stavlјanje u promet

Član 115.

Šafran jeste osušeni tučak cveta začinske bilјke šafran (Crocus sativus L.), koji se stavlјa u promet kao:

1) ceo šafran;

2) usitnjen šafran;

3) šafran u prahu.

Ceo šafran i usitnjeni šafran

Član 116.

Ceo šafran i usitnjeni šafran, u proizvodnji i prometu, moraju da ispunjavaju sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrže više od 12% vode;

2) da ne sadrže više od 8% pepela, kao ni više od 1% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju;

3) da ne sadrže više od 65% ekstrakta rastvorlјivog u hladnoj vodi, računato na suvu materiju.

Šafran u prahu

Član 117.

Šafran u prahu, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava zahteve kvaliteta iz člana 116. tač. 2) i 3) ovog pravilnika, kao i da ne sadrži više od 10% vode.

51. Zahtevi kvaliteta za šafraniku

Član 118.

Šafranika je osušeni cvetni list začinske bilјke šafranika – divlјi šafran (Carthamus tinctorius L.) koja, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži više od 12,5% vode;

2) da ne sadrži više od 8% ukupnog pepela, kao ni više od 1,5% pepela nerastvorlјivog u hlorovodoničnoj kiselini, računato na suvu materiju.

IV. Klasifikacija i zahtevi kvaliteta ekstrakta začina

Član 119.

Ekstrakti začina mogu da se proizvode samo iz začinskih bilјaka datih u Prilogu ovog pravilnika.

1. Klasifikacija ekstrakta začina

Član 120.

Ekstrakti začina se klasifikuju i stavlјaju se u promet kao:

1) koncentrati začinskih ekstrakata – oleorezini;

2) alkoholni ili drugi ekstrakti začina;

3) ekstrakti naneseni na odgovarajuće nosače ili pomešani sa odgovarajućim nosačima kao što su:

(1) natrijum-hlorid;

(2) prirodne bilјne gume (karuba, gvajak, alginati kalijuma, natrijuma i kalcijuma i prirodni pektini);

(3) šećeri i derivati šećera (dekstrin).

Za ekstrakte začina za koje ovim pravilnikom nisu propisani zahtevi kvaliteta donosi se proizvođačka specifikacija iz člana 3. ovog pravilnika.

2. Opšti zahtevi kvaliteta ekstrakta začina

Rastvarači za ekstrakciju začina

Član 121.

Za ekstrakciju aromatičnih materija iz začina mogu da se koriste rastvarači u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju pomoćna sredstva u proizvodnji prehrambenih proizvoda.

Aditivi i drugi dodaci u ekstraktima začina

Član 122.

Radi sprečavanja oksidacionih promena, ekstraktima začina mogu se dodati antioksidansi u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Ekstraktima začina mogu se dodavati šećer ili derivati šećera (dekstrin) da bi se postigla odgovarajuća konzistencija.

Za upotrebu aditiva u proizvodima, izuzev ako ovim pravilnikom nije drugačije propisano, primenjuje se posebni propis kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

3. Posebni zahtevi kvaliteta ekstrakata začina

Oleorezin anisa

Član 123.

Oleorezin anisa je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz lišća začinske bilјke anisa (Pimpinella anisum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 2 ml isparlјivog etarskog ulјa anisa u 100 g proizvoda.

Ekstrakt belog luka

Član 124.

Ekstrakt belog luka je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija belog luka (Allium sativum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 32 ml isparlјivih etarskih ulјa belog luka u 100 g proizvoda.

Oleorezin belog bibera

Član 125.

Oleorezin belog bibera je koncentrat ekstrakta aromatičnih (isparlјivih i neisparlјivih) materija začinske bilјke bibera (Piper nigrum L.) koji, u proizvodnji i prometu mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži manje od 8 ml isparlјivih etarskih ulјa bibera u 100 g proizvoda;

2) da ne sadrži manje od 25% piperina.

Oleorezin crnog bibera

Član 126.

Oleorezin crnog bibera je koncentrat ekstrakta aromatičnih (isparlјivih i neisparlјivih) materija začinske bilјke biber (Piper nigrum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži manje od 8 ml isparlјivih etarskih ulјa bibera u 100 g proizvoda;

2) da ne sadrži manje od 25% piperina.

Oleorezin bosilјka

Član 127.

Oleorezin bosilјka je ekstrakt aromatičnih (isparlјivih i neisparlјivih) materija začinske bilјke bosilјak (Ocimum basilicum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 20 ml isparlјivih etarskih ulјa bosilјka u 100 g proizvoda.

Oleorezin đumbira

Član 128.

Oleorezin đumbira je ekstrakt isparlјivih i neisparlјivih aromatičnih materija đumbira, slatkog i oštrog ukusa, dobijen ekstrakcijom rizoma začinske bilјke đumbir (Zingiber officinale Roscoe) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 12 ml isparlјivog etarskog ulјa đumbira u 100 g proizvoda.

Oleorezin žalfije

Član 129.

Oleorezin žalfije je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija začinske bilјke žalfija (Salvia officinalis L.) koja, kad se stavlјa u promet, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da je u obliku tamnozelene slabo viskozne tečnosti;

2) da ne sadrži manje od 6% isparlјivih etarskih ulјa žalfije.

Oleorezin karanfilića

Član 130.

Oleorezin karanfilića je ekstrakt isparlјivih i neisparlјivih aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom začinske bilјke karanfilić (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 40 ml isparlјivog etarskog ulјa karanfilića u 100 g proizvoda.

Oleorezin kardamoma

Član 131.

Oleorezin kardamoma je ekstrakt aromatičnih materija kardamoma dobijen ekstrakcijom plodova bilјke kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 20 ml etarskog ulјa kardamoma u 100 g proizvoda.

Oleorezin kima

Član 132.

Oleorezin kima je ekstrakt aromatičnih materija kima dobijen ekstrakcijom ploda začinske bilјke kim (Carum carvi L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 20 ml etarskog ulјa u 100 g proizvoda.

Oleorezin komorača

Član 133.

Oleorezin komorača je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz ploda začinske bilјke komorač (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 8 ml etarskog ulјa ploda komorača u 100 g proizvoda.

Oleorezin koriandera

Član 134.

Oleorezin koriandera je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom ploda začinske bilјke koriander (Coriandrum sativum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 15 ml etarskog ulјa koriandera u 100 g proizvoda.

Oleorezin kurkume

Član 135.

Oleorezin kurkume je ekstrakt aromatičnih materija dobijenih, ekstrakcijom iz gomolјastog rizoma začinske bilјke kurkum (Curcuma longa L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje kurkumina 500, izraženo u jedinicama boje.

Oleorezin lovora

Član 136.

Oleorezin lovora je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija lista začinske bilјke lovor (Laurus nobilis L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da je u obliku tamnozelene tečnosti koja može imati i pastoznu konzistenciju;

2) da ne sadrži manje od 8 ml isparlјivih etarskih ulјa lista lovora u 100 g proizvoda.

Oleorezin majorana

Član 137.

Oleorezin majorana je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom začinske bilјke majoran (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 5 ml etarskog ulјa majorana u 100 g proizvoda.

Oleorezin mirođije

Član 138.

Oleorezin mirođije je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz ploda začinske bilјke mirođija (Anethum graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 11 ml etarskog ulјa mirođije u 100 g proizvoda.

Oleorezin muskata

Član 139.

Oleorezin muskata je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom muskatnog oraha (Myristica fragrans Houttuyn) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 30 ml etarskog ulјa muskata u 100 g proizvoda.

Oleorezin origana

Član 140.

Oleorezin origana je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija lista začinske bilјke origana (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da je u obliku pastozne tečnosti tamne, smeđezelene boje;

2) da ne sadrži manje od 10 ml isparlјivih etarskih ulјa origana u 100 g proizvoda.

Ekstrakt od paprike

Član 141.

Ekstrakt od paprike je proizvod koji se dobija ekstrakcijom mlevene paprike, a sadrži prirodnu boju i druge osnovne začinske sastojke koji su rastvoreni u prirodnom ulјu paprike. Ekstrakt od paprike može se proizvoditi i stavlјati u promet i u vidu paste.

Deklaracija za ekstrakt od paprike, pored podataka propisanih posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane, mora da sadrži i podatak o sadržaju boje i kapsaicina.

Oleorezin peršuna

Član 142.

Oleorezin peršuna je proizvod dobijen ekstrakcijom aromatičnih materija iz ploda i lista začinske bilјke peršun (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 6 ml isparlјivog etarskog ulјa peršuna u 100 g proizvoda.

Oleorezin celera

Član 143.

Oleorezin celera je proizvod dobijen ekstrakcijom lišća i semena začinske bilјke celer (Apium graveolens L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 4 ml isparlјivih etarskih ulјa celera u 100 g proizvoda.

Oleorezin cimeta

Član 144.

Oleorezin cimeta je ekstrakt kore cimetovog drveta (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-„Cassia”) koji, u proizvodnji i prometu, mora da ispunjava sledeće zahteve kvaliteta:

1) da ne sadrži manje od 30 ml isparlјivog etarskog ulјa cimeta u 100 g proizvoda;

2) da ne sadrži manje od 18% cimet-aldehida.

Ekstrakt crnog luka

Član 145.

Ekstrakt crnog luka je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom sušenog ili svežeg crnog luka (Allium cepa L.) koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 40% suve materije.

Ekstrakt prženog crnog luka je ekstrakt aromatičnih materija dobijen ekstrakcijom prženog crnog luka, koji, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži najmanje 60% suve materije.

V. Zahtevi kvaliteta mešavine začina

Sastojci mešavine začina

Član 146.

Mešavine začina mogu da sadrže sastojke, i to šećer ili derivate šećera, so, kao i aditive u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuju prehrambeni aditivi.

Vanila-šećer i vanilin-šećer

Član 147.

Vanila-šećer je mešavina šećera i vanile (vanilije) u prahu koja, u proizvodnji i prometu, mora da sadrži od 0,5% do 10% vanile u prahu.

Vanila-šećeru, mogu da se dodaju ekstrakti začina, prirodne arome i/ili komadići vanile.

Kao vanilin-šećer može se stavlјati u promet mešavina šećera i vanilina, s tim što ta mešavina mora da sadrži najmanje 1,0% vanilina. Umesto vanilina može da se upotrebiti odgovarajuća količina 0,33% etil-vanilina.

Vanilin-šećeru mogu da se dodaju arome u skladu propisom kojim se uređuju arome.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

VI. Metode ispitivanja kvaliteta proizvoda

Član 148.

Usaglašenost proizvoda sa zahtevima kvaliteta propisanim ovim pravilnikom utvrđuje se metodama datim u Tabeli 3 – Analitičke metode, kao i drugim međunarodno priznatim metodama.

Tabela 2

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

Analitičke metode

Red. broj Oznaka Naslov
1 SRPS ISO 948 Začini – Uzimanje uzoraka
2 SRPS ISO 2825 Začini – Priprema mlevenog uzorka za analizu
3 SRPS EN ISO 927 Začini i začinske mešavine – Određivanje sadržaja stranih materija
4 SRPS ISO 928 Začini – Određivanje ukupnog pepela
5 SRPS ISO 930 Začini – Određivanje pepela nerastvorljivog u kiselini
6 SRPS ISO 939 Začini – Određivanje sadržaja vlage – Metoda sa prenosom
7 SRPS ISO 941 Začini – Određivanje ekstrakta rastvorljivog u hladnoj vodi
8 SRPS ISO 1108 Začini – Određivanje neisparljivog etarskog ekstrakta
9 SRPS EN ISO 6571 Začini, začinske mešavine i biljke – Određivanje sadržaja isparljivog ulja (metoda destilacije vodenom parom)
10 SRPS ISO 7541* Začini i začinske mešavine – Spektrofotometrijsko određivanje boje ekstrahovati iz paprike*
11 SRPS EN ISO 7540, prilog A Mlevena paprika (Capsicum annuum L.) – Specifikacija, Prilog A (normativan) – Određivanje sadržaja vlage

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

VII. Pakovanјe i deklarisanјe proizvoda

Pakovanje proizvoda

Član 149.

Za pakovanje proizvoda mora da se koristiti odgovarajuća ambalaža koja obezbeđuje očuvanje kvaliteta proizvoda do momenta otvaranja.

Deklarisanje i označavanje proizvoda

Član 150.

Proizvodi koji ispunjavaju uslove u pogledu kvaliteta propisane ovim pravilnikom, a koji se stavlјaju u promet i namenjeni su prodaji krajnjem potrošaču moraju da budu deklarisani u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane.

Član 150a*

Zahtevi ovog pravilnika ne primenjuju se na proizvode koji su zakonito stavlјeni na tržište ostalih zemalјa Evropske unije ili Republike Turske, odnosno zakonito proizvedeni u državi potpisnici EFTA Sporazuma, ukoliko proizvod ispunjava zahteve koji se odnose na bezbednost hrane.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, može da se ograniči stavlјanje na tržište ili povući sa tržišta proizvod iz stava 1. ovog člana, ukoliko se posle sprovedenog postupka iz Uredbe EK broj 2019/515, utvrdi da takav proizvod ne može da ispuni zahteve ekvivalentne zahtevima koji su propisani ovim propisom.

*Službeni glasnik RS, broj 69/2023

VIII. Završne odredbe

Prestanak važenja ranijeg propisa

Član 151.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi:

1) Pravilnik o kvalitetu začina, ekstrakata začina i mešavina začina („Službeni list SFRJ”, br. 4/85 i 84/87 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik);

2) Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća i pečurki i pektinskih preparata („Službeni list SFRJ”, br. 1/79, 20/82, 39/89 – dr. pravilnik, 74/90 i 46/91 – dr. pravilnik i „Službeni list SRJ”, br. 33/95 – dr. pravilnik i 58/95 i „Službeni list SCG”, br. 56/03 – dr. pravilnik, 4/04 – dr. pravilnik i 12/05 – dr. pravilnik i „Službeni glasnik RS”, broj 43/13 – dr. pravilnik) u delu koji se odnosi na mlevenu začinsku papriku i ekstrakt od paprike.

Stupanje na snagu

Član 152.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. oktobra 2014. godine.

Broj 110-00-00021/2014-09

U Beogradu, 1. jula 2014. godine

Ministar,

prof. dr Snežana Bogosavlјević Bošković, s.r.

Prilog

ZAČINSKE BILJKE

Začinske bilјke od čijih aromatičnih delova se dobiju začini propisanim ovim pravilnikom su:

1) anis (Pimpinella anisum L.)

2) beli luk u prahu (Allium sativum L.)

3) biber beli (Piper nigrum L.)

4) biber zeleni (Piper nigrum L.)

5) biber crveni (Schinus molle L., Schinus terebinthifolius Raddi)

6) biber crni (Piper nigrum L.)

7) bosilјak (Ocimum basilicum L.)

8) vanila (vanilija) (Vanilla planifolia Andrews syn. Vanilla fragrans Salisburi Ames)

9) vlašac (Allium schoenoprasum)

10) đumbir (Zingiber officinale Roscoe)

11) estragon (Artemisia dracunculus L.)

12) žalfija (Salvia officinalis L.)

13) zvezdasti anis (Illicium verum Hook. f.)

14) iđirot (Acorus calamus L.)

15) isiot (Curcuma zedoariae Rose C. )

16) karanfilić (Syzygium aromaticum L. Merr. et Perry syn. Eugenia Caryophyllus (Sprengel) Bullock et S. Harrison)

17) kardamom (Elettaria cardamomum L. Maton var. minuscula Burkill, Elettaria cardamomum L. Maton var. major Thwaites)

18) kim (Carum carvi L.)

19) klekove bobe (Juniperus communis L.)

20) komorač (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare)

21) koriander (Coriandrum sativum L.)

22) kumin (Cuminum cyminum L.)

23) kurkuma (Curcuma longa L.)

24) lavanda (Lavandula angustifolia Mill., Lavandula spica L.)

25) lovor (Laurus nobilis L.)

26) majoran (Majorana hortensis Moench syn. Origanum majorana L.)

27) mirođija (Anethum graveolens L.)

28) muskatni orah (Muristica fragrans Houttuyn)

29) muskatni orah papuanski (Myristica argentea Warb.)

30) muskatni cvet (Myristica fragrans Houtt., Myristica argentea L.)

31) kudrava nana (Mentha spicata L.syn. Mentha viridis L.)

32) pitoma nana (Mentha piperita L.)

33) origano (Origanum vulgare L., Origanum heracleoticum L.)

34) mlevena paprika začinska (Capsicum annuum L.)

35) peršun (Petroselinum crispum (Miller), Nyman ex. A. W. Hill syn. Petroselinum hortense auct. syn. Petroselinum sativum Hoffm.)

36) piment (Pimenta officinalis)

37) piskavica (Trigonella foenum-graecum L.)

38) ruzmarin (Rosmarinus officinalis L.)

39) selen (Levisticum officinale Koch)

40) bela slačica (Sinapis alba L.)

41) crna slačica (Brassica nigra L., W.D.J. Koch)

42) timijan (Thymus vulgaris L.)

43) celer (Apium graveolens L.)

44) cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume; Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees-“Cassia”)

45) crni luk u prahu (Allium cepa L.)

46) čili (Capsicum annuum L. i Capsicum frutescens L. i njihove podvrste C. Chinense, C.pubescens, i C. pendulum)

47) čubar (Satureja hortensis L.)

48) šafran (Crocus sativus L.)

49) šafranika (Carthamus tinctorius L.)

Napravi novu temu u “Pravilnici”

Napišite komentar<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">